TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV"

Transkript

1 Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter Trafikföreskrifter externt LKABs verksamhet skall genom ständiga förbättringar av arbetsmiljö, yttre miljö och energianvändning bidra till en långsiktigt hållbar och lönsam utveckling. LKAB betyder i detta dokument LKAB moderbolag med dotterbolag i Sverige. Kraven i detta dokument kompletteras av lagar och andra myndighetskrav samt LKAB:s gällande entreprenadföreskrifter och övergripande krav. LKABs krav finns uppdaterade på hemsidan Grundregeln vid framförande av fordon inom LKAB:s områden är att följa samhällets trafikregler. De undantag och tillägg som finns definieras i denna Trafikföreskrift. Polis och Industrivakt har rätt att genomföra kontroller inom industriområdet och vissa trafikbrott omfattas även inom industriområdet av samhällets sanktionssystem, t ex rattonykterhet. Vid överträdelse träder LKAB:s sanktionssystem in. Se sammanställning av regler gällande arbetsmiljö och säkerhet. Omfattning Om inte annat sägs i specifika eller övergripande avtalsdokument gäller kraven i detta dokument för samtliga entreprenader och tjänster där fordon och/eller arbetsmaskiner ingår, eller där användning av sådana är en nödvändig förutsättning för uppdragets genomförande. Kraven gäller samtliga uppdragstagare i respektive uppdrag. Uppdragstagaren svarar för de kostnader som kraven i alla delar föranleder. Uppdrag upphandlade före utfärdandet av detta dokument skall innefattas där så är möjligt med hänsyn till gällande avtalsvillkor. INNEHÅLL 1 Arbetsmiljö och Yttre Miljö Bestämmelser vad gäller fordonstrafik och trafiksäkerhetskrav Avtals- och kvalitetsuppföljningar Kompetens Energibesparing Kemiska produkter Emissionskrav och intyg Ordlista... 8

2 Trafikföreskrift & Miljö 2(9) /, LKAB Arbetsmiljö och Yttre Miljö De riktlinjer LKAB fastställt skall följas. Vid alla arbetsuppgifter som omfattas av kraven i AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete (senast ändrad AFS 2008:16) skall en arbetsmiljöplan upprättas av Beställaren. I arbetsmiljöplanen beskrivs arbetsuppgifter, system och rutiner specificeras samt att förekommande risker identifieras och att detta åtföljs av en handlingsplan för konkreta arbetsmiljöåtgärder som säkerställer utförandet av arbetsuppgifterna. Uppdragstagaren skall utan dröjsmål meddela LKAB om uppkomna situationer som kan innebära att den yttre miljön påverkas negativt eller att det sker ett avsteg från arbetsmiljöplanen och/eller att efterlevandet av gällande lagstiftning äventyras. 1.1 Specifika arbetsmiljökrav Uppdragstagaren och de företag/entreprenörer som genomför de avtalade transporterna skall ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 2001:01 (senast ändrad AFS 2003:04). Uppdragstagaren skall informera Beställaren om arbetsmiljörisker inom uppdragets omfattning samt omgående rapportera Tillbud och Olycksfall. 1.2 Specifika miljökrav på uppdragstagaren Uppdragstagaren och de företag/entreprenörer som genomför de avtalade uppdragen skall : Ha en plan med mål för att minska fossila bränslen och CO2-utsläpp per tonkilometer. Dokumentera och redovisa transporternas energiåtgång. Alltid välja miljömärkta produkter (om funktionella produkter finns på marknaden) för rengörning och underhåll av fordon. Kräva i avtal med underleverantörer att miljömärkta produkter (om funktionella produkter finns på marknaden) ska användas vid rengörning och underhåll av fordon. Vid utsläpp, ex oljeutsläpp, till miljö kontaktas LKABs Yttre miljö. Försök förhindra spridning till mark, luft och vatten. Absorptionsmedel bör finnas till hands för att snabbt kunna suga upp eventuella spill och läckage på mark. Detta ska sedan tas omhand som farligt avfall). 2 Bestämmelser vad gäller fordonstrafik och trafiksäkerhetskrav 2.1 Egenkontroll och ansvar Uppdragstagaren skall genom fortlöpande egenkontroll tillse att kraven uppfylls. Beställaren förbehåller sig rätten till att utföra kontroll av att gällande krav är tillgodosedda. Utöver det som sägs i trafikföreskrifterna vid LKAB, skall gällande vägtrafiklagstiftning i tillämpliga delar och berganvisningarnas bestämmelser tillämpas. Uppdragen skall utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Att inte följa gällande trafikregler/besiktningskrav betraktas som ett avtalsbrott där LKAB:s sanktionssystem kan komma att tillämpas. 2.2 Krav på körkort Förarbevis Körkortslagen (KKL SFS 1998:488) gäller. Förare av fordon skall alltid inneha körkort av rätt klass för det fordon som framförs. Undantag finns internt för vissa specialmaskiner under jord där körkort klass B kompletteras av specialutbildning (lastmaskiner, gruvtruckar, utrustningar byggda lastbilschassin etc.). Körkortsklass D ska innehas av förare som framför fordon med fler än åtta passagerare. 2.3 Bestämmelser om förare I Trafikförordningen 3 kap 1 sägs: "Fordon får ej föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning eller påverkan av starka drycker eller andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av annat skäl ej kan föra fordonet på betryggande sätt." Raster enligt Vägarbetstidslagen 18 skall följas.

3 Trafikföreskrift & Miljö 3(9) /, LKAB Fordon Bilbälte skall, där bälte finns, alltid användas av förare och passagerare. Det åligger förare att före och efter körning utföra daglig tillsyn av fordonet, Tillsynen ska innefatta okulärbesiktning av olje- och dieselläckage samt se till att brister åtgärdas. Rengöring av hela fordonet bör utföras minst 1 ggr/vecka för att minimera brandrisk. Fordon skall vara godkända enligt gällande lagar och föreskrifter samt LKABs regler och föreskrifter. Samtliga fordon som används i Gruv- och berganläggningar samt verksbyggnader skall vara brandskyddade och kontrolleras enligt krav i GRAMKOs "Informationsskrift om brandskydd i Gruv- och berganläggningar". Generellt skall självgående motordrivna maskiner och transportfordon som väger över 3,5 ton (totalvikt) som används i Gruv- och berganläggningar samt verksbyggnader dessutom vara säkerhetsutrustade med helautomatisk släckningsanläggning fr.o.m Avställda fordon som nyttjas innanför LKAB:s industriområde skall säkerhetsbesiktigas minst motsvarande svensk bilprovnings krav 1 ggr/år av godkänd verkstad. Besiktningsprotokoll skall dokumenteras skriftligt och skall kunna uppvisas vid tillsynskontroll. Det åligger varje entreprenör att upprätta en fordonslista med de fordon som omfattas av bromstesterna och avgastesterna samt att meddela dessa till Beställaren. Följande fordonstyper omfattas av säkerhetsbesiktning och bromsprov i bromsbänk: Lastbilar oavsett typ och nyttjandesätt samt fordon för persontransport. Fordon som undantages bromsprov i bromsbänk: Fordon som av praktiska/tekniska omständigheter inte kan testas, te x borraggregat och liknande fordon. Dessa maskiner skall kontinuerligt kontrolleras beträffande bromsarnas duglighet och funktion vid respektive maskins uh-tillfälle, eller då maskinen besöker verkstad. Dock skall kontroll göras minst 1 ggr/år. Kontroller skall dokumenteras skriftligt och skall kunna uppvisas vid tillsynskontroll. Den som underlåter att säkerhetsbesikta/bromstesta sitt fordon eller inte infinner sig till test på avtalad tid får då omedelbart fordonet belagt med körförbud. Detta körförbud häves endast genom godkänd säkerhetsbesiktning/bromstest. Alla fordon som nyttjas UJ (under jord) och arbetsfordon i verksbyggnader skall avgastestas: Fordon som används för bergtransport/uttag av berg testas var 8:e vecka. Övriga fordon testas var 12:e vecka. Gasvarnare för CO och NO 2. skall medföras vid arbete på produktionsområden i alla fordon. Som produktionsområde avses område där malmproduktion eller tillredningsproduktion sker. I fordon och maskiner som nyttjas underjord skall finnas tillräckligt många flykthuvor för det antal personer som kan transporteras med. Med undantag för utrycknings- och räddningsfordon är endast el- och dieseldrift tillåten under jord. Hjälm behöver ej användas i fordon med hytt men skall tillsammans med lampa finnas i fordonet, undantaget är bussar som endast åker till besöksgruvan i Kiruna. De fordon och arbetsmaskiner som genomför de avtalade uppdragen skall ha regelbundet underhåll enligt tillverkans rekommendationer för miljöpåverkande system och komponenter. Dokumentation över genomförd service skall vid begäran visas upp för LKAB. Anlitade verkstäder för service och reparationer skall uppfylla ställda lagkrav vad gäller hantering av farligt avfall som uppkommer vid fordonsunderhåll. Kraven anges i Förordning om farligt avfall (SFS 1996:971).

4 Trafikföreskrift & Miljö 4(9) /, LKAB 2010 Fordon skall inom LKABs industriområden tvättas och rengöras på iordningsställd och avsedd plats för att undvika negativ miljöpåverkan samt ha anordnade uppställningsplatser så att eventuellt läckage kan samlas upp och förhindras nå omgivande mark, vattendrag etc Regler brandskydd för fordon/maskiner underjord i LKAB:s anläggningar Brandbesiktning fordon/maskiner: Samtliga fordon/maskiner skall vara brandbesiktade enligt villkor i GRAMKO:s "Informationsskrift om brandskydd i Gruv- och berganläggningar". Utförare av brandbesiktningar är av LKAB utsedd verkstads personal samt entreprenörer som har gått en utbildning och blivit certifierade. Externa fordon får inte besiktas av ägarfirma till fordonet. Brandbesiktning skall utföras min 1 gång/år. Fordonssläckanläggning(system): Klassindelning på vilka fordon/maskiner som skall ha släckanläggning. Klarläggande vilka leverantörer som är godkända samt vilket utförande släcksystemen skall ha. Utförande på släckanläggning skall vara följande: 1. Fast monterad helautomatisk släckanläggning. Anläggning som vid brand avger larm, utlöser släckmedel och samtidigt automatiskt stoppar motor, stänger bränsle och elsystem. Skall finnas på fordon/maskiner som arbetar obemannad underjord (klass 1). 2. Fast monterad helautomatisk släckanläggning. Anläggning som vid brand avger larm, utlöser släckmedel, manuell frånkoppling av motor (drivning), bränsle och elsystem. Skall finnas på fordon/maskiner i klass 2 (bemannad fordon/maskin). 3. Fordon/maskiner med 1000V elskåp skall skyddas med separat typ CO2/Novec släckmedel som ingår i totala släckanläggningen. Klassindelning av fordon/maskiner vad gäller fordonsbrandskyddet: Klass 1. Fordon/maskiner som jobbar obemannade under jord. (se pkt 1 utförande släckanläggning + övrigt se Brandskydd i gruv- och berganläggningar). Klass 2. Tyngre fordon/maskiner över 3,5 ton totalvikt (se pkt2 utförande släckanläggning + övrigt se Brandskydd i gruv- och berganläggningar). Klass 3. Fordon och maskiner som efter dokumenterad riskbedömning inte bedöms behöva släcksystem. (ingen släckanläggning, övrigt se Brandskydd i gruv- och berganläggningar). Klass 4. Normalt mindre transport och service fordon under 3,5 ton. (ingen släckanläggning, övrigt se GRAMKOs "Informationsskrift om brandskydd i Gruv- och berganläggningar"). Generellt kan man säga att fordon/maskiner över 3,5 ton skall ha fordonssläcksystem fr.o.m , om inte så skall det göras en dokumenterad riskbedömning som fastslår att den inte behöver ett fordonssläcksystem. Riskbedömningen skall godkännas av LKABs brandorganisation. Tillägg till klassindelning: Fordon/maskiner i produktion med elskåp 1000 V skall ha CO2/Novec typ av släckning i dessa. Fordon som transporterar farligt gods på allmänna vägar skall uppfylla kraven för vad som står i ADR-S, Statens räddningsverk föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, författningsnummer SRVFS 2002:1 Förutom dessa krav skall den vara brandbesiktad, säkerhetsbesiktad och ha automatisk släckanläggning enligt klass 2 samt eventuellt släckmedel om 1000V elskåp finns.

5 Trafikföreskrift & Miljö 5(9) /, LKAB 2010 Om osäkerhet uppstår i fråga om vilken klass f/m tillhör ska frågan tas upp med brandskyddsansvarig för beslut. Om den inte kan klassas in skall riskanalys göras för att identifiera samtliga brandrisker och därefter faställs vilket brandskydd fordon/maskiner skall ha. Leverantörer/varumärken: I dag kräver LKAB helautomatiskt SBF 127 system av fabrikaten Dafo (Forrex), Fogmaker eller Ansul. Systemen är väl utprovade och har visat sig fungera bra, samt har fungerande service och underhåll i Malmfälten. Dafo (Forrex) ska ha fördröjning på 15 sek i sitt system. Fogmakers system ökar sin mängd vätska så att det blir en motsvarande (15 sek)tids förlängning på släckfrekvensen mot deras ordinarie utlösningstid. Rekommendationer i övrigt på utförande och installationer av släcksystemen för olika fordon/maskiner kan fås av LKABs brandskyddsorganisation. Vid val av släcksystem för nymontage ska anvisningar tas fram gällande val av lämpligt släcksystem. Anvisningarna ska baseras på en riskbedömning för respektive fordonstyp/applikation. Ansvarig för anvisningarna är LKABs brandskyddsfunktion. 2.5 Trafikregler Förtydligande om icke fungerande släckanläggning: Ett fordon/maskin med icke fungerande släckanläggning får inte framföras i produktionen. Icke fungerande släckanläggning skall av förare omgående meddelas till verkstad för direkt kontroll samt åtgärd. Fordon/maskin kan endast tas i bruk utan släcksystem efter att riskanalys gjorts tillsammans med gruvchef, brandskyddsansvarig samt att försäkringsbolag meddelats. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim om inte hastighetsskyltar anger annat. Väjningsplikt - lämna företräde - föreligger vid infart mot produktionsområden där produktionsmaskiner har företräde samt mot snedbanor under jord. Högerregeln, enligt Trafikförordningen 3 kap 18, gäller där skyltar icke visar annat. Undantag: Inne på brytningsområde, där lastning pågår, har lastmaskin företräde framför all annan trafik. I enkelfiliga snedbanor skall den nedåtgående trafiken lämna företräde åt den uppåtgående. I horisontella enkelfiliga orter meddelas företrädesriktning med skyltar. All obehörig trafik är förbjuden under bergtappar. 2.6 Parkering Annan uppställning eller stannande av fordon Vid parkering och uppställning av fordon måste parkeringstillstånd finnas vid motorvärmarplats. I övrigt skall skyltar och anslag respekteras. Parkeringsförbud för privata fordon råder inne i LKABs lokaler. Stannande eller uppställning av fordon får inte ske om inte trafiksituationen gör det nödvändigt: I eller invid skarp horisontal- eller vertikalkurva. På annan plats där sikten är skymd. Inom ett avstånd av 30 m framför trafikmärken eller anvisningsskyltar. I ventilationsortar, påhugg mot ventilationsschakt eller framför ventilationsanordningar. Detta bland annat p.g.a. brandrisk. I enkelfiliga orter. På mötesplatser. Utan hinder av förbudet får fordon som användes för vägarbeten, arbeten med ledningar och belysningar, avhjälpande av fel på annat fordon samt utryckningsfordon, om så är nödvändigt, stannas med iakttagande av de särskilda föreskrifter som lämnas under rubriken "Arbeten på väg under jord".

6 Trafikföreskrift & Miljö 6(9) /, LKAB Mötesplats I Malmberget uj kan gult ljus betyda möjlighet att mötas eller utfart. 2.8 Arbeten på väg under jord Anmälan om arbeten utöver normalt rutinunderhåll, som kan medföra störningar i trafiken, skall göras i god tid före arbetets början och omedelbart efter arbetets slut till gruvstaberna. Vid arbeten på väg skall särskild varsamhet iakttagas. Då trafikförhållandena så kräver skall bockar med blinkfyrar användas som varningsanordningar. Vägarbetare skall vara utrustade med varselkläder. Fordon, som användes för sådana arbeten, som här avses och som uppställts så att de medför störningar i trafiken, skall i tillämpliga fall vara försedda med signalanordning på hytt-taket med optisk signalanordning. Vid skyddsskrotning på väg används varnings-/trafikljus. Det är förbjudet att passera förutom på klarsignal från skrotningspersonalen. 2.9 Åliggande vid trafikolycka 2.10 Tomgångskörning 2.11 Övrigt Utöver vad som sägs i Trafikförordningen gäller att trafikolyckor och tillbud omedelbart skall rapporteras till Industrivakten. Beträffande handhavande av fordon med hänsyn till ventilationsfrågor gäller förbud mot tomgångskörning under jord. Ovan jord gäller förbud mot tomgångskörning om inte arbetets art kräver tomgång. Olika kombinerade signalsystem (trafik, skjutning m m) finns under jord vid ex vis tappgrupper, krossar m m. Generellt gäller att passering endast får ske vid grönt ljus. Separata regler för underjordsverksamheten skall genomgås före arbetets start med den som ansvarar för att behandla samordningsfrågor under jord. 3 Avtals- och kvalitetsuppföljningar LKAB kommer under avtalstiden att genomföra avtals- och kvalitetsuppföljningar av uppdragstagaren och entreprenörernas avtalsbundna verksamhet. Kostnaderna för dessa fördelas så att LKAB står för genomförandet av avtals- och kvalitetsuppföljningarna, medan uppdragstagaren/entreprenören står för sina egna kostnader i form av arbetstid för den personal som skall medverka eller närvara. 4 Kompetens Uppdragstagaren ansvarar för att de som arbetar i uppdraget har erforderlig kompetens och skall vid anmodan kunna styrka detta. Entreprenören skall för samtliga personer som arbetar inom entreprenaden/uppdraget, ha genomgått en miljöutbildning som omfattar följande: Lagar och bestämmelser som reglerar miljöpåverkan. LKAB:s utbildningsmaterial Yttre Miljö som finns på LKABs hemsida, under rubriken Entreprenörer. Utbildningsmaterialet omfattar. - Avfallshantering. - Miljö- och Energipolicy. - Kemiska produkter. - Rapportering av miljöhändelser.

7 Trafikföreskrift & Miljö 7(9) /, LKAB 2010 För att få inpasseringstillstånd på LKAB:s industriområden är kravet att LKAB:s interaktiva säkerhetsutbildning för entreprenörer ska vara genomförd och att personen har dokumenterad kunskap i handhavande av brandredskap, tilläggsutbildningar krävs bl.a. för arbeten på/vid järnväg samt under jord. Säkerhetsutbildning avseende riskminimering i det egna arbetet. Sparsam körning se Energibesparing. LKAB avgör vilka personalkategorier inom entreprenaden/uppdraget som kan undantas från utbildningskravet. 5 Energibesparing En plan för hur energiförbrukningen skall hållas på en låg nivå skall presenteras för LKAB. I denna plan är nedanstående delar obligatoriska: En redovisning av hur fordons- och maskinförarnas kunskap om sparsam körning kommer att höjas och användas. Målet är att uppnå följande: - 6 månader efter uppdragsstarten skall minst hälften av samtliga fordons- och maskinförare inom entreprenaden ha genomgått utbildning i sparsam körning - efter 12 månader skall samtliga fordons- och maskinförare inom entreprenaden ha genomgått utbildning i sparsam körning. - En redovisning av hur personalen kommer att informeras om hur bränsleförbrukningen utvecklats. Utbildare i sparsam körning finns bland annat på Vägverkets hemsida De som återfinns där uppfyller Vägverkets kriterier för utbildning i sparsam körning. 6 Kemiska produkter Allmänna krav Uppdragstagaren skall tillse att alla farliga kemiska produkter som används i uppdraget är godtagna av LKABs Kemiska nämnd för den specifika användning som avses. Aktuella säkerhetsdatablad på svenska över samtliga farliga kemiska produkter som används i uppdraget/entreprenaden skall finnas lättillgängligt på arbetsplatsen. Kemikalieförteckningen, som skall upprättas för de produkter som är miljö-, hälso eller brandfarliga och som hanteras inom verksamheten, skall som minimum uppta de uppgifter som följer av miljöbalkens regler och tillhörande förordningar och förbrukade mängder skall framgå. Restriktioner (Riktlinjer) Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning skall väljas framför andra om de klarar funktionella krav (övriga undantag skall godkännas av Kemiska nämnden). Bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt renare skall användas. Däck ska vara HA-oljefria om det finns sådana att tillgå för fordonet i fråga. Undantag skall godkännas av LKAB. Kemisk bekämpning av vegetation får ej förekomma annat än efter tillstånd från LKAB. Lagring, uppläggning och hantering skall ske på ett sådant sätt att spill och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 7 Emissionskrav och intyg EU:s regelverk avseende gränsvärden för emissioner för nytillverkade maskiner skall följas och gör att äldre maskiner inte är önskvärda.

8 Trafikföreskrift & Miljö 8(9) /, LKAB 2010 Inriktningen är att motorer i maskiner som uppfyller avgaskrav skall styrkas med intyg från tillverkare som antingen innehåller hänvisning till certifikatnummer eller uppgifter om var och hur motorns avgasvärden har testats samt vilka utsläppsnivåer som uppmätts för kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. För dieselmotorer mäts även partiklar. Alternativt kan maskinen vara försedd med en skylt på motorn där året för certifiering och aktuell kravnivå klart framgår. Motorns tillverkningsår skall framgå av intyg från tillverkaren eller skylt på motorn. För redovisning av avgaskrav för olika EU-steg och Euroklasser, se vidare Gramkos föreskrifter : Avgaskrav enligt EU. Fordon och arbetsmaskiner som det vidtagits åtgärder på i enlighet med krav i denna publikation skall på arbetsplatsen medföra handlingar som styrker detta. 7.1 Redovisning/Transportliggare Uppdragstagaren skall i en transportliggare fortlöpande dokumentera och förvara uppgifter om fordon, förare och transporternas utförande som framgår av detta avtal. Transportliggaren får hållas i datoriserad form. Av transportliggare skall följande framgå: Vilka fordon som används för uppdraget (redovisas halvårsvis). För varje enskilt fordon när besiktningar, bromskontroller och däcksbyten ha gjorts, liksom val av däckstyp och ålder på däcken. Inträffade olyckor och olyckstillbud vid eller i anslutning till transportuppdragets utförande (redovisas sedvanligt inom industriområden). Andra brister som kan vara av betydelse för trafiksäkerheten. Uppdragstagaren skall föra statistik/loggbok över bränsleförbrukningen samt körsträcka m m för varje fordon och arbetsmaskin som används i entreprenaden och på anmodan redovisa detta. Tillhandahålles bränsle skall redovisning ske månadsvis. Transportliggaren skall finnas tillgänglig hos entreprenören under hela avtalstidens längd. LKAB äger rätt att ta del av transportliggaren. LKAB och entreprenör skall vid gemensamma planeringsmöten följa upp att transporterna har utförts på det sätt som anges i detta avtal. Entreprenörens transportliggare skall finnas tillgängliga vid dessa möten. Sådana möten kan påkallas av såväl LKAB som entreprenör och revisor. Ordlista AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamlingar (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen), se vidare Arbetsmaskin Mobil maskin som inte är avsedd att användas på väg. Maskinerna indelas i maskiner med motorer som drivs med varierande varvtal och maskiner med motorer som drivs vid konstant varvtal. Maskiner med motorer som drivs med varierande varvtal utgörs av anläggningsmaskiner såsom hjullastare, schaktmaskiner, bandtraktorer, bandlastare, grävlastare, terränggående truckar, grävmaskiner etc, och vägunderhållsmaskiner såsom väghyvlar, vägvältar, asfaltsbeläggningsmaskiner, mobila kranar etc. Maskiner med motorer med konstant varvtal utgörs av kompressorer, generatorer, vattenpumpar, flismaskiner etc. EU/USA Steg 1-3 Beteckning för avgaskravnivåer för arbetsmaskiner och traktorer som uppfyller avgaskrav enligt EU direktiv 97/68/EG (för arbetsmaskiner) eller direktiv 2000/25/EG (för traktorer) med följddirektiv och USA-steg 1-3 som är likvärdiga med undantag för koldioxidutsläpp. Euro 1-5 Klassificering av tunga fordon som uppfyller buller- och avgaskrav enligt direktiv 88/77/EG med följdirektiv. Verifiering av att ett fordon uppfyller kraven sker för svenskregistrerade fordon genom att uppdragstagaren redovisar fordonets årsmodell (alternativt registreringsnumret för fordonet) eller för övriga fordon med EU-godkännande, första inregistreringsdatum för fordonet.

9 Trafikföreskrift & Miljö 9(9) /, LKAB 2010 Farliga kemiska produkter Sådana kemiska produkter som tillhör en eller flera av faroklasserna enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter och/eller enligt CLP (Classification, Labelling and Packaging) EG förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Fordon Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken. I detta sammanhang fordon som huvudsakligen inrättats för att gå på väg. Indelas i lätta fordon på högst 3,5 ton och tunga fordon över 3,5 ton. Fordonets ålder Åldern räknas från och med det kalenderår då fordonet registrerades för allra första gången, oavsett registreringsland. HA-oljefria däck Däck som inte innehåller oljor med mer än tre procents halt av polyaromatiska kolväten (PAH) enligt mätmetod IP 346/86, dvs. inga märkningspliktiga högaromatiska oljor. Polyaromatiska kolväten (PAH) är en grupp ämnen som bildas vid ofullständig förbränning. Halterna av PAH i miljön har blivit större på grund av den ökade användningen av fossila bränslen. De största utsläppen kommer idag från industrier, trafik och uppvärmning. Kemikalieförteckning En förteckning över kemiska produkter som är miljö-, hälso- eller brandfarliga och skall som minimum innehålla uppgifter om produktens namn, omfattning och användning av produkten, information om produktens farlighet och klassificering. Kolmonoxid (CO) Gas som bland annat finns i bilavgaser. Äldre namn är koloxid eller kolos. Reglerad avgasparameter för förbränningsmotorer. Kolmonoxid är hälsofarligt att andas in, ger minskad syreförsörjning och kan ge symptom i hjärtkärlsystemet och centrala nervsystemet. Kolväten (HC) Samlingsnamn för föroreningar som innehåller väte (H) och kol (C), även kallat kolväte. Reglerad avgasparameter för förbränningsmotorer. Oförbränt bränsle och oljerester i avgaser innehåller kolväten. Bidrar till bildning av marknära ozon. Vissa kolväten är cancerogena och kan även påverka nervsystemet. Fotokemisk smog, som bildas av kolväten och kväveoxider i städer, sprids över stora områden. Kolvätet metan (CH4) bidrar till växthuseffekten. Kväveoxider (NOX) Samlingsnamn för kväveoxiderna NO (kvävemonoxid) och NO2 (kvävedioxid). Reglerad avgasparameter för förbränningsmotorer. Kväveoxider finns i bland annat bilavgaser och bidrar till att marknära ozon bildas. Hälsofarligt, kan orsaka allergier och luftvägssjukdomar. Försurar och göder skogar, sjöar och marker. Sprids över stora regioner och förstärker växthuseffekten. Maskinens ålder Maskinens ålder räknas från och med det kalenderår då originalmotorn tillverkades. Maskinens ålder skall kunna styrkas med av tillverkaren tillhandahållen dokumentation. Partiklar (PM) I detta sammanhang partiklar från bilavgaser. Reglerad avgasparameter för dieselmotorer. Kan orsaka cancer. Kan också orsaka allergier, luftvägssjukdomar och ökad dödlighet i hjärt- och lungsjukdomar. Sprids regionalt. Säkerhetsdatablad, tidigare Varuinformationsblad. Regler för när ett säkerhetsdatablad måste skrivas och vad det ska innehålla finns i artikel 31och bilaga II i EG förordningen nr 1907/2006 REACH). Se vidare Uppdragstagare Entreprenör, underentreprenör, projektör, konsult, underkonsult eller annan utförare av uppdrag åt beställaren.

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 QIII ideell förening Västra vägen 11A 171 26 Solna Tel +46 (8) 734 52 51 info@q3.se www.q3.se Ägs av LO och NTF 1.12 QIII, Bedömningssystem för upphandlare av tunga

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar Värnamo kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar Diarie 2013.165 Upphandlare Harrieth Forsberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-03-19 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Miljökrav vid upphandling av entreprenader Miljökrav vid upphandling av entreprenader Maskininstruktörkonferens 2011-11-25 Sören Dahlén Trafikverket Ulrika Franzén Sweco Uppdatering av generella miljökrav vid entreprenader Mål Gemensamma krav med

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 1(8) Gabriela Balodis, AV 2005-02-23 Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 Förklaringar: överstruken text upphävd röd text i kursiv nytt text med gul bakgrund anpassning till Europaparlamentets

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafiken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de flesta

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 UTKAST ALLMÄN KONSULTATION 2015-05-21 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 2001:1080 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer