UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING. Västlänken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING. Västlänken"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING Västänken Arkeoogisk prospektering med georadar och arkeoogisk förundersökning i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken Västra Götaands än, Göteborgs kommun, Göteborg RAÄ 216 Anders Biwa, Bengt Westergaard & Immo Trinks

2

3 UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING Västänken Arkeoogisk prospektering med georadar och arkeoogisk förundersökning i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken Västra Götaands än, Göteborgs kommun, Göteborg RAÄ 216 Dnr Anders Biwa, Bengt Westergaard & Immo Trinks

4 Riksantikvarieämbetet, Arkeoogiska uppdragsverksamheten (UV Väst) Kvarnbygatan Mönda Te.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:101 Kartor ur amänt kartmateria, Lantmäteriet Gäve Medgivande I 2011/0233. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /2627. Bidredigering Lars Östin (kartor och paner), Lena Troedson (foton) Layout Lena Troedson Omsag Framsida: Schaktet vid Maritiman. Foto: Nis Wattman. Baksida: Vagnar med oika teknoogi. Foto: Linda Andersson. Tryck/utskrift E-Print, Stockhom 2012

5 Innehå Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken Inedning 5 Deområde 1 vid Göteborgsoperan 5 Deområde 2 vid Maritiman 7 Deområde 3 vid Stora Bommen 7 Deområde 4 vid Skeppsbropatsen 7 Georadar metod och teknik 7 Undersökningens genomförande 9 Resutat 10 Resutat från deområde 1, Operan 11 Resutat från deområde 2, Maritiman (Kajskju 8) 13 Resutat från deområde 3, Stora Bommen (Casino Cosmopo) 14 Resutat från deområde 4, Skeppsbropatsen 15 Sammanfattning 16 Stadsmuren 16 Byggnader 16 Sentida väg 16 Ledningar/edningsschakt 16 Georadardjupskivor för deområde 1, Operan 17 Tokningsbid för deområde 1, Operan 47 Georadardjupskivor för deområde 2, Maritiman (Kajskju 8) 49 Tokningsbid för deområde deområde 2, Maritiman (Kajskju 8) 79 Georadardjupskivor för deområde 3, Stora Bommen 81 Tokningsbid för deområde 3, Stora Bommen 111 Georadardjupskivor för deområde 4, Skeppsbropatsen 113 Tokningsbid för deområde 4, Skeppsbropatsen 143 Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg Inedning 145 Arbetsmetodik och dokumentation 145 Redovisning av undersökningsresutaten 147 Casinot (S1) 147 Mean Maritiman och Casinot (S2, objekt ID 118 och121) 149 Maritiman (S3, Objekt ID 301) 151 Operan (S4, Objekt ID 310 med fera) 153 Sammanfattning, kuturhistorisk tokning och försag ti framtida preciserade frågestäningar 155 Referenser 156 Administrativa uppgifter 156

6 0 200 m ± Figur 1. Undersökningsområdet och de fyra deområdena. Grön streckad inje är den panerade sträckningen för Västänken. Skaa 1: och L. Bommens hamn Göteborgs operan Deområde 1 Packhuskajen Deområde 2 Nordstaden Kronhuset Deområde 3 Gust. Ad. torg Stenpiren Museum Deområde 4 Lia torget!!!!!!!!!! Stora Hamnkanaen Länsresidenset!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m 4 Västänken

7 Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken Anders Biwa Västänken, en de av det Västsvenska paketet, är en tågtunne under centraa Göteborg som ska binda samman pendetågstrafiken ti genomgående injer och ge nya stationer i staden. Dear av änken berör den gama befästningsmuren och inför tiåtighetsprövningen av projektet vie änsstyresen ha ett bättre arkeoogiskt underag för att bedöma ämpigheten. Underaget redovisas i denna rapport. Inedning Riksantikvarieämbetet, arkeoogiska uppdragsverksamheten (RAÄ UV) genomförde, under sju dagar i december 2011 en arkeoogisk prospekteringsundersökning på tre patser i Göteborg. Uppdragsgivare var Trafikverket i Göteborg. Undersökningens fätarbete genomfördes med hjäp av georadar av arkeoogerna Anders Biwa, Bengt Westergaard och Linda Andersson från Riksantikvarieämbetet arkeoogiska undersökningsverksamheten, UV Redaktion och Teknik samt UV Väst. Bearbetningen av fätdata är gjord av Immo Trinks Dip. geophys., PhD, Key Researcher Archaeoogica Geophysica Prospection, LBI i Wien/RAÄ UV Teknik. Rapporten är skriven av Anders Biwa, RAÄ UV Redaktion och Teknik. Undersökningen föraneddes av att Trafikverket inför tiåtighetsansökan för anäggande av Västänken inom riksintresseområdet (Göteborgs stadsmur) vie få fram information om murens omfattning och kondition under mark. Prospektering med georadar är den mest ämpade metoden för detta syfte då den möjiggör okaisering av arkeoogiska strukturer utan markingrepp. Georadarundersökningen omfattade fyra deområden från Lia Bommen i norr ti Skeppsbropatsen i söder utmed Oscars-/Götaeden inom den panagda korridoren för den nya titänkta järnvägsansutningen, Västänken. Deområde 1 vid Göteborgsoperan, deområde 2 vid Kajskju 8 i ansutning ti Maritiman, deområde 3 vid Stora Bommen samt deområde 4 vid Skeppsbropatsen (figur 2). Dessa fyra undersökningsområden vades utifrån tigängighet samt överensstämmese med det ädre kartmateriaet. Enigt kartor från framförat sutet av 1700-taet och början av 1800-taet ska stadsmuren samt fera bastioner varit beägna inom undersökningsområdet (figur 2). Deområde 1 vid Göteborgsoperan Området som kunde undersökas bestod huvudsakigen av en större gräsmatta samt de av en asfaterad gata samt dear av två gång- och cykevägar. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 5

8 Deområde 1 Deområde 2 Deområde 3 Deområde m Skaa 1:400 Figur 2. Deområde 1 4 pacerade på historisk karta från Skaa 1: Västänken

9 Här skue enigt det ädre kartmateriaet Sankt Eriks bastion ha egat samt dear av stadsmuren. Mätytan var cirka 3000 kvadratmeter fördeat på 295 mätprofier. Deområde 2 vid Maritiman Området som kunde undersökas med georadar bestod av en vändpan samt parkeringspatser utanför Kajskju 8. Ytan var beagd med kuersten förutom en de av en asfaterad gata i söder samt de av en cykeväg i nordöstra deen. Här skue enigt det ädre kartmateriaet Sandbastionen ha egat. Undersökningsytan var cirka 900 kvadratmeterfördeade på 117 mätprofier. Deområde 3 vid Stora Bommen Området som undersöktes bestod av en gatukorsning med ett ferta refuger och ansutande gång -och cykevägar. Underaget bestod av både asfat och kuersten. Här skue enigt det ädre kartmateriaet Stora bommens bastion ha egat. Undersökningsytan omfattade cirka 1100 kvadratmeterfördeade på 142 mätprofier. Deområde 4 vid Skeppsbropatsen Området som undersöktes var de av en mindre gata med tihörande parkeringspatser samt trottoarer. Underaget bestod av asfat. Här skue enigt det ädre kartmateriaet dear av stadsmuren egat. Undersökningsområdet var cirka 450 kvadratmeterfördeade på 100 mätprofier. Georadarundersökningen visade på ett stort anta geofysiskt mätbara strukturer inom de fyra oika områdena. Strukturerna representerar band annat stora mängder av edningar och edningsschakt, enstaka huskonstruktioner samt eventuea rester av stadsmuren. Georadar metod och teknik Georadarsystemet fungerar i princip som ett ekood (figur 3). En sändarantenn skickar ner en eektromagnetisk signa i marken. Signaen refekteras från strukturer som stenar och skiktgränser mean jordager med oika fysiska egenskaper (ti exempe diken eer gropar reativt den omgivande orörda undergrunden). För att en struktur ska vara mätbar krävs att det finns en tiräckig fysikaisk konstrast mean strukturen och den omgivande marken samt att strukturen är tiräckigt stor jämfört med mätprofiavståndet. Otiräckig fysikaisk konstrast eer för iten storek kan innebära att arkeoogiska ämningar som är mycket tydiga i samband med traditione fätarkeoogi kan vara fuständigt osyniga för georadarantennen. Penetreringsdjupet av georadarsignaen beror på markens fysiska egenskaper och signaens frekvens (Conyers & Goodman 1997). Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 7

10 Figur 3. Radarantennen är monterad omedebart ovanför markytan på en gidpatta. På kontro- och datauppteckningsenheten framför operatören visas vertikaa profidata och viktiga mätparameter. För positionering av mätdata ängst profiinjen finns ett distanshju monterat på ett av vagnens hju. Systemet körs ängs med 50 meter ånga paraea profisnören över undersökningsområdet. Foto: Linda Andersson. Genom mätningar ängs många, tätt agda paraea injer kan man generera en tredimensione digita datavoym. Traditionea anayser görs av enstaka vertikaa georadarprofier viket är kompicerat samt resuterar mestades i otifredsstäande databider av ringa arkeoogiskt värde. Bearbetning av en tredimensione datavoym ger däremot möjighet att ta fram bider av hea den sammanhängande undersökta ytan från oika djup (så kaade djupskivor), viket dramatisk ökar såvä förståesen av insamad data som de arkeoogiska tokningsmöjigheterna (Leckebusch 2003). Våra tidigare georadarmätningar (ti exempe vid Birka, franciskanerkonventet i Krokek och S:t Oofs konvent i Skänninge) har visat att mätningar med ett profiavstånd om 25 cm resuterar i hög datakvaité och att ett större profiavstånd bara är ämpigt för att kartägga mycket stora och sammanhängande strukturer. I detta sammanhang är det väsentigt att påpeka att det inte bör förväntas att enstaka strukturer som är mindre än cirka 0,5 meter i diameter ska vara möjiga att identifiera och toka i georadardata, trots det täta profiavståndet. 8 Västänken

11 Anedningen är att anomaier som endast är syniga på en profi är mycket svåra att skija från ti exempe en enskid, öst iggande sten i marken. De genomförda utgrävningarna baserade på georadarresutaten från S:t Oofs konvent i Skänninge (Riksantikvarieämbetet UV Öst, Linköping) visade på bra överensstämmese mean prospekterade och grävda strukturer. ( För att en georadarmätning ska vara framgångsrik förutsätts att mätytan är pan och ti största deen fri från hinder och hög vegetation. Är ytor gräsbevuxna bör de vara kippta innan mätningen utförs. På grund av störande effekter från rötter och/eer ojämn topografi är det inte meningsfut att göra georadarmätningar i områden som är tätt bevuxna med träd eer buskar. Mycket fuktig mark är också oämpig på grund av att fukten starkt begränsar penetreringsdjupet för signaen. Undersökningens genomförande Georadarundersökningen genomfördes av tre personer under sju dagar i december Undersökningsområdet omfattade en yta om cirka 5500 kvadratmeter fördeat på fyra deområden (figur 2). Deområde 1 vid Göteborgsoperan, deområde 2 vid Kajskju 8 i ansutning ti Maritiman, deområde 3 vid Stora Bommen samt deområde 4 vid Skeppsbropatsen. Georadarmätningarna utfördes med Sensors & Software Noggin Pus 250 MHz georadarsystem ängs profiinjer med 25 cm profiavstånd och 2,5 cm georadar-spåravstånd (figur 3). Signaens upptäckningstid anpassades efter penetreringsdjupet på patsen ti 74 ns. Under ideaa geoogiska förhåanden är systemets penetreringsdjup mean 2 och 5 meter. För att öka datakvaitén stapades fyra georadarspår för varje registrerad mätning. Mätprofiernas orientering varierade beroende patsen beskaffenhet och möjighet att uppnå fu dokumentation. Undersökningsområdena mättes in med RTK-GPS (Rea Time Kinematic-Goba Positioning System) i rikets koordinatnät (Sweref ). Georefererade djupskivor presenteras som gråskaiga tiff-bider vika kan anayseras och tokats i ett GIS (ArcMap 9.3) tisammans med kartmateria i digita form. Refektioner av georadarsignaen syns i djupskivorna som mörkgråa eer svarta strukturer. Vita fäckar i djupskivorna är områden med, reativt omgivningen, påtagigt åg refektivitet. Ljusa strukturer i georadardata tyder på åg refektivitet och därmed absorberande materia, som ofta sammanfaer med ökad eektrisk edningsförmåga av marken (ti exempe genom högre markfuktighet eer mark med hög ande era). Dessa jusa anomaier kan vara förorsakade av igenfyda gropar, viket på grund av mindre jordkompakteringsgrad uppvisar en högre markfuktighet och därmed minskad refektivitet. Stenar eer byggnadsrester i marken förorsakar vanigtvis en ökad refektivitet av georadarsignaen, som uttrycker sig i form av mörka (mörkgrå eer svarta) anomaier i djupskivorna. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 9

12 Resutat Ett bra sätt att förstå och anaysera georadardata är att bäddra snabbt fram och tibaka mean djupskivorna. På detta sätt bir strukturer, som syns som förändringar i refektiviteten och strukturernas horisontea och vertikaa utbredning, mest åskådig. Snabba bidanimationer hjäper ti att se sammanhängande strukturer på oika djupskivor. Resutatet av georadarmätningar i form av djupskivor presenteras i figur 9 ti 131. Varje djupskiva visar georadarrefektioner från en horisonte cirka 5 cm tjock datavoym från angivit djup 1 under markytan. Tokningen av georadardata finns avbidad i figur 39, 70, 101, 132. Nedan föjer en introduktion ti äsning av djupskivorna. Observera att endast ett urva av aa de strukturer som är tokningsbara beskrivs, och då i syfte att fungera som en vägedning ti förståese av materiaet. I övrigt rekommenderas att ta de av tokningsfigurerna (figur 39, 70, 101, 132) där fer strukturer finns definierade, men framför at att sjäv studera djupskivorna. Notera också att de festa nedan beskrivna strukturer återfinns på fera djupskivor då data från georadarundersökningen är tredimensione. I den nedanstående introduktionen ti undersökningsmateriaet betonas därför antingen den översta djupskiva där strukturen avbidas, eer de djupskivor som avbidar strukturen tydigast. 1 Det faktiska djupet för anomaier och strukturer kan variera på grund av uppskattningen av djupkonverteringshastigheten ti 10 cm/ns. Variationer av upp ti 50 procent i djupet kan förkomma, men mest sannoikt är att angivit djup av djupskivor stämmer med ±15 cm. Det reativa djupet av strukturerna är korrekt avbidad. 10 Västänken

13 Resutat från deområde 1, Operan Deområdet bestod, som ovan nämnts, av en större trianguärt formad gräsmatta i ansutning ti Oscars-/Götaeden, en de av en asfaterad gata, Christina Nissons gata, samt dear av två gång- och cykevägar). Området har under årens opp påverkats mycket av de infrastrukturförändringar som patsen utsatts för. Enigt de historiska kartorna från 1600-, och taet ska detta vara patsen för bastion Sankt Erik som var beägen på en mindre kippa i ansutning ti Lia Bommen (se figur 2). År 1857 byggs det så kaade Cefängeset på patsen för den gama bastionen. Cefängeset äggs ner och byter funktion ti härbärge (Rosenborg) som drevs i regi av Fräsningsarmén fram ti Under 1970-taet byggs Götaeden och byggnaderna rivs och kippan sprängs nu bort (se figur 4). I de fyra översta djupskivorna, figur 9 12, som motsvarar markens översta cirka 40 cm, är det gräsytan samt det närmaste jordagren under grässvåen som syns i data. Notera gångstråket i gräsmattans östra de samt dear av den asfaterade cykebanan i öster. På djupskivorna, cirka cm, figur 16 20, syns ämningar efter ett ferta edningar eer edningsschakt, antingen som svarta eer jusa injer. Dessa framkom framför at i deområdets västra och östra de. Ett just, Figur 4. Deområde 1 med Cefängeset. Foto: Aeromaterie N 246, Göteborg, Lia Bommen Krigsarkivet. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 11

14 Figur 5. Vy över deområde 1. Foto: Bengt Westergaard. cirka 15 meter brett, stråk centrat i deområdet är förmodigen rester efter en sentida vägsträckning. På djupskivorna cirka cm, figur 23 26, syns ämningar efter ett ferta edningar eer edningsschakt, antingen som svarta eer jusa injer. Dessa framkom framför at i deområdets västra och norra de. Längst i väster framkom även rester av en struktur som förmodigen är en byggnad där man kan se rester av väggkonstruktionen samt rumsindeningar. Detta kan vara käardeen ti en magasinsbyggnad. Dåig signapenetrering efter cirka 3 meter, troigen beroende på fuktig era eer andra vattenbemängda jordager. Resutat Inga ämningar efter bastionen eer stadsmuren kunde upptäckas i georadardatat. På gräsytan och i ansutande cykevägar framför operan påträffades endast sentida edningar och edningsschakt samt dear av en ädre sträckning av Götaeden. I korsningen mean Christina Nisson gata och Götaeden undersöktes en mindre yta och där påträffades ett ferta edningar och dear av en byggnad. Troigtvis är det ämningar efter den stora magasinsbyggnad som fanns på patsen från sent 1800-ta och som sedermera revs under senare deen av 1900-taet (figur 39). 12 Västänken

15 Resutat från deområde 2, Maritiman (Kajskju 8) Undersökningsområdet bestod av en vändpan samt parkeringspatser utanför Kajskju 8. Ytan var beagd med kuersten förutom en de av en asfaterad gata i söder samt de av en cykeväg i nordöstra deen. Centrat på vändpanen står ett monument bestående av en stor propeer. Detta skue enigt det historiska kartmateriaet vara patsen för Sandbastionen, där dear av bastionen eventue skue kunna vara bevarade inom undersökningsytan. Enigt ädre foton från sent 1800-ta ti tidigt 1900-ta över patsen finns här ett ferta järnvägsspår. På djupskivorna, cirka cm, figur 46 50, syns ämningar efter ett ferta edningar eer edningsschakt, antingen som svarta eer jusa injer. Dessa framkom framför at i deområdets östra de. Centrat i deområdet finns strukturer som troigen är oika utfynadsager, desto mörkare desto mer kompakta. På djupskivorna cirka cm, figur 51 56, syns ämningar efter enstaka edningar, antingen som svarta eer jusa injer. Dessa framkom framför at i deområdets norra och östra de. Den kraftiga strukturen i den nordöstra deen är troigen också ett edningsschakt. Dåig signapenetrering efter cirka 2,5 meter, troigen beroende på fuktig era eer andra vattenbemängda jordager. Resutat Inga ämningar efter Sandbastionen eer stadsmuren kunde upptäckas i georadardatat. Ett stort anta sentida edningar och edningsschakt påträffades inom deområdet framför at i den östra deen (figur 70). Figur 6. Vy över deområde 2. Foto: Foto: Bengt Westergaard. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 13

16 Resutat från deområde 3, Stora Bommen (Casino Cosmopo) Området som undersöktes bestod av en gatukorsning med ett ferta refuger och ansutande gång- och cykevägar. Underaget bestod av både asfat och kuersten. Här skue enigt det ädre kartmateriaet Stora Bommens bastion ha egat. Undersökningsytan omfattade cirka 1100 kvadratmeterfördeade på 142 mätprofier. I de fyra översta djupskivorna, figur 71 74, som motsvarar markens översta cirka 40 cm, är det den asfaterade gatan samt gång och cykevägarna som är syniga i datat. På djupskivorna cirka cm, figur 78 84, syns en större rektanguär struktur. Strukturen är cirka 14 meter ång och cirka 2,40 meter bred och är orienterad i nordnordöstig ti sydsydvästig riktning, centrat i deområdet. Vidare finns ett ferta edningar/edningsschakt på dessa nivåer både i den västra och östra deen. Dåig signapenetrering efter cirka 2,5 meter, troigen beroende på fuktig era eer andra vattenbemängda jordager. Resutat I deområde 3 påträffades en struktur centrat i undersökningsområdet som eventuet skue kunna utgöra rester av stadsmuren vid Stora Bommen. Strukturen är cirka 14 meter ång och cirka 2,40 meter bred dyker upp på cirka 0,80 meters djup och är synig ti cirka 1,40 meters djup. Ett anta sentida edningar och edningsschakt påträffades också inom undersökningsområdet (figur 101). Figur 7. Vy över deområde 3. Foto: Bengt Westergaard. 14 Västänken

17 Resutat från deområde 4, Skeppsbropatsen Området som undersöktes var de av en mindre gata med tihörande parkeringspatser samt trottoarer. Underaget bestod av asfat. Här ska enigt det ädre kartmateriaet dear av stadsmuren egat. Undersökningsområdet var cirka 450 kvadratmeterfördeade på 100 mätprofier. På djupskivorna, cirka cm, figur , syns ett anta edningar och edningsschakt i den östra och nordöstra deen av deområdet. På djupskivorna cirka cm, figur , syns en struktur i den östra deen av deområdet, orienterad i nord-sydig riktning. Strukturen är cirka 12 meter ång och cirka 2,40 meter bred. Dåig signapenetrering efter cirka 2,5meter, troigen beroende på fuktig era eer andra vattenbemängda jordager. Resutat Här påträffades en struktur i den östra deen av undersökningsområdet som eventuet skue kunna utgöra rester av stadsmuren. Strukturen är cirka 12 meter ång och cirka 2,40 meter bred och dyker upp på cirka 1 meters djup och synig ti cirka 1,50 meters djup (se figur 132). Ett anta sentida edningar och edningsschakt påträffades också inom undersökningsområdet (figur 1). Figur 8. Vy över deområde 4. Foto: Bengt Westergaard. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 15

18 Sammanfattning Under sju dagar i december 2011 bev sammanagt 5500 kvadratmeter uppdeat på fyra deområden, undersökta med georadar. Sammantaget kan det konstateras att den prospekterade ytorna utmed Oscars-/Götaeden innehåer ett större anta geofysiskt mätbara anomaier i marken. Stadsmuren Det finns några strukturer som skijer ut sig och som troigen är dear av stadsmuren. Dessa påträffades i deområde 3 och 4. På deområde 3 är strukturen är cirka 14 meter ång och cirka 2,40 meter bred och orienterad i nära nord-sydig riktning. På deområde 4 är strukturen cirka 12 meter ång och cirka 2,40 meter bred. och orienterad i nord-sydig riktning Byggnader Enigt det ädre kartmateriaet och fotografier ska det ha funnits en större magasinsbyggnad i området söder om Göteborgsoperan (se deområde 1). I georadardatat kan vi se byggnadens nordöstra de med rumsindeningar i vad som förmodigen är en käarde. Sentida väg På deområde 1 syntes ett just, cirka 15 meter brett, stråk centrat i deområdet och detta är förmodigen rester efter en sentida vägsträckning, troigen en ädre sträckning av Götaeden. Ledningar/edningsschakt På aa deområden påträffades ett stor anta sentida edningar och edningsschakt 16 Västänken

19 X Y Georadardjupskivor för deområde 1, Operan X m Skaa 1: 600 Y Figur 9. Georadardjupskiva 0 10 cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 17

20 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 10. Georadardjupskiva cm djup. 18 Västänken

21 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 11. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 19

22 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 12. Georadardjupskiva cm djup. 20 Västänken

23 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 13. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 21

24 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 14. Georadardjupskiva cm djup. 22 Västänken

25 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 15. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 23

26 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 16. Georadardjupskiva cm djup. 24 Västänken

27 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 17. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 25

28 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 18. Georadardjupskiva cm djup. 26 Västänken

29 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 19. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 27

30 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 20. Georadardjupskiva cm djup. 28 Västänken

31 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 21. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 29

32 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 22. Georadardjupskiva cm djup. 30 Västänken

33 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 23. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 31

34 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 24. Georadardjupskiva cm djup. 32 Västänken

35 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 25. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 33

36 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 26. Georadardjupskiva cm djup. 34 Västänken

37 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 27. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 35

38 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 28. Georadardjupskiva cm djup. 36 Västänken

39 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 29. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 37

40 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 30. Georadardjupskiva cm djup. 38 Västänken

41 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 31. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 39

42 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 32. Georadardjupskiva cm djup. 40 Västänken

43 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 33. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 41

44 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 34. Georadardjupskiva cm djup. 42 Västänken

45 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 35. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 43

46 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 36. Georadardjupskiva cm djup. 44 Västänken

47 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 37. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 45

48 X Y X m Skaa 1: 600 Y Figur 38. Georadardjupskiva cm djup. 46 Västänken

49 X Y Tokningsbid för deområde 1, Operan 0 20 m Skaa 1: 600 Deområde Ledning De av byggnad Gångstig Gång/cyke väg Väg X Y Figur 39. Tokningsbid för deområde 1. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 47

50

51 Georadardjupskivor för deområde 2, Maritiman (Kajskju 8) X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 40. Georadardjupskiva 0 10 cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 49

52 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 41. Georadardjupskiva cm djup. 50 Västänken

53 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 42. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 51

54 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 43. Georadardjupskiva cm djup. 52 Västänken

55 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 44. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 53

56 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 45. Georadardjupskiva cm djup. 54 Västänken

57 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 46. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 55

58 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 47. Georadardjupskiva cm djup. 56 Västänken

59 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 48. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 57

60 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 49. Georadardjupskiva cm djup. 58 Västänken

61 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 50. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 59

62 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 51. Georadardjupskiva cm djup. 60 Västänken

63 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 52. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 61

64 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 53. Georadardjupskiva cm djup. 62 Västänken

65 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 54. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 63

66 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 55. Georadardjupskiva cm djup. 64 Västänken

67 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 56. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 65

68 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 57. Georadardjupskiva cm djup. 66 Västänken

69 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 58. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 67

70 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 59. Georadardjupskiva cm djup. 68 Västänken

71 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 60. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 69

72 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 61. Georadardjupskiva cm djup. 70 Västänken

73 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 62. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 71

74 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 63. Georadardjupskiva cm djup. 72 Västänken

75 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 64. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 73

76 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 65. Georadardjupskiva cm djup. 74 Västänken

77 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 66. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 75

78 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 67. Georadardjupskiva cm djup. 76 Västänken

79 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 68. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 77

80 X Y X Y Skaa 1: 300 Figur 69. Georadardjupskiva cm djup. 78 Västänken

81 Tokningsbid för deområde deområde 2, Maritiman (Kajskju 8) Y X X Y Deområde Ledning Ledningsschakt Skaa 1: 300 Figur 70. Tokningsbid för deområde 2. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 79

82

83 Georadardjupskivor för deområde 3, Stora Bommen Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 71. Georadardjupskiva 0 10 cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 81

84 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 72. Georadardjupskiva cm djup. 82 Västänken

85 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 73. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 83

86 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 74. Georadardjupskiva cm djup. 84 Västänken

87 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 75. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 85

88 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 76. Georadardjupskiva cm djup. 86 Västänken

89 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 77. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 87

90 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 78. Georadardjupskiva cm djup. 88 Västänken

91 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 79. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 89

92 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 80. Georadardjupskiva cm djup. 90 Västänken

93 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 81. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 91

94 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 82. Georadardjupskiva cm djup. 92 Västänken

95 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 83. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 93

96 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 84. Georadardjupskiva cm djup. 94 Västänken

97 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 85. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 95

98 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 86. Georadardjupskiva cm djup. 96 Västänken

99 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 87. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 97

100 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 88. Georadardjupskiva cm djup. 98 Västänken

101 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 89. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 99

102 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 90. Georadardjupskiva cm djup. 100 Västänken

103 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 91. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 101

104 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 92. Georadardjupskiva cm djup. 102 Västänken

105 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 93. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 103

106 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 94. Georadardjupskiva cm djup. 104 Västänken

107 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 95. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 105

108 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 96. Georadardjupskiva cm djup. 106 Västänken

109 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 97. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 107

110 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 98. Georadardjupskiva cm djup. 108 Västänken

111 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 99. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 109

112 Y X X Y Skaa 1: 300 Figur 100. Georadardjupskiva cm djup. 110 Västänken

113 Tokningsbid för deområde 3, Stora Bommen Y X Deområde X Y Ev Mur Struktur Ledning Skaa 1: 300 Figur 101. Tokningsbid för deområde 3. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 111

114

115 Y X Georadardjupskivor för deområde 4, Skeppsbropatsen X Y Skaa 1: 200 Figur 102. Georadardjupskiva 0 10 cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 113

116 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 103. Georadardjupskiva cm djup. 114 Västänken

117 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 104. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 115

118 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 105. Georadardjupskiva cm djup. 116 Västänken

119 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 106. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 117

120 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 107. Georadardjupskiva cm djup. 118 Västänken

121 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 108. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 119

122 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 109. Georadardjupskiva cm djup. 120 Västänken

123 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 110. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 121

124 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 111. Georadardjupskiva cm djup. 122 Västänken

125 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 112. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 123

126 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 113. Georadardjupskiva cm djup. 124 Västänken

127 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 114. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 125

128 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 115. Georadardjupskiva cm djup. 126 Västänken

129 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 116. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 127

130 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 117. Georadardjupskiva cm djup. 128 Västänken

131 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 118. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 129

132 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 119. Georadardjupskiva cm djup. 130 Västänken

133 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 120. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 131

134 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 121. Georadardjupskiva cm djup. 132 Västänken

135 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 122. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 133

136 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 123. Georadardjupskiva cm djup. 134 Västänken

137 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 124. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 135

138 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 125. Georadardjupskiva cm djup. 136 Västänken

139 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 126. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 137

140 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 127. Georadardjupskiva cm djup. 138 Västänken

141 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 128. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 139

142 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 129. Georadardjupskiva cm djup. 140 Västänken

143 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 130. Georadardjupskiva cm djup. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 141

144 Y X X Y Skaa 1: 200 Figur 131. Georadardjupskiva cm djup 142 Västänken

145 Y X Tokningsbid för deområde 4, Skeppsbropatsen X Y Deområde Ev Mur Skaa 1: 200 Ledning Ledningsschakt Figur 132. Tokningsbid för deområde 4. Arkeoogisk prospektering med georadar i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken 143

146 X Y Operan ± Figur 133. Det aktuea området i Göteborg, mean Casinot i söder och Operan i norr. I bakgrunden syns den historiska karta som använts som referens i samtiga nu aktuea undersökningar och karteringar. Den aktuea korridoren för Västänken är grönmarkerad. Skaa 1:2500. Maritiman m Skaa 1: Casinot X Y :2 500

147 Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg Bengt Westergaard Inedning Med anedning av Trafikverkets panering och tiåtighetsprövning inför Västänken-projektet, anitades persona från UV Redaktion och teknik för en geofysisk prospektering/förundersökning med hjäp av georadar av vada dear Oscars-/Götaeden i Göteborg, där denna änk eventuet skue komma att stöta på dear av Göteborgs forna befästning. Prospekteringsarbetet genomfördes under december Patserna för prospektering vades des med hänsyn ti förväntade arkeoogiska resutat, så kaade nyckepunkter, men även utifrån trafiksäkerhetshänsyn. Resutatet av denna prospektering redovisas ovan. Då resutatet av prospekteringen inte var tifredsstäande enigt Trafikverket och Länsstyresen, besutades om kompettering av förundersökningen i form av upptagning av schakt utmed den panerade korridoren och den förväntade murens sträckning. Denna kompetterande förundersökning presenteras nedan. Arbetsmetodik och dokumentation Arbetet kan ses som en fortsättning på det förberedande arbete som gjordes i samband med ovan redovisade prospekteringsarbeten. Inför dessa gjordes en rektifiering av ett urva av historiska kartor med mer eer mindre säkerstäda avbidningar av de berörda dearna av Göteborgs befästningsmur, företrädesvis de dear som utgjorde dear av den så kaade strandmuren. Utifrån dessa vades patser ut för såvä prospektering som senare för schaktöppningar (figur 133). Återigen fick stor hänsyn tas ti trafik- och kabesituationen när vaet av schaktytor vades ut. De utvada patserna som framgår av figur 134 går under benämningen: Casinot (S1), Mean Maritiman och Casinot (S2), Maritiman (S3) och sutigen Operan (S4). Samtiga schakt togs upp med hjäp av schaktmaskin. I schakten noterades schaktdjup, eventuea murrester eer andra reaterade ämningar samt på viket djup och i viken utsträckning ämningarna var bevarade. Samtiga schakt och ämningar mättes in med RTK-GPS och fotodokumenterades. Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg 145

148 Y X ± Maritiman S4 S3 S2 Casinot S1 Sökschakt 0 50 m Skaa 1: Figur 134. De fyra områden som vades ut för sökschaktning: S1 S4. Skaa 1:1500. X Västänken Y

149 Redovisning av undersökningsresutaten Casinot (S1) Två schakt grävdes i gång- och cykevägen, i nära ansutning ti varandra och ti infarten mot Casinot i söder (se S1, figur 136). Från de historiska kartorna kunde man misstänka att man skue stöta på en bastionsmur (Stora Bommen?). Schakten grävdes ti ett djup av närmare 2,3 meter under markytan. Inte i något av schakten påträffades några som hest murrester, rustbäddar, påspärrar eer ens antydningar ti närbeägna sådana. I schaktbotten fanns era, sannoikt naturig sådan. Denna kunde föjas ti ett djup av cirka 0,5 meter, därefter uppstod probem med grundvatten. Schakten vid Casinot var de sista som togs upp i denna förundersökning, och med de tidigare grävda schakten i bagaget så var förhoppningarna ganska stora att finna en förväntad bastion. Att så inte bev faet kan förkaras på fera oika vis: det minst troiga är att bastionen adrig funnits. Den kan ha rivits ner grundigt, men då skue förstås även denna rivningsfas ha synts. Det mest sannoika är att den finns bevarad, i bättre eer sämre skick, i någondera riktningarna Öst, Syd eer Väst om där schakten nu öppnades upp. Tyvärr tiät vare sig trafik- eer edningssituation ett frågestyrt öppnande av schakt. Figur 135. Ett av de tomma schakten vid Casinot (S1). Foto: Bengt Westergaard. Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg 147

150 Maritiman, Kajskju 8 Y X ± S2 Casinot S1 Sökschakt 0 25 m Skaa 1: 750 Y X Figur 136. S1 och S2. Skaa 1: Västänken

151 Mean Maritiman och Casinot (S2, objekt ID 118 och121) Enigt det historiska kartmateriaet skue man i dessa schakt kunna stöta på kurtinmuren mean Sandbastionen och Stora Bommen (se figur 136). Ett schakt grävdes väster om gång- och cykevägen och i detta påträffades inget annat än en möjig påe ti en påspärr. I gång- och cykevägen och en av körbanorna öppnades ytterigare ett schakt. Häri påträffades kurtinmuren på ett djup av cirka 2 meter (se figur 138). Muren var en skamur med stora stenar åt väster och öster, det vi säga murens riktning var i det närmaste nord-sydig. Den kunde mätas upp ti en bredd av minst 2,8 meter, där den fortsatte in under angränsande körbana (se figur 137). Muren kunde föjas ti cirka 1,5 meters djup. Därefter uppstod probem med grundvatten. Men det är högst sannoikt att muren viar på en existerande rustbädd. Muren utgör sannoikt resterna av kurtinmuren mean Sandbastionen och Stora Bommen. Figur 137. Resterna av kurtinmuren som påträffades i området mean Maritiman och Casinot. Muren fortsatte in under angränsandekörbana. Foto: Nis Wattman. Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg 149

152 ± X Y S2 Sökschakt Kurtinmur X Y Skaa 1: 300 Figur 138. Läget för de påträffade murresterna i området mean Maritiman och Casinot. Skaa 1: Västänken

153 Maritiman (S3, Objekt ID 301) Enigt det historiska kartmateriaet skue man här kunna stöta på murar tihörande Sandbastionen. Schaktet öppnades i det smaa grönområde som skijer gång- och cykevägen från Oscars-/Götaeden. På cirka 1,5 meters djup under markytan påträffades murrester, sannoikt tihörande Sandbastionen (se figur 140). Muren var skamurad och cirka 4,2 meter bred (se figur 139). Skamuren hade stora stenar i norr och söder, det vi säga murens riktning var östvästig. I väster var muren avskuren/genomgrävd av en större edning. Muren kunde föjas ti ett djup av cirka 1,4 meter. Därefter uppstod probem med grundvatten. Inga spår efter rustbädd kunde konstateras, men den borde igga bevarad under muren. Figur 139. Den påträffade muren mättes upp ti över 4 meters bredd. Foto: Nis Wattman. Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg 151

154 ± X Y S3 Sökschakt Bastionsmur X Y Skaa 1: 300 Figur 140. Läget för de påträffade resterna av den förmodade bastionsmuren. Skaa 1: Västänken

155 Operan (S4, Objekt ID 310 med fera) Enigt det historiska kartmateriaet borde man här träffa på dear av kurtinmuren mean Sandbastionen och bastion Sankt Erik. Två schakt grävdes i Oscars-/Götaeden, vid två oika tifäen. I det första, västigaste schaktet, påträffades inga direkta murrester eer befästningsanordningar. På cirka 2 meters djup påträffades vad som uppfattades som steri båera. I denna kunde också ses större stenbock, tisynes kommande från en näriggande konstruktion. Av det skäet togs ett andra schakt upp, i den angränsande körbanan österut. I detta östra schakt påträffades dear av den rustbädd som burit upp kurtinmuren (figur 142). Toppen på rustbädden påträffades på cirka 1,5 Figur 141. Rustbädden som påträffades i S4. Foto: Carina Bramstång. Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg 153

156 ± X Y S4 Y X Sökschakt Rustbädd Stöd för rustbädd Skaa 1: 300 Figur 142. Läget för den påträffade rustbädden. Skaa 1: Västänken

157 meters djup under markytan. De syniga dearna bestod av mur, sua och pankor (se figur 141). Hur djup ner rustbädden sträckte sig gick inte att uppskatta, men eftersom den påträffades på reativt grund nivå, finns det anedning att misstänka att berget inte befinner sig på något större djup och att man inte behövt påa så djupt när man anagt rustbädden. Det kan också förkara varför sjäva stenmuren saknades; den har egat adees för ytigt för att kunna bevaras. Sammanfattning, kuturhistorisk tokning och försag ti framtida preciserade frågestäningar Vid de nu företagna schaktningsarbetena utmed Oscars-/Götaeden i Göteborg, påträffades rester av den befästningsmur som funnits ut mot Göta äv i tre av schakten, S2 S4. Resterna var av varierande sag, men indikerar tisammans att strandmuren står att finna utmed större dear av det aktuea partiet av Västänken. Den historiska karta som använts som bakgrund ti projektet har haft större eer mindre feaktigheter (Göteborg nr 6a, åren , se Bramstång & Nisson Schönborg 2006). Vari feaktigheterna består är inte het kart. Häri ryms naturigtvis at från att dear adrig uppförts ti att kartorna har inbyggda karteringsfe. I detta fa har våra hypoteser rörande strandmuren testats mot endast en av aa de kartor och avbidningar som finns av fästningen Göteborg. Denna har visats sig devis riktig, devis mankerande. Eventuea fortsatta arbeten kan naturigtvis riktas in på att eta upp håpunkter i befästningens konstruktion för att underätta arbetet med att korrigera och rektifiera det historiska kartmateriaet; de ursprungiga så kaade nyckepunkter som går att återfinna i något av kartmateriaen. Det kan dock visa sig svårt att finna en karta som stämmer på aa punkter. Des visar kartorna panförsag över byggnationer, des kartor som visar hur ångt man just då hade kommit i utbyggnaden. Den nu funna kurtinmuren kan troigen dateras ti tidigast 1650-ta. Då påbörjades arbetet med att göra tifäiga befästningsanäggningar permanenta. Timmer från kurtinmuren i S:t Eriksgatan, inte ångt från nu öppnade schakt, undersöktes inför Götatunnen år Det kunde dateras hjäpigt med dendrokronoogisk anays ti fäningsåren Fera ombyggnadsfaser och renoveringar har senare utförts och på 1740-taet renoverades nu aktue de av muren. I viken omfattning kan devis beysas genom ritningar men det framgår inte hur mycket som ämnades kvar av den ursprungiga muren (Bramstång & Nisson Schönborg 2006, s. 159f ). Arkeoogisk förundersökning inför byggnation av Västänken, Göteborg 155

Georadarundersökning i Saritslöv

Georadarundersökning i Saritslöv RAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET, ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING Georadarundersökning i Saritslöv Skåne län, Skurups kommun Pär Karlsson, Jane Jansen &

Läs mer

Arkeologisk undersökning med georadar vid Tomarps kungsgård

Arkeologisk undersökning med georadar vid Tomarps kungsgård RAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET, ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning med georadar vid Tomarps kungsgård Skåne län, Åstorps kommun,

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet, Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Grevagården Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Bakgrund I samband med schaktarbeten för ledningar till ny utomhusbelysning på

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 10/16 Författare: Jimmy Axelsson Karlqvist Lantmäteriet

Läs mer

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6

Humla. kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Humla kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46 Västergötland, Humla socken, Humla 12:2 Gisela Ängeby UV VÄST RAPPORT 2002:6 ARKEOLOGISK

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken Hökerum Ulricehamn kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum

Läs mer

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 82/16 Jimmy Axelsson Karlqvist

Läs mer

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland.

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:20 arkeologisk utredning, etapp 2 Skarphagen Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland Dnr 421-4199-2007 Johan Stenvall

Läs mer

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg

Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg Halland, Lindberg socken, Lindhov, Trönninge, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:1 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks skola Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr

Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks skola Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2009:16 arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-2275-2007 Karin Sundberg uv

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka RAPPORT 2015:89 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka Östergötland Linköpings kommun Gammalkils socken SHMM dnr 5.1.1-01029-2015 Rikard Hedvall

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET Arkeologisk förundersökning 2014 Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET RAÄ Vallby 69:1, Vallby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:18 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland. Bent Syse. Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15

Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland. Bent Syse. Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15 Arkeologisk schaktningsövervakning RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland Bent Syse Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15 RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland Bent Syse 1 Rapport

Läs mer

Schakt vid Ny Varberg Lindhovs Gård

Schakt vid Ny Varberg Lindhovs Gård UV VÄST RAPPORT 2000:25 ANTIKVARISK KONTROLL Schakt vid Ny Varberg Lindhovs Gård Halland, Varbergs kommun, Lindbergs sn, RAÄ 40 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2000:25 ANTIKVARISK KONTROLL Schakt vid

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 1(5) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-06-24 ang. förenklad

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Georadarundersökning i Gamlestaden, Göteborg

Georadarundersökning i Gamlestaden, Göteborg UV RAPPORT 2013:38 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING Georadarundersökning i Gamlestaden, Göteborg Västra Götalands län Göteborgs kommun Gamlestaden RAÄ 218 Dnr 422-02621-2012 Pär Karlsson, Bengt Westergaard

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Stadsmuseets gård. Undersökning av grundmur 2014, STOCKHOLM

Stadsmuseets gård. Undersökning av grundmur 2014, STOCKHOLM Stadsmuseets gård Undersökning av grundmur 2014, STOCKHOLM ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SR: 1191 Rapportförfattare: Emmy Kauppinen Ritningar: Emmy Kauppinen Foto: Kerstin Söderlund Omslagsbild: Grundmuren

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd

Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd Rapport 2012:35 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd RAÄ 14 Storgatan och Smala gränd Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö

Läs mer

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Arkeologisk schaktkontroll Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Stenkyrka socken Tjörns kommun Rapport 1999:1 Agneta Gustafsson Antikvarisk schaktkontroll HAle 1:9, 1:10 Kebene 1 :7, 1 :23 Siröd

Läs mer

Kärna kyrka. grävning för en ny orgel. Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka. Dnr

Kärna kyrka. grävning för en ny orgel. Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka. Dnr UV RAPPORT 2014:116 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kärna kyrka grävning för en ny orgel Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka Dnr 3.1.1-03710-2013 Rikard

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19,

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län Lst Dnr: 431-4894-14 SAU Projektnr: 4127 Arkivrapport SAU Rapport 2014:23 Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala

Läs mer

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården UV RAPPORT 2013:43 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården Östergötland Mjölby kommun Normlösa kyrka och socken Dnr 422-03177-2010 Rikard Hedvall UV RAPPORT 2013:43

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens trädgård RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland Joakim Kjellberg 2 Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens

Läs mer

Ett schakt i Brunnsgatan

Ett schakt i Brunnsgatan ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:22 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Ett schakt i Brunnsgatan RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1 Nyköpings socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

Arkeologisk rapport 2014:2. Arkeologisk schaktövervakning BJÖRNMYRA. schakt genom bytomt RAÄ 203:1 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarna

Arkeologisk rapport 2014:2. Arkeologisk schaktövervakning BJÖRNMYRA. schakt genom bytomt RAÄ 203:1 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarna Arkeologisk schaktövervakning BJÖRNMYRA schakt genom bytomt RAÄ 203:1 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarna Arkeologisk rapport 2014:2 Britt-Marie Hägerman Arkeologisk schaktövervakning BJÖRNMYRA schakt

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken

Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 137:1 i Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer