Sjöfartsverkets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsverkets författningssamling"

Transkript

1 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx SJÖFS 2005:XX Utkom från trycket den XXXX SFH Sjöfartsverket föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 1 och 3 kap. 2 och 4 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 2, 4, 9, 10, 13 och 22 förordningen (1982:932) om transport av farligt gods och beslutar följande allmänna råd. Tillämpningsområde 1 2 Dessa föreskrifter får, under förutsättning att fartygen uppfyller samtliga villkor/krav (i sin helhet) i föreskrifterna, tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) på följande fartyg. 1. svenska rorofartyg i Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Östersjön begränsat i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil 2. utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium i Östersjön begränsat i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil Fartyg som vill tillämpa dessa föreskrifter skall ha ett intyg som visar att föreskrivna krav är uppfyllda. 2 Ett fartyg som är godkänt enligt ett regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i Turkiet jämställs med fartyg som uppfyller kraven i dessa föreskrifter, under förutsättning att en likvärdig säkerhetsnivå därigenom uppnås. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, , s.18, Celex 398L0048). Anmälan har även gjorts enligt tillämpliga regler i fördraget om europeisk atomenergigemenskap (Euratom) om medlemsstaters skyldighet att underrätta kommissionen om regler avseende hälsoskydd till följd av joniserande strålning, artikel Motsvarar Annex 1, Section 1 (1) och (2) i Östersjöavtalet. 1

2 Definitioner 3 3 I dessa föreskrifter används följande definitioner utöver de som finns angivna i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Behöriga myndigheter Danmark Estland Finland Lettland Litauen Polen Sverige Tyskland Danish Maritime Authority Vermundsgade 38 C DK-2100 KÖPENHAMN O e-post: Estonian Maritime Administration Maritime Safety Division Valge 4 EST TALLINN e-post: Finnish Maritime Administration P.O. Box 171 FI HELSINKI e-post: Maritime Administration of Latvia 5 Trijádibas iela LV-1048 RIGA e-post: Maritime Safety Administration Janonio 24 LT-5800 KLAIPEDA e-post: Ministry of Infrastructure Str. Chalubinskiego 4/6 PL WARSZAWA e-post: Sjöfartsverket Sjöfartsinspektionen SE NORRKÖPING e-post: Federal Ministry of Transport Building and Housing P.O. Box DE BONN e-post: Farligt gods Enligt definition i lagen (1982:821) om transport av farligt gods. 3 Motsvarar Annex 1, Section 2 i Östersjöavtalet. 2

3 Fartyg byggda Förpackningar ISM-koden LWHA Redare RID Stuvning på däck Stuvning under däck Östersjöavtalet Det datum då fartygets köl sträcktes eller motsvarande byggnadsstadium. Förpackningar, storförpackningar och IBC-behållare. The International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (International Safety Management (ISM) Code) De internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (Internationella säkerhetsorganisationskoden). Område med låg våghöjd (Low Wave Height Area), ett område till sjöss där speciella stabilitetskrav gäller för roropassagerarfartyg på internationella rutter mellan eller till/från bestämda hamnar i nordvästra Europa och Östersjön och där den signifikanta våghöjden inte överskrider 2,3 meter under mer än 10 % av året i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen den 28 februari 1996, i kraft den 1 april 1997, se bilaga 1. Andra områden kan av behörig myndighet anses som LWHA om likvärdig säkerhet kan uppnås. Fartygsägaren eller annan organisation eller person, såsom redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som ISMkoden föreskriver. Regulations for the International carriage of Dangerous goods by rail Regler för internationell järnvägstransport av farligt gods. Stuvning på väderdäck. Stuvning på öppet rorodäck, såvida inte däcket klassas som väderdäck av behörig myndighet, eller i slutet rorolastutrymme. Memorandum of Understanding for the transport of packaged dangerous goods in ro/ro ships in the Baltic Sea Överenskommelsen (Memorandum of Understanding) för transport av farligt gods på rorofartyg i Östersjön. 3

4 Fartygsrelaterade krav 4 4 Fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare skall ha ett intyg, Document of Compliance, att det i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller bestämmelserna i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:31) om brandskydd på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss. Fartyg byggda före den 1 juli 2002 skall ha ett intyg, Document of Compliance, att det i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller bestämmelserna i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1985:24) om brandskydd på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss. Av intyget skall dessutom framgå var de olika klasserna av farligt gods får stuvas ombord. Transport av farligt gods 5 5 Farligt gods får transporteras enligt kraven i dessa föreskrifter om det är klassificerat, förpackat, märkt, etiketterat, dokumenterat och samlastat i en lastbärare i enlighet med Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID) eller Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Tillämpning av förpackningsinstruktion R001 i avsnitt i Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID) är tillåten endast för trafik i LWHA. 6 6 Avsändaren skall säkerställa att det farliga godset i tillämpliga fall anges som VATTENFÖRORENANDE ÄMNE, utöver den information som krävs enligt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID). 7 7 När farligt gods transporteras enligt bestämmelserna i kapitel 3.4 i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID) skall avsändaren eller dennes representant i förväg till fartygets befälhavare lämna följande uppgifter: Farligt gods i begränsad mängd i klass/klasser. 4 Motsvarar Annex 1, Section 8 (1) i Östersjöavtalet. 5 Motsvarar Annex 1, Section 3 (1) och (2) i Östersjöavtalet. 6 Motsvarar Annex 1, Section 7 i Östersjöavtalet. 7 Motsvarar Annex 1, Section 5 (2) i Östersjöavtalet. 4

5 När farligt gods transporteras enligt bestämmelserna i avsnitt , eller i Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID) skall avsändaren eller dennes representant informera befälhavaren om detta. Transport av lastbärare 8 8 Vid samlastning i trafik i LWHA skall det finnas ett stuvningsintyg som anger att samlastning har skett i enlighet med dessa föreskrifter med texten Samlastat enligt Östersjöavtalet. 9 9 Lastbärare skall vid sådan transport som avses i avsnitt och i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID) vara skyltade både fram- och baktill med en orange, onumrerad skylt. Denna skyltning skall finnas på lastbäraren från lastning till dess att fordonet lossats från fartyget. Ansvaret för att lastbäraren är skyltad ligger på den person som godkänner lastbäraren för lastning ombord på fartyget. Tankar skall uppfylla kraven antingen i kapitel 4.2 eller 4.3 i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller i Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID) eller i kapitel 4.2 i Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Tankar med öppna luftningssystem är inte för transport ombord på rorofartyg. Transporter i bulk skall uppfylla kraven i kapitel 7.3 i Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller kapitel 4.3 i Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Samlastning i och storetikettering av lastbärare För trafik i LWHA får förpackningar tillhörande separationskategori 1 och 2 enligt tabell i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) samlastas i samma lastbärare. Bestämmelserna i a) i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID) får tillämpas för trafik i LWHA. 8 Motsvarar Annex 1, Section 5 (1) i Östersjöavtalet. 9 Motsvarar Annex 1, Section 3 (3), (4) och Section 5 (3) i Östersjöavtalet. 10 Motsvarar Annex 1, Section 4 (1) och (2) i Östersjöavtalet. 5

6 Storetikettering och märkning av lastbärare som innehåller farligt gods skall ske i enlighet med kapitel 5 i Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) eller Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID) eller Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Lastbärare som innehåller vattenförorenande ämnen skall märkas i enlighet med bestämmelserna i Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Stuvning och separering av lastbärare För trafik i LWHA skall lastbärare med separationskategori 1 och 2 enligt tabell i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) stuvas bredvid varandra För stuvning av lastbärare innehållande farligt gods tillhörande klass 2 9 gäller tabellen i bilaga 2. Stuvningen av godset skall också vara i enlighet med intyget Document of Compliance eller Letter of Compliance. Om stuvning av farligt gods enligt tabellen i bilaga 2 är förbjuden för ett ämne i en lastbärare lastad med samlastat farligt gods, gäller förbudet hela enheten. Gods som hänförs till särbestämmelse SP 900 i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) är förbjudet för transport. Om stuvning av farligt gods är förbjuden enligt tabellen i bilaga 2 men tillåten enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), får stuvningsbestämmelserna i nämnda författning tillämpas. Säkring av lastbärare Lastbärare och enhetslaster med farligt gods skall vara säkrade under transporten enligt fartygets lastsäkringsmanual som godkänts av behörig myndighet. Bestämmelser om vilka krav en lastsäkringsmanual skall uppfylla finns i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:2) om lastsäkring. Allmänna råd Sjöfartsverket rekommenderar att surrningsfästena på fordonet uppfyller kraven i bilaga Motsvarar Annex 1, Section 6 (1) i Östersjöavtalet. 12 Motsvarar Annex 1, Section 6 (3) i Östersjöavtalet. 13 Motsvarar Annex 1, Section 9 (1) i Östersjöavtalet. 6

7 Utbildning Redare skall genom återkommande utbildningar se till att ansvariga personer, involverade i transporter av lastbärare enligt dessa föreskrifter, har god kännedom om gällande bestämmelser, framför allt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) och Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID). Dessa ansvariga personer skall förses med ett intyg som styrker att sådan utbildning har genomgåtts. Övrigt Ombord på svenska fartyg i alla farvatten samt på utländska fartyg i svenskt sjöterritorium skall följande finnas tillgängligt: 1. Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) eller The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) (Internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG-koden)) samt 2. Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS) (Anvisningar för nödsituationer för fartyg som transporterar farligt gods), 3. Medical First Aid Guide (MFAG) for use in Accidents involving Dangerous Goods (Första hjälpen-anvisningar vid olyckor med farligt gods ombord), 4. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg (ADR) och i terräng eller European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) samt 5. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt gods på järnväg (RID) eller Regulations for the International carriage of Dangerous goods by rail. Ovanstående dokumentation får alternativt finnas på fartygets arbetsspråk. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari Lastbärare får stuvas under däck ombord på last- och passagerarfartyg med högst 1 person/meter av fartygets totala längd enligt 7 i det Östersjöavtal som trädde i kraft den 1 januari 2000 (reviderat i Würzburg augusti 1999) med tillstånd från behörig myndighet, under förutsättning att sådant tillstånd har utfärdats före den 31 december I sådana fall skall stuvningen under däck göras enligt stuvningstabell 2 i 14 Motsvarar Annex 1, Section 9 (4) i Östersjöavtalet. 15 Motsvarar Annex 1, Section 9 (3) i Östersjöavtalet. 7

8 nämnda avtal och separationskraven av lastbärare ombord på rorofartyg för det aktuella däcket enligt i IMDG-koden användas. 3. Fartyg byggda före den 1 september 1984 och som redan är försedda med ett intyg, Letter of Compliance, får fortsätta att transportera farligt gods i enlighet med det Östersjöavtal som var i kraft då intyget utfärdades. Detta gäller under förutsättning att dessa fartyg uppfyller bestämmelserna i kapitel 7.4 i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). 4. Dessa föreskrifter ersätter Sjöfartsverkets meddelande nr (Östersjöavtalet). På Sjöfartsverkets vägnar JOHAN FRANSON Caroline Petrini Utgivare: Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket, Norrköping ISSN X 8

9 Bilaga 1 9

10

11 Bilaga 2 Stuvningstabell för lastbärare och enhetslaster med farligt gods tillhörande klasserna 2 till 9 i RID/ADR RID/ADR Klass Last- eller passagerarfartyg m. Övriga passagerarfartyg högst 25 pass. eller 1 pass./3 m av fartygets totala längd; största värdet gäller 1) På däck Under däck På däck Under däck Gaser brandfarliga gaser icke brandfarliga, icke giftiga gaser giftiga gaser Brandfarliga vätskor förpackn.grupp I och II förpackn.grupp III Brandfarliga fasta ämnen UN 1944, 1945, 2254, 2623 övriga UN-nummer ) 3) 3) 3) Självantändande ämnen 4.2 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 4.3 4) 4) Oxiderande ämnen 5.1 Organiska peroxider 5.2 2) Giftiga ämnen förpackn.grupp I och II förpackn.grupp III 6.1 Smittförande ämnen 6.2 Radioaktiva ämnen 7 Frätande ämnen 8 förpackn.grupp I och II flytande ämnen i förpackningsgrupp III fasta ämnen i förp.grupp III Övriga farliga ämnen och föremål 9 1) Det totala antalet passagerare får inte överstiga en person/meter av fartygets totala längd. 2) För stuvning av dessa ämnen skall, utöver bestämmelserna i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), även bestämmelserna i kapitel 7.7 i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), vara uppfyllda. 3) Kylda, kondenserade gaser eller stuvningskategori D i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDGkoden) är. 4) Transport av ferrosilikon, UN 1408, är tillåten endast som bulklast eller i containrar, vägfordon eller järnvägsvagnar, tankcontainrar, avmonterbara tankar. Transporten skall åtföljas av ett intyg att materialet har lagrats under täckning utomhus och att partikelstorleken är representativ för det lagrade materialet. 11

12

13 Bilaga 3 Resolution A.581(14) Inledning Riktlinjer för säkringsarrangemang för transport av vägfordon ombord i rorofartyg Baserat på erfarenheter som gjorts när det gäller transport av vägfordon på rorofartyg rekommenderas att dessa riktlinjer följs för att säkra vägfordon ombord i sådana fartyg. Rederier och varv bör särskilt beakta avsnitt 4 och 6 vid konstruktion och byggnation av rorofartyg som berörs av dessa riktlinjer. Tillverkare, ägare och operatörer av vägfordon som kan komma att transporteras på rorofartyg bör särskilt beakta avsnitt 5 och 7. 1 OMFATTNING 1.1 Dessa riktlinjer för säkring och surrning av vägfordon på rorofartyg beskriver särskilt säkringsanordningarna ombord och på fordonen samt de surrningsmetoder som skall användas. 2 TILLÄMPNING 2.1 Dessa riktlinjer gäller rorofartyg som regelbundet transporterar vägfordon på långa eller korta internationella resor på öppet vatten. De gäller för: 1. vägfordon såsom definierat i 3.2.1, 3.2.2, och med en tillåten högsta totalvikt av fordon och last på mellan 3,5 och 40 ton samt 2. lastbil med påhängsvagn såsom definierat i med en högsta totalvikt som inte överstiger 45 ton, som kan transporteras på rorofartyg. 2.2 Dessa riktlinjer gäller inte för bussar. 2.3 För vägfordon med egenskaper utöver vad som allmänt gäller för vägfordon (i synnerhet då tyngdpunkten ligger högre än vad som är normalt) bör placering och antal surrningsfästen särskilt beaktas. 13

14 Bilaga 3 3 DEFINITIONER 3.1 Rorofartyg avser ett fartyg som har ett eller flera däck antingen stängda eller öppna, normalt inte indelade på något sätt och som regel löpande längs fartygets hela längd, i vilka gods (förpackat eller i bulk, i eller på vägfordon (inklusive vägtankfordon), släpvagnar, containrar, pallar, demonterbara eller bärbara tankar eller i eller på liknande lasttransportenheter eller andra behållare normalt kan lastas eller lossas horisontellt. 3.2 I dessa riktlinjer omfattar termen vägfordon 16 följande: 1 Fordon i yrkestrafik (commercial vehicle), ett motorfordon som på grund av sin utformning och utrustning huvudsakligen används för att transportera gods. Det kan också dra en släpvagn. 2 Påhängsvagn (semi-trailer) innebär en släpvagn som är utformad för att kopplas till ett dragfordon och för att lägga en betydande del av sin totala vikt på dragfordonet. 3 Lastbil med släpvagn 4 Lastbil med påhängsvagn (road train) innebär en kombination av ett motorfordon och en eller flera separata släpvagnar sammankopplade med en dragstång. (När det gäller avsnitt 5 är varje enhet i en lastbil med påkopplat släp att betrakta som ett separat fordon.) (articulated road train) innebär ett dragfordon i kombination med en påhängsvagn. 5 Fordonståg (combination of vehicles) innebär ett motorfordon kopplat till ett eller flera dragna fordon. (När det gäller avsnitt 5 är varje enhet i en lastbil med påkopplat släp att betrakta som ett separat fordon.) 4 SURRNINGSFÄSTEN PÅ FARTYGSDÄCK 4.1 Ombord i fartyget bör i enlighet med resolution A.489(XII) finnas en lastsäkringsmanual som innehåller den information som listas och rekommenderas i stycke 10 i bilagan till den resolutionen. 4.2 De däck på ett fartyg som är avsedda för vägfordon enligt definition i 3.2 bör förses med surrningsfästen. Rederiet får besluta hur surrningsfästena skall anordnas, dock skall för varje vägfordon eller enhet som ingår i en fordonskombination surrningsfästen vara anordnade enligt följande, som ett minimum: 14

15 Bilaga 3 1. Avståndet mellan surrningsfästena långskepps bör som regel inte överstiga 2,5 m. Det kan dock vara nödvändigt att surrningsfästena i fartygets för och akter är tätare placerade än midskepps. 2. Avståndet mellan surrningsfästena tvärskepps bör inte understiga 2.8 m eller överstiga 3 m. Det kan dock vara nödvändigt att surrningsfästena i fartygets för och akter är tätare placerade än midskepps. 3. Maximal tillåten belastning (MSL) bör inte understiga 100 kn. Om surrningsfästet är utformat för att hålla fler än en surrning (y surrningar) bör MSL inte understiga y x 100 kn. 4.3 I rorofartyg som endast vid enstaka tillfällen transporterar vägfordon skall avståndet mellan och styrkan i surrningsfästena vara sådana att man tar i beaktande vad som kan krävas för att säkert stuva och surra vägfordon. 5 SURRNINGSFÄSTEN PÅ VÄGFORDON 5.1 Surrningsfästena på vägfordon bör utformas för surrning av vägfordonen i fartyget och deras öppning bör vara sådan att den kan ta endast ett surrningsband. Surrningsfästet och öppningen bör tillåta att surrningsbandets riktning mot fartygsdäcket kan variera Lika antal surrningsfästen, inte mindre än två men inte fler än sex, bör finnas på varje sida av vägfordonet enligt vad som sägs i Enligt vad som sägs i not 1, 2 och 3 nedan bör minimiantalet och minimistyrkan hos surrningsfästena motsvara vad som anges i följande tabell: Fordonsvikt brutto (GVM) ton Minimiantal surrningsfästen på varje sida av vägfordonet Minimistyrka utan permanent deformation i varje surrningsfäste (kn) 3,5 t GVM 20 t GVM x 10 x 1,2 20 t < GVM 30 t n* 30 t < GVM 40 t * där n är det totala antalet surrningsfästen på varje sida av vägfordonet. Not 1: Not 2: För lastbil med släpvagn gäller tabellen för varje enhet, dvs. för motorfordonet samt för varje släpvagn. Dragfordon för släpvagnar är exkluderade från tabellen ovan. De bör vara försedda med två surrningsfästen i fordonets front, vilkas styrka bör vara tillräcklig för att förhindra att fordonets front rör 17 Om fler än en öppning finns vid ett surrningsfäste bör varje öppning ha den styrka för surrningsfästet som anges i tabellen i

16 Bilaga 3 sig i sidled. En dragkoppling i fronten kan ersätta de två surrningsfästena. Not 3: Om dragkopplingen används för att surra andra fordon än dragfordon för släpvagn bör kopplingen inte utgöra ersättning för ovannämnda surrningsfästen på vardera sidan av fordonet vad gäller minimiantal och styrka. 5.4 Varje surrningsfäste på fordonet bör vara utmärkt med en klart avvikande färg. 5.5 Surrningsfästen på fordon bör vara så placerade att de på ett säkert sätt håller fordonet på plats med hjälp av surrningarna. 5.6 Surrningsfästen bör kunna överföra kraften från surrningarna till vägfordonets underrede och bör aldrig fästas i stötfångare eller axel om inte dessa är specialkonstruerade och krafterna överförs direkt till underredet. 5.7 Surrningsfästen bör vara placerade så att surrningarna lätt och säkert kan fästas, särskilt då fordonet är utrustat med sidoskydd. 5.8 Den inre fria passagen i öppningen på varje surrningsfäste bör inte understiga 80 mm, men öppningen måste inte vara cirkelrund. 5.9 Motsvarande eller bättre surrningsarrangemang kan accepteras för fartyg för vilka bestämmelserna i tabell 5.3 inte är lämpade. 6 SURRNINGAR 6.1 Maximal tillåten belastning (MSL) på surrningar bör inte understiga 100 kn och de bör vara tillverkade av material som har lämpliga töjningsegenskaper. 6.2 Surrningar bör vara så utformade och fästade att de är åtkomliga och kan spännas om de börjar slacka. Där så är genomförbart och möjligt bör surrningarna undersökas med jämna intervall under resan och spännas vid behov. 6.3 Surrningar bör fästas i surrningsfästena med krokar eller andra anordningar som är så utformade att de inte kan lossna från öppningen i surrningsfästet om surrningen skulle slacka under resan. 6.4 Endast en surrning bör fästas per öppning i fordonets surrningsfäste. 6.5 Surrningar bör fästas endast i för ändamålet avsedda surrningsfästen. 16

17 Bilaga Surrningar skall göras fast i surrningsfästena på fordonet så att vinkeln mellan surrningen och det horisontella och vertikala planet företrädesvis ligger mellan 30º och 60º. 6.7 Med tanke på fartygets egenskaper och de väderförhållanden som förväntas på den planerade resan bör befälhavaren besluta om antal surrningsfästen och surrningar som skall nyttjas för varje resa. 6.8 Om det är tveksamt om ett vägfordon uppfyller bestämmelserna i tabell 5.3 får befälhavaren utifrån sin bedömning lasta fordonet ombord, med hänsyn tagen till fordonets kondition, till väder och förväntade sjöförhållanden på den planerade resan och alla andra omständigheter. 7 STUVNING 7.1 Beroende på verksamhetsområde, övervägande väderförhållanden och fartygets egenskaper bör vägfordon stuvas så att det hålls så fixerat som möjligt genom att spel inte tillåts i dess fjädringssystem. Detta kan göras t.ex. genom att fjädrarna pressas samman så att fordonet säkras tätt till däcket, genom att underredet pallas upp innan fordonet säkras eller genom att lufttrycket släpps ut ur fjädringssystemet. 7.2 Med beaktande av de villkor som referas till i 7.1 och det faktum att fjädringssystemet kan släppa ut luft, bör lufttrycket släppas ut på varje fordon som har ett sådant system, om resan varar längre än 24 timmar. Om möjligt bör luften släppas ut även på kortare resor. Om luften inte släpps ut bör fordonet pallas upp för att förhindra att surrningarna slackar till följd av att luft läcker ut från systemet under resan. 7.3 På ett fordon som pallas upp bör underredet vara förstärkt vid uppallningspunkterna och dessa bör vara klart markerade. 7.4 Särskilt bör observeras surrning av vägfordon, som stuvas i lägen där de kan utsättas för ytterligare krafter. Då fordon stuvas tvärskepps bör särskilt beaktas de krafter som kan uppstå vid sådan stuvning. 7.5 Hjul bör kilas för ökad säkerhet i ogynnsamma förhållanden. 7.6 Fordon med dieselmotorer bör inte lämnas med växel ilagd under resan. 7.7 Fordon som är konstruerade för att transportera last som kan antas ha en negativ inverkan på deras stabilitet, såsom hängande kött, bör ha inbyggt i sin konstruktion ett sätt att neutralisera upphängningssystemet. 7.8 Stuvning bör ske enligt följande: 1. Parkeringsbromsarna på varje fordon eller varje enhet i ett fordonsset bör vara ilagda och låsta. 17

18 Bilaga 3 2. Med tanke på påhängsvagnars utformning bör de inte ställas på sina stödben under sjötransport om inte stödbenen är särskilt anpassade för det ändamålet och märkta på så sätt. En icke kopplad påhängsvagn bör stöttas av ett stödben eller liknande, placerat i draganordningens omedelbara närhet så att sammankoppling av vändskivan och kopplingstappen inte försvåras. Konstruktörer av påhängsvagnar bör beakta hur stort utrymme och vilka förstärkningar som är nödvändiga för sammankopplingen; dessa områden bör märkas ut klart och tydligt. 18

19 1 (4) Sjöfartsinspektionen Handläggare, Sektion Dnr Caroline Petrini, Fartygstekniska enheten KONSEKVENSANALYS INF-koden och Östersjöavtalet Bakgrund och problembeskrivning FN:s rekommendationer utgör grundstommen till varje transportregelverk för transport med farligt gods (IMDG-koden sjö, ADR väg, RID järnväg och DGR flyg). De olika organen inom FN arbetar fortlöpande för att harmonisera samtliga transportregelverk och FN-rekommendationer med varandra. Undantag från IMDG-koden kan medges bland annat om man uppfyller Östersjöavtalet, som finns publicerat i Sjöfartsverkets meddelandeserie, nr Avtalet ska publiceras som föreskrift för att få samma status som övriga farligt-gods-regler. Östersjöavtalet innebär en lättnad från IMDG-koden. Östersjöavtalet (Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic) är ett multilateralt avtal för transport av förpackat farligt gods mellan Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige, vilket har funnits i drygt 20 år. Syftet med avtalet är att underlätta multimodala transporter av farligt gods som sker med rorofartyg i Östersjön genom att göra avsteg från de regler som normalt gäller vid internationell sjötransport d.v.s. IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Avtalet innehåller både operativa och tekniska delar. Den operativa delen innebär att det farliga godset i princip kan klassificeras, förpackas, samlastas, märkas, etiketteras, dokumenteras och stuvas enligt landtransportreglerna vid transport i särskilda områden på Östersjön (Low Wave Height Area). Den tekniska delen handlar om de krav fartyget måste uppfylla för att få transportera farligt gods. Fartygen måste vara utrustade och konstruerade enligt de internationella krav som finns i SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). Utöver Östersjöavtalet finns behov av att uppdatera i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:1) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden) i enlighet med resolution MSC.135(76). Föreskriften reglerar transporter med bestrålat kärnbränsle och viss radioaktiv last till sjöss. Syftet med regleringen är att mindre lämpade fartyg inte ska kunna transportera denna typ av gods. INF-koden (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on board Ships) delar in fartyg som transporterar INF-gods i tre klasser beroende av I:\FÖRESKRIFTER\A 7-FARLIGT GODS\PÅGÅENDE FÖRESKRIFTER\KONSEKVENSANALYS\KONSEKVENSANALYS 2005_(INF,ÖSTERSJÖ)_AL.DOC

20 Datum (4) den totala aktivitet som ska transporteras. Fartyg som ska transportera INFgods måste besiktigas och få ett certifikat från Sjöfartsinspektionen som intygar att dess konstruktion och utrustning uppfyller kraven i INF-koden. Koden ställer högre krav på dessa fartyg än på övriga SOLAS-fartyg inom vissa områden på så sätt att dessa krav ska uppfyllas oavsett byggnadsår, bruttostorlek och längd. Exempel på dessa områden är stabilitet i skadat skick, brandskydd, temperaturreglering av lastrum samt beredskapsplaner. INF-koden blev obligatorisk den 1 januari 2001 och är införlivad genom Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:1) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden). Konsekvensbeskrivning INF-koden Denna ändring innebär endast en mindre justering av föreskriften då transportförteckningarna i IMDG-koden har försvunnit (se även under rubriken IMDG-koden). I stället refereras till klass 7 i IMDG-koden. Dessutom har referenserna från INF-koden till SOLAS ändrats. Finns behov av speciella informationsinsatser? Bedöms inte som relevant med tanke på att det är endast ett rederi med ett fartyg som berörs av dessa ändringar i Sverige. Vilka administrativa, praktiska åtgärder måste företagen vidta till följd av regleringen samt vilken tidsåtgång kan införandet av reglerna medföra? Koden används redan i praktiken av rederi och fartygsägare, varför regleringen inte kommer att medföra någon egentlig påverkan. Denna föreskrift baseras på IMDG-koden, varvid kapitel om Strålskyddsprogram vid transport med radioaktiva ämnen och kapitel 1.3 i koden om Utbildning ska beaktas. Dessa avsnitt gäller att alla personer som befattar sig med transporter av förpackat farligt gods till sjöss ska ha utbildning inom de arbetsområden som är relevanta för deras ansvarsområde. Detta kan genomföras genom självstudier och/eller intern/extern utbildning. En uppskattad tid för denna utbildning bör vara 3 dagar. Alternativa lösningar Reglerna är baserade på en tvingande resolution. Sverige har åtagit sig att nationellt införliva de av IMO beslutade resolutionerna till IMDG-koden, varför det inte finns några alternativa lösningar. Vad händer om inte reglering sker? Syftet med föreskriften är att införliva koden och därmed få samma krav på säker transport av radioaktiva ämnen som i övriga länder. Syftet är också att förhindra och minska riskerna vid en eventuell olycka. I:\FÖRESKRIFTER\A 7-FARLIGT GODS\PÅGÅENDE FÖRESKRIFTER\KONSEKVENSANALYS\KONSEKVENSANALYS 2005_(INF,ÖSTERSJÖ)_AL.DOC

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:16 SFH 1.2.3.5

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:16 SFH 1.2.3.5 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:16 SFH 1.2.3.5 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012.

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2012:5 Utkom från trycket

Läs mer

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015.

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2015:73 Utkom från trycket

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

UTKAST TSFS 2013:XX. 1 kap. 3 kap. beslutade den XXXX 2013.

UTKAST TSFS 2013:XX. 1 kap. 3 kap. beslutade den XXXX 2013. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2013:XX Utkom från trycket

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); SJÖFS 2008:12 Utkom från trycket den 11 juli 2008

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Lagstiftningsområde:

Läs mer

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009.

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Transport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön Föreskrift 1 (1) TRAFI/28918/03.04.01.00/2014 Utfärdad: 12.12.2014 Träder i kraft: 1.1.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om transport av farliga ämnen (719/1994), 24 2 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden) (konsoliderad elektronisk utgåva);

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga lastskador på väg, sjö, järnväg och i luften

Lastsäkring för att förebygga lastskador på väg, sjö, järnväg och i luften Bild 1 Sjö Lastsäkring för att förebygga lastskador på väg, sjö, järnväg och i luften Bild 2 Sjö Allmänt Nästan alla sjömän har varit utsatta för och är medvetna om vilken inverkan och kraft som moder

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

INFORMATIONSBLAD NR 3/

INFORMATIONSBLAD NR 3/ j öfartsverket INFORMATIONBLAD NR 3/25.1.2000 TRANPORT AV FARLIGT GOD PÅ RO-RO FARTYG I BEGRÄNAD TRAFIK PÅ ÖTERJÖN På ett möte i Wi.irzburg 24 26.8.1999 har Finland, verige, Danmark, Tyskland, Polen och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 125/2011 (Finlands författningssamlings nr 1537/2011) Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:XX SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Bo Zetterström Jan Nilsson

Bo Zetterström Jan Nilsson Bo Zetterström Jan Nilsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för farliga ämnen registrator@msb.se Allmänt om RID/ADR Nyheter i ADR 2013, tank Nya ADR-intyg Multilaterala avtal Fordonskrav,

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillsyn SJÖFS 2008:23

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillsyn SJÖFS 2008:23 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillsyn SJÖFS 2008:23 Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN...1 Syfte...1 Tillsynsobjekt...1 Systemtillsyn...2 Definitioner och förkortningar...2 Undantag...11 Tillstånd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:95 SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:91) om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:20 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Krav på vägning av containers

Krav på vägning av containers Krav på vägning av containers Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Johan Troive Skeppsbyggare MSc Handläggare av fartygstekniska frågor vid sektionen för Sjö- och luftvärdighet 1 Krav på vägning

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; SJÖFS 2006:X

Läs mer

TSFS 2016:88. beslutade den 6 september 2016.

TSFS 2016:88. beslutade den 6 september 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda före den 1 juli 2002; TSFS 2016:88 Utkom

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; beslutade den 18 september 2013. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017.

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 ; TSFS 2017:78 Utkom från trycket

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Diarienr 2011-5331 Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande

Diarienr 2011-5331 Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (12) Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Brita Skärdin 010-240 54 95 brita.skardin@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator;

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen

Läs mer

Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt i ADR-S1

Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt i ADR-S1 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt 9.1.3 i ADR-S1 De numrerade rutorna i certifikatet om godkännande av fordon som transporterar farligt

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

Tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar AFS 2008:9 Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation; (H 125) Utkom från trycket 15 oktober 2014 beslutade den 6 oktober 2014. Med stöd av 2, 6 och

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg 1083 1085 1084 2011-01-01 RID-S Bilaga S 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

TSFS 2014:5. beslutade den 21 januari 2014.

TSFS 2014:5. beslutade den 21 januari 2014. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda före den 1 juli 2002; TSFS 2014:5 Utkom

Läs mer