Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA"

Transkript

1 Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende fordon, måste anges i webapplikationen. Även personrelaterad information, nämligen information om Transportörens personal särskilt chaufförer (körkort, ADR-licenser etc) som erfordras för att avgöra om Transportören är kvalificerad för att bli en avtalspart till Schenker eller ej kan komma att behöva anges. De aktörer som beviljats AEO-status enligt EU s regelverk har skyldighet för upprätthållande av säkerheten i leveranskedjan - att kontrollera tillförlitligheten hos deras affärspartners (artikel 14 k (e) CCIP). Vänligen använd därför applikationen för att ladda upp ditt AEO F eller S tillstånd - eller ett jämförbart tillstånd om ditt företag har sitt säte utanför EU -; Detta gäller på motsvarande sätt för certifiering enligt ISO Transportören garanterar att personal vilken det lämnas information om i webapplikationen har givit sitt medgivande till att informationen lämnas och att informationen används i enlighet med villkoren i dessa allmänna bestämmelser. 1 Sekretess DB Schenker (härefter Schenker ) garanterar att all information som tillhandahålls av Transportören genom webapplikationen kommer att behandlas med strikt sekretess och att informationen endast kommer att användas i syfte att avgöra om avtal skall ingås med Transportören eller ej. Efter ingående av sådant avtal skall informationen användas för att fullgöra avtalet. Transportören är medveten om och lämnar sitt medgivande till att Schenker kommer att överföra informationen, helt eller delvis, till sina koncernbolag. Det är tillåtet att vidarebefordra informationen till tredje man i samband med Schenkers eller dess koncernbolags sedvanliga verksamhet under förutsättning att sådan tredje man förbundit sig att behandla informationen med sekretess. Skyldigheten att behandla information med sekretess gäller inte: (i) information som är allmänt tillgänglig vid den tidpunkt den tas emot av Schenker eller senare blir allmänt tillgänglig (dock inte genom åsidosättande av sekretessplikten), (ii) information som görs tillgänglig för Schenker eller dess dotterbolag från andra informationskällor (dock inte genom åsidosättande av sekretessplikten), eller (iii) information som vid tidpunkten då den tas emot redan är känd för Schenker eller dess dotterbolag. Radering av information Schenker garanterar att informationen enligt ovan endast kommer att sparas under den tid informationen behövs för en korrekt implementering av avtalet mellan det aktuella Schenkerbolaget och Transportören. Företagsrelaterad information raderas så snart alla potentiella ersättningskrav har preskriberats. Personrelaterad information raderas vid den tidpunkt avtalet mellan det aktuella Schenkerbolaget och Transportören upphör eller vid den tidpunkt anställningsförhållandet mellan Transportören och dennes anställde upphör. Ansvar för fel Informationen som publiceras i webapplikationen har inhämtats och sammanställts av Schenker med vederbörlig och fackmannamässig omsorg. Detta oaktat är det möjligt att informationen är felaktig/missvisande eller ej längre aktuell vid den tidpunkt Transportören tar del av den. På grund härav avsäger sig Schenker allt ansvar för att informationen är felaktig eller ofullständig, med innebörd att Schenker inte kan hållas ansvarig för skada till följd av att Transportören förlitat sig på felaktig eller ofullständig information. Vidare avsäger sig Schenker ansvar för förändringar eller

2 förlust av information. Schenker förbehåller sig rätten att vid var tid ändra, korrigera och/eller uppdatera tillhandahållen information utan föregående avisering. Användarbeteende Transportören är medveten om att Schenker registrerar och analyserar det sätt på vilket transportören använder portalen med hjälp av ett elektroniskt verktyg till vilket transportören härmed förklarar sitt uttryckliga godkännande till. Skydd av immateriella rättigheter Immateriella rättigheter till information som tillhandahålls av Schenker tillhör Schenker. Schenker upplåter åt användare rätt att använda information enligt följande villkor: 1. Användningen begränsas till Transportörens verksamhet; 2. Anmärkningar avseende immateriella rättigheter, varumärken eller andra varukännetecken får varken tas bort eller ändras; 3. Produkter, teknik och processer som beskrivs i webapplikationen kan vara föremål för andra rättigheter; sådana rättigheter förblir oberörda. Lagring och hantering av information Transportören är medveten om att Schenker och/eller dess koncernbolag kommer att lagra och hantera informationen som tillhandahålls av Transportören. Transportören lämnar sitt medgivande till detta. Offertförfrågan All information som tillhandahålls via webapplikationen eller som överförs därigenom tillhandahålls som faktaunderlag och inte i syfte att förmedla en avsikt. Informationen tillhandahålls enbart i syfte att informera Transportören så att denne kan ge in en offert ( invitatio ad offerendum ). För tydlighets skull framhålles att ingående av ett avtal skall ske skriftligen för att vara gällande och att sådant avtal skall vara baserat på det aktuella Schenkerbolagets allmänna villkor. DB:s uppförandekod för affärspartners Syfte med DB:s uppförandekod för affärspartners I denna uppförandekod för affärspartners har Deutsche Bahn Group (DB Group) definierat kraven och principerna för sina förbindelser med sina affärspartners, i synnerhet beträffande efterlevnad av etiska riktlinjer, tillämpliga lagar och integritet. Med affärspartners avses alla 2

3 företag som inte tillhör DB Group och som tillhandahåller varor och tjänster till DB Group. Det kan till exempel handla om underleverantörer, konsulter, ombud, andra varu- och tjänsteleverantörer etc. DB Group förväntar sig att företagets affärspartners implementerar och följer principerna i denna uppförandekod i alla sina organisationer världen över. 01 Allmänna principer DB Group arbetar mycket med hållbarhet och har åtagit sig att följa Förenta Nationernas tio Global Compact-principer. Kommersiell framgång och socialt ansvarstagande står inte i strid med varandra utan är i själva verket beroende av varandra. För oss är ett hållbart och ansvarsfullt uppträdande en viktig grundsten i förbindelserna med våra affärspartners. Därför förväntar vi oss att våra affärspartners bedriver sin verksamhet på ett hederligt sätt, d.v.s. följer tillämpliga bestämmelser, inklusive mänskliga rättigheter, korruptionslagstiftning, dataskyddslagstiftning, konkurrens- och antitrustlagstiftning samt miljölagstiftning aktivt verkar för att deras affärspartners ska följa principerna i denna uppförandekod för affärspartners och ger dem det stöd de behöver agerar uppriktigt, ansvarsfullt och rättvist. 3

4 02 Våra affärspartners sociala ansvarstagande Vi är övertygade om att socialt ansvarstagande är en förutsättning för att vårt företag ska nå långsiktig framgång och således utgör en oumbärlig del av vårt värdestyrda företagande. Därför förväntar vi oss att våra affärspartners uppträder enligt följande principer: Mänskliga rättigheter Våra affärspartners respekterar allmänt vedertagna mänskliga rättigheter. Barnarbete och tvångsarbete Lika möjligheter Mötesfrihet Våra affärspartners avvisar konsekvent allt barnarbete och följer tillämpliga lagar beträffande förbud mot barnarbete. Våra affärspartners accepterar inte heller tvångsarbete i någon form. Våra affärspartners eftersträvar mångfald i sina organisationer och accepterar ingen diskriminering vid rekrytering och anställning av medarbetare. DB Groups affärspartners respekterar tillämplig lagstiftning beträffande mötesfrihet och bildandet av intressegrupper och värnar sina medarbetares rättigheter enligt dessa lagar i hela sina organisationer. Säkerhet Att sätta människors säkerhet främst är en självklarhet för våra affärspartners. Tillsammans med sina medarbetare skapar våra affärspartners en säker arbetsmiljö, tillhandahåller säkerhetsrelaterad utbildning och säkerställer säkerheten i sina produkter och tjänster. Arbetsmiljö Miljö Arbetsvillkor Dataskydd Genom förebyggande arbetsmiljöåtgärder och goda arbetsförhållanden söker våra affärspartners förhindra att enskilda personer utsätts för risker samt förbättra och skydda medarbetarnas hälsa. Medarbetarnas säkerhet är en grundläggande förutsättning för våra affärspartners verksamhet. Våra affärspartners följer tillämpliga miljöbestämmelser och har förbundit sig att tillämpa hållbart företagande och miljöhänsyn som företagsvärderingar. Våra affärspartners respekterar tillämplig arbetslagstiftning och tillämpliga överenskommelser med arbetsmarknadens parter. Våra affärspartners ger sina medarbetare skälig ersättning. Våra affärspartners följer alla tillämpliga lagar beträffande skydd av personuppgifter, i synnerhet uppgifter om medarbetare, affärspartners och kunder. 03 Korruptionsbekämpning DB Group accepterar inte korruption eller otillbörliga affärsmetoder i någon form. Transparens och öppenhet är grundläggande krav för att DB Group ska kunna säkerställa tillförlitligheten och trovärdigheten i verksamheten och i kontakten med våra affärspartners. Korruption Våra affärspartners accepterar inte någon typ av korruption eller bestickning. Konsulter/ombud/ mäklare Ersättning till konsulter, ombud, mäklare och/eller andra mellanhänder ska inte ge affärspartners, kunder och andra tredjepartsaktörer otillbörliga fördelar. Våra affärspartners väljer sina konsulter, ombud, mäklare och andra mellanhänder med omsorg och utifrån lämpliga urvalskriterier. Förhindra intressekonflikter Våra affärspartners undviker intressekonflikter som kan medföra korruptionsrisker. 4

5 Inbjudningar och gåvor I samband med sina affärsförehavanden för DB Group får våra affärspartners endast godta eller överlämna inbjudningar om de är lämpliga, inte förutsätter otillbörliga förmåner eller någon annan typ av gynnande i gengäld och inte bryter mot tillämplig lag (i synnerhet korruptionslagstiftning). Detsamma gäller mottagande och överlämnande av gåvor och andra ersättningar eller fördelar, oavsett typ. 5

6 Agerande gentemot offentliga tjänstemän Politiska partier Våra affärspartners accepterar inte någon typ av olagliga materiella eller immateriella förmåner (eller erbjudande av sådana) till offentliga tjänstemän eller personer i jämförbar ställning (oavsett om det sker direkt eller indirekt genom tredje part). Våra affärspartners accepterar inte heller någon typ av olagliga materiella eller immateriella förmåner till politiska partier, dessas företrädare, ämbetsmän eller kandidater till politiska uppdrag. Donationer/sponsri ng Donationer får endast göras på frivillig basis av våra affärspartners och får inte förutsätta någon typ av motprestation. Sponsring av enskilda personer, grupper eller organisationer får inte användas i syfte att erhålla otillbörliga affärsfördelar. Penningtvätt Våra affärspartners vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra penningtvätt i sina organisationer. 04 Våra affärspartners agerande i konkurrenssituationer DB Group strävar efter att alltid agera som en tillförlitlig och ansvarsfull marknadsaktör och förväntar sig detsamma från sina affärspartners. Konkurrens- och kartellagstiftning Våra affärspartners följer all tillämplig konkurrenslagstiftning. I synnerhet sluter de inte avtal eller överenskommelser som påverkar priser, villkor, strategier eller kundrelationer, sä rskilt inte vid deltagande i anbudsförfaranden. Detsamma gäller utbyte av konkurrensmässigt känslig information eller andra ageranden som på ett otillbörligt sätt begränsar eller kan begränsa konkurrensen. Export- och importkontroll/bekämp ning av terrorism Efterlevnad 05 I synnerhet vid internationell affärsverksamhet ska våra affärspartners följa all tillämplig lagstiftning beträffande import och export av varor, tjänster och information samt alla lagar som syftar till att bekämpa internationell terrorism 1. Efterlevnad av DB:s uppförandekod för affärspartners Våra affärspartners ska säkerställa att principerna i DB:s uppförandekod för affärspartners efterlevs. Rapporter till DB Group Våra affärspartners rapporterar eventuella brott som begås inom ramen för deras affärsförehavanden för DB Group och som kan påverka DB Group genom DB Groups befintliga rapporteringssystem 2.</200> Skydd av visselblåsare Våra affärspartners accepterar inte diskriminering av personer som rapporterar överträdelser av principerna i DB:s uppförandekod för affärspartners. Leverantörskedja Våra affärspartners väljer sina leverantörer, i den mån dessa anlitas inom ramen för affärspartnerns affärsförehavanden för DB Group, med omsorg, kommunicerar principerna i DB:s uppförandekod för affärspartners eller likvärdiga principer till leverantörerna och verkar aktivt för att leverantörerna följer dessa principer. Konsekvenser DB Group söker i första hand arbeta i samförstånd med sina affärspartners. Vid mindre överträdelser av denna uppförandekod för affärspartners ges affärspartnern därför normalt möjlighet att vidta lämpliga korrigerande åtgärder inom en rimlig tidsperiod, förutsatt att affärspartnern är villig att gottgöra överträdelsen och bättra sig. Vid allvarliga överträdelser (i synnerhet om brott har begåtts) förbehåller sig DB Group rätten att vidta 1 I synnerhet rådets förordningar (EG) nr 2580/2001 och 881/

7 Vill du ha mer information? 06 lämpliga sanktioner gentemot affärspartnern i fråga. Sådana överträdelser kan också leda till att affärsförbindelsen avbryts med omedelbar verkan samt till ersättningskrav och andra rättighetsanspråk. Mer information finns på Kontakta din kontaktperson på DB Group om du är osäker på något eller har frågor. Dessutom kan du alltid kontakta DB Group Compliance direkt. Datum för ikraftträdande Färdigställt på DB AG:s och DB ML AG:s styrelsemöte

8 Version 1.0 Giltigt fr.o.m.: Publicerat av Deutsche Bahn Samordning: Dr. Werner Grebe (CCO) Telefon +49 (0)

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer