TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV"

Transkript

1 Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter Trafikföreskrifter externt LKABs verksamhet skall genom ständiga förbättringar av arbetsmiljö, yttre miljö och energianvändning bidra till en långsiktigt hållbar och lönsam utveckling. LKAB betyder i detta dokument LKAB moderbolag med dotterbolag i Sverige. Kraven i detta dokument kompletteras av lagar och andra myndighetskrav samt LKAB:s gällande entreprenadföreskrifter och övergripande krav. LKABs krav finns uppdaterade på hemsidan Grundregeln vid framförande av fordon inom LKAB:s områden är att följa samhällets trafikregler. De undantag och tillägg som finns definieras i denna Trafikföreskrift. Polis och Industrivakt har rätt att genomföra kontroller inom industriområdet och vissa trafikbrott omfattas även inom industriområdet av samhällets sanktionssystem, t ex rattonykterhet. Vid överträdelse träder LKAB:s sanktionssystem in. Se sammanställning av regler gällande arbetsmiljö och säkerhet. Omfattning Om inte annat sägs i specifika eller övergripande avtalsdokument gäller kraven i detta dokument för samtliga entreprenader och tjänster där fordon och/eller arbetsmaskiner ingår, eller där användning av sådana är en nödvändig förutsättning för uppdragets genomförande. Kraven gäller samtliga uppdragstagare i respektive uppdrag. Uppdragstagaren svarar för de kostnader som kraven i alla delar föranleder. Uppdrag upphandlade före utfärdandet av detta dokument skall innefattas där så är möjligt med hänsyn till gällande avtalsvillkor. INNEHÅLL 1 Arbetsmiljö och Yttre Miljö Bestämmelser vad gäller fordonstrafik och trafiksäkerhetskrav Avtals- och kvalitetsuppföljningar Kompetens Energibesparing Kemiska produkter Emissionskrav och intyg Ordlista... 8

2 Trafikföreskrift & Miljö 2(9) /, LKAB Arbetsmiljö och Yttre Miljö De riktlinjer LKAB fastställt skall följas. Vid alla arbetsuppgifter som omfattas av kraven i AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete (senast ändrad AFS 2008:16) skall en arbetsmiljöplan upprättas av Beställaren. I arbetsmiljöplanen beskrivs arbetsuppgifter, system och rutiner specificeras samt att förekommande risker identifieras och att detta åtföljs av en handlingsplan för konkreta arbetsmiljöåtgärder som säkerställer utförandet av arbetsuppgifterna. Uppdragstagaren skall utan dröjsmål meddela LKAB om uppkomna situationer som kan innebära att den yttre miljön påverkas negativt eller att det sker ett avsteg från arbetsmiljöplanen och/eller att efterlevandet av gällande lagstiftning äventyras. 1.1 Specifika arbetsmiljökrav Uppdragstagaren och de företag/entreprenörer som genomför de avtalade transporterna skall ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 2001:01 (senast ändrad AFS 2003:04). Uppdragstagaren skall informera Beställaren om arbetsmiljörisker inom uppdragets omfattning samt omgående rapportera Tillbud och Olycksfall. 1.2 Specifika miljökrav på uppdragstagaren Uppdragstagaren och de företag/entreprenörer som genomför de avtalade uppdragen skall : Ha en plan med mål för att minska fossila bränslen och CO2-utsläpp per tonkilometer. Dokumentera och redovisa transporternas energiåtgång. Alltid välja miljömärkta produkter (om funktionella produkter finns på marknaden) för rengörning och underhåll av fordon. Kräva i avtal med underleverantörer att miljömärkta produkter (om funktionella produkter finns på marknaden) ska användas vid rengörning och underhåll av fordon. Vid utsläpp, ex oljeutsläpp, till miljö kontaktas LKABs Yttre miljö. Försök förhindra spridning till mark, luft och vatten. Absorptionsmedel bör finnas till hands för att snabbt kunna suga upp eventuella spill och läckage på mark. Detta ska sedan tas omhand som farligt avfall). 2 Bestämmelser vad gäller fordonstrafik och trafiksäkerhetskrav 2.1 Egenkontroll och ansvar Uppdragstagaren skall genom fortlöpande egenkontroll tillse att kraven uppfylls. Beställaren förbehåller sig rätten till att utföra kontroll av att gällande krav är tillgodosedda. Utöver det som sägs i trafikföreskrifterna vid LKAB, skall gällande vägtrafiklagstiftning i tillämpliga delar och berganvisningarnas bestämmelser tillämpas. Uppdragen skall utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Att inte följa gällande trafikregler/besiktningskrav betraktas som ett avtalsbrott där LKAB:s sanktionssystem kan komma att tillämpas. 2.2 Krav på körkort Förarbevis Körkortslagen (KKL SFS 1998:488) gäller. Förare av fordon skall alltid inneha körkort av rätt klass för det fordon som framförs. Undantag finns internt för vissa specialmaskiner under jord där körkort klass B kompletteras av specialutbildning (lastmaskiner, gruvtruckar, utrustningar byggda lastbilschassin etc.). Körkortsklass D ska innehas av förare som framför fordon med fler än åtta passagerare. 2.3 Bestämmelser om förare I Trafikförordningen 3 kap 1 sägs: "Fordon får ej föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning eller påverkan av starka drycker eller andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av annat skäl ej kan föra fordonet på betryggande sätt." Raster enligt Vägarbetstidslagen 18 skall följas.

3 Trafikföreskrift & Miljö 3(9) /, LKAB Fordon Bilbälte skall, där bälte finns, alltid användas av förare och passagerare. Det åligger förare att före och efter körning utföra daglig tillsyn av fordonet, Tillsynen ska innefatta okulärbesiktning av olje- och dieselläckage samt se till att brister åtgärdas. Rengöring av hela fordonet bör utföras minst 1 ggr/vecka för att minimera brandrisk. Fordon skall vara godkända enligt gällande lagar och föreskrifter samt LKABs regler och föreskrifter. Samtliga fordon som används i Gruv- och berganläggningar samt verksbyggnader skall vara brandskyddade och kontrolleras enligt krav i GRAMKOs "Informationsskrift om brandskydd i Gruv- och berganläggningar". Generellt skall självgående motordrivna maskiner och transportfordon som väger över 3,5 ton (totalvikt) som används i Gruv- och berganläggningar samt verksbyggnader dessutom vara säkerhetsutrustade med helautomatisk släckningsanläggning fr.o.m Avställda fordon som nyttjas innanför LKAB:s industriområde skall säkerhetsbesiktigas minst motsvarande svensk bilprovnings krav 1 ggr/år av godkänd verkstad. Besiktningsprotokoll skall dokumenteras skriftligt och skall kunna uppvisas vid tillsynskontroll. Det åligger varje entreprenör att upprätta en fordonslista med de fordon som omfattas av bromstesterna och avgastesterna samt att meddela dessa till Beställaren. Följande fordonstyper omfattas av säkerhetsbesiktning och bromsprov i bromsbänk: Lastbilar oavsett typ och nyttjandesätt samt fordon för persontransport. Fordon som undantages bromsprov i bromsbänk: Fordon som av praktiska/tekniska omständigheter inte kan testas, te x borraggregat och liknande fordon. Dessa maskiner skall kontinuerligt kontrolleras beträffande bromsarnas duglighet och funktion vid respektive maskins uh-tillfälle, eller då maskinen besöker verkstad. Dock skall kontroll göras minst 1 ggr/år. Kontroller skall dokumenteras skriftligt och skall kunna uppvisas vid tillsynskontroll. Den som underlåter att säkerhetsbesikta/bromstesta sitt fordon eller inte infinner sig till test på avtalad tid får då omedelbart fordonet belagt med körförbud. Detta körförbud häves endast genom godkänd säkerhetsbesiktning/bromstest. Alla fordon som nyttjas UJ (under jord) och arbetsfordon i verksbyggnader skall avgastestas: Fordon som används för bergtransport/uttag av berg testas var 8:e vecka. Övriga fordon testas var 12:e vecka. Gasvarnare för CO och NO 2. skall medföras vid arbete på produktionsområden i alla fordon. Som produktionsområde avses område där malmproduktion eller tillredningsproduktion sker. I fordon och maskiner som nyttjas underjord skall finnas tillräckligt många flykthuvor för det antal personer som kan transporteras med. Med undantag för utrycknings- och räddningsfordon är endast el- och dieseldrift tillåten under jord. Hjälm behöver ej användas i fordon med hytt men skall tillsammans med lampa finnas i fordonet, undantaget är bussar som endast åker till besöksgruvan i Kiruna. De fordon och arbetsmaskiner som genomför de avtalade uppdragen skall ha regelbundet underhåll enligt tillverkans rekommendationer för miljöpåverkande system och komponenter. Dokumentation över genomförd service skall vid begäran visas upp för LKAB. Anlitade verkstäder för service och reparationer skall uppfylla ställda lagkrav vad gäller hantering av farligt avfall som uppkommer vid fordonsunderhåll. Kraven anges i Förordning om farligt avfall (SFS 1996:971).

4 Trafikföreskrift & Miljö 4(9) /, LKAB 2010 Fordon skall inom LKABs industriområden tvättas och rengöras på iordningsställd och avsedd plats för att undvika negativ miljöpåverkan samt ha anordnade uppställningsplatser så att eventuellt läckage kan samlas upp och förhindras nå omgivande mark, vattendrag etc Regler brandskydd för fordon/maskiner underjord i LKAB:s anläggningar Brandbesiktning fordon/maskiner: Samtliga fordon/maskiner skall vara brandbesiktade enligt villkor i GRAMKO:s "Informationsskrift om brandskydd i Gruv- och berganläggningar". Utförare av brandbesiktningar är av LKAB utsedd verkstads personal samt entreprenörer som har gått en utbildning och blivit certifierade. Externa fordon får inte besiktas av ägarfirma till fordonet. Brandbesiktning skall utföras min 1 gång/år. Fordonssläckanläggning(system): Klassindelning på vilka fordon/maskiner som skall ha släckanläggning. Klarläggande vilka leverantörer som är godkända samt vilket utförande släcksystemen skall ha. Utförande på släckanläggning skall vara följande: 1. Fast monterad helautomatisk släckanläggning. Anläggning som vid brand avger larm, utlöser släckmedel och samtidigt automatiskt stoppar motor, stänger bränsle och elsystem. Skall finnas på fordon/maskiner som arbetar obemannad underjord (klass 1). 2. Fast monterad helautomatisk släckanläggning. Anläggning som vid brand avger larm, utlöser släckmedel, manuell frånkoppling av motor (drivning), bränsle och elsystem. Skall finnas på fordon/maskiner i klass 2 (bemannad fordon/maskin). 3. Fordon/maskiner med 1000V elskåp skall skyddas med separat typ CO2/Novec släckmedel som ingår i totala släckanläggningen. Klassindelning av fordon/maskiner vad gäller fordonsbrandskyddet: Klass 1. Fordon/maskiner som jobbar obemannade under jord. (se pkt 1 utförande släckanläggning + övrigt se Brandskydd i gruv- och berganläggningar). Klass 2. Tyngre fordon/maskiner över 3,5 ton totalvikt (se pkt2 utförande släckanläggning + övrigt se Brandskydd i gruv- och berganläggningar). Klass 3. Fordon och maskiner som efter dokumenterad riskbedömning inte bedöms behöva släcksystem. (ingen släckanläggning, övrigt se Brandskydd i gruv- och berganläggningar). Klass 4. Normalt mindre transport och service fordon under 3,5 ton. (ingen släckanläggning, övrigt se GRAMKOs "Informationsskrift om brandskydd i Gruv- och berganläggningar"). Generellt kan man säga att fordon/maskiner över 3,5 ton skall ha fordonssläcksystem fr.o.m , om inte så skall det göras en dokumenterad riskbedömning som fastslår att den inte behöver ett fordonssläcksystem. Riskbedömningen skall godkännas av LKABs brandorganisation. Tillägg till klassindelning: Fordon/maskiner i produktion med elskåp 1000 V skall ha CO2/Novec typ av släckning i dessa. Fordon som transporterar farligt gods på allmänna vägar skall uppfylla kraven för vad som står i ADR-S, Statens räddningsverk föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, författningsnummer SRVFS 2002:1 Förutom dessa krav skall den vara brandbesiktad, säkerhetsbesiktad och ha automatisk släckanläggning enligt klass 2 samt eventuellt släckmedel om 1000V elskåp finns.

5 Trafikföreskrift & Miljö 5(9) /, LKAB 2010 Om osäkerhet uppstår i fråga om vilken klass f/m tillhör ska frågan tas upp med brandskyddsansvarig för beslut. Om den inte kan klassas in skall riskanalys göras för att identifiera samtliga brandrisker och därefter faställs vilket brandskydd fordon/maskiner skall ha. Leverantörer/varumärken: I dag kräver LKAB helautomatiskt SBF 127 system av fabrikaten Dafo (Forrex), Fogmaker eller Ansul. Systemen är väl utprovade och har visat sig fungera bra, samt har fungerande service och underhåll i Malmfälten. Dafo (Forrex) ska ha fördröjning på 15 sek i sitt system. Fogmakers system ökar sin mängd vätska så att det blir en motsvarande (15 sek)tids förlängning på släckfrekvensen mot deras ordinarie utlösningstid. Rekommendationer i övrigt på utförande och installationer av släcksystemen för olika fordon/maskiner kan fås av LKABs brandskyddsorganisation. Vid val av släcksystem för nymontage ska anvisningar tas fram gällande val av lämpligt släcksystem. Anvisningarna ska baseras på en riskbedömning för respektive fordonstyp/applikation. Ansvarig för anvisningarna är LKABs brandskyddsfunktion. 2.5 Trafikregler Förtydligande om icke fungerande släckanläggning: Ett fordon/maskin med icke fungerande släckanläggning får inte framföras i produktionen. Icke fungerande släckanläggning skall av förare omgående meddelas till verkstad för direkt kontroll samt åtgärd. Fordon/maskin kan endast tas i bruk utan släcksystem efter att riskanalys gjorts tillsammans med gruvchef, brandskyddsansvarig samt att försäkringsbolag meddelats. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim om inte hastighetsskyltar anger annat. Väjningsplikt - lämna företräde - föreligger vid infart mot produktionsområden där produktionsmaskiner har företräde samt mot snedbanor under jord. Högerregeln, enligt Trafikförordningen 3 kap 18, gäller där skyltar icke visar annat. Undantag: Inne på brytningsområde, där lastning pågår, har lastmaskin företräde framför all annan trafik. I enkelfiliga snedbanor skall den nedåtgående trafiken lämna företräde åt den uppåtgående. I horisontella enkelfiliga orter meddelas företrädesriktning med skyltar. All obehörig trafik är förbjuden under bergtappar. 2.6 Parkering Annan uppställning eller stannande av fordon Vid parkering och uppställning av fordon måste parkeringstillstånd finnas vid motorvärmarplats. I övrigt skall skyltar och anslag respekteras. Parkeringsförbud för privata fordon råder inne i LKABs lokaler. Stannande eller uppställning av fordon får inte ske om inte trafiksituationen gör det nödvändigt: I eller invid skarp horisontal- eller vertikalkurva. På annan plats där sikten är skymd. Inom ett avstånd av 30 m framför trafikmärken eller anvisningsskyltar. I ventilationsortar, påhugg mot ventilationsschakt eller framför ventilationsanordningar. Detta bland annat p.g.a. brandrisk. I enkelfiliga orter. På mötesplatser. Utan hinder av förbudet får fordon som användes för vägarbeten, arbeten med ledningar och belysningar, avhjälpande av fel på annat fordon samt utryckningsfordon, om så är nödvändigt, stannas med iakttagande av de särskilda föreskrifter som lämnas under rubriken "Arbeten på väg under jord".

6 Trafikföreskrift & Miljö 6(9) /, LKAB Mötesplats I Malmberget uj kan gult ljus betyda möjlighet att mötas eller utfart. 2.8 Arbeten på väg under jord Anmälan om arbeten utöver normalt rutinunderhåll, som kan medföra störningar i trafiken, skall göras i god tid före arbetets början och omedelbart efter arbetets slut till gruvstaberna. Vid arbeten på väg skall särskild varsamhet iakttagas. Då trafikförhållandena så kräver skall bockar med blinkfyrar användas som varningsanordningar. Vägarbetare skall vara utrustade med varselkläder. Fordon, som användes för sådana arbeten, som här avses och som uppställts så att de medför störningar i trafiken, skall i tillämpliga fall vara försedda med signalanordning på hytt-taket med optisk signalanordning. Vid skyddsskrotning på väg används varnings-/trafikljus. Det är förbjudet att passera förutom på klarsignal från skrotningspersonalen. 2.9 Åliggande vid trafikolycka 2.10 Tomgångskörning 2.11 Övrigt Utöver vad som sägs i Trafikförordningen gäller att trafikolyckor och tillbud omedelbart skall rapporteras till Industrivakten. Beträffande handhavande av fordon med hänsyn till ventilationsfrågor gäller förbud mot tomgångskörning under jord. Ovan jord gäller förbud mot tomgångskörning om inte arbetets art kräver tomgång. Olika kombinerade signalsystem (trafik, skjutning m m) finns under jord vid ex vis tappgrupper, krossar m m. Generellt gäller att passering endast får ske vid grönt ljus. Separata regler för underjordsverksamheten skall genomgås före arbetets start med den som ansvarar för att behandla samordningsfrågor under jord. 3 Avtals- och kvalitetsuppföljningar LKAB kommer under avtalstiden att genomföra avtals- och kvalitetsuppföljningar av uppdragstagaren och entreprenörernas avtalsbundna verksamhet. Kostnaderna för dessa fördelas så att LKAB står för genomförandet av avtals- och kvalitetsuppföljningarna, medan uppdragstagaren/entreprenören står för sina egna kostnader i form av arbetstid för den personal som skall medverka eller närvara. 4 Kompetens Uppdragstagaren ansvarar för att de som arbetar i uppdraget har erforderlig kompetens och skall vid anmodan kunna styrka detta. Entreprenören skall för samtliga personer som arbetar inom entreprenaden/uppdraget, ha genomgått en miljöutbildning som omfattar följande: Lagar och bestämmelser som reglerar miljöpåverkan. LKAB:s utbildningsmaterial Yttre Miljö som finns på LKABs hemsida, under rubriken Entreprenörer. Utbildningsmaterialet omfattar. - Avfallshantering. - Miljö- och Energipolicy. - Kemiska produkter. - Rapportering av miljöhändelser.

7 Trafikföreskrift & Miljö 7(9) /, LKAB 2010 För att få inpasseringstillstånd på LKAB:s industriområden är kravet att LKAB:s interaktiva säkerhetsutbildning för entreprenörer ska vara genomförd och att personen har dokumenterad kunskap i handhavande av brandredskap, tilläggsutbildningar krävs bl.a. för arbeten på/vid järnväg samt under jord. Säkerhetsutbildning avseende riskminimering i det egna arbetet. Sparsam körning se Energibesparing. LKAB avgör vilka personalkategorier inom entreprenaden/uppdraget som kan undantas från utbildningskravet. 5 Energibesparing En plan för hur energiförbrukningen skall hållas på en låg nivå skall presenteras för LKAB. I denna plan är nedanstående delar obligatoriska: En redovisning av hur fordons- och maskinförarnas kunskap om sparsam körning kommer att höjas och användas. Målet är att uppnå följande: - 6 månader efter uppdragsstarten skall minst hälften av samtliga fordons- och maskinförare inom entreprenaden ha genomgått utbildning i sparsam körning - efter 12 månader skall samtliga fordons- och maskinförare inom entreprenaden ha genomgått utbildning i sparsam körning. - En redovisning av hur personalen kommer att informeras om hur bränsleförbrukningen utvecklats. Utbildare i sparsam körning finns bland annat på Vägverkets hemsida De som återfinns där uppfyller Vägverkets kriterier för utbildning i sparsam körning. 6 Kemiska produkter Allmänna krav Uppdragstagaren skall tillse att alla farliga kemiska produkter som används i uppdraget är godtagna av LKABs Kemiska nämnd för den specifika användning som avses. Aktuella säkerhetsdatablad på svenska över samtliga farliga kemiska produkter som används i uppdraget/entreprenaden skall finnas lättillgängligt på arbetsplatsen. Kemikalieförteckningen, som skall upprättas för de produkter som är miljö-, hälso eller brandfarliga och som hanteras inom verksamheten, skall som minimum uppta de uppgifter som följer av miljöbalkens regler och tillhörande förordningar och förbrukade mängder skall framgå. Restriktioner (Riktlinjer) Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning skall väljas framför andra om de klarar funktionella krav (övriga undantag skall godkännas av Kemiska nämnden). Bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt renare skall användas. Däck ska vara HA-oljefria om det finns sådana att tillgå för fordonet i fråga. Undantag skall godkännas av LKAB. Kemisk bekämpning av vegetation får ej förekomma annat än efter tillstånd från LKAB. Lagring, uppläggning och hantering skall ske på ett sådant sätt att spill och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 7 Emissionskrav och intyg EU:s regelverk avseende gränsvärden för emissioner för nytillverkade maskiner skall följas och gör att äldre maskiner inte är önskvärda.

8 Trafikföreskrift & Miljö 8(9) /, LKAB 2010 Inriktningen är att motorer i maskiner som uppfyller avgaskrav skall styrkas med intyg från tillverkare som antingen innehåller hänvisning till certifikatnummer eller uppgifter om var och hur motorns avgasvärden har testats samt vilka utsläppsnivåer som uppmätts för kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. För dieselmotorer mäts även partiklar. Alternativt kan maskinen vara försedd med en skylt på motorn där året för certifiering och aktuell kravnivå klart framgår. Motorns tillverkningsår skall framgå av intyg från tillverkaren eller skylt på motorn. För redovisning av avgaskrav för olika EU-steg och Euroklasser, se vidare Gramkos föreskrifter : Avgaskrav enligt EU. Fordon och arbetsmaskiner som det vidtagits åtgärder på i enlighet med krav i denna publikation skall på arbetsplatsen medföra handlingar som styrker detta. 7.1 Redovisning/Transportliggare Uppdragstagaren skall i en transportliggare fortlöpande dokumentera och förvara uppgifter om fordon, förare och transporternas utförande som framgår av detta avtal. Transportliggaren får hållas i datoriserad form. Av transportliggare skall följande framgå: Vilka fordon som används för uppdraget (redovisas halvårsvis). För varje enskilt fordon när besiktningar, bromskontroller och däcksbyten ha gjorts, liksom val av däckstyp och ålder på däcken. Inträffade olyckor och olyckstillbud vid eller i anslutning till transportuppdragets utförande (redovisas sedvanligt inom industriområden). Andra brister som kan vara av betydelse för trafiksäkerheten. Uppdragstagaren skall föra statistik/loggbok över bränsleförbrukningen samt körsträcka m m för varje fordon och arbetsmaskin som används i entreprenaden och på anmodan redovisa detta. Tillhandahålles bränsle skall redovisning ske månadsvis. Transportliggaren skall finnas tillgänglig hos entreprenören under hela avtalstidens längd. LKAB äger rätt att ta del av transportliggaren. LKAB och entreprenör skall vid gemensamma planeringsmöten följa upp att transporterna har utförts på det sätt som anges i detta avtal. Entreprenörens transportliggare skall finnas tillgängliga vid dessa möten. Sådana möten kan påkallas av såväl LKAB som entreprenör och revisor. Ordlista AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamlingar (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen), se vidare Arbetsmaskin Mobil maskin som inte är avsedd att användas på väg. Maskinerna indelas i maskiner med motorer som drivs med varierande varvtal och maskiner med motorer som drivs vid konstant varvtal. Maskiner med motorer som drivs med varierande varvtal utgörs av anläggningsmaskiner såsom hjullastare, schaktmaskiner, bandtraktorer, bandlastare, grävlastare, terränggående truckar, grävmaskiner etc, och vägunderhållsmaskiner såsom väghyvlar, vägvältar, asfaltsbeläggningsmaskiner, mobila kranar etc. Maskiner med motorer med konstant varvtal utgörs av kompressorer, generatorer, vattenpumpar, flismaskiner etc. EU/USA Steg 1-3 Beteckning för avgaskravnivåer för arbetsmaskiner och traktorer som uppfyller avgaskrav enligt EU direktiv 97/68/EG (för arbetsmaskiner) eller direktiv 2000/25/EG (för traktorer) med följddirektiv och USA-steg 1-3 som är likvärdiga med undantag för koldioxidutsläpp. Euro 1-5 Klassificering av tunga fordon som uppfyller buller- och avgaskrav enligt direktiv 88/77/EG med följdirektiv. Verifiering av att ett fordon uppfyller kraven sker för svenskregistrerade fordon genom att uppdragstagaren redovisar fordonets årsmodell (alternativt registreringsnumret för fordonet) eller för övriga fordon med EU-godkännande, första inregistreringsdatum för fordonet.

9 Trafikföreskrift & Miljö 9(9) /, LKAB 2010 Farliga kemiska produkter Sådana kemiska produkter som tillhör en eller flera av faroklasserna enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter och/eller enligt CLP (Classification, Labelling and Packaging) EG förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Fordon Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken. I detta sammanhang fordon som huvudsakligen inrättats för att gå på väg. Indelas i lätta fordon på högst 3,5 ton och tunga fordon över 3,5 ton. Fordonets ålder Åldern räknas från och med det kalenderår då fordonet registrerades för allra första gången, oavsett registreringsland. HA-oljefria däck Däck som inte innehåller oljor med mer än tre procents halt av polyaromatiska kolväten (PAH) enligt mätmetod IP 346/86, dvs. inga märkningspliktiga högaromatiska oljor. Polyaromatiska kolväten (PAH) är en grupp ämnen som bildas vid ofullständig förbränning. Halterna av PAH i miljön har blivit större på grund av den ökade användningen av fossila bränslen. De största utsläppen kommer idag från industrier, trafik och uppvärmning. Kemikalieförteckning En förteckning över kemiska produkter som är miljö-, hälso- eller brandfarliga och skall som minimum innehålla uppgifter om produktens namn, omfattning och användning av produkten, information om produktens farlighet och klassificering. Kolmonoxid (CO) Gas som bland annat finns i bilavgaser. Äldre namn är koloxid eller kolos. Reglerad avgasparameter för förbränningsmotorer. Kolmonoxid är hälsofarligt att andas in, ger minskad syreförsörjning och kan ge symptom i hjärtkärlsystemet och centrala nervsystemet. Kolväten (HC) Samlingsnamn för föroreningar som innehåller väte (H) och kol (C), även kallat kolväte. Reglerad avgasparameter för förbränningsmotorer. Oförbränt bränsle och oljerester i avgaser innehåller kolväten. Bidrar till bildning av marknära ozon. Vissa kolväten är cancerogena och kan även påverka nervsystemet. Fotokemisk smog, som bildas av kolväten och kväveoxider i städer, sprids över stora områden. Kolvätet metan (CH4) bidrar till växthuseffekten. Kväveoxider (NOX) Samlingsnamn för kväveoxiderna NO (kvävemonoxid) och NO2 (kvävedioxid). Reglerad avgasparameter för förbränningsmotorer. Kväveoxider finns i bland annat bilavgaser och bidrar till att marknära ozon bildas. Hälsofarligt, kan orsaka allergier och luftvägssjukdomar. Försurar och göder skogar, sjöar och marker. Sprids över stora regioner och förstärker växthuseffekten. Maskinens ålder Maskinens ålder räknas från och med det kalenderår då originalmotorn tillverkades. Maskinens ålder skall kunna styrkas med av tillverkaren tillhandahållen dokumentation. Partiklar (PM) I detta sammanhang partiklar från bilavgaser. Reglerad avgasparameter för dieselmotorer. Kan orsaka cancer. Kan också orsaka allergier, luftvägssjukdomar och ökad dödlighet i hjärt- och lungsjukdomar. Sprids regionalt. Säkerhetsdatablad, tidigare Varuinformationsblad. Regler för när ett säkerhetsdatablad måste skrivas och vad det ska innehålla finns i artikel 31och bilaga II i EG förordningen nr 1907/2006 REACH). Se vidare Uppdragstagare Entreprenör, underentreprenör, projektör, konsult, underkonsult eller annan utförare av uppdrag åt beställaren.

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

vad lagen säger om din hjullastare

vad lagen säger om din hjullastare vad lagen säger om din hjullastare begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 HJULLASTARE PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 LAGAR OCH REGLER 9 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer