Posten Norden. Hållbarhetsredovisning Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat"

Transkript

1 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

2 Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1 Vd har ordet s.2 Posten Nordens hållbarhetsarbete s.4 Posten Norden i samhället s.6 Posten Norden och miljön s.12 Posten Norden och medarbetarna s.18 Posten Nordens samhällsuppdrag s.22 Redovisningsprinciper s.23 GRI/Korsreferenstabell s.25 Bestyrkanderapport s.31 Organisation och kontaktuppgifter s.32 Händelser efter balansdagen (31 december 2009) Posten Norden har tecknat ett avtal med Logica om att överta utveckling och förvaltning av SAP och andra IT-applikationer. Genom avtalet, som är tecknat för fem år, övergår cirka 280 av Posten Nordens medarbetare till Logicas verksamhet i Sverige och Danmark. Logica övertar också ansvaret för underleverantörskontrakt som motsvarar cirka 150 heltidskonsulter. Affären har en viktig roll för realiserandet av ett flertal synergieffekter som identifierats inom IT-området i samband med samgåendet. Bring Citymail, som ägs av det av norska staten ägda Posten Norge som har monopol på sin hemmamarknad, har stämt Posten vid Marknadsdomstolen. Bring Citymail yrkar att Posten ska upphöra med den rabatt som lämnas till kunder med stora sändningar av försorterad post. Konkurrensverket prövade frågan under 2009 och avskrev i december ärendet med motivet att det saknades skäl att ytterligare utreda frågan. Viktiga händelser 2009 n I januari utkom Post Danmarks välgörenhetsfri märke för öre per frimärke går till Världsnaturfondens projekt för hållbar utveckling i Vietnam. n I februari beslutades att införa en Klimatfond i Posten AB. Det innebär att medel öronmärks för satsningar på att minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp. n I mars förlängde Post Danmark sitt samarbetsavtal med Danmarks Cykel Union (DCU) till Avtalet omfattar bland annat etapploppet Post Danmark Runt, talangutveckling och motionslopp. n I mars tilldelades Angelica Björkbom, chef Hälsa, Kompetensgalans pris för hälsofrämjande ledarskap. n I juni tilldelades Post Danmark World Mail Awards inom kategorierna Customer service, e-commerce och Technology. n I augusti lanserade Post Danmark nya brev- och pakettjänster Brev och paket med omtanke. För ett öre per brev och 25 öre per paket klimatkompenseras den dubbla mängden koldioxidutsläpp som försändelserna ger upphov till. n I augusti började höstterminen för 800 svenska Post pals-klasser som har ett brevutbyte med lika många klasser i Asien och Indien. Totalt elever deltar i Post pals som är ett samarbete mellan Posten AB och Barnfonden. n I september erhöll Post Danmark Arbetsmiljöcertifikat av DS Certifiering som ett bevis på att Post Danmark lever upp till de höga krav som anges i den internationella standarden OHSAS Som en följd av detta har Post Danmark även fått en så kallad Grøn smiley med krone. n I oktober lanserade Meddelande Sverige klimatekonomiska direktreklamtjänster som bland annat innebär att de beräknade koldioxidutsläppen från distributionen klimatkompenseras. n I oktober instiftades ett kvinnligt ledarskapsstipendium i Marianne Niverts namn. Marianne Nivert var ordförande i Posten AB n I december deltog Posten Norden i den presskonferens som International Postal Corporation anordnade för att offentliggöra den globala postindustrins första gemensamma hållbarhetsrapport samt målet om att sektorn tillsammans ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 % till år I

3 Posten Norden är en internationell koncern med Norden s kompetens, vår närvaro i Norden och våra miljöambitioner. M innebär kommer vi att vara en konkurrenskraftig affärspartn postservice till danska och svenska företag och hushåll. Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden, och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka medarbetare. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag som ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. Posten Norden Breve Danmark Affärsområdet är ledande på distributionslösningar till, från och inom Danmark. Breve Danmark erbjuder en rikstäckande meddelandeförmedling, vilket inkluderar brev-, tidnings- och direktreklamdistribution samt in- och utlämning av paket för privatmarknaden. Genom internationellt samarbete erbjuds även global räckvidd med hög kvalitet. Varje dag förmedlas cirka 11 miljoner försändelser till 2,6 miljoner danska hushåll och till alla företag i Danmark. omsättning Andel av koncernen* 29 % omsättning Andel av koncernen* anställda Andel av koncernens medelantal* anställda Andel av koncernens medelantal* 34 % n Sverige 46 % n Danmark 39 % n Norge 8 % n Finland 2 % n Övriga länder 5 % n Sverige 57 % n Danmark 39 % n Norge 2 % n Finland 1 % n Övriga länder 1 % II

4 om hemmamarknad. Våra främsta styrkor är vår specialist- Med de synergier och stordriftsfördelar som samgåendet ner för näringslivet samtidigt som vi erbjuder en pålitlig Lars G Nordström februari 2010 Meddelande Sverige Affärsområdet är ledande på distributionslösningar till, från och inom Sverige. Meddelande Sverige erbjuder en rikstäckande meddelandeförmedling, vilket inkluderar brev-, tidnings- och direktreklamdistribution samt in- och utlämning av paket för privatmarknaden. Genom internationellt samarbete erbjuds även global räckvidd med hög kvalitet. Varje dag förmedlas cirka 20 miljoner försändelser till 4,5 miljoner svenska hushåll och till alla företag i Sverige. Informationslogistik Affärsområdet är ledande på den nordiska marknaden och utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kundkommunikation. Affärsområdet har ett samlat erbjudande som hjälper kunderna att få rätt information till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats och till rätt kostnad. Inom affärsområdet finns även lösningar för märkning och identifiering. Med en årlig produktion av mer än fem miljarder etiketter är affärsområdet en betydande aktör på etikettmarknaden. Logistik Affärsområdet är ledande på effektiva logistikflöden till, från och inom Norden. Med egen kapacitet och infrastruktur i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien och Nederländerna hanteras cirka paket per dygn. Affärsområdet erbjuder standardtjänster för paket, pall och express samt olika logistiklösningar för systemtransporter, tredjepartslogistik och spedition. Kunderna erbjuds allt från enkla paketleveranser till heltäckande logistiklösningar där affärsområdet tar ett helhetsansvar för beställning, intransport, lagerhantering, leverans, betalning och eftermarknad. omsättning Andel av koncernen* omsättning Andel av koncernen* omsättning Andel av koncernen* 35 % 8 % 28 % anställda Andel av koncernens medelantal* anställda Andel av koncernens medelantal* anställda Andel av koncernens medelantal* 5 % 15 % 42 % *Uppgifter avser pro forma jan-dec III

5 Posten Norden 2009 i sammandrag Koncernen bildades 24 juni 2009 och har konsoliderats per 1 juli Uppgifter för kalenderåret 2009 och alla jämförelseuppgifter avser pro forma. n Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till (45 810) MSEK n Rörelseresultatet för helåret 2009 uppgick till 284 (2 946) MSEK n Exklusive omstruktureringskostnader om (163) MSEK uppgick helårets rörelseresultat till (3 109) MSEK n Resultat före skatt för helåret uppgick till (3 640) MSEK och efter skatt till (2 749) MSEK n Som en del i samgåendet utbetalades en extra utdelning om MSEK till svenska staten. Vidare avyttrade Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A. som representerade Post Danmarks ägarandel i belgiska posten, De Post N.V.-La Poste S.A. Avyttringen gav en realisationsvinst om MSEK n Styrelsen föreslår utdelning om MSEK Nyckeltal Pro forma MSEK, om ej annat anges Jul-dec 2009 Jul-dec 2008 Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Förändring Nettoomsättning ) ) % Rörelseresultat % Rörelsemarginal, % neg 4,4 0,6 6,3-5,7 Resultat före skatt ) ) % Periodens resultat ) ) % Kassaflöde från den löpande verksamheten 640 Avkastning på eget kapital, %, rullande 12-månader Soliditet, %, vid periodens utgång Medelantal anställda ) Nettoomsättningen minskade med 6 % exklusive struktur- och valutaförändring 2) Inklusive realisationsvinst om MSEK avseende försäljningen av Post Danmark A/S andel i belgiska posten De Post-La Poste 3) Nettoomsättningen minskade med 7 % exklusive struktur- och valutaförändring Kort om Posten Nordens hållbarhetsredovisning Detta är den första hållbarhetsredovisning som lämnas för den gemensamma koncernen Posten Norden. Tidigare har Posten AB och Post Danmark A/S publicerat hållbarhetsredovisningar för sina respektive verksamheter. Hållbarhetsredovisningen för 2009 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Posten Nordens hållbarhetsredovisning ska bidra till förståelsen av koncernens verksamhet och tydliggöra koncernens långsiktiga och väl integrerade hållbarhetsarbete. Vid utformning av hållbarhetsredovisningen har sådan information inkluderats som betraktas som väsentlig främst utifrån koncernens mest betydelsefulla hållbarhetsaspekter men också utifrån externa intressenters förväntningar och krav. Posten Norden har som ett av Nordens största transportbolag och arbetsgivare valt att ha en tyngdpunkt i redovisningen på miljömässiga och sociala hållbarhetsfaktorer. Målet med hållbarhetsredovisningen är att inkludera de förhållanden som är av betydelse för att läsaren ska få en god bild av koncernens förutsättningar med avseende på miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Redovisningen omfattar huvudsakligen verksamheterna i Danmark och Sverige. Dessa motsvarar 85 % av omsättningen och 95 % av antalet anställda. I den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen är målet att hela den nordiska verksamheten ska inkluderas likt den norska verksamheten som i år ingår i vissa tal på medarbetarområdet. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

6 VD har ordet Bygget av Nordens bästa kommunikationsoch logistikbolag har börjat Kloka företag utvecklas på ett sätt som gör att de är en pålitlig och trovärdig affärspartner och arbetsgivare. God lönsamhet, hög miljöeffektivitet och ett utvecklat socialt ansvarstagande har varit styrande för verksamhetsutvecklingen i Post Danmark A/S och Posten AB. Nu kommer vi att ta vara på de bästa delarna från respektive verksamhet för att skapa en gemensam styrmodell för ett hållbart Posten Norden. I en större gemensam koncern kommer vi att ha ännu bättre förutsättningar att frigöra resurser för att minska vårt beroende av fossila energikällor, utveckla arbetsmiljön och utveckla nya attraktiva tjänster. Ett konkret exempel är att vi under 2010 öronmärker 100 miljoner kronor för ytterligare åtgärder att göra vår verksamhet mer miljöriktig. Ett rimligt bra resultat Vår verksamhet har påverkats av den mycket låga aktiviteten på marknaden. Våra kunder har drabbats av vikande efterfrågan, vilket leder till att vi har haft färre försändelser att leverera. Den ökade kostnadsfokuseringen har dessutom inneburit att man kommunicerar mindre och i ökad utsträckning via digitala kommunikationsvägar. Detta har lett till både kraftigt vikande volymer och prispress och Posten Nordens nettoomsättning exklusive valuta- och strukturförändringar minskade med 7 procent. I en vikande marknad är daglig kostnadskontroll det allra viktigaste medlet för fortsatt konkurrenskraft. De som med snabbhet och flexibilitet kan anpassa sina kostnader till varierande intäktsnivåer blir vinnarna. Tack vare att vi redan efter sommaren 2008 såg tydliga tecken på att 2009 kunde bli ett besvärligt år kunde planerade åtgärder på kostnadssidan tidigareläggas och nya åtgärder läggas till. Allt för att möta förväntat lägre intäkter. Kostnadsanpassningen resulterade i att kostnaderna rensade för valuta- och strukturförändringar minskade med 4 procent. För att möta det fortsatt osäkra marknadsläget och övriga drivkrafter som påverkar vår verksamhet fattade vi under året beslut om ytterligare åtgärder. Den dryga miljard kronor i form av omstruktureringskostnader som belastat 2009 års resultat möjliggör nödvändiga anpassningar av produktionskapaciteten inom samtliga affärsområden, modernisering av servicenätet och rationaliseringar inom administrationen. Försäljningen av Post Danmarks andel i belgiska posten De Post La Poste resulterade i en realisationsvinst om MSEK. Den har gett oss möjlighet att med en fortsatt stabil finansiell ställning lägga grunden för framtida nödvändiga strukturåtgärder och investeringar. Resultatet före skatt på MSEK är visserligen betydligt lägre än förra året men ändå ett, givet omständigheterna, rimligt bra resultat. Engagemang och kunnande avgör Posten Norden är en stor koncern som på olika sätt berör de allra flesta. Vi har cirka medarbetare i 15 länder. Vi levererar cirka 30 miljoner försändelser och paket varje vardag. Våra kunder efterfrågar tjänster som tillgodoser deras kommunikations- och logistikbehov på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Detta kräver en effektiv infrastruktur och modern teknik. Det är dock medarbetarnas engagemang och kunnande som gör skillnad. Flertalet av koncernens medarbetare har fysiskt ansträngande arbeten som innebär många timmar på vägarna eller i våra terminaler. Därför är ett av våra fokusområden arbetsmiljö och hälsa. Detta har gett goda resultat i form av bland annat lägre sjukfrånvaro och färre arbetsskador. Ett externt kvitto på detta är att Post Danmark under året tilldelades ett arbetsmiljöcertifikat och med det En grøn smiley med krone. Miljöeffektivitet i vardagen Vår huvudinriktning är att vi ska minska vår egen miljöpåverkan genom att effektivisera verksamheten och välja smarta transportlösningar. Som ett komplement har vi 2 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

7 VD XXXXXXXXXXX har ordet» Vi har helt enkelt bestämt oss för att vara ett miljöriktigt val för kunderna. «tillsammans med våra kunder utvecklat ett antal miljötjänster där klimatkompensation är en del i tjänsten. Vi tror att detta angreppssätt är bra för våra kunder, oss själva och det samhälle vi verkar i. Vårt miljöarbete i vardagen bygger på synsättet att varje oförbrukad kilowattimme eller sparad liter bränsle är både en miljövinst och en kostnadsbesparing. Därför bedrivs miljöarbetet på bred front. Det betyder att vi löpande uppgraderar våra fordon till mer miljöeffektiva alternativ och vi använder tåg, elfordon och cyklar där så är möjligt. Vi fyller bilarna och optimerar rutterna, våra chaufförer vet hur man kör bränslesnålt och säkert, vi energieffektiviserar våra lokaler och samarbetar med våra kunder och leverantörer för att utveckla nya smarta lösningar i hela kedjan. Vi har helt enkelt bestämt oss för att vara ett miljöriktigt val för kunderna. Lars G Nordström Vd och koncernchef Posten Norden Posten Nordens styrelseordförande Fritz H. Schur om samgåendet:» I Posten Norden samlar vi unika erfarenheter och kompetenser som också kännetecknas av hög kvalitet och en vilja att utvecklas i takt med att kundernas behov förändras. De storleksfördelar och synergier som uppstår kommer också att stärka Posten Nordens konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Samgåendet sker i rätt tid och kommer att vara till gagn för våra ägare, kunder och medarbetare. «Posten Norden Hållbarhetsredovisning

8 Posten Nordens hållbarhetsarbete Löpande dialog utvecklar verksamheten Vår ambition är att ha en öppen och konstruktiv dialog med Posten Nordens olika intressenter. Vi vill få ökad kunskap om deras behov och förväntningar och sprida kännedom om koncernens erbjudande och verksamhetsförutsättningar. Nedan beskrivs våra huvudsakliga intressenter, vars förväntningar och krav ligger till grund för hur vi utvecklar verksamheten. Ägare Posten Norden ägs av danska och svenska staten via danska Transportministeriet och svenska Näringsdepartementet. Ägarna har genom bolagsordningen angett den övergripande verksamhetsinriktningen för Posten Norden n Bildandet av Posten Norden, styrelsesammansättning n Utdelningspolicy Bolagsstämman är ägarnas huvudsakliga forum för att fatta beslut och följa upp Posten Nordens verksamhet. Vi har även en löpande dialog som huvudsakligen sker via styrelsens ordförande. Vid behov deltar även andra representanter för Posten Norden i dialogen med Transportministeriet och Näringsdepartementet. Avkastning på eget kapital uppgick till 20 (27) %. Soliditeten uppgick till 45 (39) %. Som en del i samgåendet utbetalades en extra utdelning om MSEK till svenska staten. Styrelsen föreslår utdelning om MSEK. Samhället Dansk och svensk postlagstiftning och tillhörande regelverk definierar kraven på den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. Posten Norden deltar i ett antal internationella branschsammanslutningar som till exempel Post Europe och International Postal Corporation (IPC) där olika branschfrågor som bland annat miljö diskuteras. En löpande dialog förs även med olika intresseorganisationer som företräder företagare, boende på landsbygd, funktionshindrade med flera n Ny postlagstiftning i Danmark och Sverige n Inom ramen för IPC utarbetades en för postindustrin gemensam hållbarhetsredovisning och ett gemensamt mål för minskade koldioxidutsläpp n Service- och tillgänglighetsfrågor Uppföljning av kraven i samhällsuppdragen görs av Færdselsstyrelsen i Danmark och Post- och telestyrelsen i Sverige. Inom koncernen finns särskilda funktioner som hanterar de löpande kontakterna med Færdselsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Övriga intressentkontakter sker ofta i samverkan mellan de funktioner som berörs inom koncernen. Allmänhetens attityd till verksamheten följs upp genom Corporate Image. Utfall se tabell till höger. Läs mer om samhällsuppdragen på sid 22. Kunder Över 95 % av Posten Nordens omsättning kommer från företag, medan mottagarna i större utsträckning är privatpersoner. Kunderna ställer höga krav på säkra och kostnadseffektiva kommunikations- och logistiklösningar, oavsett om det handlar om att skicka och ta emot brev eller mer avancerade logistikuppdrag. Kunddialogen sker genom personliga möten, kundträffar, event, serviceställen och kundtjänst via telefon och webb. Därtill besöker chaufförer och brevbärare alla hushåll och företag alla arbetsdagar året om n Presentation av Posten Norden n Nya tjänster till exempel; Breve och Pakker med Omtanke, Klimatekonomisk ADR och ODR, dygnet-runt-öppna paketautomater (Døgnposten) och tjänsten mottagarflex i Danmark. n Fortsatt tjänsteutveckling i dialog med kunderna Vid sidan av den dagliga kundkontakten följs Posten Nordens prestationer upp genom regelbundna mätningar avseende kundnöjdhet (KTA, NKI) och Corporate Image. Reklamationer mäts och följs upp i det löpande förbättringsarbetet. Leveranskvaliteten mäts och följs upp löpande. Utfall se tabell till höger. 4 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

9 Posten Nordens hållbarhetsarbete Medarbetare Tack vare medarbetarnas kompetens och engagemang i att varje dag prestera sitt bästa kan Posten Norden erbjuda konkurrenskraftiga tjänster med den kvalitet som kunderna förväntar sig. Posten Nordens HR-arbete fokuseras på medarbetarskap, ledarskap och hälsa. Dialogen med medarbetarna förs bland annat på arbetsplatsträffar där chefer och medarbetare samtalar om aktuella frågor. För chefer i Posten Norden finns en gemensam webbplats som möjliggör informationsutbyte inom koncernen. Alla medarbetare och chefer ska ha årliga utvecklingssamtal och lönesamtal. I koncernen uppger 79 (76) % av medarbetarna att de haft utvecklingssamtal n Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S n Inlösen av medarbetaraktier i Danmark n Utvecklingen i koncernen, affärsområdet och på egna arbetsplatsen n Medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och hälsa, utfall av MKA och MIX för den egna arbetsplatsen n Organisationsförändringar Uppföljning av medarbetarnas syn på Posten Norden som arbetsgivare m.m. sker bland annat genom medarbetarundersökningar (MIX och MKA) och mätning av sjukfrånvaro. Utfall se tabell till höger. Leverantörer och andra samarbetspartners Posten Norden har ett stort antal samarbeten med externa företag och organisationer. Vi köper tjänster och produkter för cirka 20 miljarder kronor per år från cirka leverantörer i Norden. Viss service erbjuds i samarbete med partners inom detaljhandeln. Exempel på detta är post- och frimärksombuden i Sverige, post- i-butikk i Danmark och vårt utlämningsnät för paket i Finland och Norge. Posten Norden har även ett antal samarbeten inom idrott, kultur och med välgörenhetsorganisationer n Utveckling av erbjudande och tillgänglighet i servicenätet n En ny och gemensam kod för leverantörer n Sponsring av Dansk Cykel Union, cykelloppet Post Danmark Runt, Svenska Fotbollsförbundet mm n Post pals som bedrivs i samarbete med Barnfonden i Sverige n Välgörenhetsfrimärke i samarbete med Världsnaturfonden i Danmark n Julmärke i samarbete med Julmärkesfonden i Danmark Dialogen förs både centralt och via ansvariga kontaktpersoner. Alla samarbeten följs upp med målet att säkerställa att gemensamma överenskommelser hålls och att samarbetet ger önskat resultat för båda parter. Nyckeltal Danmark Medarbetarindex * (MKA) 69 (64) Sjukfrånvaro * 6,3 % (7,4 %) Miljö, ton CO (94 904) Kvalitet, A-brev 95,7 (93,7) Kundnöjdhet * (KTA) 67 (63) Corporate Image * 3,24 (3,01) Nyckeltal Sverige Medarbetarindex * (MIX) 66 (64) Sjukfrånvaro * 5,0 % (5,6 %) Miljö, ton CO 2 per nettoomsättning 8,2 (8,9) Kvalitet, A-brev * 95,9 (94,9) Kundnöjdhet * (NKI) 67 (64) Corporate Image * 0,29 (0,30) * Läs om mätmetoder sid 23 Posten Norden Hållbarhetsredovisning

10 Posten Norden i samhället Posten Nordens verksamhet är viktig för många Posten Norden är en koncern som berör många och som tar sitt ansvar för att bedriva sin verksamhet så att den utvecklas enligt ägarnas mål och vår vision. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är integrerat i den löpande verksamhetsstyrningen. Posten Norden har ett brett erbjudande av kommunikations- och logistiklösningar för både privatpersoner och företag och organisationer i alla storlekar. Företagskunder står för den absoluta huvudparten av Posten Nordens omsättning. Samtidigt är mottagarna i stor utsträckning privatpersoner. Posten Nordens dotterbolag Post Danmark A/S och Posten AB har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark respektive Sverige. Uppdragen baseras på EU-direktivet som reglerar postbefordran inom EU samt Världspostfördraget som reglerar internationell postbefordran. Posten Norden tar ett långsiktigt ansvar Vår målsättning är att vi ska agera på ett sätt som gör att Posten Norden på både kort och lång sikt kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs på oss. Arbetet med att utforma Posten Nordens långsiktiga mål och gemensamma styrmodell inleddes under För att säkerställa att koncernen är ett attraktivt bolag för ägare, kunder och medarbetare, styr vi verksamheten mot både finansiella och icke-finansiella mål. Utgångspunkt för dessa är att koncernen ska utvecklas med stärkt konkurrenskraft, finansiell stabilitet, god lönsamhet, kvalitet i världsklass samt ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. Sedan samgåendet blev formellt klart i juni 2009 följer ledning och styrelse upp verksamheten utifrån flera aspekter såsom lönsamhet, kundnöjdhet och anseende, kvalitet och miljö samt engagemang och sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vår vision n Posten Norden levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder. n Posten Norden utvecklar genom ägarskap, partnerskap och samarbete starka och lönsamma internationella logistik- och informationslogistikverksamheter. n Posten Norden är en attraktiv och utvecklande arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare. n Posten Norden är ett miljöriktigt val för kunderna. Vår mission n Med Posten Norden når man den man vill, i rätt tid, säkert och effektivt. 6 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

11 Posten Norden i XXXXXXXXXXX samhället Posten Norden resultatet av ett historiskt samgående Den 1 april 2007 träffades styrelseordförandena för Post Danmark A/S och Posten AB, Fritz H. Schur och Marianne Nivert, för att diskutera möjligheterna att ge ut ett gemensamt frimärke med anledning av scoutrörelsens 100-årsjubileum i Danmark och Sverige. Något frimärke blev det inte, men däremot väcktes idén om ett samgående mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Samgåendet offentliggjordes på dagen ett år senare. När ägarförhandlingarna blev klara följde en snabb prövning av EU. Den 24 juni 2009 var de formella delarna av samgåendet klara. Posten Norden AB är resultatet av det historiska samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. I Posten Norden samlas erfarenhet av en helt avreglerad marknad, ett breddat ägande samt av delägarskap i ett annat europeiskt postföretag. Samgåenden för ökad konkurrenskraft Tre drivkrafter som gör fusioner logiska och riktiga är stordriftsfördelar, regionalisering och liberalisering. Dessa utgör också motiven för att bilda den gemensamma koncernen mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Stora företag i små länder kan genom att gå samman över gränserna få en större naturlig hemmamarknad och nå nödvändiga stordriftsfördelar. I en tid när regioner blir allt viktigare är det nödvändigt att kunna erbjuda gränsöverskridande lösningar i en större region. För att nå en önskad position och hantera de utmaningar som uppstår i samband med att marknader liberaliseras och avregleras krävs att företag stärker sin konkurrenskraft. Offensiv satsning i rätt tid Samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB är ett offensivt steg i rätt tid. Förutsättningarna på kommunikations- och logistikmarknaderna förändras snabbt som en följd av liberalisering, teknikutveckling, internationalisering och miljöfrågans betydelse. Marknaden står inför en strukturomvandling med stora konsekvenser för dess aktörer. Läs mer om marknadens drivkrafter i Posten Nordens Årsredovisning Synergier och stordriftsfördelar Den gemensamma koncernen har en större naturlig hemmamarknad med fortsatt stark nationell förankring. Kostnadssynergierna beräknas till cirka 1 miljard SEK per år inom inköp, administration och IT. Stordriftsfördelarna i den gemensamma koncernen ger bland annat operationella synergier inom tjänsteutveckling, omställning till en miljöeffektivare verksamhet och effektivare produktionsprocesser. Sammantaget ger detta Posten Norden ökad konkurrenskraft och därmed bättre förutsättningar att möta utmaningar i form av hårdare konkurrens och vikande brevvolymer, samtidigt som postservice av god kvalitet erbjuds i Danmark och Sverige. Global Compact Posten Norden har under året skickat ett brev till FNs generalsekreterare om att vi stödjer Global Compact och dess tio principer. Global Compact lanserades i samband med World Economic Forum i Davos 1999 när dåvarande generalsekreteraren inom FN, Kofi Annan, uppmanade företagsvärlden att ansluta sig till initiativet. Tanken med initiativet är att göra företag uppmärksamma på och ta ett aktivt ansvar för tio internationellt erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

12 Posten Norden i samhället Nöjda kunder idag och imorgon Att leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder är grunden i vår vision. Kundernas nöjdhet avseende service, kvalitet och tjänsteutbud mäts och följs upp genom nöjdkund-index, KTA (Danmark) och NKI (Sverige). Utfallet för 2009 visade på en förbättring för både NKI och KTA. Kunddialogen är prioriterad till följd av samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Fler möten och aktiviteter har genomförts för att ytterligare stärka kundrelationerna. Utifrån kundernas önskemål har även reklamationsprocessen förfinats och kundklagomålen har blivit allt färre. Därtill har tjänsteutvecklingen fortsatt i nära samarbete med kunderna. I linje med vår vision om att vara ett miljöriktigt val för kunderna har vi lanserat flera miljötjänster under året, såsom Breve och Pakker med Omtanke i Danmark samt Klimatekonomisk ADR och ODR i Sverige. Tjänsterna är lite olika utformade men innebär bland annat att kunderna får hjälp att kompensera för de koldioxidutsläpp som uppstår i samband med utskicken. Läs mer på samt Hög kvalitet alltid i fokus En av Posten Nordens unika konkurrensfördelar som kunderna uppskattar är leveranskvaliteten. Hög kvalitet i alla led ligger helt i linje med vår vision och är ett krav i samhällsuppdragen. Svenska statens krav enligt postlagen för försändelser som frankerats för övernattbefordran är att minst 85 % ska levereras påföljande arbetsdag. Danska statens kvalitetskrav för samtliga tjänster inom befordransplikten är 93 %. Under 2009 levererade Posten Norden med fortsatt hög kvalitet, vilken även överträffade kraven i samhällsuppdragen. Leveranskvaliteten på A-brev i Danmark om 95,7 (93,7) % och för övernattbefordrade försändelser i Sverige om 95,9 (94,9) % visar att vi levererar post till alla hushåll och företag i både Danmark och Sverige med en kvalitet som är bland de absolut högsta i världen. 8 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

13 Posten Norden i samhället Omfattande servicenät i Norden Posten Norden har ett unikt servicenät i Norden med över serviceställen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Det svenska ombudsnätet erbjuder postservice med generösa öppettider och hög tillgänglighet. Relationen med ombuden bygger på tydliga krav och förväntningar om service, kvalitet och tillgänglighet. Samtliga anställda hos postombuden som möter kunderna ska vara certifierade. Kravet är en grundutbildning och en godkänd interaktiv vidareutbildning i Postens regi. Genom en löpande dialog säkerställs att servicenivåer hålls och att samarbetet utvecklas på det sätt som båda parter önskar. Vi arbetar dessutom med s k Mystery Shoppers som instrument för förbättrade kundmöten. Inom ramen för Post Danmarks samhällsuppdrag är kravet att upprätthålla ett rikstäckande servicenät. Utöver de egna postkontoren erbjuds både privatkunder och företagskunder cirka 600 postbutiker runt om i landet, bland annat i COOP och DSKs butiker. Post Danmark har tagit flera initiativ för ökad service och tillgänglighet det senaste året. Bland annat har antalet postbutiker, med generösa öppettider, ökat samtidigt som postkontoren blivit färre. Därtill kan danska kunder välja att använda de dygnet-runt-öppna paketautomaterna Døgnposten. Sedan 2008 har Posten Norden ett paketutlämningsnät i Norge och Finland som drivs under varumärket MyPack med totalt utlämningsställen. Genom avtal med bland annat ICA Norge har utlämningsställen etablerats i ICAs och Rimis butiker. Posten Nordens utlämningsnät i Norge täcker drygt 90 % av Norge. Genom partnerskap med det finska rese- och frakttjänstbolaget Matkahuolto erbjuder Posten Norden sedan 2008 företagskunder gränsöverskridande, kostnadseffektiva helhetslösningar. För de finska mottagarna har tillgängligheten kraftigt ökat. Totalt utlämningsställen har etablerats varav närmare 450 utlämningsställen drivs i Matkahuoltos regi medan drygt 750 är etablerade i detaljhandelskedjan Suomen Lähikauppas (tidigare Tradeka) butiker. Två verktyg för ständiga förbättringar Post Danmark A/S styr sedan 1998 sin verksamhet enligt excellensmodellen EFQM. Grunden i denna är helhetsfokus och allas engagemang i den ekonomiska utvecklingen, erbjuda bra service och kvalitet till kunder, samhällspåverkan samt utveckla goda arbetsförhållanden för medarbetarna. Posten AB har sedan många år ett verksamhetssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö). Båda verktygen baseras på en ambition om ständiga förbättringar och kompletterar varandra väl. Under 2009 certifierades de verksamheter inom Posten AB som ännu inte hade ett certifikat enligt ISO För att säkerställa ett enhetligt och integrerat miljö- och kvalitetsarbete i hela koncernen påbörjas under 2010 arbetet med att etablera ett gemensamt verksamhetssystem. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

14 Posten Norden i samhället Många leverantörsrelationer Posten Norden köper varje år produkter och tjänster för cirka 20 miljarder kronor från cirka leverantörer. Våra inköp styrs centralt. Syftet med att träffa centrala avtal med färre leverantörer är att uppnå kostnadseffektivitet samt att öka möjligheterna att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav vi ställer. Vi ställer bland annat krav på att de leverantörer som tecknar avtal med oss har kontroll på att deras utfästelser efterlevs även när de i sin tur anlitar underleverantörer. Att inköpsprocessen efterlevs följs upp genom att målsätta och löpande mäta avtalstroheten. Den uppförandekod som introducerades i Posten under 2008 har införlivats i leverantörsavtal i takt med att dessa omförhandlas eller nytecknas. Vi väljer leverantörer utifrån främst två kriterier: förmågan att leverera tjänster och varor på affärsmässigt riktiga grunder samt förmågan att leva upp till de övriga krav som vi ställer. Under 2009 har vi utarbetat en särskild kod som tydliggör dessa krav. Av denna framgår att alla produkter och tjänster som levereras till Posten Norden skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: n FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna n FN:s barnkonvention n Global Compact n ILO:s åtta kärnkonventioner n det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt n den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Genererat och distribuerat värde (EC1, EC3, EC4) MSEK Genererat värde Jul-dec Jan-dec Jan-dec Nettoomsättning, externt varav erhållna ersättningar från staten, EC4 15 Övriga rörelseintäkter 120 Andelar i intresseföretag & joint venture 13 Finansnetto Pro forma Distribuerat värde Distribuerat värde Leverantörer Transportkostnader Lokalkostnader Övrigt n Leverantörer 43 % n Medarbetare 46 % n Samhälle 8 % n I verksamheten 3 % Medarbetare, EC Löner och andra ersättningar Sociala avgifter varav pensionskostnader (exkl. löneskatt) Övriga personalkostnader 127 Samhälle Betalda skatter 222 Utdelning 1 440* ** * Föreslagen utdelning ** Enligt avtalet mellan svenska staten och danska staten om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S lämnades ej ordinarie utdelning för Enligt samma avtal utbetalades en extra utdelning om MSEK till svenska staten. 10 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

15 Posten Norden i samhället Risker och riskhantering Både Post Danmark och Posten har under flera år arbetat strukturerat med Enterprise Risk Management (ERM). I en första fas har vi samordnat riskbilden och skapat en riskkarta på koncernnivå. I en andra fas, som har påbörjats och kommer att pågå under första halvåret 2010, är ambitionen att skapa en gemensam ERM-strategi. Denna ska säkra att identifiering, prioritering, analys, värdering, hantering och rapportering sker enligt samma grunder och med utgångspunkt i gemensamma modeller och verktyg. Koncernens och moderbolagets riskhantering och de risker som bedöms ha störst påverkan på verksamheten beskrivs i Posten Nordens årsredovisning. Nedan följer en sammanfattning av koncernens hållbarhetsrelaterade riskområden: Hälsa: Flertalet av koncernens medarbetare arbetar i fysiskt ansträngande miljöer som kan medföra risk för arbetsskador och långtidssjukskrivningar. Förutom negativa konsekvenser för den enskilde individen kan detta också medföra risk för höga kostnader för koncernen. För att minska denna risk är arbetsmiljö och hälsa ett fokusområde. Läs mer om Posten Nordens personalarbete på sidorna Miljö: Då koncernens mål är att verka som en miljömedveten och respekterad kommunikations- och logistikkoncern och samarbetspartner är insatsen att dokumentera koncernens miljöbelastning och systematiska förbättringsarbete viktig. Fokusområden är miljöbelastning i samband med produktion (till exempel elförbrukning) samt transporter där en minskning av bränsleförbrukningen är högt prioriterad. Posten Nordens grundläggande värderingar omfattar ett miljömässigt och socialt ansvar, vilka omsätts både i verksamheten och dess mellanhavanden med kunder och partners. Syftet är att begränsa risken för miljöpåverkan och därav följande negativa konsekvenser för Posten Norden. En ökad opinion kring klimatfrågan innebär ökade krav på kommunikations- och logistiklösningar som medför minskad klimatpåverkan. Koncernens arbete med att uppnå betydande minskningar av koldioxidutsläppen är ett exempel, som även medverkar till att minska omkostnader i samband med koldioxidavgifter samt bränsle- och energipriser. Miljörisker begränsas också genom att förbättra de redan mycket energieffektiva logistiksystem som Posten Norden har. Bland Posten Nordens risker kopplade till miljö finns också klimatförändringarnas påverkan. Ökad nederbörd och ökad risk för översvämningar kan ge framtida påverkan på infrastrukturen med resultat i ökande produktionsstörningar. Läs mer om vårt miljöarbete på sidorna Säkerhet: Koncernens distributionsnät för brev och paket i de nordiska länderna (postterminaler, posthus, ombudsnät, distributionsnät) och känsliga produktionsenheter inom affärsområdet Informationslogistik måste fungera även vid störningar (elavbrott, klimatvariationer, brand, influensapandemi). Den övergripande slutsatsen efter genomförda riskundersökningar av väsentliga produktionsenheter är att koncernens anläggningar har en hög säkerhetsnivå och att de operativa riskerna bedöms vara låga. Verksamhetens beroende av IT är fortsatt högt och en del i strategin är att outsourca IT-drift till aktörer som har detta som sin kärnverksamhet. Det betyder att Posten Norden är beroende av väl fungerande avtal och relationer med sådana leverantörer. Störningar i affärskritiska system kan ge effekter på både interna processer, kundrelationer och ombudsnät. Avbrottsrisker hanteras via kontinuitetsplaner som säkrar verksamheten vid ett längre avbrott. IT- och systemrelaterade risker analyseras löpande enligt strukturerade metoder. Baserat på denna analys verkställs lämpliga kontroller för att begränsa riskerna till en för koncernen acceptabel nivå. Säkerhet Posten Norden arbetar konsekvent för en hög säkerhet i sina kommunikations- och logistiklösningar och har ett systematiskt angreppssätt för att styra, utföra och mäta resultatet av sitt säkerhetsarbete. Säkerhetsprocesserna är certifierade enligt BS 7799 och ISO/IEC Affärsområde Informationslogistiks verksamhet i Storbritannien är certifierade enligt ISO Affärsområdet uppfyller Bankföreningens kriterium Säkra Papper och har två certifierade säkerhetstryckerier. Affärsområdet uppfyller även motsvarande krav i England (Apacs) och är sedan 2007 godkänd enligt certifieringsprogrammet PCI, Payment Card Industry. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

16 Posten Norden och miljön Bra grund för fortsatt omställning De tydliga mål för lägre koldioxidutsläpp som både Post Danmark A/S och Posten AB haft de senaste åren har gett resultat. Det betyder inte att vi nöjda slår oss till ro. Istället inspirerar det till att fortsätta minska användningen av fossila energikällor och hitta nya metoder som begränsar vår miljöpåverkan. Miljöarbetet har stor betydelse för Posten Nordens nuvarande och framtida konkurrenskraft. En viktig del av vår vision är således att vara ett miljöriktigt val för kunderna. Utgångspunkten för miljöarbetet är att minska företagets miljöbelastning och därigenom stärka vår egen och våra kunders konkurrenskraft. Kunder, ägare och samhället i övrigt förväntar sig att Posten Norden bedriver ett strukturerat och integrerat miljöarbete för att kunna erbjuda miljöeffektiva kommunikations- och logistiklösningar. Våra prioriteringar styrs i hög utsträckning av dessa förväntningar. Det har funnits ett välförankrat miljöåtagande och ett gediget miljöarbete inom Post Danmark A/S och Posten AB. I de uppförandekoder, regler och styrmodeller som gällt inom respektive verksamhet har ansvaret för miljön varit en lika självklar och integrerad del som ekonomi och socialt ansvarstagande. Gemensamt i våra ambitioner har bland annat varit att vi: n är och uppfattas som en verksamhet som tar ansvar för miljön n använder energi och andra naturresurser på ett effektivt sätt och strävar efter att minska användningen av fossila energikällor n anser att vår viktigaste miljöinsats är att erbjuda kunderna miljömässigt hållbara kommunikationsoch logistiklösningar n samarbetar med våra kunder och är transparenta om miljöarbetet och verksamhetens miljöpåverkan n undviker användning av material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker Detta är utgångspunkten när vi sätter inriktningen för miljöarbetet i Posten Norden. Transporter och lokaler i fokus Posten Nordens verksamhet kräver både transporter och en omfattande infrastruktur i form av terminaler, produktionsanläggningar och utdelningskontor. För att uppfylla våra uppdrag används i princip alla transportslag; tåg, lastbil, bil, flyg, båt, moped och cykel. Transporterna står för en avsevärd del av Posten Nordens totala miljöpåverkan och är ett av våra främsta fokusområden. Ett annat fokusområde är våra lokaler. Både Post Danmark A/S och Posten AB har bedrivit ett målmedvetet arbete med att minska miljöpåverkan inom dessa områden. Några korta miljöfakta I Sverige kommer ungefär 40 % av koldioxidutsläppen från transportsektorn. (Källa: Naturvårdsverket data gällande 2008) I Danmark kommer ungefär 26 % av koldioxid ut släppen från transportsektorn (Källa: Danmarks Miljøundersøgelser data gällande 2007) 8% 7% 3% 12% 1% 26 % 10% 41 % 11 % 20 % 14 % 47 % n Inrikes transporter totalt n Industriprocesser n Inrikes transporter totalt n Industriprocesser n El- och värmeproduktion n Bostäder och lokaler mm n El- och värmeproduktion n Bostäder och lokaler mm n Industrins förbränning n Övriga sektorer n Industrins förbränning n Övriga sektorer Posten Nordens svenska verksamhet står för 1 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakade av transporter på väg. Posten Nordens danska verksamhet står för 0,5 % av Danmarks totala koldioxidutsläpp orsakade av transporter på väg. 12 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

17 Posten Norden XXXXXXXXXXX och miljön Miljömål Vårt arbete att utforma gemensamma miljömål pågår. Miljöeffektivitet har varit en gemensam nämnare i de miljömål som Post Danmark och Posten hittills styrt sina verksamheter mot. Post Danmarks övergripande miljömål har varit att minska koldioxidutsläppen med 8 % i absoluta tal mellan åren År 2009 hade koldioxidutsläppen minskat i den danska verksamheten med 6,4 % jämfört med Minskat behov av antal transporter och energieffektiviseringar har bidragit till nedgången i koldioxidutsläpp i den danska verksamheten. Motsvarande mål för Posten AB har varit en minskning av koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättningen med 15 % från Utfallet 2009 för den svenska verksamheten är 8,2 ton koldioxid per MSEK. Nyckeltalet har minskat med 16,3 % i förhållande till basåret Koldioxidutsläppen har minskat med 18 % sedan 2006 i den svenska verksamheten. Minskat behov av transporter då vi har haft färre försändelser att leverera, inköp av fossilfri el, överflyttningar av transporter med flyg till marktransporter och effektiviseringar har alla bidragit till att koldioxidutsläppen minskat. Resultatet från 2009 års måluppföljning visar att vi är på god väg att nå målen som satts upp för den danska respektive svenska verksamheten. Detta är en bra grund för fortsatt omställning till fossilfri energi i vår verksamhet. Posten Nordens fördelning av fossila koldioxidutsläpp Utsläpp av koldioxid Post Danmark Utsläpp av koldioxid Posten AB 6 % Ton % Ton Ton MSEK 11,0 13 % 2% 7% 72 % % 0 % -1 % -2 % ,5 10 9,5 n Vägtransporter n Flyg och färja n Tjänsteresor n El n Värme Koldioxidutsläpp Procentuell skillnad -3 % -4 % -5 % -6 % -7 % 9, , ,0 0 7, Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp / nettoomsättning Posten Norden Hållbarhetsredovisning

18 Posten Norden och miljön Inköp av miljöbilar och ökad fyllnadsgrad En ny utdelningsbil med högsta miljöklass (Euro-5) har upphandlats till den svenska brevbäringen. Detta kommer att innebära såväl lägre bränsleförbrukning som minskade utsläpp av partiklar och andra föroreningar. Vidare har vi fortsatt arbetet med att minska flygtransporterna i den svenska verksamheten. I stor utsträckning är det ändrade tömningstider och ändrade placeringar av brevlådor som har gjort det möjligt att flytta brevtransporter från flyg till bil eller tåg. Logistikverksamheten har under året introducerat en metod som hjälper oss att få en högre fyllnadsgrad när vi lastar paket. Nitrogen i däcken på efterfordon har vidare bidragit till att minska vår drivmedelsförbrukning. Energieffektiviseringar Samtliga affärsområden har under året genomfört energieffektiviseringar inom såväl produktion som lokaler och fastigheter. Informationslogistik har till exempel infört automatiserad, zonindelad och energieffektiv belysning, minskat tiden som maskiner står i stand-by läge samt bytt till energisnålare tryckpressar. Inom Meddelande Sverige har installation av ny teknik minskat elanvändningen med upp till 45 % på vissa ODRcentraler. Totalt uppgår minskningen inom Meddelande Sverige till cirka 12 %. I Danmark har ett nytt energiledningssystem införts där automatisk registrering av energiförbrukningen möjliggör riktade energibesparingsåtgärder för största möjliga effekt. Därtill har ett försök gjorts med att byta halogenbelysningen på vissa av posthusen, med mycket positivt resultat. Med nya lågenergilampor (LED) har energiförbrukningen minskat med upp till 80 %. Dessutom har värmestrålningen minskat och förlängt användningstiden med fem år. Hänt under 2009 Klimatfond en ny möjliggörare Under 2009 infördes Postens Klimatfond. Klimatfonden är ett led i ambitionen att höja takten i vårt miljöarbete. Beloppet som öronmärktes i fonden motsvarar minst den kostnad som koncernen skulle ha haft för att klimatkompensera vår verksamhet genom investeringar i växthusgasreducerande åtgärder i utvecklingsländer (så kallade CDM-projekt). Genom Klimatfonden kan merkostnader tas för åtgärder som innebär lägre koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. Exempel på sådana åtgärder kan vara att tidigarelägga inköp av miljöbilar eller utrangeringskostnader för äldre fordon. Under året har medel beviljats för bland annat åtgärder för energieffektivisering i lokaler. Fokus 2010 Test av nya fordon och alternativa bränslen För att Posten Norden ska kunna bidra till att minska transportsektorns miljöbelastning behövs fler fordon som drivs med alternativa bränslen eller med ny motorteknik. Därför kommer vi att delta i flera utvecklingsprojekt tillsammans med olika aktörer inom industrin. Ambitionen är att testa olika typer av fordon som drivs med alternativa bränslen, bland annat DME (ett drivmedel i gasform) samt el- och elhybridbilar. Fortsatt energieffektivisering Varje oförbrukad kilowattimme är en besparing för miljö och ekonomi. Energieffektivisering är därför ständigt i fokus. Under 2010 kommer till exempel alla posthus i Danmark att få lågenergibelysning. 14 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

19 Posten Norden XXXXXXXXXXX och miljön Samarbeten för en bättre miljö Samarbeten i samband med COP15 I samband med klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009 offentliggjorde IPC (International Post Corporation) ett klimatåtagande motsvarande en koldioxidminskning med 20 % till Posten Norden, som är ett av 24 deltagande postföretag inom IPC, deltar i detta branschinitiativ. Posten Norden deltar även i PostEurops klimatinitiativ. Deltagande postoperatörer strävar mot att minska sina gemensamma utsläpp av koldioxid med 12 % mellan åren 2007 och I dialog med det danska utrikesdepartementet tog Post Danmark fram särskilda frimärken inför klimatkonferensen. Rådet för hållbar verksamhetsutveckling Post Danmark bildade tillsammans med bland annat Grundfos, Arla Foods, Bang & Olufsen och Danisco Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Rådets mål är bland annat att inspirera danskt näringsliv till att arbeta för en hållbar utveckling, att medverka till en öppen debatt och att dela med sig av nya och internationella erfarenheter och verktyg. Post Danmark har under 2009 stått bakom utarbetandet av Rådets klimatinitiativ inför COP 15. KNEG Affärsområde Logistik deltar i samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG. Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från vägburna godstransporter i Sverige kan reduceras genom olika åtgärder. Miljöinitiativ för skolklasser Posten Norden är en av aktörerna i Spelet om energin på Tekniska museet i Stockholm under 3 år. Det är en interaktiv utställning om energi och klimat och om stora och små val i historien och idag. Posten AB har deltagit i arbetet med FreeBook (Miljöboken), vars syfte är att förse gymnasie- och högstadieskolor med gratis och aktuell skollitteratur. Partnerskap med danska Energistyrelsen Post Danmark har anslutit sig till Energistyrelsens klimatkampanj 1 ton mindre. Målet med kampanjen är att få så många danskar som möjligt att ansluta sig så att insatsen blir en angelägenhet för alla. Buller Trots att vi försöker ta hänsyn till närboende händer det att grannar störs av buller och anmäler detta till kommunen. Detta kan leda till föreläggande att genomföra bullermätningar och vidta eventuella åtgärder. Under året har vi vidtagit olika åtgärder för att minska risken för störning i bland annat Lund, Huddinge och Halmstad. Ändrade arbetssätt på platsen och åtgärder i kringliggande fastigheter är exempel på åtgärder för att minska störningar. Avfallshantering Det avfall som uppstår i koncernens verksamhet består främst av papper, wellpapp och trä. Vi arbetar aktivt med att minimera mängden avfall och öka återvinningen. Under 2009 gick 71 % av avfallet till återvinning och 27 % till energiutvinning. Inom affärsområde Informationslogistik bedrivs ett systematiskt arbete med att optimera materialutnyttjandet för att på så sätt reducera användandet av råvaror genom att minska spillet. Kemikalier Inom affärsområde Informationslogistiks grafiska verksamhet görs löpande översyn av hur verksamheten kan minska användningen av kemikalier och minimera risken för utsläpp. Förbrukningen av lösningsmedel varierar beroende på tryckmetod, antal färger och typ av efterbehandling. Affärsområdet tillämpar i ökad utsträckning trycktekniken Computer to Plate som innebär att film och kemikalier för framkallning inte behövs. Tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet I Sverige bedriver affärsområde Informationslogistiks anläggning i Ljungby anmälningspliktig verksamhet enligt den svenska miljöbalken. Motsvarande anmälningar görs till berörda myndigheter för affärsområdets anläggningar i Frankrike och Polen. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

20 Posten Norden och miljön Miljöarbetet i vardagen Färre mil: För att minska antalet körda mil används moderna IT-stöd för att optimera ruttplaneringen både i Danmark och Sverige. Post Danmarks system sammankopplar geografisk information från offentliga register med aktuella leveranspunkter. När systemet infördes 2007 minskade antalet körda mil med mil. Fler försändelser på tåg: Fler brev och paket på tåg är en del i det löpande arbetet med att göra Posten Norden mer miljöeffektivt. Posten AB har sedan 2001 fört över allt fler typer av försändelser till tåg, vilket har minskat koldioxidutsläppen med cirka ton per år. Logistiks verksamhet i Norge (Tollpost Globe) transporterar 80 % av godset på järnväg. Elfordon: Av Posten Nordens fordon är 15 % elfordon. Dessa används huvudsakligen i stadsmiljö. Högre fyllnadsgrad: Posten Norden har IT-verktyg och lyfthjälpmedel för att kunna fylla bilarna så optimalt som möjligt. Cyklar: Posten Norden har ungefär cyklar. Av den sammanlagda postvolymen i Danmark delas mellan 60 och 70 % av breven ut av cyklande brevbärare. I danska städer delas nästan 100 % ut med hjälp av cykel. Lägre bränsleförbrukning: Våra chaufförer utbildas i bränslesnålt och säkert körsätt. Inom den danska verksamheten koras dessutom årligen en vinnare i ECO Rally. Ökad kunskap om miljön: Chefer och medarbetare genomgår en generell miljöutbildning. I Sverige har 746 chefer miljödiplomerats sedan en interaktiv miljöutbildning introducerades under Energiförbrukning: I samtliga enheter i Sverige och Norge har vi avtal med leverantören om förnyelsebar el. Energieffektiviseringar sparar årligen både pengar och miljö varför detta är ett fokusområde i Posten Norden. Livscykelanalyser: Våra brev- och pakettjänsters miljöpåverkan analyseras ur ett livscykelperspektiv. Dessa analyser ligger till grund för våra tjänsters miljövarudeklarationer som följer internationell standard. Vi erbjuder även kundspecifika miljökalkyler. Miljödata Koldioxidutsläpp (ton) Fossila koldioxidutsläpp totalt koncernen Transporter, EN16 Fossila bränslen Förnyelsebara bränslen Tjänsteresor, EN Energianvändning Värme och el, EN Initiativ för att minska utsläpp av koldioxid (inköp av miljömärkt el), EN Övriga utsläpp till luft för transporter (ton), EN20 Kolmonoxid Svaveldioxid 6 6 Kväveoxider Kolväten (VOC) Partiklar Energi Drivmedel transporter (TJ), EN3 Fossila bränslen Förnyelsebara bränslen Tjänsteresor med bil (TJ), EN Uppvärmning (fjärrvärme och gas), (MWh), EN Elanvändning, (MWh), EN Avfall ton, EN22 Totalt Papper Wellpapp/kartong Plast Glas 1 1 Metall Trä Brännbart Elektronik Farligt avfall Deponi Övrigt Fördelning av euroklasssade fordon för tunga transporter Transportemissioner Ton n 2008 n % 1 % 18 % n EURO 2 n EURO 3 n EURO 4 n EURO % 0 Kolmonoxid Kväveoxider Kolväten Partiklar Svaveldioxid 16 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer