Granskning av internhyressättning Halmstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av internhyressättning Halmstads kommun"

Transkript

1 Granskning av internhyressättning Halmstads kommun November 2011 Bo Thörn Carl-Magnus Stensson

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Bakgrund 5 Syfte, avgränsning och metod 5 GRANSKNINGSRESULTAT 6 Organisation 6 Regler och riktlinjer 6 Avtal och ansvarsförhållanden 7 Modell för lokalkostnadsberäkning 10 Krav på effektiviseringar 12 2 of 14

3 Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av internhyressättning. Revisionsfrågan för granskningen är: har kommunen har en ändamålsenlig och effektiv internhyressättning? Underlaget för granskningen omfattar avtal, riktlinjer, modell för hyressättning samt intervjuer inom Fastighetskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Stadskontoret, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Hemvårdsförvaltningen, Teknik- och fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Vår sammanfattande bedömning är att kommunen har en i huvudsak ändamålsenlig internhyressättning. Styrningen, genom incitament för att nå en effektiv användning av lokaler, är inte effektivt. Vi lämnar också följande kommentarer kring kontrollfrågorna i granskningen. Regler och riktlinjer Kommunen har tagit fram riktlinjer och anvisningar för hanteringen av internhyressättning. Vi ser positivt på att en förändring kommer att ske avseende planering av lokalanvändning och incitament för lokaleffektivisering. Avtal och ansvarsförhållanden Hyresavtal tillsammans med anvisningar, gränsdragningslistan för drift och underhåll och kommunens ekonomistyrningsprinciper anger skyldigheter och ansvar. Hyresgästerna upplever en viss oklarhet i ansvarförhållanden samt brist på information och återkoppling när det gäller underhållsarbeten. Vi har noterat att samverkan mellan Fastighetskontoret och hyresgästerna fungerar väl om förvaltningarna har angivet ansvar för lokalfrågor inom sin förvaltning och har en organiserad och regelbunden samverkan med Fastighetskontoret. Vi bedömer att samverkan mellan Teknik- och Fritidsförvaltningen och Fastighetskontoret bör förbättras. Det finns en risk i att förvaltningar självständigt svarar för kontakter och överenskommelser med externa fastighetsägare. Förfarandet är inte förenligt med kommunens principer. Det kan begränsa insyn och kontroll över fastigheterna och deras kostnader. Det finns också en sårbarhet när frågor behandlas av få personer. Modell för lokalkostnadsberäkning Fastighetsnämndens administration av kontrakt och tilläggskontrakt ger hyresgästerna tillräcklig insyn i och information om kontrakt per objekt. Enligt vår bedömning behöver hyresgästerna få tidigare information om kommande års hyreskostnader. Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden behöver underlag för att beräkna ersättningen till enskilda förskolor och fristående skolor. Lokalkostnaderna bör avse de faktiska kostnaderna för verksamheten. Om lokaler inte används inom Barn- och utbildningsnämnden eller Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden men hyreskontraktet och ram finns kvar, kommer ersättningen till friskolor att bli högre än vad som motsvaras av kommunens egen kostnad för sitt skolväsende. 3 of 14

4 Krav på effektiviseringar Enligt vår bedömning finns en konsekvent fördelning av ansvar och krav på effektivisering för mediaförbrukning. Ansvar och kraven på effektivisering ligger på Fastighetsnämnden. Kommunens nuvarande modell för den ekonomiska styrningen av fastighetsfrågor har inte någon större påverkan på effektivisering av lokalanvändningen. Vår bedömning är att ansvar för och krav på en effektiv användning av lokaler bör ses i sin helhet och omfatta såväl Samhällsbyggnadskontoret, förvaltningarna som hyresgäster samt Fastighetskontoret. Kommunen har genom verksamhetsöversyn och i planeringsdirektiven för vidtagit övergripande initiativ för en effektivare lokalanvändning. Incitamentsstrukturen är ännu inte utvecklad och anpassad till de intentioner som kommunen ställt upp för en effektiv lokalanvändning. De enskilda nämnderna/förvaltningarna bör få del av de besparingar som görs på användningen av lokalerna oavsett den alternativa användningen. Om en nämnd/förvaltning lämnar lokaler som inte behövs för verksamheten bör den ekonomiska vinningen inte vara beroende av om lokalerna får annan hyresgäst. Kraven på Samhjällsbyggnadskontoret att stödja hyresgästerna med att ställa om användningen av lokaler och finna alternativ användning kan öka om hyresgästerna kan lämna outnyttjade lokaler inom kontraktstiden. Kraven på effektivisering av lokalanvändningen omfattar idag inte lokaler som kommunen hyr av externa fastighetsägare. I detta sammanhang bör också beaktas hur effektivisering av lokalanvändningen ska stimuleras när man hyr in lokaler från externa fastighetsägare. 4 of 14

5 Inledning Bakgrund Fastighetskontoret inom Halmstads kommun ansvarar för att tillhandahålla och förvalta fastigheter åt kommunens olika verksamheter. Formerna för hur detta ska ske är fastställt i kommunens ekonomistyrningsprinciper. Totalt uppgår lokalernas yta till ca kvm och intäkterna uppgår till drygt 500 mnkr. Kommunen har tagit fram särskilda anvisningar och riktlinjer som ska spegla formerna för uthyrning av lokaler. Enligt riktlinjerna ska kommunens internhyror spegla lokalernas självkostnad för kontraktsperioden och ska omprövas vart 5:e år. Revisorerna i Halmstads kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av internhyressättning. Syfte, avgränsning och metod Revisionsfråga. Syftet med granskningen är att bedöma ifall kommunen har en ändamålsenlig och effektiv internhyressättning? Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv har ett antal kontrollfrågor valts ut: Finns det riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler och tilllämpas dessa? Finns det upprättade avtal mellan parterna? Är det klara och tydliga ansvarsförhållanden? Förekommer modell för lokalkostnadsberäkning? Vilka krav finns på effektiviseringar? Granskningen avgränsas till Fastighetsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden samt hyresgästerna Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Hemvårdsnämnden, Teknik- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Granskningen omfattar inte eventuella vidareuthyrningar och externa uthyrningar. Rapporten har sakgranskats av berörda personer. 5 of 14

6 Granskningsresultat Organisation Enligt kommunens reglemente ska Fastighetsnämnden ansvara för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom ramen för givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - ansvara för lokalförsörjning (KF , 67) - ansvara för kommunalt byggande med undantag av gator och vägar, park- och VA-anläggningar - förvalta kommunens och Industristadens fastighetsbestånd (KF , 67) - handlägga bostadsanpassningsbidrag Under 2011 har Fastighetskontorets organisation förändrats. Mark- och exploateringsverksamheten ingår inte längre i Fastighetsnämndens verksamhetsområde, vilket övergått till Samhällsbyggnadskontoret. Enligt Fastighetsnämndens verksamhetsplan lägger man nu större fokus på drift- och förvaltning av kommunens byggnader samt på byggtekniska frågor och upphandlingar. Byggnaderna utgör en betydande del av kommunens förmögenhet. Fastighetsnämnden ansvarar för att driva och underhålla dessa på ett optimalt sätt så att värdet bevaras för framtida generationer. Enligt verksamhetsöversynen bildades ett samhällsbyggnadsutskott och ett samhällsbyggnadskontor. Samhällsbyggnadskontoret representerar Halmstads kommun som fastighetsägare och är rådgivande till kommunstyrelsen och verksamhetsberedningen i frågor som avser kommunala mark- och lokalbehov. Statskontoret har ansvar för kommunens övergripande ekonomiska planering, bland annat budget och uppföljning. Regler och riktlinjer Fastighetskontoret inom Halmstads kommun ansvarar för att tillhandahålla och förvalta fastigheter åt kommunens olika verksamheter. Formerna för hur detta ska ske är fastställt i kommunens ekonomistyrningsprinciper. I dessa framgår bland annat att: kommunens egna lokaler i första hand ska utnyttjas hyreskontrakt ska finnas mellan kommunens centrala fastighetsförvaltning och respektive förvaltning hyreskontrakt ska omprövas vart femte år verksamheten äger rätt att återlämna lokaler i förtid om de är väl avgränsade och kan upplåtas till annan verksamhet eller avvecklas kommunens centrala fastighetsförvaltning svarar för kontrakt med externa hyresvärdar Kommunen har tagit fram anvisningar för internhyra. Anvisningarna avgränsar sig till kommunens alla verksamhetslokaler (ej bostäder) och där hyresgästen är en kommunal förvaltning. Kommunens 6 of 14

7 internhyror ska spegla lokalernas självkostnad för kontraktsperioden och ska omprövas vart 5:e år (löpande). Kommunen har som utgångspunkt att hyrorna ska vara av typen totalhyra, dock kan avsteg göras från denna princip om det är lämpligt och båda parter är överens. Motivet till att skapa 5-åriga kontrakt med totalhyra är att hyresgästen ska kunna ha en framförhållning i sitt planeringsarbete och därigenom göra hyressystemet mindre sårbart. Vidare är det Fastighetskontoret som har specialistkompetens vad gäller energiförbrukning och energibesparande åtgärder. Under granskningen har det framkommit att kommunen ser över sina ekonomistyrningsprinciper och anvisningar för internhyran. Enligt uppgift kommer modellen för internhyran att ändras och innebära någon form av incitament till lokaleffektivisering för förvaltningarna. Nuvarande system uppfattas inte ha tydliga incitament till lokaleffektiviseringar. Bedömning Kommunen har tagit fram riktlinjer och anvisningar för hanteringen av internhyressättning. Vi ser positivt på att en förändring kommer att ske avseende incitament för lokaleffektivisering. Avtal och ansvarsförhållanden Hyreskontrakt upprättas för varje fastighetsobjekt mellan Fastighetskontoret och hyresgästen. I de fall det görs anpassningar av och ändringar i lokalerna regleras de ökade kostnaderna (både kapitalkostnader och ev. tillkommande driftskostnader) i tilläggskontrakt. Tilläggskontrakt upprättas för respektive objekt. När kontraktstiden på 5 år löper ut skrivs tilläggskontrakten in i ett ordinarie hyreskontrakt. Har Fastighetskontoret och den hyrande förvaltningen skilda tolkningar av kontraktet ska ärendet hänskjutas till stadskontoret för avgörande. Stadskontoret ansvarar för anvisningarna och ska ansvara för att aktuell version finns tillgänglig i ekonomihandboken. Lokalerna uthyrs, om inget annat anges, i befintligt skick som skall motsvara en för verksamheten ändamålsenlig nivå, dock utan särskild för verksamheten avsedd inredning. Då verksamheten inte ska behöva tilldela resurser till att driva fastigheterna ska så mycket som möjligt av driften ingå i hyran. Det inkluderar all mediaförsörjning, skötsel av mark och grönytor, normal sophämtning samt ordinarie fastighetsskötsel. Servicenivån för dessa tjänster bestäms utav fastlagda rutiner på Fastighetskontoret. Skötsel av lös inredning ingår inte i hyran och inte heller städning (städning för flera hyresgästers gemensamma utrymme ingår dock). Hyresgästen är skyldig att via periodiska städinsatser underhålla det inre ytskiktet så att dess livslängd behålls. I övrigt hänvisas till Fastighetskontorets generella gränsdragningslista för drift och underhåll där det framgår ansvarsfördelningen för olika åtgärder. Ovanstående gäller om inget annat har avtalats mellan parterna i hyreskontraktet. Den hyrande förvaltningen har inte rätt till nedsättning av hyran för den tiden då Fastighetskontoret låter utföra sedvanligt underhåll. Vid större ombyggnationer eller reparationer som kräver en ersättningslokal ska Fastighetskontoret tillhandahålla och bekosta sådana inom ramen för projektet. 7 of 14

8 Enligt uppgifter sker dialoger mellan Fastighetskontorets personal och förvaltningarnas personal avseende ansvar och skyldigheter. Förvaltningen genomförde 2009 en kundenkät. Sammanfattningsvis uppvisade svaren på följande förbättringsområden: Kunderna upplever att ansvarsfördelningen mellan Fastighetskontoret och hyresgästerna är oklar. Detta gäller både i den direkta hyresgäst-hyresvärdsrelationen och i de fall Fastighetskontoret utgör mellanhyresvärd. Kunderna upplever att man delvis har svårt att direkt utöva inflytande över lokalernas skötsel och utformning liksom att få gehör för sina åsikter. Kunderna upplever att man delvis saknar information om underhållsplaner och övriga planerade åtgärder Kunderna efterfrågar en större tillgänglighet hos våra förvaltare och bättre återkoppling kring felanmälan och anmälda fel. Nämnden har i sin verksamhetsplan ett verksamhetsmål om att NKI (Nöjd Kund Index) ska öka. Vid nästa mättillfälle ska totalindexet ökat med minst 4 % på totalindex (NKI, år 2009, 50). Fastighetskontoret har genomfört ett åtgärdsprogram för att förbättra resultatet. En jämförbar kundundersökning kommer att genomföras under hösten 2011 och en undersökning planeras till Från Intervjuerna Hyran i kontrakten räknas fram av Fastighetskontoret. Hyresgästerna blir fullt kompenserad för hyreskostnaderna i sin ramtilldelning. Modellen innebär att en nämnd i princip inte kan spara in på hyreskostnader för att skapa ett utrymme för övriga driftkostnader. All extern inhyrning och avtal med externa fastighetsägare går, enligt kommunens ekonomistyr principer, via Fastighetskontoret. Hemvårdförvaltningen och Socialförvaltningen hyr indirekt nästan alla verksamhetslokaler av externa fastighetsägare. Hyresavtalen administreras formellt av Fastighetskontoret. Tjänstemän på Hemvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen sköter det mesta av kontakterna med de externa fastighetsägarna. Motivet är att de kan prioritera handläggningen av fastighetsfrågor för den egna verksamheten. Förändringar görs i överenskommelse mellan förvaltning och extern fastighetsägare. Under intervjuerna framkommer att vikten av att samtliga berörda tar sitt ansvar för lokalbehov och lokalanvändningen i kommunen. När förvaltningarna behöver hitta snabba lösningar på lokalbehov kan ansvarsfördelningen vara ett hinder. Till exempel kan Barn- och ungdomsnämnden komma att behöva hyra in lokaler till förskoleverksamheten för att kunna leva upp till lagkraven. I de fall nämnden, via fastighetskontoret, hyr in paviljonger finns ingen garanti för att kostnaderna täcks i ramtilldelning. Nämnden får dock alltid kompensation i ramen för ny-, till- och ombyggnader av lokaler. Kontraktstiden på 5 år anges av flera förvaltningar och för vissa fastigheter vara för lång period. Kraven på att ställa om lokalanvändningen har ökat, bland annat genom tillkomsten av friskolor. De intervjuade ser gärna att de kan lämna ifrån sig lokaler till Samhällsbyggnadskontoret även inom kontraktsperioden. Barn- och ungdomsförvaltningen har, när granskningen görs, försökt men inte lyckats 8 of 14

9 att föra över kontraktet för Örjanskolan till samhällsbyggnadskontoret eftersom den är avsedd att användas av extern aktör. Teknik- och Fritidsförvaltningen hyr fastigheter av Fastighetskontoret och hyr i sin tur ut till föreningar. Medan föreningar kan säga upp lokaler på relativt kort sikt är Teknik- och Fritidsnämnden bunden av längre avtalsperioden. Till exempel lämnade en förening, med nio månaders uppsägning, Frennarpsgården år 2010 medan Teknik- och Fritidsnämnden är bunden i avtalet till år Nämnden behåller dock ramtilldelning för objektet. Hemvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har centrala funktioner för att samordna lokalfrågor i förvaltningen. De har också en regelbunden samverkan med Fastighetskontoret och har hittat ett fungerande arbetssätt trots att organisationerna har olika områdesindelningar. Teknik- och Fritidsnämnden har för avsikt att samlas ansvaret inom förvaltningen till en person. De intervjuande från Teknik- och Fritidsförvaltningen och Fastighetskontoret uppger att de idag inte har någon väl fungerande samverkan. Informationen från Fastighetskontoret till förvaltningarna brister ibland när det gäller underhåll och andra åtgärder i fastigheterna. De intervjuade vill ha mer utförligare och tidigare information om planerat arbete för att i sin tur kunna informera och tillfälligt anpassa verksamheterna. Gränsdragningslistan för drift och underhåll och fördelning av kostnader kommer upp till diskussion då och då. Fastighetskontoret har de senaste åren stramat upp tillämpningen av gränsdragningslistan. I de fall hyresvärd och hyresgäst inte är överens så diskuterar de sig fram till en lösning. I några fall har hyresgästen tagit kostnaderna inom sin budget trots att de anser det vara fel. Bedömning Vi bedömer att avtalen tillsammans med anvisningar, gränsdragningslista och kommunens ekonomistyrningsprinciper ger en tydlighet med skyldigheter och ansvar. Hyresgästerna upplever trots detta en viss oklarhet i ansvarförhållanden samt brist på information och återkoppling. Någon uppföljning av hyresgästernas ansvar för underhåll av det inre ytskiktet görs inte. Samverkan mellan Fastighetskontoret och förvaltningarna som hyresgäster varierar. För de flesta förvaltningar som ingår i granskningen fungerar samverkan väl. Vi har noterat att det har betydelse om förvaltningar har personer centralt i förvaltningen med ansvar för lokalfrågor och om samverkan med Fastighetskontoret är organiserad och regelbunden. Vår uppfattning är att kommunikationen mellan hyresgästen Teknik- och Fritidsförvaltningen och Fastighetskontoret bör förbättras. Båda har ett ansvar att ta initiativ till förbättringar. Fastighetskontoret har 5-årskontrakt med hyresgästerna. Därmed finns en viss stabilitet och framförhållning för båda parter i de framtida hyreskostnaderna. Stabiliteten är en fördel för många verksamheter och typ av fastigheter. I granskningen har vi sett att konstruktionen med 5-årskontrakt kan hindra förvaltningarna från att genomföra åtgärder som anpassar lokalerna efter verksamhetens behov. Med den nuvarande konstruktionen ligger inte ansvaret för effektivisering av lokalanvändningen i första hand i relationen för hyreskontraktet, mellan Fastighetskontoret och hyresgästen utan mellan hyresgästen och samhällsbyggnadskontoret. Incitament för att effektivisera lokalanvändningen, som underlättar för hyresgästerna att ställa om lokalutnyttjandet och ökar kraven att hitta nya hyresgäster eller alternativa användningar, stärks om hyresgästerna kan lämna outnyttjade lokaler till Samhälls- 9 of 14

10 byggnadskontoret. Med dagens lösning utgör tidsfaktorn och konstruktionen med 5-årskontrakt en risk i att kommunen inte når en effektiv lokalanvändning. Det finns en risk i att förvaltningar självständigt svarar för kontakter och överenskommelser med externa fastighetsägare. Förfarandet är inte förenligt med kommunens principer. Det kan begränsa insyn och kontroll över fastigheterna och deras kostnader. Det finns också en sårbarhet när frågor behandlas av få personer. Modell för lokalkostnadsberäkning Internhyran ska spegla självkostnaden för det enskilda objektet och ska så långt det är rimligt inrymma objektets totala kostnader enligt nedanstående: Fastighetsdrift: Avser skötsel, tillsyn, serviceavtal, enklare reparationer mm. Beräknas individuellt för varje fastighet. Administration: Kostnaden fördelas lika som en schablon utefter objektets yta och baseras på den beräknade kostnaden för administrativa resurser samt vakanta lokaler. Planerat underhåll: Kostnaden fördelas lika som en schablon utefter objektets yta och baseras på behovet utifrån en flerårig underhållsplan. Mediaförbrukning: Avser el, värme och vatten. Beräknas individuellt för varje fastighet och baseras på den kalkylerade förbrukningen. Avvikelser mot kalkylen regleras gentemot Fastighetskontorets energibalans. Minskad förbrukning som beror på energisparande åtgärder ska dock inte påverka hyrorna så länge investeringen inte är avskriven och objektet inte belastas av kapitalkostnaderna för investeringen. Kapitalkostnader: Består av ränta samt avskrivningar och baseras på information från anläggningsregistret. För beräkning av kapitalkostnader används nominell annuitetsmetod för de allra flesta investeringarna i kommunen. Räntesatsen baseras i grunden på en bedömning av marknadsräntor för statsobligationer med en löptid på fem år. Om ett enskilt objekt har flera olika interna hyresgäster ska hyran fördelas utefter den lokalyta de hyr så länge inte något talar emot att så är lämpligt. Fastighetskontoret ska hålla kalkylen och dess underlag tillgängliga för alla som berörs av hyrorna. Den aktuella hyran får under kontraktsperioden endast höjas med den av Kommunfullmäktige årligen fastställda uppräkningsfaktorn för hyror. Uppräkningen sker på 100 % av hyran inkl. tilläggskontrakt. De kontrakt som skrivs om till nästkommande år ingår inte i uppräkningen då hyran redan är framräknad till det årets prisnivå. Hyran ändras också när en investering blir helt avskriven. Då Fastighetskontoret belastas med lägre kapitalkostnader sänks hyran i motsvarande nivå så att självkostnadsprincipen upprätthålls. Nedan redovisa den årliga uppräkningen: 10 of 14

11 2009 2,2% ,0% ,8% ,7% Sker en hyresförändring ska detta kommuniceras till stadskontoret som därmed justerar anslagen till nämnderna. Från intervjuerna Samtliga kontrakt och tilläggskontrakt finns samlade i en avtalsbas. Kontrakten är sorterade per objekt. Enligt de intervjuade hyresgästerna är det lätt att följa åtgärder och tilläggskontrakt för respektive objekt men svårt att göra kopplingar mellan kostnader för åtgärder som medför tilläggskontrakt och kompensation i budget. Detta kan bero på eftersläpning i uppräkning av ram. En åtgärd som är utförd ett visst år kan falla ut som en hyreskostnad efter ett eller två år, beroende på när åtgärden är slutförd. Hyresgästerna får inte information i tid om hyreskostnaden för nästkommande budgetår. Det vanligaste är att hyresgästerna gör egna beräkningar genom att utgå från den aktuella hyreskostnaden med en uppskattad uppräkning. De överenskommelser för att bygga om och förändra i lokaler som Hemvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen gör med externa fastighetsägare leder till ökade hyreskostnader. Enligt intervjuerna är det lättare att få åtgärder genomförda hos extern fastighetsägare än inom kommunen eftersom Fastighetskontoret har ett begränsat ekonomiskt utrymme för underhåll och investeringar. Bedömning Barn- och utbildningsnämnderna behöver tidigare och bättre underlag om kommande års hyreskostnader. Informationen till nämnderna behöver ses över och förbättras. Nämndernas villkor är idag andra och de behöver i tid få reda på hyran för kommande år. Ersättningen till friskolor ska beräknas utifrån nämndens budget och för att räkna ut ersättningen och informera friskolorna behöver de uppgifter om den faktiska hyreskostnaden. Om lokaler inte används inom Barn- och utbildningsnämnden eller Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden men hyreskontraktet och ram finns kvar, kommer ersättningen till friskolor att bli högre än vad som motsvaras av kommunens egen kostnad för sitt skolväsende. 11 of 14

12 Krav på effektiviseringar Fastighetsnämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om följande mål kopplat till effektiviseringar: Energianvändningen ska minska i kommunala bostäder och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel samt hushållsel/verksamhetsel ska minska med 5 % under 2012 genom genomförande av EPC-projektet (Energy Performance Contracting). 1 Definiera åtgärder för att nå ytterligare 5 % energibesparing utöver EPC. Vid nybyggnation skall vi projektera för att energianvändningen skall ligga 30 % under Boverkets byggregler, med kompensation för ventilation. Kostnader för skadegörelse på en skola ska minska med 20 %. Energioptimering utan tekniska åtgärder. I anvisningarna för internhyran framgår att kostnader för mediaförbrukningen beräknas med förutsättningen att det i lokalen bedrivs verksamhet av ordinär omfattning. Beslutar hyresgästen att öka eller minska verksamheten och det får konsekvensen att förbrukningen avviker med minst 20 % på årsbasis skall sådana kostnader/besparingar regleras innan årets slut om en av parterna begär det. Enligt verksamhetsöversynen ska fastighetsstrategen inom Samhällsbyggnadskontoret vara strategisk rådgivare till verksamhetsberedningen bland annat i extern inhyrning och lokaleffektivisering. Fastighetsstrategen ska vara kravställare gentemot förvaltningarna vad avser lokalutnyttjande. I planeringsdirektiven för , under rubriken Övriga prioriteringar, framgår att Kommunstyrelsen avser att ta ett samlat grepp över lokalanvändningen i kommunen. Enligt direktiven ska nämnderna upprätta en verksamhets- och funktionsprogram som ska tjäna som underlag till en lokalrevision med ambitionen att minska lokalbehovet. Olika incitamenten för lokaleffektivisering ska övervägas. I förlängningen ska Kommunstyrelsen årligen upprätta en lokalförsörjningsplan. Från intervjuerna Barn- och ungdomsnämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att se över den framtida organisationen och användningen av lokaler för grundskolan. Beslutet är bland annat föranlett av att det kan uppstå överskott av egna lokaler om fler elever väljer friskolor, men också att få rätt beräkning av kostnader för lokaler i ersättningen till friskolor och för att lokalerna ska stödja den pedagogiska kvaliteten i verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer att minska sin totala lokalyta med omkring kvm genom att lämna lokalerna för Nissaskolan, Byggskolan och Vuxenutbildningen. Verksamheterna kommer att flytta in i Kattegattskolan. Besparingen motsvarar 9 miljoner kronor per år. Elevunderlaget minskar i gymnasieskolan från elever år 2009 till år Fristående skolor och elevpeng är de främsta incitamenten för förvaltningen att arbeta för en effektiv användning av lokaler. 1 I ett EPC-projekt undersöker och förbättrar man alla de system som kostar energi t ex värme, ventilation, vatten, el och byggnadsskal samt dess stödsystem och synergieffekter. 12 of 14

13 Enligt de intervjuade har Socialförvaltningen och Hemvårdsförvaltningen inga starka krav på effektivisering av lokalanvändningen på samma sätt eftersom de hyr lokalerna externt. Verksamheten inom Socialförvaltningen expanderar och de har behov av ytterligare lokaler. Effektiviseringen sker genom att flytta runt verksamheterna i befintliga lokaler så att de passar behoven bättre. Hemvårdsförvaltningen har behov av ytterligare boenden och behov av att bygga om de lokaler som inte håller tillräckligt standard med till exempel egen dusch och toalett. Dessa finns främst i de fastigheter som finns hos externa fastighetsägare. Teknik- och Fritidsförvaltningen har lämnat vissa externt hyrda lokaler och flyttat samman verksamheter, till exempel parkeringsvakter från Nissastaden, Andersbergsdepån och Krämaren. Effektiv användning av lokaler i övrigt handlar främst om nyttjandet av idrottshallar. Fastighetsstrategen kommer, tillsammans med förvaltningarna, att göra en nulägesanalys av lokalanvändningen och behovet av lokaler som underlag för en lokalförsörjningsplan. Avsikten är att upprätta årliga lokalförsörjningsplaner. I ett senare skede kommer ett system för incitament att avstå från lokaler att utvecklas tillsammans med att kommunen inrättar en lokalbank. Bedömning För hyresgästerna gäller en totalkostnad med avsikt att nämnderna inte ska behöva tilldela resurser för att driva fastigheten. Bland annat ingår all mediaförbrukning i hyran. De uttalade kraven på effektivisering ligger i detta avseende på Fastighetsnämnden även om samtliga hyresgäster har ett ansvar för den faktiska förbrukningen. Vi anser att Fastighetsnämnden har en målsättning att effektivisera mediaförbrukningen i kommunens fastigheter samt minska skadegörelser. Nämnden vidtar också åtgärder för att målen ska kunna uppnås, till exempel genom EPC. Enligt delårsbokslut 2011 och enligt intervjuerna görs bedömningen att målen kommer att nås. Enligt vår uppfattning kan delaktigheten från verksamheterna förbättras, bland annat genom återkoppling om faktiskt mediaförbrukning. Vi anser inte att kommunens nuvarande modell för den ekonomiska styrningen av fastighetsfrågor har någon större direkt påverkan på effektivisering av lokalanvändningen. Till den ekonomiska styrningen räknar vi 5-årskontrakt och ramtilldelning för faktiska kostnader. De större grepp som tagits för att effektivisera lokalanvändningen finns inom utbildningssidan och har andra grunder, bland annat elevpeng och ersättningssystemet till friskolor. Motiven för engagemanget har inte med de avgränsade ekonomiska incitamenten för verksamheten att göra utan är ett påtaget övergripande ansvar för helheten i kommunen. För att mer genomgående kunna stimulera till en mer effektivt lokalanvändning i kommunen i sin helhet bör det finnas ett tydligt ansvar och incitament för såväl Samhällsbyggnadskontoret, förvaltningarna/hyresgästerna som för Fastighetskontoret. Genom verksamhetsöversynen och planeringsdirektiven har initiativ tagits för att stärka det övergripande ansvaret för och arbetet med kommunens samlade lokaler och lokalanvändning. Målsättningen i kommunens planeringsdirektiv, bland annat med en övergripande årlig lokalförsörjningsplan, kan på sikt skapa bättre förutsättningar för ett effektivare lokalutnyttjande. 13 of 14

14 Incitamentsstrukturen är ännu inte utvecklad och anpassad till de intentioner som kommunen ställt upp för en effektiv lokalanvändning. De enskilda nämnderna/förvaltningarna bör få del av de besparingar som görs på användningen av lokalerna oavsett den alternativa användningen. Om en nämnd/förvaltning lämnar lokaler som inte behövs för verksamheten bör den ekonomiska vinningen inte vara beroende av om lokalerna får annan hyresgäst. Kraven på Samhjällsbyggnadskontoret att stödja hyresgästerna med att ställa om användningen av lokaler och finna alternativ användning kan öka om hyresgästerna kan lämna outnyttjade lokaler inom kontraktstiden Namnförtydligande Namnförtydligande 14 of 14

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR Revidering med anledning av att fastighetsförvaltningen samordnas i Strängnäs Bostads och Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Kommunens policy och styrning

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Utgångspunkt... 3 3. Bakgrund... 3 3.1.1. Kommentar...

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-01-30 Diarienummer SCN-2016-0397 Socialnämnden Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att avtala

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för internhyra Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar Kommunfullmäktige 2006-12-18 268 608 Kommunstyrelsen 2006-12-04 253 616 Arbets- och personalutskottet 2006-11-27 247 531 Ekonomikontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Tekniska

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar Kommunstyrelsen 2006-12-04 253 616 Arbets- och personalutskottet 2006-11-27 247 531 Ekonomikontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen 291 deckf15 Rättvisande lokalkostnader barn-

Läs mer

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Plats och tid: Scandic Crown, Göteborg, kl. 15:10-17:00 ande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

BRA ATT VETA OM LOKALER

BRA ATT VETA OM LOKALER BRA ATT VETA OM LOKALER EN GUIDE TILL DIG SOM: LETAR LOKAL HYR LOKAL SKA BYTA LOKAL Ett beslut om att byta lokal är för de allra flesta ett stort beslut, som får påverkan på verksamheten under en lång

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Revisionsrapport Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun November 2010 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Regler för lokalförsörjning och internhyra

Regler för lokalförsörjning och internhyra Regler för lokalförsörjning och internhyra Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-yy xx 1. Generellt om lokalförsörjning i Vallentuna kommun 1.1 Övergripande Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Effekter av ny styrmodell

Effekter av ny styrmodell Revisionsrapport Effekter av ny styrmodell Halmstads kommun April 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Dnr 217-2011 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. God ekonomisk hushållning...

Läs mer