LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955"

Transkript

1 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr.

2 PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON MALMÖ Medlemmar av Svenska Patentombudsförtningen. STOCKHOLM, Kungsgatan 4 A, Tel.: (växel) GOTEBORG, Centrumhuset,» Firman grundad PATENTBYRÅN Å, W. ANDERSON FRED FLERON TAGE F. NILSSON STOCKHOLM STORTORGET 8 (Lejon.ti hut) KUNGSG (Kungihui.t) TEL (Gruppnummer) TEL , * L. A. GROTH K CO - Patentbyrå HARRY HAMMAR. STIG HAMMAR Medlemmar av Svenska PatentombudsJ'öreningen MALMTORGSGATAN 6. STOCKHOLM Tel Telegramadress Patent. Firman grundad *A.*B. W A L D E M A R B O M A N P A T E N T B Y R Å Civilingenjör SIGVARD BOMAN KUNGSGATAN 7 Tel.: Telegr.-adr.: "WALDEMAR" Firman grundad är STOCKHOLM * AXEL EHRNERS PATENTBYRÅ AB Civilingeniör Sven Modin Medlem av Sv. Patentombudsföreningen SMÅLANDSGATAN 2. STOCKHOLM. TEL.: VÄXEL Hörnet av Nybrogatan * Medlem av Svenska Parenforribudsforeningen. A 16 PATENTBYRÅER GÖTEBORGS PATENTBYRÅ GUSTAF SETH (INNEH. B J Ö R N S E T H ) Grundad år 1901 KUNGSPORTSAVENYEN 37 GÖTEBORG KONSULTERANDE I N G E N I Ö R S F I R MAN KARL G. ELIASSON AB K O N S U L T E R A N D E E L E K T R O T E K N I S K I N G E N I Ö R S B Y R Å Vallgatan 8, Göteborg Tel. växel Tel. adr.: "Etektroxontroll" Uppgör program och ritningar, kontrollerar samt besiktigar elanläggningar för bl. a. kraft- och transformatorstationer, vatten- och reningsverk, industrier, sjukhus, bostadshus, hissar m. m. SVENSKA UPPFINNARKONTORET HOLLAND ARG ATAN 3»' STOCKHOLM Tel , Stiftat är 1947 av svenska staten och näringslivets organisationer genom sammanslagning av Statens Uppfinnarnämnd och det tidigare Uppfinnare-kontoret. Kontoret lämnar råd och upplysningar i frågor rörande uppfinningar, deras patentskydd och tillgodogörande samt biträde vid förhandsgranskningar och upprättande av patentansökningshandlingar. Kontoret disponerar ett särskilt statsanslag, ur vilket uppfinnare kunna erhålla bidrag för experiment, modelltillverkningar och provningar. Uppfinnare med svag ekonomi kunna dessutom beviljas kostnadsfri hjälp med patentsökning. Mottagit.: Vardagar utom lördagar och helgd.-aftnar , , tisdagar även Lördagar och hclgdagsaftnar: vintertid A 17 juni augusti ingen mottagning lörd. o. helgd.-aftn.

3 Esselte i tryckorten... Tryckorten är den ursprungsbeteckning, som enligt lag skall finnas i varje trycksak för att ge upplysning om tryckeri och tryckår. Men tryckorten kan säga mer än så. Står där namnet "Esselte" talar den om modernaste resurser för all slags tryck från enklaste blanketter till största kataloger på svenskt eller utländskt språk. Den talar om en fullständig tryckservice till Eder tjänst och den garanterar en kvalitet i arbetet, som motsvarar Edra högsta anspråk. När Ni beställer trycksaker, se då till att Ni får Esselte i tryckorten. Teknologernas träffpunkt ESSELTE AKTIEBOLAG STOCKHOLM VASAGATAN l6 TEL det är Nordiska Kompaniet. Där ekiperar sig äldre och yngre teknologer, där köper de sina böcker, sin sportutrustning där har de allt på ett ställe och under ett tak. Det spar tid och besvär. Vad teknologen än söker NK har det. A 26 A l l \ O l t l M S K V K O M» A M I T S T O C K H O L M A 27

4 MEDDELANDEN FRÅN SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN Ägare: Svenska Teknologföreningen ÅRGÅNG 41. UTG.: OSKAR ÅKERMAN I95S: 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING Nej snälla Ni! Förlåt att vi säger emot, men "fulländat" finns ingenting som är inom tekniken. Det förstås, vi måste ju medge att lagret inte är utan vissa påtagligt goda sidor. Självinställningen, till exempel. Lagret ställer automatiskt in sig efter snedställningar hos axeln, och på samma gång blir belastningen jämnt fördelad på bägge rullraderna. Eller bärförmågan. Tack vare de stora kontaktytorna mellan rullar och löpbanor och den effektiva belastningsfördelningen bär lagret ledigt så höga belastningar som någon anständig konstruktör gärna kan falla på tanken att utsätta det för. Så bärförmågan och livslängden, som ju bara är en annan sida av bärförmågan är inte så tokig. Sen är det ju sant också att lagret har en förmåga att tåla stötbelastningar som är något tämligen enastående, och montören brukar vara glad och belåten för att det är en enhet, så han slipper handskas med lösa delar. Men ändå tycker vi nog det är märkvärdigt hur förståndiga ingenjörer gillar det här lagret såvida inte, förstås, det verkligen skulle råka vara det bästa lager för svåra driftsförhållanden som hittills har konstruerats.... FOR SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN (The Swedish Association of Engineers and Architects) (Association Suédoise des Ingénieurs et des Architectes) (Asociatión Sueca de Ingenieros y Arquitectos) (Vereinigung Schwedischer Ingenieure und Architekten) I955 (Redigcrad i Oktober 1954) (Presslagd i januari 1955) INNEHÅLL SKF Nåja, orsaken spelar ingen roll; fakta talar: SKF:s sfäriska rullager används mer och mer, över hela världen, i ungefär axelboxar till rälsfordon av alla slag, i valsverk, krossar, elmotorer och generatorer, dieselmotorer, pappersmaskiner, pumpar och kompressorer, som bärlager i hundratals fartyg och som propellertrycklager i bogserbåtar och liknande kort sagt, överallt där lagret måste ta upp stora och varierande belastningar. A 32 Sid. Svenska Teknologföreningen... 2 Teknisk Tidskrift 2 Styrelser och funktionärer 3 Nämnder och ständiga kommittéer... 7 Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd (SIN) 8 Korresponderande föreningar 8 Polhemsfonden 9 Hedcrsdomstol.-kodcx 10 Hedersledamöter n Upplaga II 000 ex. Sid. In memoriam 12 Ordinarie ledamöter 13 Lcdamotskap 243 Juniorlcdamöter 244 Teckenförklaring 250 Geografisk förteckning 25.2 Ledamotscertifikat 255 Gästpass 255 Föreningsmärken 255 Litteraturförteckning 256 Annonsörregister 258

5 2 Lokal: Postadress: Telefon: Postgiro: (växel) Expeditionstid: Verkst. Sekreterare: Avd.-sekr.: Kursledare: Klubblokaler: i :e dir.: vaktmästare: Restaurang: Föreståndarinna: Lokal: Postadress: Telefoner: (växel) Postgiro: Expeditionstid: Chefredaktör: Redaktionssekr.: Andre Andre Korrektur, Expedition: Kassa: Annonser: Fackredaktörer: redaktör: redaktör: Bergsvetenskap: Elkraftteknik: Flygteknik: Grafisk särtryck: teknik: Industriekonomi: Kemi: Mekanik: Lantmäteri: Verkstadsteknik: Skeppsbyggnadskonst. Teknisk Teleteknik: Husbyggnad: fysik: Väg- och vattenbyggnadskonst: SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN Brunkcbergstorg 20, Stockholm Box 16368, Stockholm , lördagar , Juni aug. stängt ÅKERMAN OSKAR civiling. (44) NORDENADLER EVA fröken (29) LAGERQVIST INGEBORG fröken (19) STRANDH SIGVARD civiling. (51) (sönd. stängt) FELDT SIMON (30) LÖFROTH ANNA fröken (53) TEKNISK TIDSKRIFT Drottninggatan 85, Stockholm Box 841, Stockholm , -67, -68, , lördagar , juni aug. stängt HAMBRAEUS GUNNAR civiling. SÖDERSTRÖM WlLHELM diploming. HXHNEL SIGGE civiling. WIDELL TORSTEN NORGREN S herr ÄNGSTRÖM A herr RYDAEUS, B fru LINNÉLL M fru docent ROTHELIUS E bergsing., Östermalmsgatan 29, Sthlm LALANDER SVEN byrådir., K. Vattenfallsstyr., Karduans- 11 lakar g.it , Sthlm C PALME HANS OLOF civiling. SAAB, PIHL Linköping LENNART civiling., Grafiska Forskningslab. Drottning Kristinas Väg 61, Sthlm Ö LINDBLAD RUNO byrådir., Rörstrandsg. 34, Sthlm Va TRÄGÅRDH UNO docent, K. Tekniska Högskolan, Sthlm 70 WIDELL TORSTEN A docent, Mjölnarstigen 9, Lidingö I ÅHSTRAND LARS lantmätare, Getfotsv. 26, Enskede ANDERSSON OWEN Civiling. K. Tekniska Högskolan, Sthlm 70 LJUNGZELL Nils J civiling., Malmskillnadsg. 42, Sthlm C HULT JAN civiling., K. Tekniska Högskolan, inst. f. hållfasthctslära, Sthlm 70 HARTMAN DAG civiling., Saab, Linköping HELLSTEN GÖRAN civiling., K. Bostadsstyrelsen, Hamngatani9, Sthlm C LUNDBERG GÖSTA byrådir., K Vattenfallsstyrelsen, Drottninggatan 21, Sthlm C Ö SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN STIFTAD 1861 s/3 STYRELSEN 1955: (Årtalet efter namnet anger det år fr. o. m. vilket mandatet gäller. Årtalet inom () anger början av mandat, som omedelbart föregått nuvarande). Övriga ordinarie ledamöter: av föreningen å stämma valda: Prcsidielcdamöter: JONDAL BO dir., ordf. 55 GUSTAFSSON BENGT civiling. (51) 53 AMÉEN EINAR bruksdisp. 53 LANNER VILGOT civiling. (51) 54 ÅKERBLAD HANS arkitekt (52) 55 LJUNGGREN LARS distriktslantmätarc (53) 55 LAUDON AXEL disp. 55 M LJUNGBERGGREGORYciviling. (52) 53 LIND FRED civiling. 53 E RATHSMAN BO överdir. 53 ESPING ERIK övcring. 53 A MOLANDER MATS ERIK arkitekt 53 UHLIN LENNART arkitekt 55 SVR BYSTRÖM ERIC dir. 55 ESSUNGER GUNNAR byrådir. 55 K-B GARDIN SVEN disp. 54 ÖHMAN EINAR bergsing. 55 T STEENBERG BÖRJE professor 54 SVEDLUND ERIK civiling. (54) 55 S LUNDBERG BO överdir. 55 OLDENBURG IVAR marinöverdir. 55 I L U T H M A N GÖSTA dir. 55 LUHR KARL WILHELM övering. 54 G LAGRELIUS EINAR dir. 54 BERGSTRÖM KARL dir. 54 F MILEIKOWSKY CURT docent 55 NIORDSON FRITHIOF tckn.lic. 52 L MOGENSEN PATRIK distriktslantmätare 53 HELLSTEN CURT lantmätare 54 KTH BAHRKE SIGVARD teknolog (54) 55 CTH SYNNELIUS RUNE teknolog 55 BERGMAN ANDERS dir., v. ordf. (S3) ^5 FAERDEN JOHN dir., v. ordf. (54) 55 av avdelningarna valda: Suppleanter: JUNG INGVAR dir. 53 HAEFFNER ERIK civiling. 54 FLINCK KARL-EVERT dir. 54 HANSEN STIG bergsing. 54 RAND THORKILD professor 55 FISCHER HANS CHRISTIAN civiling. 55 OLEDAL MAGNUS professor 53 L A M M UNO tckn.dr 53 OLSSON PER OLOF arkitekt 53 BACK ERIC övering. (54) 55 STRÖMBERG YNGVE civiling. 55 RÖNNMARK LENNART professor 55 BERNDT SUNE tekn.lic. 54 von FEILITZEN GUNNAR civiling. (54) $5 ELDH ÅKE civiling. 55 HAMMARSTRÖM OVE civiling. 55 CARLSSON HUGO stadsing. 54 av studentkårerna vid KTH och CTH valda: NORBORG BENGT teknolog Jj ARVIDSSON ELON teknolog 55

6 5 REVISORER: RITZLER AXEL civiling. (44) 47 SÖDERSTRÖM STEN civiling. 54 suppl. DEIXNER JAN civiling. (52) 55 WILLNER SVEN aukt. revisor 55 suppl. LINDGREN BENGT aukt. revisor 48 AVDELNINGARNAS STYRELSER OCH FUNKTIONÄRER Avdelningen för Mekanik Bildad /1 Antal medlemmar därav 140 juniorer Styrelse: LJUNGBERG GREGORY civiling., ordf. (51) 53 ROMEDAHL SVEN civiling. 53 OLEDAL MAGNUS professor, v. ordf. 53 LIND FRED civiling. (48) 53 LUTHMAN LARS civiling., sckr. (48) 53 WYKMAN TORSTEN övcring. 53 LARSSON KARL-ERIC civiling., v. sckr. 54 HAMRIN KARL-ARVID civiling. 53 Ceremonimästare: Klubbmästare: Vice klubbmästare: BOYE ULF byrådir. 43 EJERHED BARTIL civiling. 50 WIKMAN ULF civiling. 54 Avdelningen Svenska Elektroingenjörsföreningen Bildad /3 Antal medlemmar därav 210 juniorer Styrelse: RATHSMAN Bo överdir., ordf. (50) 53 RÖNNBLOM NILS byrådir. 54 ESPING ERIK övering., v. ordf. 53 ALMSTRÖM KNUT R K:SON civiling. 54 LAMM UNO tekn.dr, v. ordf. 53 WERTHÉN HANS tekn.lic. 55 JOSEPHSON BENGT tekn.lic, sekr. (54) 55 LANNER VILGOT civiling. 53 LINDAHL PER-ERIK civiling., sekr. 55 RYMAN STELLAN chefsing. 54 SIEWERT OTTO civiling. 53 ÖSTLUND HENRIK civiling. ceremonimästare 54 Klubbmästare: MUNCK AF ROSENSCHÖLD ELOV byrådir. 45 MARTIN PER dir. 40 TRANAEUS LEIF civiling. 50 RITZLER AXEL dir. 42 Avdelningen Svenska Arkitektföreningen Bildad /4 Antal medlemmar 400 därav 80 juniorer Styrelse : Revisorer: MOLANDER MATS ERIK arkitekt, ordf. (52) 55 ACKING CARL-AXEL arkitekt 52 UHLIN LENNART arkitekt, v. ordf. 55 BERG ANDERS arkitekt (52) 53 ASPLUND HANS arkitekt, sekr. 53 CELSING PETER arkitekt 53 RAMEL STEN arkitekt, klubbmästare 55 WESTMAN TORSTEN arkitekt 53 OLSSON PER-OLOF arkitekt, skattmästare 52 Revisorer: TORNE SETH arkitekt 55 BERGVALL^LENNART arkitekt 45 Svenska Väg- och Vattenbyggares Rikförbund Tillkommen fr. o. m. den 1/ genom sammanslagning av Avdelningen för Väg- och Vattenbyggnadskonst (bildad den 6/4 1888) samt SVR (bildat den 22/;; 1944) Antal medlemmar därav 200 juniorer WIDEGREN RAGNAR civiling., verkst. dir. BYSTRÖM ERIC dir., ordf. 55 PERSSON FRANS fastighetsdir., v. ordf. 55 ESSUNGER GUNNAR byrådir., v. ordf. 55 BACK ERIC övcring. (54) 55 SJÖCREN TORE byråchef 53 HULT GUNNAR civiling. 55 HUBENDICK PER-ERIK i:e byråing. 55 Revisorer: JANSSON HERMAN major 55 RYDMAN SVEN-GEORG civiling. (54) 55 Styrelse : Avdelningen för Kemi och Bergsvetenskap SAMUELSON STIG civiling. 54 ANDERBERG SVEN civiling. 55 OLSSON BENGT civiling. 55 ANDERSSON HARRY civiling. 55 HELLBLOM KURT civiling. 55 ENHAMRE ERIK civiling. 55 Bildad /5 Antal medlemmar därav 160 juniorer Styrelse: Revisorssuppleanter : KÜLLSTEDT HELGE civiling. 55 ISGÅRD ERIK civiling. 55 GARDIN SVEN disp., ordf. (54) 55 FREY GUY S:SON fil. lic. 54 ÖHMAN EINAR bcrgsing., v. ordf. 5$ ÖHRNER MÅNS civiling. 53 STRÖMBERG YNGVE civiling., sekr. (54) 55 SAHLIN INGEMAR kommerseråd 53 EDSTRÖM J O tekn.lic, v. sekr. 55 LARSON SOLVE J bcrgsing. (47) 54 LARSON SOLVE J bcrgsing. 47 Klubbmästare: Avdelningen för Teknisk Undervisning Bildad /12 Antal medlemmar 270 STEENBERG BÖRJE professor, ordf. 54 RÖNNMARK LENNART professor, v. ordf. 55 STRAND SIGVARD civiling., sckr. 52 NILSSON EGON lektor 53 EKELÖF STIG professor 54 Styrelse : Suppleanter : Klubbmästare : LINDGREN CLAES dir. 55 MUNCK AF ROSENSCHÖLD JOHN civiling. 53 BENGTSON ERIK J dir. 54 HEIMBURGER GUNNAR arkitekt 38 SVEDLUND ERIK civiling. (52) 55 WÄRNFELDT ANDERS civiling. 55 Avdelningen för Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik Bildad /5 Antal medlemmar 610 därav 50 juniorer LUNDBERG BO överdir., ordf. (54) 55 LÖWENHIELM GUSTAV dir., ordf. (52) 55 OLDENBURG IVAR marinöverdir., v. ordf. 55 BERNDT SUNE tekn. lic, sekr. (54) 55 HULTMARK ERIC civiling., v. sekr. 55 Klubbmästare: SCHRÖDER HARALD civiling. (54) 55 Styrelse : HAFSTRÖM HANS G:SON marindir. (53) 55 BRISING LARS dir. 53 KAUDERN GÖSTA dir. 55 GUDMUNDSSON GUSTAF övering. 55 Vice klubbmästare : ASGÄRD Bo marining. 55

7 6 Avdelningen för Industriell Ekonomi och Organisation Bildad /5 Antal medlemmar NÄMNDER OCH STÄNDIGA Teknisk Tidskrifts nämnd KOMMITTÉER: 7 Styrelse: LUTHMAN GÖSTA dir., ordf. (54) 5*5 LUNDGREN LARS dir. (51) 54 LUHR KARL WILHELM övcring., v. ordf. 54 CARLBERG lio CASTEN övcring. 54 VON FEILITZEN GUNNAR civiling., sckr. 53 HAZELIUS HANS övcring. 54 LARSSON STEN civiling., v. sckr. (52) 53 Suppleanter: AIILIN STIG civiling. 54 JACOBSSON STIG övcring. 54 GIEROW PÄR civiling. 54 CARBONNIER NILS civiling. 55 PAHLBÄCK SVEN dir., ordf. 52 MALMSTRÖM SVEN dir. 47 EDSTRÖM HUGO dir. 52 ÖHRNER MÅNS civiling. 52 GUSTAFSSON BENGT civiling. 49 RATHSMAN BO övcrdir. 53 Kursnämnd (Kursverksamheten under omorganisation) PORSANDER TORE dir., ordf. LUNDQVIST NILS civiling. STRANDH SIGVARD civiling., sckr. WÄSTLUND GEORG professor LUNDIN GÖSTA civiling. ÅKERMAN OSKAR civiling. HÖSSJER GUSTAV professor Vakant Klubbmästare: EJERIIED BÄRTIL civiling. (50) 55 Vice klubbmästare: HERMELIN TOR civiling. 55 Biblioteksnämnd Avdelningen för Grafisk Teknik Bildad /5 Antal medlemmar 130 LAGRELIUS EINAR dir., ordf. 54 BERGSTRÖM KARL dir., v. ordf. 54 ELDH ÅKE civiling., sckr. 55 Styrelse: SANDER HANS civiling., klubbmästare FAGERBERG SVEN ing. 54 GAUFFIN MÅNS övcring M A SVR K-B MALMGREN EINAR byrädir., ordf. 49 NORDENSSON TOM civiling. 41 BOYE HARALD civiling. 52 KÅELL STURE byrådir. 43 MALMGREN EINAR byrådir. 43 HOLM LENNART arkitekt 53 ROMMEL NILS civiling. 52 MÖLLER SVEN byrådir. 51 HÄHNEL SIGGE civiling. 54 ROTHELIUS ERNST bcrgsing. 55 S SCHÖNNING JOHN civiling. 44 NORDLING T civiling. 52 T BJÖRKBOM C överbibliotekarie 47 I LINDBLAD RUNO byrådir. 47 G ARNAMO ALF civiling. 54 F PERSHAGEN BENGT civiling. 53 L ÅHSTRAND LARS lantmätare 55 Kommittén för motorbränslen och smörjmedel 54 (M) Avdelningen Tekniska Fysikers Förening Ansluten /1 Antal medlemmar 180 därav 40 juniorer MIIEIKOWSKY CURT docent, ordf. (54) 55 SKJÖLDEBRAND ROBERT civiling., v. ordf. (54) 55 HAMMARSTRÖM OVE civiling., sckr. 55 HEDEBRANT OLLE civiling., tekn. sekr. (54) 55 SKJÖLDEBRAND ROBERT civiling., klubbmäst. 55 Styrelse: BERG OWE civiling. (45) 48 NIORDSON FRITHIOF tekn. lic. (53) 55 ZACHRISSON LARS ERIK civiling. 54 MALMSTRÖM SVEN civiling. 55 LUNDQUIST NILS-H civiling. (53) 55 BRISTEDT EINAR civiling., ordf. Antal ledamöter 10 NIVAEUS EVALD civiling., sekr. Värmeströmsgruppen 54 (M) LENNGREN C E civiling., ordf. Antal ledamöter 54 YHLAND C H tekn. lic, sekr. ELGERUS C civiling. Huss G civiling. MALMQUIST L civiling. SIMMONS T civiling. Avdelningen för Lantmäteri Bildad /1 Antal medlemmar 220 därav 40 juniorer MOGENSEN PATRIK distr.-lantmätare, ordf. (51) 54 BJERHAMMAR ARNE professor, v. ordf. 54 HELLSTEN CURT lantmätare, sckr. (54) 55 BERGENTZ SVEN distr.-lantmätare 54 Styrelse : WELANDER GÖSTA lantmätare 55 CARLSSON HUGO stadsing. (52) 53 FORSELL MATS statskartograf klubbmästare 53 Svenska kommittén för nordiska elektroteknikermöten 31 (E) BORGQUIST WALDEMAR fd gencraldir., ordf. Antal ledamöter 8 KÅELL STURE byrådir., sekr. Trätekniska kommittén 37 (V) THUNELL BERTIL tekn. dr., ordf. Antal ledamöter 4 NORÉN BENGT civiling., sekr. Husbyggnadstekniska kommittén 39 (V) Revisorer: SMITH ÅKE lantmätare (51) 54 HOLMGREN STURE statskartograf 55 Revisorssuppleanter: TENGBORG ERIK lantmätare 55 BRÄNDSTRÖM BENGT lantmätare 55 WIKING BENGT övering., ordf. Antal ledamöter 23 KÄLLERSJÖ LENNART civiling., sckr. MÅNSSON KURT civiling.

8 8 SVENSKA INGENJÖRSFÖRENINGARS NÄMND P O L H E M S F O N D E N 9 (SIN) Stccnhoff Rolf övcring., Sthlni, ordf. GöthJE dir., Malmö, v. ordf. Stenhane Karl H chefsing., Sandviken, v. ordf. Åkernian Oskar civiling., Sthlm, generalsekr. MED SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN KORRE SPONDERANDE SVENSKA TEKNISKA FÖRENINGAR P O L H E M S M E D A L J E N Blekinge Tekniska Förening, Karlskrona'^ Elektriska Klubben i Västerås, Västeras Flottans Ingenjörsförening, Ingenjörsklubben i Falun, Ingenjörsföreningen Karlskrona Falun i Halmstad, Halmstad Jämtlands Läns Tekniska Förening, Östersund Kalmar Teknologklubb, Kalmar Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, Bofors Kronobergs Läns Tekniska Förening, Växjö Köping-Arboga Tekniska Förening, Köping Landskrona Tekniska Förening, Landskrona Lapplands Tekniska Förening, Tuolluvaara Norrbottens Tekniska Förening, Luleå Norrköpings Polytekniska Förening, Norrköping Skånska Ingenjörsklubben, Malmö Sundsvalls Tekniska Förening, Sundsvall Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, Sthlm Söderhamns Ingeniörsklubb, Söderhamn Södra Dalarnas Tekniska Förening, Tekniska Förbundet i Boras, Boras Tekniska Föreningen, Uppsala Avesta Tekniska Eskilstuna Föreningen i Eskilstuna, Tekniska Föreningen i Gävle, Gävle Tekniska Föreningen i Hälsingborg, Hälsingborg Tekniska Föreningen i Härnösand, Härnösand Tekniska Föreningen i Jönköping, Jönköping Tekniska Föreningen i Kristianstad, Kristianstad Tekniska Föreningen i Nynäshamn, Nynäshamn Tekniska Föreningen i Skövde, Tekniska Föreningen i Södertälje Södertälje, Skövde Tekniska Föreningen i Västerås, Västerås Tekniska Klubben, Tekniska Samfundet, Motala Göteborg Trollhättans Ingenjörsklubb, Trollhättan Uddevalla Ingeniörsklubb, Uddevalla Värmländska Ingeniörsföreningen, Västerbergslagens Ingeniörsklubb, Karlstad Ludvika Västerbottens Tekniska Förening, Skellefteå Örebro Ingenjörsklubb, Örebro Östergötlands Tekniska Förening i Linköping, Linköping 1'OLHEMSFONDEN har till uppgift att bereda understöd ät svensk forskning inom tekniska ämnesområden samt att belöna för industrien och byggnadskonsten viktiga tekniska undersökningar, rön och framsteg inom vårt land. Styrelsen skall i regel minst vart femte år vidtaga åtgärder för utdelning av det av Ingenjörsföreningen instiftade Polhemsprisct till författare av förtjänstfulla originalavhandlingar i tekniska ämnen, vilket pris utgöres av en medalj i guld med Christopher Polhems bröstbild. Styrelsen skall i regel årligen utgiva understöd för teknisk forskning från Polhemsfondens dispositionsmedel och äger rätt att för högst tre på varandra följande år anslå intill hälften av fondens årliga avkastning för ett och samma ändamål. Medel från fonden må även användas för tryckning av teknisk-vetenskapliga publikationer. 1878: Ingenjör A Werner Cronquist 1879: Ingenjör B Otto Fahnchjelm 1881: Ingenjör Elis Henrik Bedoire 1882: Ingenjör Carl Ångström 1895: Civilingenjör Ernst Danielson Civilingenjör J Gustaf Richert 1900: Dr Martin Ekenberg Överingenjör Johan A Brinell 1904: Civilingenjör Carl G Lundgren Civilingenjör Sigurd A G:son Nauckhoff 1911: Kaptenen VVK N Richard Ekwall 1921: Civilingenjör Bo Hellström Fil. dr F R Berwald Förteckning över Polhemspristagare 1925: Civilingenjör Baltzar von Plåten Civilingenjör Carl Munters 1930: Docent Erik öman Civilingenjör Elis A Göth Civilingenjör Håkan Sterky Fil. dr Mauritz Vos 1936: Civilingenjör Walter Kjellman 1940: Professor Waloddi Weibull Professor Lennart Forsen 1945: Tekn. dr Conrad (Conny) Palm Civilingenjör Olof Rydbeck 1950: Fil. dr K H Gustavsson Professor Hannes Alfvén

9 10 SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS HEDERSDOMSTOL EKELUND BO, civiling. STERKY HÅKAN, generaldir. EDSTRÖM HUGO, civiling. SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS BESKYDDARE HANS MAJESTÄT KONUNGEN II HEDERSKODEX Inom olika yrkesgrupper har vid sidan av mer generella, ur det allmänna rättsmedvetandet framsprungna grundsatser även utbildats av resp. yrkens art och ansvar betingade rättsregler. Ehuru dylika regler givetvis varken kunna eller böra göras si detaljerade, att de täcka alla i det praktiska livet förekommande fall, torde de kunna tillmätas betydelse si till vida, som de klargöra, i vilken anda en del hithörande spörsmil böra bedömas. De erhålla därigenom närmast karaktär av riktlinjt för yrkets korrekta bedrivande. Svenska Teknologföreningen har, härvid följande exempel av ett flertal utländska ledande tekniska sammanslutningar, ansett lämpligt att till sina medlemmar anbefalla följande vid allmänt sammanträde den 20 februari 1929 antagna. Riktlinjer för ingenjörens gentemot allmänhet och kolleger. och arkitektens lojala uppträdande under sin yrkesutövning 1. Ingenjören resp. arkitekten bör bedriva sin verksamhet under full lojalitet mot kolleger i olika ställningar, över- och underordnade, arbetsgivare och arbetstagare. 2. Han bör undvika att taga någon som helst befattning med företag av tvivelaktig karaktär. 3. Han får icke använda illojala metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställningar, ej heller under någon förevändning söka skada kollegers anseende genom oberättigad kritik, obefogade beskyllningar eller anspelningar. Där sådant förekommer, bästa övertygelse uppträda häremot. är det hans plikt att efter 4. Han bör noga beakta, huruvida kommersiella och tekniska upplysningar, som han erhållit som förtroendeman, tjänsteman eller uppdragstagare, äro av konfidentiell natur, och han bör respektera andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer och ritningar. 5. Han bör öppet tillkännagiva för uppdragsgivare, chefer och andra vederbörande, om ekonomiska och andra intressen, som möjligen kunna påverka hans omdömes opartiskhet. 6. Han får icke mottaga ersättning, ekonomiskt eller annorledes, från mer än ett håll, utan samtliga parters medgivande. Provisioner, som icke äro av alla parter kända och medgivna, få icke förekomma. 7. Han får icke vid utövandet av sin befattning i allmän eller enskild tjänst eller vid fullgörande av mottaget förtroendeuppdrag gynna obehöriga intressen, egna eller andras. 8. Han bör såväl enskilt som vid offentligt uppträdande, i litterära publikationer samt vid annonsering bemöda sig om ett sakligt och värdigt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden. 9. Han skall söka bidraga till teknikens utveckling, och, därest ej bärande skäl föreligga för ett motsatt förfarande, ställa sina erfarenheter och rön till kollegers förfogande. Han skall hava intresse av att bibringa allmänheten en korrekt, av biavsikter oberörd uppfattning i tekniska spörsmål. 10. Han skall ständigt minnas, att hans yrkesutövning såväl som de tekniska vetenskaperna böra stå i samhällets, fosterlandets och mänsklighetens tjänst. SVENSKA HEDERSLEDAMÖTER u "/s 1936 J</ </ ,s/s Generaldirektör Gösta Malm Professor Henning Pleijel Civilingenjör Ernst Alexanderson Direktör Sigfrid Edström Direktör Hemming Johansson Direktör Sten A Westerberg Professor Wolmar Fellenius t Professor Hjalmar Holmgren Civilingenjör Carl Hammar Professor Clemens Ullgrcn Professor Clas Wilhelm Eneberg Professor Eric Edlund Överdirektör Knut Styffe Generaldirektör Vilhelm Hansen Filosofie doktor Gustaf Dalen Landshövding Sven Liibeck Professor Ragnar Östberg Doktor-ingenjör Hugo Hammar Doktor h. c. Carl Edvard Johansson Kommerseråd Axel Enström Direktör Bengt Ingeström Filosofie doktor Sigurd Nauckhoff ARK I T E KTFÖR E N I NGE N S HEDERSLEDAMOT 5/,, 1934 Sir Giles Scott President Royal, Institute of British Architects.

10 12 IN MEMORIAM I95i fr. o. m. november O R D I N A R I E L E D A M Ö T E R Ekelund Carl A 21/12 Ekelöf John 13/12 Festin Carl 12/12 Fallin Ingemar 4/11 Höök C Robert 8/12 Alinér Nils 8/11 Andersson Anders 20/11 Ahxncr A Harald 7/4 Berglund K V 16/1 Burmeister J Otto A 31 /io Carlbcrg C Herman E 20/11 Carlsson T E Edgar 17/10 Cederholm Allan R 26/1 Christofferson C Victor 29/9 Dahlgren V O Richard 13/3 Danielsson Nils G 21/6 Eriksson Per E 7/12 Ericson E Tage 8/3 Falk Erik 2/5 Frykholm Mauritz F 1/8 Hammarskjöld Henning A 2/7 Hamring P Emil 25/1 Hirsch Frank L 23/12 Hjorth B Olof 2/4 Hubcndick C E L 24/4 Agrcll Carl L 30/8 Andersson Gustav H 17/8 André P A Sture 6/11 Angeldorff Tor A 11/1 Bengtsson K O Harald 21/4 Bengtsson Rolf W 15/4 Berg Birger G:son 8/6 Bergström Gunnar 31/7 Busch Sune Hj 3/1 Cederström C Hjalmar 26/7 Dahlbcck Gustaf O W 10/4 Dahr Konstantin 8/II Egnell Fritz C E 7/3 Eckerbom Gustaf 24/1 Ericsson G Helge 14/8 Granhed Carl G 22/10 Grenander Max 4/7 Gullander E G Ragnar 25/7 Gustafsson Emil G T 9/3 Hagenfors Lennart S 31/3 Hamrin Arvid E 27/3 Holmqvist Herman 28/11 Husberg N A Tore 13/12 Barrling L Gunnar 11/1 Brodin Helmer T 4/3 Cronvall Erik G 25/6 Dahlquist Sven 30/6 Dahlström Oskar E V 24/4 Ekwall P Gunnar I0/I Fant Erik J 12/4 Faxen J Harald 24/7 Gärde Hugo E R 19/2 Hellström Per 6/3 Hjelmström Erik A 11/9 Holm Yngve V 14/7 Lindnian Gösta J E 9/12 Lindström K John H 24/11 Lundgren Rick N 25/12 Magnuson Gunnar F 24/ Hugoson N Erik A 15/6 Hultin Sven 28/1 Hultman G H 27/4 Hyllncr N G (Gösta) 15/9 Jeansen Carl F 23/3 Lamberg Carl 21/11 Larsson Edward 23/9 Lenander K Allan 22/8 Lidberg Knut S 20/7 Lindblad Nils A B 19/12 Lindgren Axel W 31/8 Lundeberg Folke O 16/3 Nilsson Anton F 16/3 Nilsson A Edvard 23/7 Österman John Ch 23/1 Ottosson Johan O 17/12 Palmblad Emil 30/12 Pauli Sven 28/s Plass Curt Th 28/ö Pehrsson Erik G 8/ Häkanson K Hilding W 23/1 Högel K G Lennart'12/11 Ingeström Bengt 28/11 Johansson J Albert 9/8 Johnson Birger 19/4 Johnson Emil F 17/1 Kjellström S Olof 26/6 Kreiiger Henrik 12/10 Lagergren K A 18/3 Landtmanson M K 31/1 Larsson Ernst L 8/2 Lindahl Sune 5/8 Lindahl Sven 26/2 Lindkvist N Valdemar 19/11 Lundborg Bror H 18/7 Lübeck C Hilding O 23/5 Löfroth K Axel F 14/9 Malmfors Gustaf 27/3 Malmqvist K Ernst 13/1 Nauclér J Reinhold 23/3 Nordlund Bengt J V 14/12 Norlander Helge G 14/2 1 Oom Gustaf M B 31/ t. o. m. september Johansson Andreas 23/5 Leijonhufvud K Axel A :son 9/7 Lindh Ernst 23/4 Mattsson N R C Eiffcl M 13/8 Montelius Carl O J 13/5 Måwe E G Harry 7/7 Nannesson Kurt V 15/9 Neumiiller Hans F M 6/3 Niklasson F Sixten V 29/9 Nilsson K Herman 20/9 Nordfeldt H Birger E 22/6 Rosén Eric S 1/6 Nyberg Henry 21/12 Palm Conrad (Conny) R A 29/1 Paulsen Thure B 8/II Philip S Olof 3/11 Pcdcrscn Carl W 25/1 Rendcll N Ingvar 17/12 Ribbing Nils A 26/6 Rost Helge F 22/12 Schutz Gunnar 2/6 Simonsson Evert 2/7 von Stapelmohr Gösta M 27/11 Sundquist Bengt W 1/7 Steen Sven O 4/10 Söderlund Gustaf B 2/11 Thalén Gunnar T R 15/5 Thielers N Gustav 8/10 Tingsten Karl A 15/11 Trotzig Peter 10/5 Wallin Gunnar J H 3/3 Wesslén Gunnar 12/11 Zettcrström B T 6/3 Åkesson Malte 14/5 Örngård Olof E iö/n Pallin H N 18/9 Paring Axel A 21/10 Pettersson Ernst B 19/8 Sagnér N T Gerard 10/6 Skoglund Halvar 25/3 Smith Arvid O'4/9 Sturzenbeckcr Orvar T P 31/7 von Sydow Johannes 20/11 Södcrlund Kurt G 12/9 Tham A Gustaf S 21/7 Thorescn Harald 31/3 Tranxus N Bertil 19/11 Undén Hans N 16/5 Veländer Sten 13/10 Werner Oscar 24/10 Wingårdh Erik A 19/1 Wingquist Sven G 17/4 Akerblad Carl I E 10/6 Aström C Bertil 13/4 Ödqvist Gustaf 5/9 Öhrn G Emil 26/9 Royen Nils T 25/4 Schill Bernhard A V 29/1 Schlytcr Ragnar O O 11/2 Sinclair Gunnar 19/2 Storjohann Christian 1/6 Sundblad Nils K 19/4 Sund K H Ake 7/8 Torell Otto M 9/9 Thörnblad Thor 20/6 Wedberg L Erik 1812 Wiklund Ali 24/9 1 Wijkman E J 18/8 Aare se Are Aastrup Åke 12 Civiling.; övering. Hammarforsens Kraft AB, Storg. 1, Sundsvall, tel ; Bragev. 1 A, Skönsberg, tel. Sundsvall V Abel Leopold S 80 Civiling.; Sätertäppan 1, Sthlm, tel V Abelson H Rune I 13 Civiling.; österg. 10, Trelleborg V Abelsted Arne F 11 Civiling.; konsult. Ing.byrå, Västmannag. 35, Sthlm, tel ; Vikingag. 27, tel E Abenius Håkan V 02 Bergsing.; disp. o. verkst. dir. St. Kopparbergs Bergslags AB, Falun, tel.»bergslaget»; Magasinsg. 2 4, tel. 594 B Abenius P Wilhelm 64 Fil. dr, fd rektor; Rällså, tel. Löa 34 K Abrahmsén Ragnar O 03 Civiling., kapten VVK; arbetschef Indalsälvens Regleringsförening, Faxälvens Regleringsförening, Birger Jarlsg. 41 A, Sthlm, tel ; Västerled 11, Bromma, tel V i ramson Hugo 97 Civiling., LKrVA; AB C E Johansson, Eskilstuna; Strandg. 8 B, tel MEF Acking Carl-Axel 10 Arkitekt; egen verksamhet, Regeringsg. 40, Sthlm, tel , huvudlärare Konstfackskolan; Agnev. 8, Djursholm, tel A Adamson Bo L 25 Tekn. lic; Statens Nämnd för Byggnadsforskning, Styrmansg. 26, Sthlm, tel ; Brålunden 6, Bromma, tel V Adding Stig T 05 Civiling.; egen verksamhet, Lidnersplan 12, Sthlm, tel V Adéll, Bengt-Ingvar 11 Civiling.; patenting. STAB, Jönköping, tel.»tändsticksbolaget»; Stadsparksg. 10, tel S Adelrot Arthur B 03 Ing.; AB Bofors, anläggningschef Bofors- o. Kilstaverken, Bofors, tel. Karlskoga ; Knektåsv. 17, Bofors, tel. Karlskoga KM Adelsköld R Fredrik 07 Civiling.; byrådir. K Patent- o. Registreringsverket, Valhallav. 136, Sthlm, tel ; Gyllenstiernsg. 7, tel K Adlercreutz Johan L 21 Civiling.; Sthlms Örlogsvarv, ombyggnadsing. Marinverkstäderna, Sthlm, tel ; Angsv. 8, Saltsjöbaden, tel SI Adlercreutz C Thomas A J 15 Arkitekt; byråing. Försvarets Fabriksstyrelse, Flemingg. 103, Sthlm, tel ; Sandhamnsg. 35, tel A Adolfsson K Gösta L 19 Civiling.; K Marinförv., torpedbyrån, Sthlm 80, tel ; Rindög. 7 Adolfsson N Åke 95 Bergsing.; gjuteriing. AB Åbjörn Anderson, Svedala, tel.»gjuteriet»; Storg. 12, tel. 329 I Adström Y Bertil 16 Civiling.; Sieverts Kabelverk, St. Badhusg. 20, Gbg, tel ; Dr Liborius g. 9, tel E Afzelius Ivar A 07 Civiling.; AB Separator, Flemingg. 14, Sthlm, tel ; Rörläggarv. 18, Bromma, tel KB Agby Bertil E 17 Civiling.; branding. Försäkrings AB Svea Nornan, Gbg, tel ; Hagmarksg. 6, tel Agelin Sven F 05 Civiling.; byggnadschef Byggnadskont., Kalmar, tel ; Norra v. 45, tel V Ager J P Harald J:son 00 Diploming.; övering. AB Industribyrån, organisationsavd., Malmtorgsg. 10, Sthlm, tel ; Högomsv. 5, Näsbypark, tel IGMT Agerberg Bengt 26 Civiling.; Ångbryggeriet, Östersund M Agerman S Erik A 29 Civiling.; ASEA, avd. Tvs, Västerås, tel ; Svanteg. 2 A, tel Ml Aggestam K G Valdemar 02 Civiling.; LME:s Mätinstrument AB, Ranhammarsv. 20, Bromma, tel ; Utflyktsv. 7, tel E Agorelius Göran P 04 Civiling.; distributionsing. Kraft AB Gullspång-Munkfors, Nyg. 1, Mariestad, tel. 220, 221; John Hedins v. 24, tel. 822 E Agrelius D G Roger 11 Civiling.; lektor Tekniska Gymnasiet, Norrköping; Borgsg. 45, tel

11 FÖRKLARING över i ledamotsförteckningen använda beteckningar och förkortningar. SifTertalct efter namnet betecknar födelseåret. Namnet satt i versaler betecknar hedersledamot. * betecknar, att ledamot erlagt avgift för livstid. ** betecknar, att ledamot varit Svenska Teknologföreningens ordförande. Telefonstationens namn angives endast då det avviker från adressortens; undantag liärifrån utgör.i till Stockholms telefonnät anslutna orter. Avdelningsbeteckningar: M = Avdelning för Mekanik E = Svenska Elektroingenjörsföreningen, Avdelning av Svenska Teknologföreningen A = Svenska Arkitektföreningen, Avdelning av Svenska Teknologföreningen V = Avdelning för Väg- och Vattenbyggnadskonst K-B =»» Kemi och Bergsvetenskap S =»» Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik T =» Teknisk Undervisning I»» Industriell Ekonomi och Organisation G = t Grafisk Teknik F = Tekniska Fysikers Förening, Avdelning av Svenska L = Avdelning för Lantmäteri SVR = Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund Förkortningar: A 8 K Bodens artilleriregemente ABA AB Acrotransport AEG Elektriska AB AEG AGA Svenska AB Gasaccumulator AIHS Artilleri- & Ingenjörshögskolan ASEA Allmänna Svenska Elektriska AB BEFA Byggnadsentreprenörernas Fastighets AB B.M.E- Bachclor of Mechanical Engincering B. Sc. Bachelor of Science CTH Chalmers Tekniska Högskola C V M Centrala Flygverkstaden, Malmslätt dr phil. doctor philosophiae dr rer. nat. doctor rerum naturalium Dr: Sc. doctor of science dr techn. Doktor der technischen Wissenschaften Elektromekano Svenska Elektromekaniska Industri AU Elverk Elektricitetsverk ESAB Elektriska Svetsnings AB ETH Edgenössige Technische Hochschule F i K Västmanlands flygflottilj F 2 K Roslagens flygkår F 3 K Östgöta flygflottilj P 4 K Jämtlands F 6 K Västgöta» F 7 K Skaraborgs F 8 K Svea» F o K Göta» F io K Skånska flygflottiljen F n K Södermanlands flygflottilj F 12 K Kalmar flygflottilj F 13 K Bråvalla» F 14 K Hallands» F 15 K Hälsinge flygflottilj F 16 K Upplands» Teknologföreningen F 17 K Blekinge» F 21 K Norrbottens flygbaskår FCS Flygvapnets centrala skolor Fera Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning Fl Flottan Fo Försvarsområde Fortkåren Fortifikationskåren Ftk Fälttygkåren FV Flygvapnet h. c. honoris causa HedLIVA Hedersledamot av Ingcniörsvetenskapsakademien HedLSTF Hedersledamot av Svenska Teknologföreningen HcdLÖS Hedersledamot av Örlogsmannasällskapet hon. dr eng. Honorary doctor of engincering HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening(ar) IVA Ingcniörsvetenskapsakademien KA Kustartilleriet KAK K Automobil Klubben KHS Krigshögskolan KSHS Sjökrigshögskolan KTH K Tekniska Högskolan LBF Lantbruksförbundets Byggnadsförening LFrKA Ledamot av Akademien för de fria Konsterna LFS Ledamot av Fysiografiska Sällskapet i Lund LIVA Ledamot av Ingcniörsvetenskapsakademien LKAB Loussavaara-Kiirunavaara AB LKB Liljeholmens Stearinfabrik, Kemabolagen o. Sthlms Bryggerier LLA Ledamot av Lantbruksakademien LME Telefon AB L M Ericsson LVA Ledamot av Vetenskapsakademien LVVS Ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg LKrVA Ledamot av Krigsvetenskapsakademien Lv i K Karlsborgs luftvärnsregemente Lv 2 K Östgöta» Lv 3 K Stockholms» Lv 6 K Göteborgs luftvärnskår LVS Ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala LÖS Ledamot av Örlogsmannasällskapet MAB o. MYA Manufaktur AB i Malmö o. Malmö Yllefabriks AB MBA Master of business administrations Milbef Militärbefäl MIngK Mariningenjörskåren MIntK Marinintcndcnturkårcn M Sc Master of Science NEFA Norrköpings Elektrotckniska Fabriker AB RFA Riksförsäkringsanstalten SAAB Svenska Aeroplan AB SAR Svenska Arkitekters Riksförbund SAS Scandinavian Airlines System SENTAB Svenska Entreprenad AB SER Svenska Elektroingenjörers Riksförbund Sign. Signaltrupperna SJ Statens Järnvägar SKF AB Svenska Kullagerfabriken SKR Svenska Kemiingenjörers Riksförbund SKS Sjökrigsskolan SMR Svenska Mckanistcrs Riksförbund STAB Svenska Tändsticks AB STAL Svenska Turbinfabriks AB Ljungström STF Svenska Teknologföreningen SVR Sveriges högskoleutbildade Väg- och Vattenbyggares Riksförbund V:a villa VBB AB Vattenbyggnadsbyrån VVK K Väg- och Vattenbyggnadskåren YBF Yngre Bergsingenjörers Förening S5

12 252 GEOGRAFISK FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I UTLANDET Belgien Ahlson J Folke S Ahméen Nils-Henrik Hedborg Karl Erik Johnson Jan Nyström John G Sjöström Per-Georg Danmark Brockcnhuus-Schack Niels Carlander M Bertil C H Christensen Aagc Norlin Nils HV Wahlström Torsten H Vörts Svend A England Bengtson Sven Hedin Frederick W Hedin Kalcb Johnson Kurt G Koch J Bertil C Kähr Harry N G Lamm Åke Le v i Felix T Lönnegren G Magnusson Rolf C G Magnusson C Uno Olson S Ragnar Orten-Böving J Plym Gustav A Amerikas Förenta Stater Alfred, N Holmquist Stig Ann Y B Arbor, Mich. Hök C Gunnar M Belmar, Albert-Waaler Cambridge, NJ Odd Mass. Juhasz Istvan Söderberg C Richard Thorén Rolf T V Thott Ove Ulandcr P Helge Wibcrg Lars E Finland Bråkenhielm Carl-Ivar Eriksson Axel F Finnilä, Pehr O Hcino Erik A Hubcr G R Christian Nordfors Göran E Pettersson Nils Axel Wallncr Ernst J Widholm Eric F Frankrike Grekland Zetterlund Stig A Island EUROPA Italien Ahméen Ture H de Laval Hjalmar Lundberg Torsten Hj F Olsson Arvid C Vanderbcrg Einar E Widegren J Gunnar Norge Braaten Erling T Ekwall Axel Leuhuscn Nils Hj A Lund Kjell Maartman Knud Miöen Ole Mohr Övcrgaard A Mörck Hans K Nytelius P Lennart Polen Häggbcrg K R Sigge Portugal Rydberg K B Lennart Schweiz Berggren Carl-Axel Lcmchcn K W Christofer Lindqvist Olof V Staffansson Uno Thorén L Gösta V Wessel Karl T Björnsson Gudnuindur Björnsson Gunnar K. von Dardel Guy Fredrik Bricm Eirikur Jönsson Valdimar M Emblik Eduard Ottcrstedt Knutur Hagelin Boris C W FRÄMMANDE VÄRLDSDELAR Camden, S C Webjörn Jan E Canton, Ohio Bergström Albert Chicago 111. Finne Arne W H Grönberg Jan Erik Hcibcrg Edvard Clevcland, Ohio Lindroth Stig A Columbus, Ohio Hallert Bertil Cortland, N Y Simonsson Gunnar Crotonon Hudson, N Y Runquist J V Lars Detroit, Mich. Kops Frcdcrick C Galion, Ohio Kracpelicn Hans Y Harrisburg, Penna. Torell Per G Ake Skottland Böhme Arvid H:son Granbom Bertel F Spanien Erikson C Harald Rocmpke Hans V Scharfhausen R G Wochlcr Carlos Wägncr K Robert Turkiet Englund Bo G I Olsson Eugen Tyskland Czepek Rudolf Ehn Erik Wilhelm Kierkegaard A Malte Linnersten Sven-Olof Lunden Tore Nilsson H Lennart Säger Fredrik Salier Heinrich Sandström O Ake Österrike Rosborg Gillis S G West Hartford, Conn. Baudin Torsten Hawthorne, Calif. Möller J Kuno Hudson, N Y Darwc David H Kenner, L A Grafström J Erik Kenner, NcwOrleans Widen Tore G A Los Angeles, Borbals Stan. Calif. Louisville, Ken. Sylvan Stig Madison, Wis. Mclkersson Carl-Axel Törnqvist Erik G M Milwaukee, Wis. af Klecn Nils Newark, N J Söderberg Gust. Massapequa L I, New York Bergström Sven O M New York, N Y Dormsjö T Olof Hallcncreutz Arne Kihlstedt Folke Löwgrcn K A Uno Malmlöw E Göthc Sandberg Rolf Stcffanson Håkan M Björnström Riverton, N Y Forss Stig Lennart Schenectady, N Y Alexanderson E Nordlander Birger White Planes, N Y Sterner Nils S North Stonington, Conn. Hamilton J W H Hansell Nils V Omaha, Neb. Alin Ake Lindelöw Björn Pacific Palisades, Calif. Wcnncrberg Gunnar Palo Alto, Calif. Snurs Erik A Philadelphia, Pa. Edvar Torsten F A Pittsburg, Pa. Wikander Oscar R Pittsfield, Mass. Lindh Carl Bertil Princeton, N J Enander Bengt N Rosenblad Curt F Wallmark J Torkel Quincy, Mass. Hellner Nils Sture Reedwood City, Calif. Elfving Thore M Rochester, Mich. Gustafson L Anders G San Francisco, Calif. Svedberg L Rune M L Springfield 5, Mass. Richter Sven U K A Stamford, Conn. Ha'gglund Erik 11 M:son St. Louis, Mo. Elgerd Olle I Washington, D C Askcr Gunnar C F C: son Abessinien Frisk Torsten S I Norberg Ingemar Virving Bo S Argentina Allevin Harry A Carncll Eric Facht Jan A Hamvik Nils A Karp Robert Kruse Erik A Schcnström Curt Australien Mondal John A P: sen Rydberg Erik J O Brasilien Canada Aarc Väino de Haas Ernst Eilau Johann Himma Arnold Hjortzbcrg A Bernhard KUntzcl Klas O Lundberg Hans T F Skantze Hugo Södcrgrcn E David W Uusimaa Oskar E Vcntscr Hcino Vikandcr E Yngve Wästvind Allan U Zetterberg Stig C Chile Hedin Gunnar Stenborg Gunnar V Colombia Egypten Filippinerna Sjöberg Lars-Ake Indien 253 Blom O Stefan Edling Stig Bruzclius Axel S Guthc Jan-Olof Ekwall S Håkan Göthbcrg Sven G Gimstcdt Olle G Johansson N Gunnar Hegcrt Tore O Lindgren P Olle Krogh Gunnar N E Lundh S Olov P Lidback Gösta E H Wasmouth Thomas B Markstcdt Folke L Virding Sven G V Nordlander N Gösta D Zackariassén B Olsén Curt O V Paues Johan W Japan Rudbåck Ulf M E Bruncheim S Gunnar li Tysklind Eric J Graab Jan E Willman Stig Hallberg Rolf Ragnarsson Trocdsson I P Kina Björck Folke G I Kjcllin Carl-Gustaf Mexiko Atterberg Fritz Danielsson Eyvind Meurling John O Norrman A Lennart Wallstén S Erik Ådcrman Georg Libanon Holmberg Oscar C G Pakistan Holmström Karcll Peru Sven Edgard Sydafrikanska Unionen Aincll E Birger Falknäs Olof A A Arvidsson Ernst A Hallström Bertil Lindskog C Folke Isberg Hans O Melin Hakon Löfquist Ragnar O T v. Reis Douglas A Y Stein Arne Sandström K Erik V Ofvcrholm Ingmar Uruguay Delin J Emil G:son Hardmark Arvid Bergman Frans-August Monscn Björn G A S Mattsson T Lennart Wclindcr Hans-Otto F Venezuela Boutz Nils-Olof Hilfmg Ivar H Klingbcrg K Sven E

13 Svenska Teknologföreningens Jfi»Sära * *» ^ - ^ n?, V * * * * *.* ' SVENSKA T EKN O LOGFÖRENINGENS LEDAMOTS- CERTIFIKAT Svenska Teknologföreningens ledamöter äga rättighet att på anmälan till Föreningens kansli kostnadsfritt erhålla ledamotsccrtifikat, s. k. ingenjörspass, avfattat, förutom på svenska, på de fyra världsspråken. Vid utländsk resa torde ett sådant pass ej vara utan betydelse. Vid rekvisition skall passfoto bifogas med vidimerat intyg att fotot återger namngiven person. 255 SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS GÄSTPASS nya festvåning nu till ledamöternas tjänst. För utländska ingenjörer, som tillhöra med Svenska Teknologföreningcn i detta avseende samarbetande ingcnjörssammanslutningar i utlandet utfärdar Svenska Teknologförcningen s. k. gästpass vid tillfällig vistelse i Sverige. Dessa pass berättiga till närvaro vid föreningens och dess avdelningars sammanträden och till begagnande av föreningens lokaler och bibliotek. Passen utställas att gälla viss tid men högst 6 månader. För att erhålla gästpass fordras att vederbörande kan dokumentera sig och sitt medlemskap av någon av ovannämnda föreningar och att han lämnar uppgift på sin hemort och sin svenska adress. Passet skall kvitteras. Festvåningen omfattar matsal för 36 personer, tvenne stora klubbrum samt bar, och står till ledamöternas förfogande vid behov av förnämliga lokaler vid representation, personalfester, familjehögtider m. m. Hänvändelse till restaurangens föreståndarinna fröken Löfroth tel , adr. Svenska Teknologförcningens restaurang Brunkebergstorg 20 Stockholm 16. vl SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS MÄRKE Svenska Teknologföreningcn har genom beslut å allmänna sammankomsten den 27 november 1914 ett föreningsmärke, som sedermera lagligen skyddats. Märket säljes endast till förcningsledamöter och erhålles genom rekvisition hos föreningen» kansli till följande priser: kråsnål kr. 6: knapphålsmärkc» 6: manschettknappar per par > 18: Korrespondenskort med Förcmngcns märke: kassett innehållande 25 kort och 20 kuvert» 4:50 Brevpapper och kuvert med Föreningens märke och ledamots namn i standardutförandc kunna beställas hos Föreningens kansli.

14 256 L I T T E R A T U R F Ö R T E C K N I N G 257 Svenska Teknologförcningen Teknologförcningcns medlemmar erhålla å handböckerna 25% rabatt. Handböcker Svenska Teknologförcningcns katalog Pris kr. 12: XXI Handledning för svenska ingenjörer och arkitekter vid sökande av resestipendier, 1923»» i: 50 XXVII Anvisningar för infordrande och prövning av anbud vid vägentreprenadcr med tillhörande formulär, 1939» o: 80 Lösa formulär till entreprenadkontrakt för vägbyggnader, 1939 (form. 1)»» o: 25 Lösa formulär till kontrakt för vägunderhåll på generalcntrcprenad, 1932 o: 25 öi Betänkande rörande lämpligt system för lossning av massgods ur järnvägsvagnar, 1939»» 3: 66 Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsoch arkitektverksamhet, 1945»» 1: 66: a Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsverksamhet inom det elcktrotckniska facket, 1944»» 2: 66:b Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsverksamhet inom värme-, ventilations-, sanitets- och kyltckniska facken, 1945»» 1:20 66: c Normer för beräkning av arvoden för rådgivande arkitektverksamhet, 1946»» 2: 20 Anvisningar för upprättande av handlingar för utförande av yttre vatten- och avloppsarbeten Handbok 67/1953»» 13:25 Programhandlingar 67 a»» 3: 75 Skrift Överspänningar och överspänningsskydd i elektriska starkströmsnr 15 anläggningar, Ragnar Lundholm»» 16: 50 Entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken form. 10 Allmänna bestämmelser»» 2: form. 9 Entreprenadkontrakt a) lösa blad (tjockt papper)»» 1: b)»» (tunt papper)»» 1: form. 11 löpande räkning»» 1: Betygsblanketter Form A utan och form B med plats för angivande av»senaste timpenning') i häften om 100 blanketter (varannan blankett kopia) Pris per häfte kr 11:» >» 50» (»»») x»»»» 8: Form. C Intyg om arbctsanställning i häften om 100 blanketter (varannan blankett kopia)»»»»11: >» 50» (»»» )»»»» 8: Med firmatryck kosta samtliga blanketter i häften om 100 st. vid beställning av ett häfte»» I»21:»» tvl häften»»»» 18:» t»tre»»»»»15:»»» fyra eller flera häften»»»»14: Blanketterna beställas hos Svenska Teknologförcningcns kansli, Brunkcbcrgstorg 20, Box 16368, Stockholm 16. Expedieras mot postförskott med tillägg för porto. Håll Er à jour med utvecklingen inom Ert fack Teknikens utveckiing g å r i e t t a l l t h a s t i g a r e t e m p o SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN anordnar varje år ett flertal kurser där»senaste nytt» framlägges av områdets främsta experter. STF kompendier I anslutning till dessa kurser utges ofta kompendier som innehåller sammanställningar av föreläsningar, bildmaterial m. m. som presenterats under kurserna. Dessa kompendier ha kommit att behandla sådana specialområden av teknik och vetenskap, där någon samlad litteratur ej finnes att tillgå eller är svårtillgänglig för ingenjören i allmänhet. Fastighetsvärdering kr 8: Statistisk försöksplanering kr 25: Transactions of the Instruments and Measurements Conference 1952 kr 30:

15 258 ANNONSÖRREGISTER Namn Sid. H. Albihns Patentbyrå AB ' 16 Allmänna Ingcniörsbyrån AB 57 Allmänna Kopieringsbyrån 4- Allmänna Svenska Elcktr. Ali... omsl. 2:a sida A13 Alpha mot sid. 79 A. W. Anderson 16 AU Åbjöm Anderson 5f> Apotekarnes Mineralvattens A13 47 Ali Armerad Betong 5 AB Wilh. Becker 25 Blomgren & Co 15 AB Waldemar Boman if> AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik 29 Docent Carl Caldenius 15 AB Ccavcrkcn 5 1 Ccmenta Svenska Cementförsäljnings AB. 36 Contractor '9 Dalarncs Elektriska Konsultationsbyrå 15 Elektriska AB AEG 12 Elektriska Prövningsanstalten AB 15 Elektriska Svetsnings AB 39 Elektrokciniska AB 12 Karl G Eliasson AB 17 Eriksbergs Mek. Verkstads AB 23 Einar Eriksson & Co. AB 49 Helge Erikssons Konstruktionsbyrå 51 Axel Ehrncrs Patentbyrå AB 16 Eskilstuna Stålpressnings AB 48 Esselte AB 26 Fagcrsta Bruks AB 55 Fapico Maskin AB 31 Fritzes Kungl. Hovbokhandel 33 Gropptorps Marmor AB 29 L. A. Groth & Co 10 Gunncbo Bruks AB 13 Göteborgs Bank n Göteborgs Patentbyrå Gustaf Seth 17 Hagermans Konsultationsbyrå 15 AB Malcus Holmquist 7 AB Hägglund & Söner mot sid. 244 Ingenjörsfirman Bergman & Co AB. omsl. 3 :cs. Ingcniörsutcnsilicr mot sid. 203 AB Installatör 6 AB C. E.Johansson 40 Jönköpings Mek. Verkstad mot sid. 137 AB Karlstads Mek. Werkstad 14 AB Kihlströms Manometerfabrik, mot sid. 240 Kjellbergs Succcssors AB & Kockums Mekaniska Verkstads AB 9 Namn Sid. AB Kåbcrgs Tapetfabrik 4 > f AB Landsvcrk 4 S AH de Lavals Ångturbin 4 AB Liljeholmens Kabelfabrik 34 Lindahl & Ncrmark AB 2S Lundgrens Skorstensbyggnadsfirma 45 E. Mariand AB 35 AB Mataki mot sid. 136 Mellersta och Norra Sveriges Ångpanncf örening I8 Nitroglycerin AB 53 Al) Nordiska Kompaniet 27 AB Nordströms Linbanor 4 1 AB Joh. Ohlssons Tckn. Fabrik i AU Proximus mot sid. 241 AB Pumpindustri»» 7 S Regula AB 22 Sandvikensl crnverks AB (>o Skandinaviska Eternit AB 2 Skånska Cement Gjuteriet 63 Skövde Gasbetong AB I«AB Slipmaterial-Naxos 24 C. C. Sporrong & Co 20 Svensk Golvindustri 5 Svenska Ackumulator AB Jungner 1 Svenska Diamantbcrgborrnings AH 8 Svenska Entreprenad AB 5 2 Svenska Fläktfabriken mot sid. 202 Svenska Gasaccumulator 54 Svenska Jästfabriks AB 6 Svenska Kullagcrfabrikcn AB 3- Svenska Oljeslageri AB 43 AB Svenska Tobaksmonopolet 44 Svenska Turbinfabriks AB Ljungström.. 02 Svenska Uppfinnarkontorct 17 Sydsvenska Läder- & Remfabriks AB 61 S. An. TeschAB 20 Tibo 3 Hugo Tillquist 37 Uddeholms AB 3** Wahlin & Co AB 42 Vattenbyggnadsbyrån omsl. 3:c sida P. Wikström J:or 59 Ytongbolagcn 3 AB Zander & Ingcström omsl. sista sida Axel H Ågren AB 21 Ägir 28 A. V. Öhrström & Son AB 58 AH Öfvcrgård & Co 10 Industriens och ingenjörernas bokleverantör: FRITZES Tekniska avdelningen med böcker och tidskrifter frän hela världen Fredsgatan 2 Stockholm' 16 Tel A 33

16 I Det beror inte på svarvaren bara... Svarvaren har ett intressant yrke. Det fordrar lång lärotid, det kräver sin man. En skicklig svarvare trollar med maskiner och material. Utnyttjar möjligheterna. Han tjänar och hans företag tjänar på hans kunnighet och omtanke. Inte ens den skickligaste musiker kan locka rena toner ur ett ostämt instrument. En svarvare får vara aldrig så skicklig. Med dåliga hjälpmedel når han inga goda resultat. Maskinen och verktyget det är instrument. Ställ honom vid en bra maskin, ge honom förstklassiga verktyg. Då når han goda resultat. Vad är det som bestämmer arbetstakten? Det är inte bara svarvaren. I första hand är det skärhastigheten, matningen och skärdjupet, som avgör, vilken tid svarvningen tar. Det fordras en treklang: yrkesskicklighet, bra maskiner och SANDVIK COROMANT svarvstål med hårdmetallskär. med högsta anspråk på tillförlitlighet och hållbarhet. Sydsvenska Läder- & Remlabriks A.-B. Tel Äng.lholm Tel Teknikens utveckling g å r i e t t a l l t h a s t i g a r e t e m p o Yrkesarbetaren vill komma till sin rätt. Svarven skall utnyttjas. SANDVIK COROMANT svarvstål ger båda chansen att visa vad de duger till. Håll Er å jour med i Leverans från lager utvecklingen inom Ert fack SANDVIKENS JERNVERKS AKTIEBOLAG SANDVIKEN Eskilstuna tel Göteborg tel Jönköping tel Malmö tel Stockholm tel Sundsvall tel Sandviken tel SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN anordnar varje år ett flertal kurser där»senaste nytt» framlägges av områdets främsta experter. A 60 A 61

17 Vattenbyggnadsbyrån K o n s u l t e r a n d e Ingenjörer SVENSKA T E K N O L O C F Ö R E N I N G E N Kamratbjälpfondens Hyllningsblankett (utförd i blått och guld) rekvireras hos SVENSKA TE KNOLO G FÖRE NINGEN Box Stockholm 16 Postgiro 540 Pris: 1 st....kr 3: 50» 3»....» 10:» 5»...» 15: För en extra kostnad av 75 öre åtar sig Teknologförcningens kansli att ombesörja utskrift på maskin och postning inom landet av Er lyckönskan. Sänd bara in text, adress och uppgift om dag då Ni önskar att hyllningen skall vara vederbörande tillhanda. Glöm ej att postbefordran tar längre tid än telegram. Vattenkraftverk Dammbyggnader Teknisk medverkan Vattenregleringar Flottledsanordningar vid behandling av vattenrättsfrågor Värderingar av vattenfall och kraftverk Hamnar Kajer Grundläggningsfrågor Stadsplanering Bostads-, Exploaterings- och Trafikutredningar Vattenledningar Reningsverk Vattenavlopp Industrivattenfrågor Tubledningar Turbin- och Pumpverk Leveransprov Maskin- och Stålkonstruktioner Besiktningar H u v u d k o n t o r : S T O C K H O L M, HUMLEGÅRDSGATAN 3» A v d e l n i n g s k o n t o r : GÖTEBORG, MALMÖ, SUNDSVALL, UMEÅ L E D A M Ö T E R AV S V E N S K A K O N S U L T E R A N D E I N G E N J Ö R E R S F Ö R E N I N G INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & Co AB KONSULTERANDE ELEKTROTEKNISK BYRÅ Civilingenjörerna S Håål, E Sjöberg, Y Hedin, E Hultman, Professor Gustaf Löfgren Drottninggatan 71 C Stockholm Tel ELKONSULT AB Civilingenjör O Wiman Borganäsvägen 13 Borlänge Tel LEDAMÖTER A V S V E N S K A K O N S U L T E R A N D E Utredningar rörande kraftkostnader, kraftkontrakt och taxor Kapitalinvesterings- och räntabilitetsfrågor, anläggnings- och driftsekonomi, värderingar Förslag till kraft- och transformatorstationer, överförings- och distributionsanläggningar för elverk och industri etc. Förslag till systemomläggning, ombyggnad och modernisering av äldre anläggningar Program och koncessionshandlingar Leverans- och revisions besiktningar. INGENJÖRERS FÖRENING A 61

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen Reseberättelser i Alnarpsinstitutets arkiv 1862-, serie F XX Obs! att serien även omfattar reseberättelser lämnade till Alnarps Mejeriinstitut. Fr o m 1951 finns ett register över utlämnade resestipendier

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer