Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)"

Transkript

1 Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder finns det nu möjlighet att duplicera en eller flera beställningsbildsrader. I klartext innebär det att man kan söka på t.ex. artikelnummer, handläggare, datumintervall m.m. på många rader istället för bara på en. I slutet på varje rad i beställningsbilden finns nu en plusknapp som ger en till rad med samma sökmöjligheter. Tillsammans med den befintliga funktionen för att exkludera det som står på en rad så kan man utan att använda artikelurval göra avancerade urval i en beställningsbild. I bilden ovanför så är raderna för artikelnummer och varugrupp duplicerade. Här söker man på artikelnummer som börjar med 101 eller 105, samtidigt som de ska tillhöra varugrupp 1 t.o.m. 6, förutom varugrupp 3. Nyheter på artikelurval Kopiera till urval Det finns nu några nya ställen där man kan kopiera artiklar till urval. I alla orderrutiner finns det två möjligheter. Dels att kopiera alla artikelnummer dels att bara kopiera de med radtyp 1, dvs. man ignorerar alla radtyp 6. I listor där artikelnummer ingår så finns ett nytt val på informationsmenyn där man kan kopiera bara den artikel som är markerad. Det ger möjlighet att handplocka ett antal artiklar som man senare vill klistra in i systemet. Infoga från urval I alla orderrutiner går det även att klistara in sitt urval. Det gör att det t.ex. går fort att kopiera ett artikelurval från en kundorder och klistra in i en offert. Om man öppnar knappen Priser i rutinen Uppdatering kunder så finns det en ny knapp för att infoga ett artikelurval. Detta blir alltså ett snabbt sätt att skapa kundkopplingar på många artiklar samtidigt.

2 Aktiviteter i fler rutiner Nu finns en aktivitetsflik i alla orderrutiner. Det gör att man kan hantera e-post och aktiviteter på en kundorder istället för att spara allt under kundloggen. För att enklare kunna infoga flera aktiviteter samtidigt går det nu att skapa olika mallar med förvalda ansvariga och förvalda ledtider för varje aktivitet. Ett exempel kan vara att man ska tilldela aktiviteter för olika användare varje gång en ny artikel skapas. Påminnelser i Outlook Under menyn Inställningar i Anpassa under fliken Övrigt går det att aktivera påminnelse i Outlook för aktiviteter med inställningen Aktivera även påminnelse i Outlook på aktiviteter med "Skapa kalenderposter i Outlook". Förvalt är denna inställning inte aktiverad. Mottagare av legoinköp Nu går det att styra mottagare av e-postutskrift av op.legoinköp. Detta ställs in under E-post på leverantören i rutinen Uppdatering leverantörer. Ramorder Det finns nu nya rutiner för att hantera det vi kallar för "ramorder" som inte funnits tidigare i MONITOR. Ramorder betyder att man utifrån ett avtalat antal och pris på en artikel under en tidsperiod avropar en viss kvantitet till ett avtalat pris. Det finns ramorder för försäljning där vi med kunden förhandlat fram avrop av en artikel med ett visst antal och pris under en tidsperiod. På motsvarande sätt finns också ramorder för inköp där vi lovat beställa en viss mängd till ett avtalat pris. Det finns två systeminställningar för att aktivera ramorder på försäljning och inköp. Registrera ramorder Försäljning och Registrera ramorder Inköp är nya rutiner.

3 Man registerar alltid giltighetsdatum för en ramorder. Datumet avser orderdatum, vilket betyder att ett avrop som beställs senast den 31 december kommer räknas inom ramordern i exemplet nedan. Notera att det finns egna nummerserier för ramorder Försäljning/Inköp. På orderraderna kan samma artikel endast förekomma på en rad. Ingen leveranstid anges på ramorder. När man sparar en ramorder finns en kontroll att artiklarna på den ramordern inte finns på någon annan ramorder inom giltighetsintervallet. Ramordern hanterar inte lagerställen utan gäller för samtliga lagerställen och avrop sker per lagerställe. Avrop från ramorder registreras som vanliga kund- och inköpsorder. Ramordernummer sätts per automatik på orderraden. TIPS! Det går att koppla bort kund- och inköpsorder från ramorder via höger musknapp på orderraden. Det finns en ny listtyp Ramorder i rutinerna Orderförteckning Försäljning och Orderförteckning Inköp, där man kan se hur stor kvantitet som är kvar på ramordern och giltighetstiden. Ramorder kan inte ut- och inleveransrapporteras och de visas inte heller i rutinen Plocklista (försäljning). Om inte hela antalet på en ramorder avropats inom giltighetstiden, går det att manuellt byta status på ramordern till status 9 (historik). Ramorder kan undantas i behovsberäkning och NBK för att man ska kunna göra en försäljningsprognos som är fördelad över tid. Behovsplaneringen tar inte hänsyn till ramorder inköp. I rutinen Orderingång Försäljning går det att inkludera ramorder och exkludera avropsorder via en kryssruta.

4 Senaste kalkyldatum i Beredningen Nu visas senaste förkalkylsdatum i nedre delen av rutinen Beredning. Om beredningen är ändrad senare än sista gången kalkylen kördes, så visas detta datum med röd text som indikerar att det är dags att göra en ny förkalkyl. Flytande fönster Dokumentvisning Nu är även fönstret Dokumentvisning flytande och låser alltså inte programmet när man förhandsgranskar en fil. Man kan förstås ha flera dokumentvisningsfönster öppna samtidigt om man t.ex. granskar två liknande ritningar samtidigt. Förvald ställtid/ställkostnad på produktionsgrupp Nu går det att ange en förvald ställtid på produktionsgrupper i rutinen Uppdatera produktionsgrupp. På legoproduktionsgrupper går det att ange en förvald ställkostnad. Den förvalda ställtiden eller ställkostnaden kommer sedan upp när man väljer en produktionsgrupp i rutinen Beredning, men det är möjligt att ange en annan ställtid/ställkostnad än den förvalda. Förvald ställtid går att massuppdatera i rutinen Utskrift produktionsgrupper, listtyp Beläggningsinfo. MONAGENT En inbyggd användare för Agenten, MONAGENT, har lagts till för att användas vid automatkörningar för de som har tilläggsfunktionen Agenten. På detta sätt undviks problemet att automatkörningen inte utförs om man använder ordinarie användare som kan vara upptagen den tidpunkt automatkörningen ska starta. Testa automatkörning med Agenten Nu går det att testköra automatkörningarna via val på Informationsmenyn. Det går att testköra en hel sekvens med alternativet "Automatkör [sekvens]" eller en rutin med alternativet "Automatkör [rutin]". Registrera leverantörsfakturor I rutinen Registrera leverantörsfakturor har det tillkommit en del förbättringar: Nu kan man välja "betala via" i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Detta är bra i de fall en leverantör ibland väljer att använda sig av en tredje part som betalningen ska gå till. T.ex. då en leverantör väljer att betalningen ska gå via ett finansbolag. Man kan även ändra "betala via" i rutinerna Utbetalning och Utbetalningsförslag. Nu visas artikelns standardpris vid koppling av order. Kolumnen kan enkelt flyttas och sparas i layouten. Om man lägger till rad i fliken koppling av order så visas nu det kopplade leverantörspriset på artikeln.

5 Registrerar man en faktura i utländsk valuta så finns nu möjlighet att hämta upp gällande kurs vid fakturadatum istället för aktuell kurs vid registreringstillfället. Detta ställs in via en ny systemparameter. Parametern är förvalt inställd på Aktuell kurs. Det finns även möjlighet att enkelt komma åt de historiska valutakurserna via höger musknapplänk om man t.ex. vill boka kursen som var enligt orderns inleveransdatum istället. Visa kund- och leverantörsfakturabild i Registrera verifikationer I rutinen Registrera verifikationer går det att granska kund- och leverantörsfakturabilden när man granskar ett kund-/leverantörsfakturaverifikat. Notera att leverantörsfakturor enbart kan visas om tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering används. Trepartshandel Nu har vi lagt in förbättrat stöd för att hantera trepartshandel. De här förändringarna gäller i de fall vårt företag är mellanman i en s.k. trepartshandel och ska tillämpa särskiljda regler för momsredovisning och periodisk sammanställning. De ändringar som gjorts är: För att få försäljning att redovisas som trepartshandel korrekt i Periodisk sammanställning har kryssrutan "Trepartshandel" tillkommit i rutinerna Registrera kundorder och Direktregistrera fakturor Om trepartshandel är markerat på ordern visas en momshänvisningstext på fakturan som upplyser om "Trepartshandel".

6 I rutinen Systeminställningar anges vilken kundgrupp som ska gälla för order som avser trepartshandel. Detta eftersom speciella intäktskonton bör användas då de ska särredovisas i momsrapporten. Rutinen Intrastat utförsel kommer att ignorera order märkta med trepartshandel eftersom det inte avser varuförflyttning. Omvärdering av Reskontra (ny rutin) Det har tillkommit en ny rutin för att omvärdera och boka valutakursdifferenser i kund och leverantörsreskontran i huvudboken i samband med bokslutet. Rutinen heter Omvärdera reskontra. Rutinen jämför fakturornas bokade kurs med en bokslutskurs och bokar mellanskillnaden som en orealiserad vinst/förlust. Denna rutin har medfört dessa förändringar: I rutinen Valuta går det nu att ange bokslutskurs. Det är denna kurs som ligger till grund för omvärderingen. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkomit nya standardkonton för bokning av orealiserad valutakursvinst/förlust på inköpssidan och försäljningssidan. Kund- och leverantörsreskontralistan kan värderas om till bokslutskurs utöver aktuell kurs och registrerad kurs. Prisändringslogg - summering av värde I rutinen Prisändringslogg finns en kolumn för Värde som räknas ut som saldot multiplicerat med prisändringen. Detta finns i listtypen Standardprislogg och man kan på så sätt få reda på hur mycket man ändrat sitt lagervärde vid prisändringen.

7 Artikelsaldo i flera företag Om man har flera företag i sin MONITOR-installation finns nu möjlighet att se artikelsaldo och planeringsbild från andra företag än sitt eget, via Artikelfråga. Funktionen aktiveras först via en ny rutin i Systemvårdsmodulen som heter Konfigurering artikelsaldo - andra företag, där det även bestäms vilka företag där saldo ska visas. Tryck på knappen bredvid saldo för att se saldo och planeringsbild från andra företag. Försäljning mot serienummer Nu går det att aktivera fältet Serienummer på fliken Huvud i rutinen Registrera kundorder, där det går att välja serienummer som ordern knyts till. Det kan vara användbart vid t.ex. serviceorder eller monteringsorder. Det finns ingen funktion mellan detta fält och orderraderna. Med systemparametern "Ange serienummer i kundorderhuvud" på fliken Order / Offert aktiveras denna funktion. Nytt fält i kundorderhuvudet I rutinen Uppdatering produktregister finns en knapp för att se kopplade kundorder på ett serienummer, och i rutinen Utskrift produktregister finns en ny listtyp som visar kopplade i detaljerad form. Kopplade kundorder som visas från Uppdatering produktregister. Kommentarer på stämplingar I Stämplingsterminalen har flera nya punkter gällande möjligheten att lämna kommentarer till stämplingar tillkommit, samt möjlighet att se kommentarer i efterhand: Vid stämpling av Frånvaro och Övertid finns numera en kommentarsknapp där en kommentar kan skrivas. Vid stämpling av Direkt arbete kan kommentering vara tvingande om den avrapporterade tiden överstiger planerad tid med en angiven procentsats. Aktiveras via en systeminställning: Vid stämpling av Indirekt arbete finns också möjlighet att kommentera. Det kan även sättas tvingande per indirekt arbetskod.

8 Kommentarer från stämplingar kan ses i rutinerna Attestera/korrigera stämplingar, Lista stämplingar, Orderfråga, Efterkalkyl och Tillverkningsorderlogg. Flera vilande jobb I Stämplingsterminalen har knappen Vilande arbete tagits bort och nu går det att ha flera arbeten vilande. När ett nytt arbete startas så ligger vilande arbeten överst i körplanen och de visas oavsett om arbetet startas via körplanen eller via rapportnummer. Avräkning mot övertid I rutinen Attestera / korrigera stämplingar finns nu en funktion för att underlätta korrigering av dagar där det har uppstått tidsdifferens. Har man inställningen Övertid efter fyllt dygnsmått, så får man alltid tidsdifferens om det under samma dag både är stämplat övertid och frånvaro. På varje frånvaropost finns det nu en kryssbox Avräkna mot övertid. Om denna markeras så kommer frånvaron att minskas så att tidsdifferensen blir 0. Finns det flera frånvarostämplingar under samma dag så kan man behöva markera mer än en frånvaropost för att tidsdifferensen ska försvinna. I rutinen visas nu beräknad tid på varje post i närvarodelen. Det gör det lättare att härleda de summeringar som sedan tidigare finns i rubrikenraden. Verktyg i Leveranstidskontroll Rutinen Leveranstidskontroll kan nu visa vilket datum ett verktyg finns ledigt. En ny kryssbox med valet Verktyg har tillkommit för detta. Notera att denna kryssbox endast finns i system med tilläggsfunktionen Verktygshantering. Resultatet av en Leveranstidskontroll kan numera påverkas av tillgängligheten på ett verktyg Leverantörers semesterperiod I rutinen Uppdatering leverantörer, fliken Information finns nu knappen Semester där det går att registrera leverantörens semesterperioder. Rutinerna Registrera inköpsorder, Behovsberäkning, Nettobehovskörning och Lagerpåfyllnadslista - Inköp tar hänsyn till angiven semesterperiod vid orderläggning och ser till att inköpen inte hamnar på dessa dagar. Förkalkyl köpartiklar Det finns en ny rutin i modulen Inköp som heter Förkalkyl köpartiklar som kan användas för att göra förkalkyler på köpartiklar och lagra ner resultatet till t.ex. Standardpris. Till en artikel finns nu möjlighet att lägga in omkostnader som frakter, emballage, tullavgifter, m.m. som adderas till artikelns inköpspris vid kalkyleringen.

9 Omkostnader knutna till en artikel Monitor Användarseminarium 2013

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen

Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen Nyheter i 5.4 Modul Affärsmeddelande - Ny rapport, SMS status Denna rapport visar status för de SMS som skickats från systemet. (skickat till server, levererad till mottagare, under behandling, misslyckades)

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B Pyramid Tid kan hantera tidrapportering i ett företag på flera sätt: Tidstämpling på vanliga terminaler (Ersätter stämpelkort) - Tidrapportering i efterhand, speciellt veckorapportering I denna handbok

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer