VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM"

Transkript

1 VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

2 INTRODUKTION

3 02 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION SIDAN OPTISKA VARNINGSSYSTEM SIDAN Kvalitet är tradition hos HELLA IP-skyddsklass ECE R 10 / ECE R Välkommen till LED-tidsåldern Ljus är teknologi Online-verktyg 14 Användningsområden / rekommendationer 15 Introduktion optiska varningssystem Optiska varningssystem - översikt Moduler OWS Tekniska detaljer OWS 7 58 Tillbehör och reservdelar OWS 7 59 Beställningshjälp OWS Exempel på konfiguration OWS VARNINGSLJUS SIDAN Optiska varningssystem OWS 64 OWS programöversikt 65 Introduktion varningsljus HELLA sökhjälp varningsljus Varningsljus - översikt Varningsljus K-LED OWS tillbehör 66 OWS reservdelar 67 Raptor Riktade blixtljus BSN-LED 71 Varningsljus Rota LED Varningsljus KL 7000 LED ARBETSSTRÅLKASTARE SIDAN Varningsljus KLX Varningsljus KLX Varningsljus KLX JuniorPlus Varningsljus KL Varningsljus Rotaflex / Rotafix Introduktion arbetsstrålkastare LED-arbetsstrålkastare Xenon arbetsstrålkastare 79 Halogen arbetsstrålkastare Arbetsstrålkastare Isolux diagram Varningsljus KL Rota Compact Varningsljus KL 600 / 700 / Varningsljus KL JuniorPlus Varningsljus KL Varningsljus KL TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR SIDAN För halogen varningsljus För xenon varningsljus 50 För varningsljus och arbetsstrålkastare med rörstudsfäste 51

4 INTRODUKTION KVALITET ÄR TRADITION HOS HELLA HELLA har själva satt det ambitiösa målet att alltid garantera hög produktkvalitet i alla hänseenden. Detta uppnår man genom att definera kvalitetskriterier och undersöka dem in i minsta detalj med noga utvalda metoder under hela tillverkningsprocessen. Produktionskvaliteten säkerställs genom löpande kvalitetskontroller och tester. Kvalitetsprodukter från HELLA genomgår olika testförfaranden enligt HELLA standard Dessa utförs av HELLA testlaboratorium i Lippstadt. Förstklassig kvalitet av övertygelse HELLA erbjuder ett långsiktigt ansvarstagande för sina produkter och står för nöjda kunder vid tillbehörs- och reservdelsbehov. Eftersom det, sedan länge etablerade företaget från Lippstadt, har ledande biltillverkare som partner tillverkas HELLA-produkter exakt enligt deras respektive toleransspecifikationer. Detta samt användningen av genomtänkta testförfaranden i produktutvecklingen gör att HELLA tillverkar produkter som man kan lita på i alla lägen. HELLA-produkter genomgår följande tester: Stänkvattentest I universella stänkvattenkabiner testas HELLA-produkter under verkliga miljöförhållanden. Kabinerna har utrustning för att simulera regn, sköljande och sprutande vatten samt dimma. Här undersöks tätheten hos testprodukterna i intervall- och sköljvattentest med ett tryck på upp till 5 bar och i vattenstråltest med ett tryck på upp till 10 bar. (IP XK4K) Högtryckstvätts-test I en testanläggning testas produkterna med ett vattentryck på upp till 120 bar och en vattentemperatur på + 85 grader Celsius. Vid detta test simuleras rengöringen i en biltvätt eller med en högtryckstvätt (IP XK9K). Dammtest Vid det här testet undersöks produkternas dammtäthet. Obränd portlandcement används som testmedium för alla produkter. Testet görs valfritt i prov-funktionsdrift samt med över- och undertrycksexponering av testobjektet. Testerna bedöms bland annat genom fastställande av det fotometriska värdet före och efter testet (IP 5K). Det är bara så HELLA kan garantera att damm inte tränger in i produkten och utlova produktens långa livslängd.

5 04 05 Nedsänknings- och trycktäthetstest Det här testet utförs beroende på kraven hos alla ljustekniska produkter. Ett vattendjup på 1 m uppnås i ett dykrör. I en annan testanläggning kan ett djup på 6 meter uppnås. Dessutom utförs en övertryckskontroll med upp till 1,6 bar i en nedsänkningstank. Alla tester utförs enligt HELLA-standarden samt enligt gällande lagkrav (IP 67). Värme-, fuktighets- och köld-test Vid temperaturväxlingstester utsätts HELLA-produkter för temperaturvariationer från - 40 grader Celsius upp till +100 grader Celsius i klimatskåp med en volym på 600 till 1000 liter. Dessutom undersöks hur kondens bildas och försvinner i upp till max. 95 % luftfuktighet och upp till + 80 grader Celsius. I det så kallade chockskåpet varierar temperaturen sekundsnabbt (intervaller på max. 6 sek.) mellan - 40 grader Celsius upp till +100 grader Celsius. De här innebär att allt material belastningstestas, såväl belysning som separata elektroniska komponenter. Testerna med värme och kyla pågår i upp till 48 timmar. Vibrationstest Det här testet simulerar hur produkterna reagerar vid t.ex. tjälskott, på grusvägar och liknande. För utvalda produkter, som t.ex. extrastrålkastare, testas speciella rallyprofiler. Vid test med bredbandsbuller testas den mekaniska tåligheten i vertikal och horisontell riktning. Frekvensområdet sträcker sig här från 10 upp till 1000 Hertz. Samtidigt utsätts produkterna för temperaturväxlingar mellan - 40 grader Celsius upp till + 80 grader Celsius. Detta kontrollerar bland annat plastens föråldringsprocess. Alla produkter funktionstestas i upp till 24 timmar. Dessutom genomförs ett mekaniskt stöttest som simulerar beteende vid stötar (produkter i kartong vid transport) med en acceleration från 300 upp till 500 meter per sekund 2 kvadrat. Mer information om kvalitetskriterierna hos HELLA hittar du på:

6 INTRODUKTION IP SKYDDSKLASS Vad betyder IP-skyddsklass? IP står för International Protection (internationellt skydd). IPskyddsklasserna bestäms enligt DIN del 9. Syftet med standarden är att exakt fastställa vilket skydd elektrisk utrustning hos fordon har mot inträngande av fasta föremål, inklusive damm, och mot inträngande av vatten. De olika skyddsklasserna som är viktiga för signalsystem förklaras närmare nedan. Skyddsklass IP 5K4K Damm får bara tränga in i sådan mängd att det inte påverkar funktion och säkerhet. Vatten som sprutar med förhöjt tryck mot lamphuset från något håll får inte ha någon skadlig effekt; vattentryck ca 4 bar. Skyddsklass IP 9K Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångtvättning får inte ha någon skadlig effekt: vattentryck ca bar. Skyddsklass IP 6K7 Damm får inte tränga in. Inget vatten får tränga in ens vid tillfällig nedsänkning. HELLA-produkter uppfyller högsta krav och är skyddade på bästa sätt mot alla väderleksförhållanden. KÄNNETECKEN BESKRIVNING KOMMENTARER Damm- och vattenskydd IP International Protection (IP) enligt DIN del 9. Specifik definition för vägfordon. 5K = Dammskyddat 6K = Dammtätt 9K = Skydd mot vatten vid högtrycks- / ångtvättning. Ju högre skyddsklass, desto bättre skydd mot inträngande smuts och vatten. IP 67 maximalt värde Helt tätat mot damm och vatten. Varningsljus - bortfallskontroll. (DIN blå) Varningsljus för fordon med företrädesrätt. Ett funktionsövervakningssystem måste finnas. ECE R 65 ECE R65 +8 Definierar ljusvärden, ljusspridning och färgpunkt som ska uppnås av varningsljus. Bara varningsljus som uppfyller ECE-R65 får användas på allmän väg. -8

7 06 07 KÄNNETECKEN BESKRIVNING KOMMENTARER Termokontroll Aktiv Aktiv: Elektronisk effektstyrning av LED vid otillåtet höga omgivningstemperaturer. Detta garanterar skydd av LED:en mot skador p.g.a. överhettning. Passiv: Optimerad placering av komponenterna för en jämn temperaturfördelning och spridning. Aktiv: Aktiv termokontroll har högre utvecklingskostnader och kräver dyrare komponenter, men ger optimala förutsättningar för maximal livslängd. Passiv: Ju varmare LED blir genom yttre faktorer eller egen uppvärmning, desto kortare livslängd. Passiv Överspänningsskydd Tillägg till elektroniken för att skydda LED:en mot spänningstoppar i fordonets elsystem enligt ISO En överbelastning av LED:en kan orsakas av spänningspikar i fordon på grund av: Starthjälp Defekta styrenheter Load-Dump-impuls (felaktig batterianslutning) Detta kan belasta eller skada LED:en vilket kan leda till att den slutar fungera eller får kortare livslängd. Om elektroniken kompletteras med lämpliga komponenter kan den skyddas, livslängden förlängas och funktionsfel förebyggas. Skydd mot felpolning Även om anslutningsledningarna förväxlas föreligger ingen fara för elektroniken. Halvledaren i en LED får principiellt bara användas med den föreskrivna polningen. En felaktig polning skadar en LED. Därför är LED-lyktor generellt utrustade med ett skydd mot felpolning (diod). Funktionen fungerar dock bara när + och - är korrekt anslutna. Om en lyktas koppling är bipolärt uppbyggd är en funktion given, oberoende av kontakternas anslutning. Därmed är Poka Joke (undvikande av felaktiga monteringar) i anslutning till t.ex. inskärnings-klämtekniken given. De extra modulerna på ledarplattan gör dock att kostnaden ökar. Godkända för transport av farligt gods Godkänd för transport av farligt gods enligt lagen om farligt gods på väg (ADR, på tyska GGVS). Krävs övervägande för lastbils- och trailerbelysning. Förutsättning för godkännande: en skada på ljuskällan får inte leda till antändning av explosiva medier. Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) provad och EG-typintyg utställt. Om lyktan inte är konstruerad enligt EMC-direktiven och därmed inte heller godkänd, kan störningar av eller från andra elektroniska säkerhetsrelevanta system uppträda. Exempel: Radiostörningar, påverkan på ABS-elektroniken eller bortfall av ljusfunktioner p.g.a. störningskänslighet).

8 INTRODUKTION ECE R 10 Vad är EMC (ECE-R10)? Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) betecknar två faktorer som är ett väsentligt kvalitetskriterium hos optiska signalsystem: Störningsutsändning: begränsning av utsändningen av elektromagnetiska störningar i en omfattning som garanterar störningsfri drift av närbelägen utrustning. Störningstålighet: garanterar tillräckligt högt motstånd mot utifrån kommande elektromagnetiska störningar. De lagstadgade underlagen för detta är CISPR 25 samt ISO 7637 och ECE R 65 2 ECE R 10 Skyddsklasstandard CISPR 25: CISPR 25 är standarden för störningsutsändning och har en klassificering från 1 till 5. Produkter i klass 5 uppfyller de högsta kraven och är även lämpliga för fastmontering direkt intill en antenn. Med klass 3 uppfylls alla lagstadgade standarder och ett rimligt skydd i de vanliga praktiska tillämpningarna säkerställs. (HELLA ljussystem uppfyller minst klass 3, många t.o.m. klass 5 och garanterar absolut funktionssäkerhet i alla användningssituationer. Bara varningsljus som har dessa båda kontrollnummer är tillåtna att använda på allmän väg. Elektromagnetisk växelverkan Mobiltelefon Sat-radio Navigering Telematik avgiftsbetalning Radio /tv Avståndsvarningsradar Hela fordonselektroniken

9 08 09 ECE R 65 Ljusspridning enligt ECE-R65 (E-typgodkännandemärke) Enligt ECE-R65 föreskrifterna måste varningsljus vara utformade så att deras felfria funktion är säkerställd vid användning under normal drift trots de påfrestningar som då uppträder och att de bibehåller de egenskaper som föreskrivs i denna bestämmelse. Det är viktigt att varningsljuset är så beskaffat att dess position inte kan förändras efter att det blivit korrekt monterat på fordonet. En felaktig montering betyder förlorad varningseffekt. Ljusvärdena mäts på minst 25 m avstånd. Hos alla lyktor som inte är utrustade med glödlampor som ljuskälla (ljuskällor) måste ljusstyrkorna som uppmäts efter 1 minuts och efter 30 minuters drift uppfylla de lägsta och högsta kraven. Detta visar hur viktigt termokontroll är hos varningsljus med LED. För att undvika överhettning av LED är det är bara med perfekt termokontroll som optimala ljusvärden kan garanteras vid långvarig användning. Ett varningsljus måste sitta monterad så på fordonet att varningssignalen upptäcks från en omkrets på 20 m från alla positioner. Om detta inte är möjligt så måste extra varningssystem (t.ex. fler varningsljus) monteras på fordonet. De följande skisserna visar hur ECE-R65 används (person: 1,8 m lång). Ljusspridning enligt ECE R cd 4 m cd cd 15,7 m 28,5 m Bromssträcka cd 2,5 m cd cd 5 m 17,8 m Bromssträcka

10 INTRODUKTION VÄLKOMMEN TILL LED TIDSÅLDERN Det finns många anledningar till att ljusemitterande dioder (LED) blir vanligare inom allt fler fordonsområden. Å ena sidan har de helt enkelt visat sig vara den bättre lösningen. Som belysningspionjär har HELLA, å andra sidan, gjort de här bättre lösningarna användbara inom en mängd olika användningsområden. Att skapa belysningstekniska milstolpar är inget nytt för HELLA. Om och om igen har det internationellt agerande familjeföretaget intagit en framträdande roll genom att sammanföra kunskap från områdena belysning, elektronik och termokontroll till innovationer. En enastående kraftfull kombination för utvecklingen av LED-produkter. Inte bara mot bakgrund av dynamiska belysningssystem med LED som i framtiden kommer att satsa på aktiva belysningsfunktioner i ökande omfattning. Teknologi följer design! Produktdesign som är hållbar för framtiden låter sig bara realiseras med förstklassig teknologikompetens. Mångårig erfarenhet inom elektronik, temperaturkontroll och design garanterar utvecklingen av LED-strålkastare och -lyktor med bibehållen, hög belysningskapacitet. Med kontinuerlig utveckling och utökning av möjligheter och användningsområden för LED har HELLA därför inte bara en avgörande roll i utformningen av LED-tidsåldern utan bidrar även avsevärt till ökningen av den aktiva säkerheten. LED:s tekniska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade fördelar talar för sig själva Lång livslängd Inga driftstopp Minimal energiförbrukning Inget slitage och underhåll Hög uppmärksamhetseffekt Damm- och vattentäta Kompakt konstruktion Snabba reaktionstider Nya designmöjligheter Under 2011 producerade HELLA LED.

11 10 11

12 INTRODUKTION LJUS ÄR TEKNOLOGI Grundläggande egenskaper Livslängd hur temperaturutvecklingen inverkar på livslängden När man talar om livslängd eller även ljus-degenereringen hos en LED, menar man den tid under vilken dioden lyser, innan dess lyskraft sjunker till hälften av det ursprungliga lysvärdet. Funktionsdugligheten för en LED beror på flera faktorer. Det använda halvledarmaterialet har här lika stor betydelse som driftsförhållandena eller degenereringen av kiselkristallen. Hur lång livslängden verkligen är går inte att fastställa generellt. Medan en standard-led håller upp till timmar, kan en högeffekts-led endast användas omkring en fjärdedel eller hälften så länge ( timmar). Om båda dioderna används utan avbrott skulle de kunna användas i kontinuerlig drift i över elva resp. två år. Livslängden beror mycket på användningsplats och tillförd strömtäthet. Ju högre strömflödet är, desto mer värms dioden upp. Detta leder till förkortad livslängd. Även omgivningstemperaturen är relevant för livslängden, eftersom ju varmare det är i allmänhet, desto tidigare uppstår fel på dioden. Principiellt gäller för alla LED att styrkan i ljusstrålningen avtar kontinuerligt med tiden. Detta är en fördel, eftersom det inte plötsligt blir mörkt med en LED, vilket kan hända med konventionella lampor (glödlampa, halogen). Även om ljusstyrkan minskar slutar de under normala förhållanden inte att fungera. Plastlinserna som vanligtvis används i de flesta LED blir med tiden grumliga vilket även inverkar negativt på belysningskapaciteten. Huvudfaktorer som inverkar på livslängden Temperatur Strömtäthet Degenerering av kiselkristallerna LED-aktivering Eftersom en LED bara behöver lite ström lyser de redan när de får en bråkdel (några ma) av den tillåtna strömmen. Ofta räcker detta för att ge tillräckligt med ljus. Som redan nämnts finns det beroende på användningen olika möjligheter att driva en LED. Motstånd Konstantström I = konst. DC/DC-omvandlare Här bredvid visas tre av dessa möjligheter. Hos HELLA varningsljus är DC / DC standard. Så garanterar vi en extra hög kapacitetsgrad för att hålla förlustvärmen (egenvärmningen) på låg nivå. Ingående effekt Ingående effekt Ingående effekt Förluster ~ % Förluster ~ % Förluster ~ % Low Power - tillämpningar High Power - tillämpningar Tre möjligheter för aktivering av LED

13 12 13 Exempel från strålkastar-området: Personer som ofta kör bil känner igen situationen. Strålkastarna är smutsiga och därför blir vägbanan inte ordentligt belyst. Strålkastarna måste då regelbundet rengöras för hand. Men redan efter en kort tids körning blir de snabbt smutsiga igen p.g.a. uppvirvlande partiklar från andra fordon. Detta leder inte bara till sämre belysning av vägen utan även till att mötande trafik bländas. Störning och absorption av ljusstrålarna genom smutspartiklar Smutsiga varningsljus, hur de påverkar varningseffekten Varningssignal-effekten hos belysningsintensiva varningsljus påverkas av smuts. HELLA använder släta ytor utan utvändig optik för att reducera resp. undvika smutsavlagringar på ljuskåporna. Dessa är betydligt okänsligare mot nedsmutsning och garanterar därför en optimal varningseffekt. Rent varningsljus Maximal varningseffekt Ingen ljusdiffusion Optimalt ljusutsläpp Smutsigt varningsljus Lägre varningseffekt Stor ljusdiffusion Lägre ljusutsläpp

14 INTRODUKTION ONLINE VERKTYG ELIVER. Online-verktyget för att jämföra varningsljus, optiska varningssystem, arbetsstrålkastare och extraljus. Varningsljus och optiska varningssystem från HELLA är ett skolexempel på kvalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och praktisk tillämning. För alla typer av kommunala fordonskonstruktioner och specialkonstruktioner (t. ex. sopbilar, sand- och saltbilar, sopmaskiner, och många andra) samt räddningsfordon finns rätt varningsljus eller varningssystem hos HELLA. Kontinuerlig forskning och utveckling samt kundspecifika lösningar för små och stora serier gör HELLA till den perfekta partnern för myndigheter, kommuner och den privata sektorn. LED-produkterna som HELLA konstruerat kännetecknas också framför allt av att de är helt resistenta mot vibrationer, smuts och vatten. Dessutom påverkar användningen av LED-teknologin lönsamheten och miljöbalansen (lägre CO2 utsläpp). I vårt ELIVER-verktyg för varningsljus och optiska varningssystem kan du jämföra utvalda produkter på ett verklighetstroget sätt för att välja rätt produkt för varje behov. Du kan välja mellan de mest varierande fordon och scenarier. För alla sorters lantbruksmaskiner som traktorer eller skördetröskor, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, specialfordon samt lastbilar och lastfordon finns den rätta arbetsstrålkastaren och extraljuset hos HELLA. Använd ELIVER-verktyget för att jämföra våra fantastiska produkter och hitta den perfekta arbetsstrålkastaren eller extraljuset för dig och din arbetsdag. Se ljusspridningen på en skogsväg, på landsvägen eller vid ett offroad-scenario. Med ELIVER får du dessutom all relevant information om prestanda och tekniska data. OWS 7-konfigurator Med den nya OWS 7-konfiguratorn kan du sammanställa din egen OWS 7. Börja med att välja fordon (småbil, skåpbil, sprinter och bärgningsbil) och fortsätt över de olika takrampsbredderna fram till de individuella ljusmodulerna. Naturligtvis kan ytterligare utrustning väljas, som arbetsstrålkastare, trafikdirigeringssystem och sidobelysning av närområdet. I översikten får du sedan din individuella OWS 7 för att prova alla valda funktioner. Konfigurera din egen individuella OWS 7 här:

15 14 15 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / REKOMMENDATIONER HELLA varningsljus passar till de mest varierande användningar. Fordonssymbolerna ger en rekommendation om vilken produkt som passar bäst till vilket användningsområde. Här spelar faktorer som varningssignal-intensitet, livslängd, robusthet etc. en viktig roll. För varje användning innebär olika krav på produkten. Flygplatsfordon Gaturengöringsfordon Gruvfordon Snöröjningsfordon Sophämtningsfordon Truckar Polisfordon / Räddningsfordon små Tung lastbil Entreprenadfordon Räddningsfordon Räddningsfordon / Följefordon Lantbruksmaskiner Fordon för tunga transporter Bärgningsfordon

16 INTRODUKTION VARNINGSLJUS HELLA varningsljus med kraftig varningseffekt signalerar till de andra trafikanterna: visa hänsyn arbete pågår omkring fordonet. De garanterar maximal säkerhet för egen del och för andra tack vare en intensiv varningseffekt. Den här säkerheten uppnås genom den optimala ljuskoncentrationen och -fördelningen, den stora räckvidden som detta ger samt den kraftiga ljusstyrkan. Du kan lita på våra varningsljus till 100 %. HELLA varningsljus kännetecknas av mycket god kvalitet när det gäller tillverkning och stabilitet - den långa livslängden bevisar det.

17 16 17

18 VARNINGSLJUS HELLA SÖKHJÄLP VARNINGSLJUS Produktlinje Fordonsrekommendation Användning LED K-LED 2.0 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Extremt långa driftstider (t. ex. sopbilar, fordon för tunga transporter) Rota LED Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Intensiv insats inom lantbruket eller på entreprenadfordon med långa driftstider KL 7000 LED Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Lastfordon / trailer med lång driftstid och hög belastning (t.ex. fjärrtrafik) Xenon KLX 7000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Användning på räddnings- eller följefordon till fordon för tunga transporter KLX JuniorPlus Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Skördetröskor eller fordon för tunga transporter

19 18 19 Produktlinje Fordonsrekommendation Användning Halogen KL 8000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Stora utryckningsfordon KL 7000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader På lastfordon eller räddningsfordon Rotaflex Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Perfekt för traktorer eller entreprenadmaskiner med genomsnittlig driftstid Rota Compact Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Perfekt för traktorer eller entreprenadmaskiner med normal driftstid

20 VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS ÖVERSIKT PRODUKTLINJE SIDA F FAST MONTERING FL FLEXIBELT RÖRSTUDSFÄSTE LED K-LED Rota LED KL 7000 LED Xenon KLX KLX KLX JuniorPlus Halogen KL KL Rotflex / Rotafix KL Rota Compact KL 600 / 700 / KL JuniorPlus KL KL

21 20 21 R RÖRSTUDSFÄSTE M MAGNETFÄSTE SB ENKEL SKRUVKOPPLING / LEMO KONTAKT

22 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS K LED varningssignaltyper Första HELLA varningsljuset där du kan välja mellan roterande eller blixtrande varningssignal. Roterande ljusfunktion: 2.0 Ljusstyrkenivåer Tack vare integrerad ljussensor sker en automatisk växling mellan dag- och nattläge. Detta garanterar dig bästa möjliga varningseffekt. Funktionssäkerhet Första HELLA varningsljuset som uppfyller IP 67-kraven. Varningsljuset är dammtät och kortvarig nedsänkning i vatten är möjlig. Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid Vibrationstålighet Utan rörliga delar är varningsljuset skyddat mot kraftiga vibrationer och skakningar. Blixtljus-funktion: Kompakt design Extremt platt design och slagtålig ljuskåpa. Låga livscykelkostnader Underhållsfritt varningsljus med mycket lång livslängd. Reducerar underhållskostnader och stilleståndstider till ett minimum. Ljusstyrka Intensiv varseblivning genom dubbelblinksignal, Varningseffekt 360, brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid TEKNISKA DATA TYPPROVNING Nominell spänning (U N ) Multivolt Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Driftsspänning (U B ) V Godkännande GGVSE / ADR Total strömförbrukning Effektförbrukning 0,45 A till 2,5 A max. 30 W EMC-kompatibilitet Driftstemperaturområde - 40 C till + 60 C Ljuskåpa Monteringsläge Polykarbonat stående Skyddsklass IP 67 PASSAR OPTIMALT TILL:

23 22 23 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: ECE R VARNINGSLJUS K LED 2.0 F Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* VARNINGSLJUS K LED 2.0 R Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* VARNINGSLJUS K LED 2.0 M Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

24 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS ROTA LED Lång livslängd Inga rörliga delar, inget slitage och mycket hög tillförlitlighet. Kostnadsbesparing Eftersom LED är underhållsfria orsakar de inga extra reservdels- och underhållskostnader. Stilleståndstider reduceras till ett minimum. Vibrationsbeständighet Speciellt okänslig mot vibrationer och skakningar genom användning av LED-teknologi, utan rörliga delar. Roterande ljusfunktion Innovativt elektronikkoncept möjliggör rotationsfunktion utan rörliga delar. Kompakt konstruktion Platt, kompakt konstruktion samt slagtålig ljuskåpa av polykarbonat skyddar mot stötar t.ex. grenar. Montering Tre olika monteringsalternativ garanterar monteringslösningar för varje behov. Roterande ljusfunktion: Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid TEKNISKA DATA TYPPROVNING Nominell spänning (U N ) Driftsspänning (U B ) Multivolt V Ljusteknisk homologering, gul TA (ECE-R65) Ljusteknisk homologering, blå TB (ECE-R65) Total strömförbrukning ca 0,8 A (12 V), ca 0,4 A (24 V) Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Effektförbrukning ca 10 W Godkännande GGVSE / ADR Ljuskåpa Monteringsläge Skyddsklass Polykarbonat Stående IP 5KX, IP X4K och IP X9K EMC-kompatibilitet PASSAR OPTIMALT TILL:

25 24 25 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: IP 9K ECE R VARNINGSLJUS ROTA LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS ROTA LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS ROTA LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

26 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS KL 7000 LED Lång livslängd Modernaste LED-tekniken möjliggör en optimal signalbild vid låg effektförbrukning. Roterande ljusfunktion Innovativt elektronikkoncept möjliggör rotationsfunktion utan rörliga delar. Montering Tre olika monteringsalternativ enligt DIN garanterar monteringslösning för varje behov. Fastsättningen av varianten för fast montering är möjlig ovanifrån och underifrån. Kostnadsbesparing Eftersom LED är underhållsfria orsakar de inga extra reservdels- och underhållskostnader. Stilleståndstider reduceras till ett minimum. Kompakt konstruktion Kombinationen av termokontroll och optik i en modul möjliggör en iögonfallande kompakt konstruktionsform. Uppgradera till LED Existerande halogen-versioner kan göras om till LED utan att bashuset behöver bytas och utan extra monteringsarbete. Låg konstruktionshöjd Även lastfordon med hytter med sov-avdelningar hamnar under den maximalt tillåtna fordonshöjden på 4 m som gäller på allmänna vägar. Roterande ljusfunktion: Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Termokontroll En LED är värmekänslig. Vid alltför höga temperaturer på LED:en kan dioderna tappa sin ljusstyrka och i värsta fall förstöras helt. Genom valet av värmeledande material och komponenternas placering sörjer HELLA för ett effektivt värmeflöde: Termokontroll leder bort värmen från LED:en. Reptålig, slät ljuskåpa Den reptåliga, släta ytan som är okänslig mot nedsmutsning säkrar den optimala varningseffekten. Tid TEKNISKA DATA Nominell spänning (U N ) Multivolt Driftsspänning (U B ) V Total strömförbrukning 0,8 A 0,4 A Effektförbrukning 10 W Ljuskåpa PMMA TYPPROVNING Ljusteknisk homologering, gul TA Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Godkännande EMC-kompatibilitet GGVSE / ADR ECE-R Monteringsläge Skyddsklass Stående IP 5K4K, IP X9K PASSAR OPTIMALT TILL:

27 26 27 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: IP 9K ECE R VARNINGSLJUS KL 7000 LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS KL 7000 LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS KL 7000 LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

28 XENON VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS KLX 7000 FÖRSTKLASSIG DUBBELBLIXT TEKNOLOGI EXTREMT HÖG VARNINGSEFFEKT Utmärkta ljusvärden tack vare förstklassig elektronik och effektivt invändigt linssystem Integrerad personskydds-frånslagning av de strömförande modulerna garanterar en säker hantering Kraftfull elektronik med automatisk diagnosfunktion, skydd mot felpolning, underspänningsfrånkoppling och funktionskontrollutgång (t.ex. för relä eller glödlampa) Utbytbart standardblixtrör X1 med praktisk sticksockel för ett snabbt och enkelt glödlampsbyte Utbytbar elektronik med fattning erbjuder högsta servicevänlighet Högsta EMC-skyddsklass genom robust aluminiumkåpa av hög kvalitet och extra EMC-avskärmningskorg Utmärkt kylsystem bästa skydd vid kontinuerlig drift och höga omgivningstemperaturer Slät ljuskåpa av polykarbonat, lätt att rengöra Bajonettkopplingssystem med vattenskyddad tryckmekanism Ljusstyrka i candela (cd) Variant för fast montering (konstruktion B1 enligt DIN 14620) Med två hålcirklar (130 mm (DIN) eller 107 mm, montering ovan- eller underifrån) Flexibel version (konstruktion A enligt DIN 14620) Med stötabsorberande, svängningsdämpande sockel; även kraftiga stötar dämpas och lampan återställs alltid till samma position (maximal lutningsvinkel: 90 ) Magnetversion (enligt ISO 4148) Med fem separata magneter med kraftfull vidhäftning för stadig fastsättning TEKNISKA DATA Nominell spänning (U N ) 12 V 24 V Driftsspänning (U B ) V V TYPPROVNING Ljusteknisk homologering, gul (ECE-R65) Ljusteknisk homologering, blå (ECE-R65) Avstörning Blixtfrekvens Blixtfrekvens, röd Elektrisk blixtenergi Elektrisk blixtenergi, röd Ledningsbunden klass 5 (CISPR 25) 2,05 +/- 0,03 Hz dubbelblixt 1,66 Hz dubbelblixt Ws 8 + 1,5 Ws EMC-kompatibilitet: gul, blå EMC-kompatibilitet: röd Total strömförbrukning 3,3 A 1,6 A Underspänningsavstängning 8 V 12 V Funktionskontrollutgång Belastningsbar upp till 0,5 A Driftstemperaturområde - 40 C till + 60 C Montering (KLX 7000 F) Monteringsläge Polaritetsskydd Skyddsklass Ovanifrån eller underifrån Stående Säkring IP 5K4K, IP X9K (dammskyddad och klarar högtrycksvätt) PASSAR OPTIMALT TILL:

Varningssystem/belysning för yrkesfordon.

Varningssystem/belysning för yrkesfordon. Elektriska Belysning komponenter Elektronik Termokontroll Säljstöd Teknisk Support Breddar vägen till framgång Säkert, tillförlitligt, högsta kvalitet! Varningssystem/belysning för yrkesfordon. Idéer för

Läs mer

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS VARFÖR EXTRALJUS? Med mer än 31 000 mil asfalterad väg i Sverige kan du ta dig vart du vill. Du bör dock tänka på att du inte är ensam på vägen. Du delar den med våra

Läs mer

Skönt att se mer och synas bättre.

Skönt att se mer och synas bättre. Skönt att se mer och synas bättre. Katalog för EXTRALJUS, VARNINGSLJUS, ARBETSBELYSNING - 2012-2013 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING Varde ljus och det Blev ljust. Tacka Hella för det. I begynnelsen

Läs mer

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se PRODUKTKATALOG ER Systems importerar och marknadsför varningsljus. Våra produkter baseras på LED-teknologi vilket innebär lampor med lång livslängd och minimal energiförbrukning. ER SYSTEMS Föreningsgatan

Läs mer

KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR.

KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR. KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR. PRODUKTKATALOG 2015-2016 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING VÅRA VÄGAR BEHÖVER FLER HJÄLTAR 2 HELLA PRODUKTKATALOG 2015-2016 Is, lera, snörök och vilda

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull

Professionella produkter - för säkerhets skull Professionella produkter - för säkerhets skull Utg. 3 Extraljus Halogen XENON LED positionsljus Fjärrljus Pencil beam Extraljusramp Fordonsteknik AB, Fågelviksvägen 18-20, 145 53 Norsborg tel 08-88 09

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella.

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella. ARBETSSTRÅLKASTARE Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D www.hella.com INNEHÅLL Ljusteknologier det här måste du veta! Kvalitetsprovning kontrollerad

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Minilampan med snabb fokusering High End Längd 103 mm Vikt 36 g Ljusflöde 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 7 h** Räckvidd 25 m*

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18 EXTRALJUSTEST Särtryck från Vi Bilägare nr 18 test stora extraljus Bländande uppvisning Det är inte extraljus från Hella eller Bosch som når längst på vägen. Där heter vinnaren Lightforce. Men det sker

Läs mer

53 VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS

53 VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS Sirena introducerar en ny serie varningsprodukter med SMD LED-teknologi LED-teknikens fördelar: Låg effektförbrukning Inget underhåll Hög vibrationstålighet 100

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set!

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! BYGG Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! Två maskiner, ett set: Det nya proffssystemet från FEIN, för mer flexibelt arbete.

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor LPL19B1 Penlight Professional Det bärbara inspektionsredskapet LPL03RECHX1 / LPL04RECHX1 Penlight Premium LUXEON Rebel LED-lampa med hög effekt i ett kompakt

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

ARBETSSTRÅLKASTARE. www.hella.com/agriculture

ARBETSSTRÅLKASTARE. www.hella.com/agriculture ARBETSSTRÅLKASTARE www.hella.com/agriculture 02 INNEHÅLL Innehåll...02 Arbetsbelysning... 04 Urvalsguide... 06 Det tekniska ljuskonceptet... 08 Energieffektivitet... 09 Ljusflöde i närfältsområdet... 10

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE 5 XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE XLED EVO med rörelsevakt XLED är en serie strålkastare för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

CL ARBETSPLATSBELYSNING

CL ARBETSPLATSBELYSNING HM LS RLM LM HT HS RLM CLM HF TEKNISK DOKUMENTATION CL ARBETSPLATSBELYSNING CLB F R Å G O R O C H S V A R FRÅGOR OCH SVAR OM SUNNEX BELYSNING HUR HITTAR JAG RÄTT BELYSNING? I Sunnex tio olika belysningsserier

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna?

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? 120913 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med den intensitet och effekt man

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för inomhus- och utomhusbruk i industrin Om Dialight Dialight

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BALL Byggarbetslampa LED 48 och 230V Nyutvecklad byggarbetslampa med högkvalitativ LEDteknik och extrem energieffektivitet 120 lm/w, 35000h L70. Lampan finns i 230V och 48

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

HÖSTKAMPANJ 2014. Höstkampanjpriserna gäller 18/8-28/11 2014. Alla priser är exklusive moms. Mer information om oss på www.sebro.

HÖSTKAMPANJ 2014. Höstkampanjpriserna gäller 18/8-28/11 2014. Alla priser är exklusive moms. Mer information om oss på www.sebro. HÖSTKAMPANJ 2014 ARBETSLJUS Effektiva och energisnåla arbetsljus med lysdioder. 738.Vid köp av 20 st 790.- 1-19 st 338.18-1806L-15 arbetsljus med 6 lysdioder. Ny, smal modell som ger 1320 lumen. Med DT-kontakt.

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

STEINELs impulser-system

STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINEL sensor-radio-tekniken ger nya och flexibla möjligheter för installation. Med Impulser-systemet får man säkerhet, trygghet och energibesparing för

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör FUKT Fuktgivare Hygrostater Tillbehör Fukt DIGITALA FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE MED KAPACITIVT ELEMENT PM-V SERIEN Aktiv digital fukt- och temperaturgivare med integrerad processor. Givaren har god linjäritet

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd Nyhet! Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Sedan mer än 20 år har vi specialiserat oss på att utveckla parabolsystem. Nu

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001

Översiktskatalog. Elektronik. Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Översiktskatalog Elektronik Styrkort C-257 Styrkort SA Styrkort EA Styrkort EX-5000 Styrkort EX-5001 Proptional förstärkare serie C257-V Spänning: 10-30 VDC ± 10% rippel p-p Skyddsklass: IP20 Max ström:

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 AdHoc Fiber Projj Ljusgivare för fiberoptik Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 Index Om manualen till AdHoc - Projj... 3 Vad är AdHoc... 4 Vad

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Bättre komfort och prestanda i operationssalen

Bättre komfort och prestanda i operationssalen Operationslampor Bättre komfort och prestanda i operationssalen DAGKIRURGI OPERATIONSSAL Nya förbättrade MeriLED för kirurgiska ingrepp Ljuset spelar en betydande roll i operationssalen. Ljuset har inte

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer