Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten AVSNITT 1 AVSNITT 2 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Green Grass Referenser: Prolitec 1037 Firmenich KW 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från Den relevanta identifierade användningen är lågkoncentrerad luftbehandling med Prolitec Air/Q-seriens spridningssystem som regelbundet avger små mikrodroppar. Inte avsedd för privat användning i denna form eller koncentration. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet Prolitec Inc W. Canal Street Milwaukee, WI USA Tel: Fax Svensk Kontakt: Ambius Avestagatan Spånga, Sweden T: +46 (0) Telefonnummer för nödsituationer För kemiska nödsituationer (spill, läckage, exponering eller olycka) Ring INFOTRAC: (inom USA) eller (utanför USA). FARLIGA EGENSKAPER - Sektion 2 är användbar för exponering till de koncentrerade vätskorna som brukar kunna förekomma vid olycksspill. Säkerhetsinformation för den relevanta användningsmetoden som definieras i Sektion 1.2 ovanför finns som innehåll i Sektion Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med direktivet (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Hudsensibilisering - Kat. 1B Miljöfara (kronisk) - Kat. 2 H317 H Klassificering i enlighet med 67/548/EEC eller 1999/45/EC (Se avsnitt 16 för fullständig text med riskfraser) Symboler: Xi Irriterande Sida 1 av 10

2 N Miljöfarlig Riskfraser: R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Ytterligare information För en fullständig lista med förklaringar: Se avsnitt Märkningsuppgifter Faropiktogram: Signalord: Varning Faroangivelser: H317 H411 Skyddsangivelser: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt fo r vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. P273 Undvik utsla pp till miljo n. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P VID HUDKONTAKT: Tva tta med mycket tva l och vatten. P Vid hudirritation eller utslag: So k la karhja lp. Kompletterande Risk Information (EU): Innehåller: Acetyl Cedrene, Acetyltetramethyloctaline, Dimethyl-Cyclohexene-Pentenone. Kan orsaka en allergisk reaktion. Riskökande ämnen: Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R- (3.alpha.,3a.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]- Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- 2.3 Andra faror Ingen information finns tillgänglig för närvarande. AVSNITT 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Sida 2 av Ämnen Ej tillämpligt 3.2 Blandningar % Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-1h-3a,7- Methanoazulen- 5-Yl)-, [3r-(3.Alpha.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alpha.)]-

3 AVSNITT 4 N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi N - R50/53,R43 GHS Klassificering: Hudsensibilisering - Kat. 1B [H317] Miljöfara (akut) - Kat. 1 [H400] Miljöfara (kronisk) - Kat. 1 [H410] % Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi N - R51/53,R38,R43 GHS Klassificering: Irriterande på huden - Kat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Kat. 1 [H317] Miljöfara (kronisk) - Kat. 2 [H411] % 4-Penten-1-One, 1-(5,5-Dimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi - R43 GHS Klassificering: Hudsensibilisering - Kat. 1B [H317] % 1h-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-, [3r- (3.Alpha.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alpha.)]- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xn N - R50/53,R65,R10 GHS Klassificering: Miljöfara (akut) - Kat. 1 [H400] Miljöfara (kronisk) - Kat. 1 [H410] ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid misstanke om förgiftning, kontakta läkare omedelbart. I händelse av ögonkontakt: Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. I händelse av inandning: Flytta den exponerade personen till en plats med frisk luft. Kontakta omedelbart läkare om irritationen kvarstår. I händelse av hudkontakt: Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med rikliga mängder vatten (eller tvål och vatten). Kontakta omedelbart läkare om irritationen kvarstår eller om vävnadsskador uppenbaras. I händelse av förtäring: I händelse av oavsiktlig förtäring, skölj munnen med vatten. Ge upp till 1 glas (2 dl) mjölk. Framkalla inte kräkningar. Uppsök omedelbart läkarvård. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen information finns tillgänglig för produkten. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Sida 3 av 10

4 AVSNITT 5 AVSNITT 6 AVSNITT 7 Inga kända. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Använd lämpligt släckmedel med skum, koldioxid eller torr kemikalie. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Inga kända. 5.3 Råd till brandmän Använd inte högtrycksvattenstråle. I händelse av otillräcklig ventilation, bär lämplig andningsutrustning. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än räddningspersonal: Använd skyddshandskar vid hantering av spill. Rök inte. Undvik öppna lågor eller andra potentiella antändningskällor, som till exempel elektrisk utrustning. Undvik kontakt med hud och ögon och inandning av ånga. Använd vanliga rengöringsrutiner. Se till att det är fullgod ventilering i arbetsområdet runt utsläppet. Följ första hjälpen-åtgärderna som anges i avsnitt 4 ovan För räddningspersonal: Följ rekommendationerna i Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp, mark och vattendrag 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering För inneslutning: Mindre spill kan torkas upp med trasa eller papper. Större spill samlas upp med absorberande material som sågspån, sand eller vermiculit För rengöring: Använd trasa eller papper vid spill från mindre behållare. Vid spill från större behållare, använd absorberande material som sågspån, vermiculit eller sand. Rengöringsmaterialet tas om hand enligt statliga regler och anvisningar för avfallshantering. 6.4 Hänvisningar till andra avsnitt Se även avsnitten 4, 5, 7 och 16 för ytterligare information. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Återförslut alltid alla behållare som har avlägsnats från en apparat. Förvara behållare i upprätt position efter att de har öppnats. Undvik kontakt med hud och ögon. Bär lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Rökning är förbjuden; undvik antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer under användning. Sida 4 av 10

5 SECTION 8 AVSNITT 9 Får inte förtäras eller komma i kontakt med huden. Följ goda personliga hygienrutiner. Se till att det finns god ventilering där produkten används Skyddsanvisningar Undvik dammutveckling. Upprätthåll god ventilering, undvik öppna lågor och andra antändningskällor Anvisningar för generell yrkeshygien Tillämpa goda hygienrutiner. 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive oförenligheter Förvara upprättstående behållare i en kartong i rumstemperatur, där de inte exponeras för solljus. 7.3 Specifik slutanvändning Rumsdoft. BEGRÄNSNING AV EXPONERING 8.1 Kontrollparametrar: Hänvisning till avsnitt Begränsning av exponering Undvik exponering för höga temperaturer; Sörj för god ventilering Lämpliga tekniska kontrollanordningar Sörj för god ventilering där produkten hanteras. Relevant identifierad användning Använd endast enligt föreskrift Lämpliga miljökontrollanordningar Relevant identifierad användning Använd enligt föreskrift. Minimera risken för utsläpp i miljön när du hanterar vätskan Personlig skyddsutrustning Blandningsbehållarna får endast hanteras av utbildad personal, iklädda skyddsoveraller för att skydda privata kläder. Det finns inget krav på andningsskydd, men användning av skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om de grundläggande fysiska och kemiska egenskaperna (a) Utseende: VÄTSKA färglös till blekgul (b) Lukt Starkt parfymerad (c) Lukttröskelvärde Inte tillgänglig (d) ph Inte tillgänglig (e) Smältpunkt/Fryspunkt C Inte tillgänglig (f) Initial kokpunkt/intervall C Inte tillgänglig Sida 5 av 10

6 (g) Flampunkt 89 C /192.2 F (h) Avdunstningshastighet Inte tillgänglig (i) Brandfarlighet Låg (j) Övre/Undre explosionsgräns Inte tillgänglig (k) Ångtryck 20 C (l) Ångdensitet Inte användbar (m) Relativ densitet (n) Vattenlöslighet Inte tillgänglig (o) Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inte tillgänglig (p) Självantändningstemperatur Inte tillgänglig (q) Sönderdelningstemperatur Inte tillgänglig (r) Viskositet Inte tillgänglig (s) Explosiva egenskaper Inte tillgänglig (t) Oxiderande egenskaper Inget oxiderande medel. 9.2 Annan information Ingen AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET AVSNITT Reaktivitet Ingen känd reaktion med vatten Kemisk stabilitet Uppvisar inga reaktivitetsrisker. Normalt stabil även vid höga temperaturer och tryck. Den är inte explosiv. Den är inte självantändande eller någon syregivare. Inte explosiv i kombination med andra organiska material. Undergår inte exotermisk polymerisation Risk för farliga reaktioner Inga kända Förhållanden som ska undvikas Undvik kontakt med oxiderande medel. Undvik temperaturer över 5º C under flampunkten. Värm inte patroner eller förslutna behållare Oförenliga material Undvik oxiderande medel Farliga sönderdelningsprodukter Kontakt med vatten eller förvaring enligt rekommenderade förhållanden under ett år, bör inte orsaka produktion av farliga sönderfallsprodukter. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om toxikologiska effekter Det har inte utförts några toxikologiska tester på denna blandning i sin helhet. Enligt tillgänglig information om de olika beståndsdelarna har hälsoklassificeringskriterierna uppnåtts. Sida 6 av 10

7 AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Det har inte utförts några miljötoxikologiska tester på denna blandning i sin helhet. Med tanke på hur svårt det är att använda nuvarande miljöteknologiska utvärderingstekniker för att förutsäga vilken påverkan särskilda utsläppsmetoder har på sårbara eller begränsade delar av ekosystemet, ska det här preparatet betraktas och hanteras som om det var en möjlig miljöfara, och som en konsekvens av detta ska alla möjliga försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering av preparatet Persistens och nedbrytbarhet Ej fastställd Bioackumuleringsinformation Ej fastställd Rörligheten i jord Ej fastställd Resultat av PBT- och vpvb-bedömning Uppnår inte kraven för bedömning AVSNITT 13 SECTION Andra skadliga effekter Inga kända. AVFALLSHANTERING 13.1 Metoder för avfallshantering Avfallshantering av produkter sker bäst med den metod som enligt anvisningar är mest lämplig. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala, statliga och nationella lagar. Den här produkten är miljöfarlig. Den får inte tömmas i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. Den här produkten måste sorteras som farligt avfall. Den tomma behållaren kan sorteras som kontrollerat avfall enligt gällande regler. Behållarna är återvinningsbara i vissa länder som har utrustning som klarar av att återvinna polypropylen. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-Nr: Transportbenämning : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ACETYL CEDRENE) 14.3 Transport Riskklass: ADR/RID 9 IMDG 9 IATA Packningsgrupp: ADR/RID III IMDG III Sida 7 av 10

8 IATA III 14.5 Miljöfara: Marine Pollutant 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga Begränsad mängd Undantag Transporter är enligt IATA och IMO begränsad mängd undantag. De individuella inre förpackningarna inte överstiger 5 liter och befälhavaren eller ytterkartongen inte överstiger 30 kg. AVSNITT 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-regler Ingen relevant information tillgänglig för tillfället Kemisk säkerhetsbedömning Inga data tillgängliga för tillfället. AVSNITT 16 ANNAN SÄKERHETSINFORMATION 16.1 Ändringar 17-Jun-13 version Litteraturreferenser och informationskällor Internationella forskningsinstitutet för säker hantering av doftmaterial (RIFM) OECD SIDS Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), USA:s miljöskyddsmyndighet. Program för test av kemikalier. RÅDETS DIREKTIV 98/24/EC från 7 april 1998 Skyddet av arbetares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska medel i arbetet. (Fjortonde särdirektivet enligt artikel 16(1) i direktiv 89/391/EEC) EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base Europeiska kemikaliemyndighetens och EU-kommissionens direktiv 98/24/EC den första och den andra IOEL-listan och de ändrade direktiven 91/322/EEC och 2000/39/EC. (98/24/EC) American Congress of Governmental and Industrial Hygienist ( ACGIH ) Tröskelgränsvärde (TLV) och biologiska exponeringsmarkörer (BEI), inbegripet TLV TWA (tidsviktat medelvärde; TLV STEL (gräns för korttidsexponering); och TLV-C (ho gsta gra ns). ( ACGIH ) Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Arbetsmiljögränsvärden eller OELs) aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la Surveillance des Atmosphères Sida 8 av 10

9 de Travail (Kommitté för arbetsmiljötillsyn), arbetar under högsta rådet som verkar för att förebygga skadlig arbetsmiljö. USA:s arbetsdepartement, OSHA som är USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket 29 CFR delavsnitt Z, tabell Z-1 TLV-TWA högsta tillåtna kontinuerliga exponering. Kaliforniens miljöskyddsmyndighet Kontoret fo r bedo mning av ha lsofara (OEHHA), lagen Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act fra n Ho gsta TLV- och TWA-gränsvärdena för kontinuerlig exponering. Tyska federala arbetsmarknads- och socialministeriet (BMAS) TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (gränsvärde för exponering i arbetsmiljö) Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA 16.3 Information gällande arbetsplatssäkerhet för relevant identifierad användning Den amerikanska myndigheten ACGIH, EU, EU-medlemsstater och andra nationella organisationer, inklusive de som finns listade i 16.1 ovan, har fastställt exponeringsgränser i arbetslivet (OELs) för koncentrationer av skadliga a mnen i arbetsmiljo n ( Gra nser ). Gränsvärdet är gränsen för det tidsviktade medelvärdet av en substans som finns i luften inom en arbetares inandningszon under en specifik tidsperiod, som vanligtvis är 40 timmar per vecka i över 40 år. Gränserna kallas beroende på deras källa, även för indikerad exponeringsgräns (IOEL) eller tröskelgränsvärde (TLV-TWA) Produkten innehåller ämnen med arbetsplatsgränser Utvärdering av arbetsplatssäkerhet Den relevanta identifierade användningen av produkten har utvärderats med hänsyn till arbetsplatssäkerhet, gällande: (A) den genomsnittliga luftburna koncentrationen (anges som miljondelar, PPM) av hela blandningen na r doften uppfattas som outha rdlig ; (B) volymen av substansens vikt (anges i %) av den totala vikten för hela blandningen, där substansen representerar en del av blandningen; (C) den högsta genomsnittliga luftburna kocentrationen av substansen; och (D) det säkra gränsvärdet. Säkerhetsutvärderingsformulan är A (ppm) x B (%) = C som sedan jämförs med gränsvärdena för D Bestämmelser för arbetsplatsskydd Ozon Den relevanta identifierade användningen av produkten är beräknad att inte överstiga gränserna som har fastställts av organisationerna som finns listade i Blandningen innehåller inte något ozon och den relevanta identifierade användningen genererar inte ozon. Blandningen innehåller inga giftiga kemikalier eller kemiska ämnen som omfattas av anma lningskraven i avsnitt 313 i rubrik III i Superfund Amendments and Reauthorization Act från Toxicitet vid förtäring Den dödliga dosen vid förtäring är ml för en person som väger 68 kg, vilket har fastställts med hjälp av Gosselin-formeln. Enligt Hodge och Sterners skala beräknas blandningens toxicitet vara på nivå 3 eller Måttligt giftig. Gosselins, Smiths och Hodges skala a r pa niva n 3 eller Måttligt giftig IFRA-certifiering och säkerhetsbestämmelser för hudkontakt DOFT IFRA-KLASS IFRA-ANALYS Sida 9 av 10

10 Green Grass 11A Ej begränsad IFRA-Klass 11A inkluderar; Air-fresheners och dofter av alla slag (tillägg, fast substrat, membranleverans, luft, elektrisk) exklusive sprayprodukter. Doftåtergivningssystem som använder en torrluftsteknologi som ger ifrån sig en doft utan sprayer, aerosoler eller uppvärmda oljor (technologi i nebulosa). Baserat på säkerhetsinformation som har genererats av forskningsinstitutet för säker hantering av doftmaterial ( RIFM dess försäljare och den öppna vetenskapliga litteraturen. Denna information är utvärderad i enlighet med de principer som har fastställts i bilaga 1 i internationella doftmyndighetens ( IFRA kodex. Bilaga 1 kräver beaktande av möjliga effekter på huden, inbegripet hudirritation och känslighet, med särskild betoning på soljusets effekter, då beståndsdelarna absorberar ultra-violett strålning. Systemisk toxicitet bör beaktas i relation till mängden som används och sannolikheten för att ämnena ska ta sig in i kroppen. Något annat som också har beaktats är en historik över säker användning av beståndsdelarna med koncentrationsnivåer som kan inträffa i händelse av oavsiktligt utsläpp med hänsyn till eventuella rapporter om negativa effekter från dermatologer eller läkare Fullständig text med fraser använda under avsnitt 2 S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H226 Brandfarlig va tska och a nga. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P VID HUDKONTAKT: Tva tta med mycket tva l och vatten. P Vid hudirritation eller utslag: So k la karhja lp. P391 Samla upp spill. P Vid besta ende ögonirritation: So k la karhja lp Fullständig text med fraser använda under avsnitt 3 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. P Vid besta ende ögonirritation: So k la karhja lp. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H315 Irriterar huden. R10 Brandfarligt. R38 Irriterar huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Sida 10 av 10

Säkerhetsdatablad. (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Säkerhetsdatablad. (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten

Läs mer

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten

Läs mer

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/02/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5757 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRAFIT 50GR.

SÄKERHETSDATABLAD GRAFIT 50GR. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Oljekannor 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EPOMAX PLUS, COMP.A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD EPOMAX PLUS, COMP.A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 21/09/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 4Office Sidan 1 / 5 SDB-nr : 43129 V001.2 Reviderat den: 08.06.2012 Utskriftsdatum: 08.06.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 20/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG011 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVLÖDNINGSFLÄTA GRÖN

SÄKERHETSDATABLAD AVLÖDNINGSFLÄTA GRÖN 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Lödmedel mjuklödning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 19/09/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5661638 Synonymer: OTHER PRODUCT

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Cleaning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 07-12-2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: VSSK9801 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31)

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) sida 1/6 1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/företaget (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "LIQUID" 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr.

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr. Utfärdat: 2012-10-22 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Tub 50 gr. Produktnamn: Artikelnr: 6690400 RSK nr: 3115169 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LAHEGA BATTERIVATTEN. Avmineraliserat vatten. KONTAKTPERSON Namn Telefon Land Åsa Möller

SÄKERHETSDATABLAD LAHEGA BATTERIVATTEN. Avmineraliserat vatten. KONTAKTPERSON Namn  Telefon Land Åsa Möller 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU Sida: 1 Datum för sammanställning: 14/05/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: IC4-RTU 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Soft Care Soft H21 Omarbetad: 2012-10-17 Version 03 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/02/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP20 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LAHEGA BATTERIVATTEN. Avjoniserat vatten. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Åsa Möller

SÄKERHETSDATABLAD LAHEGA BATTERIVATTEN. Avjoniserat vatten. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Åsa Möller AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010. Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010. Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010 Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Westenergy

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Lödpennor 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ m-ei Agar Plates

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ m-ei Agar Plates Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/04/2014 Omarbetning: 25/09/2014 Revisionsnr: 2 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ELEKTROD RI 309MOL

SÄKERHETSDATABLAD ELEKTROD RI 309MOL 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II

Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II Revideringsdatum: 20140915 Version nr: 1 Ammoniumnitrat Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeskrivning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11.09.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Wastewater Influent Inorganics Quality Control Standards

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Wastewater Influent Inorganics Quality Control Standards Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. PRORANGE PREACT TOUGHGUARD 37s. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.

SÄKERHETSDATABLAD. PRORANGE PREACT TOUGHGUARD 37s. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Intern identifiering BLE242 Issue1 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA

SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 25.05.2002 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Pattex No More Nails Wood Sidan 1 / 5 SDB-nr : 369592 V001.0 Reviderat den: 17.01.2011 Utskriftsdatum: 13.06.2012 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Nitor Bioströ. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Nitor Bioströ. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÅKERHETSDATABLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget SÅKERHETSDATABLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Produktnamn: Van Elburg WS/eL - Produktkod: 930P18, 995P36003, 170L36003, 600T91872, 603T80428, 43E860

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-06-04 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 16-0012 Dikaliumvätefosfat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Informationen avhänger av det specifika ämnets koncentrationsgräns. Medför ingen fara.

SÄKERHETSDATABLAD. Informationen avhänger av det specifika ämnets koncentrationsgräns. Medför ingen fara. DURABLE 5738 400ML POWERCLEAN (NEW FORMULA) Sida 1 Utfärdat: 14/06/2006 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: DURABLE 5738 400ML POWERCLEAN (NEW FORMULA) Produktkod:

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning GREASE EP 1 FG Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 28-08-2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: VSSL9682 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

HIAB H-43 GOLVPOLISH

HIAB H-43 GOLVPOLISH Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL Utfärdat: mars 2015 Reviderat: Sidan 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Automatic, refill Sida 1/6 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Automatic Utfärdad: 2013-03-13 Reviderat: Version 1 Sida 1/6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Datum 27.2.2015 Tidigare datum AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 32.15735261, 15735282,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avser

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avser Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 01/10/2015 Revisionsnr: 2 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RENGÖRINGSMEDEL KR

SÄKERHETSDATABLAD RENGÖRINGSMEDEL KR 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Gassvetsutrustning SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer