Etapp II Ver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etapp II Ver. 1.0 98-10-05"

Transkript

1

2 Dokumenthistoria Projekt: Registrering och övervakning av biltransporter med farligt gods - Tillämpningsstudie mellan Göteborg-Oslo Etapp II Dokument: Delrapport nr. 1 Titel: - Status: 1.0 Författare: Camilla Thunqvist, VBB VIAK, Trafikplanering Dokumenthistoria: Datum Version Distribution Tidigare versioner ej distribuerade ver Referensgruppen ver Internt VBB ver Referensgruppen ver. 1.0 Referensgruppen (delades ut på mötet ) 2

3 Förord VBB VIAK har fått anslag av Vägverket för ett FoU-projekt om farligt gods. Avsikten är att inom ramen för trafikinformationcentralerna uppgifter undersöka behovet av övervakning och registrering av vägtransporter av farligt gods samt utveckla system för detta. Uppdraget genomförs i olika steg. Först görs en inventering av relevanta befintliga förhållanden, vilket redovisas i föreliggande rapport. Därefter kommer förslag till förbättringar att tas fram genom utveckling av olika scenarion. Någon eller några metoder väljs ut för mer detaljerade analyser. En rekommendation görs och om så verkar motiverat utarbetas ett förslag till praktiskt försök. Uppdraget genomförs i samarbete med Norge. Arbetet bedrivs separat i varje land men kommer att samordnas så mycket som möjligt. Om ett tillämpningsförsök blir aktuellt kommer det att ske på sträckan Oslo - Göteborg (E6). På så sätt kan även gränsöverskridande transporter behandlas. En referensgrupp har bildats med representanter från de två länderna, se nedan. Därutöver tas kontakter inom respektive land med relevanta aktörer. Inom VBB VIAK arbetar med projektet främst Camilla Thunqvist och Tommy Olsson, projektansvarig. Referensgrupp: Torbjörn Biding Lars Källström Stefan Samuelsson Camilla Oscarsson Mats Jacobsson Max Falk Björn Stahre Kjell Backer Jacob Trondsen Cato Björn Gravdahl Knut Gabestad Jon Grasmo Nils Skarra Rolf Björnstad Jens Aabö Reidar Moe Magnussen Per G. Rekdal Tommy Olsson Camilla Thunqvist Vägverket, Borlänge TFK, Hamburg Göteborgs Hamn SRV, Statens Räddningsverk Vägverket, Region Väst Vägverket, Region Väst GO-samarbetet, Göteborg GO-samarbetet, Oslo Kommune Vegdirektoratet Beredskapsetaten, Oslo Samferdselsetaten, Oslo kommune Statens Vegvesen, Oslo Statens Vegvesen, Oslo Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern, Tönsberg Statens Vegvesen, Akershus Statens Vegvesen, Östfold Oslo Havnevesen VBB VIAK, Stockholm VBB VIAK, Stockholm 3

4 Sammanfattning Av den allt större mängd gods som transporteras på det svenska vägnätet utgör farligt gods en avsevärd andel. I dag transporteras drygt 14 miljoner ton på våra vägar och man kan dessutom anta att mängden gods fortsätter att öka då byggnader som Öresundsbron blir färdigställda samt utbyggnader och förbättringar av motorvägar görs, (ex. E6 fram till Oslo). Sammanlagt under 1997 kallades räddningstjänsten till 2070 utsläpp av farligt gods i Sverige. 461 av dessa utsläpp skedde under transport. Den faktiska risken är liten men konsekvenserna av en inträffad olycka med farligt gods kan bli svåra. Regeringen har framhållit i den transportpolitiska propositionen, 1997/98:56, att risken för olyckor med farligt gods måste minska och att åtgärder för att minska konsekvenserna av olyckorna bör vidtas. Det här dokumentet utgör första delrapporten i projektet Registrering och övervakning av biltransporter med farligt gods - Tillämpningsstudie mellan Oslo-Göteborg. Rapport syftar till att kartlägga dagens hantering av biltransporter med farligt gods i Sverige samt hur man med dagens teknik löser kontroller och informationsöverföring vid transporter med farliga ämnen. Hos många producerande företag kan kunden idag boka en leverans via ett standardiserat datasystem, EDI 1. Detta möjliggör en säker elektronisk överföring av fraktsedlar, vilket har stor betydelse när informationen är omfattande. Även de flesta transportföretag börjar ha väl utvecklade elektroniska system för leveransinformation, statistik, etc. En del bolag provar också olika typer av fordonsdatorer med program för hantering av godsinformation (fraktsedlar), ruttvalsplanering, elektronisk mätning av innehåll i tanken, etc. samt satellitbaserad teknik för fordonspositionering. Vid SOS-Alarms ledningscentraler finns idag modern teknik som består av kartprogram hos ledningscentralerna samt GPS-baserade mottagare i ambulanserna. Via SOS Alarms centraler samordnas räddningsinsatsen så att de resurser som behövs skickas ut, (ambulans, brandkår, polis, bärgning etc.) När räddningstjänsten blivit larmade och anlänt till olycksplatsen börjar räddningsledaren med att försöka inhämta tillräckligt med information om godsets innehåll så att han kan besluta om lämpliga åtgärder. Denna information kan räddningsledaren få genom farokod och FN-nummer 2 på farligt godsskyltarna. Räddningspersonalen får sällan någon förberedande information om godsets innehåll före ankomst till olycksplatsen. Statens Räddningsverk (SRV), är transportmyndighet när det gäller väg- och järnvägstransporter med farligt gods i Sverige. För att följa upp och se hur hantering av vägtransporter med farligt gods utvecklas med hjälp av dagens teknik har SRV skrivit en rapport, vilken redovisar vilka tillämpningar inom transporttelematiken som finns tillgängliga idag. Som en andra etapp i projektet utreds hur incitament skapas för att företag ska ställa upp och utnyttja de nya system som tas fram. Till sist kommer en pilotstudie att genomföras där 1 EDI Electronic Data Interchange 2 Ämnesnamn i kodform enligt FN-konventionens bestämmelser 4

5 fordon med farligt gods kommer att kunna presentera elektroniskt direkt till SOS Alarm vad som finns i lasten, vid en incident. Varje Vägverksregion har idag en Trafikinformationscentral, TIC. Stockholmsregionens central, skiljer sig något från de övriga regionernas och kallas Vägtrafikcentral, VTC. Vägverkets centraler förmedlar information om störningar i trafiken via radiostationer, TV, Internet och på vissa håll genom variabla vägtrafikskyltar längs vägen. En kontinuerlig samverkan mellan polis, SOS Alarm och räddningstjänst eftersträvas då insatser ska kunna ske snabbt. VTC/TIC's roll vid en inträffad olycka med farligt gods idag är främst att informera och ge instruktioner till alla trafikanter och boende som finns i närheten av olycksplatsen samt om möjligt leda om trafik till andra vägar. System med bl.a. informationsdatabaser och transponderteknik har studerats i andra projekt som pågår eller utförts i Sverige och andra länder, för att förenkla administration och förbättra säkerheten vid transporter med farliga ämnen. Statens Räddningsverk Transportmyndighet Tillsynsmyndigheter (POLIS, TULL, SPRÄNGMEDELS- INSPEKTIONEN) Övervakning på vägnätet Avsändare och fraktbolag Lastning, märkning och registrering SOS Alarm och Räddningstjänst Ombesörjer insatser vid olyckor Vägverket (TIC) Information till trafikanter och boende vid incidenter Figur 4.1 Organisation och ansvar vid hantering av farligt gods 5

6 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 1 RAPPORTBESKRIVNING BAKGRUND STATISTIK TRANSPORTSTATISTIK STATISTIK ÖVER TRANSPORTER MED FARLIGT GODS, SCB RÄDDNINGSVERKETS KARTLÄGGNING AV FARLIGT GODSFLÖDE OLYCKSSTATISTIK RÄDDNINGSINSATSER VID UTSLÄPP AV FARLIGA ÄMNEN HANTERING AV FARLIGT GODS IDAG RUTINER VID TRANSPORTER MED FARLIGT GODS KLASSIFICERING AV FARLIGT GODS AVSÄNDAREN (PRODUCENTEN) TRANSPORTFÖRETAGET MOTTAGARE AV GODSET TILLSYNSMYNDIGHETER RÄDDNINGSVERKET TRANSPORTER PÅ KÄNSLIGA PLATSER TERMINALER OCH FÄRJOR TUNNLAR INBLANDADE PARTER VID EN INTRÄFFAD OLYCKA MED FARLIGT GODS SOS-ALARM OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄGVERKETS TRAFIKINFORMATIONSCENTRALER TRAFIKINFORMATIONSCENTRALEN I GÖTEBORG STOCKHOLMS VÄGTRAFIKCENTRAL, VTC VILKA NACKDELAR FINNS DET MED DAGENS SYSTEM? ÅTGÄRDER FÖR EFFEKTIVARE OCH SÄKRARE HANTERING VÄGVALSSTYRNING ADIR/ATSS RÄDDNINGSVERKETS UTVECKLINGSARBETE TRANSPONDERTEKNIK SÄKRA KORT FÖR TRANSPORTER FARLIGT GODS I STOCKHOLMS TUNNLAR

7 5.6 INTERNATIONELLA PROJEKT - EN LITTERATURSTUDIE HAZARDOUS GOODS INFORMATION SYSTEM (HAGIS) ADVANCED ROAD TRANSPORT INFORMATICS IN SPAIN (ARTIS) TRAFFIC AND CARGO SUPERVISION SYSTEM, (TRACAR) PORTUGUESE ROAD TRAFFIC INNOVATIONS ON A CORRIDOR, (PORTICO) TRACKING, TRACING AND MONITORING OF GOODS IN AN INTERMODAL AND OPEN ENVIRONMENT, (MULTITRACK) MONITORING INTERMODAL TRANSPORT OF HAZARDOUS GOODS, (MITHOS) SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING AV TRANSPORTER MED FARLIGT GODS I INTERNATIONELLA ALPINA TRANSPORTLEDER, (CITRA) MAYDAY - SYSTEM I USA KOMMENTARER LITTERATURSÖKNING 28 Bilaga: Föreskrifter om transporter av farligt gods (Svensk lagsamling) 7

8 1 Rapportbeskrivning Det här dokumentet utgör första delrapporten inom andra etappen i projektet " Registrering och övervakning av biltransporter med farligt gods - Tillämpningsstudie mellan Oslo- Göteborg. Denna delrapport syftar till att kartlägga dagens hantering av biltransporter med farligt gods i Sverige samt hur man med dagens teknik försöker lösa brister inom kontroll och informationsöverföring vid transporter med farliga ämnen. Rapporten behandlar olika aktörers roller, från lastning hos produktionsföretaget till avlastning hos beställaren samt olika myndigheters uppgifter. Rapporten innehåller dessutom en litteraturstudie av andra länders forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Inom ramen för detta svensk-norska projekt avser man att utföra en motsvarande inventering på nationell nivå även i Norge som redovisas i en nulägesrapport, liknande den här. 2 Bakgrund Sveriges regering har framhållit i transportpolitiska propositionen, 1997/98:56, att risken för olyckor med farligt gods måste minska och att åtgärder för att minska konsekvenserna av olyckorna bör vidtas. I propositionen framhålls att den strategi man väljer att tillämpa för att uppnå ett säkert vägtransportsystem bör påverkas av det faktum att det är mänskligt att fela. Strategin bör därför bestå i att förebygga olyckor med farligt gods, men även i ökad utsträckning motverka allvarliga personskador vid de olyckor som ändå inträffar. Av den allt större mängd gods som transporteras på det svenska vägnätet utgör farligt gods en avsevärd andel. I dag transporteras drygt 14 miljoner ton på våra vägar och man kan dessutom anta att mängden gods fortsätter att öka då byggnader som Öresundsbron blir färdigställda samt utbyggnader och förbättringar av motorvägar görs, (ex. E6 fram till Oslo). Om man ser på samhällets uppbyggnad kan man ana att det inte tänktes lika mycket på riskerna förr. Idag har vi fått en centralisering produktionen vilket har bidragit till att man nu har en enorm mängd farliga ämnen som varje dag transporteras genom centrala stadsdelar. Den faktiska risken kan anses som liten men konsekvenserna av en inträffad olycka med farligt gods kan bli katastrofala. I vårt samhälle är det knappast möjligt att utesluta risker i trafiken. Det finns dock möjligheter att minska dessa med hjälp av olika tekniska system. Behov av att kunna registrera och vägleda farligt gods blir allt större då samhället mer och mer växer sig in i industrin. 8

9 3 Statistik Varje år transporteras närmare 16 miljoner ton farligt gods på land i Sverige. Utav dessa består 14,1 miljoner ton av transporter på vägnätet och resten av järnvägstransporter. Av det totala trafikarbetet med tunga fordon utgör transporter med farligt gods ca 2,5 %. Av det totala trafikarbetet av samtliga motorfordon i Sverige utgör dessa transporter ungefär 1. Andelen transporter med farligt gods är dock betydligt högre på vissa delar av vägtrafiknätet, då tung trafik förekommer eller hänvisas till speciella sträckor, vilka ofta utgörs av vägar och gator med hög standard. Mängden transporter av farligt gods har under den senaste 10-årsperioden legat på samma nivå. Medeltransportlängden har dock ökat. Under den senaste treårsperioden har ca 120 olyckor med farligt gods inträffat per år. Ingen dödsolycka har inträffat i Sverige de senaste 10 åren, men vid ett 20-tal tillfällen har godset läckt ut och förorenat mark och vatten. (Källa: VV's olycksdatasystem). Generellt sätt så är statistik över godsflöden samt incidenter under vägtransporter med farligt gods bristfällig i Sverige idag. Det börjar dock förbättras främst genom SRV, Statens Räddningsverks insatser i frågan, (se vidare under transport- respektive olycksstatistik). Önskemål om en förbättrad och samlad statistik över farligt godsflöden kommer i första hand från politiker samt tjänstemän som arbetar med samhällsplanering. 3.1 Transportstatistik Statistik över transporter med farligt gods, SCB Statistiska Centralbyrån, SCB, utför var tredje år undersökningar genom stickprov för att kunna ge ut uppgifter om varutransporternas (med lastbil) omfattning. Ca 4000 lastbilar väljs varje kvartal ut slumpmässigt ur Sveriges totala lastbilsflotta. Till dessa utvalda delas en körjournal ut där en veckas körningar ska redovisas. Om lasten till större del innehåller farligt gods ska detta visas med klasstillhörighet, vilket gör att statistik över volymer farligt gods kan sammanställas. Nedan visas resultaten från 1993 års undersökning. 9

10 ADR-klass Transporterat gods Transportarbete (1000 ton) (tonkm) 1. Explosiva ämnen och föremål 205 ± Gaser 1528 ± Brandfarliga vätskor ± Brandfarliga fasta ämnen 60 ± Oxiderande ämnen, org. peroxider 394 ± Giftiga och/eller smittfarliga ämnen 102 ± Radioaktiva ämnen 1 ± Frätande ämnen 1083 ± Övriga farliga ämnen 102 ± TOTALT ± Tabell Transporterad mängd farligt gods av olika ämnesklasser 1993, SCB Problem med detta sätt att samla in uppgifter är bl.a. att det inte går att se flödet utplacerat på vägnätet, att undersökningen enbart täcker in svenskägda fordon och att stora delar av styckegodstransporterna inte ingår eftersom studien endast tar hänsyn till fordon där större delen av lasten är farligt gods. SCB's statistik ger dock en bild av det totala flödet i landet samt förhållandet i volymer mellan de olika klasserna. Eftersom undersökningen upprepas med jämna mellanrum kan även trender följas. De undersökningarna som gjordes under 1987, 1990 samt 1993 visar att flödet av farligt gods håller sig relativt konstant i Sverige Räddningsverkets kartläggning av farligt godsflöde För att komplettera statistikundersökningarna från SCB gjorde SRV en större, omfattande studie över farligt godsflödena under första kvartalet Syftet var att kartlägga vägtransporterna genom att ta reda på var på vägnätet transporterna går samt att få in exaktare siffror på mängderna av de olika farligt godsklasserna. Godstransporter som utgörs av petroleumprodukter, vilket är ca 70% av det totala flödet av farligt gods på landets vägar, har ej tagits med i undersökningen. (Även gasoltransporterna hör till petroleumprodukter. Gasol i flaskor ingår dock i undersökningen). Insamlingen gjordes genom enkätundersökning hos 300 utvalda transportbolag som bedömdes transportera sådana mängder att det skulle påverka resultatet nämnvärt. Svarsfrekvensen var hög trots att deltagandet i undersökningen var frivillig Resultatet beskrivs i kartformat samt tabeller i dokumentet "Kartläggning av vägtransporter av farligt gods i Sverige, under första kvartalet 1994". Kartan nedan är tagen ur denna rapport och beskriver flödet av samtliga klasser farligt gods i hela Sverige. 10

11 Bild Farligt godsflödet i landet, 1:a kv Petroleumprodukter exkluderat. Vissa vägar har två olika flöden. Dessa visar på skillnader i godsmängd i olika färdriktningar. 11

12 Sträcka (E6) Avstånd (km) Klass Mängd (ton) Göteborg - Stenungsund (Komprimerade, kondenserade och lösta gaser, ex:kväve, klor, acetylen) Motorväg (Oxiderande ämnen och organiska peroxider, ex:nitriter, peroxider) (Frätande ämnen, ex:saltsyra, natriumhydroxid) Stenungsund - Ljungskile(?) Motorväg Ljungskile - Uddevalla Motorväg Uddevalla - Svinesund (gränsen) Ej motorväg Tabell Inventering av farligt godsflöden på E6 (Göteborg-norska gränsen). Utläst från kartor, SRV. 3.2 Olycksstatistik Uppgifter om incidenter som inträffat vid transporter av farligt gods i Sverige är knappa. Varken polisens eller vägverkets olycksdatabank har detaljerad statistik över farligt godsolyckor. Inte heller SCB gör någon förteckning över inträffade olyckor startades dock av SRV ett statistikförsörjningsprogram med hjälp av räddningstjänsten. Programmet är fortfarande under uppbyggnad men antalet medverkande kommunala räddningskårer ökar, vilket bidrog till att kvaliteten på insatsstatistiken blev betydligt bättre 1997 jämfört med vid starten Det formulär som räddningstjänsten får att fylla i efter en insats efterfrågar grundläggande uppgifter om händelsen såsom skadeplats, tidpunkt, insatta styrkor, eventuella personskador, insatsbeskrivning etc. Blanketten kallas insatsrapport-96 och började användas i januari Varje månad skickas rapporterna från respektive räddningskår in till SCB där de utsätts för logiska kontroller och sedan läggs in i en databas. Då insamling av statistik endast utförts under två år är det inte möjligt att utläsa utveckling och trender eller göra jämförelser mellan olika kommuner. Detta kan ske först när programmet använts i många år. Nedan följer statistik framtaget genom detta program under Räddningsinsatser vid utsläpp av farliga ämnen Sammanlagt under 1997 kallades räddningstjänsten till 2070 utsläpp av farligt gods i Sverige. 461 av dessa utsläpp skedde under transport, 268 under lastning/lossning och 155 vid försäljning (främst bensinstationer). 12

13 Under transport Lastning och lossning Försäljning Lagring Produktion Distribution i rörledning Annan Ej angiven Figur 3.2.1(a) Utsläpp vid de vanligast förekommande verksamheterna. Insatsstatistik 1997, Räddningsverket Diagrammet nedan visar fördelningen över utsläpp för de olika farligt godsklasserna. Bensin, diesel och andra oljeprodukter står för den största andelen av alla utsläpp, 77%. Frätande ämnen 5% Övriga gaser 2% Brandfarliga gaser 3% Giftiga gaser 5% Övriga brandfarliga vätskor (klass3) 4% Övriga ämnen 6% Bensin 31% Övriga oljeprodukter 16% Diesel 28% Figur 3.2.1(b) Andel av det totala antalet utsläpp med insats av räddningskår, för olika ämneskategorier. Källa: Insatsstatistik 1997, Räddningsverket. 13

14 4 idag I nedanstående kapitel beskrivs olika aktörers roller vid biltransporter med farligt gods i Sverige. Figuren nedan visar kort hur ansvaret är fördelat mellan de olika huvudaktörerna i transportkedjan idag. Statens Räddningsverk Transportmyndighet Tillsynsmyndigheter (POLIS, TULL, SPRÄNGMEDELS- INSPEKTIONEN) Övervakning på vägnätet Avsändare och fraktbolag Lastning, märkning och registrering SOS Alarm och Räddningstjänst Ombesörjer insatser vid olyckor Vägverket (TIC) Information till trafikanter och boende vid incidenter Figur 4.1 Organisation och ansvar vid hantering av farligt gods 4.1 Rutiner vid transporter med farligt gods. Sverige är anslutet till det omfattande europeiska regelverket ADR 3. Lastbilar som transporterar farligt gods i kvantiteter som kan innebära fara ska enligt ADR bära skyltar framtill och bak. På skyltarna finns koder som talar om vilket ämne transporten innehåller och vilken grad av farlighet ämnet har. Skyltar där koderna kan läsas på några billängders avstånd, i dagsljus, tillämpas på tankbilar. Motsvarande information på övriga fordon med mindre farligt gods eller styckegods ges inte till övriga trafikanter och räddningspersonal, då ämnenas egenskaper inte kan lämnas med samma enkla sifferkod. 3 ADR Accord européen relatif au transport international des merchandises Dangeroux par Route. (Internationella transportbestämmelser för vägtransporter med farligt gods) 14

15 4.1.1 Klassificering av farligt gods För att underlätta hanteringen av farligt gods delas godset in i nio olika klasser, se nedan. Klassificeringen grundar sig på den primära huvudrisken, även om vissa ämnen har sekundära risker. Ämnena delas därefter in i olika ämnesnummer beroende på hur farliga de är. Oftast finns flera olika ämnen under samma ämnesnummer. T.ex.: Bensin och spolarvätska återfinns i klass 3 ämnesnummer 3(b) i ADR. De nio klasserna: (Källa: Internet ADR-konsult) 1. Explosiva ämnen och föremål 2. Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser 3. Brandfarliga vätskor 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittfarliga ämnen 7. Radioaktiva ämnen och föremål 8. Frätande ämnen 9. Övriga farliga ämnen och föremål Avsändaren (producenten) Förutom regler om märkning av godset genom de internationella föreskrifterna i ADR så krävs också att avsändaren skickar med följande dokumentation : Avsändarintyg som visar att godset har klassificerats, märkts och packats rätt. Godsdeklaration innehållande uppgifter om det farliga godset som ska transporteras. Lämnas normalt på fraktsedeln. Transportkort med skriftliga instruktioner till föraren och räddningstjänst vid en eventuell olycka eller läcka. Informationen som behövs finns vanligtvis redan i företagets datasystem och sammanställs enkelt till önskat dokument med lämpligt datorprogram. Men så fort informationen hamnat på papper krävs en noggrann manuell hantering med ordnade rutiner. 15

16 Vid internationella transporter skrivs dokumenten på engelska eller franska, vilket förutsätter att berörd part behärskar något av dessa språk. Sifferkoderna ska dock vara förståeliga för alla som har tillgång till gällande regelverk Transportföretaget Även transportföretaget berörs av reglerna i ADR-överenskommelsen. Fordonet ska vara godkänt för farligt gods och föraren blivit godkänd på prov i en särskild utbildning. Godkända förare finns registrerade i Centrala Bilregistret, (CBR). I fordonet ska sedan medfölja ett ADR-certifikat. På samma sätt ska föraren bära med sig ett ADR-intyg tillsammans med körkortet. Många transportföretag har idag väl utvecklade elektroniska produktsystem för leveransinformation, statistik, etc. En del bolag provar också olika typer av fordonsdatorer med program för hantering av godsinformation (fraktsedlar), ruttvalsplanering, elektronisk mätning av innehåll i tanken, etc. samt satellitbaserad teknik för fordonspositionering, vilket innebär att företaget kan optimera sina leveranser då de hela tiden vet var fordonen befinner sig Mottagare av godset Ofta blir mottagaren av det farliga godset senare avsändare av delar av de farliga ämnen som mottagits. Det är därför viktigt att alla dokument finns kvar och fortfarande går att läsa, då de kan komma att användas som underlag för ett nytt fraktdokument då varorna ska levereras. Hos många företag kan kunden idag boka en leverans via ett standardiserat datasystem, EDI 4. Detta möjliggör en säker elektronisk överföring av fraktsedlar, vilket har stor betydelse när informationen är omfattande Tillsynsmyndigheter Trafikpolisens yrkestrafikgrupp stoppar transporter med farligt gods längs vägen genom flygande kontroller samt vid terminaler. Platserna för vägkontroller avgörs av tillgång på utrymme. I Stockholm utförs större delen av kontrollerna på terminaler just av utrymmesbrist längs lederna. En kontroll tar ca 15 minuter och omfattar genomgång av transportpapper så som förarintyg, fordonstillstånd, godsdeklarationens överensstämmande med lasten, lastens fastsättning, samt märkning. Styckegods är mer komplicerat och kräver att kontrollanten läser i ADR-boken. Boken innehåller ca1000 sidor och information måste hittas på flera ställen. När det gäller tanktransporter görs kontrollen efter färdig checklista. Trafikpolisen i Stockholm, Göteborg och Malmö eftersträvar 1000 kontroller per år. För övriga län kan detta variera. Exempelvis är kontrollerna få på Gotland och i Norrland där antal transporter och transportörer är betydligt lägre. 4 EDI Electronic Data Interchange 16

17 Många anmärkningar utdelas vid kontrollerna. Uppskattningsvis får 30% av kontrollerade fordon åtgärdsanmärkning och ca 5-10% får körförbud. Otillåtna vägsträckor eller zoner är i dag svårövervakade eftersom många transporter får dispens att köra in för avlastning. Exempelvis har hela Stockholms innerstad förbud mot farligt godstransporter, men det förekommer ändå många transporter där pga lokaliseringen av terminaler och på- och avlastningsställen. Genom samarbete mellan polisen, tullen, kustbevakningen, sprängmedelsinspektionen och länstyrelsen ordnas ibland kontroll av samtliga fordon från exempelvis en färja. Detta händer dock mycket sällan. Tullen utför tillsyn vid landgränser och inre gränser efter samma rutin som polisen. Vid gränsen mellan Sverige och Norge finns en samarbetsszon som gör det möjligt med tillsyn från båda sidor om gränsen. Tillsynen av farligt gods har inget med den generella tullfunktionen att göra. Övriga myndigheter som utför tillsyn av farligt gods är Sprängmedelsinspektionen, Kustbevakningen och Sjöfartsinspektionen Räddningsverket Statens Räddningsverk (SRV) är transportmyndighet när det gäller väg- och järnvägstransporter med farligt gods i Sverige. Några av Räddningsverkets uppgifter är att utarbeta regler, utbilda förare samt att samla in statistik för att få en uppfattning om hur mycket gods som transporteras på våra vägar varje år och på vilka vägar godset rör sig. Statistikunderlaget inhämtas idag genom enkätundersökningar, vilket är mycket tidskrävande och inte så noggrant som önskvärt. Räddningsverket strävar därför efter ett elektroniskt system för hantering av statistiken från transportföretagen. 4.2 Transporter på känsliga platser Terminaler och färjor Om transporten ska gå via vatten ska hänsyn tas till gällande sjösäkerhetsbestämmelser. Enligt dessa ska en förteckning göras över samtliga gods som finns ombord på lastdäcken, innehållande farliga ämnen i så stor mängd att det anses som fara. Gods med olika ämnen ska placeras åtskilt enligt specifika regler. Föranmälan av transporter med farligt gods tillämpas eftersom det ofta är dåligt med tid för denna administrativa syssla före lastning. Information om fordon med ett visst godsinnehåll som begär transport lämnas till fartygsbefälet via telefon, telex, telefax eller befordrande dokument. 17

18 4.2.2 Tunnlar Farligt gods i tunnlar är ett speciellt problem då evakuering och räddningsaktioner är mycket begränsade vid en eventuell olycka. Skulle ett eller flera fordon med farligt gods bli inblandade i en tunnelolycka skulle det kunna ske en katastrof. Det diskuteras idag i vilken grad man i framtiden ska använda sig utav eskort av brandkår vid farligt godstransporter genom tunnlar i Sverige. Idag finns sker ingen eskort av farligt gods genom någon av Sveriges tunnlar. 4.3 Inblandade parter vid en inträffad olycka med farligt gods SOS-Alarm och Räddningstjänsten SOS Alarm är ett aktiebolag som ägs till hälften av staten (kommunikationsdep.) och resten av kommun- respektive landstingsförbundet (25% vardera). Till SOS Alarm AB finns 20 räddningscentraler knutna. SOS Alarm tar emot samtliga 112 samtal och dirigerar ut dem till de olika centralerna. Modernisering av SOS Alarms system påbörjades på 80-talet. Idag har man avancerad databaserad teknik. Larmcentralerna har idag tillgång till vägverkets databas för vägtrafikarbeten etc., SMHI's väderförmedling med spridningsmodell för beräkning av eventuella gasutsläpps spridningsmönster, digitala kartunderlag, mm. Snart är dessutom alla ambulanser utrustade med GPS för positionering. Brandkåren ligger däremot något efter men intresse finns även där. Samordningen mellan de olika aktörerna vid inträffad olycka är i Sverige mycket bra. Genom att larma via ett nummer (112) underrättas samtliga aktörer och den hjälp som behövs, skickas ut till platsen. Detta samarbete är ganska unikt för Sverige. De flesta andra länder har olika nummer till de olika aktörerna och ett sämre samarbete mellan dessa. Larm som kommer in till SOS idag via en privatperson/vittne till en trafikolycka med godstransporter inblandade ger ofta mycket dålig information om vad det rör sig om för last. Många är rädda för att gå för nära en tankbil som vält och alltså inte kan meddela om det finns någon farligt gods skylt på fordonet och i så fall vad som står på den. Förberedelserna inför räddningsarbetet blir knappa och det händer att pådraget blir för stort, för litet eller att fel utrustning tas med. När brandkåren fått information om att en utryckning ska ske till en olycka med farligt gods försöker räddningsledaren under färden dit studera en pärm som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas vid olika ämnen. Detta kan vara mycket besvärligt när det är mörkt i hytten och fordonet skumpar fram på vägen i hög hastighet. När räddningstjänsten anlänt till olycksplatsen börjar räddningsledaren med att försöka inhämta tillräckligt med information om godsets innehåll så att han kan besluta om lämpliga åtgärder. Denna information kan räddningsledaren få genom farokod och FN-nummer 5 på farligt godsskyltarna. Om dessa koder saknas eller inte går att tyda måste räddningsledaren utifrån 5 Ämnesnamn i kodform enligt FN-konventionens bestämmelser 18

19 lukt, brandbenägenhet, rökutveckling etc. bilda sig en uppfattning om situationen och vilka omedelbara åtgärder som behöver sättas in. Riskanalyser Brandchefen har i sin region ansvaret för riskanalysen för brandförsvaret. Man har en särskild risksamordnare. Riskanalysen omfattar förvaltningar, bolag, trafikleder samt flygplatser. Idag dimensioneras brandförsvaret för normalfallet, vilket är en lägenhetsbrand. Det är omöjligt att dimensionera för värsta tänkbara fall enligt Stockholms brandchef, Lars Lagerhorn. När det behövs en större insats får man kalla in styrkor från fler stationer. 4.4 Vägverkets Trafikinformationscentraler Varje Vägverksregion har idag en Trafikinformationscentral, TIC. Stockholmsregionens central, skiljer sig något från de övriga regionernas och kallas Vägtrafikcentralen, VTC. Vägverkets centraler förmedlar information om väder- och vägförhållanden samt störningar i trafiken via radiostationer, TV, Internet och på vissa håll genom variabla vägtrafikskyltar längs vägen. En kontinuerlig samverkan mellan Polis, SOS Alarm och räddningstjänst eftersträvas då insatser ska kunna ske snabbt. VTC/TIC's roll vid en inträffad olycka med farligt gods idag är främst att informera och ge instruktioner till trafikanter och boende som finns i närheten av olycksplatsen samt om möjligt leda om trafik till andra vägar Trafikinformationscentralen i Göteborg Huvuduppgifterna idag hos TIC i Göteborg (Region Väst) är: Trafikinformation och kundkontakt (väglag, olyckor, färjetider, broöppningar, vägval, etc) Övervakning av trafikläget på vissa sträckor (videodetektering) Bevakning vinterväghållning Information via RDS/TMS 6 Drift- och säkerhetsövervakning av tunnlar, signaler, pumpar, fläktar, mm Göteborg har även samarbete med Trafikinformationscentraler i Norge och Danmark. Funktioner som TIC avser att utveckla i framtiden är främst: Informationsinsamling Internetapplikationer (vägvalsstöd, information om vägarbeten etc.) Trafikstyrning (MCS, VMS) 7 6 RDS Radio Data System (metod att skicka data via FM-nätet)/ TMS (speciell kodning för trafikinformation enligt standard 7 Motorway Control System / Variable Message Signs 19

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

FOI-projekt; detektering av farligt gods, incidenter och positionering i tunnlar. Martin Ström Teknik & Miljö; Investering 2015-05-21

FOI-projekt; detektering av farligt gods, incidenter och positionering i tunnlar. Martin Ström Teknik & Miljö; Investering 2015-05-21 FOI-projekt; detektering av farligt gods, incidenter och positionering i tunnlar. y Martin Ström Teknik & Miljö; Investering 2015-05-21 2 2015-05-23 Hur ser ni på en sådan situation i tunnel? Trafikverket

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

! " # $ # % ' &% ( )

!  # $ # % ' &% ( ) ! " # $ # --. / 0 1 0 $ 20 3 20 3 " 6 7 9 : 32 ;

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Realtids-GIS inom transportsektorn

Realtids-GIS inom transportsektorn Realtids-GIS inom transportsektorn Anders Wellving Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping 1 Våra utbildningsprogram Kommunikations- och transportsystem Teknisk logistik NYTT Intelligent

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER En europeisk handbok för tidig information om nya Narkotikaföreteelser I denna sammanfattning redovisas de viktigaste resultaten av ett europeiskt samarbete kring hur man snabbare,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda transporten Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda bilarna och lasten FOTO: Daniel Griffel-Folio 2 Godstransporterna ökar över hela europa. det gör också rånen och stölderna.

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA PM Enheten för EU:s handelspolitik Dnr Menzareta Kopić Lind Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA 26 januari 2009 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Samordning av hetarbeten Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Göteborgs hamn, Oljehamnarna. Nordens huvudhamn för import och export av raffinerade produkter samt lagring

Läs mer

Köpenhamn 20-21 maj 2015. Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen. Pernilla Fransson Trafikverket. TMALL 0141 Presentation v 1.

Köpenhamn 20-21 maj 2015. Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen. Pernilla Fransson Trafikverket. TMALL 0141 Presentation v 1. Köpenhamn 20-21 maj 2015 Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Pernilla Fransson Trafikverket Trafikledning i tunnlar vikten av utbildning Pernilla Fransson, Trafikverket

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer