Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form)"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad (Utarbetad enligt EG nr. 1907/2006 och EG nr. 453/2010, bilaga II i dess ändrade form) Det här säkerhetsdatabladet upphäver och ersätter alla tidigare säkerhetsdatablad för den här produkten AVSNITT 1 AVSNITT 2 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Green Grass Referenser: Prolitec 1037 Firmenich KW 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från Den relevanta identifierade användningen är lågkoncentrerad luftbehandling med Prolitec Air/Q-seriens spridningssystem som regelbundet avger små mikrodroppar. Inte avsedd för privat användning i denna form eller koncentration. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet Prolitec Inc W. Canal Street Milwaukee, WI USA Tel: Fax Svensk Kontakt: Ambius Avestagatan Spånga, Sweden T: +46 (0) Telefonnummer för nödsituationer För kemiska nödsituationer (spill, läckage, exponering eller olycka) Ring INFOTRAC: (inom USA) eller (utanför USA). FARLIGA EGENSKAPER - Sektion 2 är användbar för exponering till de koncentrerade vätskorna som brukar kunna förekomma vid olycksspill. Säkerhetsinformation för den relevanta användningsmetoden som definieras i Sektion 1.2 ovanför finns som innehåll i Sektion Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med direktivet (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Hudsensibilisering - Kat. 1B Miljöfara (kronisk) - Kat. 2 H317 H Klassificering i enlighet med 67/548/EEC eller 1999/45/EC (Se avsnitt 16 för fullständig text med riskfraser) Symboler: Xi Irriterande Sida 1 av 10

2 N Miljöfarlig Riskfraser: R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Ytterligare information För en fullständig lista med förklaringar: Se avsnitt Märkningsuppgifter Faropiktogram: Signalord: Varning Faroangivelser: H317 H411 Skyddsangivelser: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt fo r vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. P273 Undvik utsla pp till miljo n. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P VID HUDKONTAKT: Tva tta med mycket tva l och vatten. P Vid hudirritation eller utslag: So k la karhja lp. Kompletterande Risk Information (EU): Innehåller: Acetyl Cedrene, Acetyltetramethyloctaline, Dimethyl-Cyclohexene-Pentenone. Kan orsaka en allergisk reaktion. Riskökande ämnen: Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R- (3.alpha.,3a.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]- Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- 2.3 Andra faror Ingen information finns tillgänglig för närvarande. AVSNITT 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Sida 2 av Ämnen Ej tillämpligt 3.2 Blandningar % Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-1h-3a,7- Methanoazulen- 5-Yl)-, [3r-(3.Alpha.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alpha.)]-

3 AVSNITT 4 N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi N - R50/53,R43 GHS Klassificering: Hudsensibilisering - Kat. 1B [H317] Miljöfara (akut) - Kat. 1 [H400] Miljöfara (kronisk) - Kat. 1 [H410] % Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi N - R51/53,R38,R43 GHS Klassificering: Irriterande på huden - Kat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Kat. 1 [H317] Miljöfara (kronisk) - Kat. 2 [H411] % 4-Penten-1-One, 1-(5,5-Dimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xi - R43 GHS Klassificering: Hudsensibilisering - Kat. 1B [H317] % 1h-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-, [3r- (3.Alpha.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alpha.)]- N CAS : / N EINECS: Klassificering: Xn N - R50/53,R65,R10 GHS Klassificering: Miljöfara (akut) - Kat. 1 [H400] Miljöfara (kronisk) - Kat. 1 [H410] ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid misstanke om förgiftning, kontakta läkare omedelbart. I händelse av ögonkontakt: Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. I händelse av inandning: Flytta den exponerade personen till en plats med frisk luft. Kontakta omedelbart läkare om irritationen kvarstår. I händelse av hudkontakt: Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med rikliga mängder vatten (eller tvål och vatten). Kontakta omedelbart läkare om irritationen kvarstår eller om vävnadsskador uppenbaras. I händelse av förtäring: I händelse av oavsiktlig förtäring, skölj munnen med vatten. Ge upp till 1 glas (2 dl) mjölk. Framkalla inte kräkningar. Uppsök omedelbart läkarvård. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen information finns tillgänglig för produkten. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Sida 3 av 10

4 AVSNITT 5 AVSNITT 6 AVSNITT 7 Inga kända. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Använd lämpligt släckmedel med skum, koldioxid eller torr kemikalie. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Inga kända. 5.3 Råd till brandmän Använd inte högtrycksvattenstråle. I händelse av otillräcklig ventilation, bär lämplig andningsutrustning. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än räddningspersonal: Använd skyddshandskar vid hantering av spill. Rök inte. Undvik öppna lågor eller andra potentiella antändningskällor, som till exempel elektrisk utrustning. Undvik kontakt med hud och ögon och inandning av ånga. Använd vanliga rengöringsrutiner. Se till att det är fullgod ventilering i arbetsområdet runt utsläppet. Följ första hjälpen-åtgärderna som anges i avsnitt 4 ovan För räddningspersonal: Följ rekommendationerna i Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp, mark och vattendrag 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering För inneslutning: Mindre spill kan torkas upp med trasa eller papper. Större spill samlas upp med absorberande material som sågspån, sand eller vermiculit För rengöring: Använd trasa eller papper vid spill från mindre behållare. Vid spill från större behållare, använd absorberande material som sågspån, vermiculit eller sand. Rengöringsmaterialet tas om hand enligt statliga regler och anvisningar för avfallshantering. 6.4 Hänvisningar till andra avsnitt Se även avsnitten 4, 5, 7 och 16 för ytterligare information. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Återförslut alltid alla behållare som har avlägsnats från en apparat. Förvara behållare i upprätt position efter att de har öppnats. Undvik kontakt med hud och ögon. Bär lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Rökning är förbjuden; undvik antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer under användning. Sida 4 av 10

5 SECTION 8 AVSNITT 9 Får inte förtäras eller komma i kontakt med huden. Följ goda personliga hygienrutiner. Se till att det finns god ventilering där produkten används Skyddsanvisningar Undvik dammutveckling. Upprätthåll god ventilering, undvik öppna lågor och andra antändningskällor Anvisningar för generell yrkeshygien Tillämpa goda hygienrutiner. 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive oförenligheter Förvara upprättstående behållare i en kartong i rumstemperatur, där de inte exponeras för solljus. 7.3 Specifik slutanvändning Rumsdoft. BEGRÄNSNING AV EXPONERING 8.1 Kontrollparametrar: Hänvisning till avsnitt Begränsning av exponering Undvik exponering för höga temperaturer; Sörj för god ventilering Lämpliga tekniska kontrollanordningar Sörj för god ventilering där produkten hanteras. Relevant identifierad användning Använd endast enligt föreskrift Lämpliga miljökontrollanordningar Relevant identifierad användning Använd enligt föreskrift. Minimera risken för utsläpp i miljön när du hanterar vätskan Personlig skyddsutrustning Blandningsbehållarna får endast hanteras av utbildad personal, iklädda skyddsoveraller för att skydda privata kläder. Det finns inget krav på andningsskydd, men användning av skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om de grundläggande fysiska och kemiska egenskaperna (a) Utseende: VÄTSKA färglös till blekgul (b) Lukt Starkt parfymerad (c) Lukttröskelvärde Inte tillgänglig (d) ph Inte tillgänglig (e) Smältpunkt/Fryspunkt C Inte tillgänglig (f) Initial kokpunkt/intervall C Inte tillgänglig Sida 5 av 10

6 (g) Flampunkt 89 C /192.2 F (h) Avdunstningshastighet Inte tillgänglig (i) Brandfarlighet Låg (j) Övre/Undre explosionsgräns Inte tillgänglig (k) Ångtryck 20 C (l) Ångdensitet Inte användbar (m) Relativ densitet (n) Vattenlöslighet Inte tillgänglig (o) Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inte tillgänglig (p) Självantändningstemperatur Inte tillgänglig (q) Sönderdelningstemperatur Inte tillgänglig (r) Viskositet Inte tillgänglig (s) Explosiva egenskaper Inte tillgänglig (t) Oxiderande egenskaper Inget oxiderande medel. 9.2 Annan information Ingen AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET AVSNITT Reaktivitet Ingen känd reaktion med vatten Kemisk stabilitet Uppvisar inga reaktivitetsrisker. Normalt stabil även vid höga temperaturer och tryck. Den är inte explosiv. Den är inte självantändande eller någon syregivare. Inte explosiv i kombination med andra organiska material. Undergår inte exotermisk polymerisation Risk för farliga reaktioner Inga kända Förhållanden som ska undvikas Undvik kontakt med oxiderande medel. Undvik temperaturer över 5º C under flampunkten. Värm inte patroner eller förslutna behållare Oförenliga material Undvik oxiderande medel Farliga sönderdelningsprodukter Kontakt med vatten eller förvaring enligt rekommenderade förhållanden under ett år, bör inte orsaka produktion av farliga sönderfallsprodukter. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om toxikologiska effekter Det har inte utförts några toxikologiska tester på denna blandning i sin helhet. Enligt tillgänglig information om de olika beståndsdelarna har hälsoklassificeringskriterierna uppnåtts. Sida 6 av 10

7 AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Det har inte utförts några miljötoxikologiska tester på denna blandning i sin helhet. Med tanke på hur svårt det är att använda nuvarande miljöteknologiska utvärderingstekniker för att förutsäga vilken påverkan särskilda utsläppsmetoder har på sårbara eller begränsade delar av ekosystemet, ska det här preparatet betraktas och hanteras som om det var en möjlig miljöfara, och som en konsekvens av detta ska alla möjliga försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering av preparatet Persistens och nedbrytbarhet Ej fastställd Bioackumuleringsinformation Ej fastställd Rörligheten i jord Ej fastställd Resultat av PBT- och vpvb-bedömning Uppnår inte kraven för bedömning AVSNITT 13 SECTION Andra skadliga effekter Inga kända. AVFALLSHANTERING 13.1 Metoder för avfallshantering Avfallshantering av produkter sker bäst med den metod som enligt anvisningar är mest lämplig. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala, statliga och nationella lagar. Den här produkten är miljöfarlig. Den får inte tömmas i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. Den här produkten måste sorteras som farligt avfall. Den tomma behållaren kan sorteras som kontrollerat avfall enligt gällande regler. Behållarna är återvinningsbara i vissa länder som har utrustning som klarar av att återvinna polypropylen. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-Nr: Transportbenämning : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ACETYL CEDRENE) 14.3 Transport Riskklass: ADR/RID 9 IMDG 9 IATA Packningsgrupp: ADR/RID III IMDG III Sida 7 av 10

8 IATA III 14.5 Miljöfara: Marine Pollutant 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga Begränsad mängd Undantag Transporter är enligt IATA och IMO begränsad mängd undantag. De individuella inre förpackningarna inte överstiger 5 liter och befälhavaren eller ytterkartongen inte överstiger 30 kg. AVSNITT 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-regler Ingen relevant information tillgänglig för tillfället Kemisk säkerhetsbedömning Inga data tillgängliga för tillfället. AVSNITT 16 ANNAN SÄKERHETSINFORMATION 16.1 Ändringar 17-Jun-13 version Litteraturreferenser och informationskällor Internationella forskningsinstitutet för säker hantering av doftmaterial (RIFM) OECD SIDS Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), USA:s miljöskyddsmyndighet. Program för test av kemikalier. RÅDETS DIREKTIV 98/24/EC från 7 april 1998 Skyddet av arbetares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska medel i arbetet. (Fjortonde särdirektivet enligt artikel 16(1) i direktiv 89/391/EEC) EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base Europeiska kemikaliemyndighetens och EU-kommissionens direktiv 98/24/EC den första och den andra IOEL-listan och de ändrade direktiven 91/322/EEC och 2000/39/EC. (98/24/EC) American Congress of Governmental and Industrial Hygienist ( ACGIH ) Tröskelgränsvärde (TLV) och biologiska exponeringsmarkörer (BEI), inbegripet TLV TWA (tidsviktat medelvärde; TLV STEL (gräns för korttidsexponering); och TLV-C (ho gsta gra ns). ( ACGIH ) Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Arbetsmiljögränsvärden eller OELs) aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la Surveillance des Atmosphères Sida 8 av 10

9 de Travail (Kommitté för arbetsmiljötillsyn), arbetar under högsta rådet som verkar för att förebygga skadlig arbetsmiljö. USA:s arbetsdepartement, OSHA som är USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket 29 CFR delavsnitt Z, tabell Z-1 TLV-TWA högsta tillåtna kontinuerliga exponering. Kaliforniens miljöskyddsmyndighet Kontoret fo r bedo mning av ha lsofara (OEHHA), lagen Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act fra n Ho gsta TLV- och TWA-gränsvärdena för kontinuerlig exponering. Tyska federala arbetsmarknads- och socialministeriet (BMAS) TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (gränsvärde för exponering i arbetsmiljö) Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA 16.3 Information gällande arbetsplatssäkerhet för relevant identifierad användning Den amerikanska myndigheten ACGIH, EU, EU-medlemsstater och andra nationella organisationer, inklusive de som finns listade i 16.1 ovan, har fastställt exponeringsgränser i arbetslivet (OELs) för koncentrationer av skadliga a mnen i arbetsmiljo n ( Gra nser ). Gränsvärdet är gränsen för det tidsviktade medelvärdet av en substans som finns i luften inom en arbetares inandningszon under en specifik tidsperiod, som vanligtvis är 40 timmar per vecka i över 40 år. Gränserna kallas beroende på deras källa, även för indikerad exponeringsgräns (IOEL) eller tröskelgränsvärde (TLV-TWA) Produkten innehåller ämnen med arbetsplatsgränser Utvärdering av arbetsplatssäkerhet Den relevanta identifierade användningen av produkten har utvärderats med hänsyn till arbetsplatssäkerhet, gällande: (A) den genomsnittliga luftburna koncentrationen (anges som miljondelar, PPM) av hela blandningen na r doften uppfattas som outha rdlig ; (B) volymen av substansens vikt (anges i %) av den totala vikten för hela blandningen, där substansen representerar en del av blandningen; (C) den högsta genomsnittliga luftburna kocentrationen av substansen; och (D) det säkra gränsvärdet. Säkerhetsutvärderingsformulan är A (ppm) x B (%) = C som sedan jämförs med gränsvärdena för D Bestämmelser för arbetsplatsskydd Ozon Den relevanta identifierade användningen av produkten är beräknad att inte överstiga gränserna som har fastställts av organisationerna som finns listade i Blandningen innehåller inte något ozon och den relevanta identifierade användningen genererar inte ozon. Blandningen innehåller inga giftiga kemikalier eller kemiska ämnen som omfattas av anma lningskraven i avsnitt 313 i rubrik III i Superfund Amendments and Reauthorization Act från Toxicitet vid förtäring Den dödliga dosen vid förtäring är ml för en person som väger 68 kg, vilket har fastställts med hjälp av Gosselin-formeln. Enligt Hodge och Sterners skala beräknas blandningens toxicitet vara på nivå 3 eller Måttligt giftig. Gosselins, Smiths och Hodges skala a r pa niva n 3 eller Måttligt giftig IFRA-certifiering och säkerhetsbestämmelser för hudkontakt DOFT IFRA-KLASS IFRA-ANALYS Sida 9 av 10

10 Green Grass 11A Ej begränsad IFRA-Klass 11A inkluderar; Air-fresheners och dofter av alla slag (tillägg, fast substrat, membranleverans, luft, elektrisk) exklusive sprayprodukter. Doftåtergivningssystem som använder en torrluftsteknologi som ger ifrån sig en doft utan sprayer, aerosoler eller uppvärmda oljor (technologi i nebulosa). Baserat på säkerhetsinformation som har genererats av forskningsinstitutet för säker hantering av doftmaterial ( RIFM dess försäljare och den öppna vetenskapliga litteraturen. Denna information är utvärderad i enlighet med de principer som har fastställts i bilaga 1 i internationella doftmyndighetens ( IFRA kodex. Bilaga 1 kräver beaktande av möjliga effekter på huden, inbegripet hudirritation och känslighet, med särskild betoning på soljusets effekter, då beståndsdelarna absorberar ultra-violett strålning. Systemisk toxicitet bör beaktas i relation till mängden som används och sannolikheten för att ämnena ska ta sig in i kroppen. Något annat som också har beaktats är en historik över säker användning av beståndsdelarna med koncentrationsnivåer som kan inträffa i händelse av oavsiktligt utsläpp med hänsyn till eventuella rapporter om negativa effekter från dermatologer eller läkare Fullständig text med fraser använda under avsnitt 2 S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H226 Brandfarlig va tska och a nga. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P VID HUDKONTAKT: Tva tta med mycket tva l och vatten. P Vid hudirritation eller utslag: So k la karhja lp. P391 Samla upp spill. P Vid besta ende ögonirritation: So k la karhja lp Fullständig text med fraser använda under avsnitt 3 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. P Vid besta ende ögonirritation: So k la karhja lp. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med la ngtidseffekter. H315 Irriterar huden. R10 Brandfarligt. R38 Irriterar huden. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Sida 10 av 10

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 16 april 2015 Utgivningsdatum: 16 Juli 2007 SDS nr: 281-13 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

GETINGE CLEAN Säkerhetsdatablad

GETINGE CLEAN Säkerhetsdatablad 1: Namn på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Getinge Clean (PF-094) Ordernr: 6001069200 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer