Posten Norden. Hållbarhetsredovisning Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat"

Transkript

1 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

2 Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1 Vd har ordet s.2 Posten Nordens hållbarhetsarbete s.4 Posten Norden i samhället s.6 Posten Norden och miljön s.12 Posten Norden och medarbetarna s.18 Posten Nordens samhällsuppdrag s.22 Redovisningsprinciper s.23 GRI/Korsreferenstabell s.25 Bestyrkanderapport s.31 Organisation och kontaktuppgifter s.32 Händelser efter balansdagen (31 december 2009) Posten Norden har tecknat ett avtal med Logica om att överta utveckling och förvaltning av SAP och andra IT-applikationer. Genom avtalet, som är tecknat för fem år, övergår cirka 280 av Posten Nordens medarbetare till Logicas verksamhet i Sverige och Danmark. Logica övertar också ansvaret för underleverantörskontrakt som motsvarar cirka 150 heltidskonsulter. Affären har en viktig roll för realiserandet av ett flertal synergieffekter som identifierats inom IT-området i samband med samgåendet. Bring Citymail, som ägs av det av norska staten ägda Posten Norge som har monopol på sin hemmamarknad, har stämt Posten vid Marknadsdomstolen. Bring Citymail yrkar att Posten ska upphöra med den rabatt som lämnas till kunder med stora sändningar av försorterad post. Konkurrensverket prövade frågan under 2009 och avskrev i december ärendet med motivet att det saknades skäl att ytterligare utreda frågan. Viktiga händelser 2009 n I januari utkom Post Danmarks välgörenhetsfri märke för öre per frimärke går till Världsnaturfondens projekt för hållbar utveckling i Vietnam. n I februari beslutades att införa en Klimatfond i Posten AB. Det innebär att medel öronmärks för satsningar på att minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp. n I mars förlängde Post Danmark sitt samarbetsavtal med Danmarks Cykel Union (DCU) till Avtalet omfattar bland annat etapploppet Post Danmark Runt, talangutveckling och motionslopp. n I mars tilldelades Angelica Björkbom, chef Hälsa, Kompetensgalans pris för hälsofrämjande ledarskap. n I juni tilldelades Post Danmark World Mail Awards inom kategorierna Customer service, e-commerce och Technology. n I augusti lanserade Post Danmark nya brev- och pakettjänster Brev och paket med omtanke. För ett öre per brev och 25 öre per paket klimatkompenseras den dubbla mängden koldioxidutsläpp som försändelserna ger upphov till. n I augusti började höstterminen för 800 svenska Post pals-klasser som har ett brevutbyte med lika många klasser i Asien och Indien. Totalt elever deltar i Post pals som är ett samarbete mellan Posten AB och Barnfonden. n I september erhöll Post Danmark Arbetsmiljöcertifikat av DS Certifiering som ett bevis på att Post Danmark lever upp till de höga krav som anges i den internationella standarden OHSAS Som en följd av detta har Post Danmark även fått en så kallad Grøn smiley med krone. n I oktober lanserade Meddelande Sverige klimatekonomiska direktreklamtjänster som bland annat innebär att de beräknade koldioxidutsläppen från distributionen klimatkompenseras. n I oktober instiftades ett kvinnligt ledarskapsstipendium i Marianne Niverts namn. Marianne Nivert var ordförande i Posten AB n I december deltog Posten Norden i den presskonferens som International Postal Corporation anordnade för att offentliggöra den globala postindustrins första gemensamma hållbarhetsrapport samt målet om att sektorn tillsammans ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 % till år I

3 Posten Norden är en internationell koncern med Norden s kompetens, vår närvaro i Norden och våra miljöambitioner. M innebär kommer vi att vara en konkurrenskraftig affärspartn postservice till danska och svenska företag och hushåll. Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden, och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka medarbetare. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag som ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. Posten Norden Breve Danmark Affärsområdet är ledande på distributionslösningar till, från och inom Danmark. Breve Danmark erbjuder en rikstäckande meddelandeförmedling, vilket inkluderar brev-, tidnings- och direktreklamdistribution samt in- och utlämning av paket för privatmarknaden. Genom internationellt samarbete erbjuds även global räckvidd med hög kvalitet. Varje dag förmedlas cirka 11 miljoner försändelser till 2,6 miljoner danska hushåll och till alla företag i Danmark. omsättning Andel av koncernen* 29 % omsättning Andel av koncernen* anställda Andel av koncernens medelantal* anställda Andel av koncernens medelantal* 34 % n Sverige 46 % n Danmark 39 % n Norge 8 % n Finland 2 % n Övriga länder 5 % n Sverige 57 % n Danmark 39 % n Norge 2 % n Finland 1 % n Övriga länder 1 % II

4 om hemmamarknad. Våra främsta styrkor är vår specialist- Med de synergier och stordriftsfördelar som samgåendet ner för näringslivet samtidigt som vi erbjuder en pålitlig Lars G Nordström februari 2010 Meddelande Sverige Affärsområdet är ledande på distributionslösningar till, från och inom Sverige. Meddelande Sverige erbjuder en rikstäckande meddelandeförmedling, vilket inkluderar brev-, tidnings- och direktreklamdistribution samt in- och utlämning av paket för privatmarknaden. Genom internationellt samarbete erbjuds även global räckvidd med hög kvalitet. Varje dag förmedlas cirka 20 miljoner försändelser till 4,5 miljoner svenska hushåll och till alla företag i Sverige. Informationslogistik Affärsområdet är ledande på den nordiska marknaden och utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kundkommunikation. Affärsområdet har ett samlat erbjudande som hjälper kunderna att få rätt information till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats och till rätt kostnad. Inom affärsområdet finns även lösningar för märkning och identifiering. Med en årlig produktion av mer än fem miljarder etiketter är affärsområdet en betydande aktör på etikettmarknaden. Logistik Affärsområdet är ledande på effektiva logistikflöden till, från och inom Norden. Med egen kapacitet och infrastruktur i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien och Nederländerna hanteras cirka paket per dygn. Affärsområdet erbjuder standardtjänster för paket, pall och express samt olika logistiklösningar för systemtransporter, tredjepartslogistik och spedition. Kunderna erbjuds allt från enkla paketleveranser till heltäckande logistiklösningar där affärsområdet tar ett helhetsansvar för beställning, intransport, lagerhantering, leverans, betalning och eftermarknad. omsättning Andel av koncernen* omsättning Andel av koncernen* omsättning Andel av koncernen* 35 % 8 % 28 % anställda Andel av koncernens medelantal* anställda Andel av koncernens medelantal* anställda Andel av koncernens medelantal* 5 % 15 % 42 % *Uppgifter avser pro forma jan-dec III

5 Posten Norden 2009 i sammandrag Koncernen bildades 24 juni 2009 och har konsoliderats per 1 juli Uppgifter för kalenderåret 2009 och alla jämförelseuppgifter avser pro forma. n Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till (45 810) MSEK n Rörelseresultatet för helåret 2009 uppgick till 284 (2 946) MSEK n Exklusive omstruktureringskostnader om (163) MSEK uppgick helårets rörelseresultat till (3 109) MSEK n Resultat före skatt för helåret uppgick till (3 640) MSEK och efter skatt till (2 749) MSEK n Som en del i samgåendet utbetalades en extra utdelning om MSEK till svenska staten. Vidare avyttrade Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A. som representerade Post Danmarks ägarandel i belgiska posten, De Post N.V.-La Poste S.A. Avyttringen gav en realisationsvinst om MSEK n Styrelsen föreslår utdelning om MSEK Nyckeltal Pro forma MSEK, om ej annat anges Jul-dec 2009 Jul-dec 2008 Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Förändring Nettoomsättning ) ) % Rörelseresultat % Rörelsemarginal, % neg 4,4 0,6 6,3-5,7 Resultat före skatt ) ) % Periodens resultat ) ) % Kassaflöde från den löpande verksamheten 640 Avkastning på eget kapital, %, rullande 12-månader Soliditet, %, vid periodens utgång Medelantal anställda ) Nettoomsättningen minskade med 6 % exklusive struktur- och valutaförändring 2) Inklusive realisationsvinst om MSEK avseende försäljningen av Post Danmark A/S andel i belgiska posten De Post-La Poste 3) Nettoomsättningen minskade med 7 % exklusive struktur- och valutaförändring Kort om Posten Nordens hållbarhetsredovisning Detta är den första hållbarhetsredovisning som lämnas för den gemensamma koncernen Posten Norden. Tidigare har Posten AB och Post Danmark A/S publicerat hållbarhetsredovisningar för sina respektive verksamheter. Hållbarhetsredovisningen för 2009 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Posten Nordens hållbarhetsredovisning ska bidra till förståelsen av koncernens verksamhet och tydliggöra koncernens långsiktiga och väl integrerade hållbarhetsarbete. Vid utformning av hållbarhetsredovisningen har sådan information inkluderats som betraktas som väsentlig främst utifrån koncernens mest betydelsefulla hållbarhetsaspekter men också utifrån externa intressenters förväntningar och krav. Posten Norden har som ett av Nordens största transportbolag och arbetsgivare valt att ha en tyngdpunkt i redovisningen på miljömässiga och sociala hållbarhetsfaktorer. Målet med hållbarhetsredovisningen är att inkludera de förhållanden som är av betydelse för att läsaren ska få en god bild av koncernens förutsättningar med avseende på miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Redovisningen omfattar huvudsakligen verksamheterna i Danmark och Sverige. Dessa motsvarar 85 % av omsättningen och 95 % av antalet anställda. I den fortsatta utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen är målet att hela den nordiska verksamheten ska inkluderas likt den norska verksamheten som i år ingår i vissa tal på medarbetarområdet. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

6 VD har ordet Bygget av Nordens bästa kommunikationsoch logistikbolag har börjat Kloka företag utvecklas på ett sätt som gör att de är en pålitlig och trovärdig affärspartner och arbetsgivare. God lönsamhet, hög miljöeffektivitet och ett utvecklat socialt ansvarstagande har varit styrande för verksamhetsutvecklingen i Post Danmark A/S och Posten AB. Nu kommer vi att ta vara på de bästa delarna från respektive verksamhet för att skapa en gemensam styrmodell för ett hållbart Posten Norden. I en större gemensam koncern kommer vi att ha ännu bättre förutsättningar att frigöra resurser för att minska vårt beroende av fossila energikällor, utveckla arbetsmiljön och utveckla nya attraktiva tjänster. Ett konkret exempel är att vi under 2010 öronmärker 100 miljoner kronor för ytterligare åtgärder att göra vår verksamhet mer miljöriktig. Ett rimligt bra resultat Vår verksamhet har påverkats av den mycket låga aktiviteten på marknaden. Våra kunder har drabbats av vikande efterfrågan, vilket leder till att vi har haft färre försändelser att leverera. Den ökade kostnadsfokuseringen har dessutom inneburit att man kommunicerar mindre och i ökad utsträckning via digitala kommunikationsvägar. Detta har lett till både kraftigt vikande volymer och prispress och Posten Nordens nettoomsättning exklusive valuta- och strukturförändringar minskade med 7 procent. I en vikande marknad är daglig kostnadskontroll det allra viktigaste medlet för fortsatt konkurrenskraft. De som med snabbhet och flexibilitet kan anpassa sina kostnader till varierande intäktsnivåer blir vinnarna. Tack vare att vi redan efter sommaren 2008 såg tydliga tecken på att 2009 kunde bli ett besvärligt år kunde planerade åtgärder på kostnadssidan tidigareläggas och nya åtgärder läggas till. Allt för att möta förväntat lägre intäkter. Kostnadsanpassningen resulterade i att kostnaderna rensade för valuta- och strukturförändringar minskade med 4 procent. För att möta det fortsatt osäkra marknadsläget och övriga drivkrafter som påverkar vår verksamhet fattade vi under året beslut om ytterligare åtgärder. Den dryga miljard kronor i form av omstruktureringskostnader som belastat 2009 års resultat möjliggör nödvändiga anpassningar av produktionskapaciteten inom samtliga affärsområden, modernisering av servicenätet och rationaliseringar inom administrationen. Försäljningen av Post Danmarks andel i belgiska posten De Post La Poste resulterade i en realisationsvinst om MSEK. Den har gett oss möjlighet att med en fortsatt stabil finansiell ställning lägga grunden för framtida nödvändiga strukturåtgärder och investeringar. Resultatet före skatt på MSEK är visserligen betydligt lägre än förra året men ändå ett, givet omständigheterna, rimligt bra resultat. Engagemang och kunnande avgör Posten Norden är en stor koncern som på olika sätt berör de allra flesta. Vi har cirka medarbetare i 15 länder. Vi levererar cirka 30 miljoner försändelser och paket varje vardag. Våra kunder efterfrågar tjänster som tillgodoser deras kommunikations- och logistikbehov på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Detta kräver en effektiv infrastruktur och modern teknik. Det är dock medarbetarnas engagemang och kunnande som gör skillnad. Flertalet av koncernens medarbetare har fysiskt ansträngande arbeten som innebär många timmar på vägarna eller i våra terminaler. Därför är ett av våra fokusområden arbetsmiljö och hälsa. Detta har gett goda resultat i form av bland annat lägre sjukfrånvaro och färre arbetsskador. Ett externt kvitto på detta är att Post Danmark under året tilldelades ett arbetsmiljöcertifikat och med det En grøn smiley med krone. Miljöeffektivitet i vardagen Vår huvudinriktning är att vi ska minska vår egen miljöpåverkan genom att effektivisera verksamheten och välja smarta transportlösningar. Som ett komplement har vi 2 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

7 VD XXXXXXXXXXX har ordet» Vi har helt enkelt bestämt oss för att vara ett miljöriktigt val för kunderna. «tillsammans med våra kunder utvecklat ett antal miljötjänster där klimatkompensation är en del i tjänsten. Vi tror att detta angreppssätt är bra för våra kunder, oss själva och det samhälle vi verkar i. Vårt miljöarbete i vardagen bygger på synsättet att varje oförbrukad kilowattimme eller sparad liter bränsle är både en miljövinst och en kostnadsbesparing. Därför bedrivs miljöarbetet på bred front. Det betyder att vi löpande uppgraderar våra fordon till mer miljöeffektiva alternativ och vi använder tåg, elfordon och cyklar där så är möjligt. Vi fyller bilarna och optimerar rutterna, våra chaufförer vet hur man kör bränslesnålt och säkert, vi energieffektiviserar våra lokaler och samarbetar med våra kunder och leverantörer för att utveckla nya smarta lösningar i hela kedjan. Vi har helt enkelt bestämt oss för att vara ett miljöriktigt val för kunderna. Lars G Nordström Vd och koncernchef Posten Norden Posten Nordens styrelseordförande Fritz H. Schur om samgåendet:» I Posten Norden samlar vi unika erfarenheter och kompetenser som också kännetecknas av hög kvalitet och en vilja att utvecklas i takt med att kundernas behov förändras. De storleksfördelar och synergier som uppstår kommer också att stärka Posten Nordens konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Samgåendet sker i rätt tid och kommer att vara till gagn för våra ägare, kunder och medarbetare. «Posten Norden Hållbarhetsredovisning

8 Posten Nordens hållbarhetsarbete Löpande dialog utvecklar verksamheten Vår ambition är att ha en öppen och konstruktiv dialog med Posten Nordens olika intressenter. Vi vill få ökad kunskap om deras behov och förväntningar och sprida kännedom om koncernens erbjudande och verksamhetsförutsättningar. Nedan beskrivs våra huvudsakliga intressenter, vars förväntningar och krav ligger till grund för hur vi utvecklar verksamheten. Ägare Posten Norden ägs av danska och svenska staten via danska Transportministeriet och svenska Näringsdepartementet. Ägarna har genom bolagsordningen angett den övergripande verksamhetsinriktningen för Posten Norden n Bildandet av Posten Norden, styrelsesammansättning n Utdelningspolicy Bolagsstämman är ägarnas huvudsakliga forum för att fatta beslut och följa upp Posten Nordens verksamhet. Vi har även en löpande dialog som huvudsakligen sker via styrelsens ordförande. Vid behov deltar även andra representanter för Posten Norden i dialogen med Transportministeriet och Näringsdepartementet. Avkastning på eget kapital uppgick till 20 (27) %. Soliditeten uppgick till 45 (39) %. Som en del i samgåendet utbetalades en extra utdelning om MSEK till svenska staten. Styrelsen föreslår utdelning om MSEK. Samhället Dansk och svensk postlagstiftning och tillhörande regelverk definierar kraven på den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. Posten Norden deltar i ett antal internationella branschsammanslutningar som till exempel Post Europe och International Postal Corporation (IPC) där olika branschfrågor som bland annat miljö diskuteras. En löpande dialog förs även med olika intresseorganisationer som företräder företagare, boende på landsbygd, funktionshindrade med flera n Ny postlagstiftning i Danmark och Sverige n Inom ramen för IPC utarbetades en för postindustrin gemensam hållbarhetsredovisning och ett gemensamt mål för minskade koldioxidutsläpp n Service- och tillgänglighetsfrågor Uppföljning av kraven i samhällsuppdragen görs av Færdselsstyrelsen i Danmark och Post- och telestyrelsen i Sverige. Inom koncernen finns särskilda funktioner som hanterar de löpande kontakterna med Færdselsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Övriga intressentkontakter sker ofta i samverkan mellan de funktioner som berörs inom koncernen. Allmänhetens attityd till verksamheten följs upp genom Corporate Image. Utfall se tabell till höger. Läs mer om samhällsuppdragen på sid 22. Kunder Över 95 % av Posten Nordens omsättning kommer från företag, medan mottagarna i större utsträckning är privatpersoner. Kunderna ställer höga krav på säkra och kostnadseffektiva kommunikations- och logistiklösningar, oavsett om det handlar om att skicka och ta emot brev eller mer avancerade logistikuppdrag. Kunddialogen sker genom personliga möten, kundträffar, event, serviceställen och kundtjänst via telefon och webb. Därtill besöker chaufförer och brevbärare alla hushåll och företag alla arbetsdagar året om n Presentation av Posten Norden n Nya tjänster till exempel; Breve och Pakker med Omtanke, Klimatekonomisk ADR och ODR, dygnet-runt-öppna paketautomater (Døgnposten) och tjänsten mottagarflex i Danmark. n Fortsatt tjänsteutveckling i dialog med kunderna Vid sidan av den dagliga kundkontakten följs Posten Nordens prestationer upp genom regelbundna mätningar avseende kundnöjdhet (KTA, NKI) och Corporate Image. Reklamationer mäts och följs upp i det löpande förbättringsarbetet. Leveranskvaliteten mäts och följs upp löpande. Utfall se tabell till höger. 4 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

9 Posten Nordens hållbarhetsarbete Medarbetare Tack vare medarbetarnas kompetens och engagemang i att varje dag prestera sitt bästa kan Posten Norden erbjuda konkurrenskraftiga tjänster med den kvalitet som kunderna förväntar sig. Posten Nordens HR-arbete fokuseras på medarbetarskap, ledarskap och hälsa. Dialogen med medarbetarna förs bland annat på arbetsplatsträffar där chefer och medarbetare samtalar om aktuella frågor. För chefer i Posten Norden finns en gemensam webbplats som möjliggör informationsutbyte inom koncernen. Alla medarbetare och chefer ska ha årliga utvecklingssamtal och lönesamtal. I koncernen uppger 79 (76) % av medarbetarna att de haft utvecklingssamtal n Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S n Inlösen av medarbetaraktier i Danmark n Utvecklingen i koncernen, affärsområdet och på egna arbetsplatsen n Medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och hälsa, utfall av MKA och MIX för den egna arbetsplatsen n Organisationsförändringar Uppföljning av medarbetarnas syn på Posten Norden som arbetsgivare m.m. sker bland annat genom medarbetarundersökningar (MIX och MKA) och mätning av sjukfrånvaro. Utfall se tabell till höger. Leverantörer och andra samarbetspartners Posten Norden har ett stort antal samarbeten med externa företag och organisationer. Vi köper tjänster och produkter för cirka 20 miljarder kronor per år från cirka leverantörer i Norden. Viss service erbjuds i samarbete med partners inom detaljhandeln. Exempel på detta är post- och frimärksombuden i Sverige, post- i-butikk i Danmark och vårt utlämningsnät för paket i Finland och Norge. Posten Norden har även ett antal samarbeten inom idrott, kultur och med välgörenhetsorganisationer n Utveckling av erbjudande och tillgänglighet i servicenätet n En ny och gemensam kod för leverantörer n Sponsring av Dansk Cykel Union, cykelloppet Post Danmark Runt, Svenska Fotbollsförbundet mm n Post pals som bedrivs i samarbete med Barnfonden i Sverige n Välgörenhetsfrimärke i samarbete med Världsnaturfonden i Danmark n Julmärke i samarbete med Julmärkesfonden i Danmark Dialogen förs både centralt och via ansvariga kontaktpersoner. Alla samarbeten följs upp med målet att säkerställa att gemensamma överenskommelser hålls och att samarbetet ger önskat resultat för båda parter. Nyckeltal Danmark Medarbetarindex * (MKA) 69 (64) Sjukfrånvaro * 6,3 % (7,4 %) Miljö, ton CO (94 904) Kvalitet, A-brev 95,7 (93,7) Kundnöjdhet * (KTA) 67 (63) Corporate Image * 3,24 (3,01) Nyckeltal Sverige Medarbetarindex * (MIX) 66 (64) Sjukfrånvaro * 5,0 % (5,6 %) Miljö, ton CO 2 per nettoomsättning 8,2 (8,9) Kvalitet, A-brev * 95,9 (94,9) Kundnöjdhet * (NKI) 67 (64) Corporate Image * 0,29 (0,30) * Läs om mätmetoder sid 23 Posten Norden Hållbarhetsredovisning

10 Posten Norden i samhället Posten Nordens verksamhet är viktig för många Posten Norden är en koncern som berör många och som tar sitt ansvar för att bedriva sin verksamhet så att den utvecklas enligt ägarnas mål och vår vision. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är integrerat i den löpande verksamhetsstyrningen. Posten Norden har ett brett erbjudande av kommunikations- och logistiklösningar för både privatpersoner och företag och organisationer i alla storlekar. Företagskunder står för den absoluta huvudparten av Posten Nordens omsättning. Samtidigt är mottagarna i stor utsträckning privatpersoner. Posten Nordens dotterbolag Post Danmark A/S och Posten AB har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark respektive Sverige. Uppdragen baseras på EU-direktivet som reglerar postbefordran inom EU samt Världspostfördraget som reglerar internationell postbefordran. Posten Norden tar ett långsiktigt ansvar Vår målsättning är att vi ska agera på ett sätt som gör att Posten Norden på både kort och lång sikt kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs på oss. Arbetet med att utforma Posten Nordens långsiktiga mål och gemensamma styrmodell inleddes under För att säkerställa att koncernen är ett attraktivt bolag för ägare, kunder och medarbetare, styr vi verksamheten mot både finansiella och icke-finansiella mål. Utgångspunkt för dessa är att koncernen ska utvecklas med stärkt konkurrenskraft, finansiell stabilitet, god lönsamhet, kvalitet i världsklass samt ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. Sedan samgåendet blev formellt klart i juni 2009 följer ledning och styrelse upp verksamheten utifrån flera aspekter såsom lönsamhet, kundnöjdhet och anseende, kvalitet och miljö samt engagemang och sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vår vision n Posten Norden levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder. n Posten Norden utvecklar genom ägarskap, partnerskap och samarbete starka och lönsamma internationella logistik- och informationslogistikverksamheter. n Posten Norden är en attraktiv och utvecklande arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare. n Posten Norden är ett miljöriktigt val för kunderna. Vår mission n Med Posten Norden når man den man vill, i rätt tid, säkert och effektivt. 6 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

11 Posten Norden i XXXXXXXXXXX samhället Posten Norden resultatet av ett historiskt samgående Den 1 april 2007 träffades styrelseordförandena för Post Danmark A/S och Posten AB, Fritz H. Schur och Marianne Nivert, för att diskutera möjligheterna att ge ut ett gemensamt frimärke med anledning av scoutrörelsens 100-årsjubileum i Danmark och Sverige. Något frimärke blev det inte, men däremot väcktes idén om ett samgående mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Samgåendet offentliggjordes på dagen ett år senare. När ägarförhandlingarna blev klara följde en snabb prövning av EU. Den 24 juni 2009 var de formella delarna av samgåendet klara. Posten Norden AB är resultatet av det historiska samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. I Posten Norden samlas erfarenhet av en helt avreglerad marknad, ett breddat ägande samt av delägarskap i ett annat europeiskt postföretag. Samgåenden för ökad konkurrenskraft Tre drivkrafter som gör fusioner logiska och riktiga är stordriftsfördelar, regionalisering och liberalisering. Dessa utgör också motiven för att bilda den gemensamma koncernen mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Stora företag i små länder kan genom att gå samman över gränserna få en större naturlig hemmamarknad och nå nödvändiga stordriftsfördelar. I en tid när regioner blir allt viktigare är det nödvändigt att kunna erbjuda gränsöverskridande lösningar i en större region. För att nå en önskad position och hantera de utmaningar som uppstår i samband med att marknader liberaliseras och avregleras krävs att företag stärker sin konkurrenskraft. Offensiv satsning i rätt tid Samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB är ett offensivt steg i rätt tid. Förutsättningarna på kommunikations- och logistikmarknaderna förändras snabbt som en följd av liberalisering, teknikutveckling, internationalisering och miljöfrågans betydelse. Marknaden står inför en strukturomvandling med stora konsekvenser för dess aktörer. Läs mer om marknadens drivkrafter i Posten Nordens Årsredovisning Synergier och stordriftsfördelar Den gemensamma koncernen har en större naturlig hemmamarknad med fortsatt stark nationell förankring. Kostnadssynergierna beräknas till cirka 1 miljard SEK per år inom inköp, administration och IT. Stordriftsfördelarna i den gemensamma koncernen ger bland annat operationella synergier inom tjänsteutveckling, omställning till en miljöeffektivare verksamhet och effektivare produktionsprocesser. Sammantaget ger detta Posten Norden ökad konkurrenskraft och därmed bättre förutsättningar att möta utmaningar i form av hårdare konkurrens och vikande brevvolymer, samtidigt som postservice av god kvalitet erbjuds i Danmark och Sverige. Global Compact Posten Norden har under året skickat ett brev till FNs generalsekreterare om att vi stödjer Global Compact och dess tio principer. Global Compact lanserades i samband med World Economic Forum i Davos 1999 när dåvarande generalsekreteraren inom FN, Kofi Annan, uppmanade företagsvärlden att ansluta sig till initiativet. Tanken med initiativet är att göra företag uppmärksamma på och ta ett aktivt ansvar för tio internationellt erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

12 Posten Norden i samhället Nöjda kunder idag och imorgon Att leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder är grunden i vår vision. Kundernas nöjdhet avseende service, kvalitet och tjänsteutbud mäts och följs upp genom nöjdkund-index, KTA (Danmark) och NKI (Sverige). Utfallet för 2009 visade på en förbättring för både NKI och KTA. Kunddialogen är prioriterad till följd av samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Fler möten och aktiviteter har genomförts för att ytterligare stärka kundrelationerna. Utifrån kundernas önskemål har även reklamationsprocessen förfinats och kundklagomålen har blivit allt färre. Därtill har tjänsteutvecklingen fortsatt i nära samarbete med kunderna. I linje med vår vision om att vara ett miljöriktigt val för kunderna har vi lanserat flera miljötjänster under året, såsom Breve och Pakker med Omtanke i Danmark samt Klimatekonomisk ADR och ODR i Sverige. Tjänsterna är lite olika utformade men innebär bland annat att kunderna får hjälp att kompensera för de koldioxidutsläpp som uppstår i samband med utskicken. Läs mer på samt Hög kvalitet alltid i fokus En av Posten Nordens unika konkurrensfördelar som kunderna uppskattar är leveranskvaliteten. Hög kvalitet i alla led ligger helt i linje med vår vision och är ett krav i samhällsuppdragen. Svenska statens krav enligt postlagen för försändelser som frankerats för övernattbefordran är att minst 85 % ska levereras påföljande arbetsdag. Danska statens kvalitetskrav för samtliga tjänster inom befordransplikten är 93 %. Under 2009 levererade Posten Norden med fortsatt hög kvalitet, vilken även överträffade kraven i samhällsuppdragen. Leveranskvaliteten på A-brev i Danmark om 95,7 (93,7) % och för övernattbefordrade försändelser i Sverige om 95,9 (94,9) % visar att vi levererar post till alla hushåll och företag i både Danmark och Sverige med en kvalitet som är bland de absolut högsta i världen. 8 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

13 Posten Norden i samhället Omfattande servicenät i Norden Posten Norden har ett unikt servicenät i Norden med över serviceställen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Det svenska ombudsnätet erbjuder postservice med generösa öppettider och hög tillgänglighet. Relationen med ombuden bygger på tydliga krav och förväntningar om service, kvalitet och tillgänglighet. Samtliga anställda hos postombuden som möter kunderna ska vara certifierade. Kravet är en grundutbildning och en godkänd interaktiv vidareutbildning i Postens regi. Genom en löpande dialog säkerställs att servicenivåer hålls och att samarbetet utvecklas på det sätt som båda parter önskar. Vi arbetar dessutom med s k Mystery Shoppers som instrument för förbättrade kundmöten. Inom ramen för Post Danmarks samhällsuppdrag är kravet att upprätthålla ett rikstäckande servicenät. Utöver de egna postkontoren erbjuds både privatkunder och företagskunder cirka 600 postbutiker runt om i landet, bland annat i COOP och DSKs butiker. Post Danmark har tagit flera initiativ för ökad service och tillgänglighet det senaste året. Bland annat har antalet postbutiker, med generösa öppettider, ökat samtidigt som postkontoren blivit färre. Därtill kan danska kunder välja att använda de dygnet-runt-öppna paketautomaterna Døgnposten. Sedan 2008 har Posten Norden ett paketutlämningsnät i Norge och Finland som drivs under varumärket MyPack med totalt utlämningsställen. Genom avtal med bland annat ICA Norge har utlämningsställen etablerats i ICAs och Rimis butiker. Posten Nordens utlämningsnät i Norge täcker drygt 90 % av Norge. Genom partnerskap med det finska rese- och frakttjänstbolaget Matkahuolto erbjuder Posten Norden sedan 2008 företagskunder gränsöverskridande, kostnadseffektiva helhetslösningar. För de finska mottagarna har tillgängligheten kraftigt ökat. Totalt utlämningsställen har etablerats varav närmare 450 utlämningsställen drivs i Matkahuoltos regi medan drygt 750 är etablerade i detaljhandelskedjan Suomen Lähikauppas (tidigare Tradeka) butiker. Två verktyg för ständiga förbättringar Post Danmark A/S styr sedan 1998 sin verksamhet enligt excellensmodellen EFQM. Grunden i denna är helhetsfokus och allas engagemang i den ekonomiska utvecklingen, erbjuda bra service och kvalitet till kunder, samhällspåverkan samt utveckla goda arbetsförhållanden för medarbetarna. Posten AB har sedan många år ett verksamhetssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö). Båda verktygen baseras på en ambition om ständiga förbättringar och kompletterar varandra väl. Under 2009 certifierades de verksamheter inom Posten AB som ännu inte hade ett certifikat enligt ISO För att säkerställa ett enhetligt och integrerat miljö- och kvalitetsarbete i hela koncernen påbörjas under 2010 arbetet med att etablera ett gemensamt verksamhetssystem. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

14 Posten Norden i samhället Många leverantörsrelationer Posten Norden köper varje år produkter och tjänster för cirka 20 miljarder kronor från cirka leverantörer. Våra inköp styrs centralt. Syftet med att träffa centrala avtal med färre leverantörer är att uppnå kostnadseffektivitet samt att öka möjligheterna att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav vi ställer. Vi ställer bland annat krav på att de leverantörer som tecknar avtal med oss har kontroll på att deras utfästelser efterlevs även när de i sin tur anlitar underleverantörer. Att inköpsprocessen efterlevs följs upp genom att målsätta och löpande mäta avtalstroheten. Den uppförandekod som introducerades i Posten under 2008 har införlivats i leverantörsavtal i takt med att dessa omförhandlas eller nytecknas. Vi väljer leverantörer utifrån främst två kriterier: förmågan att leverera tjänster och varor på affärsmässigt riktiga grunder samt förmågan att leva upp till de övriga krav som vi ställer. Under 2009 har vi utarbetat en särskild kod som tydliggör dessa krav. Av denna framgår att alla produkter och tjänster som levereras till Posten Norden skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: n FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna n FN:s barnkonvention n Global Compact n ILO:s åtta kärnkonventioner n det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt n den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Genererat och distribuerat värde (EC1, EC3, EC4) MSEK Genererat värde Jul-dec Jan-dec Jan-dec Nettoomsättning, externt varav erhållna ersättningar från staten, EC4 15 Övriga rörelseintäkter 120 Andelar i intresseföretag & joint venture 13 Finansnetto Pro forma Distribuerat värde Distribuerat värde Leverantörer Transportkostnader Lokalkostnader Övrigt n Leverantörer 43 % n Medarbetare 46 % n Samhälle 8 % n I verksamheten 3 % Medarbetare, EC Löner och andra ersättningar Sociala avgifter varav pensionskostnader (exkl. löneskatt) Övriga personalkostnader 127 Samhälle Betalda skatter 222 Utdelning 1 440* ** * Föreslagen utdelning ** Enligt avtalet mellan svenska staten och danska staten om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S lämnades ej ordinarie utdelning för Enligt samma avtal utbetalades en extra utdelning om MSEK till svenska staten. 10 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

15 Posten Norden i samhället Risker och riskhantering Både Post Danmark och Posten har under flera år arbetat strukturerat med Enterprise Risk Management (ERM). I en första fas har vi samordnat riskbilden och skapat en riskkarta på koncernnivå. I en andra fas, som har påbörjats och kommer att pågå under första halvåret 2010, är ambitionen att skapa en gemensam ERM-strategi. Denna ska säkra att identifiering, prioritering, analys, värdering, hantering och rapportering sker enligt samma grunder och med utgångspunkt i gemensamma modeller och verktyg. Koncernens och moderbolagets riskhantering och de risker som bedöms ha störst påverkan på verksamheten beskrivs i Posten Nordens årsredovisning. Nedan följer en sammanfattning av koncernens hållbarhetsrelaterade riskområden: Hälsa: Flertalet av koncernens medarbetare arbetar i fysiskt ansträngande miljöer som kan medföra risk för arbetsskador och långtidssjukskrivningar. Förutom negativa konsekvenser för den enskilde individen kan detta också medföra risk för höga kostnader för koncernen. För att minska denna risk är arbetsmiljö och hälsa ett fokusområde. Läs mer om Posten Nordens personalarbete på sidorna Miljö: Då koncernens mål är att verka som en miljömedveten och respekterad kommunikations- och logistikkoncern och samarbetspartner är insatsen att dokumentera koncernens miljöbelastning och systematiska förbättringsarbete viktig. Fokusområden är miljöbelastning i samband med produktion (till exempel elförbrukning) samt transporter där en minskning av bränsleförbrukningen är högt prioriterad. Posten Nordens grundläggande värderingar omfattar ett miljömässigt och socialt ansvar, vilka omsätts både i verksamheten och dess mellanhavanden med kunder och partners. Syftet är att begränsa risken för miljöpåverkan och därav följande negativa konsekvenser för Posten Norden. En ökad opinion kring klimatfrågan innebär ökade krav på kommunikations- och logistiklösningar som medför minskad klimatpåverkan. Koncernens arbete med att uppnå betydande minskningar av koldioxidutsläppen är ett exempel, som även medverkar till att minska omkostnader i samband med koldioxidavgifter samt bränsle- och energipriser. Miljörisker begränsas också genom att förbättra de redan mycket energieffektiva logistiksystem som Posten Norden har. Bland Posten Nordens risker kopplade till miljö finns också klimatförändringarnas påverkan. Ökad nederbörd och ökad risk för översvämningar kan ge framtida påverkan på infrastrukturen med resultat i ökande produktionsstörningar. Läs mer om vårt miljöarbete på sidorna Säkerhet: Koncernens distributionsnät för brev och paket i de nordiska länderna (postterminaler, posthus, ombudsnät, distributionsnät) och känsliga produktionsenheter inom affärsområdet Informationslogistik måste fungera även vid störningar (elavbrott, klimatvariationer, brand, influensapandemi). Den övergripande slutsatsen efter genomförda riskundersökningar av väsentliga produktionsenheter är att koncernens anläggningar har en hög säkerhetsnivå och att de operativa riskerna bedöms vara låga. Verksamhetens beroende av IT är fortsatt högt och en del i strategin är att outsourca IT-drift till aktörer som har detta som sin kärnverksamhet. Det betyder att Posten Norden är beroende av väl fungerande avtal och relationer med sådana leverantörer. Störningar i affärskritiska system kan ge effekter på både interna processer, kundrelationer och ombudsnät. Avbrottsrisker hanteras via kontinuitetsplaner som säkrar verksamheten vid ett längre avbrott. IT- och systemrelaterade risker analyseras löpande enligt strukturerade metoder. Baserat på denna analys verkställs lämpliga kontroller för att begränsa riskerna till en för koncernen acceptabel nivå. Säkerhet Posten Norden arbetar konsekvent för en hög säkerhet i sina kommunikations- och logistiklösningar och har ett systematiskt angreppssätt för att styra, utföra och mäta resultatet av sitt säkerhetsarbete. Säkerhetsprocesserna är certifierade enligt BS 7799 och ISO/IEC Affärsområde Informationslogistiks verksamhet i Storbritannien är certifierade enligt ISO Affärsområdet uppfyller Bankföreningens kriterium Säkra Papper och har två certifierade säkerhetstryckerier. Affärsområdet uppfyller även motsvarande krav i England (Apacs) och är sedan 2007 godkänd enligt certifieringsprogrammet PCI, Payment Card Industry. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

16 Posten Norden och miljön Bra grund för fortsatt omställning De tydliga mål för lägre koldioxidutsläpp som både Post Danmark A/S och Posten AB haft de senaste åren har gett resultat. Det betyder inte att vi nöjda slår oss till ro. Istället inspirerar det till att fortsätta minska användningen av fossila energikällor och hitta nya metoder som begränsar vår miljöpåverkan. Miljöarbetet har stor betydelse för Posten Nordens nuvarande och framtida konkurrenskraft. En viktig del av vår vision är således att vara ett miljöriktigt val för kunderna. Utgångspunkten för miljöarbetet är att minska företagets miljöbelastning och därigenom stärka vår egen och våra kunders konkurrenskraft. Kunder, ägare och samhället i övrigt förväntar sig att Posten Norden bedriver ett strukturerat och integrerat miljöarbete för att kunna erbjuda miljöeffektiva kommunikations- och logistiklösningar. Våra prioriteringar styrs i hög utsträckning av dessa förväntningar. Det har funnits ett välförankrat miljöåtagande och ett gediget miljöarbete inom Post Danmark A/S och Posten AB. I de uppförandekoder, regler och styrmodeller som gällt inom respektive verksamhet har ansvaret för miljön varit en lika självklar och integrerad del som ekonomi och socialt ansvarstagande. Gemensamt i våra ambitioner har bland annat varit att vi: n är och uppfattas som en verksamhet som tar ansvar för miljön n använder energi och andra naturresurser på ett effektivt sätt och strävar efter att minska användningen av fossila energikällor n anser att vår viktigaste miljöinsats är att erbjuda kunderna miljömässigt hållbara kommunikationsoch logistiklösningar n samarbetar med våra kunder och är transparenta om miljöarbetet och verksamhetens miljöpåverkan n undviker användning av material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker Detta är utgångspunkten när vi sätter inriktningen för miljöarbetet i Posten Norden. Transporter och lokaler i fokus Posten Nordens verksamhet kräver både transporter och en omfattande infrastruktur i form av terminaler, produktionsanläggningar och utdelningskontor. För att uppfylla våra uppdrag används i princip alla transportslag; tåg, lastbil, bil, flyg, båt, moped och cykel. Transporterna står för en avsevärd del av Posten Nordens totala miljöpåverkan och är ett av våra främsta fokusområden. Ett annat fokusområde är våra lokaler. Både Post Danmark A/S och Posten AB har bedrivit ett målmedvetet arbete med att minska miljöpåverkan inom dessa områden. Några korta miljöfakta I Sverige kommer ungefär 40 % av koldioxidutsläppen från transportsektorn. (Källa: Naturvårdsverket data gällande 2008) I Danmark kommer ungefär 26 % av koldioxid ut släppen från transportsektorn (Källa: Danmarks Miljøundersøgelser data gällande 2007) 8% 7% 3% 12% 1% 26 % 10% 41 % 11 % 20 % 14 % 47 % n Inrikes transporter totalt n Industriprocesser n Inrikes transporter totalt n Industriprocesser n El- och värmeproduktion n Bostäder och lokaler mm n El- och värmeproduktion n Bostäder och lokaler mm n Industrins förbränning n Övriga sektorer n Industrins förbränning n Övriga sektorer Posten Nordens svenska verksamhet står för 1 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakade av transporter på väg. Posten Nordens danska verksamhet står för 0,5 % av Danmarks totala koldioxidutsläpp orsakade av transporter på väg. 12 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

17 Posten Norden XXXXXXXXXXX och miljön Miljömål Vårt arbete att utforma gemensamma miljömål pågår. Miljöeffektivitet har varit en gemensam nämnare i de miljömål som Post Danmark och Posten hittills styrt sina verksamheter mot. Post Danmarks övergripande miljömål har varit att minska koldioxidutsläppen med 8 % i absoluta tal mellan åren År 2009 hade koldioxidutsläppen minskat i den danska verksamheten med 6,4 % jämfört med Minskat behov av antal transporter och energieffektiviseringar har bidragit till nedgången i koldioxidutsläpp i den danska verksamheten. Motsvarande mål för Posten AB har varit en minskning av koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättningen med 15 % från Utfallet 2009 för den svenska verksamheten är 8,2 ton koldioxid per MSEK. Nyckeltalet har minskat med 16,3 % i förhållande till basåret Koldioxidutsläppen har minskat med 18 % sedan 2006 i den svenska verksamheten. Minskat behov av transporter då vi har haft färre försändelser att leverera, inköp av fossilfri el, överflyttningar av transporter med flyg till marktransporter och effektiviseringar har alla bidragit till att koldioxidutsläppen minskat. Resultatet från 2009 års måluppföljning visar att vi är på god väg att nå målen som satts upp för den danska respektive svenska verksamheten. Detta är en bra grund för fortsatt omställning till fossilfri energi i vår verksamhet. Posten Nordens fördelning av fossila koldioxidutsläpp Utsläpp av koldioxid Post Danmark Utsläpp av koldioxid Posten AB 6 % Ton % Ton Ton MSEK 11,0 13 % 2% 7% 72 % % 0 % -1 % -2 % ,5 10 9,5 n Vägtransporter n Flyg och färja n Tjänsteresor n El n Värme Koldioxidutsläpp Procentuell skillnad -3 % -4 % -5 % -6 % -7 % 9, , ,0 0 7, Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp / nettoomsättning Posten Norden Hållbarhetsredovisning

18 Posten Norden och miljön Inköp av miljöbilar och ökad fyllnadsgrad En ny utdelningsbil med högsta miljöklass (Euro-5) har upphandlats till den svenska brevbäringen. Detta kommer att innebära såväl lägre bränsleförbrukning som minskade utsläpp av partiklar och andra föroreningar. Vidare har vi fortsatt arbetet med att minska flygtransporterna i den svenska verksamheten. I stor utsträckning är det ändrade tömningstider och ändrade placeringar av brevlådor som har gjort det möjligt att flytta brevtransporter från flyg till bil eller tåg. Logistikverksamheten har under året introducerat en metod som hjälper oss att få en högre fyllnadsgrad när vi lastar paket. Nitrogen i däcken på efterfordon har vidare bidragit till att minska vår drivmedelsförbrukning. Energieffektiviseringar Samtliga affärsområden har under året genomfört energieffektiviseringar inom såväl produktion som lokaler och fastigheter. Informationslogistik har till exempel infört automatiserad, zonindelad och energieffektiv belysning, minskat tiden som maskiner står i stand-by läge samt bytt till energisnålare tryckpressar. Inom Meddelande Sverige har installation av ny teknik minskat elanvändningen med upp till 45 % på vissa ODRcentraler. Totalt uppgår minskningen inom Meddelande Sverige till cirka 12 %. I Danmark har ett nytt energiledningssystem införts där automatisk registrering av energiförbrukningen möjliggör riktade energibesparingsåtgärder för största möjliga effekt. Därtill har ett försök gjorts med att byta halogenbelysningen på vissa av posthusen, med mycket positivt resultat. Med nya lågenergilampor (LED) har energiförbrukningen minskat med upp till 80 %. Dessutom har värmestrålningen minskat och förlängt användningstiden med fem år. Hänt under 2009 Klimatfond en ny möjliggörare Under 2009 infördes Postens Klimatfond. Klimatfonden är ett led i ambitionen att höja takten i vårt miljöarbete. Beloppet som öronmärktes i fonden motsvarar minst den kostnad som koncernen skulle ha haft för att klimatkompensera vår verksamhet genom investeringar i växthusgasreducerande åtgärder i utvecklingsländer (så kallade CDM-projekt). Genom Klimatfonden kan merkostnader tas för åtgärder som innebär lägre koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. Exempel på sådana åtgärder kan vara att tidigarelägga inköp av miljöbilar eller utrangeringskostnader för äldre fordon. Under året har medel beviljats för bland annat åtgärder för energieffektivisering i lokaler. Fokus 2010 Test av nya fordon och alternativa bränslen För att Posten Norden ska kunna bidra till att minska transportsektorns miljöbelastning behövs fler fordon som drivs med alternativa bränslen eller med ny motorteknik. Därför kommer vi att delta i flera utvecklingsprojekt tillsammans med olika aktörer inom industrin. Ambitionen är att testa olika typer av fordon som drivs med alternativa bränslen, bland annat DME (ett drivmedel i gasform) samt el- och elhybridbilar. Fortsatt energieffektivisering Varje oförbrukad kilowattimme är en besparing för miljö och ekonomi. Energieffektivisering är därför ständigt i fokus. Under 2010 kommer till exempel alla posthus i Danmark att få lågenergibelysning. 14 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

19 Posten Norden XXXXXXXXXXX och miljön Samarbeten för en bättre miljö Samarbeten i samband med COP15 I samband med klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009 offentliggjorde IPC (International Post Corporation) ett klimatåtagande motsvarande en koldioxidminskning med 20 % till Posten Norden, som är ett av 24 deltagande postföretag inom IPC, deltar i detta branschinitiativ. Posten Norden deltar även i PostEurops klimatinitiativ. Deltagande postoperatörer strävar mot att minska sina gemensamma utsläpp av koldioxid med 12 % mellan åren 2007 och I dialog med det danska utrikesdepartementet tog Post Danmark fram särskilda frimärken inför klimatkonferensen. Rådet för hållbar verksamhetsutveckling Post Danmark bildade tillsammans med bland annat Grundfos, Arla Foods, Bang & Olufsen och Danisco Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Rådets mål är bland annat att inspirera danskt näringsliv till att arbeta för en hållbar utveckling, att medverka till en öppen debatt och att dela med sig av nya och internationella erfarenheter och verktyg. Post Danmark har under 2009 stått bakom utarbetandet av Rådets klimatinitiativ inför COP 15. KNEG Affärsområde Logistik deltar i samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG. Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från vägburna godstransporter i Sverige kan reduceras genom olika åtgärder. Miljöinitiativ för skolklasser Posten Norden är en av aktörerna i Spelet om energin på Tekniska museet i Stockholm under 3 år. Det är en interaktiv utställning om energi och klimat och om stora och små val i historien och idag. Posten AB har deltagit i arbetet med FreeBook (Miljöboken), vars syfte är att förse gymnasie- och högstadieskolor med gratis och aktuell skollitteratur. Partnerskap med danska Energistyrelsen Post Danmark har anslutit sig till Energistyrelsens klimatkampanj 1 ton mindre. Målet med kampanjen är att få så många danskar som möjligt att ansluta sig så att insatsen blir en angelägenhet för alla. Buller Trots att vi försöker ta hänsyn till närboende händer det att grannar störs av buller och anmäler detta till kommunen. Detta kan leda till föreläggande att genomföra bullermätningar och vidta eventuella åtgärder. Under året har vi vidtagit olika åtgärder för att minska risken för störning i bland annat Lund, Huddinge och Halmstad. Ändrade arbetssätt på platsen och åtgärder i kringliggande fastigheter är exempel på åtgärder för att minska störningar. Avfallshantering Det avfall som uppstår i koncernens verksamhet består främst av papper, wellpapp och trä. Vi arbetar aktivt med att minimera mängden avfall och öka återvinningen. Under 2009 gick 71 % av avfallet till återvinning och 27 % till energiutvinning. Inom affärsområde Informationslogistik bedrivs ett systematiskt arbete med att optimera materialutnyttjandet för att på så sätt reducera användandet av råvaror genom att minska spillet. Kemikalier Inom affärsområde Informationslogistiks grafiska verksamhet görs löpande översyn av hur verksamheten kan minska användningen av kemikalier och minimera risken för utsläpp. Förbrukningen av lösningsmedel varierar beroende på tryckmetod, antal färger och typ av efterbehandling. Affärsområdet tillämpar i ökad utsträckning trycktekniken Computer to Plate som innebär att film och kemikalier för framkallning inte behövs. Tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet I Sverige bedriver affärsområde Informationslogistiks anläggning i Ljungby anmälningspliktig verksamhet enligt den svenska miljöbalken. Motsvarande anmälningar görs till berörda myndigheter för affärsområdets anläggningar i Frankrike och Polen. Posten Norden Hållbarhetsredovisning

20 Posten Norden och miljön Miljöarbetet i vardagen Färre mil: För att minska antalet körda mil används moderna IT-stöd för att optimera ruttplaneringen både i Danmark och Sverige. Post Danmarks system sammankopplar geografisk information från offentliga register med aktuella leveranspunkter. När systemet infördes 2007 minskade antalet körda mil med mil. Fler försändelser på tåg: Fler brev och paket på tåg är en del i det löpande arbetet med att göra Posten Norden mer miljöeffektivt. Posten AB har sedan 2001 fört över allt fler typer av försändelser till tåg, vilket har minskat koldioxidutsläppen med cirka ton per år. Logistiks verksamhet i Norge (Tollpost Globe) transporterar 80 % av godset på järnväg. Elfordon: Av Posten Nordens fordon är 15 % elfordon. Dessa används huvudsakligen i stadsmiljö. Högre fyllnadsgrad: Posten Norden har IT-verktyg och lyfthjälpmedel för att kunna fylla bilarna så optimalt som möjligt. Cyklar: Posten Norden har ungefär cyklar. Av den sammanlagda postvolymen i Danmark delas mellan 60 och 70 % av breven ut av cyklande brevbärare. I danska städer delas nästan 100 % ut med hjälp av cykel. Lägre bränsleförbrukning: Våra chaufförer utbildas i bränslesnålt och säkert körsätt. Inom den danska verksamheten koras dessutom årligen en vinnare i ECO Rally. Ökad kunskap om miljön: Chefer och medarbetare genomgår en generell miljöutbildning. I Sverige har 746 chefer miljödiplomerats sedan en interaktiv miljöutbildning introducerades under Energiförbrukning: I samtliga enheter i Sverige och Norge har vi avtal med leverantören om förnyelsebar el. Energieffektiviseringar sparar årligen både pengar och miljö varför detta är ett fokusområde i Posten Norden. Livscykelanalyser: Våra brev- och pakettjänsters miljöpåverkan analyseras ur ett livscykelperspektiv. Dessa analyser ligger till grund för våra tjänsters miljövarudeklarationer som följer internationell standard. Vi erbjuder även kundspecifika miljökalkyler. Miljödata Koldioxidutsläpp (ton) Fossila koldioxidutsläpp totalt koncernen Transporter, EN16 Fossila bränslen Förnyelsebara bränslen Tjänsteresor, EN Energianvändning Värme och el, EN Initiativ för att minska utsläpp av koldioxid (inköp av miljömärkt el), EN Övriga utsläpp till luft för transporter (ton), EN20 Kolmonoxid Svaveldioxid 6 6 Kväveoxider Kolväten (VOC) Partiklar Energi Drivmedel transporter (TJ), EN3 Fossila bränslen Förnyelsebara bränslen Tjänsteresor med bil (TJ), EN Uppvärmning (fjärrvärme och gas), (MWh), EN Elanvändning, (MWh), EN Avfall ton, EN22 Totalt Papper Wellpapp/kartong Plast Glas 1 1 Metall Trä Brännbart Elektronik Farligt avfall Deponi Övrigt Fördelning av euroklasssade fordon för tunga transporter Transportemissioner Ton n 2008 n % 1 % 18 % n EURO 2 n EURO 3 n EURO 4 n EURO % 0 Kolmonoxid Kväveoxider Kolväten Partiklar Svaveldioxid 16 Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Vi går i täten för hållbar utveckling i vår bransch! Vi vet att ni inte bara efterfrågar pålitliga, tillgängliga, och effektiva lösningar av oss. Ni efter frågar också ansvarsfulla

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Posten Norden. Årsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Årsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Årsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat KONCERNENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL Koncernens förvaltningsberättelse omfattar sidorna I III,

Läs mer

Postenkoncernens uppförandekod

Postenkoncernens uppförandekod Postenkoncernens uppförandekod Uppförandekod - 3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 Kunder... 4 Leverantörer och ombud... 6 Medarbetare... 8 Miljö... 13 Samhälle...14 Kodens tillämpning...16

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande 1 2011-04-15 Posten Norden årsstämma 2011 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det känns bra att få tala här idag som Posten Nordens andre VD sedan

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete Strategi och åtgärder för hållbarutveckling Posten och Brings miljöarbete Sida 02 Sida 03 Innehållsförteckning Sida Posten och Bring Posten, Bring och miljön Posten Norges miljövision Posten Norges mål

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar!

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar! PostNord rustar för framtiden Fredrik Hammarqvist Vi levererar! PostNord i korthet 2014 40 mdr SEK OMSÄTTNING 351 MSEK RÖRELSERESULTAT, EBIT 38 000 MEDARBETARE PostNords organisation PostNord koncern PostNord

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS Innehåll Väsentliga händelser Väsentliga händelser II Priser och utmärkelser II Koncernöversikt III Året i korthet 1 VD har ordet 2 Vision,

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Posten Delårsrapport. januari juni 2000

Posten Delårsrapport. januari juni 2000 Posten Delårsrapport januari juni 2000 j u l i a u g u s t i i j u n a p r i m a j l Nyckeltal Postenkoncernen (exkl. Postgirot) Postgirot (under avyttring) Postenkoncernen Totalt 2000 1999 2000 1999 2000

Läs mer

Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014. Det talade ordet gäller

Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014. Det talade ordet gäller Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014 Det talade ordet gäller Sida 1/6 Herr Ordförande. Ärade stämmodeltagare. Jag har nu varit ungefär

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Upprättande och godkännande av röstlängd Årsstämma 2015 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch enligt fullmakt 786 207 687 (serie A)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

POSTEN. Nyckelfakta. Postenkoncernen exkl. Postgirot

POSTEN. Nyckelfakta. Postenkoncernen exkl. Postgirot POSTEN Bokslutskommuniké 2000 Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 835 (317) MSEK. Koncernens rörelseresultat, exklusive Postgirot samt jämförelsestörande poster,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Välkommen till PostNord

Välkommen till PostNord Välkommen till PostNord Vår ambition är att ständigt finnas tillgängliga och ge både företags- och privatkunder bästa möjliga service med hög kvalitet. Därför utvecklar vi löpande vår verksamhet enligt

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer