Strålskyddsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strålskyddsinstruktion"

Transkript

1 Forsmarks Kraftgrupp Författare / Author Brunefors Björn Fastställd av / Approved by cfq Granskad av / Checked by cfms, cfqr, cftk Datum / Date Projektnr / Project no Systemnr / System no Strålskyddsinstruktion Sammanfattning Denna instruktion omfattar allt strålskyddsarbete vid Forsmarksverket oavsett var i organisationen det bedrivs. Arbetet inom verket skall bedrivas så att alla stråldoser begränsas så långt detta rimligen kan göras med hänsyn tagen till ekonomiska som samhälleliga faktorer. Det åligger respektive chef att svara för att det finns nödvändiga detaljinstruktioner som styr den dagliga strålskyddsverksamheten, och ett särskilt utformat program som innefattar strategier för det långsiktiga personstrålskyddet. en omfattar endast arbete med joniserande strålning. Icke joniserande strålning behandlas i andra arbetsmiljödokument. Delgivning: DL2F1, DL2F2, DL2F3, DL3F1, DL3F2, DL3F3, GRP-Chef-Fx, GRP-Chef-Fxy, GRP-Chef- Fxyz, ORG-FMS, ORG-FQR, ORG-FTK 1 (30)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Mandat Målgrupp Syfte och övergripande mål Ansvar Strålskyddsföreståndare ALARA-program ALARA-grupp Strålskyddsmöten er och rapporter Gällande föreskrifter, tillstånd och villkor Rapportering Dokumentering och arkivering 10 2 Radiologisk områdeskategorisering Icke kontrollerat område Kontrollerat område Extern arbetsplats 11 3 Tillträde till kontrollerat område Allmänt Externdoskontroll Dospass / Utdrag från nationellt dosregister Interndoskontroll Personkontaminationskontroll Förbud mot att förtära mat, röka och snusa Öppna sår Regler för besöksslinga vid Forsmark Tillträdesrestriktioner Zonindelning på kontrollerat område 17 4 Dosbegränsningar Dosgränser Dos till gravida kvinnor Ammande kvinnor Begränsning av stråldos vid planering av arbeten Tillåtlig dos vid nödlägen 19 5 Skyddsutrustning Generellt Skyddsutrustning på kontrollerat område Klassningsförändring 20 6 Strålskyddsutbildning Allmän strålskyddsutbildning Kvalifikationskrav skyddspersonal 22 7 Läkarundersökning 22 8 Cafeteria på kontrollerat område Kontaminationskontroll Regler 23 2 (30)

3 9 Hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall Avfallsplaner Avfallsregister Nuklidspecifik mätning av avfall er Rapportering In- och utförsel av material Instrumentkontroll Klassningsmätningar Preparathantering Ansvar 13.2 Brandvarnare och rökdetektorer 14 Rutiner vid radiografering 15 Arbete med bestrålade bränsleelement Jodhalt i reaktorvattnet inför locklyft Aktivitet i mellankylkretsar Transporter 29 3 (30)

4 Bilageförteckning Bilaga 1 - Sammanställning av gällande föreskrifter, tillstånd och villkor Bilaga 2 - Anvisningar för skyddsrapportering Bilaga 3 - Sammanställning av krav på arkivering enligt SSMFS 2008:38 och beslut SSM 2010/3742 Bilaga 4 - Markering av zonkategorier inom kontrollerat område Bilaga 5 - Sammanfattning av dosgränser för arbetstagare och för allmänhet Bilaga 7 Dosuppgifter för utländsk personal 4 (30)

5 datum ideringar nr Ändringsomfattning och beslutsreferens samt berörda sidor ) Avsnittet nerkortat eftersom övrig text finns i Företagsprogram ALARA. LOK-referens rättad ) Förtydligat att dos avser effektiv dos. > 20 sänkt till > ) Text avseende rapportering av HASS-strålkällor redigerad, samt SSMFS-referens rättad. Text avseende rapportering av avfallsverksamheten borttagen pga att denna enligt SSMFS 2011:3 numer ska göra av blocken ) Dosintervall 25 och 100 ändrat till 20 och 100. FQR ska även delges utfallet. 2.2) Risk för alfakontamination ska särskilt uppmärksammas. tillagt. 2.3) Inget krav på elektronisk dosimeter då dosen bedöms < 0,01 msv. 3) Hänvisning till FM-I-2253 Strålskyddsrutiner för samtlig personal på kontrollerat område införd. 3.2) Krav på egenkontroll av dos på elektronisk dosimeter infört. 3.3) svenska dosregistret ändrat till CDIS. 3.4) Tillagt text om särskild uppmärksamhet vid intag av endast beta- eller alfastrålande nuklider och 6.1.2) Även utbildning given av SVAFO accepteras. 9) Hela avsnittet reviderat utifrån att SSMFS 2011:3 ersatt SSMFS 2008:22. 10) SSMFS 2011:3 har ersatt 2008:39. Text rörande minimering av införsel till kontrollerat område förtydligad. 11) Förtydligat att alla instrument/utrustning som används i strålskyddsverksamheten skall genomgå kalibrering/kontroll. Bilaga 1) Aktualitetsgranskad och uppdaterad ) Infört exakt definition på när dosprognoser behöver revideras. 2.2) Specificerat vilket dokument som styr ALI och DAC faktorer vid FKA. 3.1) Specificerat avsnittet med avseende på tjänstebesök ) Infört krav för extremitetsdosimetri ) Tagit bort styrning om hur nyckelband ska bäras; regleras i instruktion FM-I ) - Arbete med bestrålade bränsleelement uppdaterat med flertalet verksamhets specifika krav enligt tidigare beslut. Bilaga 1) Aktualitetsgranskad och uppdaterad, Inte längre giltiga beslut/tillstånd etc. borttagna och nya införda. Övriga flertalet mindre justeringar markerade med streck. ideringslistan minskad till de två sista revideringarna ) Nytt avsnitt rörande arbete vid extern arbetsplats. 3.1) Kursen Skydd och säkerhet, kontrollerat område ersatt av Strålskydd i praktiken. 3.3) Separat rutin för hantering av finländares doser har utgått, enligt SSM beslut EXT ) Förtydligat arbetsledningens ansvar för strålskyddet i avsnitt 6) Omarbetat hela avsnittet för utbildning i enlighet med flytt av 6 SSMFS 2008:26 krav uppfyllnaden från utbildningen Skydd och Särkerhet till utbildningen Strålskydd i praktiken. Förtydligat resterande krav på Skydd och Säkerhet från SSMFS 2014:2 kap Generaliserat/Förenklat/Förtydligat vissa avsnitt, bl.a. avsnitt 8. 5 (30)

6 1 Inledning 1.1 Mandat Denna instruktion är framtagen utifrån det från VD till FQ tilldelade Funktionsansvaret för radiologisk säkerhet. 1.2 Målgrupp Formell målgrupp är F12, F3, FM och FT. Specificerad målgrupp är FMS, FTK samt alla personer med tillträde till kontrollerat område. 1.3 Syfte och övergripande mål Strålskyddsarbetet i Forsmark styrs i första hand av svensk lagstiftning, Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter och tillstånd, FKAs ALARA-program samt SAFEM. All strålskyddsverksamhet i Forsmark skall bedrivas i enlighet med denna instruktion i syfte att förhindra att någon person kommer till skada på grund av strålning, samt att ingen oacceptabel spridning av radioaktiva ämnen sker. Strålskyddsverksamheten skall dessutom bedrivas med strävan att hålla såväl individuella som kollektiva doser så låga som möjligt, d v s ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principen ska tillämpas för personal på kraftverket och i kraftverkets omgivning. I det FKA-gemensamma ALARA-programmet finns gällande målvärden angivna. 1.4 Ansvar VD är ytterst ansvarig för att lagar och föreskrifter följs. Driftledning nivå 2 är ansvariga för att strålskyddsverksamheten vid FKA följer myndigheternas krav samt FKA:s egna mål och policy inom området. Tydliga dokument skall reglera ansvarsfördelningen mellan driftorganisationerna och FM. Arbetsledningen ansvarar för att personsäkerheten ur strålskyddssynpunkt beaktas vid arbetets genomförande. Arbetsansvarig ska uppfylla SSM s krav på fördjupad skyddsutbildning. Arbetsansvarig svarar för att de anvisningar som ges i skyddsanvisning och direkt av skyddspersonal delges utförande personal och efterlevs. Arbetstagare skall själv medverka till att såväl den individuella som den kollektiva dosen hålls så låg som möjligt. 6 (30)

7 1.5 Strålskyddsföreståndare SSM föreskriver i SSMFS 2008:24 att en strålskyddsföreståndare samt ersättare till denna, skall finnas vid kärntekniska anläggningar. Strålskyddsföreståndare och dennes ersättare skall godkännas av SSM. Strålskyddsföreståndarens uppgifter framgår av SSMFS 2008:24. Vid Forsmarksverket är strålskyddsföreståndaren, samt dennes ersättare placerade inom FQ. FKA s krav på strålskyddsföreståndaren framgår av LOK 3 punkt Strålskyddsföreståndaren har funktionsansvar för den radiologiska säkerheten inom FKA. 1.6 ALARA-program Mål skall finnas för anläggningen som beaktar såväl det dagliga som det långsiktiga strålskyddsarbetet (SSMFS 2008:26 5 ). Ett företagsprogram för optimering av strålskyddsåtgärder, ALARA-program skall finnas. (LOK 3 punkt ) I detta skall övergripande mål för strålskyddsverksamheten vara beskrivna. 1.7 ALARA-grupp En FKA gemensam ALARA-grupp skall finnas. Syftet med gruppen är att stödja en utveckling av FKA s gemensamma synsätt inom skyddsområdet, främja kommunikationen av strategiskt viktiga strålskyddsfrågor inom FKA samt övervaka och följa upp gällande ALARA-program. Gruppen skall minst bestå av: - En representant för blockledningarna - ALARA-ansvariga från F1, F2 och F3 - Representant från FMS samt FM - Representant från FT - FQR ALARA-gruppen skall sammanträda minst 3-4 gånger per år, och därutöver vid behov. FQR är sammankallande och skriver protokoll. Dagordningen för ALARA-gruppens möten utformas i relevanta delar enligt följande: Punkt Ärendebevakning ALARA-program Kommande större arbeten Omvärldsförändringar Incidenter och överexponeringar Kompetens/utbildning Kommunikation Kommentar Uppföljning från föregående möte Genomförandestatus, behov av justeringar T ex nya föreskrifter ALARA-programmet ut i organisationen 7 (30)

8 1.8 Strålskyddsmöten Var 14:e dag, utom under revisionsperioder, skall möten hållas mellan FMS, F1DR, FTK, FQR och SFR för utbyte av erfarenheter. FQR är sammankallande och skriver protokoll. 1.9 er och rapporter er som direkt styrs av någon SSM föreskrift, eller instruktioner som behandlar sådant som Forsmarksverket har speciellt tillstånd för från SSM, skall kontrolleras och vidimeras av cfqr för verifiering att instruktionen svarar upp mot gällande myndighetskrav. Detta gäller såväl blockspecifika som FKA-gemensamma instruktioner. Alla övriga instruktioner som berör strålskydd, utsläpp och dosutfall skall cfqr ta del av. Rapporter som skall delges SSM skall kontrolleras av cfqr Gällande föreskrifter, tillstånd och villkor Gällande föreskrifter, tillstånd och villkor från SSM finns sammanställda i bilaga Rapportering Respektive blocks driftledning ansvarar för strålskyddsrapportering för respektive block. FMS verkställer denna strålskyddsrapportering på uppdrag från blocken. Rapporter, eller rapporter innehållande uppgifter, som ska skickas till SSM ska vara FQR tillhanda senast två veckor före sista rapporteringsdag Onormala händelser Vid överskridande av begränsningar i från SSM givna tillstånd för Forsmarksverket, eller vid incident eller annan onormal händelse, som lett till eller kunnat leda till att någon fastställd dosgräns överskridits, skall omgående rapporteras till SSM. Detta görs av strålskyddsföreståndaren eller dennes ställföreträdare. Är strålskyddsföreståndaren eller dennes ställföreträdare inte tillgängliga görs rapporteringen av VHI. Därutöver skall en utredningsrapport snarast skrivas, vilket initieras av FQR. Utredningsrapporten skall delges SSM av FQR. Incident eller annan onormal händelse, som lett till eller kunnat leda till en sammantagen extern och/eller intern effektiv dos > 10 msv, skall rapporteras enligt FKA s rutiner för tillbudsrapportering, se F-I-324. Rapporten skall upprättas av FQR i samråd med FMS. Interndoser som vid ett kontaminationstillfälle beräknas medföra en intecknad effektiv dos 5 msv skall omgående rapporteras till SSM. Detta görs av FQR. Därutöver skall en utredningsrapport snarast skrivas, vilket initieras av FQR. Utredningsrapporten skall delges SSM. Se även F-I-890. Vid förhöjd aktivitet i mellankylkretsar skall SSM informeras. Se vidare avsnitt 16 Aktivitet i mellankylkretsar. 8 (30)

9 Månadsrapportering Persondoser från extern bestrålning 0,1 msv per månad skall registreras i det centrala dosregistret (CDIS). Rapportering skall ske inom 15 dagar efter aktuellt månadsskifte. Detta görs av FTKR. Utfall av månadens doser skall delges FQR. Rapportering av doser till det nationella dosregistret sker via CDIS. Om en förändring av redan registrerad dos till någon person görs, skall orsaken dokumenteras. Resultaten av alla helkroppsmätningar skall rapporteras till CDIS av dosimetri avdelningen Årsrapportering Arbetsdoser skall sammanställas i en rapport en gång per år för varje block. Dessa rapporter samt en sammanställning av persondoser ligger till grund för den FKA-gemensamma rapporten Persondoser och områdesövervakning år XX som skall tillsändas SSM senast sista februari kommande år. Rapporten sammanställs av FQR. En sammanställning av innehav av radioaktiva preparat skall delges FQR varje år före sista februari. Uppgifter i registret för slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS-strålkällor)som omfattas av SSMFS 2008:9, skall rapporteras till SSM före sista mars varje år. Uppgifterna skall vara i enlighet med det standardformulär som anges i SSMFS 2008:9 bilaga 2. Rapporteringen får ske elektroniskt. En gång per år skall utvärdering ske av ALARA-programmet samt de enhetsvisa programmen. Utvärderingen görs av FQR och skall sändas in till SSM Arbeten med hög dosbelastning Arbeten som förväntas ge en kollektivdos > 100 mmansv skall i förväg skriftligen rapporteras till SSM. Med arbeten avses här även revisionsavställningar. Härvid gäller att: - Fyra månader innan sådana arbeten påbörjas skall en information innehållande en översiktlig redovisning av aktuella arbeten, samt en uppskattning av förväntade stråldoser till personalen insändas till SSM. - Fyra veckor innan arbetena påbörjas skall en förhandsanmälan insändas till SSM. Förhandsanmälan skall innehålla en dosprognos för hela arbetsinsatsen, för de olika ingående arbetsmomenten och för särskilt utsatta yrkeskategorier. Anmälan skall vidare innehålla en redovisning av de överväganden som gjorts med avseende på strålskyddet. - Om dosutfallet bedöms komma att avvika med mer än 20% och 100 mmansv i förhållande till den redovisade prognosen skall dosprognosen revideras och även tillställas SSM. - Senast tre månader efter avslutat arbete, där den totala kollektivdosen överstigit 100 mmansv, skall en skriftlig rapport innehållande strålskyddserfarenheter insändas till SSM. Med arbeten avses här även revisionsavställningar. Anvisningar för skyddsrapport finns i bilaga 2. Även inför arbeten som bedöms medföra en kollektivdos på mellan 20 och100 mmansv skall en dosprognos upprättas och delges FQR, men behöver inte delges SSM. Uppföljning skall också delges FQR. 9 (30)

10 Övrig rapportering Vid överskridande av gränsvärden vid mottagningskontroll av radioaktiva transporter skall rapportering ske till SSM, se vidare F-I-860. Rapportering av friklassat material, utsläpp av radioaktiva ämnen, omgivningskontroll mm regleras i instruktionerna F-I-172 och F-I-331. För rapportering avseende transporter av radioaktivt material, se F-I Dokumentering och arkivering Primärdata från persondosutvärdering, intern och extern, skall bevaras minst 1 år efter utgången av det kalenderår mätningen gjorts. Uppgifter om persondoser skall arkiveras tills berörd individ fyller 75 år, dock minst i 30 år. Strålskyddsinstruktioner skall arkiveras i 50 år. Skyddsrapporter, ALARA-rapporter och årsrapporter arkiveras i 25 år. Rapportering av incidenter eller andra onormala händelser, som lett till eller kunnat leda till att fastställda dosgränser överskridits, skall arkiveras i 50 år. Resultat från övervakning av strålmiljön utanför kontrollerat område skall dokumenteras och bevaras minst ett år efter utgången av det kalenderår mätningarna utförts. Resultat av senast genomförda instrumentkalibreringar och efterföljande kontroller skall dokumenteras och bevaras minst ett år efter utgången av det kalenderår kalibreringsresultatet senast har använts. En sammanställning av de dokument och prover som skall arkiveras enligt SSMFS 2008:38 samt beslut SSM 2010/3742 finns i bilaga 3. 2 Radiologisk områdeskategorisering 2.1 Icke kontrollerat område På icke kontrollerat område får luft- och ytkontamination utöver naturlig bakgrundsaktivitet ej förekomma, se dock avsnitt 2.3 På permanenta arbetsplatser utanför kontrollerat område får dosraten inte överstiga 0,5 µsv/h. På arbetsplatser utanför kontrollerat område där personer vistas högst 30 % av arbetstiden per månad får dosraten inte överstiga 1,5 µsv/h. På platser utanför kontrollerat område där personer endast sporadiskt och under kortare tid vistas får dosraten inte överstiga 2 µsv/h. 10 (30)

11 2.1.1 Kontaminationskontroll / Gårdsavsökning Minst en gång per år skall kontaminationskontroll utföras på ett urval golvytor. Avsökning av gårdsplanen vid respektive block skall göras i nära anslutning till avslutad revision och efter avslutad uttransport av använt bränsle. Kontrollerna utförs av FMS och rapporteras till FQR. Innanför driftstaketet skall kontroll av strålmiljön ske med hjälp av fast utplacerade dosmätare. SSM skall godkänna antal och placering. Kontrollerna utförs av FTKR och rapporteras till FQR. Resultat från kontaminationskontroll och områdesdosmätare skall dokumenteras och sparas minst ett kalenderår. 2.2 Kontrollerat område Vid FKA skall kontrollerade områden upprättas. Gränsvärden för olika klassningszoner framgår av bilaga 4. Klassning med avseende på dosrat från externstrålning skall avse allmän dosrat i utrymmet. Punktkällor som medför att dosraten avsevärt avviker från allmändosraten skall varningsskyltas. All skyltning skall uppdateras och hållas aktuell och får ej vara äldre än ett år. Klassning med avseende på ytkontamination skall avse allmän nivå i utrymmet. För luftkontaminations klassning ska DAC-värden enligt FQ användas. Lokaler eller platser med, eller med risk för, så hög dosrat eller så hög kontaminationsnivå att det finns risk för överskridande av dosgränser, ska varningsskyltas. Risk för alfakontamination ska särskilt uppmärksammas. Om behov finns ska tillträdesbegränsning anordnas. Varningsskyltningen skall hållas aktuell. All utrustning som endast skall användas på kontrollerat område skall vara tydligt märkta. Verktyg eller utrustning som riskerar att sprida kontamination får inte användas på kontrollerat område utan föregående riskbedömning/arbetsberedning samt att kompensatoriska åtgärder vid behov vidtas. Ett exempel är användning av tryckluft för rengöring. Material i möbler skall vara av dekontaminerbart slag. Exempelvis får tyg inte förekomma i stolsitsar. All personal är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning och respektera skyddsanordningar. Se vidare avsnitt Extern arbetsplats Uppkommer behov av att utföra arbete på icke friklassningsbara komponenter utanför FKA s område kan under vissa förutsättningar arbetet utföras vid extern arbetsplats. Tillstånd från SSM krävs för detta. FQR ombesörjer att ansökan om tillstånd skickas till SSM. 11 (30)

12 De skyddsåtgärder som är applicerabara på arbetet om arbetet skulle utförts på FKA skall då tillämpas vid den externa arbetsplatsen förutsatt att: 1. En dokumenterad plan upprättas innehållande minst etablering, avetablering och gällande skyddsåtgärder samt regler för arbetets genomförande. Det ska tydligt framgå hur allt eventuellt uppkommet radioaktivt avfall återförs till FKA efter arbetes avslut samt även hur dos till allmänheten enligt bilaga 5 begränsas. 2. Ett klassningsprotokoll av arbetsplatsen ska upprättas efter arbetets avslutande. 3. Planen för utförandet ska tillsändas FQR, liksom klassning efter avslutat arbete Förråd endast klassade m a p extern strålning Inom Forsmarks drift- och industriområde finns förråd som är avsedda för lagring av aktivt material. Radiologisk klassning av dessa utförs endast för externstrålning. De förråd som avses är: - 3-M: Förråd för lagring av komponenter, klassning externstrålning gul (ca 1/2 av förrådet). 1-3-MB: Förråd för mellanlagring av BFA-tankar med interndelsdelar, klassning externstrålning röd. - 3-MA: Förråd för nytt respektive använt kärnbränsle, klassning externstrålning gul. - 3-MA: Förråd för reaktorhallsverktyg (provningsutrustning), klassning externstrålning gul. - 3-MC: Förråd för lågaktivt skrot (t ex turbinkomponenter), klassning externstrålning gul (ca 1/3 av förrådet). 2 - Tungförrådet F3: Förråd för bränsleställ och turbinkomponenter, klassning externstrålning gul. Dosraten på utsidan av förråden eller avspärrningarna med byggstaket inne i 3-MC får inte överstiga 2 µsv/h. Samtliga förråd är låsta. Nyckel finns hos skyddsgruppen alternativt BC för de utrymmen där kärnbränsle förvaras. Ingen skogräns finns in till förråden och inget klädbyte krävs. Innan tillträde ska en skyddsanvisning inhämtas hos ansvarig skyddsgrupp. Skyddsanvisningen kan vara skriftlig eller muntlig (se ) I skyddsanvisningen anges eventuella radiologiska begränsningar. För tillträde krävs att man bär TL-dosimeter och elektronisk arbetsdosimeter. Krav på elektronisk arbetsdosimeter bortfaller om skyddspersonal bedömer att individdosen vid tillträde kommer att understiga 0,01 msv. 1 Resterande del (ca 1/2) av 3-M -förrådet, klassning icke kontrollerat område. 2 Resterande del (ca 2/3) av 3-MC -förrådet används för mellanlagring av nya komponenter/delar samt friklassningsbara delar för skrotning vilka väntar på nuklidspecifik mätning. Klassning icke kontrollerat område, låst med nyckel TRB (30)

13 Den enda verksamhet som är tillåten i samtliga förråd är lagring med tillhörande in och utlastning. Lådor, behållare och/eller annat emballage innehållande radioaktivt material som ska förvaras i förrådet ska märkas tydligt både utanpå och innanför emballaget. Annan hantering, t ex öppning av lådor, behållare och/eller emballage, ska ske inne på kontrollerat område på något av de tre blocken. För transport av utbränt bränsle gäller hantering enligt instruktionerna FM-I-041 eller FM-I-042. Hantering av nytt utbränt kärnbränsle i förrådet görs enligt UIM Behållarna i övriga förråd ska vara väl tillslutna, täta på ett sådant sätt att spridning av yt- respektive luftburen kontamination är osannolikt. Risken för eventuell kontaminationsspridning kan finnas om man tappar last i samband med in/utlastning. Agerande vid tappad last beskrivs i transportkort i F-I-860. Efter varje större kampanj dock minst 1 gång/år ska kontaminationskontroll göras utanför förråden enligt punkt Efter borttransport av använt bränsle från bränsleförrådet skall en partikelavsökning utföras i förrådet. 3 Tillträde till kontrollerat område Vid all vistelse inom kontrollerat område ska de regler som anges i FM-I-2253 följas. 3.1 Allmänt För att få arbeta inom kontrollerat område skall en person ha fyllt 18 år. All personal som arbetar på kontrollerat område i Forsmark tillhör kategori A (enligt kategoriindelning angiven i SSMFS 2008:51). Det innebär att all personal måste ha deltagit i utbildning Skydd och Säkerhet samt Strålskydd i praktiken (SSMFS 2008:26 6) med godkänt resultat i båda delarna av utbildningen samt ha ett godkänd läkarintyg för arbete med joniserande strålning innan tillträde till kontrollerat område får ske. Utbildning i Skydd och Säkerhet eller Strålskydd i Praktiken krävs inte för IAEAs och EUkommissionens inspektörer. FKA ska dock informera dem om lokala regler som finns med avseende på säkerhet och strålskydd. Personal från annat land skall uppvisa intyg på erhållna doser, se avsnitt 3.3. All personal som arbetar på kontrollerat område skall ha genomfört en Quick Scan-mätning. Datum för genomförd mätning registreras i FKAs tillträdessystem samt mätprotokoll skall sparas i minst 5 år. Egen samt långtidshyrd personal och entreprenörer skall genomföra en förnyad mätning årligen. För extern personal gäller att mätning genomförs vid ankomst till Forsmark. Personalen erbjuds möjlighet att genomföra förnyad mätning innan personalen lämnar Forsmark. De rutiner som skall gälla för Quick Scan-mätning regleras i F-I-890. Endast personer med god lokalkännedom och som fått nödvändig instruktion får vistas inom kontrollerat område utan ciceron. 13 (30)

14 Arbetsledning är ansvarig för att skyddsinformationen kompletteras med instruktioner och den lokalkännedom som underställd personal behöver. Studeranden eller lärlingar som fyllt 16 år och där tjänstgöringen ingår som en obligatorisk del i utbildningen och godkänts av respektive blockledning får arbeta på kontrollerat område. Därvid gäller särskilda dosgränser enligt bilaga 5. För övriga praktikanter/feriearbetare som fyllt 16 år men där inga utbildningskrav föreligger kan Strålskyddsföreståndaren ge särskilt medgivande för tillträde till kontrollerat område, dock endast blåklassade områden. Därvid gäller dosgränserna för bestrålning av allmänheten i enlighet med SSMFS 2008:51 8 (bilaga 5). För personer under 18 år skall efter avslutat arbete erhållen arbetsdos för perioden redovisas till FQR. Vid tjänstebesök skall följande gälla: Vederbörande ska ha fyllt 18 år. Läkarundersökning och skyddsutbildning krävs ej. Den besökande skall ha eskort, se F-I-229, samt eskortören skall informera om FM-I Dosgränser för personer ur allmänheten gäller vilket tolkas som <0.01 msv vid besöket. Normalt får endast blåklassade utrymmen beträdas. Tjänstebesök beviljas endast vid enstaka tillfälle per år. FKAs strålskyddsföreståndare ska ge sitt godkännande i varje enskilt fall. Vid studiebesök som administreras av informationsavdelningen äger elever i sammanhållen klass från och med årskurs 9 tillträde till kontrollerat område. Vid övriga studiebesök skall vederbörande ha fyllt 16 år. Om tillträde upphör under pågående arbetsskift ska tillträde beviljas till dess arbetsskiftet är avslutat. 3.2 Externdoskontroll All personal som vistas på kontrollerat område skall bära TL-dosmätare samt larmande elektronisk arbetsdosimeter på bålens framsida. Alla skall regelbundet avläsa egen erhållen dos på den elektroniska dosimetern och omedelbart kontakta skyddsgruppen om den är oväntat hög, även om larm ej erhållits. Vid arbete i miljö där del av kroppen förväntas utsättas för stråldoser som kan bli gränssättande för verksamheten, skall särskild persondosmätare för aktuell kroppsdel användas. Entreprenörer, inhyrd personal och FKA-personal som arbetar på block 1 och/eller 2 samt dessutom block 3 kan tilldelas två dosmätare. En för block 1+2 och en för block 3. Beträffande persondosimetrar vid radiograferingsarbete, se avsnitt TL-dosmätarna ska bytas vid varje månadsskifte för utvärdering. Dosimetrin skall sända månadsvisa listor till alla enheter på individdoser inom respektive enhet. Vid brådskande akuta insatser på kontrollerat område behöver räddningstjänst- och polispersonal endast bära elektronisk arbetsdosimeter. 14 (30)

15 3.2.1 Kontroll av bärande av TL-dosmätare och arbetsdosimeter Vid varje revisionsavställning skall, vid minst ett tillfälle, kontroll göras att all personal bär personlig TL-dosmätare. Resultatet av kontrollen skall dokumenteras i skyddsrapporten Dos till extremiteter Om särskilt stora doser till ögats lins, extremiteter eller hud kan befaras, ska extremitetsdosimetri användas, detta ska styras via skyddsanvisning. Behov av extremitetsdosimetri ska värderas av skyddsgruppen för de arbeten där risk föreligger att dos till extremitet markant avviker från helkroppsdosen, exempelvis där helkroppsdosimetern är skärmad från strålkällan eller där starka punktkällor med kort räckvidd förekommer. det inte kan uteslutas att dosen överskrider nivåer enligt bilaga 5. Analys av utfallet från extremitetsdosimetri samt bedömning om huruvida omfattningen av mätningar anses tillräckliga för att säkerhetsställa att gränsvärden i bilaga 5 inte överskrids ska ingå i den årliga skyddsrapporten för respektive block Externdoskontroll besökare I besöksgrupper som följer "besöksslingan vid F3" skall minst två besökare ur gruppen bära en elektronisk dosmätare på kontrollerat område. FKA-anställda som medföljer en besöksgrupp skall alltid bära personlig TL-dosmätare och elektronisk arbetsdosimeter. Vid övriga besök skall personlig TL-dosmätare och elektronisk arbetsdosimeter bäras av alla. 3.3 Dospass / Utdrag från nationellt dosregister Personal från annat EU-land skall visa upp dospass före arbetets början. Personal som kommer från land utanför EU skall uppvisa dospass, alternativt utdrag ur nationellt dosregister. Kan inte nödvändiga handlingar uppvisas vid ankomsten till verket skall FTKR eller strålskyddsföreståndare kontaktas. Om det då bedöms godtagbart skall blankett i bilaga 7 användas. Detta gäller även personer som är medborgare i annat EU-land, men som inte har möjlighet att erhålla dospass från hemlandet. Kan inspektörer från IAEA och/eller EU-kommissionen inte uppvisa dosuppgifter från de senaste månaderna skall han/hon intyga att stråldoser erhållna sedan den senaste dosuppgiften inte har varit så höga att det finns risk för att dosgränsen överskrids. Blankett i bilaga 7 kan användas. Efter avslutat uppdrag skall personens uppmätta dos föras in i dospasset. Har personen inget dospass skall dokument med dosuppgift ges till personen. Svensk personal som skall åka utomlands, för att besöka eller arbeta på ett kärnkraftverk, bör i god tid ta reda på om det räcker med att uppvisa utskrift ur vårt svenska dosregister (fås från Dosimetrin) eller om ett dospass måste införskaffas från SSM. Internt brev med noggrannare instruktioner rörande hantering av dospass utfärdat av SSM skickas av FQR till berörd personal. 15 (30)

16 Den som varit utomlands och fått dos ansvarar för att dosen blir införd i CDIS (Centrala Dosregistret). Dosimetrin hjälper till med att göra detta. 3.4 Interndoskontroll För kontroll av internkontamination skall helkroppsmätningar utföras. Då endast gammastrålande nuklider kan detekteras i helkroppsmätare måste i samband med dosuppskattning särskilt uppmärksammas om misstanke om intag av enbart beta- eller alfastrålande nuklider skett. De rutiner som skall gälla för helkroppsmätningar, beräkningar av internintag och vilka som skall genomgå mätning regleras i F-I Personkontaminationskontroll All personal är skyldig att vid utpassage från kontrollerat område kontrollera förekomst av kontamination på skyddskläder och hud med hjälp av utplacerad mätutrustning. Efter passage av skogräns och före påtagning av privata kläder skall ytterligare personkontaminationsmätning utföras. Upptäcks kontamination som ej enkelt kan tvättas bort skall skyddspersonal kontaktas omgående. Händelsen skall dokumenteras. För att en person skall betraktas som fri från extern kontamination får ytkontaminationen, beräknad som medelvärde över en area på 0,01 m 2, inte överstiga 4 kbq/m 2 för alfastrålande nuklider eller 40 kbq/m 2 för beta- och gammastrålande nuklider. Kontroll av alfastrålande nuklider behöver ej ske vid utpassage om det kan styrkas att alfakontamination är mycket osannolik. 3.6 Förbud mot att förtära mat, röka och snusa Inom kontrollerat område råder totalt förbud mot rökning, snusning, sminkning och intag av mat, godis etc. Enligt SSMFS 2008:26 12 får dock dricksvattenfontäner samt cafeteria för servering av enbart dryck finnas inom kontrollerat område på blå area. Regler för cafeteria finns i avsnitt Öppna sår Personer som har oskyddade öppna sår får inte arbeta inom kontrollerat område. Dock kan undantag göras, då med sådana restriktioner i arbete eller tillträde att risk för hudkontamination kan anses obefintlig. Vid behov av prövning av enskilt fall kontakta strålskyddsföreståndaren. Undantag skall dokumenteras i loggbok på skyddskontoret. 3.8 Regler för besöksslinga vid Forsmark 3 Besöksslingans utformning skall godkännas av strålskyddsföreståndaren. Besöksslingan skall utgöras av närmaste väg från skogräns förbi strålskyddsexpedition upp till reaktorhallsbalkong och utrymme 3.B Avvikelse från besöksslingan är ej tillåten. Åldersgräns för besökare anges i avsnitt 3.1. Regler för dosimetrar till besökare, se avsnitt (30)

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Godkänt Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer