Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent)."

Transkript

1 SKF i korthet 2013

2 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster som teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, anläggningsoptimering, tekniska konsulttjänster och utbildning. Grundades 1907 SKF grundades 1907 och växte snabbt till ett globalt företag. Redan på 1920-talet var företaget väl etablerat i alla fem världsdelar. SKF verkar inom nästan alla industrier, inklusive förnybar energi, marin-, flyg-, järnvägs-, metall- och livsmedelsindustrin samt tillverkning av bilar och lätta lastbilar, verktygsmaskiner och medicinteknik Affärsområden SKF bedriver verksamhet i huvudsak genom sina affärsområden, se sidan 13. Varje affärsområde hanterar hela livscykeln inom de respektive industrier de ansvarar för och utvecklar samt tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster till OEM-kunder och slut användare. Fem teknikplattformar SKF grupperar sin tekniska kunskap och kompetens i fem plattformar: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. Genom att kombinera kompetens från alla eller några plattformar utvecklar företaget kundanpassade lösningar som hjälper Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent). Försäljning Medelantal anställda Materiella anläggningstillgångar Nordamerika Latinamerika Västeuropa Sverige Öste 2

3 kunderna att öka prestanda, minska energianvändning och sänka totalkostnaden. SKF samarbetar med sina kunder i samtliga faser av livscykeln och tillhandahåller alla typer av lösningar, från konstruktion och tekniska tjänster till underhållsservice och tillbaka igen till omkonstruktion för uppgradering. Försäljning och tillverkning SKF är representerat i mer än 130 länder genom egna säljbolag samt återförsäljare på mer än platser. Företaget har cirka 165 tillverkningsenheter i 29 länder. Global certifiering Koncernen är globalt certifierad enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO och den internationella standarden för arbetsmiljöledningssystem OHSAS Verksamheten är dessutom kvalitetscertifierad enligt antingen ISO 9001 eller andra särskilda industristandarder, till exempel ISO/TS för fordonsindustri, AS9100 för flygindustri eller IRIS för järnvägsindustri. Forskning och utveckling Koncernens satsningar inom forskning och utveckling har resulterat i ett stort antal innovationer, nya standarder, produkter, lösningar och tjänster. Under 2013 registrerade SKF 650 (663) nya uppfinningar och fick 468 (421) nya förstagångspatent godkända rige Östeuropa Mellanöstern och Afrika Asien/Stillahavsområdet 3

4 Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara valet: nn för våra kunder, återförsäljare och leverantörer nn för våra medarbetare nn för våra aktieägare SKF the knowledge engineering company SKFs vision är Att förse världen med SKFs kunskap, det vill säga att använda alla kunskaper som byggts upp under mer än 100 år för att utveckla och leverera produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att kunderna kan vara mer framgångsrika och lönsamma. Den geografiska dimensionen SKF är ett globalt företag med lokal närvaro. Var än kunderna befinner sig finns lokal expertis som kombinerar sina kompetenser för att ta fram specifika lösningar som uppfyller kundernas behov. Den lokala expertisen drar nytta av kunskap och framgångar från liknande industrier runtom i världen. 4

5 Drivkrafter nn Lönsamhet nn Kvalitet nn Innovation nn Snabbhet nn Hållbarhet Värderingar nn Ansvar och befogenheter nn Etik och moral nn Öppenhet nn Lagarbete Kunddimensionen SKFs kunder återfinns i de flesta industrier. Varje kund och industri har sina särskilda tekniska och kommersiella utmaningar. Att arbeta för så många olika industrier skapar möjligheter för SKF att både utveckla specifika produkter och tjänster för varje industri men också att tillämpa kunskaper från en industri på en annan. Teknikdimensionen SKFs fem teknikplattformar är Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. SKFs specialister inom varje plattform bedriver ett nära samarbete med industri- och säljorganisationen för att utveckla och erbjuda nya produkter och avancerade integrerade lösningar som möter kundernas behov. Att skapa värde för kunden med hjälp av dessa tre dimensioner är vad SKF kallar The Power of Knowledge Engineering. 5

6 SKF Care SKF Care är företagets gemensamma begrepp för att införliva hållbarhet i hela verksamheten. Det handlar om omsorg om verksamheten, miljön, medarbetarna och samhället. Målet är att integrera SKF Care i alla aspekter av koncernens aktiviteter och verksamheter för att skapa långsiktigt värde i SKF. Affärsomsorg Medarbetaromsorg SKF BeyondZero SKF Care Miljöomsorg Samhällsomsorg SKFs miljöstrategi SKF BeyondZero är att skapa en sammantagen positiv miljöpåverkan SKF BeyondZero består av två parallella tillvägagångssätt: att minska miljöpåverkan från SKFs verksamheter att erbjuda ny innovativ teknik i form av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar kundernas miljöprestanda. Miljöprestanda verifieras med en internt utvecklad metod som är granskad av externa revisorer. Under 2013 genererade portföljen SKF BeyondZero totalt miljoner kronor i intäkter. Koncernens mål är att nå 10 miljarder kronor

7 Affärsomsorg Affärsomsorg bygger på ett starkt kundfokus och på att leverera ett starkt och hållbart finansiellt resultat och rätt avkastning till aktieägarna. Dessa resultat ska uppnås i enlighet med högsta etiska standarder. SKFs utveckling till ett robustare företag SKF har successivt utvecklats till ett robustare företag med en ökad förmåga att generera vinst och försäljningstillväxt. Rörelsemarginalen har utvecklats mycket positivt under ett antal år tack vare en tydlig inriktning att minska kapitalintensiteten och förbättra affärsmixen. SKF har gjort betydande förändringar med avseende på företagets fasta kostnader under flera år bland annat genom att avyttra och lägga ut stål- och komponenttillverkning på underleverantörer. Väsentliga avyttringar har varit ståltillverkningen (2006) och diverse komponenttillverkning såsom kulor och rullar, hållare samt smidda och svarvade ringar. Betydande steg har också tagits för att stärka försäljningstillväxten genom ökat fokus på snabbväxande industrier och regioner samt att tillföra ytterligare teknik såsom smörjsystem. Ett antal nyckelförvärv har gjorts inom alla fem teknikplattformar för att göra koncernen till en ännu bättre samarbetspartner till sina kunder. För mindre än tio år sedan var SKF exempelvis ingen större aktör inom automatiska smörjsystem men idag är företaget en marknadsledare inom området. Geografiskt sett har SKFs försäljning i Asien nästan fördubblat sin andel av koncernens totala försäljning det senaste decenniet. Försäljningen till industriella kunder har under samma period ökat från 60% till mer än 70%. Investeringar har gjorts inom tillverkning på snabbväxande marknader och i länder med bästa kostnadsläge för att stödja tillväxten och stärka koncernens konkurrenskraft. 7

8 Nyckeldata Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 5,8 11,3 Resultat före skatt, Mkr Resultat i kronor per aktie 2,00 10,23 Utdelning i kronor per aktie 5,50 5,50 Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella poster, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,5 16,2 Soliditet, % 29,8 37,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Registrerat antal anställda, 31 december Medelantal anställda Intäkter från produkter och lösningar inom SKF BeyondZero, Mkr Antal aktier 31 december 2013: , varav A-aktier och B-aktier. Försäljningsutveckling Mkr ,7% 2,5% 0,0% -3,3% Försäljning 2012 Volym Struktur Pris/mix Valuta Försäljning

9 SKFs mål och strategi SKFs övergripande finansiella mål är att skapa värde för sina aktieägare. Avkastningen på aktieägarnas investering i SKF bör långsiktigt överstiga den riskfria räntan med runt fem procentenheter. Detta mål ska uppnås genom att i alla avseenden bedriva verksamheten enligt principerna under begreppet SKF Care för att på så sätt beakta finansiella, sociala och miljömässiga aspekter. SKFs finansiella mål: en rörelsemarginal på 15% en årlig försäljningstillväxt i lokala valutor på 8% en avkastning på sysselsatt kapital på 20% SKFs affärsstrategi för att uppnå hållbar lönsam tillväxt och finansiella mål är att: hålla ett tydligt och målmedvetet kundfokus. tillämpa livscykelkonceptet. använda sekundära varumärken för att nå nya marknader och kunder. stärka produktportföljen genom ökade satsningar på forskning och utveckling samt genom förvärv. skapa och tillvarata värde genom inriktning på SKFs plattformar och kundindustrier. åstadkomma en positiv miljöpåverkan genom att: - minska negativ miljöpåverkan från företagets verksamheter - tillhandahålla tekniskt innovativa produkter, lösningar och tjänster som minskar kundernas miljöpåverkan. fokusera på snabbväxande industrier och regioner. använda Business Excellence för att öka effektiviteten i verksamheten samt minska onödigt arbete och kostnader. optimera avkastningen på sysselsatt kapital. utveckla och vårda SKFs varumärke. attrahera och behålla rätt medarbetare. Rörelsemarginal % 14,2 14,7 12,0 11,9 5,7 8,0 13,8 14,5 11,3 5,8 Förändringar i försäljning i lokal valuta % år-över-år -20,0 1,0 14,2 0,0 11,5 4,8-2,5 0,4-0,7 2,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 9,1 24,0 23,6 16,2 7, Inkl. engångskostnader Engångskostnader Förvärv/avyttringar Organisk tillväxt har räknats om på grund av IAS 19. För 2011 och tidigare år används de gamla reglerna för IAS 19. 9

10 SKFs prioriteringar g Hållbar lönsam tillväxt Affärsomsorg Medarbetaromsorg g Kostnadsminskningar SKF BeyondZero SKF Care Investeringar och innovation g Miljöomsorg Samhällsomsorg Kapitaleffektivitet g Till stöd för strategin har SKF definierat fyra prioriteringar på kort sikt. Dessa är: 1. Hållbar lönsam tillväxt Detta uppnås genom att använda teknik för att bredda SKFs förmåga att hjälpa kunderna under hela livscykeln och genom att lansera nya produkter med framför allt energi effektivitet i fokus. SKF utvecklar även sina sekundära varumärken för att betjäna ytterligare nya kunder och applikationer bättre genom förvärv för att komplettera produktportfölj, kundnärvaro och geografiska närvaro. 2. Investeringar och innovation Fokus på att föra tillverkningsresurser och innovationsaktiviteter närmare kunderna genom forskning och utveckling för att snabbare kunna lansera och kommersialisera nya produkter. SKF fokuserar även på nya IT-system och mobilitet för att ta SKFs kunskap närmare kunderna. 3. Kapitaleffektivitet Inkluderar både bundet kapital och sysselsatt kapital netto. Målet för sysselsatt kapital netto är 27% av försäljningen och gäller från 1 januari Kostnadsminskningar SKF Business Excellence är SKFs verktyg för att leverera värde till kunder på ett verkningsfullt och effektivt sätt och samtidigt minska kostnaderna. Prioriteringen är även kopplad till SKFs sparprogram som presenterades i slutet av

11 Specifikation Konstruktion och utveckling Tillverkning och testning SKF Livscykelhantering Underhåll och reparation Drift och övervakning Installation och idrifttagning Livscykelhantering SKF erbjuder kundanpassade produkter och lösningar som förbättrar prestanda samt minskar energianvändningen och den totala kostnaden för kunden. Inköpskostnaden för en maskin är ofta 10 15% av den totala kostnaden under hela brukbarhetstiden från specifikation till dess att maskinen tas ur drift. Resterande 85 90% handlar om drift och underhåll. Därför är ett livscykelperspektiv av stor vikt för att öka maskintiden, minska underhållet och energianvändningen samt sänka den totala ägandekostnaden för utrustningen. SKF samarbetar med sina kunder inom samtliga faser av livscykeln och tillhandhåller lösningar från konstruktion till underhåll och tillbaka igen till omkonstruktion för uppgradering. Programvara för dokumenterade lösningar SKF använder sin programvara för dokumenterade lösningar för att beräkna och verifiera värdet som SKF levererar till kund. I samband med det har SKF samlat praktikfall som redovisar godkända värden i mer än 25 olika industrigrenar. Från 2003 till 2013 tillhandahöll SKF godkända besparingar till kunder på sammanlagt 27 miljarder kronor. För 2013 var motsvarande belopp runt 4 miljarder kronor. 11

12 SKFs appar ett exempel på hur SKFs kunskap förs närmare kunderna I slutet av 2013 hade SKF 36 appar för Apple ios och Google Android i syfte att underlätta beräkningar, utbildning, datainsamling, produktval samt inhämtning av information och kunskap om SKF för kunder. Nedan följer några exempel på hur dessa verktyg kan stödja och effektivisera ingenjörers arbete. SKF Shelf app SKF Shelf app är ett sätt att få information om SKF genom smartphones eller läsplattor. Användaren kan på ett enkelt sätt hitta och ladda ner SKFs produktinformation och broschyrer. Informationen sorteras efter använd arens behov och ger möjlighet att lämna kommentarer genom att tex markera vissa delar av informationen eller genom att lägga till korta anteckningar. Det går även enkelt och snabbt att dela informationen med andra. SKF app för datainsamling SKF har utvecklat en tjänst som mobiliserar och digitaliserar data och informationsinsamlingsprocesser. SKFs kunskap inom datainsamling har applicerats i en app och informationen är säkrad i SKF molnet. Appen hjälper användarna att samla data och därmed omedelbart skapa rapporter för revision, kvalitetssäkring, säkerhetsinspektioner och maskininspektioner. SKF Shelf app 12

13 SKFs verksamhet från och med 1 januari 2014 Varje affärsområde arbetar med hela livscykeln inom sina respektive kundindustrier och utvecklar och levererar produkter, lösningar och tjänster till både OEM-företag och slutanvändare. Två affärsområden täcker tillsammans hela industrimarknaden: SKF Industrial Market, Strategic Industries SKF Industrial Market, Regional Sales and Service Det tredje affärsområdet täcker huvudsakligen fordonsmarknaden: SKF Automotive Specialty Business SKF-koncernen Försäljning per kundindustrier Industriell distribution 29% Allmän industri 11% Tung och särskild tillverkningsindustri 10% Flygindustri 6% Energi 5% Järnväg 4% Tunga arbetsfordon 3% Det fjärde affärsområdet täcker en rad produkter, lösningar, tjänster och expertis som kompletterar de andra tre affärsområdena: Bilar och lätta lastbilar 14% Fordonseftermarknaden 11% Lastbilar 5% Tvåhjulingar och elektrisk industri 2% 13

14 Industrikunder Försäljning 2013 per geografiskt område Europa 42% Nordamerika 20% Latinamerika 8% Mellanöstern och Afrika 4% Asien/Stillahavsområdet 26% Tunga arbetsf Tung och särs tillverkningsin Järnväg 6% Energi 7% Övrigt 8% Flygindustri 8 SKF Industrial Market Strategic Industries SKF Industrial Market, Strategic Industries består av sju affärsenheter som utvecklar, erbjuder och säljer ett brett sortiment av produkter, lösningar och tjänster till både OEM-företag och slutanvändare inom sina respektive industrier. Affärsenheterna är flygindustri, förnybar energi, traditionell energi, industriella drivsystem, precisionsindustri, järnväg och tunga arbetsfordon samt smörjsystem. Affärsområdet förser också alla SKFs kundindustrier med ett brett utbud av lösningar som bygger på kunskap om och tillverkning av en mängd olika lager såsom sfäriska och cylindriska rullager, vinkelkontaktkullager, medelstora spårkullager och superprecisionslager, lagerhus och enheter samt smörjsystem, produkter för rörelsestyrning, magnetlager, elektroniska styrsystem och kopplingar. Strategic Industries Försäljning, Mkr Försäljning inklusive intern försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal*, % 8,9 9,8 Tillgångar och skulder, netto, Mkr Registrerat antal anställdas * Rörelsemarginalen är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med organisationen

15 Försäljning 2013 per kundindustrier Tunga arbetsfordon 4% Tung och särskild tillverkningsindustri 13% Järnväg 6% Energi 7% Övrigt 8% Flygindustri 8% Industriell distribution 39% Allmän industri 15% SKF Industrial Market Regional Sales and Service SKF Industrial Market, Regional Sales and Service är indelat i sju geografiska regioner: Nordamerika; Latinamerika; Nordeuropa; Västeuropa; Central- och Östeuropa samt Mellanöstern och Afrika; Kina; och Asien och Stillahavsområdet. Regional Sales and Service erbjuder ett komplett sortiment av produkter, lösningar och tjänster till både OEM-företag och slutanvändare inom metallbearbetning, massa och papper, gruv- och cementindustri, livsmedelsindustri och marin industri. Affärsområdet levererar också tjänster till de av SKFs kundindustrier som inte täcks in av Strategic Industries. Affärsområdet ansvarar för att hantera och arbeta med SKFs industriella återförsäljare på runt orter runt om i världen. Regional Sales and Service driver också fem center för tillståndsövervakning som konstruerar och tillverkar världsledande maskinoch programvara, såväl som ett brett utbud av kundanpassade bearbetade tätningar. Regional Sales and Services utvecklar och driver SKFs nät av SKF Solution Factory som erbjuder teknisk expertis inom SKFs fem tekniska plattformar. Regional Sales and Service Försäljning, Mkr Försäljning inklusive intern försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal*, % 12,1 12,5 Tillgångar och skulder, netto, Mkr Registrerat antal anställdas * Rörelsemarginalen är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med organisationen

16 Fordonskunder Försäljning 2013 per geografiskt område och kundindustrier Europa 46% Nordamerika 24% Latinamerika 9% Asien/Stillahavsområdet 20% Mellanöstern och Afrika 1% Bilar och lätta lastbilar 47% Lastbilar 15% Tvåhjulingar och elektrisk industri 7% Fordonseftermarknaden 28% Övrigt 3% SKF Automotive SKF Automotive förser tillverkare av bilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, släp, bussar och tvåhjulingar samt fordonseftermarknaden med innovativa, hållbara lösningar. SKF Automotive tillhandahåller också energibesparande lösningar för hushållsmaskiner, bärbara elverktyg och elmotorer. Affärsområdet utvecklar och tillverkar lager och tätningar och tillhörande produkter och tjänster samt skräddarsydda lösningar för e-drivlina, drivlina, elmotor, motor, styrning, hjulupphängning och hjulsystem. För fordonseftermarknaden tillhandahåller SKF Automotive reservdelar till bilar, lastbilar och tvåhjulingar med leveranser via bil- och reservdelsåterförsäljare. Produkterbjudandet består av färdiga reparationssatser som innehåller alla komponenter och verktyg som krävs för en komplett reparation. SKF Automotive Försäljning, Mkr Försäljning inklusive intern försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal*, % 3,9 2,3 Tillgångar och skulder, netto, Mkr Registrerat antal anställdas * Rörelsemarginalen är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med organisationen

17 Specialty Business Sedan 1 januari 2014 ingår följande enheter i affärsområdet Specialty Business: Kaydon Corporation Kaydon förvärvades i oktober 2013 och verksamheten marknadsförs under sina egna varumärken, vilka ingår i SKFs bekräftade varumärken. Kaydon är en ledande konstruktör och tillverkare av lager och produkter för hastighetskontroll inklusive industristötdämpare, gasfjädrar och vibrationsisolerande produkter. Företaget betjänar kunder i ett flertal industrier som flyg, försvar, medicinteknik, halvledare, vindenergi, materialhantering och verktygsmaskiner. PEER Bearing Company PEER tillverkar främst spårkullager, koniska rullager, lager för jordbruksmaskiner och monterade lagerenheter. PEER betjänar kunder inom segment som jordbruksmaskiner, materialhantering, klimatanläggningar och mekanisk krafttransmission. General Bearing Corporation (GBC) GBC tillverkar kullager, koniska rullager och precisionsrullar. Företaget betjänar främst OEM-företag och slutanvändare inom lastbils- släp- och fordonsindustri samt transportindustri. SKF Logistics Services SKF Logistics Services ansvarar för att samordna transporter, materialhantering, lagerstyrning, lagerhållning, paketering och säkerhet inom koncernen. SKF når mer än kunddestinationer med korta ledtider genom sitt globala transportnät samt regionala och lokala distributionscenter och varulager. SKF hjälper också andra företag att optimera sina integrerade logistiklösningar och därigenom uppnå konkurrenskraftiga priser, service och flexibilitet. I mer än tio år har SKF tillhandahållit logistiktjänster till externa kunder. 17

18 Miljöomsorg Miljöomsorg fokuserar på koncernens ansvar att ständigt sträva efter att minska miljöeffekterna från såväl de egna verksam heterna som leverantörernas. SKF BeyondZero kombinerar detta med strategin att förbättra kundernas miljöprestanda genom produkter och lösningar som förbättrar energieffektivitet och minskar miljöpåverkan. Dessa definieras, mäts och verifieras för att inkluderas i sortimentet inom SKF BeyondZero. SKF vidtar ständigt miljöåtgärder i olika stadier av produkternas livscykel och verksamhetens hela värdekedja. Tack vare livscykelperspektivet kan koncernen fokusera på vilka råmaterial som väljs, hur dessa används och bearbetas, hur mycket energi som förbrukas av SKFs produkter under drift i kundens installationer och hur de omhändertas när de har tjänat ut. ISO samt SKFs miljö-, hälso- och säkerhetspolicy I slutet av 2013 omfattade SKFs globala ISO certifiering 114 enheter i 32 länder. Syftet med en global certifiering är att alla SKFs tillverkningsenheter, teknik- och utvecklingscenter samt logistikcenter ska upprätthålla en hög prestanda oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden i landet. I SKFs miljö-, hälso- och säkerhetspolicy beskrivs företagets arbete för att både kort- och långsiktigt skydda miljön samt skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna. SKFs första miljöpolicy gavs ut Klimatförändringar I enlighet med SKF BeyondZero utgår SKFs klimatstrategi och mål från ett livscykelperspektiv som syftar till att minska utsläppen relaterade till leverans av råmaterial, transport, tillverkning och drift samt möjliggöra lösningar som genererar låga koldioxid utsläpp med hjälp av SKFs produkter och tjänster. 18

19 Målen nedan är en del av SKFs åtaganden enligt WWF, Världsnaturfondens klimatprogram Climate Savers. Råmaterial och komponenter 100% av SKFs energiintensiva större leverantörer certifierade enligt energiledningsstandarden ISO år 2016 SKFs verksamheter Minska SKF-koncernens totala årliga energianvändning med 5% under 2006 års nivå senast år 2016 Minska energiförbrukningen för produktionen med 5% per år under perioden Godstransport Minska koldioxidutsläppen/tonkilometer för alla transporter som hanteras av SKF Logistics Services med 30% fram till slutet av 2016 jämfört med 2011 Kundlösningar Fyrdubbla intäkterna från produktportföljen SKF BeyondZero från 2,5 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder kronor 2016 Andra viktiga miljöaspekter Som ett tillverkande företag fokuserar SKF på att förstå och minska de resulterande miljöeffekterna av dess verksamheter. Koncernen har etablerat mål och strategier som driver fortsatt minskad miljöpåverkan. Några av fokusområdena är: Materialanvändning Avfallshantering och återvinning Kemikalieanvändning Vattenanvändning och utsläpp Förpackningsmaterial Nya byggnationer För mer information om hur SKF arbetar med dessa aspekter samt detaljerad miljödata, se skf.com eller SKF Årsredovisning 2013 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat. 19

20 Medarbetaromsorg Medarbetaromsorg handlar om att skapa en säker arbetsmiljö och att främja hälsa, utbildning och välbefinnande för SKFs medarbetare. Mänskliga rättigheter och arbetsrätt Att upprätthålla och värna principerna för mänskliga rättigheter och arbetsmiljö är av största vikt för SKF. SKFs etiska riktlinjer täcker in företagets skyldigheter gentemot alla intressenter och ska tilllämpas på alla verksamheter världen över. Därutöver finns en strikt konfidentiell rutin för whistleblowing genom vilken alla medarbetare kan rapportera beteenden eller ageranden som strider mot SKFs etiska riktlinjer. Säkerhet på arbetsplatsen noll olyckor och OHSAS Vid slutet av 2013 hade 122 av 233 SKF-enheter världen över uppnått noll olyckor under fyra kvartal i följd eller längre. Projektet för noll olyckor, som startades år 2000, syftar till att skapa olycksfria arbetsplatser. OHSAS är ett arbetsmiljöledningssystem som är kompatibelt med ISO 9000 och ISO och som omfattar kontroll av hälso- och säkerhetsrisker samt förbättrar prestanda på området. SKF är certifierat enligt OHSAS sedan Arbetsmiljö I syftet att ständigt förbättra arbetsmiljön genomför SKF en global arbetsklimatanalys var artonde månad. I enkäten ger medarbetarna återkoppling kring företagets resultat med avseende på dess värder ingar och viktiga fokusområden, såsom verksamhet, hållbarhet och kunskapsspridning. Det här verktyget ger också en finger visning om förtroende, samarbete, personlig utveckling och kontinuerliga förbättringar inom arbetsgrupper och avdelningar. Utbildning och utveckling Alla SKF-medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan som ska uppdateras årligen genom utvecklingssamtal med respektive chef. Vid senaste uppföljningen 2012 hade 65% av koncernens anställda haft ett utvecklingssamtal inom de senaste tolv månaderna och 54% anser sig ha en individuell utvecklingsplan. 20

21 Samhällsomsorg Samhällsomsorg omfattar de aktiviteter som bidrar till en positiv social utveckling i de lokala samhällen där koncernen verkar. SKFs medarbetare runtom i världen har befogenhet att engagera sig i de lokala samhällena genom olika sociala aktiviteter och åtgärder. Just nu bedriver SKF över 200 projekt världen över. Samhälls programmens antal och bredd visar inte bara hur stora de lokala behoven är. Nedan följer några exempel, fler finns på skf.com. Skolgång och yrkesutbildning Basky-projektet - Österrike Skolbyggnation Peru Siirt projektet, jämlik skolgång bland flickor och pojkar Turkiet Wissenwerkstatt, teknisk verkstad Tyskland Ungdom och idrott Gothia Cup Sverige Meet the World världsomspännande, runt 20 länder SKFs Sportacademi Indien Hjälp till lokalsamhället TECHO, stadsdelsutveckling Argentina Habitat for humanity, hem för låginkomsttagare USA Neigbours Against AIDS, sammanslutning för hälsa Kenya Legae child care centre, daghem Sydafrika SKFs skogsplanteringprojekt Kina Sponsorskap Internationella vetenskapsfestivalen Sverige Shell Eco-Marathon, Americas USA I SKFs sociala policy har SKFs enheter ett enkelt ramverk som vägleder och hjälper de lokala ledningarna i hur de bäst involverar SKF i givande projekt som gynnar samhället och dess invånare. 21

22 Aktier och aktieägare SKF-aktierna per den 31 december 2013 SKFs A- och B-aktier har varit noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB sedan Det totala antalet omsatta aktier under 2013 var SKF-aktien handlas också på andra marknadsplatser, de viktigaste är Chi-X Europe Limited, Bats Europe, Turquoise och Burgundy. Det totala 2013 antalet omsatta aktier på dessa fyra marknadsplatser tillsammans under 2013 var SKFs ADR (American Deposity Receipts) handlas på OTC-marknaden i USA. Geografisk ägarfördelning Sverige 54% Europa exkl. Sverige 20% USA 23% Övriga världen 3% De fem största aktieägarna per den 31 december 2013 I procent av röstetalet I procent av antal aktier Foundation Asset Mangement 29,49 12,92 Swedbank Robur Funds 1,90 2,96 Alecta 3,70 2,18 AMF 1,18 2,08 SEB Investment Management 0,97 1,34 SKF-aktiernas kursutveckling SEK B-aktien A-aktien OMX Stockholm_PI (normaliserat mot B-aktien) Omsatt antal B-aktier tal Omsatt antal A-aktier tal 2009 Källa: Macrobond Miljoner

23 Koncernledning per den 1 januari 2014 Tom Johnstone* Henrik Lange* Rakesh Makhija* President och Chief Executive Officer Executive Vice President och Chief Financial Officer President, SKF Industrial Market, Strategic Industries Vartan Vartanian* President, SKF Industrial Market, Regional Sales and Service Tryggve Sthen* President, SKF Automotive Alan Begg Senior Vice President, Group Technology Development Carina Bergfelt General Counsel och Senior Vice President, Group Legal and Sustainability Poul Jeppesen President och Chief Executive Officer, SKF USA Inc. Manfred Neubert President, SKF GmbH Bo-Inge Stensson Senior Vice President, Group Purchasing Kent Viitanen Senior Vice President, Group People and Business Excellence Lars Wilsby Senior Vice President, Group Business Transformation Ingalill Östman Senior Vice President, Group Communications and Government Relations * medlem i Group Executive Committee Styrelse per den 28 mars 2014 Vald av årsstämman Leif Östling, ordförande Tom Johnstone, vd och koncernchef Ulla Litzén Lena Treschow Torell Peter Grafoner Lars Wedenborn Joe Loughrey Jouko Karvinen Baba Kalyani Hock Goh Marie Bredberg Arbetstagarrepresentanter Niklas Thoresson Kennet Carlsson Martin Björkman Virpi Ring 23

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.com SKF Årsredovisning 2003 inkluderande Hållbarhetsredovisning Nyckeldata 2003 2002 2001 Försäljning, Mkr 41 377 42 430

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta Årsredovisning 2010 Rundsmörjning för ditt hjärta Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Naturlig process Separering 5 2010 i korthet 6 Koncernchefen har ordet 8 Aktien 10 Artikel Better City,

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer