Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -"

Transkript

1 Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / /

2 Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter inom området fungerar som stöd och inspiration i strävan mot ökad tillgänglighet och säkrare trafik: Lugna gatan, Tillgänglig stad, Fri sikt, Bättre busshållplatser och Skolskjutshandboken är några av dem. Det ökade intresset för säkrare trafik kombinerat med den ständiga strävan mot bättre miljö påverkar också kommunernas och landstingens upphandling av transporter, där skolskjutsar och färd~änst är några av mest betydelsefulla, både för människors välfärd och rent ekonomiskt. Det är mot denna bakgnmd föreliggande handbok i upphandling av trafiksäkra och miljöanpassade transporter har tagits fram. Skriften avser alla typer av transporter, inte bara skolskjutsar och färd~änst, och vänder sig framför allt till kommuners och landstings upphandlande enheter och dem som ansvarar för olika verksamheter som behöver transporter. Skriften kan också vara av intresse för de entreprenörer som utför transporterna - taxiföretag, bussföretag med flera. Det är vår förhoppning att skriften ska komma till nytta även i de minsta kommunerna. Därför har två särskilda avsnitt ägnats åt en översiktlig beskrivning av upphandlingsprocessen - något som många uppfattar som en rätt komplicerad procedur som blir än mer sammansatt när nya krav ska ställas och följas upp. För innehållet svarar Per Nybom, NTF konsult. Per Kågeson, Nature Associates, har bidragit med avsnitt 8, Uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetskrav. Björn Jerkert, Gazetta Media, har svarat för redigeringen. Projektet har letts aven styrgrupp bestående av Roland Jenssen, Färd ~änsten i Göteborgs stad, Per Junesjö, Färd~änsten vid Stockholms läns landsting och Anders Berge, Taxiförbundet. Till alla som bidragit till projektets genomförande riktas ett varmt tack! Svenska Kommunförbundet i juni 2004

3 Innehåll Förkortningar... 3 Sammanfattning. 1. Växande intresse för miljö och trafiksäkerhet Nationella mål för miljö och trafiksäkerhet. 2.1 Nollvisionen - färdriktning för trafiksäkerhel. 2.2 Agenda 21 - färdriktning för miljö Så ställs krav på miljö och trafiksäkerhet - en sammanfattning Miljö Krav på entreprenören/organisationen Krav på personal Krav på tordon Trafiksäkerhet Krav på entreprenören/organisationen Krav på personal Krav på fordon Förberedelser för upphandlingen Ansvar och planering Behovsanalys Marknadsanalys Projektorganisalion Intör förfrågningsunderlaget Upphandlingsprocessen Förfrågningsunderlag Mottagning och öppning av anbud Kvalificering och utvärdering - en process i tva steg Förhandlingar Beslut Avtal Uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetskrav Former tör uppföljningen Entreprenörens egenkonlroll Sparsam körning och hastighet Uppföljning genom besök hos entreprenören Uppföljning på annat sätt Sanktioner Lagar och förordningar Lagen om offentlig upphandling (LOU). 9.2 Lagar som paverkar upphandlingar och törfaranden Svenska Kommunförbundet Stockholm Tfn E-post: Webbplats: ISBN: Tryckeri: NRS Tryckeri AB Projektledning: Örjan Eriksson Text: Per Nybom och Per Kågeson, (samt Björn Jerkert, Örjan Eriksson, Inga Beckeman, redigering) Form och illustrationer: Beckeman & Wenner AB Distribution: Tfn , fax (välj Publikationer)

4 Förkortningar ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (på franska: Accord Europeen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route, på engelska: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). CE-märkning Produkter som uppfyller de krav på hälsa och säkerhet som fastställs i olika EU-direktiv är CE-märkta. CE-märkningen utfärdas enligt Commite European de Normalizations bestämmelser. E-certifiering av däck Material och däcksdimension är typgodkända. EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning. EMAS Eco Management and Audit Scheme, EUs miljöledningssystem. Euro-NCAP European New Car Assessment Programme, oberoende sammanslutning för krocktestning. ISA Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet. ISO Internationell standard för miljöledningsarbete utfärdad av International Standarisation Organisation. ISO 9000 Internationell standard för kvalitetsarbete utfärdad av International Standardisation Organisation. LOU Lagen om offentlig upphandling. NOU Nämnden för offentlig upphandling. NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande. PAH-oljor Oljor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten. TED Europeiska gemenskapernas officiella databas. WTO World Trade Organisation, Världshandelsorganisationen. Förkortningar 3

5 Sammanfattning Intresset för trafiksäkerhet och miljöfrågor ökar och därmed också intresset för trafiksäkra och miljöanpassade transporter. De flesta av kommunernas och landstingens transporter utförs av entreprenörer upphandlade i konkurrens. Entreprenörerna har ansvar för trafiksäkerhet och miljö, men för att stärka utvecklingen måste beställarna utveckla sina krav och förbättra uppföljningen av att kraven efterlevs. Att ställa krav på miljö och trafiksäkerhet i upphandlingar av transporter kräver omsorg och noggrannhet. Det är möjligt att ställa högre krav än vad som anges i gällande lagar och förordningar, men kraven får inte vara så högt ställda att de endast kan mötas av enstaka beställare. Kraven kan då anses vara konkurrensbegränsande. De måste också vara rimliga med tanke på vad verksamheten avser. Det är också viktigt att kraven kan utvärderas på ett tydligt och för anbudsgivarna begripligt sätt och att kraven följs upp. För att få en god översikt av kraven på trafiksäkerhet och miljöanpassning kan de lämpligen delas upp på entreprenören/organisationen, personalen och fordonen. Det är inte tillåtet att kräva att entreprenören har certifierade miljölednings- eller kvalitetsledningssystem. Däremot kan man kräva att det finns miljöpolicy och miljömål. Vare sig system, policys eller mål innebär dock några garantier för att arbetet bedrivs på ett miljö- eller kvalitetsmässigt riktigt sätt, varför sådana krav inte kan ersätta mer preciserade krav. Kraven på miljö och trafiksäkerhet måste vara relevanta i förhållande till målet med upphandlingen. Beställaren kan inte ställa högre krav på en entreprenör än vad som är rimligt med tanke på transportens innehåll och omfattning. Man får heller inte kräva sådant som är omöjligt att följa upp eller som inte har förankring i beställarens egen organisation. Man brukar skilja på kvalificeringskrav och utvärderingskriterier. Samtliga kvalificeringskrav måste uppfyllas för att ett anbud ska gå vidare från kvalificeringsfasen till utvärderingsfasen. Utvärderingskriterierna behöver inte uppfyllas men utgör en grund för utvärderingen av anbuden. Priset kan vara det viktigaste kriteriet och bör, visar erfarenheten från många kommuner och landsting, vara den dominerande faktorn i utvärderingen. En upphandling kan uppdelas i behovsanalys, marknadsanalys, utformning av förfrågningsunderlag, utvärdering, förhandlingar, 4 Upphandling av transporter

6 beslut och tecknande av avtal. Alla faser är inte aktuella i alla upphandlingar. Utformningen av förfrågningsunderlaget är den viktigaste uppgiften och helt avgörande för kvaliteten på de anbud som lämnas. Vikten av ett väl utformat förfrågningsunderlag kan inte nog understrykas - här ska verksamheten beskrivas tydligt samt krav och önskemål formuleras på ett sätt som inte bara är begripligt för potentiella anbudsgivare utan också inspirerande och utmanande. Lika betydelsefullt som förfrågningsunderlaget är för en framgångsrik upphandling är uppföljningen av avtalet för utvecklingen av transport~änstenunder kontraktstiden. Man brukar skilja på entreprenörens egenkontroll och övrig uppföljning av bland annat förare, fordon och drivmedel samt sparsam körning och hastighet. Det är viktigt att både beställare och entreprenör uppfattar uppföljningen som ett stöd för utveckling av transport~änsten, inte som en kameral kontroll av detaljer i avtalet. Likväl måste möjligheter till sanktioner finnas liksom möjligheten att helt häva avtalet. Det senare bör dock tillgripas endast i undantagsfall eftersom kostnaderna för beställaren ofta blir stora och konsekvenserna för kunderna avsevärda. Sammanfattning 5

7 Växande intresse för miljö oc trafiksäkerhet Kommuner och landsting står för en betydande del av transportemapå våra vägar. De utförs till största delen av upphandlade entreprenörer, men kommunerna och landstingen har ett ansvar för det som upphandlas. Ansvaret omfattar inte bara själva transporterna utan också hur trafiksäkra och miljövänliga de blir. Detta fråntar dock inte entreprenören deiu1es ansvar och skyldighet att verka för minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet. Trafikskadorna orsakar stora mänskliga lidanden och stora kostnader för samhället. Ärligen dör cirka personer i trafiken. I den officiella statistiken anges antalet skadade till cirka per år varav skadas allvarligt, ofta med livslånga men som följd. Detta innebär att det i genomsnitt dödas nästan två människor per dag och att tio får så svåra skador att de inte kan återgå till ett normalt arbetsliv. Under de senaste åren har de direkta kostnaderna för trafikolyckorna beräknats till ungefär tolv miljarder och de samhällsekonomiska förlusterna till cirka 40 miljarder kronor per år. De materiella kostnaderna drabbar i huvudsak fordonsägare, medan kommuner, landsting och staten har utgifter för sjukvård, sjukskrivningar, förtidspensioneringar, rehabilitering med mera, samtidigt som skatteinkomsterna minskar. Koldioxidutsläpp fran övrigt Precis som i världen i övrigt har transportsektorn i Sverige ökat sina koldioxidutsläpp. År 1994 svarade transporterna för drygt en tredjedel av de svenska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, varav merparten kommer från trafiken på vägarna. Arbetsmaskiner och jordbruk står för ungefär sju procent. För att få en mer hållbar utveckling måste de fossila bränslena successivt bytas ut. Transportsektorns andel av energiförbrukningen växer. Främst beror det på att trafiken ökar, men också på att andra samhälls- 6 Upphandling av transporter

8 sektorer lyckats minska sin energikonsumtion mer än transportsektorn. På transportområdet svarar fossila bränslen för över 90 procent av energin. Vägtrafiken står ensam för en dryg tredjedel av landets oljeförbrukning. Ansvar Kommunerna och landstingen tillhandahåller bland armat skolskjutsar, färd~änst och sjukresor som ska kurma utföras utan risker för märmiskans hälsa och miljö. De har ansvar för förutsättningarna för säkra och rniljöanpassade transporter. Även om entreprenören sköter mycket av planering, logistik, vägval och dylikt, har kommunen ändå alltid det yttersta ansvaret som köpare av transporttjänsten. Som arbetsgivare har kommunerna även ansvar för att de egna transporterna utförs på ett trafiksäkert sätt och med liten miljöpåverkan. Personal som reser i tjänsten eller utför transportuppdrag har rätt till en god och säker arbetsmiljö. Kommunerna och Vägverket har ett ansvar för att bygga och underhålla gator och vägar och ett ansvar för att trafiksystem fungerar säkert och miljöanpassat. Kommunerna och landstingen har ett ansvar för invånarnas hälsa, vilket bland armat betyder att alla åtgärder som kan öka trafiksäkerheten och förbättra miljön måste utnyttjas. Ekonomiskt motiv Kommuner och landsting har ekonomiska motiv att arbeta med trafiksäkerhet och miljö. Kommunernas kostnader för miljöförstöring - och framförallt trafikskador - är betydande. Det är därför viktigt att alla nämnder och styrelser i kommuner och landsting tar sitt ansvar för trafiksäkerhet och miljö inom respektive verksamhetsområde. Beställarens viktiga roll Beställaren kan, genom sina krav i upphandlingarna, exempelvis få yrkestrafiken att sänka hastigheten, vilket irmebär en minskad miljöpåverkan. Det ger också entreprenören lägre drivmedelskostnader och medför en högre trafiksäkerhet för förare, passagerare och medtrafikanter. 1. Växande intresse för miljö och trafiksäkerhet 7

9 ationella mål för miljö och trafiksäkerhet De krav som ställs vid upphandling bör i första hand möta de mål som satts upp och är särskilt prioriterade i Vägverkets arbete med kvalitetssäkring av vägtransporter. Detta innebär: Minskade utsläpp av hälsoskadliga ämnen Ökad bilbältesanvändning Ökad andel säkra fordon Anpassad hastighet Nyktra och drogfria förare Hur omfattande miljö- och trafiksäkerhetskrav som ska ställas bestämmer varje enskild kommun eller landsting. I följande kapitel ges exempel på olika kravnivåer och hur de kan ingå i förfrågningsunderlaget. Det finns två beslut som särskilt påverkat kommuner och landsting att förbättra vägtransporternas säkerhet och miljö: nollvisionen som beslutades av riksdagen 1997 och Agenda 21 som är FN:s handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling, antagen under konferensen i Rio de Janeiro Nollvisionen - färdriktning för trafiksäkerhet Nollvisionen innebär att helst ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. År 1995 presenterades nollvisionen för första gången offentligt under trafiksäkerhetsdagarna i Tylösand. Den är idag grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Visionen utgår 8 Upphandling av transporter

10 frän att olyckor inte helt kan förhindras, eftersom människor gör misstag. Därför måste vägar, gator och fordon utformas så att misstagen inte leder till död eller allvarliga personskador. Politiker, planerare, Vägverket och kommunerna, polisen, fordonstillverkare, transportföretag med flera, ska alla ta sitt ansvar för att vägtrafiken ska bli säker. De flesta kommuner utgår från den här visionen. Oavsett om transporterna genomförs i egen regi eller upphandlas har kommunen ansvar för att utforma kraven sa att trafiksäkerheten upprätthalls. Kraven gäller inte bara leverantörerna utan också kommunen själv, som kan bidra med en trafiksäker planering. Nollvisionen är för trafiksäkerheten vad Agenda 21 är för miljöfragorna, dvs en färdriktning. 2.2 Agenda 21 - färdriktning för miljö Agenda 21 kallas det handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling som antogs vid FN:s konferens om miljöfrågor i Rio de Janeiro ]992. Flertalet av de svenska kommunerna och landstingen har miljökrav som utgår från Agenda 21. En av agendans ideer är att genomförandet ska ske nära verksamheten. Ansvaret för miljöarbetet ligger därför ofta på förvaltnings-, avdelnings- eller enhetsniva. Det är där som verksamheten ska präglas av de miljöprogram och miljömål som upprättats i den enskilda kommunen eller landstinget. Både de och leverantörerna har ett ansvar för att leva efter miljökraven. De krav som ställs påverkar leverantörernas beteenden och miljösyn. Detta medför att upphandlare av transport~änster alltid har ansvar för att ställa miljökrav som svarar mot uppsatta mål. 2. Nationella mål för miljö och trafiksäkerhet 9

11 3. Så ställs krav på miljö och trafiksäkerhet - en sammanfattning Ett gott upphandlingsresultat förutsätter tydliga krav, god konkurrens mellan leverantörerna och en väl utarbetad kravspecifikation för de aktuella transporterna. Vidare behövs ett strukturerat och lättillgängligt förfrågningsunderlag och en beskrivning av hur uppföljningen kommer att göras. De flesta krav som kan ställas för att främja miljön och trafiksäkerheten kan användas på alla typer av vägtransporter. Kraven ska om möjligt vara mätbara. De kan utgå från förordningar och lagar, men också från normer som till exempel EG-domstolens utslag. Beställaren kan ställa högre krav än lagar och förordningar föreskriver, på till exempel bälteskrav i skolbussar, extra säkerhetsutrustning, bromskontroller med mera. De som ansvarar för upphandlingen måste dock veta när och hur de får ställa sådana krav. Alla krav måste vara konsekventa, eftersom det vid transporter kan finns en konflikt mellan å ena sidan effektivitet och tid och å andra sidan miljö och trafiksäkerhet. De förra bör inte offras för de senare. Kännedom om nya produkter Vilka miljö- och trafiksäkerhetskrav som kan ställas är något som ständigt utvecklas till exempel genom att det kommer nya produkter på marknaden. Det är därför viktigt att de som upphandlar transport~änsterutvecklar rutiner för att hålla sig uppdaterade. Detta kan göras genom kontinuerliga marknadsanalyser. Många av dagens krav är inte reglerade i lagar eller förordningar, men är ändå allmänt accepterade. Vissa krav kan inte ställas Det är viktigt att känna till vilka krav som kan och vilka som inte 10 Upphandling av transporter

12 kan ställas i en upphandling. Om ett kvalificeringskrav bara kan uppfyllas aven leverantör eller ett märke betraktas kravet oftast som konkurrensbegränsande och kan därför inte ställas i en offentlig upphandling. Det går heller inte att kräva att leverantören måste finnas i närområdet för att minska transportavstånden. Däremot kan krav ställas pa att kommunens transporter, oavsett vem som utför dem, ska samordnas för att minska trafiken i kommunen. Kvalificeringskrav och utvärderingskriterier Kraven ska vara formulerade i förfrågningsunderlaget och avtalet. Man talar dels om tvingande krav - kvalificeringskrav - dels om potentiella krav - utvärderingskriterier (begreppen skallkrav respektive börkrav förekommer också, men i denna skrift har vi genomgående valt benämningen kvalificeringskrav respektive utvärderingskriterium, eftersom de används i lagstiftningen). Kvalificeringskraven ska antingen vara uppfyllda i samband med att anbudet avlämnas eller utformas så att de ska uppfyllas under avtalstiden, så kallade tillkommande kontraktsvillkor. Exempel på sådana villkor kan vara att viss utbildning ska vara genomförd senast ett visst antal månader efter det att avtalet börjat tillämpas. Utvärderingskriterierna behöver inte uppfyllas, utan är kriterier som ska utvärderas. Ett av dem är alltid priset, men det kan också finnas andra kriterier. Entreprenören Skall ha Önskemål I När transporten ingår som en del i en större upphandling, kan det vara svårt att ställa detaljerade krav på trafiksäkerhet och miljö. Därför är det bra att - om möjligt - upphandla transporterna separat. Då kan till exempel miljökraven enklare integreras i verksamheten och anpassas till de långsiktiga målen. Undvik missförstånd Man bör undvika krav som kan missförstås av anbudsgivarna. Sådana kan exempelvis vara krav som uttrycks i kemiska beteckningar, komplicerade beräkningsgrunder, eller gränsvärden som är svåra att kontrollera. Förekommer ändå sådana krav måste de förklaras så att de är begripliga för anbudsgivarna. Ibland kan det vara klokt att ordna en informationsträff med tänkbara anbudsgivare för att de ska ha möjlighet att ställa frågor kring förfrågningsunderlaget. I så fall måste information om mötet finnas i upphandlingsannonsen. Alla frågor och svar måste sedan skriftligt dokumenteras av kommunen och skickas ut till dem som begär underlaget. Man bör också, innan upphandlingen påbörjas, diskutera förslagen till krav med leverantörer och företag i branschen. 3. Så ställs krav på miljö och trafiksäkerhet - en sammanfattning 11

13 Speca gränsvärden I förfrågningsunderlag och avtal bör gränsvärden preciseras. Exempelvis kan det anges att drivmedel ska motsvara minst miljödiesel klass 1, alternativt miljöklass 1 eller bättre, däck ska vara E certifierade o.s.v. Det är tveksamt att formulera avtal så att köpare och säljare har rätt att omförhandla de krav som berör miljö och trafiksäkerhet. Därför är det viktigt att noga avväga kraven med beaktande av avtalstiden. Balans mellan krav och mål Det är alltid målet för upphandlingen som styr vilka krav som kan ställas. Beställaren får således inte ställa högre krav än vad som kan anses relevant för att genomföra transport~änsten. I kommande exempel De flesta trafiksäkerhets- och miljökrav är generella. Några som kommer att redovisas här används emellertid bara vid specifika transporter. 12 Upphandling av transporter

14 4. Miljö Vägtransporter påverkar högst påtagligt vår miljö i form av mycket stora utsläpp av koldioxid. De orsakar också utsläpp av kväveoxider, partiklar och kolväten samt buller, läckage av olja, bränsle, kylarvätska och föroreningar från däckslitage. Därutöver fiiu1s särskilda risker med transporter av kemikalier och miljöfarligt avfall. Bet är därför viktigt att kommunen som upphandlare av transporttjänster har både en lång- och en kortsiktig strategi för att nå miljömålen. Miljökraven måste preciseras för att möjliggöra en korrekt anbudsutvärdering. För att tydliggöra dem bör de struktureras, till exempel genom att delas upp på entreprenör/organisation, förare respektive fordon. De miljökrav som redovisas nedan ska i första hand ses som exempel på allmäiu1a krav inom miljöområdet. Bara en del av dem är reglerade i lagar och förordningar, resten har växt fram genom olika beställarkrav och genom utveckling av teknik och produkter. De krav som redovisas nedan kan inte ställas i alla upphandlingar av transporttjänster. 4.1 Krav på entreprenören/organisationen Miljöledningssystem syftar till att steg för steg minska miljöbelastning och resursförbrukning, men är ingen garanti för att ett företag väljer bästa miljöalternativ. Ett företag som har ett certifierat miljöledningssystem har endast förbundit sig att följa gällande lagar och förordningar avseende miljö och dylikt och att ständigt förbättra sitt miljöarbete enligt en särskild plan. Det företag som använder miljöledningssystem bedriver dock i allmänhet ett aktivt miljöarbete. Man får inte ställa kravet att en leverantör ska ha ett miljöledningssystem av typen ISO (internationell standard för miljöled- 4. Miljö 13

15 ningsarbete) eller EMAS (EU:s miljöledningssystem) i en upphandling. Däremot kan vissa delar i de etablerade ledningssystemen utgöra mer specifika krav.. MiljÖpoliCY Dat... Dat. Dat Miljöpolicy kräver följdkrav Även om ett ledningssystems miljöpolicy i sig inte utgör någon garanti för entreprenörens miljöarbete, så är det ändå bra om en sådan finns. Den utgör en gnmd för det praktiska miljöarbetet. Policyn måste dock vara kopplad till riktlinjer och rutiner för att den ska kunna ses som ett faktiskt verktyg. Att bara kräva en miljöpolicy är inte meningsfullt, om man vill försäkra sig om att transporten utförs enligt angivna normer och principer. För att policyn ska bli verkningsfull krävs att den är kopplad till följdkrav. Miljömål ska vara mätbara Det kan vara lämpligt att förstärka policyn, som ofta är av övergripande natur och saknar detaljerade mål, med miljömål som i högre grad påverkar den direkta verksamheten. Miljömålen ska vara konkreta, tidsatta och mätbara. I ett måldokument kan man ha både övergripande, långsiktiga och kortsiktiga mål. Hur tydliga dessa är har betydelse för hur verksamheten kan styras. Ibland kan det vara bra att entreprenören har satt upp miljömål som kan knytas till de aktuella transporterna. Det kan dock finnas skillnader mellan olika entreprenörers ambitioner och förutsättningar. De större har i allmänhet bättre möjligheter att redovisa mer kostnadskrävande miljömål. nsvar efogenhet ~Ödlägesplan esväg. Känsliga transporter Särskilda krav bör ställas i upphandlingar av exempelvis skolskjutsar, färd~änst, sjukresor samt transporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter (ADR- den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg). Entreprenören bör redovisa hur ansvar, befogenheter och delegering för de specifika transporterna ser ut inom de delar av organisationen som sysslar med dem. Detta kan bli en grund för en effektiv styrning av transporterna och en förutsättning för en tillförlitlig och fungerande information mellan beställaren och entreprenören. För enmans- och familjeföretag utan anställda, räcker det med en redovisning av vem som är ansvarig. Vid exempelvis ADR-transporter finns föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, se Statens Räddningsverks Författningssamling, SRVFS 1999:1. Vid upphandlingar av ADR-transporter är det viktigt med 14 Upphandling av transporter

16 nödlägesplaner. Dessa upprättas utifrån en analys om vilka olyckor som kan tänkas uppkomma och miljöeffekterna av dessa. Ibland sköter entreprenören ensam, eller i samverkan med beställaren, planering av resvägar, lastning och lossning av gods eller persontransporter som kräver olika stopp, exempelvis på- och avstigning för skolbarn. Då måste entreprenören ha resurser och rutiner för att genomföra planeringen. Den syftar till att genomföra effektiva logistiklösningar som minimerar miljöpåverkan och innebär att transporttiderna inte medför hastighetsöverträdelser. I vissa fall kan den upphandlande enheten ta in förslag på transport- och logistiklösningar i anbudet. Förare skall h, 4.2 Krav på personal Utbildning.. Kompetens Beställaren bör upprätta en kravspecifikation på vilken utbildning och kompetens som varje förare ska ha för att kunna fullgöra sina uppdrag utifrån ett miljöperspektiv. Det bör även finnas planer för introduktion av nyanställda samt informations- och utbildningsplaner för befintliga förare. Det är viktigt att förarna har teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter om sparsamt körsätt. Ett sådant krav på ekonomisk körning kan bidra till att skapa en miljömedvetenhet hos förarna. För att minska bränsleförbrukningen och bidra till ett mjukare körsätt, krävs en kombination av olika åtgärder. Om beställaren kräver en viss utbildning måste detta preciseras till innehåll och omfattning. Det är en fördel om beställaren själv kan ordna utbildningen. Exempel: Entreprenörens personal som arbetar med de aktuella transporterna, skall delta i följande utbildninj{ar som anordnas av Beställaren. Tiden för dem är följande... Entreprenören svarar för sina personalkostnader. Detta kriterium utformas som ett kvalificeringskrav. I de fall beställaren själv håller i utbildningarna ska det framgå om de omfattar all aktuell personal och är obligatoriska eller inte och hur lång tid de tar. Särskilda krav vid miljörisker Vid transporter med miljörisker förekommer behörighetsbevis - ADR-intyg - som specialkrav. Det finns olika typer av intyg för olika sorters gods. Enligt EU-direktiv, ska de som kör farligt gods på väg, ha minst en säkerhetsrådgivare. När sådana transporter upphandlas bör entreprenören därför beskriva vem eller vilka som 4. Miljö 15

17 ska utföra transporten, vilken typ av ADR-intyg som finns och vem som är säkerhetsrådgivare. Exempel: Entreprenören skall i anbudet redovisa vilka erforderliga behörighetsbevis, exempelvis körkortsstatus och ADR-intyg, som entreprenörens förare innehar, samt vem som är säkerhetsrådgivare. Tde fall någon av de angivna personerna under avtalstiden ersätts, skall entreprenören informera Beställaren om detta. Detta kriterium kan endast utformas som ett kvalificeringskrav. 4.3 Krav på fordon På de fordon som används kan ställas en rad krav. Kraven kan avse ålder, avgasentissioner, bränsleförbrukning, typ av bränsle, typ av däck, övriga tillbehör samt tillsyn och service. Ålder Beställaren kan formulera krav i form av gränser för fordons ålder. Sådana krav kan vara: Personbilar och minibussar för upp till åtta passagerare, får vara högst fem år gamla. Fordon all ha Önskemål er otor gasrening.... ränslef rivmede\.., äck,....., lr tillbehör, TillSyn/Service i~;;;~,;~~~rleverantör Ider, Motor.. '" - Bränsle!..... ö;;;;';:;;,d~i' 6~; \i,it;;;hö;' Bussar under 3,5 ton får vara högst sex år gamla. Specialfordon (fordon som kör personer i rullstolar) får vara högst åtta år gamla. För bussar över 3,5 ton, kan kravet på högsta ålder vara elva år. Här kan ett krav också vara att de har EuroII-motorer eller bättre, vilket motsvarar 19% års krav. För tunga fordon, över 3,5 ton kan också krävas EuroII-motorer eller bättre. Exempel: Entreprenören skall i anbudet ange vilka fordon som kommer att användas för de aktuella transporterna. De personbilar som används skall vara max fem år och de specialjordon som används skall vara max åtta år. Om Entreprenören under avtalstiden köper nya fordon för de aktuella transporterna, skall dessa uppfylla Miljöklass 2005 (direktiv 99/96EG) för tun~a fordon och Miljöklass 2005 (direktiv 98/69/EG) för lätta fordon. Detta kriterium kan utformas som ett kvalificeringskrav. 16 Upphandling av transporter

18 Avgasemissioner Dagens krav på avgasutsläpp från bilar med olika miljöklasser återfinns i Lag om Motorfordons Avgasrening och motorbränslen (LMA2001:1080). Lagen följer gällande EU-direktiv inom området. Observera att olika direktiv gäller för diesel- respektive bensindrivna fordon. För de krav som gäller från 2005 hänvisar ovannämnda lag till EU:s direktiv 1998/69/EG för bensin- och dieseldrivna fordon med en totalvikt upp till 3,5 ton och till direktiv 1999/96/EG för dieseldrivna, tyngre fordon. Den som vill ställa EU-kraven som gäller från 2005 i en upphandling redan i dag, bör betänka att inte alla nya fordon i dag (februari 2004) uppfyller dessa krav. Avser upphandlingen transporttjänster som genomförs under 2004 kan därför krav på uppfyllande av EU:s avgaskrav för 2005 formuleras som ett utvärderingskriterium, men inte som ett kvalificeringskrav. Avser upphandlingen transporttjänster som ska genomföras från 2005 och framåt, ska kravet formuleras som ett kvalificeringskrav. LMA kommer också att anpassas till det nya EU-direktivet. Bränsleförbrukning Avgasemissionernas storlek är som bekant kopplad till bränsleförbrukningens storlek. Därför är det viktigt att sträva efter lägsta möjliga bränsleförbrukning, oavsett vilken typ av bränsle som används. Entreprenören måste kunna kontrollera bränsleförbrukningen. Han ska ha rutiner och metoder för att begränsa - och om möjligt - minska förbrukningen som också ska dokumenteras för varje fordon. Kontrollen kan göras med hjälp av mätare som avläser fordonets bränsleförbrukning eller genom manuell avläsning. Entreprenören måste också kontinuerligt sammanställa och utvärdera resultaten. För att minska drivmedelsförbrukningen måste förarna utbildas i ett sparsamt körsätt. Även tekniska åtgärder som justeringar av motorer kan behövas. Riktvärden för fordonets bränsleförbrukning kan vid behov inhämtas från fordonstillverkaren eller officiella källor. Drivmedel Fossila drivmedel har en negativ miljöpåverkan varför alternativen bör premieras. Det kan göras på olika sätt, exempelvis genom bonussystem som gynnar fordon som körs på miljöanpassade driv- 4. Miljö 17

19 Bonus medel. En satsning på sådana drivmedel kan vara ett av flera krav på entreprenören. Innan kommunen inför sådana krav i sina upphandlingar bör kommunen ha antagit en strategi för val av drivmedel. Det är viktigt att komma ihåg att låg bränsleförbrukning är viktigare än valet av drivmedel. Om en större bil eller en större motor måste väljas för att till exempel kunna köras på naturgas, minskar kanske inte koldioxidutsläppen alls. Observera också att de flesta av alternativen ännu är i en forsknings- och utvecklingsfas. En ensidig satsning på förnyelsebara drivmedel kan också ge ökade kostnader. För att miljöarbetet på sikt ska bli hållbart måste ekonomin beaktas. Att skynda långsamt kan vara bra, eftersom man inte kan byta ut alla fordon eller motorer alltför snabbt. Beställaren bör därför i upphandlingen ange färdriktningen utan absoluta krav. Han bör inte heller ta ställning till vilket alternativt drivmedel som ska premieras, eftersom det finns olika alternativ, såsom el, etanol, metangas med mera. I vilken takt fordon kan börja använda förnyelsebara drivmedel är inget som kan bestämmas av beställaren ensam eftersom det avgörs av tillgång, pris med mera. Då bränsleflexibia fordon, Flexible Fuel Vehicles, används är det bra att i en uppföljning av avtal och kvalitet speciellt kontrollera att fordonen körs på de alternativa drivmedel som man kommit överens om. Ange alltid att endast drivmedel miljöklass I ska användas. Kom också ihåg att bara nyare fordon kan köras på vissa förnyelsebara drivmedel. Det är viktigt att göra en noggrann avvägning av hur kraven utformas. Beställaren kan exempelvis utgå från att en viss andel av de fordon som används för de aktuella transporterna, ska drivas med förnyelsebara bränslen. För dem kan beställaren utforma en bonus per körd kilometer. Exempel: Alt. 1. X procent av de fordon som används för de aktuella transporterna skall drivas med förnyelsebara bränslen. Entreprenören skall för övriga fordon använda drivmedel som utgörs av bästa miljöklassade diesel eller bästa miljöklassade bensin. För att kunna ställa sådana krav måste det finnas förnyelsebara drivmedel i närheten. Dessa ska också anses lämpliga med hänsyn till effektivitet, pris med mera. Exempel: Alt. 2. I de fall transporterna genomförs med bensin- eller dieseldrivna fordon skall Entreprenören alltid använda bästa miljöklassade diesel eller bästa miljöklassade bensin. Entreprenören skall under avtalstiden, vid anskaffande av fordon för de aktuella trans- 18 Upphandling av transporter

20 parterna, förvissa sig om att dessa kan köras på alternativa drivmedel och att de uppfyller miljöklass Vid minst två tillfällen under avtalsperioden kommer Beställaren att kräva redovisningar av entreprenörens strävan att använda förnybara drivmedel. Detta kriterium kan utformas som ett kvalificeringskrav. Typ av däck Däcken ska vara E-certifierade. E-certifiering av däck innebär att material och däcksdimension är typgodkända. Ett krav bör också vara att däckens innehåll av oljor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH-oljor) begränsas. För sommardäck till personbilar fiims idag endast ett begränsat urval som har tillräckligt låga PAH-värden, dvs högst tre procent. För personbilar kan därför behöva göras undantag från gränsvärdet högst tre procent. PAH-oljorna i däcken mäts vanligtvis med två metoder, lp 346, där det högst får vara tre procent, och lp 391, där man bör ligga under femton procent. E-certifieringen gäller även regummerade däck, som är gyimsamma ur resurssynpunkt. De spar råvaror och kan lättare förses med en ny slitbana, utan giftiga PAH-oljor. Å andra sidan kan rullmotståndet ibland vara sämre, vilket ökar bränsleförbrukningen. Övriga tillbehör Entreprenören ska förvissa sig om att den extrautrustning som används är CE-märkt (uppfyller olika ED-direktivs krav på hälsa och säkerhet) och inte försämrar trafiksäkerhet och miljö. Extrautrustning kan vara bakgavel-lift, ramp etc. Exempel: Entreprenören skall förvissa sig om att den extrautrustning som används är CE-märkt och inte har en negativ miljöpåverkan. Detta kriterium kan utformas som ett kvalificeringskrav. CheCklista Tillsyn och service Det är viktigt att det ställs miljökrav även på hur fordonen ses till och servas. Kraven kan omfatta kontinuerlig tillsyn och service, tillsyn och kontroll av däck samt åtgärdsrutiner. Kontinuerlig tillsyn av fordon bör göras veckovis eller minst var fjortonde dag. Som underlag för tillsynen bör det finnas en checklista som anger vad som ska kontrolleras samt entreprenörens minimivärden för mönsterdjup på däck. Listan ska följas upp så att man bland annat kan avläsa förbrukning av olja och kylarvätska, Miljö 19

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument

Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument Förklaringar till begrepp och förkortningar som förekommer i QIIIs system och dokument Det finns flera begrepp och förkortningar som är mer eller mindre specifika och som används i både QIII-systemet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter

Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Systembeskrivning till QIIIs nya bedömningssystem för bedömning av upphandlingar av gods- och persontransporter Bedömningssystemet är indelat i fyra områden som har numreringen 0 till 3. 0 utgörs av Baskraven,

Läs mer

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende SAKAB Rapport B07008 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för SAKAB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3 Förkortningar...3

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Haninge kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Diarie SUN 33/2013 Ansvarig upphandlare Ulf Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

VÄGLEDNING: TRAFIKSÄKERHETSKRAV FÖR PERSONTRANSPORTER

VÄGLEDNING: TRAFIKSÄKERHETSKRAV FÖR PERSONTRANSPORTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2012-12-03 SIDOR 1 (6) : TRAFIKSÄKERHETSKRAV FÖR PERSONTRANSPORTER INNEHÅLL Omfattning... 1 Så här används vägledningen... 1 kvalificeringskrav... 1 Särskilda kontraktsvillkor

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy gällande för ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro

Trafiksäkerhetspolicy gällande för ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro Trafiksäkerhetspolicy gällande för Universitetssjukhuset i Örebro Ambulansavdelningen vid USÖ skall alltid i det dagliga arbetet eftersträva att förebygga riskerna för att någon av våra anställda, patienter

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB. Rapport B07014. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06

Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB. Rapport B07014. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömning, avseende Tarkett Sverige AB Rapport B07014 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömningsprotokoll avseende bedömning av Tarketts transportskvalitetsavtal Innehållsförteckning

Läs mer

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31

Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 Systembeskrivning 2005-04-04 2006-12-31 QIII ideell förening Västra vägen 11A 171 26 Solna Tel +46 (8) 734 52 51 info@q3.se www.q3.se Ägs av LO och NTF 1.12 QIII, Bedömningssystem för upphandlare av tunga

Läs mer

Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar.

Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar. Bedömning av Vägverket Region Mitt, objekt 260290, Driftområde Ånge i Västernorrlands län, för utförande av drift och underhåll på allmänna vägar. Rapport B05003 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Rapport B05005. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes. Rapport B05005. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning av Schenker AB i Sverige, transportörsavtal område utrikes Rapport B05005 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll för Schenker AB i Sverige,

Läs mer

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet VAD SKA JAG PRATA OM? Varför miljöanpassa upphandlingen av transporter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Miljökriterierna

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B07013. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06

Bedömning, avseende Green Cargo. Rapport B07013. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömning, avseende Green Cargo Rapport B07013 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2009-08-06 Bedömningsprotokoll för Green Cargo AB, ramavtal 2007 Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; beslutade den 5 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap.

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter. QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31

Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter. QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31 Systembeskrivning och guidelines Upphandling av persontransporter QIII-system version 2007-04-16 2008-12-31 System och guidelines för bedömning av upphandlingar av persontransporter QIIIs system för bedömningar

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar Värnamo kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolskjutsar Diarie 2013.165 Upphandlare Harrieth Forsberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Rapport B06010. Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster. QIII-system version 05:08

Rapport B06010. Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster. QIII-system version 05:08 Bedömning, avseende Stockholms län landsting upphandling av transporttjänster Rapport B06010 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-02-25 Bedömningsprotokoll B06010 Stockholms läns landsting

Läs mer

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF ägare LO NTF finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket Omvärlden QIII Transportköpare Transportsäljare vi slutkonsumenter vill inte att de varor vi köper i något led skall innebära ohälsa

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv. Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.se Agenda»Ett samlad upphandlingsstöd»att ställa hållbarhetskrav»kriterier

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafiken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de flesta

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster. Rapport B05002. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01

Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster. Rapport B05002. QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning av Skånemejeriers upphandling av transporter, kyl- och frystjänster Rapport B05002 QIII-system version 2005-06-09 2006-09-01 Bedömning giltig till 2007-03-25 Bedömningsprotokoll för Skånemejerier

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer