Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent)."

Transkript

1 SKF i korthet 2013

2 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster som teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, anläggningsoptimering, tekniska konsulttjänster och utbildning. Grundades 1907 SKF grundades 1907 och växte snabbt till ett globalt företag. Redan på 1920-talet var företaget väl etablerat i alla fem världsdelar. SKF verkar inom nästan alla industrier, inklusive förnybar energi, marin-, flyg-, järnvägs-, metall- och livsmedelsindustrin samt tillverkning av bilar och lätta lastbilar, verktygsmaskiner och medicinteknik Affärsområden SKF bedriver verksamhet i huvudsak genom sina affärsområden, se sidan 13. Varje affärsområde hanterar hela livscykeln inom de respektive industrier de ansvarar för och utvecklar samt tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster till OEM-kunder och slut användare. Fem teknikplattformar SKF grupperar sin tekniska kunskap och kompetens i fem plattformar: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. Genom att kombinera kompetens från alla eller några plattformar utvecklar företaget kundanpassade lösningar som hjälper Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent). Försäljning Medelantal anställda Materiella anläggningstillgångar Nordamerika Latinamerika Västeuropa Sverige Öste 2

3 kunderna att öka prestanda, minska energianvändning och sänka totalkostnaden. SKF samarbetar med sina kunder i samtliga faser av livscykeln och tillhandahåller alla typer av lösningar, från konstruktion och tekniska tjänster till underhållsservice och tillbaka igen till omkonstruktion för uppgradering. Försäljning och tillverkning SKF är representerat i mer än 130 länder genom egna säljbolag samt återförsäljare på mer än platser. Företaget har cirka 165 tillverkningsenheter i 29 länder. Global certifiering Koncernen är globalt certifierad enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO och den internationella standarden för arbetsmiljöledningssystem OHSAS Verksamheten är dessutom kvalitetscertifierad enligt antingen ISO 9001 eller andra särskilda industristandarder, till exempel ISO/TS för fordonsindustri, AS9100 för flygindustri eller IRIS för järnvägsindustri. Forskning och utveckling Koncernens satsningar inom forskning och utveckling har resulterat i ett stort antal innovationer, nya standarder, produkter, lösningar och tjänster. Under 2013 registrerade SKF 650 (663) nya uppfinningar och fick 468 (421) nya förstagångspatent godkända rige Östeuropa Mellanöstern och Afrika Asien/Stillahavsområdet 3

4 Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara valet: nn för våra kunder, återförsäljare och leverantörer nn för våra medarbetare nn för våra aktieägare SKF the knowledge engineering company SKFs vision är Att förse världen med SKFs kunskap, det vill säga att använda alla kunskaper som byggts upp under mer än 100 år för att utveckla och leverera produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att kunderna kan vara mer framgångsrika och lönsamma. Den geografiska dimensionen SKF är ett globalt företag med lokal närvaro. Var än kunderna befinner sig finns lokal expertis som kombinerar sina kompetenser för att ta fram specifika lösningar som uppfyller kundernas behov. Den lokala expertisen drar nytta av kunskap och framgångar från liknande industrier runtom i världen. 4

5 Drivkrafter nn Lönsamhet nn Kvalitet nn Innovation nn Snabbhet nn Hållbarhet Värderingar nn Ansvar och befogenheter nn Etik och moral nn Öppenhet nn Lagarbete Kunddimensionen SKFs kunder återfinns i de flesta industrier. Varje kund och industri har sina särskilda tekniska och kommersiella utmaningar. Att arbeta för så många olika industrier skapar möjligheter för SKF att både utveckla specifika produkter och tjänster för varje industri men också att tillämpa kunskaper från en industri på en annan. Teknikdimensionen SKFs fem teknikplattformar är Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. SKFs specialister inom varje plattform bedriver ett nära samarbete med industri- och säljorganisationen för att utveckla och erbjuda nya produkter och avancerade integrerade lösningar som möter kundernas behov. Att skapa värde för kunden med hjälp av dessa tre dimensioner är vad SKF kallar The Power of Knowledge Engineering. 5

6 SKF Care SKF Care är företagets gemensamma begrepp för att införliva hållbarhet i hela verksamheten. Det handlar om omsorg om verksamheten, miljön, medarbetarna och samhället. Målet är att integrera SKF Care i alla aspekter av koncernens aktiviteter och verksamheter för att skapa långsiktigt värde i SKF. Affärsomsorg Medarbetaromsorg SKF BeyondZero SKF Care Miljöomsorg Samhällsomsorg SKFs miljöstrategi SKF BeyondZero är att skapa en sammantagen positiv miljöpåverkan SKF BeyondZero består av två parallella tillvägagångssätt: att minska miljöpåverkan från SKFs verksamheter att erbjuda ny innovativ teknik i form av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar kundernas miljöprestanda. Miljöprestanda verifieras med en internt utvecklad metod som är granskad av externa revisorer. Under 2013 genererade portföljen SKF BeyondZero totalt miljoner kronor i intäkter. Koncernens mål är att nå 10 miljarder kronor

7 Affärsomsorg Affärsomsorg bygger på ett starkt kundfokus och på att leverera ett starkt och hållbart finansiellt resultat och rätt avkastning till aktieägarna. Dessa resultat ska uppnås i enlighet med högsta etiska standarder. SKFs utveckling till ett robustare företag SKF har successivt utvecklats till ett robustare företag med en ökad förmåga att generera vinst och försäljningstillväxt. Rörelsemarginalen har utvecklats mycket positivt under ett antal år tack vare en tydlig inriktning att minska kapitalintensiteten och förbättra affärsmixen. SKF har gjort betydande förändringar med avseende på företagets fasta kostnader under flera år bland annat genom att avyttra och lägga ut stål- och komponenttillverkning på underleverantörer. Väsentliga avyttringar har varit ståltillverkningen (2006) och diverse komponenttillverkning såsom kulor och rullar, hållare samt smidda och svarvade ringar. Betydande steg har också tagits för att stärka försäljningstillväxten genom ökat fokus på snabbväxande industrier och regioner samt att tillföra ytterligare teknik såsom smörjsystem. Ett antal nyckelförvärv har gjorts inom alla fem teknikplattformar för att göra koncernen till en ännu bättre samarbetspartner till sina kunder. För mindre än tio år sedan var SKF exempelvis ingen större aktör inom automatiska smörjsystem men idag är företaget en marknadsledare inom området. Geografiskt sett har SKFs försäljning i Asien nästan fördubblat sin andel av koncernens totala försäljning det senaste decenniet. Försäljningen till industriella kunder har under samma period ökat från 60% till mer än 70%. Investeringar har gjorts inom tillverkning på snabbväxande marknader och i länder med bästa kostnadsläge för att stödja tillväxten och stärka koncernens konkurrenskraft. 7

8 Nyckeldata Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 5,8 11,3 Resultat före skatt, Mkr Resultat i kronor per aktie 2,00 10,23 Utdelning i kronor per aktie 5,50 5,50 Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella poster, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,5 16,2 Soliditet, % 29,8 37,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Registrerat antal anställda, 31 december Medelantal anställda Intäkter från produkter och lösningar inom SKF BeyondZero, Mkr Antal aktier 31 december 2013: , varav A-aktier och B-aktier. Försäljningsutveckling Mkr ,7% 2,5% 0,0% -3,3% Försäljning 2012 Volym Struktur Pris/mix Valuta Försäljning

9 SKFs mål och strategi SKFs övergripande finansiella mål är att skapa värde för sina aktieägare. Avkastningen på aktieägarnas investering i SKF bör långsiktigt överstiga den riskfria räntan med runt fem procentenheter. Detta mål ska uppnås genom att i alla avseenden bedriva verksamheten enligt principerna under begreppet SKF Care för att på så sätt beakta finansiella, sociala och miljömässiga aspekter. SKFs finansiella mål: en rörelsemarginal på 15% en årlig försäljningstillväxt i lokala valutor på 8% en avkastning på sysselsatt kapital på 20% SKFs affärsstrategi för att uppnå hållbar lönsam tillväxt och finansiella mål är att: hålla ett tydligt och målmedvetet kundfokus. tillämpa livscykelkonceptet. använda sekundära varumärken för att nå nya marknader och kunder. stärka produktportföljen genom ökade satsningar på forskning och utveckling samt genom förvärv. skapa och tillvarata värde genom inriktning på SKFs plattformar och kundindustrier. åstadkomma en positiv miljöpåverkan genom att: - minska negativ miljöpåverkan från företagets verksamheter - tillhandahålla tekniskt innovativa produkter, lösningar och tjänster som minskar kundernas miljöpåverkan. fokusera på snabbväxande industrier och regioner. använda Business Excellence för att öka effektiviteten i verksamheten samt minska onödigt arbete och kostnader. optimera avkastningen på sysselsatt kapital. utveckla och vårda SKFs varumärke. attrahera och behålla rätt medarbetare. Rörelsemarginal % 14,2 14,7 12,0 11,9 5,7 8,0 13,8 14,5 11,3 5,8 Förändringar i försäljning i lokal valuta % år-över-år -20,0 1,0 14,2 0,0 11,5 4,8-2,5 0,4-0,7 2,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 9,1 24,0 23,6 16,2 7, Inkl. engångskostnader Engångskostnader Förvärv/avyttringar Organisk tillväxt har räknats om på grund av IAS 19. För 2011 och tidigare år används de gamla reglerna för IAS 19. 9

10 SKFs prioriteringar g Hållbar lönsam tillväxt Affärsomsorg Medarbetaromsorg g Kostnadsminskningar SKF BeyondZero SKF Care Investeringar och innovation g Miljöomsorg Samhällsomsorg Kapitaleffektivitet g Till stöd för strategin har SKF definierat fyra prioriteringar på kort sikt. Dessa är: 1. Hållbar lönsam tillväxt Detta uppnås genom att använda teknik för att bredda SKFs förmåga att hjälpa kunderna under hela livscykeln och genom att lansera nya produkter med framför allt energi effektivitet i fokus. SKF utvecklar även sina sekundära varumärken för att betjäna ytterligare nya kunder och applikationer bättre genom förvärv för att komplettera produktportfölj, kundnärvaro och geografiska närvaro. 2. Investeringar och innovation Fokus på att föra tillverkningsresurser och innovationsaktiviteter närmare kunderna genom forskning och utveckling för att snabbare kunna lansera och kommersialisera nya produkter. SKF fokuserar även på nya IT-system och mobilitet för att ta SKFs kunskap närmare kunderna. 3. Kapitaleffektivitet Inkluderar både bundet kapital och sysselsatt kapital netto. Målet för sysselsatt kapital netto är 27% av försäljningen och gäller från 1 januari Kostnadsminskningar SKF Business Excellence är SKFs verktyg för att leverera värde till kunder på ett verkningsfullt och effektivt sätt och samtidigt minska kostnaderna. Prioriteringen är även kopplad till SKFs sparprogram som presenterades i slutet av

11 Specifikation Konstruktion och utveckling Tillverkning och testning SKF Livscykelhantering Underhåll och reparation Drift och övervakning Installation och idrifttagning Livscykelhantering SKF erbjuder kundanpassade produkter och lösningar som förbättrar prestanda samt minskar energianvändningen och den totala kostnaden för kunden. Inköpskostnaden för en maskin är ofta 10 15% av den totala kostnaden under hela brukbarhetstiden från specifikation till dess att maskinen tas ur drift. Resterande 85 90% handlar om drift och underhåll. Därför är ett livscykelperspektiv av stor vikt för att öka maskintiden, minska underhållet och energianvändningen samt sänka den totala ägandekostnaden för utrustningen. SKF samarbetar med sina kunder inom samtliga faser av livscykeln och tillhandhåller lösningar från konstruktion till underhåll och tillbaka igen till omkonstruktion för uppgradering. Programvara för dokumenterade lösningar SKF använder sin programvara för dokumenterade lösningar för att beräkna och verifiera värdet som SKF levererar till kund. I samband med det har SKF samlat praktikfall som redovisar godkända värden i mer än 25 olika industrigrenar. Från 2003 till 2013 tillhandahöll SKF godkända besparingar till kunder på sammanlagt 27 miljarder kronor. För 2013 var motsvarande belopp runt 4 miljarder kronor. 11

12 SKFs appar ett exempel på hur SKFs kunskap förs närmare kunderna I slutet av 2013 hade SKF 36 appar för Apple ios och Google Android i syfte att underlätta beräkningar, utbildning, datainsamling, produktval samt inhämtning av information och kunskap om SKF för kunder. Nedan följer några exempel på hur dessa verktyg kan stödja och effektivisera ingenjörers arbete. SKF Shelf app SKF Shelf app är ett sätt att få information om SKF genom smartphones eller läsplattor. Användaren kan på ett enkelt sätt hitta och ladda ner SKFs produktinformation och broschyrer. Informationen sorteras efter använd arens behov och ger möjlighet att lämna kommentarer genom att tex markera vissa delar av informationen eller genom att lägga till korta anteckningar. Det går även enkelt och snabbt att dela informationen med andra. SKF app för datainsamling SKF har utvecklat en tjänst som mobiliserar och digitaliserar data och informationsinsamlingsprocesser. SKFs kunskap inom datainsamling har applicerats i en app och informationen är säkrad i SKF molnet. Appen hjälper användarna att samla data och därmed omedelbart skapa rapporter för revision, kvalitetssäkring, säkerhetsinspektioner och maskininspektioner. SKF Shelf app 12

13 SKFs verksamhet från och med 1 januari 2014 Varje affärsområde arbetar med hela livscykeln inom sina respektive kundindustrier och utvecklar och levererar produkter, lösningar och tjänster till både OEM-företag och slutanvändare. Två affärsområden täcker tillsammans hela industrimarknaden: SKF Industrial Market, Strategic Industries SKF Industrial Market, Regional Sales and Service Det tredje affärsområdet täcker huvudsakligen fordonsmarknaden: SKF Automotive Specialty Business SKF-koncernen Försäljning per kundindustrier Industriell distribution 29% Allmän industri 11% Tung och särskild tillverkningsindustri 10% Flygindustri 6% Energi 5% Järnväg 4% Tunga arbetsfordon 3% Det fjärde affärsområdet täcker en rad produkter, lösningar, tjänster och expertis som kompletterar de andra tre affärsområdena: Bilar och lätta lastbilar 14% Fordonseftermarknaden 11% Lastbilar 5% Tvåhjulingar och elektrisk industri 2% 13

14 Industrikunder Försäljning 2013 per geografiskt område Europa 42% Nordamerika 20% Latinamerika 8% Mellanöstern och Afrika 4% Asien/Stillahavsområdet 26% Tunga arbetsf Tung och särs tillverkningsin Järnväg 6% Energi 7% Övrigt 8% Flygindustri 8 SKF Industrial Market Strategic Industries SKF Industrial Market, Strategic Industries består av sju affärsenheter som utvecklar, erbjuder och säljer ett brett sortiment av produkter, lösningar och tjänster till både OEM-företag och slutanvändare inom sina respektive industrier. Affärsenheterna är flygindustri, förnybar energi, traditionell energi, industriella drivsystem, precisionsindustri, järnväg och tunga arbetsfordon samt smörjsystem. Affärsområdet förser också alla SKFs kundindustrier med ett brett utbud av lösningar som bygger på kunskap om och tillverkning av en mängd olika lager såsom sfäriska och cylindriska rullager, vinkelkontaktkullager, medelstora spårkullager och superprecisionslager, lagerhus och enheter samt smörjsystem, produkter för rörelsestyrning, magnetlager, elektroniska styrsystem och kopplingar. Strategic Industries Försäljning, Mkr Försäljning inklusive intern försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal*, % 8,9 9,8 Tillgångar och skulder, netto, Mkr Registrerat antal anställdas * Rörelsemarginalen är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med organisationen

15 Försäljning 2013 per kundindustrier Tunga arbetsfordon 4% Tung och särskild tillverkningsindustri 13% Järnväg 6% Energi 7% Övrigt 8% Flygindustri 8% Industriell distribution 39% Allmän industri 15% SKF Industrial Market Regional Sales and Service SKF Industrial Market, Regional Sales and Service är indelat i sju geografiska regioner: Nordamerika; Latinamerika; Nordeuropa; Västeuropa; Central- och Östeuropa samt Mellanöstern och Afrika; Kina; och Asien och Stillahavsområdet. Regional Sales and Service erbjuder ett komplett sortiment av produkter, lösningar och tjänster till både OEM-företag och slutanvändare inom metallbearbetning, massa och papper, gruv- och cementindustri, livsmedelsindustri och marin industri. Affärsområdet levererar också tjänster till de av SKFs kundindustrier som inte täcks in av Strategic Industries. Affärsområdet ansvarar för att hantera och arbeta med SKFs industriella återförsäljare på runt orter runt om i världen. Regional Sales and Service driver också fem center för tillståndsövervakning som konstruerar och tillverkar världsledande maskinoch programvara, såväl som ett brett utbud av kundanpassade bearbetade tätningar. Regional Sales and Services utvecklar och driver SKFs nät av SKF Solution Factory som erbjuder teknisk expertis inom SKFs fem tekniska plattformar. Regional Sales and Service Försäljning, Mkr Försäljning inklusive intern försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal*, % 12,1 12,5 Tillgångar och skulder, netto, Mkr Registrerat antal anställdas * Rörelsemarginalen är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med organisationen

16 Fordonskunder Försäljning 2013 per geografiskt område och kundindustrier Europa 46% Nordamerika 24% Latinamerika 9% Asien/Stillahavsområdet 20% Mellanöstern och Afrika 1% Bilar och lätta lastbilar 47% Lastbilar 15% Tvåhjulingar och elektrisk industri 7% Fordonseftermarknaden 28% Övrigt 3% SKF Automotive SKF Automotive förser tillverkare av bilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, släp, bussar och tvåhjulingar samt fordonseftermarknaden med innovativa, hållbara lösningar. SKF Automotive tillhandahåller också energibesparande lösningar för hushållsmaskiner, bärbara elverktyg och elmotorer. Affärsområdet utvecklar och tillverkar lager och tätningar och tillhörande produkter och tjänster samt skräddarsydda lösningar för e-drivlina, drivlina, elmotor, motor, styrning, hjulupphängning och hjulsystem. För fordonseftermarknaden tillhandahåller SKF Automotive reservdelar till bilar, lastbilar och tvåhjulingar med leveranser via bil- och reservdelsåterförsäljare. Produkterbjudandet består av färdiga reparationssatser som innehåller alla komponenter och verktyg som krävs för en komplett reparation. SKF Automotive Försäljning, Mkr Försäljning inklusive intern försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal*, % 3,9 2,3 Tillgångar och skulder, netto, Mkr Registrerat antal anställdas * Rörelsemarginalen är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med organisationen

17 Specialty Business Sedan 1 januari 2014 ingår följande enheter i affärsområdet Specialty Business: Kaydon Corporation Kaydon förvärvades i oktober 2013 och verksamheten marknadsförs under sina egna varumärken, vilka ingår i SKFs bekräftade varumärken. Kaydon är en ledande konstruktör och tillverkare av lager och produkter för hastighetskontroll inklusive industristötdämpare, gasfjädrar och vibrationsisolerande produkter. Företaget betjänar kunder i ett flertal industrier som flyg, försvar, medicinteknik, halvledare, vindenergi, materialhantering och verktygsmaskiner. PEER Bearing Company PEER tillverkar främst spårkullager, koniska rullager, lager för jordbruksmaskiner och monterade lagerenheter. PEER betjänar kunder inom segment som jordbruksmaskiner, materialhantering, klimatanläggningar och mekanisk krafttransmission. General Bearing Corporation (GBC) GBC tillverkar kullager, koniska rullager och precisionsrullar. Företaget betjänar främst OEM-företag och slutanvändare inom lastbils- släp- och fordonsindustri samt transportindustri. SKF Logistics Services SKF Logistics Services ansvarar för att samordna transporter, materialhantering, lagerstyrning, lagerhållning, paketering och säkerhet inom koncernen. SKF når mer än kunddestinationer med korta ledtider genom sitt globala transportnät samt regionala och lokala distributionscenter och varulager. SKF hjälper också andra företag att optimera sina integrerade logistiklösningar och därigenom uppnå konkurrenskraftiga priser, service och flexibilitet. I mer än tio år har SKF tillhandahållit logistiktjänster till externa kunder. 17

18 Miljöomsorg Miljöomsorg fokuserar på koncernens ansvar att ständigt sträva efter att minska miljöeffekterna från såväl de egna verksam heterna som leverantörernas. SKF BeyondZero kombinerar detta med strategin att förbättra kundernas miljöprestanda genom produkter och lösningar som förbättrar energieffektivitet och minskar miljöpåverkan. Dessa definieras, mäts och verifieras för att inkluderas i sortimentet inom SKF BeyondZero. SKF vidtar ständigt miljöåtgärder i olika stadier av produkternas livscykel och verksamhetens hela värdekedja. Tack vare livscykelperspektivet kan koncernen fokusera på vilka råmaterial som väljs, hur dessa används och bearbetas, hur mycket energi som förbrukas av SKFs produkter under drift i kundens installationer och hur de omhändertas när de har tjänat ut. ISO samt SKFs miljö-, hälso- och säkerhetspolicy I slutet av 2013 omfattade SKFs globala ISO certifiering 114 enheter i 32 länder. Syftet med en global certifiering är att alla SKFs tillverkningsenheter, teknik- och utvecklingscenter samt logistikcenter ska upprätthålla en hög prestanda oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden i landet. I SKFs miljö-, hälso- och säkerhetspolicy beskrivs företagets arbete för att både kort- och långsiktigt skydda miljön samt skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna. SKFs första miljöpolicy gavs ut Klimatförändringar I enlighet med SKF BeyondZero utgår SKFs klimatstrategi och mål från ett livscykelperspektiv som syftar till att minska utsläppen relaterade till leverans av råmaterial, transport, tillverkning och drift samt möjliggöra lösningar som genererar låga koldioxid utsläpp med hjälp av SKFs produkter och tjänster. 18

19 Målen nedan är en del av SKFs åtaganden enligt WWF, Världsnaturfondens klimatprogram Climate Savers. Råmaterial och komponenter 100% av SKFs energiintensiva större leverantörer certifierade enligt energiledningsstandarden ISO år 2016 SKFs verksamheter Minska SKF-koncernens totala årliga energianvändning med 5% under 2006 års nivå senast år 2016 Minska energiförbrukningen för produktionen med 5% per år under perioden Godstransport Minska koldioxidutsläppen/tonkilometer för alla transporter som hanteras av SKF Logistics Services med 30% fram till slutet av 2016 jämfört med 2011 Kundlösningar Fyrdubbla intäkterna från produktportföljen SKF BeyondZero från 2,5 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder kronor 2016 Andra viktiga miljöaspekter Som ett tillverkande företag fokuserar SKF på att förstå och minska de resulterande miljöeffekterna av dess verksamheter. Koncernen har etablerat mål och strategier som driver fortsatt minskad miljöpåverkan. Några av fokusområdena är: Materialanvändning Avfallshantering och återvinning Kemikalieanvändning Vattenanvändning och utsläpp Förpackningsmaterial Nya byggnationer För mer information om hur SKF arbetar med dessa aspekter samt detaljerad miljödata, se skf.com eller SKF Årsredovisning 2013 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat. 19

20 Medarbetaromsorg Medarbetaromsorg handlar om att skapa en säker arbetsmiljö och att främja hälsa, utbildning och välbefinnande för SKFs medarbetare. Mänskliga rättigheter och arbetsrätt Att upprätthålla och värna principerna för mänskliga rättigheter och arbetsmiljö är av största vikt för SKF. SKFs etiska riktlinjer täcker in företagets skyldigheter gentemot alla intressenter och ska tilllämpas på alla verksamheter världen över. Därutöver finns en strikt konfidentiell rutin för whistleblowing genom vilken alla medarbetare kan rapportera beteenden eller ageranden som strider mot SKFs etiska riktlinjer. Säkerhet på arbetsplatsen noll olyckor och OHSAS Vid slutet av 2013 hade 122 av 233 SKF-enheter världen över uppnått noll olyckor under fyra kvartal i följd eller längre. Projektet för noll olyckor, som startades år 2000, syftar till att skapa olycksfria arbetsplatser. OHSAS är ett arbetsmiljöledningssystem som är kompatibelt med ISO 9000 och ISO och som omfattar kontroll av hälso- och säkerhetsrisker samt förbättrar prestanda på området. SKF är certifierat enligt OHSAS sedan Arbetsmiljö I syftet att ständigt förbättra arbetsmiljön genomför SKF en global arbetsklimatanalys var artonde månad. I enkäten ger medarbetarna återkoppling kring företagets resultat med avseende på dess värder ingar och viktiga fokusområden, såsom verksamhet, hållbarhet och kunskapsspridning. Det här verktyget ger också en finger visning om förtroende, samarbete, personlig utveckling och kontinuerliga förbättringar inom arbetsgrupper och avdelningar. Utbildning och utveckling Alla SKF-medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan som ska uppdateras årligen genom utvecklingssamtal med respektive chef. Vid senaste uppföljningen 2012 hade 65% av koncernens anställda haft ett utvecklingssamtal inom de senaste tolv månaderna och 54% anser sig ha en individuell utvecklingsplan. 20

21 Samhällsomsorg Samhällsomsorg omfattar de aktiviteter som bidrar till en positiv social utveckling i de lokala samhällen där koncernen verkar. SKFs medarbetare runtom i världen har befogenhet att engagera sig i de lokala samhällena genom olika sociala aktiviteter och åtgärder. Just nu bedriver SKF över 200 projekt världen över. Samhälls programmens antal och bredd visar inte bara hur stora de lokala behoven är. Nedan följer några exempel, fler finns på skf.com. Skolgång och yrkesutbildning Basky-projektet - Österrike Skolbyggnation Peru Siirt projektet, jämlik skolgång bland flickor och pojkar Turkiet Wissenwerkstatt, teknisk verkstad Tyskland Ungdom och idrott Gothia Cup Sverige Meet the World världsomspännande, runt 20 länder SKFs Sportacademi Indien Hjälp till lokalsamhället TECHO, stadsdelsutveckling Argentina Habitat for humanity, hem för låginkomsttagare USA Neigbours Against AIDS, sammanslutning för hälsa Kenya Legae child care centre, daghem Sydafrika SKFs skogsplanteringprojekt Kina Sponsorskap Internationella vetenskapsfestivalen Sverige Shell Eco-Marathon, Americas USA I SKFs sociala policy har SKFs enheter ett enkelt ramverk som vägleder och hjälper de lokala ledningarna i hur de bäst involverar SKF i givande projekt som gynnar samhället och dess invånare. 21

22 Aktier och aktieägare SKF-aktierna per den 31 december 2013 SKFs A- och B-aktier har varit noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB sedan Det totala antalet omsatta aktier under 2013 var SKF-aktien handlas också på andra marknadsplatser, de viktigaste är Chi-X Europe Limited, Bats Europe, Turquoise och Burgundy. Det totala 2013 antalet omsatta aktier på dessa fyra marknadsplatser tillsammans under 2013 var SKFs ADR (American Deposity Receipts) handlas på OTC-marknaden i USA. Geografisk ägarfördelning Sverige 54% Europa exkl. Sverige 20% USA 23% Övriga världen 3% De fem största aktieägarna per den 31 december 2013 I procent av röstetalet I procent av antal aktier Foundation Asset Mangement 29,49 12,92 Swedbank Robur Funds 1,90 2,96 Alecta 3,70 2,18 AMF 1,18 2,08 SEB Investment Management 0,97 1,34 SKF-aktiernas kursutveckling SEK B-aktien A-aktien OMX Stockholm_PI (normaliserat mot B-aktien) Omsatt antal B-aktier tal Omsatt antal A-aktier tal 2009 Källa: Macrobond Miljoner

23 Koncernledning per den 1 januari 2014 Tom Johnstone* Henrik Lange* Rakesh Makhija* President och Chief Executive Officer Executive Vice President och Chief Financial Officer President, SKF Industrial Market, Strategic Industries Vartan Vartanian* President, SKF Industrial Market, Regional Sales and Service Tryggve Sthen* President, SKF Automotive Alan Begg Senior Vice President, Group Technology Development Carina Bergfelt General Counsel och Senior Vice President, Group Legal and Sustainability Poul Jeppesen President och Chief Executive Officer, SKF USA Inc. Manfred Neubert President, SKF GmbH Bo-Inge Stensson Senior Vice President, Group Purchasing Kent Viitanen Senior Vice President, Group People and Business Excellence Lars Wilsby Senior Vice President, Group Business Transformation Ingalill Östman Senior Vice President, Group Communications and Government Relations * medlem i Group Executive Committee Styrelse per den 28 mars 2014 Vald av årsstämman Leif Östling, ordförande Tom Johnstone, vd och koncernchef Ulla Litzén Lena Treschow Torell Peter Grafoner Lars Wedenborn Joe Loughrey Jouko Karvinen Baba Kalyani Hock Goh Marie Bredberg Arbetstagarrepresentanter Niklas Thoresson Kennet Carlsson Martin Björkman Virpi Ring 23

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef SKF Årsstämma 2014 Tom Johnstone Vd och koncernchef Utveckling per geografiskt område Organisk tillväxt i lokal valuta 2013 jämfört med 2012 Europa -3% Nordamerika -3% Asien/Stillahavsområdet 2% Latinamerika

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap På omslaget: Syahrian Abimanyu, Indonesien SKF är huvudsponsor i världens största ung domsturnering i fotboll

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Årsredovisning 2013. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2013. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2013 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Innehåll n n 2 Det här är SKF 4 Vd har ordet n n 8 Förvaltningsberättelse 20 SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat 2013 22 Mål och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000. Press release SKF - Halvårsrapport 2001 Ytterligare förbättrad vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på 1 611 Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com Investor Relations: Marita Björk, +46

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsredovisning 2014. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2014. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2014 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Innehåll n n n n 2 Det här är SKF 4 Vd har ordet 9 Förvaltningsberättelse 20 SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat 2014 22 Strategi

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 15.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 14.30. Årsstämma För att

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet över hela landet Vi tillför vården nödvändig personal

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 26 mars 2015 samt valberedningens

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2015

SKF Rapport första kvartalet 2015 Pressmeddelande 17 april 2015 SKF Rapport första kvartalet 2015 Efterfrågan låg i linje med våra förväntningar med tillväxt på 1.4%, mätt i lokala valutor. Samtliga tre affärsområden uppvisade en försäljningsökning

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

SKF Care. Årsredovisning 2011. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

SKF Care. Årsredovisning 2011. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat SKF Care Årsredovisning 2011 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat 4 Vd har ordet 8 Förvaltningsberättelse Nyckeldata 2011 2010 Försäljning, Mkr 66 216 61 029 Rörelseresultat, Mkr 9 612 8 452

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

SKF Bokslutskommuniké 2012

SKF Bokslutskommuniké 2012 Pressmeddelande 30 januari 2013 SKF Bokslutskommuniké Vi såg en svag utveckling av försäljningen under fjärde kvartalet, i synnerhet under december, till följd av det osäkra makroekonomiska läget och reducering

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer