mobimaster Användningsinstruktion 12 V DC 24 V DC 230 V AC Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mobimaster Användningsinstruktion 12 V DC 24 V DC 230 V AC Innehåll:"

Transkript

1 mobimaster 12 V DC 24 V DC 230 V AC Användningsinstruktion Innehåll: 1. Användning 2. Tekniska data och utrustning 3. Användning 4. Utrustning av transportfordon 5. Utbildning av förare 6. Transport och lagring 7. Erforderliga transportdokument 8. Allmänna säkerhetsföreskrifter 9. Kontroller 10. som stationär tank 11. Garanti 12. Sprängskiss 13. Kontroll- och driftrapporter 14. Skade- och reparationsrapport 15. Certifikat A801 S Version

2 Användarinstruktion 1. Användning är en mobil drivmedelstank med en nominell volym av 450 l för leverans och tankning av drivmedel. Drivmedelstanken uppfyller kraven enligt EUavtalet angående vägtransport av farligt gods av den 1 jan 2005 (ADR 2005). 2. Tekniska data och utrustning Specifikation Tankinnehåll (I): 450 Material behållare: Material lock: Väggtjocklek (mm): 7 LLDPE LLDPE Färg behållare: svart RAL 7021 Färg lock: röd RAL 3020 UN-tillstånd: 31H2/Z/../NL/ARES 471/0/635 Dimensioner L x B x H (mm): 1200 x 800 x 912 Tomvikt (kg) 56 Kommentar: är ett registrerat varumärke från företaget ARES Rotomould Technologies Tabell 2-1: Tekniska data enväggstank rörlig under last diffusionstät UV-stabil 2" påfyllningsstuts med tanklock nivåvisare avluftningsventil låsbar kåpa Lämplig för: eldningsolja och dieselbränsle Särskilda kännetecken: Kan lyftas med gaffeltruck Alla skruvförbindelser med mässinggänga Europeiskt ADR-tillstånd för vägtransport av farligt gods 2

3 Användningsinstruktion Förpackning Förpackningsenhet 1,0 Märkning av tank enligt ADR regelverk: 1. skiljevägg 1. luftnings- och avluftningsventil 2. sugslang 2. påfyllningsstuts 3. fotventil 3. automatisk tappventil 4. nivåvisare 5. strömkabel 6. avtappningsslang 7. dieselpump Bild 2-1: Det kan skilja på bilderna och din tank beroende på olika utrustningsalternativ och versioner 3

4 Användarinstruktion 3. Användning Den mobila drivmedelstanken är så planerad och konstruerad, att den ska vara så robust och säker som möjligt samt kräva minsta möjliga underhåll. Efter leveransen bör man kontrollera, att tankens utrustning är komplett och inte har fått några transportskador. Efter inbyggnad av pumpsatsen - om den inte redan fanns - och påfyllning av bränsle är tanken klar att tas i drift. Beroende på den lagrade vätskans art och därav följande eventuella miljörisker måste följande instruktioner beaktas: Påfyllning av drivmedelstanken får endast ske via en tät förbindelse på den yttre anslutningsgängan 2. Överfyllnad av tanken får inte ske! För att förhindra förorening och skador i pumpsystemet, får inga förorenade drivmedel lagras i tanken! Före idrifttagning måste pumpens användningsinstruktion läsas igenom och beaktas. Påfyllning och tankning får endast ske under uppsikt av en behörig person. Vid transport och lagring av drivmedelstanken får inga skador på tanken uppstå. Tankutrustningen måste alltid hållas i användbart skick. Vid för låg kapacitet bör filtret i sugslangen rengöras. Skydda apparaten mot ingrepp från obehöriga personer. Eventuella ändringar på apparatens konstruktion, utrustning och användning utan överenskommelse med tillverkaren är förbjudna. Om drivmedelstanken eller en del av den blir skadad, måste apparaten tas ur drift, tills störningen har åtgärdats. Om en otäthet i tanken upptäcks, måste drivmedlet pumpas över till en annan behållare. Apparatens leverantör måste informeras. 4. Utrustning av transportfordon Varje transportfordon, som också måste uppfylla ur andra föreskrifter resulterande krav, ska ha följande utrustning: Fastsättningsremmar för fixering och säkring av drivmedelstanken under transporten. Minst en bärbar 2 kg brandsläckare utrustad med en plombering, konformitetssymbol i enlighet med godkänd standard och giltighetsdatum (månad och år). För varje fordon minst en underläggskil, vars storlek måste motsvara fordonets vikt och hjuldiameter. Två fristående varningstecken (t ex reflekterande varningskoner eller varningstrianglar resp orangefärgade blinkande varningslampor med självförsörjning). Motsvarande varningsväst eller varningsklädsel (t ex enligt EN 471) för varje medarbetare på transportfordonet. Ficklampa 4

5 Användningsinstruktion 5. Utbildning av förare Transportfordonets chaufför måste undervisas om gällande direktiv för hantering av farligt gods. För transport av diesel, eldningsolja, biodiesel krävs ingen ytterligare utbildning av föraren. 6. Transport och lagring Drivmedelstanken ska transporteras med för ändamålet avsedda och märkta fordon i enlighet med ADR-föreskrifter. Lastytan måste vara plan och utan vassa kanter. Den fyllda drivmedelstanken får endast lastas på resp av med hjälp av gaffeltruck eller kran och korrekt fastsatta lastbärare. För lyft och förskjutning av apparaten får inga andra, ej för ändamålet avsedda delar användas. Förskjutning eller rullning av drivmedelstanken är förbjuden. Transport får endast ske vid avstängd strömförsörjning, stängda ventiler och anslutningar, upprullade slangar och ledningar samt låst lock. I transportfordon, som fraktar farligt gods, får inga andra passagerare än fordonets egen personal uppehålla sig. Fordonets personal måste vara förtrogen med brandsläckning. Det är förbjudet att beträda fordonet med belysningsapparater med öppen låga.. Dessutom får använda belysningsanläggningar inte ha metallytor, som kan alstra gnistor. Vid tankning är rökning förbjuden, både i fordonet och i dess närhet. Vid på- och avlastning ska motorn stängas av, såvida den inte måste vara i gång för att driva pumpar eller andra på- resp avlastningsanordningar, eller om föreskrifterna i det landet, där fordonet befinner sig, tillåter det. Fordonsföraren får inte lämna transportfordonet med farligt gods, förrän han har säkrat fordonet med parkeringsbromsen. Ett transportfordon, som fraktar farligt gods, får ha maximalt en släpvagn (eller bivagn). 7. Erforderliga transportdokument Utöver de enligt andra föreskrifter nödvändiga underlag måste följande dokument medföras i transportfordonet: Följesedel Skriftlig användningsinstruktion för drivmedelstanken Skriftliga användningsinstruktioner ska förvaras i förarhytten och vara lättåtkomliga. Speditören ska försäkra, att föraren förstår och kan följa användningsinstruktionerna på rätt sätt. Transportfordon, som fraktar farligt gods, ska vara märkta och försedda med varningsetiketter i enlighet med ADR-föreskrifter. 5

6 Användarinstruktion 8. Allmänna säkerhetsföreskrifter All personal, som deltar i leveranser av farligt gods, måste vidta erforderliga säkerhetsåtgärder anpassade till eventuella riskers art och omfång för att begränsa följderna. Personalen måste i varje fall följa gällande ADR-föreskrifter. Vid direkt fara för allmänheten måste personalen omedelbart informera räddningstjänsten och lämna all erforderlig information till dess personal. Personalens förpliktelser framgår av ADR-föreskrifterna. 9. Kontroller Ägaren är ansvarig för: Avtal med respektive myndighet att genomföra återkommande kontroller av drivmedelstanken. Dessa kontroller är nödvändiga med nedan angivna mellanrum: Täthetskontroll (kontrolltryck 0,2 bar) Utvändig besiktning Kontrollintervall i år 2 ½ 2 ½ Invändig besiktning 5 Konstruktion och märkning 5 Uppgifterna från den senaste täthets- och tillståndskontrollen ska sättas fast permanent på drivmedelstanken. Månad och år, t ex "12/08" ska stansas in på respektive rad på typskylten. Utöver det ska en kontrollrapport upprättas. Ägaren ska förvara dessa rapporter under drivmedelstankens hela drifttid. Vid försäljning av tanken ska rapporterna följa med. Vid ett negativt kontrollresultat ska ägaren låta reparera tanken / BC-behållaren av en auktoriserad tillverkare. För varje drivmedelstank måste minst följande uppgifter föreligga: Uppgift om tillverkare Namn på nuvarande ägare IBC-behållarens serienummer Resultat från den första tillståndsbesiktningen och eventuell täthetskontroll (tabell 1) Rapport från kontroller, som utförs med 2 ½ och 5 års mellanrum (tabell 2) Skade- och reparationsrapporter (tabell 3) 6

7 Användningsinstruktion 10. som stationär tank kan användas som stationär tank för lagring och/eller tankning. Användaren är då ansvarig för att gällande nationella regler för uppställning, förvaring, installation och användning för denna typ av apparat efterlevs. Användaren är också skyldig att känna till lokala instruktioner/regelverk från Räddningsverk, brandkår, samt gällande miljöregler och risker vid användning av denna apparat. 11. Garanti På drivmedelstanken lämnar tillverkaren 5 års garanti fr o m köpdatum. Vid störningar ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst. Du når oss under FMT Swiss AG Tel Fax Vid störning måste först tillverkaren informeras genom att t ex via fax skicka in ett ifyllt formulär med serviceordern (störningsanmälan). Formuläret finns i användningsinstruktionen, som följer med varje drivmedelstank (vi rekommenderar att formuläret kopieras, så att det kan användas även vid eventuella senare störningar). Skulle det visa sig, att störningen under garantitiden har orsakats av felaktig hantering eller montage av produkten, eller att störningen har uppstått efter garantitidens utgång, debiteras ägaren för servicekostnaden. Standardunderhåll av utrustningen, som t ex rengöring av filter, batteribyte, kalibrering av flödesmätare omfattas ej av garantin. Garantin förlorar sin giltighet vid: - Skador, som orsakas av felaktigt montage eller felaktig hantering av utrustningen, - icke utfört underhåll, mekaniska skador eller vandalisering, - fel till följd av, att en icke auktoriserad servicefirma har utfört reparationer eller konstruktionsändringar på utrustningen, - användning av produkten för icke avsett ändamål. Företaget FMT Swiss AG ansvarar ej för skador, som uppstår till följd av att produkten används för fel ändamål eller att användningsinstruktionen eller övriga föreskrifter ej följs. 7

8 Användarinstruktion 12. Sprängskiss Nr Beteckning 1 Diesel pump 2 MobiMASTER tank 3 pumpfäste 4 Insexkantskruvar M 8 x 10 5 Vinkel 90º, G1" a G1" a 6 O-ring 29 x vridled 8 Slangsats DN 19 G1" i - G1" i, 135 mm 9 vinkel med kulventil G1" i - G1" i, 10 Adapter 11 Insexkantskruvar M 5 x Gängad bussning M 5 x 4 13 Slangsats DN 25 G1" a - G1" a, 540 mm 14 fotventil med sugkorg 15 Utloppsslang sats 4 m 16 Automatisk tappventil 17 O-ring 22 x Insexkantskruvar M 5 x gängad bussning M 5 x 4, 90º 20 Tätningsring PA for M 5 21 Slang LD-PE 360 mm 22 Bricka M 8 23 Pressarmatur G1"a G1" i, NW Plantätning 25 Nivåvisare 26 Luftnings- och avluftningsventil 27 Påfyllningsstuts med lock 28 Pressarmatur med vänstergänga 29 Inbyggd mätare, digital 30 Plantätning 31 Pressarmatur med högergänga Tabell 12-1: Beteckningar till bild

9 Användningsinstruktion Bild 12-1: Sprängskiss 9

10 Användarinstruktion 13. Kontroll- och driftrapporter Rapport från användarcertifikat, inspektion och kontroll av IBC tankar (tillverkarens ansvar) Tabell 1: Användarcertifikat, inspektion och kontroll Tillverkare Ägare Ägare Firma / för- och efternamn: Adress: Postnr, ort / land Gata och husnummer Asset Efficency AG 6304 Zug Schweiz Bundesstrasse 3 Kontaktperson Telefonnummer U Beteckning 31H2/Z/../NL/ARES 471/0/635 N Serienummer: Tabell 2: Periodisk inspektion och kontroll vid 2,5 år och 5 års intervaller (ägarens ansvar) Besiktningsma nnens namn Datum för besiktningen, underskrift Täthetskontro ll* Utvändig besiktning* Invändig besiktning* Utrustning* Konstruktion, märkning* O = enligt föreskrift X = uppfyller ej föreskrift, se anmärkningar 10

11 Användningsinstruktion 14. Skade- och reparationsrapport Tabell 2: Skador och reparationer Datum, nanm och signatur Beskrivning av fel/skada samt vidtagna reparationer/åtgårder 11

12 Användarinstruktion 15. Certifikat Bild 15-1 ADR tillstånd 450 sidan 1 12

13 Användningsinstruktion Bild 15-2: ADR-tillstånd 450 sidan 2 13

14 Bild 15-3: ADR-tillstånd 450 sidan 3 14 Användarinstruktion

15 Användningsinstruktion Bild 15-4: ADR-tillstånd 450 sidan 4 FMT Swiss AG Fluid Management Technologies Swiss AG Gewerbestr. 6 CH-6330 Cham/Schweiz Tel Fax

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder.

Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder. Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder. 208 Personal ska på ett enkelt sätt kunna överföra vätskor mellan behållare. VÄTSKEHANTERING God miljösäkerhet förutsätter rätt arbetsverktyg.

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Gasoldriven vattenvärmare (Special modell B 10 EL, B 14 EL med extra elvärmare 230 V, 850 W) Monteringsexempel 1 Truma-Varmvattenberedare

Läs mer

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö Installations- och skötselanvisning Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö 161 501 94/4 2009-08-11 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer