VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM"

Transkript

1 VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

2 INTRODUKTION

3 02 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION SIDAN OPTISKA VARNINGSSYSTEM SIDAN Kvalitet är tradition hos HELLA IP-skyddsklass ECE R 10 / ECE R Välkommen till LED-tidsåldern Ljus är teknologi Online-verktyg 14 Användningsområden / rekommendationer 15 Introduktion optiska varningssystem Optiska varningssystem - översikt Moduler OWS Tekniska detaljer OWS 7 58 Tillbehör och reservdelar OWS 7 59 Beställningshjälp OWS Exempel på konfiguration OWS VARNINGSLJUS SIDAN Optiska varningssystem OWS 64 OWS programöversikt 65 Introduktion varningsljus HELLA sökhjälp varningsljus Varningsljus - översikt Varningsljus K-LED OWS tillbehör 66 OWS reservdelar 67 Raptor Riktade blixtljus BSN-LED 71 Varningsljus Rota LED Varningsljus KL 7000 LED ARBETSSTRÅLKASTARE SIDAN Varningsljus KLX Varningsljus KLX Varningsljus KLX JuniorPlus Varningsljus KL Varningsljus Rotaflex / Rotafix Introduktion arbetsstrålkastare LED-arbetsstrålkastare Xenon arbetsstrålkastare 79 Halogen arbetsstrålkastare Arbetsstrålkastare Isolux diagram Varningsljus KL Rota Compact Varningsljus KL 600 / 700 / Varningsljus KL JuniorPlus Varningsljus KL Varningsljus KL TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR SIDAN För halogen varningsljus För xenon varningsljus 50 För varningsljus och arbetsstrålkastare med rörstudsfäste 51

4 INTRODUKTION KVALITET ÄR TRADITION HOS HELLA HELLA har själva satt det ambitiösa målet att alltid garantera hög produktkvalitet i alla hänseenden. Detta uppnår man genom att definera kvalitetskriterier och undersöka dem in i minsta detalj med noga utvalda metoder under hela tillverkningsprocessen. Produktionskvaliteten säkerställs genom löpande kvalitetskontroller och tester. Kvalitetsprodukter från HELLA genomgår olika testförfaranden enligt HELLA standard Dessa utförs av HELLA testlaboratorium i Lippstadt. Förstklassig kvalitet av övertygelse HELLA erbjuder ett långsiktigt ansvarstagande för sina produkter och står för nöjda kunder vid tillbehörs- och reservdelsbehov. Eftersom det, sedan länge etablerade företaget från Lippstadt, har ledande biltillverkare som partner tillverkas HELLA-produkter exakt enligt deras respektive toleransspecifikationer. Detta samt användningen av genomtänkta testförfaranden i produktutvecklingen gör att HELLA tillverkar produkter som man kan lita på i alla lägen. HELLA-produkter genomgår följande tester: Stänkvattentest I universella stänkvattenkabiner testas HELLA-produkter under verkliga miljöförhållanden. Kabinerna har utrustning för att simulera regn, sköljande och sprutande vatten samt dimma. Här undersöks tätheten hos testprodukterna i intervall- och sköljvattentest med ett tryck på upp till 5 bar och i vattenstråltest med ett tryck på upp till 10 bar. (IP XK4K) Högtryckstvätts-test I en testanläggning testas produkterna med ett vattentryck på upp till 120 bar och en vattentemperatur på + 85 grader Celsius. Vid detta test simuleras rengöringen i en biltvätt eller med en högtryckstvätt (IP XK9K). Dammtest Vid det här testet undersöks produkternas dammtäthet. Obränd portlandcement används som testmedium för alla produkter. Testet görs valfritt i prov-funktionsdrift samt med över- och undertrycksexponering av testobjektet. Testerna bedöms bland annat genom fastställande av det fotometriska värdet före och efter testet (IP 5K). Det är bara så HELLA kan garantera att damm inte tränger in i produkten och utlova produktens långa livslängd.

5 04 05 Nedsänknings- och trycktäthetstest Det här testet utförs beroende på kraven hos alla ljustekniska produkter. Ett vattendjup på 1 m uppnås i ett dykrör. I en annan testanläggning kan ett djup på 6 meter uppnås. Dessutom utförs en övertryckskontroll med upp till 1,6 bar i en nedsänkningstank. Alla tester utförs enligt HELLA-standarden samt enligt gällande lagkrav (IP 67). Värme-, fuktighets- och köld-test Vid temperaturväxlingstester utsätts HELLA-produkter för temperaturvariationer från - 40 grader Celsius upp till +100 grader Celsius i klimatskåp med en volym på 600 till 1000 liter. Dessutom undersöks hur kondens bildas och försvinner i upp till max. 95 % luftfuktighet och upp till + 80 grader Celsius. I det så kallade chockskåpet varierar temperaturen sekundsnabbt (intervaller på max. 6 sek.) mellan - 40 grader Celsius upp till +100 grader Celsius. De här innebär att allt material belastningstestas, såväl belysning som separata elektroniska komponenter. Testerna med värme och kyla pågår i upp till 48 timmar. Vibrationstest Det här testet simulerar hur produkterna reagerar vid t.ex. tjälskott, på grusvägar och liknande. För utvalda produkter, som t.ex. extrastrålkastare, testas speciella rallyprofiler. Vid test med bredbandsbuller testas den mekaniska tåligheten i vertikal och horisontell riktning. Frekvensområdet sträcker sig här från 10 upp till 1000 Hertz. Samtidigt utsätts produkterna för temperaturväxlingar mellan - 40 grader Celsius upp till + 80 grader Celsius. Detta kontrollerar bland annat plastens föråldringsprocess. Alla produkter funktionstestas i upp till 24 timmar. Dessutom genomförs ett mekaniskt stöttest som simulerar beteende vid stötar (produkter i kartong vid transport) med en acceleration från 300 upp till 500 meter per sekund 2 kvadrat. Mer information om kvalitetskriterierna hos HELLA hittar du på:

6 INTRODUKTION IP SKYDDSKLASS Vad betyder IP-skyddsklass? IP står för International Protection (internationellt skydd). IPskyddsklasserna bestäms enligt DIN del 9. Syftet med standarden är att exakt fastställa vilket skydd elektrisk utrustning hos fordon har mot inträngande av fasta föremål, inklusive damm, och mot inträngande av vatten. De olika skyddsklasserna som är viktiga för signalsystem förklaras närmare nedan. Skyddsklass IP 5K4K Damm får bara tränga in i sådan mängd att det inte påverkar funktion och säkerhet. Vatten som sprutar med förhöjt tryck mot lamphuset från något håll får inte ha någon skadlig effekt; vattentryck ca 4 bar. Skyddsklass IP 9K Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångtvättning får inte ha någon skadlig effekt: vattentryck ca bar. Skyddsklass IP 6K7 Damm får inte tränga in. Inget vatten får tränga in ens vid tillfällig nedsänkning. HELLA-produkter uppfyller högsta krav och är skyddade på bästa sätt mot alla väderleksförhållanden. KÄNNETECKEN BESKRIVNING KOMMENTARER Damm- och vattenskydd IP International Protection (IP) enligt DIN del 9. Specifik definition för vägfordon. 5K = Dammskyddat 6K = Dammtätt 9K = Skydd mot vatten vid högtrycks- / ångtvättning. Ju högre skyddsklass, desto bättre skydd mot inträngande smuts och vatten. IP 67 maximalt värde Helt tätat mot damm och vatten. Varningsljus - bortfallskontroll. (DIN blå) Varningsljus för fordon med företrädesrätt. Ett funktionsövervakningssystem måste finnas. ECE R 65 ECE R65 +8 Definierar ljusvärden, ljusspridning och färgpunkt som ska uppnås av varningsljus. Bara varningsljus som uppfyller ECE-R65 får användas på allmän väg. -8

7 06 07 KÄNNETECKEN BESKRIVNING KOMMENTARER Termokontroll Aktiv Aktiv: Elektronisk effektstyrning av LED vid otillåtet höga omgivningstemperaturer. Detta garanterar skydd av LED:en mot skador p.g.a. överhettning. Passiv: Optimerad placering av komponenterna för en jämn temperaturfördelning och spridning. Aktiv: Aktiv termokontroll har högre utvecklingskostnader och kräver dyrare komponenter, men ger optimala förutsättningar för maximal livslängd. Passiv: Ju varmare LED blir genom yttre faktorer eller egen uppvärmning, desto kortare livslängd. Passiv Överspänningsskydd Tillägg till elektroniken för att skydda LED:en mot spänningstoppar i fordonets elsystem enligt ISO En överbelastning av LED:en kan orsakas av spänningspikar i fordon på grund av: Starthjälp Defekta styrenheter Load-Dump-impuls (felaktig batterianslutning) Detta kan belasta eller skada LED:en vilket kan leda till att den slutar fungera eller får kortare livslängd. Om elektroniken kompletteras med lämpliga komponenter kan den skyddas, livslängden förlängas och funktionsfel förebyggas. Skydd mot felpolning Även om anslutningsledningarna förväxlas föreligger ingen fara för elektroniken. Halvledaren i en LED får principiellt bara användas med den föreskrivna polningen. En felaktig polning skadar en LED. Därför är LED-lyktor generellt utrustade med ett skydd mot felpolning (diod). Funktionen fungerar dock bara när + och - är korrekt anslutna. Om en lyktas koppling är bipolärt uppbyggd är en funktion given, oberoende av kontakternas anslutning. Därmed är Poka Joke (undvikande av felaktiga monteringar) i anslutning till t.ex. inskärnings-klämtekniken given. De extra modulerna på ledarplattan gör dock att kostnaden ökar. Godkända för transport av farligt gods Godkänd för transport av farligt gods enligt lagen om farligt gods på väg (ADR, på tyska GGVS). Krävs övervägande för lastbils- och trailerbelysning. Förutsättning för godkännande: en skada på ljuskällan får inte leda till antändning av explosiva medier. Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) provad och EG-typintyg utställt. Om lyktan inte är konstruerad enligt EMC-direktiven och därmed inte heller godkänd, kan störningar av eller från andra elektroniska säkerhetsrelevanta system uppträda. Exempel: Radiostörningar, påverkan på ABS-elektroniken eller bortfall av ljusfunktioner p.g.a. störningskänslighet).

8 INTRODUKTION ECE R 10 Vad är EMC (ECE-R10)? Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) betecknar två faktorer som är ett väsentligt kvalitetskriterium hos optiska signalsystem: Störningsutsändning: begränsning av utsändningen av elektromagnetiska störningar i en omfattning som garanterar störningsfri drift av närbelägen utrustning. Störningstålighet: garanterar tillräckligt högt motstånd mot utifrån kommande elektromagnetiska störningar. De lagstadgade underlagen för detta är CISPR 25 samt ISO 7637 och ECE R 65 2 ECE R 10 Skyddsklasstandard CISPR 25: CISPR 25 är standarden för störningsutsändning och har en klassificering från 1 till 5. Produkter i klass 5 uppfyller de högsta kraven och är även lämpliga för fastmontering direkt intill en antenn. Med klass 3 uppfylls alla lagstadgade standarder och ett rimligt skydd i de vanliga praktiska tillämpningarna säkerställs. (HELLA ljussystem uppfyller minst klass 3, många t.o.m. klass 5 och garanterar absolut funktionssäkerhet i alla användningssituationer. Bara varningsljus som har dessa båda kontrollnummer är tillåtna att använda på allmän väg. Elektromagnetisk växelverkan Mobiltelefon Sat-radio Navigering Telematik avgiftsbetalning Radio /tv Avståndsvarningsradar Hela fordonselektroniken

9 08 09 ECE R 65 Ljusspridning enligt ECE-R65 (E-typgodkännandemärke) Enligt ECE-R65 föreskrifterna måste varningsljus vara utformade så att deras felfria funktion är säkerställd vid användning under normal drift trots de påfrestningar som då uppträder och att de bibehåller de egenskaper som föreskrivs i denna bestämmelse. Det är viktigt att varningsljuset är så beskaffat att dess position inte kan förändras efter att det blivit korrekt monterat på fordonet. En felaktig montering betyder förlorad varningseffekt. Ljusvärdena mäts på minst 25 m avstånd. Hos alla lyktor som inte är utrustade med glödlampor som ljuskälla (ljuskällor) måste ljusstyrkorna som uppmäts efter 1 minuts och efter 30 minuters drift uppfylla de lägsta och högsta kraven. Detta visar hur viktigt termokontroll är hos varningsljus med LED. För att undvika överhettning av LED är det är bara med perfekt termokontroll som optimala ljusvärden kan garanteras vid långvarig användning. Ett varningsljus måste sitta monterad så på fordonet att varningssignalen upptäcks från en omkrets på 20 m från alla positioner. Om detta inte är möjligt så måste extra varningssystem (t.ex. fler varningsljus) monteras på fordonet. De följande skisserna visar hur ECE-R65 används (person: 1,8 m lång). Ljusspridning enligt ECE R cd 4 m cd cd 15,7 m 28,5 m Bromssträcka cd 2,5 m cd cd 5 m 17,8 m Bromssträcka

10 INTRODUKTION VÄLKOMMEN TILL LED TIDSÅLDERN Det finns många anledningar till att ljusemitterande dioder (LED) blir vanligare inom allt fler fordonsområden. Å ena sidan har de helt enkelt visat sig vara den bättre lösningen. Som belysningspionjär har HELLA, å andra sidan, gjort de här bättre lösningarna användbara inom en mängd olika användningsområden. Att skapa belysningstekniska milstolpar är inget nytt för HELLA. Om och om igen har det internationellt agerande familjeföretaget intagit en framträdande roll genom att sammanföra kunskap från områdena belysning, elektronik och termokontroll till innovationer. En enastående kraftfull kombination för utvecklingen av LED-produkter. Inte bara mot bakgrund av dynamiska belysningssystem med LED som i framtiden kommer att satsa på aktiva belysningsfunktioner i ökande omfattning. Teknologi följer design! Produktdesign som är hållbar för framtiden låter sig bara realiseras med förstklassig teknologikompetens. Mångårig erfarenhet inom elektronik, temperaturkontroll och design garanterar utvecklingen av LED-strålkastare och -lyktor med bibehållen, hög belysningskapacitet. Med kontinuerlig utveckling och utökning av möjligheter och användningsområden för LED har HELLA därför inte bara en avgörande roll i utformningen av LED-tidsåldern utan bidrar även avsevärt till ökningen av den aktiva säkerheten. LED:s tekniska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade fördelar talar för sig själva Lång livslängd Inga driftstopp Minimal energiförbrukning Inget slitage och underhåll Hög uppmärksamhetseffekt Damm- och vattentäta Kompakt konstruktion Snabba reaktionstider Nya designmöjligheter Under 2011 producerade HELLA LED.

11 10 11

12 INTRODUKTION LJUS ÄR TEKNOLOGI Grundläggande egenskaper Livslängd hur temperaturutvecklingen inverkar på livslängden När man talar om livslängd eller även ljus-degenereringen hos en LED, menar man den tid under vilken dioden lyser, innan dess lyskraft sjunker till hälften av det ursprungliga lysvärdet. Funktionsdugligheten för en LED beror på flera faktorer. Det använda halvledarmaterialet har här lika stor betydelse som driftsförhållandena eller degenereringen av kiselkristallen. Hur lång livslängden verkligen är går inte att fastställa generellt. Medan en standard-led håller upp till timmar, kan en högeffekts-led endast användas omkring en fjärdedel eller hälften så länge ( timmar). Om båda dioderna används utan avbrott skulle de kunna användas i kontinuerlig drift i över elva resp. två år. Livslängden beror mycket på användningsplats och tillförd strömtäthet. Ju högre strömflödet är, desto mer värms dioden upp. Detta leder till förkortad livslängd. Även omgivningstemperaturen är relevant för livslängden, eftersom ju varmare det är i allmänhet, desto tidigare uppstår fel på dioden. Principiellt gäller för alla LED att styrkan i ljusstrålningen avtar kontinuerligt med tiden. Detta är en fördel, eftersom det inte plötsligt blir mörkt med en LED, vilket kan hända med konventionella lampor (glödlampa, halogen). Även om ljusstyrkan minskar slutar de under normala förhållanden inte att fungera. Plastlinserna som vanligtvis används i de flesta LED blir med tiden grumliga vilket även inverkar negativt på belysningskapaciteten. Huvudfaktorer som inverkar på livslängden Temperatur Strömtäthet Degenerering av kiselkristallerna LED-aktivering Eftersom en LED bara behöver lite ström lyser de redan när de får en bråkdel (några ma) av den tillåtna strömmen. Ofta räcker detta för att ge tillräckligt med ljus. Som redan nämnts finns det beroende på användningen olika möjligheter att driva en LED. Motstånd Konstantström I = konst. DC/DC-omvandlare Här bredvid visas tre av dessa möjligheter. Hos HELLA varningsljus är DC / DC standard. Så garanterar vi en extra hög kapacitetsgrad för att hålla förlustvärmen (egenvärmningen) på låg nivå. Ingående effekt Ingående effekt Ingående effekt Förluster ~ % Förluster ~ % Förluster ~ % Low Power - tillämpningar High Power - tillämpningar Tre möjligheter för aktivering av LED

13 12 13 Exempel från strålkastar-området: Personer som ofta kör bil känner igen situationen. Strålkastarna är smutsiga och därför blir vägbanan inte ordentligt belyst. Strålkastarna måste då regelbundet rengöras för hand. Men redan efter en kort tids körning blir de snabbt smutsiga igen p.g.a. uppvirvlande partiklar från andra fordon. Detta leder inte bara till sämre belysning av vägen utan även till att mötande trafik bländas. Störning och absorption av ljusstrålarna genom smutspartiklar Smutsiga varningsljus, hur de påverkar varningseffekten Varningssignal-effekten hos belysningsintensiva varningsljus påverkas av smuts. HELLA använder släta ytor utan utvändig optik för att reducera resp. undvika smutsavlagringar på ljuskåporna. Dessa är betydligt okänsligare mot nedsmutsning och garanterar därför en optimal varningseffekt. Rent varningsljus Maximal varningseffekt Ingen ljusdiffusion Optimalt ljusutsläpp Smutsigt varningsljus Lägre varningseffekt Stor ljusdiffusion Lägre ljusutsläpp

14 INTRODUKTION ONLINE VERKTYG ELIVER. Online-verktyget för att jämföra varningsljus, optiska varningssystem, arbetsstrålkastare och extraljus. Varningsljus och optiska varningssystem från HELLA är ett skolexempel på kvalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och praktisk tillämning. För alla typer av kommunala fordonskonstruktioner och specialkonstruktioner (t. ex. sopbilar, sand- och saltbilar, sopmaskiner, och många andra) samt räddningsfordon finns rätt varningsljus eller varningssystem hos HELLA. Kontinuerlig forskning och utveckling samt kundspecifika lösningar för små och stora serier gör HELLA till den perfekta partnern för myndigheter, kommuner och den privata sektorn. LED-produkterna som HELLA konstruerat kännetecknas också framför allt av att de är helt resistenta mot vibrationer, smuts och vatten. Dessutom påverkar användningen av LED-teknologin lönsamheten och miljöbalansen (lägre CO2 utsläpp). I vårt ELIVER-verktyg för varningsljus och optiska varningssystem kan du jämföra utvalda produkter på ett verklighetstroget sätt för att välja rätt produkt för varje behov. Du kan välja mellan de mest varierande fordon och scenarier. För alla sorters lantbruksmaskiner som traktorer eller skördetröskor, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, specialfordon samt lastbilar och lastfordon finns den rätta arbetsstrålkastaren och extraljuset hos HELLA. Använd ELIVER-verktyget för att jämföra våra fantastiska produkter och hitta den perfekta arbetsstrålkastaren eller extraljuset för dig och din arbetsdag. Se ljusspridningen på en skogsväg, på landsvägen eller vid ett offroad-scenario. Med ELIVER får du dessutom all relevant information om prestanda och tekniska data. OWS 7-konfigurator Med den nya OWS 7-konfiguratorn kan du sammanställa din egen OWS 7. Börja med att välja fordon (småbil, skåpbil, sprinter och bärgningsbil) och fortsätt över de olika takrampsbredderna fram till de individuella ljusmodulerna. Naturligtvis kan ytterligare utrustning väljas, som arbetsstrålkastare, trafikdirigeringssystem och sidobelysning av närområdet. I översikten får du sedan din individuella OWS 7 för att prova alla valda funktioner. Konfigurera din egen individuella OWS 7 här:

15 14 15 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / REKOMMENDATIONER HELLA varningsljus passar till de mest varierande användningar. Fordonssymbolerna ger en rekommendation om vilken produkt som passar bäst till vilket användningsområde. Här spelar faktorer som varningssignal-intensitet, livslängd, robusthet etc. en viktig roll. För varje användning innebär olika krav på produkten. Flygplatsfordon Gaturengöringsfordon Gruvfordon Snöröjningsfordon Sophämtningsfordon Truckar Polisfordon / Räddningsfordon små Tung lastbil Entreprenadfordon Räddningsfordon Räddningsfordon / Följefordon Lantbruksmaskiner Fordon för tunga transporter Bärgningsfordon

16 INTRODUKTION VARNINGSLJUS HELLA varningsljus med kraftig varningseffekt signalerar till de andra trafikanterna: visa hänsyn arbete pågår omkring fordonet. De garanterar maximal säkerhet för egen del och för andra tack vare en intensiv varningseffekt. Den här säkerheten uppnås genom den optimala ljuskoncentrationen och -fördelningen, den stora räckvidden som detta ger samt den kraftiga ljusstyrkan. Du kan lita på våra varningsljus till 100 %. HELLA varningsljus kännetecknas av mycket god kvalitet när det gäller tillverkning och stabilitet - den långa livslängden bevisar det.

17 16 17

18 VARNINGSLJUS HELLA SÖKHJÄLP VARNINGSLJUS Produktlinje Fordonsrekommendation Användning LED K-LED 2.0 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Extremt långa driftstider (t. ex. sopbilar, fordon för tunga transporter) Rota LED Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Intensiv insats inom lantbruket eller på entreprenadfordon med långa driftstider KL 7000 LED Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Lastfordon / trailer med lång driftstid och hög belastning (t.ex. fjärrtrafik) Xenon KLX 7000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Användning på räddnings- eller följefordon till fordon för tunga transporter KLX JuniorPlus Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Skördetröskor eller fordon för tunga transporter

19 18 19 Produktlinje Fordonsrekommendation Användning Halogen KL 8000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Stora utryckningsfordon KL 7000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader På lastfordon eller räddningsfordon Rotaflex Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Perfekt för traktorer eller entreprenadmaskiner med genomsnittlig driftstid Rota Compact Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Perfekt för traktorer eller entreprenadmaskiner med normal driftstid

20 VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS ÖVERSIKT PRODUKTLINJE SIDA F FAST MONTERING FL FLEXIBELT RÖRSTUDSFÄSTE LED K-LED Rota LED KL 7000 LED Xenon KLX KLX KLX JuniorPlus Halogen KL KL Rotflex / Rotafix KL Rota Compact KL 600 / 700 / KL JuniorPlus KL KL

21 20 21 R RÖRSTUDSFÄSTE M MAGNETFÄSTE SB ENKEL SKRUVKOPPLING / LEMO KONTAKT

22 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS K LED varningssignaltyper Första HELLA varningsljuset där du kan välja mellan roterande eller blixtrande varningssignal. Roterande ljusfunktion: 2.0 Ljusstyrkenivåer Tack vare integrerad ljussensor sker en automatisk växling mellan dag- och nattläge. Detta garanterar dig bästa möjliga varningseffekt. Funktionssäkerhet Första HELLA varningsljuset som uppfyller IP 67-kraven. Varningsljuset är dammtät och kortvarig nedsänkning i vatten är möjlig. Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid Vibrationstålighet Utan rörliga delar är varningsljuset skyddat mot kraftiga vibrationer och skakningar. Blixtljus-funktion: Kompakt design Extremt platt design och slagtålig ljuskåpa. Låga livscykelkostnader Underhållsfritt varningsljus med mycket lång livslängd. Reducerar underhållskostnader och stilleståndstider till ett minimum. Ljusstyrka Intensiv varseblivning genom dubbelblinksignal, Varningseffekt 360, brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid TEKNISKA DATA TYPPROVNING Nominell spänning (U N ) Multivolt Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Driftsspänning (U B ) V Godkännande GGVSE / ADR Total strömförbrukning Effektförbrukning 0,45 A till 2,5 A max. 30 W EMC-kompatibilitet Driftstemperaturområde - 40 C till + 60 C Ljuskåpa Monteringsläge Polykarbonat stående Skyddsklass IP 67 PASSAR OPTIMALT TILL:

23 22 23 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: ECE R VARNINGSLJUS K LED 2.0 F Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* VARNINGSLJUS K LED 2.0 R Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* VARNINGSLJUS K LED 2.0 M Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

24 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS ROTA LED Lång livslängd Inga rörliga delar, inget slitage och mycket hög tillförlitlighet. Kostnadsbesparing Eftersom LED är underhållsfria orsakar de inga extra reservdels- och underhållskostnader. Stilleståndstider reduceras till ett minimum. Vibrationsbeständighet Speciellt okänslig mot vibrationer och skakningar genom användning av LED-teknologi, utan rörliga delar. Roterande ljusfunktion Innovativt elektronikkoncept möjliggör rotationsfunktion utan rörliga delar. Kompakt konstruktion Platt, kompakt konstruktion samt slagtålig ljuskåpa av polykarbonat skyddar mot stötar t.ex. grenar. Montering Tre olika monteringsalternativ garanterar monteringslösningar för varje behov. Roterande ljusfunktion: Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid TEKNISKA DATA TYPPROVNING Nominell spänning (U N ) Driftsspänning (U B ) Multivolt V Ljusteknisk homologering, gul TA (ECE-R65) Ljusteknisk homologering, blå TB (ECE-R65) Total strömförbrukning ca 0,8 A (12 V), ca 0,4 A (24 V) Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Effektförbrukning ca 10 W Godkännande GGVSE / ADR Ljuskåpa Monteringsläge Skyddsklass Polykarbonat Stående IP 5KX, IP X4K och IP X9K EMC-kompatibilitet PASSAR OPTIMALT TILL:

25 24 25 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: IP 9K ECE R VARNINGSLJUS ROTA LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS ROTA LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS ROTA LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

26 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS KL 7000 LED Lång livslängd Modernaste LED-tekniken möjliggör en optimal signalbild vid låg effektförbrukning. Roterande ljusfunktion Innovativt elektronikkoncept möjliggör rotationsfunktion utan rörliga delar. Montering Tre olika monteringsalternativ enligt DIN garanterar monteringslösning för varje behov. Fastsättningen av varianten för fast montering är möjlig ovanifrån och underifrån. Kostnadsbesparing Eftersom LED är underhållsfria orsakar de inga extra reservdels- och underhållskostnader. Stilleståndstider reduceras till ett minimum. Kompakt konstruktion Kombinationen av termokontroll och optik i en modul möjliggör en iögonfallande kompakt konstruktionsform. Uppgradera till LED Existerande halogen-versioner kan göras om till LED utan att bashuset behöver bytas och utan extra monteringsarbete. Låg konstruktionshöjd Även lastfordon med hytter med sov-avdelningar hamnar under den maximalt tillåtna fordonshöjden på 4 m som gäller på allmänna vägar. Roterande ljusfunktion: Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Termokontroll En LED är värmekänslig. Vid alltför höga temperaturer på LED:en kan dioderna tappa sin ljusstyrka och i värsta fall förstöras helt. Genom valet av värmeledande material och komponenternas placering sörjer HELLA för ett effektivt värmeflöde: Termokontroll leder bort värmen från LED:en. Reptålig, slät ljuskåpa Den reptåliga, släta ytan som är okänslig mot nedsmutsning säkrar den optimala varningseffekten. Tid TEKNISKA DATA Nominell spänning (U N ) Multivolt Driftsspänning (U B ) V Total strömförbrukning 0,8 A 0,4 A Effektförbrukning 10 W Ljuskåpa PMMA TYPPROVNING Ljusteknisk homologering, gul TA Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Godkännande EMC-kompatibilitet GGVSE / ADR ECE-R Monteringsläge Skyddsklass Stående IP 5K4K, IP X9K PASSAR OPTIMALT TILL:

27 26 27 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: IP 9K ECE R VARNINGSLJUS KL 7000 LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS KL 7000 LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS KL 7000 LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

28 XENON VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS KLX 7000 FÖRSTKLASSIG DUBBELBLIXT TEKNOLOGI EXTREMT HÖG VARNINGSEFFEKT Utmärkta ljusvärden tack vare förstklassig elektronik och effektivt invändigt linssystem Integrerad personskydds-frånslagning av de strömförande modulerna garanterar en säker hantering Kraftfull elektronik med automatisk diagnosfunktion, skydd mot felpolning, underspänningsfrånkoppling och funktionskontrollutgång (t.ex. för relä eller glödlampa) Utbytbart standardblixtrör X1 med praktisk sticksockel för ett snabbt och enkelt glödlampsbyte Utbytbar elektronik med fattning erbjuder högsta servicevänlighet Högsta EMC-skyddsklass genom robust aluminiumkåpa av hög kvalitet och extra EMC-avskärmningskorg Utmärkt kylsystem bästa skydd vid kontinuerlig drift och höga omgivningstemperaturer Slät ljuskåpa av polykarbonat, lätt att rengöra Bajonettkopplingssystem med vattenskyddad tryckmekanism Ljusstyrka i candela (cd) Variant för fast montering (konstruktion B1 enligt DIN 14620) Med två hålcirklar (130 mm (DIN) eller 107 mm, montering ovan- eller underifrån) Flexibel version (konstruktion A enligt DIN 14620) Med stötabsorberande, svängningsdämpande sockel; även kraftiga stötar dämpas och lampan återställs alltid till samma position (maximal lutningsvinkel: 90 ) Magnetversion (enligt ISO 4148) Med fem separata magneter med kraftfull vidhäftning för stadig fastsättning TEKNISKA DATA Nominell spänning (U N ) 12 V 24 V Driftsspänning (U B ) V V TYPPROVNING Ljusteknisk homologering, gul (ECE-R65) Ljusteknisk homologering, blå (ECE-R65) Avstörning Blixtfrekvens Blixtfrekvens, röd Elektrisk blixtenergi Elektrisk blixtenergi, röd Ledningsbunden klass 5 (CISPR 25) 2,05 +/- 0,03 Hz dubbelblixt 1,66 Hz dubbelblixt Ws 8 + 1,5 Ws EMC-kompatibilitet: gul, blå EMC-kompatibilitet: röd Total strömförbrukning 3,3 A 1,6 A Underspänningsavstängning 8 V 12 V Funktionskontrollutgång Belastningsbar upp till 0,5 A Driftstemperaturområde - 40 C till + 60 C Montering (KLX 7000 F) Monteringsläge Polaritetsskydd Skyddsklass Ovanifrån eller underifrån Stående Säkring IP 5K4K, IP X9K (dammskyddad och klarar högtrycksvätt) PASSAR OPTIMALT TILL:

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16 Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh-serien produktguide för volvo fh och volvo fh16 Nu är framtidens lastbil ännu mer futuristisk. Det sägs att man inte ska ändra på ett vinnande koncept. Ändå är det

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

FOKUS: Kundvärde Gästbidrag från ENERCONS grundare Aloys Wobben Ett nätverk gör allt RFID-Sändare i Automatisk Produktion

FOKUS: Kundvärde Gästbidrag från ENERCONS grundare Aloys Wobben Ett nätverk gör allt RFID-Sändare i Automatisk Produktion 14 H A R T I N G S T e k n i s k a N y h e t s b r e v FOKUS: Kundvärde Vindenergi Gästbidrag från ENERCONS grundare Aloys Wobben Automation IT Ett nätverk gör allt Microteknologi RFID-Sändare i Automatisk

Läs mer

Produktutveckling av LED-armatur

Produktutveckling av LED-armatur Produktutveckling av LED-armatur för sporthallsbruk Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet designingenjör 180 hp Jesper Dahlberg, Markus Lorentsson Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

Truma Campingwelt 2015. Bättre komfort på resan

Truma Campingwelt 2015. Bättre komfort på resan Truma Campingwelt 2015 Bättre komfort på resan 20 Camping med högsta komfort Trumas starkaste sidor Husbil Husvagn Innehållsförteckning VÄRMESYSTEM Allmän information 8 Digital manöverenhet Truma CP plus

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten Jakt Sportskytte Aimpoint AB Jägershillgatan 15 SE- 213 75 Malmö, Sweden Tel +46 (0)40 671 50 20 Fax +46 (0)40 21 92 38 E-mail: info@aimpoint.se www.aimpoint.com rödpunktsikten 2013 Grafisk Design: STICKY

Läs mer

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer