LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955"

Transkript

1 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr.

2 PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON MALMÖ Medlemmar av Svenska Patentombudsförtningen. STOCKHOLM, Kungsgatan 4 A, Tel.: (växel) GOTEBORG, Centrumhuset,» Firman grundad PATENTBYRÅN Å, W. ANDERSON FRED FLERON TAGE F. NILSSON STOCKHOLM STORTORGET 8 (Lejon.ti hut) KUNGSG (Kungihui.t) TEL (Gruppnummer) TEL , * L. A. GROTH K CO - Patentbyrå HARRY HAMMAR. STIG HAMMAR Medlemmar av Svenska PatentombudsJ'öreningen MALMTORGSGATAN 6. STOCKHOLM Tel Telegramadress Patent. Firman grundad *A.*B. W A L D E M A R B O M A N P A T E N T B Y R Å Civilingenjör SIGVARD BOMAN KUNGSGATAN 7 Tel.: Telegr.-adr.: "WALDEMAR" Firman grundad är STOCKHOLM * AXEL EHRNERS PATENTBYRÅ AB Civilingeniör Sven Modin Medlem av Sv. Patentombudsföreningen SMÅLANDSGATAN 2. STOCKHOLM. TEL.: VÄXEL Hörnet av Nybrogatan * Medlem av Svenska Parenforribudsforeningen. A 16 PATENTBYRÅER GÖTEBORGS PATENTBYRÅ GUSTAF SETH (INNEH. B J Ö R N S E T H ) Grundad år 1901 KUNGSPORTSAVENYEN 37 GÖTEBORG KONSULTERANDE I N G E N I Ö R S F I R MAN KARL G. ELIASSON AB K O N S U L T E R A N D E E L E K T R O T E K N I S K I N G E N I Ö R S B Y R Å Vallgatan 8, Göteborg Tel. växel Tel. adr.: "Etektroxontroll" Uppgör program och ritningar, kontrollerar samt besiktigar elanläggningar för bl. a. kraft- och transformatorstationer, vatten- och reningsverk, industrier, sjukhus, bostadshus, hissar m. m. SVENSKA UPPFINNARKONTORET HOLLAND ARG ATAN 3»' STOCKHOLM Tel , Stiftat är 1947 av svenska staten och näringslivets organisationer genom sammanslagning av Statens Uppfinnarnämnd och det tidigare Uppfinnare-kontoret. Kontoret lämnar råd och upplysningar i frågor rörande uppfinningar, deras patentskydd och tillgodogörande samt biträde vid förhandsgranskningar och upprättande av patentansökningshandlingar. Kontoret disponerar ett särskilt statsanslag, ur vilket uppfinnare kunna erhålla bidrag för experiment, modelltillverkningar och provningar. Uppfinnare med svag ekonomi kunna dessutom beviljas kostnadsfri hjälp med patentsökning. Mottagit.: Vardagar utom lördagar och helgd.-aftnar , , tisdagar även Lördagar och hclgdagsaftnar: vintertid A 17 juni augusti ingen mottagning lörd. o. helgd.-aftn.

3 Esselte i tryckorten... Tryckorten är den ursprungsbeteckning, som enligt lag skall finnas i varje trycksak för att ge upplysning om tryckeri och tryckår. Men tryckorten kan säga mer än så. Står där namnet "Esselte" talar den om modernaste resurser för all slags tryck från enklaste blanketter till största kataloger på svenskt eller utländskt språk. Den talar om en fullständig tryckservice till Eder tjänst och den garanterar en kvalitet i arbetet, som motsvarar Edra högsta anspråk. När Ni beställer trycksaker, se då till att Ni får Esselte i tryckorten. Teknologernas träffpunkt ESSELTE AKTIEBOLAG STOCKHOLM VASAGATAN l6 TEL det är Nordiska Kompaniet. Där ekiperar sig äldre och yngre teknologer, där köper de sina böcker, sin sportutrustning där har de allt på ett ställe och under ett tak. Det spar tid och besvär. Vad teknologen än söker NK har det. A 26 A l l \ O l t l M S K V K O M» A M I T S T O C K H O L M A 27

4 MEDDELANDEN FRÅN SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN Ägare: Svenska Teknologföreningen ÅRGÅNG 41. UTG.: OSKAR ÅKERMAN I95S: 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING Nej snälla Ni! Förlåt att vi säger emot, men "fulländat" finns ingenting som är inom tekniken. Det förstås, vi måste ju medge att lagret inte är utan vissa påtagligt goda sidor. Självinställningen, till exempel. Lagret ställer automatiskt in sig efter snedställningar hos axeln, och på samma gång blir belastningen jämnt fördelad på bägge rullraderna. Eller bärförmågan. Tack vare de stora kontaktytorna mellan rullar och löpbanor och den effektiva belastningsfördelningen bär lagret ledigt så höga belastningar som någon anständig konstruktör gärna kan falla på tanken att utsätta det för. Så bärförmågan och livslängden, som ju bara är en annan sida av bärförmågan är inte så tokig. Sen är det ju sant också att lagret har en förmåga att tåla stötbelastningar som är något tämligen enastående, och montören brukar vara glad och belåten för att det är en enhet, så han slipper handskas med lösa delar. Men ändå tycker vi nog det är märkvärdigt hur förståndiga ingenjörer gillar det här lagret såvida inte, förstås, det verkligen skulle råka vara det bästa lager för svåra driftsförhållanden som hittills har konstruerats.... FOR SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN (The Swedish Association of Engineers and Architects) (Association Suédoise des Ingénieurs et des Architectes) (Asociatión Sueca de Ingenieros y Arquitectos) (Vereinigung Schwedischer Ingenieure und Architekten) I955 (Redigcrad i Oktober 1954) (Presslagd i januari 1955) INNEHÅLL SKF Nåja, orsaken spelar ingen roll; fakta talar: SKF:s sfäriska rullager används mer och mer, över hela världen, i ungefär axelboxar till rälsfordon av alla slag, i valsverk, krossar, elmotorer och generatorer, dieselmotorer, pappersmaskiner, pumpar och kompressorer, som bärlager i hundratals fartyg och som propellertrycklager i bogserbåtar och liknande kort sagt, överallt där lagret måste ta upp stora och varierande belastningar. A 32 Sid. Svenska Teknologföreningen... 2 Teknisk Tidskrift 2 Styrelser och funktionärer 3 Nämnder och ständiga kommittéer... 7 Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd (SIN) 8 Korresponderande föreningar 8 Polhemsfonden 9 Hedcrsdomstol.-kodcx 10 Hedersledamöter n Upplaga II 000 ex. Sid. In memoriam 12 Ordinarie ledamöter 13 Lcdamotskap 243 Juniorlcdamöter 244 Teckenförklaring 250 Geografisk förteckning 25.2 Ledamotscertifikat 255 Gästpass 255 Föreningsmärken 255 Litteraturförteckning 256 Annonsörregister 258

5 2 Lokal: Postadress: Telefon: Postgiro: (växel) Expeditionstid: Verkst. Sekreterare: Avd.-sekr.: Kursledare: Klubblokaler: i :e dir.: vaktmästare: Restaurang: Föreståndarinna: Lokal: Postadress: Telefoner: (växel) Postgiro: Expeditionstid: Chefredaktör: Redaktionssekr.: Andre Andre Korrektur, Expedition: Kassa: Annonser: Fackredaktörer: redaktör: redaktör: Bergsvetenskap: Elkraftteknik: Flygteknik: Grafisk särtryck: teknik: Industriekonomi: Kemi: Mekanik: Lantmäteri: Verkstadsteknik: Skeppsbyggnadskonst. Teknisk Teleteknik: Husbyggnad: fysik: Väg- och vattenbyggnadskonst: SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN Brunkcbergstorg 20, Stockholm Box 16368, Stockholm , lördagar , Juni aug. stängt ÅKERMAN OSKAR civiling. (44) NORDENADLER EVA fröken (29) LAGERQVIST INGEBORG fröken (19) STRANDH SIGVARD civiling. (51) (sönd. stängt) FELDT SIMON (30) LÖFROTH ANNA fröken (53) TEKNISK TIDSKRIFT Drottninggatan 85, Stockholm Box 841, Stockholm , -67, -68, , lördagar , juni aug. stängt HAMBRAEUS GUNNAR civiling. SÖDERSTRÖM WlLHELM diploming. HXHNEL SIGGE civiling. WIDELL TORSTEN NORGREN S herr ÄNGSTRÖM A herr RYDAEUS, B fru LINNÉLL M fru docent ROTHELIUS E bergsing., Östermalmsgatan 29, Sthlm LALANDER SVEN byrådir., K. Vattenfallsstyr., Karduans- 11 lakar g.it , Sthlm C PALME HANS OLOF civiling. SAAB, PIHL Linköping LENNART civiling., Grafiska Forskningslab. Drottning Kristinas Väg 61, Sthlm Ö LINDBLAD RUNO byrådir., Rörstrandsg. 34, Sthlm Va TRÄGÅRDH UNO docent, K. Tekniska Högskolan, Sthlm 70 WIDELL TORSTEN A docent, Mjölnarstigen 9, Lidingö I ÅHSTRAND LARS lantmätare, Getfotsv. 26, Enskede ANDERSSON OWEN Civiling. K. Tekniska Högskolan, Sthlm 70 LJUNGZELL Nils J civiling., Malmskillnadsg. 42, Sthlm C HULT JAN civiling., K. Tekniska Högskolan, inst. f. hållfasthctslära, Sthlm 70 HARTMAN DAG civiling., Saab, Linköping HELLSTEN GÖRAN civiling., K. Bostadsstyrelsen, Hamngatani9, Sthlm C LUNDBERG GÖSTA byrådir., K Vattenfallsstyrelsen, Drottninggatan 21, Sthlm C Ö SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN STIFTAD 1861 s/3 STYRELSEN 1955: (Årtalet efter namnet anger det år fr. o. m. vilket mandatet gäller. Årtalet inom () anger början av mandat, som omedelbart föregått nuvarande). Övriga ordinarie ledamöter: av föreningen å stämma valda: Prcsidielcdamöter: JONDAL BO dir., ordf. 55 GUSTAFSSON BENGT civiling. (51) 53 AMÉEN EINAR bruksdisp. 53 LANNER VILGOT civiling. (51) 54 ÅKERBLAD HANS arkitekt (52) 55 LJUNGGREN LARS distriktslantmätarc (53) 55 LAUDON AXEL disp. 55 M LJUNGBERGGREGORYciviling. (52) 53 LIND FRED civiling. 53 E RATHSMAN BO överdir. 53 ESPING ERIK övcring. 53 A MOLANDER MATS ERIK arkitekt 53 UHLIN LENNART arkitekt 55 SVR BYSTRÖM ERIC dir. 55 ESSUNGER GUNNAR byrådir. 55 K-B GARDIN SVEN disp. 54 ÖHMAN EINAR bergsing. 55 T STEENBERG BÖRJE professor 54 SVEDLUND ERIK civiling. (54) 55 S LUNDBERG BO överdir. 55 OLDENBURG IVAR marinöverdir. 55 I L U T H M A N GÖSTA dir. 55 LUHR KARL WILHELM övering. 54 G LAGRELIUS EINAR dir. 54 BERGSTRÖM KARL dir. 54 F MILEIKOWSKY CURT docent 55 NIORDSON FRITHIOF tckn.lic. 52 L MOGENSEN PATRIK distriktslantmätare 53 HELLSTEN CURT lantmätare 54 KTH BAHRKE SIGVARD teknolog (54) 55 CTH SYNNELIUS RUNE teknolog 55 BERGMAN ANDERS dir., v. ordf. (S3) ^5 FAERDEN JOHN dir., v. ordf. (54) 55 av avdelningarna valda: Suppleanter: JUNG INGVAR dir. 53 HAEFFNER ERIK civiling. 54 FLINCK KARL-EVERT dir. 54 HANSEN STIG bergsing. 54 RAND THORKILD professor 55 FISCHER HANS CHRISTIAN civiling. 55 OLEDAL MAGNUS professor 53 L A M M UNO tckn.dr 53 OLSSON PER OLOF arkitekt 53 BACK ERIC övering. (54) 55 STRÖMBERG YNGVE civiling. 55 RÖNNMARK LENNART professor 55 BERNDT SUNE tekn.lic. 54 von FEILITZEN GUNNAR civiling. (54) $5 ELDH ÅKE civiling. 55 HAMMARSTRÖM OVE civiling. 55 CARLSSON HUGO stadsing. 54 av studentkårerna vid KTH och CTH valda: NORBORG BENGT teknolog Jj ARVIDSSON ELON teknolog 55

6 5 REVISORER: RITZLER AXEL civiling. (44) 47 SÖDERSTRÖM STEN civiling. 54 suppl. DEIXNER JAN civiling. (52) 55 WILLNER SVEN aukt. revisor 55 suppl. LINDGREN BENGT aukt. revisor 48 AVDELNINGARNAS STYRELSER OCH FUNKTIONÄRER Avdelningen för Mekanik Bildad /1 Antal medlemmar därav 140 juniorer Styrelse: LJUNGBERG GREGORY civiling., ordf. (51) 53 ROMEDAHL SVEN civiling. 53 OLEDAL MAGNUS professor, v. ordf. 53 LIND FRED civiling. (48) 53 LUTHMAN LARS civiling., sckr. (48) 53 WYKMAN TORSTEN övcring. 53 LARSSON KARL-ERIC civiling., v. sckr. 54 HAMRIN KARL-ARVID civiling. 53 Ceremonimästare: Klubbmästare: Vice klubbmästare: BOYE ULF byrådir. 43 EJERHED BARTIL civiling. 50 WIKMAN ULF civiling. 54 Avdelningen Svenska Elektroingenjörsföreningen Bildad /3 Antal medlemmar därav 210 juniorer Styrelse: RATHSMAN Bo överdir., ordf. (50) 53 RÖNNBLOM NILS byrådir. 54 ESPING ERIK övering., v. ordf. 53 ALMSTRÖM KNUT R K:SON civiling. 54 LAMM UNO tekn.dr, v. ordf. 53 WERTHÉN HANS tekn.lic. 55 JOSEPHSON BENGT tekn.lic, sekr. (54) 55 LANNER VILGOT civiling. 53 LINDAHL PER-ERIK civiling., sekr. 55 RYMAN STELLAN chefsing. 54 SIEWERT OTTO civiling. 53 ÖSTLUND HENRIK civiling. ceremonimästare 54 Klubbmästare: MUNCK AF ROSENSCHÖLD ELOV byrådir. 45 MARTIN PER dir. 40 TRANAEUS LEIF civiling. 50 RITZLER AXEL dir. 42 Avdelningen Svenska Arkitektföreningen Bildad /4 Antal medlemmar 400 därav 80 juniorer Styrelse : Revisorer: MOLANDER MATS ERIK arkitekt, ordf. (52) 55 ACKING CARL-AXEL arkitekt 52 UHLIN LENNART arkitekt, v. ordf. 55 BERG ANDERS arkitekt (52) 53 ASPLUND HANS arkitekt, sekr. 53 CELSING PETER arkitekt 53 RAMEL STEN arkitekt, klubbmästare 55 WESTMAN TORSTEN arkitekt 53 OLSSON PER-OLOF arkitekt, skattmästare 52 Revisorer: TORNE SETH arkitekt 55 BERGVALL^LENNART arkitekt 45 Svenska Väg- och Vattenbyggares Rikförbund Tillkommen fr. o. m. den 1/ genom sammanslagning av Avdelningen för Väg- och Vattenbyggnadskonst (bildad den 6/4 1888) samt SVR (bildat den 22/;; 1944) Antal medlemmar därav 200 juniorer WIDEGREN RAGNAR civiling., verkst. dir. BYSTRÖM ERIC dir., ordf. 55 PERSSON FRANS fastighetsdir., v. ordf. 55 ESSUNGER GUNNAR byrådir., v. ordf. 55 BACK ERIC övcring. (54) 55 SJÖCREN TORE byråchef 53 HULT GUNNAR civiling. 55 HUBENDICK PER-ERIK i:e byråing. 55 Revisorer: JANSSON HERMAN major 55 RYDMAN SVEN-GEORG civiling. (54) 55 Styrelse : Avdelningen för Kemi och Bergsvetenskap SAMUELSON STIG civiling. 54 ANDERBERG SVEN civiling. 55 OLSSON BENGT civiling. 55 ANDERSSON HARRY civiling. 55 HELLBLOM KURT civiling. 55 ENHAMRE ERIK civiling. 55 Bildad /5 Antal medlemmar därav 160 juniorer Styrelse: Revisorssuppleanter : KÜLLSTEDT HELGE civiling. 55 ISGÅRD ERIK civiling. 55 GARDIN SVEN disp., ordf. (54) 55 FREY GUY S:SON fil. lic. 54 ÖHMAN EINAR bcrgsing., v. ordf. 5$ ÖHRNER MÅNS civiling. 53 STRÖMBERG YNGVE civiling., sekr. (54) 55 SAHLIN INGEMAR kommerseråd 53 EDSTRÖM J O tekn.lic, v. sekr. 55 LARSON SOLVE J bcrgsing. (47) 54 LARSON SOLVE J bcrgsing. 47 Klubbmästare: Avdelningen för Teknisk Undervisning Bildad /12 Antal medlemmar 270 STEENBERG BÖRJE professor, ordf. 54 RÖNNMARK LENNART professor, v. ordf. 55 STRAND SIGVARD civiling., sckr. 52 NILSSON EGON lektor 53 EKELÖF STIG professor 54 Styrelse : Suppleanter : Klubbmästare : LINDGREN CLAES dir. 55 MUNCK AF ROSENSCHÖLD JOHN civiling. 53 BENGTSON ERIK J dir. 54 HEIMBURGER GUNNAR arkitekt 38 SVEDLUND ERIK civiling. (52) 55 WÄRNFELDT ANDERS civiling. 55 Avdelningen för Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik Bildad /5 Antal medlemmar 610 därav 50 juniorer LUNDBERG BO överdir., ordf. (54) 55 LÖWENHIELM GUSTAV dir., ordf. (52) 55 OLDENBURG IVAR marinöverdir., v. ordf. 55 BERNDT SUNE tekn. lic, sekr. (54) 55 HULTMARK ERIC civiling., v. sekr. 55 Klubbmästare: SCHRÖDER HARALD civiling. (54) 55 Styrelse : HAFSTRÖM HANS G:SON marindir. (53) 55 BRISING LARS dir. 53 KAUDERN GÖSTA dir. 55 GUDMUNDSSON GUSTAF övering. 55 Vice klubbmästare : ASGÄRD Bo marining. 55

7 6 Avdelningen för Industriell Ekonomi och Organisation Bildad /5 Antal medlemmar NÄMNDER OCH STÄNDIGA Teknisk Tidskrifts nämnd KOMMITTÉER: 7 Styrelse: LUTHMAN GÖSTA dir., ordf. (54) 5*5 LUNDGREN LARS dir. (51) 54 LUHR KARL WILHELM övcring., v. ordf. 54 CARLBERG lio CASTEN övcring. 54 VON FEILITZEN GUNNAR civiling., sckr. 53 HAZELIUS HANS övcring. 54 LARSSON STEN civiling., v. sckr. (52) 53 Suppleanter: AIILIN STIG civiling. 54 JACOBSSON STIG övcring. 54 GIEROW PÄR civiling. 54 CARBONNIER NILS civiling. 55 PAHLBÄCK SVEN dir., ordf. 52 MALMSTRÖM SVEN dir. 47 EDSTRÖM HUGO dir. 52 ÖHRNER MÅNS civiling. 52 GUSTAFSSON BENGT civiling. 49 RATHSMAN BO övcrdir. 53 Kursnämnd (Kursverksamheten under omorganisation) PORSANDER TORE dir., ordf. LUNDQVIST NILS civiling. STRANDH SIGVARD civiling., sckr. WÄSTLUND GEORG professor LUNDIN GÖSTA civiling. ÅKERMAN OSKAR civiling. HÖSSJER GUSTAV professor Vakant Klubbmästare: EJERIIED BÄRTIL civiling. (50) 55 Vice klubbmästare: HERMELIN TOR civiling. 55 Biblioteksnämnd Avdelningen för Grafisk Teknik Bildad /5 Antal medlemmar 130 LAGRELIUS EINAR dir., ordf. 54 BERGSTRÖM KARL dir., v. ordf. 54 ELDH ÅKE civiling., sckr. 55 Styrelse: SANDER HANS civiling., klubbmästare FAGERBERG SVEN ing. 54 GAUFFIN MÅNS övcring M A SVR K-B MALMGREN EINAR byrädir., ordf. 49 NORDENSSON TOM civiling. 41 BOYE HARALD civiling. 52 KÅELL STURE byrådir. 43 MALMGREN EINAR byrådir. 43 HOLM LENNART arkitekt 53 ROMMEL NILS civiling. 52 MÖLLER SVEN byrådir. 51 HÄHNEL SIGGE civiling. 54 ROTHELIUS ERNST bcrgsing. 55 S SCHÖNNING JOHN civiling. 44 NORDLING T civiling. 52 T BJÖRKBOM C överbibliotekarie 47 I LINDBLAD RUNO byrådir. 47 G ARNAMO ALF civiling. 54 F PERSHAGEN BENGT civiling. 53 L ÅHSTRAND LARS lantmätare 55 Kommittén för motorbränslen och smörjmedel 54 (M) Avdelningen Tekniska Fysikers Förening Ansluten /1 Antal medlemmar 180 därav 40 juniorer MIIEIKOWSKY CURT docent, ordf. (54) 55 SKJÖLDEBRAND ROBERT civiling., v. ordf. (54) 55 HAMMARSTRÖM OVE civiling., sckr. 55 HEDEBRANT OLLE civiling., tekn. sekr. (54) 55 SKJÖLDEBRAND ROBERT civiling., klubbmäst. 55 Styrelse: BERG OWE civiling. (45) 48 NIORDSON FRITHIOF tekn. lic. (53) 55 ZACHRISSON LARS ERIK civiling. 54 MALMSTRÖM SVEN civiling. 55 LUNDQUIST NILS-H civiling. (53) 55 BRISTEDT EINAR civiling., ordf. Antal ledamöter 10 NIVAEUS EVALD civiling., sekr. Värmeströmsgruppen 54 (M) LENNGREN C E civiling., ordf. Antal ledamöter 54 YHLAND C H tekn. lic, sekr. ELGERUS C civiling. Huss G civiling. MALMQUIST L civiling. SIMMONS T civiling. Avdelningen för Lantmäteri Bildad /1 Antal medlemmar 220 därav 40 juniorer MOGENSEN PATRIK distr.-lantmätare, ordf. (51) 54 BJERHAMMAR ARNE professor, v. ordf. 54 HELLSTEN CURT lantmätare, sckr. (54) 55 BERGENTZ SVEN distr.-lantmätare 54 Styrelse : WELANDER GÖSTA lantmätare 55 CARLSSON HUGO stadsing. (52) 53 FORSELL MATS statskartograf klubbmästare 53 Svenska kommittén för nordiska elektroteknikermöten 31 (E) BORGQUIST WALDEMAR fd gencraldir., ordf. Antal ledamöter 8 KÅELL STURE byrådir., sekr. Trätekniska kommittén 37 (V) THUNELL BERTIL tekn. dr., ordf. Antal ledamöter 4 NORÉN BENGT civiling., sekr. Husbyggnadstekniska kommittén 39 (V) Revisorer: SMITH ÅKE lantmätare (51) 54 HOLMGREN STURE statskartograf 55 Revisorssuppleanter: TENGBORG ERIK lantmätare 55 BRÄNDSTRÖM BENGT lantmätare 55 WIKING BENGT övering., ordf. Antal ledamöter 23 KÄLLERSJÖ LENNART civiling., sckr. MÅNSSON KURT civiling.

8 8 SVENSKA INGENJÖRSFÖRENINGARS NÄMND P O L H E M S F O N D E N 9 (SIN) Stccnhoff Rolf övcring., Sthlni, ordf. GöthJE dir., Malmö, v. ordf. Stenhane Karl H chefsing., Sandviken, v. ordf. Åkernian Oskar civiling., Sthlm, generalsekr. MED SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN KORRE SPONDERANDE SVENSKA TEKNISKA FÖRENINGAR P O L H E M S M E D A L J E N Blekinge Tekniska Förening, Karlskrona'^ Elektriska Klubben i Västerås, Västeras Flottans Ingenjörsförening, Ingenjörsklubben i Falun, Ingenjörsföreningen Karlskrona Falun i Halmstad, Halmstad Jämtlands Läns Tekniska Förening, Östersund Kalmar Teknologklubb, Kalmar Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, Bofors Kronobergs Läns Tekniska Förening, Växjö Köping-Arboga Tekniska Förening, Köping Landskrona Tekniska Förening, Landskrona Lapplands Tekniska Förening, Tuolluvaara Norrbottens Tekniska Förening, Luleå Norrköpings Polytekniska Förening, Norrköping Skånska Ingenjörsklubben, Malmö Sundsvalls Tekniska Förening, Sundsvall Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, Sthlm Söderhamns Ingeniörsklubb, Söderhamn Södra Dalarnas Tekniska Förening, Tekniska Förbundet i Boras, Boras Tekniska Föreningen, Uppsala Avesta Tekniska Eskilstuna Föreningen i Eskilstuna, Tekniska Föreningen i Gävle, Gävle Tekniska Föreningen i Hälsingborg, Hälsingborg Tekniska Föreningen i Härnösand, Härnösand Tekniska Föreningen i Jönköping, Jönköping Tekniska Föreningen i Kristianstad, Kristianstad Tekniska Föreningen i Nynäshamn, Nynäshamn Tekniska Föreningen i Skövde, Tekniska Föreningen i Södertälje Södertälje, Skövde Tekniska Föreningen i Västerås, Västerås Tekniska Klubben, Tekniska Samfundet, Motala Göteborg Trollhättans Ingenjörsklubb, Trollhättan Uddevalla Ingeniörsklubb, Uddevalla Värmländska Ingeniörsföreningen, Västerbergslagens Ingeniörsklubb, Karlstad Ludvika Västerbottens Tekniska Förening, Skellefteå Örebro Ingenjörsklubb, Örebro Östergötlands Tekniska Förening i Linköping, Linköping 1'OLHEMSFONDEN har till uppgift att bereda understöd ät svensk forskning inom tekniska ämnesområden samt att belöna för industrien och byggnadskonsten viktiga tekniska undersökningar, rön och framsteg inom vårt land. Styrelsen skall i regel minst vart femte år vidtaga åtgärder för utdelning av det av Ingenjörsföreningen instiftade Polhemsprisct till författare av förtjänstfulla originalavhandlingar i tekniska ämnen, vilket pris utgöres av en medalj i guld med Christopher Polhems bröstbild. Styrelsen skall i regel årligen utgiva understöd för teknisk forskning från Polhemsfondens dispositionsmedel och äger rätt att för högst tre på varandra följande år anslå intill hälften av fondens årliga avkastning för ett och samma ändamål. Medel från fonden må även användas för tryckning av teknisk-vetenskapliga publikationer. 1878: Ingenjör A Werner Cronquist 1879: Ingenjör B Otto Fahnchjelm 1881: Ingenjör Elis Henrik Bedoire 1882: Ingenjör Carl Ångström 1895: Civilingenjör Ernst Danielson Civilingenjör J Gustaf Richert 1900: Dr Martin Ekenberg Överingenjör Johan A Brinell 1904: Civilingenjör Carl G Lundgren Civilingenjör Sigurd A G:son Nauckhoff 1911: Kaptenen VVK N Richard Ekwall 1921: Civilingenjör Bo Hellström Fil. dr F R Berwald Förteckning över Polhemspristagare 1925: Civilingenjör Baltzar von Plåten Civilingenjör Carl Munters 1930: Docent Erik öman Civilingenjör Elis A Göth Civilingenjör Håkan Sterky Fil. dr Mauritz Vos 1936: Civilingenjör Walter Kjellman 1940: Professor Waloddi Weibull Professor Lennart Forsen 1945: Tekn. dr Conrad (Conny) Palm Civilingenjör Olof Rydbeck 1950: Fil. dr K H Gustavsson Professor Hannes Alfvén

9 10 SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS HEDERSDOMSTOL EKELUND BO, civiling. STERKY HÅKAN, generaldir. EDSTRÖM HUGO, civiling. SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS BESKYDDARE HANS MAJESTÄT KONUNGEN II HEDERSKODEX Inom olika yrkesgrupper har vid sidan av mer generella, ur det allmänna rättsmedvetandet framsprungna grundsatser även utbildats av resp. yrkens art och ansvar betingade rättsregler. Ehuru dylika regler givetvis varken kunna eller böra göras si detaljerade, att de täcka alla i det praktiska livet förekommande fall, torde de kunna tillmätas betydelse si till vida, som de klargöra, i vilken anda en del hithörande spörsmil böra bedömas. De erhålla därigenom närmast karaktär av riktlinjt för yrkets korrekta bedrivande. Svenska Teknologföreningen har, härvid följande exempel av ett flertal utländska ledande tekniska sammanslutningar, ansett lämpligt att till sina medlemmar anbefalla följande vid allmänt sammanträde den 20 februari 1929 antagna. Riktlinjer för ingenjörens gentemot allmänhet och kolleger. och arkitektens lojala uppträdande under sin yrkesutövning 1. Ingenjören resp. arkitekten bör bedriva sin verksamhet under full lojalitet mot kolleger i olika ställningar, över- och underordnade, arbetsgivare och arbetstagare. 2. Han bör undvika att taga någon som helst befattning med företag av tvivelaktig karaktär. 3. Han får icke använda illojala metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställningar, ej heller under någon förevändning söka skada kollegers anseende genom oberättigad kritik, obefogade beskyllningar eller anspelningar. Där sådant förekommer, bästa övertygelse uppträda häremot. är det hans plikt att efter 4. Han bör noga beakta, huruvida kommersiella och tekniska upplysningar, som han erhållit som förtroendeman, tjänsteman eller uppdragstagare, äro av konfidentiell natur, och han bör respektera andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer och ritningar. 5. Han bör öppet tillkännagiva för uppdragsgivare, chefer och andra vederbörande, om ekonomiska och andra intressen, som möjligen kunna påverka hans omdömes opartiskhet. 6. Han får icke mottaga ersättning, ekonomiskt eller annorledes, från mer än ett håll, utan samtliga parters medgivande. Provisioner, som icke äro av alla parter kända och medgivna, få icke förekomma. 7. Han får icke vid utövandet av sin befattning i allmän eller enskild tjänst eller vid fullgörande av mottaget förtroendeuppdrag gynna obehöriga intressen, egna eller andras. 8. Han bör såväl enskilt som vid offentligt uppträdande, i litterära publikationer samt vid annonsering bemöda sig om ett sakligt och värdigt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden. 9. Han skall söka bidraga till teknikens utveckling, och, därest ej bärande skäl föreligga för ett motsatt förfarande, ställa sina erfarenheter och rön till kollegers förfogande. Han skall hava intresse av att bibringa allmänheten en korrekt, av biavsikter oberörd uppfattning i tekniska spörsmål. 10. Han skall ständigt minnas, att hans yrkesutövning såväl som de tekniska vetenskaperna böra stå i samhällets, fosterlandets och mänsklighetens tjänst. SVENSKA HEDERSLEDAMÖTER u "/s 1936 J</ </ ,s/s Generaldirektör Gösta Malm Professor Henning Pleijel Civilingenjör Ernst Alexanderson Direktör Sigfrid Edström Direktör Hemming Johansson Direktör Sten A Westerberg Professor Wolmar Fellenius t Professor Hjalmar Holmgren Civilingenjör Carl Hammar Professor Clemens Ullgrcn Professor Clas Wilhelm Eneberg Professor Eric Edlund Överdirektör Knut Styffe Generaldirektör Vilhelm Hansen Filosofie doktor Gustaf Dalen Landshövding Sven Liibeck Professor Ragnar Östberg Doktor-ingenjör Hugo Hammar Doktor h. c. Carl Edvard Johansson Kommerseråd Axel Enström Direktör Bengt Ingeström Filosofie doktor Sigurd Nauckhoff ARK I T E KTFÖR E N I NGE N S HEDERSLEDAMOT 5/,, 1934 Sir Giles Scott President Royal, Institute of British Architects.

10 12 IN MEMORIAM I95i fr. o. m. november O R D I N A R I E L E D A M Ö T E R Ekelund Carl A 21/12 Ekelöf John 13/12 Festin Carl 12/12 Fallin Ingemar 4/11 Höök C Robert 8/12 Alinér Nils 8/11 Andersson Anders 20/11 Ahxncr A Harald 7/4 Berglund K V 16/1 Burmeister J Otto A 31 /io Carlbcrg C Herman E 20/11 Carlsson T E Edgar 17/10 Cederholm Allan R 26/1 Christofferson C Victor 29/9 Dahlgren V O Richard 13/3 Danielsson Nils G 21/6 Eriksson Per E 7/12 Ericson E Tage 8/3 Falk Erik 2/5 Frykholm Mauritz F 1/8 Hammarskjöld Henning A 2/7 Hamring P Emil 25/1 Hirsch Frank L 23/12 Hjorth B Olof 2/4 Hubcndick C E L 24/4 Agrcll Carl L 30/8 Andersson Gustav H 17/8 André P A Sture 6/11 Angeldorff Tor A 11/1 Bengtsson K O Harald 21/4 Bengtsson Rolf W 15/4 Berg Birger G:son 8/6 Bergström Gunnar 31/7 Busch Sune Hj 3/1 Cederström C Hjalmar 26/7 Dahlbcck Gustaf O W 10/4 Dahr Konstantin 8/II Egnell Fritz C E 7/3 Eckerbom Gustaf 24/1 Ericsson G Helge 14/8 Granhed Carl G 22/10 Grenander Max 4/7 Gullander E G Ragnar 25/7 Gustafsson Emil G T 9/3 Hagenfors Lennart S 31/3 Hamrin Arvid E 27/3 Holmqvist Herman 28/11 Husberg N A Tore 13/12 Barrling L Gunnar 11/1 Brodin Helmer T 4/3 Cronvall Erik G 25/6 Dahlquist Sven 30/6 Dahlström Oskar E V 24/4 Ekwall P Gunnar I0/I Fant Erik J 12/4 Faxen J Harald 24/7 Gärde Hugo E R 19/2 Hellström Per 6/3 Hjelmström Erik A 11/9 Holm Yngve V 14/7 Lindnian Gösta J E 9/12 Lindström K John H 24/11 Lundgren Rick N 25/12 Magnuson Gunnar F 24/ Hugoson N Erik A 15/6 Hultin Sven 28/1 Hultman G H 27/4 Hyllncr N G (Gösta) 15/9 Jeansen Carl F 23/3 Lamberg Carl 21/11 Larsson Edward 23/9 Lenander K Allan 22/8 Lidberg Knut S 20/7 Lindblad Nils A B 19/12 Lindgren Axel W 31/8 Lundeberg Folke O 16/3 Nilsson Anton F 16/3 Nilsson A Edvard 23/7 Österman John Ch 23/1 Ottosson Johan O 17/12 Palmblad Emil 30/12 Pauli Sven 28/s Plass Curt Th 28/ö Pehrsson Erik G 8/ Häkanson K Hilding W 23/1 Högel K G Lennart'12/11 Ingeström Bengt 28/11 Johansson J Albert 9/8 Johnson Birger 19/4 Johnson Emil F 17/1 Kjellström S Olof 26/6 Kreiiger Henrik 12/10 Lagergren K A 18/3 Landtmanson M K 31/1 Larsson Ernst L 8/2 Lindahl Sune 5/8 Lindahl Sven 26/2 Lindkvist N Valdemar 19/11 Lundborg Bror H 18/7 Lübeck C Hilding O 23/5 Löfroth K Axel F 14/9 Malmfors Gustaf 27/3 Malmqvist K Ernst 13/1 Nauclér J Reinhold 23/3 Nordlund Bengt J V 14/12 Norlander Helge G 14/2 1 Oom Gustaf M B 31/ t. o. m. september Johansson Andreas 23/5 Leijonhufvud K Axel A :son 9/7 Lindh Ernst 23/4 Mattsson N R C Eiffcl M 13/8 Montelius Carl O J 13/5 Måwe E G Harry 7/7 Nannesson Kurt V 15/9 Neumiiller Hans F M 6/3 Niklasson F Sixten V 29/9 Nilsson K Herman 20/9 Nordfeldt H Birger E 22/6 Rosén Eric S 1/6 Nyberg Henry 21/12 Palm Conrad (Conny) R A 29/1 Paulsen Thure B 8/II Philip S Olof 3/11 Pcdcrscn Carl W 25/1 Rendcll N Ingvar 17/12 Ribbing Nils A 26/6 Rost Helge F 22/12 Schutz Gunnar 2/6 Simonsson Evert 2/7 von Stapelmohr Gösta M 27/11 Sundquist Bengt W 1/7 Steen Sven O 4/10 Söderlund Gustaf B 2/11 Thalén Gunnar T R 15/5 Thielers N Gustav 8/10 Tingsten Karl A 15/11 Trotzig Peter 10/5 Wallin Gunnar J H 3/3 Wesslén Gunnar 12/11 Zettcrström B T 6/3 Åkesson Malte 14/5 Örngård Olof E iö/n Pallin H N 18/9 Paring Axel A 21/10 Pettersson Ernst B 19/8 Sagnér N T Gerard 10/6 Skoglund Halvar 25/3 Smith Arvid O'4/9 Sturzenbeckcr Orvar T P 31/7 von Sydow Johannes 20/11 Södcrlund Kurt G 12/9 Tham A Gustaf S 21/7 Thorescn Harald 31/3 Tranxus N Bertil 19/11 Undén Hans N 16/5 Veländer Sten 13/10 Werner Oscar 24/10 Wingårdh Erik A 19/1 Wingquist Sven G 17/4 Akerblad Carl I E 10/6 Aström C Bertil 13/4 Ödqvist Gustaf 5/9 Öhrn G Emil 26/9 Royen Nils T 25/4 Schill Bernhard A V 29/1 Schlytcr Ragnar O O 11/2 Sinclair Gunnar 19/2 Storjohann Christian 1/6 Sundblad Nils K 19/4 Sund K H Ake 7/8 Torell Otto M 9/9 Thörnblad Thor 20/6 Wedberg L Erik 1812 Wiklund Ali 24/9 1 Wijkman E J 18/8 Aare se Are Aastrup Åke 12 Civiling.; övering. Hammarforsens Kraft AB, Storg. 1, Sundsvall, tel ; Bragev. 1 A, Skönsberg, tel. Sundsvall V Abel Leopold S 80 Civiling.; Sätertäppan 1, Sthlm, tel V Abelson H Rune I 13 Civiling.; österg. 10, Trelleborg V Abelsted Arne F 11 Civiling.; konsult. Ing.byrå, Västmannag. 35, Sthlm, tel ; Vikingag. 27, tel E Abenius Håkan V 02 Bergsing.; disp. o. verkst. dir. St. Kopparbergs Bergslags AB, Falun, tel.»bergslaget»; Magasinsg. 2 4, tel. 594 B Abenius P Wilhelm 64 Fil. dr, fd rektor; Rällså, tel. Löa 34 K Abrahmsén Ragnar O 03 Civiling., kapten VVK; arbetschef Indalsälvens Regleringsförening, Faxälvens Regleringsförening, Birger Jarlsg. 41 A, Sthlm, tel ; Västerled 11, Bromma, tel V i ramson Hugo 97 Civiling., LKrVA; AB C E Johansson, Eskilstuna; Strandg. 8 B, tel MEF Acking Carl-Axel 10 Arkitekt; egen verksamhet, Regeringsg. 40, Sthlm, tel , huvudlärare Konstfackskolan; Agnev. 8, Djursholm, tel A Adamson Bo L 25 Tekn. lic; Statens Nämnd för Byggnadsforskning, Styrmansg. 26, Sthlm, tel ; Brålunden 6, Bromma, tel V Adding Stig T 05 Civiling.; egen verksamhet, Lidnersplan 12, Sthlm, tel V Adéll, Bengt-Ingvar 11 Civiling.; patenting. STAB, Jönköping, tel.»tändsticksbolaget»; Stadsparksg. 10, tel S Adelrot Arthur B 03 Ing.; AB Bofors, anläggningschef Bofors- o. Kilstaverken, Bofors, tel. Karlskoga ; Knektåsv. 17, Bofors, tel. Karlskoga KM Adelsköld R Fredrik 07 Civiling.; byrådir. K Patent- o. Registreringsverket, Valhallav. 136, Sthlm, tel ; Gyllenstiernsg. 7, tel K Adlercreutz Johan L 21 Civiling.; Sthlms Örlogsvarv, ombyggnadsing. Marinverkstäderna, Sthlm, tel ; Angsv. 8, Saltsjöbaden, tel SI Adlercreutz C Thomas A J 15 Arkitekt; byråing. Försvarets Fabriksstyrelse, Flemingg. 103, Sthlm, tel ; Sandhamnsg. 35, tel A Adolfsson K Gösta L 19 Civiling.; K Marinförv., torpedbyrån, Sthlm 80, tel ; Rindög. 7 Adolfsson N Åke 95 Bergsing.; gjuteriing. AB Åbjörn Anderson, Svedala, tel.»gjuteriet»; Storg. 12, tel. 329 I Adström Y Bertil 16 Civiling.; Sieverts Kabelverk, St. Badhusg. 20, Gbg, tel ; Dr Liborius g. 9, tel E Afzelius Ivar A 07 Civiling.; AB Separator, Flemingg. 14, Sthlm, tel ; Rörläggarv. 18, Bromma, tel KB Agby Bertil E 17 Civiling.; branding. Försäkrings AB Svea Nornan, Gbg, tel ; Hagmarksg. 6, tel Agelin Sven F 05 Civiling.; byggnadschef Byggnadskont., Kalmar, tel ; Norra v. 45, tel V Ager J P Harald J:son 00 Diploming.; övering. AB Industribyrån, organisationsavd., Malmtorgsg. 10, Sthlm, tel ; Högomsv. 5, Näsbypark, tel IGMT Agerberg Bengt 26 Civiling.; Ångbryggeriet, Östersund M Agerman S Erik A 29 Civiling.; ASEA, avd. Tvs, Västerås, tel ; Svanteg. 2 A, tel Ml Aggestam K G Valdemar 02 Civiling.; LME:s Mätinstrument AB, Ranhammarsv. 20, Bromma, tel ; Utflyktsv. 7, tel E Agorelius Göran P 04 Civiling.; distributionsing. Kraft AB Gullspång-Munkfors, Nyg. 1, Mariestad, tel. 220, 221; John Hedins v. 24, tel. 822 E Agrelius D G Roger 11 Civiling.; lektor Tekniska Gymnasiet, Norrköping; Borgsg. 45, tel

11 FÖRKLARING över i ledamotsförteckningen använda beteckningar och förkortningar. SifTertalct efter namnet betecknar födelseåret. Namnet satt i versaler betecknar hedersledamot. * betecknar, att ledamot erlagt avgift för livstid. ** betecknar, att ledamot varit Svenska Teknologföreningens ordförande. Telefonstationens namn angives endast då det avviker från adressortens; undantag liärifrån utgör.i till Stockholms telefonnät anslutna orter. Avdelningsbeteckningar: M = Avdelning för Mekanik E = Svenska Elektroingenjörsföreningen, Avdelning av Svenska Teknologföreningen A = Svenska Arkitektföreningen, Avdelning av Svenska Teknologföreningen V = Avdelning för Väg- och Vattenbyggnadskonst K-B =»» Kemi och Bergsvetenskap S =»» Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik T =» Teknisk Undervisning I»» Industriell Ekonomi och Organisation G = t Grafisk Teknik F = Tekniska Fysikers Förening, Avdelning av Svenska L = Avdelning för Lantmäteri SVR = Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund Förkortningar: A 8 K Bodens artilleriregemente ABA AB Acrotransport AEG Elektriska AB AEG AGA Svenska AB Gasaccumulator AIHS Artilleri- & Ingenjörshögskolan ASEA Allmänna Svenska Elektriska AB BEFA Byggnadsentreprenörernas Fastighets AB B.M.E- Bachclor of Mechanical Engincering B. Sc. Bachelor of Science CTH Chalmers Tekniska Högskola C V M Centrala Flygverkstaden, Malmslätt dr phil. doctor philosophiae dr rer. nat. doctor rerum naturalium Dr: Sc. doctor of science dr techn. Doktor der technischen Wissenschaften Elektromekano Svenska Elektromekaniska Industri AU Elverk Elektricitetsverk ESAB Elektriska Svetsnings AB ETH Edgenössige Technische Hochschule F i K Västmanlands flygflottilj F 2 K Roslagens flygkår F 3 K Östgöta flygflottilj P 4 K Jämtlands F 6 K Västgöta» F 7 K Skaraborgs F 8 K Svea» F o K Göta» F io K Skånska flygflottiljen F n K Södermanlands flygflottilj F 12 K Kalmar flygflottilj F 13 K Bråvalla» F 14 K Hallands» F 15 K Hälsinge flygflottilj F 16 K Upplands» Teknologföreningen F 17 K Blekinge» F 21 K Norrbottens flygbaskår FCS Flygvapnets centrala skolor Fera Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning Fl Flottan Fo Försvarsområde Fortkåren Fortifikationskåren Ftk Fälttygkåren FV Flygvapnet h. c. honoris causa HedLIVA Hedersledamot av Ingcniörsvetenskapsakademien HedLSTF Hedersledamot av Svenska Teknologföreningen HcdLÖS Hedersledamot av Örlogsmannasällskapet hon. dr eng. Honorary doctor of engincering HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening(ar) IVA Ingcniörsvetenskapsakademien KA Kustartilleriet KAK K Automobil Klubben KHS Krigshögskolan KSHS Sjökrigshögskolan KTH K Tekniska Högskolan LBF Lantbruksförbundets Byggnadsförening LFrKA Ledamot av Akademien för de fria Konsterna LFS Ledamot av Fysiografiska Sällskapet i Lund LIVA Ledamot av Ingcniörsvetenskapsakademien LKAB Loussavaara-Kiirunavaara AB LKB Liljeholmens Stearinfabrik, Kemabolagen o. Sthlms Bryggerier LLA Ledamot av Lantbruksakademien LME Telefon AB L M Ericsson LVA Ledamot av Vetenskapsakademien LVVS Ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg LKrVA Ledamot av Krigsvetenskapsakademien Lv i K Karlsborgs luftvärnsregemente Lv 2 K Östgöta» Lv 3 K Stockholms» Lv 6 K Göteborgs luftvärnskår LVS Ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala LÖS Ledamot av Örlogsmannasällskapet MAB o. MYA Manufaktur AB i Malmö o. Malmö Yllefabriks AB MBA Master of business administrations Milbef Militärbefäl MIngK Mariningenjörskåren MIntK Marinintcndcnturkårcn M Sc Master of Science NEFA Norrköpings Elektrotckniska Fabriker AB RFA Riksförsäkringsanstalten SAAB Svenska Aeroplan AB SAR Svenska Arkitekters Riksförbund SAS Scandinavian Airlines System SENTAB Svenska Entreprenad AB SER Svenska Elektroingenjörers Riksförbund Sign. Signaltrupperna SJ Statens Järnvägar SKF AB Svenska Kullagerfabriken SKR Svenska Kemiingenjörers Riksförbund SKS Sjökrigsskolan SMR Svenska Mckanistcrs Riksförbund STAB Svenska Tändsticks AB STAL Svenska Turbinfabriks AB Ljungström STF Svenska Teknologföreningen SVR Sveriges högskoleutbildade Väg- och Vattenbyggares Riksförbund V:a villa VBB AB Vattenbyggnadsbyrån VVK K Väg- och Vattenbyggnadskåren YBF Yngre Bergsingenjörers Förening S5

12 252 GEOGRAFISK FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I UTLANDET Belgien Ahlson J Folke S Ahméen Nils-Henrik Hedborg Karl Erik Johnson Jan Nyström John G Sjöström Per-Georg Danmark Brockcnhuus-Schack Niels Carlander M Bertil C H Christensen Aagc Norlin Nils HV Wahlström Torsten H Vörts Svend A England Bengtson Sven Hedin Frederick W Hedin Kalcb Johnson Kurt G Koch J Bertil C Kähr Harry N G Lamm Åke Le v i Felix T Lönnegren G Magnusson Rolf C G Magnusson C Uno Olson S Ragnar Orten-Böving J Plym Gustav A Amerikas Förenta Stater Alfred, N Holmquist Stig Ann Y B Arbor, Mich. Hök C Gunnar M Belmar, Albert-Waaler Cambridge, NJ Odd Mass. Juhasz Istvan Söderberg C Richard Thorén Rolf T V Thott Ove Ulandcr P Helge Wibcrg Lars E Finland Bråkenhielm Carl-Ivar Eriksson Axel F Finnilä, Pehr O Hcino Erik A Hubcr G R Christian Nordfors Göran E Pettersson Nils Axel Wallncr Ernst J Widholm Eric F Frankrike Grekland Zetterlund Stig A Island EUROPA Italien Ahméen Ture H de Laval Hjalmar Lundberg Torsten Hj F Olsson Arvid C Vanderbcrg Einar E Widegren J Gunnar Norge Braaten Erling T Ekwall Axel Leuhuscn Nils Hj A Lund Kjell Maartman Knud Miöen Ole Mohr Övcrgaard A Mörck Hans K Nytelius P Lennart Polen Häggbcrg K R Sigge Portugal Rydberg K B Lennart Schweiz Berggren Carl-Axel Lcmchcn K W Christofer Lindqvist Olof V Staffansson Uno Thorén L Gösta V Wessel Karl T Björnsson Gudnuindur Björnsson Gunnar K. von Dardel Guy Fredrik Bricm Eirikur Jönsson Valdimar M Emblik Eduard Ottcrstedt Knutur Hagelin Boris C W FRÄMMANDE VÄRLDSDELAR Camden, S C Webjörn Jan E Canton, Ohio Bergström Albert Chicago 111. Finne Arne W H Grönberg Jan Erik Hcibcrg Edvard Clevcland, Ohio Lindroth Stig A Columbus, Ohio Hallert Bertil Cortland, N Y Simonsson Gunnar Crotonon Hudson, N Y Runquist J V Lars Detroit, Mich. Kops Frcdcrick C Galion, Ohio Kracpelicn Hans Y Harrisburg, Penna. Torell Per G Ake Skottland Böhme Arvid H:son Granbom Bertel F Spanien Erikson C Harald Rocmpke Hans V Scharfhausen R G Wochlcr Carlos Wägncr K Robert Turkiet Englund Bo G I Olsson Eugen Tyskland Czepek Rudolf Ehn Erik Wilhelm Kierkegaard A Malte Linnersten Sven-Olof Lunden Tore Nilsson H Lennart Säger Fredrik Salier Heinrich Sandström O Ake Österrike Rosborg Gillis S G West Hartford, Conn. Baudin Torsten Hawthorne, Calif. Möller J Kuno Hudson, N Y Darwc David H Kenner, L A Grafström J Erik Kenner, NcwOrleans Widen Tore G A Los Angeles, Borbals Stan. Calif. Louisville, Ken. Sylvan Stig Madison, Wis. Mclkersson Carl-Axel Törnqvist Erik G M Milwaukee, Wis. af Klecn Nils Newark, N J Söderberg Gust. Massapequa L I, New York Bergström Sven O M New York, N Y Dormsjö T Olof Hallcncreutz Arne Kihlstedt Folke Löwgrcn K A Uno Malmlöw E Göthc Sandberg Rolf Stcffanson Håkan M Björnström Riverton, N Y Forss Stig Lennart Schenectady, N Y Alexanderson E Nordlander Birger White Planes, N Y Sterner Nils S North Stonington, Conn. Hamilton J W H Hansell Nils V Omaha, Neb. Alin Ake Lindelöw Björn Pacific Palisades, Calif. Wcnncrberg Gunnar Palo Alto, Calif. Snurs Erik A Philadelphia, Pa. Edvar Torsten F A Pittsburg, Pa. Wikander Oscar R Pittsfield, Mass. Lindh Carl Bertil Princeton, N J Enander Bengt N Rosenblad Curt F Wallmark J Torkel Quincy, Mass. Hellner Nils Sture Reedwood City, Calif. Elfving Thore M Rochester, Mich. Gustafson L Anders G San Francisco, Calif. Svedberg L Rune M L Springfield 5, Mass. Richter Sven U K A Stamford, Conn. Ha'gglund Erik 11 M:son St. Louis, Mo. Elgerd Olle I Washington, D C Askcr Gunnar C F C: son Abessinien Frisk Torsten S I Norberg Ingemar Virving Bo S Argentina Allevin Harry A Carncll Eric Facht Jan A Hamvik Nils A Karp Robert Kruse Erik A Schcnström Curt Australien Mondal John A P: sen Rydberg Erik J O Brasilien Canada Aarc Väino de Haas Ernst Eilau Johann Himma Arnold Hjortzbcrg A Bernhard KUntzcl Klas O Lundberg Hans T F Skantze Hugo Södcrgrcn E David W Uusimaa Oskar E Vcntscr Hcino Vikandcr E Yngve Wästvind Allan U Zetterberg Stig C Chile Hedin Gunnar Stenborg Gunnar V Colombia Egypten Filippinerna Sjöberg Lars-Ake Indien 253 Blom O Stefan Edling Stig Bruzclius Axel S Guthc Jan-Olof Ekwall S Håkan Göthbcrg Sven G Gimstcdt Olle G Johansson N Gunnar Hegcrt Tore O Lindgren P Olle Krogh Gunnar N E Lundh S Olov P Lidback Gösta E H Wasmouth Thomas B Markstcdt Folke L Virding Sven G V Nordlander N Gösta D Zackariassén B Olsén Curt O V Paues Johan W Japan Rudbåck Ulf M E Bruncheim S Gunnar li Tysklind Eric J Graab Jan E Willman Stig Hallberg Rolf Ragnarsson Trocdsson I P Kina Björck Folke G I Kjcllin Carl-Gustaf Mexiko Atterberg Fritz Danielsson Eyvind Meurling John O Norrman A Lennart Wallstén S Erik Ådcrman Georg Libanon Holmberg Oscar C G Pakistan Holmström Karcll Peru Sven Edgard Sydafrikanska Unionen Aincll E Birger Falknäs Olof A A Arvidsson Ernst A Hallström Bertil Lindskog C Folke Isberg Hans O Melin Hakon Löfquist Ragnar O T v. Reis Douglas A Y Stein Arne Sandström K Erik V Ofvcrholm Ingmar Uruguay Delin J Emil G:son Hardmark Arvid Bergman Frans-August Monscn Björn G A S Mattsson T Lennart Wclindcr Hans-Otto F Venezuela Boutz Nils-Olof Hilfmg Ivar H Klingbcrg K Sven E

13 Svenska Teknologföreningens Jfi»Sära * *» ^ - ^ n?, V * * * * *.* ' SVENSKA T EKN O LOGFÖRENINGENS LEDAMOTS- CERTIFIKAT Svenska Teknologföreningens ledamöter äga rättighet att på anmälan till Föreningens kansli kostnadsfritt erhålla ledamotsccrtifikat, s. k. ingenjörspass, avfattat, förutom på svenska, på de fyra världsspråken. Vid utländsk resa torde ett sådant pass ej vara utan betydelse. Vid rekvisition skall passfoto bifogas med vidimerat intyg att fotot återger namngiven person. 255 SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS GÄSTPASS nya festvåning nu till ledamöternas tjänst. För utländska ingenjörer, som tillhöra med Svenska Teknologföreningcn i detta avseende samarbetande ingcnjörssammanslutningar i utlandet utfärdar Svenska Teknologförcningen s. k. gästpass vid tillfällig vistelse i Sverige. Dessa pass berättiga till närvaro vid föreningens och dess avdelningars sammanträden och till begagnande av föreningens lokaler och bibliotek. Passen utställas att gälla viss tid men högst 6 månader. För att erhålla gästpass fordras att vederbörande kan dokumentera sig och sitt medlemskap av någon av ovannämnda föreningar och att han lämnar uppgift på sin hemort och sin svenska adress. Passet skall kvitteras. Festvåningen omfattar matsal för 36 personer, tvenne stora klubbrum samt bar, och står till ledamöternas förfogande vid behov av förnämliga lokaler vid representation, personalfester, familjehögtider m. m. Hänvändelse till restaurangens föreståndarinna fröken Löfroth tel , adr. Svenska Teknologförcningens restaurang Brunkebergstorg 20 Stockholm 16. vl SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS MÄRKE Svenska Teknologföreningcn har genom beslut å allmänna sammankomsten den 27 november 1914 ett föreningsmärke, som sedermera lagligen skyddats. Märket säljes endast till förcningsledamöter och erhålles genom rekvisition hos föreningen» kansli till följande priser: kråsnål kr. 6: knapphålsmärkc» 6: manschettknappar per par > 18: Korrespondenskort med Förcmngcns märke: kassett innehållande 25 kort och 20 kuvert» 4:50 Brevpapper och kuvert med Föreningens märke och ledamots namn i standardutförandc kunna beställas hos Föreningens kansli.

14 256 L I T T E R A T U R F Ö R T E C K N I N G 257 Svenska Teknologförcningen Teknologförcningcns medlemmar erhålla å handböckerna 25% rabatt. Handböcker Svenska Teknologförcningcns katalog Pris kr. 12: XXI Handledning för svenska ingenjörer och arkitekter vid sökande av resestipendier, 1923»» i: 50 XXVII Anvisningar för infordrande och prövning av anbud vid vägentreprenadcr med tillhörande formulär, 1939» o: 80 Lösa formulär till entreprenadkontrakt för vägbyggnader, 1939 (form. 1)»» o: 25 Lösa formulär till kontrakt för vägunderhåll på generalcntrcprenad, 1932 o: 25 öi Betänkande rörande lämpligt system för lossning av massgods ur järnvägsvagnar, 1939»» 3: 66 Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsoch arkitektverksamhet, 1945»» 1: 66: a Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsverksamhet inom det elcktrotckniska facket, 1944»» 2: 66:b Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsverksamhet inom värme-, ventilations-, sanitets- och kyltckniska facken, 1945»» 1:20 66: c Normer för beräkning av arvoden för rådgivande arkitektverksamhet, 1946»» 2: 20 Anvisningar för upprättande av handlingar för utförande av yttre vatten- och avloppsarbeten Handbok 67/1953»» 13:25 Programhandlingar 67 a»» 3: 75 Skrift Överspänningar och överspänningsskydd i elektriska starkströmsnr 15 anläggningar, Ragnar Lundholm»» 16: 50 Entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken form. 10 Allmänna bestämmelser»» 2: form. 9 Entreprenadkontrakt a) lösa blad (tjockt papper)»» 1: b)»» (tunt papper)»» 1: form. 11 löpande räkning»» 1: Betygsblanketter Form A utan och form B med plats för angivande av»senaste timpenning') i häften om 100 blanketter (varannan blankett kopia) Pris per häfte kr 11:» >» 50» (»»») x»»»» 8: Form. C Intyg om arbctsanställning i häften om 100 blanketter (varannan blankett kopia)»»»»11: >» 50» (»»» )»»»» 8: Med firmatryck kosta samtliga blanketter i häften om 100 st. vid beställning av ett häfte»» I»21:»» tvl häften»»»» 18:» t»tre»»»»»15:»»» fyra eller flera häften»»»»14: Blanketterna beställas hos Svenska Teknologförcningcns kansli, Brunkcbcrgstorg 20, Box 16368, Stockholm 16. Expedieras mot postförskott med tillägg för porto. Håll Er à jour med utvecklingen inom Ert fack Teknikens utveckiing g å r i e t t a l l t h a s t i g a r e t e m p o SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN anordnar varje år ett flertal kurser där»senaste nytt» framlägges av områdets främsta experter. STF kompendier I anslutning till dessa kurser utges ofta kompendier som innehåller sammanställningar av föreläsningar, bildmaterial m. m. som presenterats under kurserna. Dessa kompendier ha kommit att behandla sådana specialområden av teknik och vetenskap, där någon samlad litteratur ej finnes att tillgå eller är svårtillgänglig för ingenjören i allmänhet. Fastighetsvärdering kr 8: Statistisk försöksplanering kr 25: Transactions of the Instruments and Measurements Conference 1952 kr 30:

15 258 ANNONSÖRREGISTER Namn Sid. H. Albihns Patentbyrå AB ' 16 Allmänna Ingcniörsbyrån AB 57 Allmänna Kopieringsbyrån 4- Allmänna Svenska Elcktr. Ali... omsl. 2:a sida A13 Alpha mot sid. 79 A. W. Anderson 16 AU Åbjöm Anderson 5f> Apotekarnes Mineralvattens A13 47 Ali Armerad Betong 5 AB Wilh. Becker 25 Blomgren & Co 15 AB Waldemar Boman if> AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik 29 Docent Carl Caldenius 15 AB Ccavcrkcn 5 1 Ccmenta Svenska Cementförsäljnings AB. 36 Contractor '9 Dalarncs Elektriska Konsultationsbyrå 15 Elektriska AB AEG 12 Elektriska Prövningsanstalten AB 15 Elektriska Svetsnings AB 39 Elektrokciniska AB 12 Karl G Eliasson AB 17 Eriksbergs Mek. Verkstads AB 23 Einar Eriksson & Co. AB 49 Helge Erikssons Konstruktionsbyrå 51 Axel Ehrncrs Patentbyrå AB 16 Eskilstuna Stålpressnings AB 48 Esselte AB 26 Fagcrsta Bruks AB 55 Fapico Maskin AB 31 Fritzes Kungl. Hovbokhandel 33 Gropptorps Marmor AB 29 L. A. Groth & Co 10 Gunncbo Bruks AB 13 Göteborgs Bank n Göteborgs Patentbyrå Gustaf Seth 17 Hagermans Konsultationsbyrå 15 AB Malcus Holmquist 7 AB Hägglund & Söner mot sid. 244 Ingenjörsfirman Bergman & Co AB. omsl. 3 :cs. Ingcniörsutcnsilicr mot sid. 203 AB Installatör 6 AB C. E.Johansson 40 Jönköpings Mek. Verkstad mot sid. 137 AB Karlstads Mek. Werkstad 14 AB Kihlströms Manometerfabrik, mot sid. 240 Kjellbergs Succcssors AB & Kockums Mekaniska Verkstads AB 9 Namn Sid. AB Kåbcrgs Tapetfabrik 4 > f AB Landsvcrk 4 S AH de Lavals Ångturbin 4 AB Liljeholmens Kabelfabrik 34 Lindahl & Ncrmark AB 2S Lundgrens Skorstensbyggnadsfirma 45 E. Mariand AB 35 AB Mataki mot sid. 136 Mellersta och Norra Sveriges Ångpanncf örening I8 Nitroglycerin AB 53 Al) Nordiska Kompaniet 27 AB Nordströms Linbanor 4 1 AB Joh. Ohlssons Tckn. Fabrik i AU Proximus mot sid. 241 AB Pumpindustri»» 7 S Regula AB 22 Sandvikensl crnverks AB (>o Skandinaviska Eternit AB 2 Skånska Cement Gjuteriet 63 Skövde Gasbetong AB I«AB Slipmaterial-Naxos 24 C. C. Sporrong & Co 20 Svensk Golvindustri 5 Svenska Ackumulator AB Jungner 1 Svenska Diamantbcrgborrnings AH 8 Svenska Entreprenad AB 5 2 Svenska Fläktfabriken mot sid. 202 Svenska Gasaccumulator 54 Svenska Jästfabriks AB 6 Svenska Kullagcrfabrikcn AB 3- Svenska Oljeslageri AB 43 AB Svenska Tobaksmonopolet 44 Svenska Turbinfabriks AB Ljungström.. 02 Svenska Uppfinnarkontorct 17 Sydsvenska Läder- & Remfabriks AB 61 S. An. TeschAB 20 Tibo 3 Hugo Tillquist 37 Uddeholms AB 3** Wahlin & Co AB 42 Vattenbyggnadsbyrån omsl. 3:c sida P. Wikström J:or 59 Ytongbolagcn 3 AB Zander & Ingcström omsl. sista sida Axel H Ågren AB 21 Ägir 28 A. V. Öhrström & Son AB 58 AH Öfvcrgård & Co 10 Industriens och ingenjörernas bokleverantör: FRITZES Tekniska avdelningen med böcker och tidskrifter frän hela världen Fredsgatan 2 Stockholm' 16 Tel A 33

16 I Det beror inte på svarvaren bara... Svarvaren har ett intressant yrke. Det fordrar lång lärotid, det kräver sin man. En skicklig svarvare trollar med maskiner och material. Utnyttjar möjligheterna. Han tjänar och hans företag tjänar på hans kunnighet och omtanke. Inte ens den skickligaste musiker kan locka rena toner ur ett ostämt instrument. En svarvare får vara aldrig så skicklig. Med dåliga hjälpmedel når han inga goda resultat. Maskinen och verktyget det är instrument. Ställ honom vid en bra maskin, ge honom förstklassiga verktyg. Då når han goda resultat. Vad är det som bestämmer arbetstakten? Det är inte bara svarvaren. I första hand är det skärhastigheten, matningen och skärdjupet, som avgör, vilken tid svarvningen tar. Det fordras en treklang: yrkesskicklighet, bra maskiner och SANDVIK COROMANT svarvstål med hårdmetallskär. med högsta anspråk på tillförlitlighet och hållbarhet. Sydsvenska Läder- & Remlabriks A.-B. Tel Äng.lholm Tel Teknikens utveckling g å r i e t t a l l t h a s t i g a r e t e m p o Yrkesarbetaren vill komma till sin rätt. Svarven skall utnyttjas. SANDVIK COROMANT svarvstål ger båda chansen att visa vad de duger till. Håll Er å jour med i Leverans från lager utvecklingen inom Ert fack SANDVIKENS JERNVERKS AKTIEBOLAG SANDVIKEN Eskilstuna tel Göteborg tel Jönköping tel Malmö tel Stockholm tel Sundsvall tel Sandviken tel SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN anordnar varje år ett flertal kurser där»senaste nytt» framlägges av områdets främsta experter. A 60 A 61

17 Vattenbyggnadsbyrån K o n s u l t e r a n d e Ingenjörer SVENSKA T E K N O L O C F Ö R E N I N G E N Kamratbjälpfondens Hyllningsblankett (utförd i blått och guld) rekvireras hos SVENSKA TE KNOLO G FÖRE NINGEN Box Stockholm 16 Postgiro 540 Pris: 1 st....kr 3: 50» 3»....» 10:» 5»...» 15: För en extra kostnad av 75 öre åtar sig Teknologförcningens kansli att ombesörja utskrift på maskin och postning inom landet av Er lyckönskan. Sänd bara in text, adress och uppgift om dag då Ni önskar att hyllningen skall vara vederbörande tillhanda. Glöm ej att postbefordran tar längre tid än telegram. Vattenkraftverk Dammbyggnader Teknisk medverkan Vattenregleringar Flottledsanordningar vid behandling av vattenrättsfrågor Värderingar av vattenfall och kraftverk Hamnar Kajer Grundläggningsfrågor Stadsplanering Bostads-, Exploaterings- och Trafikutredningar Vattenledningar Reningsverk Vattenavlopp Industrivattenfrågor Tubledningar Turbin- och Pumpverk Leveransprov Maskin- och Stålkonstruktioner Besiktningar H u v u d k o n t o r : S T O C K H O L M, HUMLEGÅRDSGATAN 3» A v d e l n i n g s k o n t o r : GÖTEBORG, MALMÖ, SUNDSVALL, UMEÅ L E D A M Ö T E R AV S V E N S K A K O N S U L T E R A N D E I N G E N J Ö R E R S F Ö R E N I N G INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & Co AB KONSULTERANDE ELEKTROTEKNISK BYRÅ Civilingenjörerna S Håål, E Sjöberg, Y Hedin, E Hultman, Professor Gustaf Löfgren Drottninggatan 71 C Stockholm Tel ELKONSULT AB Civilingenjör O Wiman Borganäsvägen 13 Borlänge Tel LEDAMÖTER A V S V E N S K A K O N S U L T E R A N D E Utredningar rörande kraftkostnader, kraftkontrakt och taxor Kapitalinvesterings- och räntabilitetsfrågor, anläggnings- och driftsekonomi, värderingar Förslag till kraft- och transformatorstationer, överförings- och distributionsanläggningar för elverk och industri etc. Förslag till systemomläggning, ombyggnad och modernisering av äldre anläggningar Program och koncessionshandlingar Leverans- och revisions besiktningar. INGENJÖRERS FÖRENING A 61

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

TELEMAN MINNS TELEMAN MINNS. Teleman minns

TELEMAN MINNS TELEMAN MINNS. Teleman minns Teleman minns TIDSBILDER NEDTECKNADE AV MEDLEMMAR I PANGGILLET Teleman minns STOCKHOLM 1998 2 3 Teleman minns Teleman minns Panggillet, grundat 1948, är en kamratförening för pensionerade tjänstemän från

Läs mer

"'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?'

'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?' "'ii;,: K.r^fl K * ^ f/.-..,*.*?' Ä- c Med deua häfte följer som biltga Medd. från S{4iens Skogaforsöksangtilt h, 17 nr 3. FÖRENINGENS TIDSKCRIFT FACULTY OF FOfiESTRY JUL 1 1920 HAFT. 5-6 MAJ-JUNI 1920

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2002 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2002 anslog stiftelserna 69 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

1 Årsredovisning 2008

1 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 20081 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars 2009. Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: 5 000 ex. Omslag: Munken

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()() 0() MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET. N:r 4 1990

TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()() 0() MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET. N:r 4 1990 TIDSKRIFT I SJOVASENDET ()() 0() 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 4 1990 TIDSKRIFT l SJÖV ÅSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

ysikaktuellt NR 1 FEBRUARI 2003 Innehåll

ysikaktuellt NR 1 FEBRUARI 2003 Innehåll ysikaktuellt NR 1 FEBRUARI 2003 Innehåll Samfundet 2 Ledare 3 Sektionsrapporter 4 Verksamhetsberättelse 7 Einstein i Sverige 9 En hel värld av nästan ingenting 14 Fusk och fysik 16 Edward Teller 18 Fabergéoptik

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

AB LARSSON & KJELLBERG

AB LARSSON & KJELLBERG AB LARSSON & KJELLBERG - en sammanfattning av 130 års verksamhet Under så många som 130 år har mycket hänt och många dokument skapats. Personliga minnen kan finnas från senare tid men för de första åren

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer

Nr 2 2006 Årgång 15. GRÅLLEKLUBBENS SYFTE: Att värna om Grållens fortlevnad och om de redskap och tillbehör som tillverkades för Grållen.

Nr 2 2006 Årgång 15. GRÅLLEKLUBBENS SYFTE: Att värna om Grållens fortlevnad och om de redskap och tillbehör som tillverkades för Grållen. Magasinet Nr 2 2006 Årgång 15 GRÅLLEKLUBBENS SYFTE: Att värna om Grållens fortlevnad och om de redskap och tillbehör som tillverkades för Grållen. Grållarna visade vad de duger till i skogen I snön knallar

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

bulletinen Svenska Matematikersamfundet Alexander Grothendieck avliden Kovalevskydagarna 2014 Tidskriften Elementa

bulletinen Svenska Matematikersamfundet Alexander Grothendieck avliden Kovalevskydagarna 2014 Tidskriften Elementa bulletinen Svenska Matematikersamfundet Nr 13 December 2014 Alexander Grothendieck avliden Kovalevskydagarna 2014 Tidskriften Elementa SMS bulletinen utkommer fyra gånger per år, i februari, maj, oktober

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK FÖRTECKNING ÖVER ÅRSBÖCKER UTGIVNA SEDAN 1972: 1972: 127. 128. 1973: 129. l JO. 1974: l J l. l J2. 1975: l JJ. l J4. 1976: l J5. l J6. l J7. 1977: l J8. l J9. 140. 1978: 141. 142. 1979: 14 J. 144. 1980:

Läs mer

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Marathon löparen ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Martina Kristoffer Stockholm Marathon Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box 218 101 24 Stockholm Postgiro 82607-3 Tidningen Marathonlöparen

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer