Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten AVSNITT 1 AVSNITT 2 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Green Grass Referenser: Prolitec 1037 Firmenich KW 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från Den relevanta identifierade användningen är lågkoncentrerad luftbehandling med Prolitec Air/Q-seriens spridningssystem som regelbundet avger små mikrodroppar. Inte avsedd för privat användning i denna form eller koncentration. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet Prolitec Inc W. Canal Street Milwaukee, WI USA Tel: Fax Svensk Kontakt: Ambius Avestagatan Spånga, Sweden T: +46 (0) Telefonnummer för nödsituationer För kemiska nödsituationer (spill, läckage, exponering eller olycka) Ring INFOTRAC: (inom USA) eller (utanför USA). FARLIGA EGENSKAPER - Sektion 2 är användbar för exponering till de koncentrerade vätskorna som brukar kunna förekomma vid olycksspill. Säkerhetsinformation för den relevanta användningsmetoden som definieras i Sektion 1.2 ovanför finns som innehåll i Sektion Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med direktivet (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Hudsensibilisering - Kat. 1B Miljöfara (kronisk) - Kat. 2 H317 H Klassificering i enlighet med 67/548/EEC eller 1999/45/EC (Se avsnitt 16 för fullständig text med riskfraser) Symboler: Xi Irriterande Sida 1 av 10

2 N Miljöfarlig Riskfraser: R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Ytterligare information För en fullständig lista med förklaringar: Se avsnitt Märkningsuppgifter Faropiktogram: Signalord: Varning Faroangivelser: H317 H411 Skyddsangivelser: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt fo r vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. P273 Undvik utsla pp till miljo n. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P VID HUDKONTAKT: Tva tta med mycket tva l och vatten. P Vid hudirritation eller utslag: So k la karhja lp. Kompletterande Risk Information (EU): Innehåller: Acetyl Cedrene, Acetyltetramethyloctaline, Dimethyl-Cyclohexene-Pentenone. Kan orsaka en allergisk reaktion. Riskökande ämnen: Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R- (3.alpha.,3a.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]- Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- 2.3 Andra faror Ingen information finns tillgänglig för närvarande. AVSNITT 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Sida 2 av Ämnen Ej tillämpligt 3.2 Blandningar % Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-1h-3a,7- Methanoazulen- 5-Yl)-, [3r-(3.Alpha.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alpha.)]-

3 AVSNITT 4 N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi N - R50/53,R43 GHS Klassificering: Hudsensibilisering - Kat. 1B [H317] Miljöfara (akut) - Kat. 1 [H400] Miljöfara (kronisk) - Kat. 1 [H410] % Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi N - R51/53,R38,R43 GHS Klassificering: Irriterande på huden - Kat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Kat. 1 [H317] Miljöfara (kronisk) - Kat. 2 [H411] % 4-Penten-1-One, 1-(5,5-Dimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi - R43 GHS Klassificering: Hudsensibilisering - Kat. 1B [H317] % 1h-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-, [3r- (3.Alpha.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alpha.)]- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xn N - R50/53,R65,R10 GHS Klassificering: Miljöfara (akut) - Kat. 1 [H400] Miljöfara (kronisk) - Kat. 1 [H410] ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid misstanke om förgiftning, kontakta läkare omedelbart. I händelse av ögonkontakt: Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. I händelse av inandning: Flytta den exponerade personen till en plats med frisk luft. Kontakta omedelbart läkare om irritationen kvarstår. I händelse av hudkontakt: Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med rikliga mängder vatten (eller tvål och vatten). Kontakta omedelbart läkare om irritationen kvarstår eller om vävnadsskador uppenbaras. I händelse av förtäring: I händelse av oavsiktlig förtäring, skölj munnen med vatten. Ge upp till 1 glas (2 dl) mjölk. Framkalla inte kräkningar. Uppsök omedelbart läkarvård. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen information finns tillgänglig för produkten. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Sida 3 av 10

4 AVSNITT 5 AVSNITT 6 AVSNITT 7 Inga kända. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Använd lämpligt släckmedel med skum, koldioxid eller torr kemikalie. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Inga kända. 5.3 Råd till brandmän Använd inte högtrycksvattenstråle. I händelse av otillräcklig ventilation, bär lämplig andningsutrustning. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än räddningspersonal: Använd skyddshandskar vid hantering av spill. Rök inte. Undvik öppna lågor eller andra potentiella antändningskällor, som till exempel elektrisk utrustning. Undvik kontakt med hud och ögon och inandning av ånga. Använd vanliga rengöringsrutiner. Se till att det är fullgod ventilering i arbetsområdet runt utsläppet. Följ första hjälpen-åtgärderna som anges i avsnitt 4 ovan För räddningspersonal: Följ rekommendationerna i Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp, mark och vattendrag 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering För inneslutning: Mindre spill kan torkas upp med trasa eller papper. Större spill samlas upp med absorberande material som sågspån, sand eller vermiculit För rengöring: Använd trasa eller papper vid spill från mindre behållare. Vid spill från större behållare, använd absorberande material som sågspån, vermiculit eller sand. Rengöringsmaterialet tas om hand enligt statliga regler och anvisningar för avfallshantering. 6.4 Hänvisningar till andra avsnitt Se även avsnitten 4, 5, 7 och 16 för ytterligare information. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Återförslut alltid alla behållare som har avlägsnats från en apparat. Förvara behållare i upprätt position efter att de har öppnats. Undvik kontakt med hud och ögon. Bär lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Rökning är förbjuden; undvik antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer under användning. Sida 4 av 10

5 SECTION 8 AVSNITT 9 Får inte förtäras eller komma i kontakt med huden. Följ goda personliga hygienrutiner. Se till att det finns god ventilering där produkten används Skyddsanvisningar Undvik dammutveckling. Upprätthåll god ventilering, undvik öppna lågor och andra antändningskällor Anvisningar för generell yrkeshygien Tillämpa goda hygienrutiner. 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive oförenligheter Förvara upprättstående behållare i en kartong i rumstemperatur, där de inte exponeras för solljus. 7.3 Specifik slutanvändning Rumsdoft. BEGRÄNSNING AV EXPONERING 8.1 Kontrollparametrar: Hänvisning till avsnitt Begränsning av exponering Undvik exponering för höga temperaturer; Sörj för god ventilering Lämpliga tekniska kontrollanordningar Sörj för god ventilering där produkten hanteras. Relevant identifierad användning Använd endast enligt föreskrift Lämpliga miljökontrollanordningar Relevant identifierad användning Använd enligt föreskrift. Minimera risken för utsläpp i miljön när du hanterar vätskan Personlig skyddsutrustning Blandningsbehållarna får endast hanteras av utbildad personal, iklädda skyddsoveraller för att skydda privata kläder. Det finns inget krav på andningsskydd, men användning av skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om de grundläggande fysiska och kemiska egenskaperna (a) Utseende: VÄTSKA färglös till blekgul (b) Lukt Starkt parfymerad (c) Lukttröskelvärde Inte tillgänglig (d) ph Inte tillgänglig (e) Smältpunkt/Fryspunkt C Inte tillgänglig (f) Initial kokpunkt/intervall C Inte tillgänglig Sida 5 av 10

6 (g) Flampunkt 89 C /192.2 F (h) Avdunstningshastighet Inte tillgänglig (i) Brandfarlighet Låg (j) Övre/Undre explosionsgräns Inte tillgänglig (k) Ångtryck 20 C (l) Ångdensitet Inte användbar (m) Relativ densitet (n) Vattenlöslighet Inte tillgänglig (o) Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inte tillgänglig (p) Självantändningstemperatur Inte tillgänglig (q) Sönderdelningstemperatur Inte tillgänglig (r) Viskositet Inte tillgänglig (s) Explosiva egenskaper Inte tillgänglig (t) Oxiderande egenskaper Inget oxiderande medel. 9.2 Annan information Ingen AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET AVSNITT Reaktivitet Ingen känd reaktion med vatten Kemisk stabilitet Uppvisar inga reaktivitetsrisker. Normalt stabil även vid höga temperaturer och tryck. Den är inte explosiv. Den är inte självantändande eller någon syregivare. Inte explosiv i kombination med andra organiska material. Undergår inte exotermisk polymerisation Risk för farliga reaktioner Inga kända Förhållanden som ska undvikas Undvik kontakt med oxiderande medel. Undvik temperaturer över 5º C under flampunkten. Värm inte patroner eller förslutna behållare Oförenliga material Undvik oxiderande medel Farliga sönderdelningsprodukter Kontakt med vatten eller förvaring enligt rekommenderade förhållanden under ett år, bör inte orsaka produktion av farliga sönderfallsprodukter. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om toxikologiska effekter Det har inte utförts några toxikologiska tester på denna blandning i sin helhet. Enligt tillgänglig information om de olika beståndsdelarna har hälsoklassificeringskriterierna uppnåtts. Sida 6 av 10

7 AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Det har inte utförts några miljötoxikologiska tester på denna blandning i sin helhet. Med tanke på hur svårt det är att använda nuvarande miljöteknologiska utvärderingstekniker för att förutsäga vilken påverkan särskilda utsläppsmetoder har på sårbara eller begränsade delar av ekosystemet, ska det här preparatet betraktas och hanteras som om det var en möjlig miljöfara, och som en konsekvens av detta ska alla möjliga försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering av preparatet Persistens och nedbrytbarhet Ej fastställd Bioackumuleringsinformation Ej fastställd Rörligheten i jord Ej fastställd Resultat av PBT- och vpvb-bedömning Uppnår inte kraven för bedömning AVSNITT 13 SECTION Andra skadliga effekter Inga kända. AVFALLSHANTERING 13.1 Metoder för avfallshantering Avfallshantering av produkter sker bäst med den metod som enligt anvisningar är mest lämplig. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala, statliga och nationella lagar. Den här produkten är miljöfarlig. Den får inte tömmas i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. Den här produkten måste sorteras som farligt avfall. Den tomma behållaren kan sorteras som kontrollerat avfall enligt gällande regler. Behållarna är återvinningsbara i vissa länder som har utrustning som klarar av att återvinna polypropylen. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-Nr: Transportbenämning : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ACETYL CEDRENE) 14.3 Transport Riskklass: ADR/RID 9 IMDG 9 IATA Packningsgrupp: ADR/RID III IMDG III Sida 7 av 10

8 IATA III 14.5 Miljöfara: Marine Pollutant 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga Begränsad mängd Undantag Transporter är enligt IATA och IMO begränsad mängd undantag. De individuella inre förpackningarna inte överstiger 5 liter och befälhavaren eller ytterkartongen inte överstiger 30 kg. AVSNITT 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-regler Ingen relevant information tillgänglig för tillfället Kemisk säkerhetsbedömning Inga data tillgängliga för tillfället. AVSNITT 16 ANNAN SÄKERHETSINFORMATION 16.1 Ändringar 17-Jun-13 version Litteraturreferenser och informationskällor Internationella forskningsinstitutet för säker hantering av doftmaterial (RIFM) OECD SIDS Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), USA:s miljöskyddsmyndighet. Program för test av kemikalier. RÅDETS DIREKTIV 98/24/EC från 7 april 1998 Skyddet av arbetares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska medel i arbetet. (Fjortonde särdirektivet enligt artikel 16(1) i direktiv 89/391/EEC) EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base Europeiska kemikaliemyndighetens och EU-kommissionens direktiv 98/24/EC den första och den andra IOEL-listan och de ändrade direktiven 91/322/EEC och 2000/39/EC. (98/24/EC) American Congress of Governmental and Industrial Hygienist ( ACGIH ) Tröskelgränsvärde (TLV) och biologiska exponeringsmarkörer (BEI), inbegripet TLV TWA (tidsviktat medelvärde; TLV STEL (gräns för korttidsexponering); och TLV-C (ho gsta gra ns). ( ACGIH ) Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Arbetsmiljögränsvärden eller OELs) aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la Surveillance des Atmosphères Sida 8 av 10

9 de Travail (Kommitté för arbetsmiljötillsyn), arbetar under högsta rådet som verkar för att förebygga skadlig arbetsmiljö. USA:s arbetsdepartement, OSHA som är USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket 29 CFR delavsnitt Z, tabell Z-1 TLV-TWA högsta tillåtna kontinuerliga exponering. Kaliforniens miljöskyddsmyndighet Kontoret fo r bedo mning av ha lsofara (OEHHA), lagen Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act fra n Ho gsta TLV- och TWA-gränsvärdena för kontinuerlig exponering. Tyska federala arbetsmarknads- och socialministeriet (BMAS) TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (gränsvärde för exponering i arbetsmiljö) Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA 16.3 Information gällande arbetsplatssäkerhet för relevant identifierad användning Den amerikanska myndigheten ACGIH, EU, EU-medlemsstater och andra nationella organisationer, inklusive de som finns listade i 16.1 ovan, har fastställt exponeringsgränser i arbetslivet (OELs) för koncentrationer av skadliga a mnen i arbetsmiljo n ( Gra nser ). Gränsvärdet är gränsen för det tidsviktade medelvärdet av en substans som finns i luften inom en arbetares inandningszon under en specifik tidsperiod, som vanligtvis är 40 timmar per vecka i över 40 år. Gränserna kallas beroende på deras källa, även för indikerad exponeringsgräns (IOEL) eller tröskelgränsvärde (TLV-TWA) Produkten innehåller ämnen med arbetsplatsgränser Utvärdering av arbetsplatssäkerhet Den relevanta identifierade användningen av produkten har utvärderats med hänsyn till arbetsplatssäkerhet, gällande: (A) den genomsnittliga luftburna koncentrationen (anges som miljondelar, PPM) av hela blandningen na r doften uppfattas som outha rdlig ; (B) volymen av substansens vikt (anges i %) av den totala vikten för hela blandningen, där substansen representerar en del av blandningen; (C) den högsta genomsnittliga luftburna kocentrationen av substansen; och (D) det säkra gränsvärdet. Säkerhetsutvärderingsformulan är A (ppm) x B (%) = C som sedan jämförs med gränsvärdena för D Bestämmelser för arbetsplatsskydd Ozon Den relevanta identifierade användningen av produkten är beräknad att inte överstiga gränserna som har fastställts av organisationerna som finns listade i Blandningen innehåller inte något ozon och den relevanta identifierade användningen genererar inte ozon. Blandningen innehåller inga giftiga kemikalier eller kemiska ämnen som omfattas av anma lningskraven i avsnitt 313 i rubrik III i Superfund Amendments and Reauthorization Act från Toxicitet vid förtäring Den dödliga dosen vid förtäring är ml för en person som väger 68 kg, vilket har fastställts med hjälp av Gosselin-formeln. Enligt Hodge och Sterners skala beräknas blandningens toxicitet vara på nivå 3 eller Måttligt giftig. Gosselins, Smiths och Hodges skala a r pa niva n 3 eller Måttligt giftig IFRA-certifiering och säkerhetsbestämmelser för hudkontakt DOFT IFRA-KLASS IFRA-ANALYS Sida 9 av 10

10 Green Grass 11A Ej begränsad IFRA-Klass 11A inkluderar; Air-fresheners och dofter av alla slag (tillägg, fast substrat, membranleverans, luft, elektrisk) exklusive sprayprodukter. Doftåtergivningssystem som använder en torrluftsteknologi som ger ifrån sig en doft utan sprayer, aerosoler eller uppvärmda oljor (technologi i nebulosa). Baserat på säkerhetsinformation som har genererats av forskningsinstitutet för säker hantering av doftmaterial ( RIFM dess försäljare och den öppna vetenskapliga litteraturen. Denna information är utvärderad i enlighet med de principer som har fastställts i bilaga 1 i internationella doftmyndighetens ( IFRA kodex. Bilaga 1 kräver beaktande av möjliga effekter på huden, inbegripet hudirritation och känslighet, med särskild betoning på soljusets effekter, då beståndsdelarna absorberar ultra-violett strålning. Systemisk toxicitet bör beaktas i relation till mängden som används och sannolikheten för att ämnena ska ta sig in i kroppen. Något annat som också har beaktats är en historik över säker användning av beståndsdelarna med koncentrationsnivåer som kan inträffa i händelse av oavsiktligt utsläpp med hänsyn till eventuella rapporter om negativa effekter från dermatologer eller läkare Fullständig text med fraser använda under avsnitt 2 S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H226 Brandfarlig va tska och a nga. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P VID HUDKONTAKT: Tva tta med mycket tva l och vatten. P Vid hudirritation eller utslag: So k la karhja lp. P391 Samla upp spill. P Vid besta ende ögonirritation: So k la karhja lp Fullständig text med fraser använda under avsnitt 3 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. P Vid besta ende ögonirritation: So k la karhja lp. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H315 Irriterar huden. R10 Brandfarligt. R38 Irriterar huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Sida 10 av 10

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31)

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) sida 1/6 1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/företaget (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "LIQUID" 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/12/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION 20150504 SÄKERHETSINFORMATION SKYDDSCREME AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Skyddscreme Produktnummer 1117 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt Produkt: Kallasfalt Omarbetad: 2015-06-09 Sida 1/1 SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Bornit Kallasfalt 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Magic Complete Marble & Granite Spray 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

Peacock Lane, Bracknell, RG128SS, England. Nödtelefon +44 (0) 1344 461000 Fax +44 (0) 1344 486511 E postkontakt celine.griot@daler rowney.

Peacock Lane, Bracknell, RG128SS, England. Nödtelefon +44 (0) 1344 461000 Fax +44 (0) 1344 486511 E postkontakt celine.griot@daler rowney. Utfärdandedatum Februari 2014 Säkerhetsdatablad Water Mixable Oil Colours (ej vita kulörerna zink och titan, se separat säkerhetsdatablad) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 8104 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 173421 V001.4 Reviderat den: 27.11.2012 Utskriftsdatum: 05.12.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9399 WH known as TEROSTAT MS 9399 WEISS KK Sidan 1 / 6 SDB-nr : 281034 V002.3 Reviderat den: 06.03.2013 Utskriftsdatum: 28.11.2013 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utgivningsdatum 2012-09-25 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Träolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version:

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Fabric Softener 12 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK known as T393 TEROSTAT 9220 80ML SFDN Sidan 1 / 6 SDB-nr : 75753 V005.1 Reviderat den: 08.01.2013 Utskriftsdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam Absorbine Botanicals Massage Foam Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Absorbine Botanicals Massage Foam SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: MILJÖVÄNLIG KYLARGLYKOL Artikelnummer: P796 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. % av vikt. No. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande

Säkerhetsdatablad. % av vikt. No. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: EPSON bläckpatron T6032 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 05-0105 Crotalaria

Läs mer

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 09-8922 Karbonat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 4 december 2012 Utgivningsdatum: 13 Juli 2007 SDS nr: 287 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkod: 008R13152,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: Hink (20 kg) Kartong med 12 patroner av 300 ml Hink (1 kg) med 17 hylsor 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Tätskiktsfolie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR ECLIPSE Sida 1 Utfärdat: 14/05/2008 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: ECLIPSE Produktkod: 5884 Användning / beskr. av prod: Diesel fuel additive Namnet på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 77 SNOWMOBILE SYN 2T Datum 29.2.2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 77 SNOWMOBILE SYN 2T Datum 29.2.2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 77 Snowmobile Syn 2T 1.1.2 Produktkod 4291 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4947 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandn och bolaget/företaget Produktnamn OBS, TFFH, 5G Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Screen Wipes Anti-static Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Bearbetningsdatum : 26.11.2014 Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.1) Tryckt: : 09.12.2014

Bearbetningsdatum : 26.11.2014 Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.1) Tryckt: : 09.12.2014 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning (0278.00) Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1.2 som det avråds från Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktnamn Insulin, Human Recombinant, Zinc Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN

Läs mer