Strålskyddsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strålskyddsinstruktion"

Transkript

1 Forsmarks Kraftgrupp Författare / Author Brunefors Björn Fastställd av / Approved by cfq Granskad av / Checked by cfms, cfqr, cftk Datum / Date Projektnr / Project no Systemnr / System no Strålskyddsinstruktion Sammanfattning Denna instruktion omfattar allt strålskyddsarbete vid Forsmarksverket oavsett var i organisationen det bedrivs. Arbetet inom verket skall bedrivas så att alla stråldoser begränsas så långt detta rimligen kan göras med hänsyn tagen till ekonomiska som samhälleliga faktorer. Det åligger respektive chef att svara för att det finns nödvändiga detaljinstruktioner som styr den dagliga strålskyddsverksamheten, och ett särskilt utformat program som innefattar strategier för det långsiktiga personstrålskyddet. en omfattar endast arbete med joniserande strålning. Icke joniserande strålning behandlas i andra arbetsmiljödokument. Delgivning: DL2F1, DL2F2, DL2F3, DL3F1, DL3F2, DL3F3, GRP-Chef-Fx, GRP-Chef-Fxy, GRP-Chef- Fxyz, ORG-FMS, ORG-FQR, ORG-FTK 1 (30)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Mandat Målgrupp Syfte och övergripande mål Ansvar Strålskyddsföreståndare ALARA-program ALARA-grupp Strålskyddsmöten er och rapporter Gällande föreskrifter, tillstånd och villkor Rapportering Dokumentering och arkivering 10 2 Radiologisk områdeskategorisering Icke kontrollerat område Kontrollerat område Extern arbetsplats 11 3 Tillträde till kontrollerat område Allmänt Externdoskontroll Dospass / Utdrag från nationellt dosregister Interndoskontroll Personkontaminationskontroll Förbud mot att förtära mat, röka och snusa Öppna sår Regler för besöksslinga vid Forsmark Tillträdesrestriktioner Zonindelning på kontrollerat område 17 4 Dosbegränsningar Dosgränser Dos till gravida kvinnor Ammande kvinnor Begränsning av stråldos vid planering av arbeten Tillåtlig dos vid nödlägen 19 5 Skyddsutrustning Generellt Skyddsutrustning på kontrollerat område Klassningsförändring 20 6 Strålskyddsutbildning Allmän strålskyddsutbildning Kvalifikationskrav skyddspersonal 22 7 Läkarundersökning 22 8 Cafeteria på kontrollerat område Kontaminationskontroll Regler 23 2 (30)

3 9 Hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall Avfallsplaner Avfallsregister Nuklidspecifik mätning av avfall er Rapportering In- och utförsel av material Instrumentkontroll Klassningsmätningar Preparathantering Ansvar 13.2 Brandvarnare och rökdetektorer 14 Rutiner vid radiografering 15 Arbete med bestrålade bränsleelement Jodhalt i reaktorvattnet inför locklyft Aktivitet i mellankylkretsar Transporter 29 3 (30)

4 Bilageförteckning Bilaga 1 - Sammanställning av gällande föreskrifter, tillstånd och villkor Bilaga 2 - Anvisningar för skyddsrapportering Bilaga 3 - Sammanställning av krav på arkivering enligt SSMFS 2008:38 och beslut SSM 2010/3742 Bilaga 4 - Markering av zonkategorier inom kontrollerat område Bilaga 5 - Sammanfattning av dosgränser för arbetstagare och för allmänhet Bilaga 7 Dosuppgifter för utländsk personal 4 (30)

5 datum ideringar nr Ändringsomfattning och beslutsreferens samt berörda sidor ) Avsnittet nerkortat eftersom övrig text finns i Företagsprogram ALARA. LOK-referens rättad ) Förtydligat att dos avser effektiv dos. > 20 sänkt till > ) Text avseende rapportering av HASS-strålkällor redigerad, samt SSMFS-referens rättad. Text avseende rapportering av avfallsverksamheten borttagen pga att denna enligt SSMFS 2011:3 numer ska göra av blocken ) Dosintervall 25 och 100 ändrat till 20 och 100. FQR ska även delges utfallet. 2.2) Risk för alfakontamination ska särskilt uppmärksammas. tillagt. 2.3) Inget krav på elektronisk dosimeter då dosen bedöms < 0,01 msv. 3) Hänvisning till FM-I-2253 Strålskyddsrutiner för samtlig personal på kontrollerat område införd. 3.2) Krav på egenkontroll av dos på elektronisk dosimeter infört. 3.3) svenska dosregistret ändrat till CDIS. 3.4) Tillagt text om särskild uppmärksamhet vid intag av endast beta- eller alfastrålande nuklider och 6.1.2) Även utbildning given av SVAFO accepteras. 9) Hela avsnittet reviderat utifrån att SSMFS 2011:3 ersatt SSMFS 2008:22. 10) SSMFS 2011:3 har ersatt 2008:39. Text rörande minimering av införsel till kontrollerat område förtydligad. 11) Förtydligat att alla instrument/utrustning som används i strålskyddsverksamheten skall genomgå kalibrering/kontroll. Bilaga 1) Aktualitetsgranskad och uppdaterad ) Infört exakt definition på när dosprognoser behöver revideras. 2.2) Specificerat vilket dokument som styr ALI och DAC faktorer vid FKA. 3.1) Specificerat avsnittet med avseende på tjänstebesök ) Infört krav för extremitetsdosimetri ) Tagit bort styrning om hur nyckelband ska bäras; regleras i instruktion FM-I ) - Arbete med bestrålade bränsleelement uppdaterat med flertalet verksamhets specifika krav enligt tidigare beslut. Bilaga 1) Aktualitetsgranskad och uppdaterad, Inte längre giltiga beslut/tillstånd etc. borttagna och nya införda. Övriga flertalet mindre justeringar markerade med streck. ideringslistan minskad till de två sista revideringarna ) Nytt avsnitt rörande arbete vid extern arbetsplats. 3.1) Kursen Skydd och säkerhet, kontrollerat område ersatt av Strålskydd i praktiken. 3.3) Separat rutin för hantering av finländares doser har utgått, enligt SSM beslut EXT ) Förtydligat arbetsledningens ansvar för strålskyddet i avsnitt 6) Omarbetat hela avsnittet för utbildning i enlighet med flytt av 6 SSMFS 2008:26 krav uppfyllnaden från utbildningen Skydd och Särkerhet till utbildningen Strålskydd i praktiken. Förtydligat resterande krav på Skydd och Säkerhet från SSMFS 2014:2 kap Generaliserat/Förenklat/Förtydligat vissa avsnitt, bl.a. avsnitt 8. 5 (30)

6 1 Inledning 1.1 Mandat Denna instruktion är framtagen utifrån det från VD till FQ tilldelade Funktionsansvaret för radiologisk säkerhet. 1.2 Målgrupp Formell målgrupp är F12, F3, FM och FT. Specificerad målgrupp är FMS, FTK samt alla personer med tillträde till kontrollerat område. 1.3 Syfte och övergripande mål Strålskyddsarbetet i Forsmark styrs i första hand av svensk lagstiftning, Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter och tillstånd, FKAs ALARA-program samt SAFEM. All strålskyddsverksamhet i Forsmark skall bedrivas i enlighet med denna instruktion i syfte att förhindra att någon person kommer till skada på grund av strålning, samt att ingen oacceptabel spridning av radioaktiva ämnen sker. Strålskyddsverksamheten skall dessutom bedrivas med strävan att hålla såväl individuella som kollektiva doser så låga som möjligt, d v s ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principen ska tillämpas för personal på kraftverket och i kraftverkets omgivning. I det FKA-gemensamma ALARA-programmet finns gällande målvärden angivna. 1.4 Ansvar VD är ytterst ansvarig för att lagar och föreskrifter följs. Driftledning nivå 2 är ansvariga för att strålskyddsverksamheten vid FKA följer myndigheternas krav samt FKA:s egna mål och policy inom området. Tydliga dokument skall reglera ansvarsfördelningen mellan driftorganisationerna och FM. Arbetsledningen ansvarar för att personsäkerheten ur strålskyddssynpunkt beaktas vid arbetets genomförande. Arbetsansvarig ska uppfylla SSM s krav på fördjupad skyddsutbildning. Arbetsansvarig svarar för att de anvisningar som ges i skyddsanvisning och direkt av skyddspersonal delges utförande personal och efterlevs. Arbetstagare skall själv medverka till att såväl den individuella som den kollektiva dosen hålls så låg som möjligt. 6 (30)

7 1.5 Strålskyddsföreståndare SSM föreskriver i SSMFS 2008:24 att en strålskyddsföreståndare samt ersättare till denna, skall finnas vid kärntekniska anläggningar. Strålskyddsföreståndare och dennes ersättare skall godkännas av SSM. Strålskyddsföreståndarens uppgifter framgår av SSMFS 2008:24. Vid Forsmarksverket är strålskyddsföreståndaren, samt dennes ersättare placerade inom FQ. FKA s krav på strålskyddsföreståndaren framgår av LOK 3 punkt Strålskyddsföreståndaren har funktionsansvar för den radiologiska säkerheten inom FKA. 1.6 ALARA-program Mål skall finnas för anläggningen som beaktar såväl det dagliga som det långsiktiga strålskyddsarbetet (SSMFS 2008:26 5 ). Ett företagsprogram för optimering av strålskyddsåtgärder, ALARA-program skall finnas. (LOK 3 punkt ) I detta skall övergripande mål för strålskyddsverksamheten vara beskrivna. 1.7 ALARA-grupp En FKA gemensam ALARA-grupp skall finnas. Syftet med gruppen är att stödja en utveckling av FKA s gemensamma synsätt inom skyddsområdet, främja kommunikationen av strategiskt viktiga strålskyddsfrågor inom FKA samt övervaka och följa upp gällande ALARA-program. Gruppen skall minst bestå av: - En representant för blockledningarna - ALARA-ansvariga från F1, F2 och F3 - Representant från FMS samt FM - Representant från FT - FQR ALARA-gruppen skall sammanträda minst 3-4 gånger per år, och därutöver vid behov. FQR är sammankallande och skriver protokoll. Dagordningen för ALARA-gruppens möten utformas i relevanta delar enligt följande: Punkt Ärendebevakning ALARA-program Kommande större arbeten Omvärldsförändringar Incidenter och överexponeringar Kompetens/utbildning Kommunikation Kommentar Uppföljning från föregående möte Genomförandestatus, behov av justeringar T ex nya föreskrifter ALARA-programmet ut i organisationen 7 (30)

8 1.8 Strålskyddsmöten Var 14:e dag, utom under revisionsperioder, skall möten hållas mellan FMS, F1DR, FTK, FQR och SFR för utbyte av erfarenheter. FQR är sammankallande och skriver protokoll. 1.9 er och rapporter er som direkt styrs av någon SSM föreskrift, eller instruktioner som behandlar sådant som Forsmarksverket har speciellt tillstånd för från SSM, skall kontrolleras och vidimeras av cfqr för verifiering att instruktionen svarar upp mot gällande myndighetskrav. Detta gäller såväl blockspecifika som FKA-gemensamma instruktioner. Alla övriga instruktioner som berör strålskydd, utsläpp och dosutfall skall cfqr ta del av. Rapporter som skall delges SSM skall kontrolleras av cfqr Gällande föreskrifter, tillstånd och villkor Gällande föreskrifter, tillstånd och villkor från SSM finns sammanställda i bilaga Rapportering Respektive blocks driftledning ansvarar för strålskyddsrapportering för respektive block. FMS verkställer denna strålskyddsrapportering på uppdrag från blocken. Rapporter, eller rapporter innehållande uppgifter, som ska skickas till SSM ska vara FQR tillhanda senast två veckor före sista rapporteringsdag Onormala händelser Vid överskridande av begränsningar i från SSM givna tillstånd för Forsmarksverket, eller vid incident eller annan onormal händelse, som lett till eller kunnat leda till att någon fastställd dosgräns överskridits, skall omgående rapporteras till SSM. Detta görs av strålskyddsföreståndaren eller dennes ställföreträdare. Är strålskyddsföreståndaren eller dennes ställföreträdare inte tillgängliga görs rapporteringen av VHI. Därutöver skall en utredningsrapport snarast skrivas, vilket initieras av FQR. Utredningsrapporten skall delges SSM av FQR. Incident eller annan onormal händelse, som lett till eller kunnat leda till en sammantagen extern och/eller intern effektiv dos > 10 msv, skall rapporteras enligt FKA s rutiner för tillbudsrapportering, se F-I-324. Rapporten skall upprättas av FQR i samråd med FMS. Interndoser som vid ett kontaminationstillfälle beräknas medföra en intecknad effektiv dos 5 msv skall omgående rapporteras till SSM. Detta görs av FQR. Därutöver skall en utredningsrapport snarast skrivas, vilket initieras av FQR. Utredningsrapporten skall delges SSM. Se även F-I-890. Vid förhöjd aktivitet i mellankylkretsar skall SSM informeras. Se vidare avsnitt 16 Aktivitet i mellankylkretsar. 8 (30)

9 Månadsrapportering Persondoser från extern bestrålning 0,1 msv per månad skall registreras i det centrala dosregistret (CDIS). Rapportering skall ske inom 15 dagar efter aktuellt månadsskifte. Detta görs av FTKR. Utfall av månadens doser skall delges FQR. Rapportering av doser till det nationella dosregistret sker via CDIS. Om en förändring av redan registrerad dos till någon person görs, skall orsaken dokumenteras. Resultaten av alla helkroppsmätningar skall rapporteras till CDIS av dosimetri avdelningen Årsrapportering Arbetsdoser skall sammanställas i en rapport en gång per år för varje block. Dessa rapporter samt en sammanställning av persondoser ligger till grund för den FKA-gemensamma rapporten Persondoser och områdesövervakning år XX som skall tillsändas SSM senast sista februari kommande år. Rapporten sammanställs av FQR. En sammanställning av innehav av radioaktiva preparat skall delges FQR varje år före sista februari. Uppgifter i registret för slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS-strålkällor)som omfattas av SSMFS 2008:9, skall rapporteras till SSM före sista mars varje år. Uppgifterna skall vara i enlighet med det standardformulär som anges i SSMFS 2008:9 bilaga 2. Rapporteringen får ske elektroniskt. En gång per år skall utvärdering ske av ALARA-programmet samt de enhetsvisa programmen. Utvärderingen görs av FQR och skall sändas in till SSM Arbeten med hög dosbelastning Arbeten som förväntas ge en kollektivdos > 100 mmansv skall i förväg skriftligen rapporteras till SSM. Med arbeten avses här även revisionsavställningar. Härvid gäller att: - Fyra månader innan sådana arbeten påbörjas skall en information innehållande en översiktlig redovisning av aktuella arbeten, samt en uppskattning av förväntade stråldoser till personalen insändas till SSM. - Fyra veckor innan arbetena påbörjas skall en förhandsanmälan insändas till SSM. Förhandsanmälan skall innehålla en dosprognos för hela arbetsinsatsen, för de olika ingående arbetsmomenten och för särskilt utsatta yrkeskategorier. Anmälan skall vidare innehålla en redovisning av de överväganden som gjorts med avseende på strålskyddet. - Om dosutfallet bedöms komma att avvika med mer än 20% och 100 mmansv i förhållande till den redovisade prognosen skall dosprognosen revideras och även tillställas SSM. - Senast tre månader efter avslutat arbete, där den totala kollektivdosen överstigit 100 mmansv, skall en skriftlig rapport innehållande strålskyddserfarenheter insändas till SSM. Med arbeten avses här även revisionsavställningar. Anvisningar för skyddsrapport finns i bilaga 2. Även inför arbeten som bedöms medföra en kollektivdos på mellan 20 och100 mmansv skall en dosprognos upprättas och delges FQR, men behöver inte delges SSM. Uppföljning skall också delges FQR. 9 (30)

10 Övrig rapportering Vid överskridande av gränsvärden vid mottagningskontroll av radioaktiva transporter skall rapportering ske till SSM, se vidare F-I-860. Rapportering av friklassat material, utsläpp av radioaktiva ämnen, omgivningskontroll mm regleras i instruktionerna F-I-172 och F-I-331. För rapportering avseende transporter av radioaktivt material, se F-I Dokumentering och arkivering Primärdata från persondosutvärdering, intern och extern, skall bevaras minst 1 år efter utgången av det kalenderår mätningen gjorts. Uppgifter om persondoser skall arkiveras tills berörd individ fyller 75 år, dock minst i 30 år. Strålskyddsinstruktioner skall arkiveras i 50 år. Skyddsrapporter, ALARA-rapporter och årsrapporter arkiveras i 25 år. Rapportering av incidenter eller andra onormala händelser, som lett till eller kunnat leda till att fastställda dosgränser överskridits, skall arkiveras i 50 år. Resultat från övervakning av strålmiljön utanför kontrollerat område skall dokumenteras och bevaras minst ett år efter utgången av det kalenderår mätningarna utförts. Resultat av senast genomförda instrumentkalibreringar och efterföljande kontroller skall dokumenteras och bevaras minst ett år efter utgången av det kalenderår kalibreringsresultatet senast har använts. En sammanställning av de dokument och prover som skall arkiveras enligt SSMFS 2008:38 samt beslut SSM 2010/3742 finns i bilaga 3. 2 Radiologisk områdeskategorisering 2.1 Icke kontrollerat område På icke kontrollerat område får luft- och ytkontamination utöver naturlig bakgrundsaktivitet ej förekomma, se dock avsnitt 2.3 På permanenta arbetsplatser utanför kontrollerat område får dosraten inte överstiga 0,5 µsv/h. På arbetsplatser utanför kontrollerat område där personer vistas högst 30 % av arbetstiden per månad får dosraten inte överstiga 1,5 µsv/h. På platser utanför kontrollerat område där personer endast sporadiskt och under kortare tid vistas får dosraten inte överstiga 2 µsv/h. 10 (30)

11 2.1.1 Kontaminationskontroll / Gårdsavsökning Minst en gång per år skall kontaminationskontroll utföras på ett urval golvytor. Avsökning av gårdsplanen vid respektive block skall göras i nära anslutning till avslutad revision och efter avslutad uttransport av använt bränsle. Kontrollerna utförs av FMS och rapporteras till FQR. Innanför driftstaketet skall kontroll av strålmiljön ske med hjälp av fast utplacerade dosmätare. SSM skall godkänna antal och placering. Kontrollerna utförs av FTKR och rapporteras till FQR. Resultat från kontaminationskontroll och områdesdosmätare skall dokumenteras och sparas minst ett kalenderår. 2.2 Kontrollerat område Vid FKA skall kontrollerade områden upprättas. Gränsvärden för olika klassningszoner framgår av bilaga 4. Klassning med avseende på dosrat från externstrålning skall avse allmän dosrat i utrymmet. Punktkällor som medför att dosraten avsevärt avviker från allmändosraten skall varningsskyltas. All skyltning skall uppdateras och hållas aktuell och får ej vara äldre än ett år. Klassning med avseende på ytkontamination skall avse allmän nivå i utrymmet. För luftkontaminations klassning ska DAC-värden enligt FQ användas. Lokaler eller platser med, eller med risk för, så hög dosrat eller så hög kontaminationsnivå att det finns risk för överskridande av dosgränser, ska varningsskyltas. Risk för alfakontamination ska särskilt uppmärksammas. Om behov finns ska tillträdesbegränsning anordnas. Varningsskyltningen skall hållas aktuell. All utrustning som endast skall användas på kontrollerat område skall vara tydligt märkta. Verktyg eller utrustning som riskerar att sprida kontamination får inte användas på kontrollerat område utan föregående riskbedömning/arbetsberedning samt att kompensatoriska åtgärder vid behov vidtas. Ett exempel är användning av tryckluft för rengöring. Material i möbler skall vara av dekontaminerbart slag. Exempelvis får tyg inte förekomma i stolsitsar. All personal är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning och respektera skyddsanordningar. Se vidare avsnitt Extern arbetsplats Uppkommer behov av att utföra arbete på icke friklassningsbara komponenter utanför FKA s område kan under vissa förutsättningar arbetet utföras vid extern arbetsplats. Tillstånd från SSM krävs för detta. FQR ombesörjer att ansökan om tillstånd skickas till SSM. 11 (30)

12 De skyddsåtgärder som är applicerabara på arbetet om arbetet skulle utförts på FKA skall då tillämpas vid den externa arbetsplatsen förutsatt att: 1. En dokumenterad plan upprättas innehållande minst etablering, avetablering och gällande skyddsåtgärder samt regler för arbetets genomförande. Det ska tydligt framgå hur allt eventuellt uppkommet radioaktivt avfall återförs till FKA efter arbetes avslut samt även hur dos till allmänheten enligt bilaga 5 begränsas. 2. Ett klassningsprotokoll av arbetsplatsen ska upprättas efter arbetets avslutande. 3. Planen för utförandet ska tillsändas FQR, liksom klassning efter avslutat arbete Förråd endast klassade m a p extern strålning Inom Forsmarks drift- och industriområde finns förråd som är avsedda för lagring av aktivt material. Radiologisk klassning av dessa utförs endast för externstrålning. De förråd som avses är: - 3-M: Förråd för lagring av komponenter, klassning externstrålning gul (ca 1/2 av förrådet). 1-3-MB: Förråd för mellanlagring av BFA-tankar med interndelsdelar, klassning externstrålning röd. - 3-MA: Förråd för nytt respektive använt kärnbränsle, klassning externstrålning gul. - 3-MA: Förråd för reaktorhallsverktyg (provningsutrustning), klassning externstrålning gul. - 3-MC: Förråd för lågaktivt skrot (t ex turbinkomponenter), klassning externstrålning gul (ca 1/3 av förrådet). 2 - Tungförrådet F3: Förråd för bränsleställ och turbinkomponenter, klassning externstrålning gul. Dosraten på utsidan av förråden eller avspärrningarna med byggstaket inne i 3-MC får inte överstiga 2 µsv/h. Samtliga förråd är låsta. Nyckel finns hos skyddsgruppen alternativt BC för de utrymmen där kärnbränsle förvaras. Ingen skogräns finns in till förråden och inget klädbyte krävs. Innan tillträde ska en skyddsanvisning inhämtas hos ansvarig skyddsgrupp. Skyddsanvisningen kan vara skriftlig eller muntlig (se ) I skyddsanvisningen anges eventuella radiologiska begränsningar. För tillträde krävs att man bär TL-dosimeter och elektronisk arbetsdosimeter. Krav på elektronisk arbetsdosimeter bortfaller om skyddspersonal bedömer att individdosen vid tillträde kommer att understiga 0,01 msv. 1 Resterande del (ca 1/2) av 3-M -förrådet, klassning icke kontrollerat område. 2 Resterande del (ca 2/3) av 3-MC -förrådet används för mellanlagring av nya komponenter/delar samt friklassningsbara delar för skrotning vilka väntar på nuklidspecifik mätning. Klassning icke kontrollerat område, låst med nyckel TRB (30)

13 Den enda verksamhet som är tillåten i samtliga förråd är lagring med tillhörande in och utlastning. Lådor, behållare och/eller annat emballage innehållande radioaktivt material som ska förvaras i förrådet ska märkas tydligt både utanpå och innanför emballaget. Annan hantering, t ex öppning av lådor, behållare och/eller emballage, ska ske inne på kontrollerat område på något av de tre blocken. För transport av utbränt bränsle gäller hantering enligt instruktionerna FM-I-041 eller FM-I-042. Hantering av nytt utbränt kärnbränsle i förrådet görs enligt UIM Behållarna i övriga förråd ska vara väl tillslutna, täta på ett sådant sätt att spridning av yt- respektive luftburen kontamination är osannolikt. Risken för eventuell kontaminationsspridning kan finnas om man tappar last i samband med in/utlastning. Agerande vid tappad last beskrivs i transportkort i F-I-860. Efter varje större kampanj dock minst 1 gång/år ska kontaminationskontroll göras utanför förråden enligt punkt Efter borttransport av använt bränsle från bränsleförrådet skall en partikelavsökning utföras i förrådet. 3 Tillträde till kontrollerat område Vid all vistelse inom kontrollerat område ska de regler som anges i FM-I-2253 följas. 3.1 Allmänt För att få arbeta inom kontrollerat område skall en person ha fyllt 18 år. All personal som arbetar på kontrollerat område i Forsmark tillhör kategori A (enligt kategoriindelning angiven i SSMFS 2008:51). Det innebär att all personal måste ha deltagit i utbildning Skydd och Säkerhet samt Strålskydd i praktiken (SSMFS 2008:26 6) med godkänt resultat i båda delarna av utbildningen samt ha ett godkänd läkarintyg för arbete med joniserande strålning innan tillträde till kontrollerat område får ske. Utbildning i Skydd och Säkerhet eller Strålskydd i Praktiken krävs inte för IAEAs och EUkommissionens inspektörer. FKA ska dock informera dem om lokala regler som finns med avseende på säkerhet och strålskydd. Personal från annat land skall uppvisa intyg på erhållna doser, se avsnitt 3.3. All personal som arbetar på kontrollerat område skall ha genomfört en Quick Scan-mätning. Datum för genomförd mätning registreras i FKAs tillträdessystem samt mätprotokoll skall sparas i minst 5 år. Egen samt långtidshyrd personal och entreprenörer skall genomföra en förnyad mätning årligen. För extern personal gäller att mätning genomförs vid ankomst till Forsmark. Personalen erbjuds möjlighet att genomföra förnyad mätning innan personalen lämnar Forsmark. De rutiner som skall gälla för Quick Scan-mätning regleras i F-I-890. Endast personer med god lokalkännedom och som fått nödvändig instruktion får vistas inom kontrollerat område utan ciceron. 13 (30)

14 Arbetsledning är ansvarig för att skyddsinformationen kompletteras med instruktioner och den lokalkännedom som underställd personal behöver. Studeranden eller lärlingar som fyllt 16 år och där tjänstgöringen ingår som en obligatorisk del i utbildningen och godkänts av respektive blockledning får arbeta på kontrollerat område. Därvid gäller särskilda dosgränser enligt bilaga 5. För övriga praktikanter/feriearbetare som fyllt 16 år men där inga utbildningskrav föreligger kan Strålskyddsföreståndaren ge särskilt medgivande för tillträde till kontrollerat område, dock endast blåklassade områden. Därvid gäller dosgränserna för bestrålning av allmänheten i enlighet med SSMFS 2008:51 8 (bilaga 5). För personer under 18 år skall efter avslutat arbete erhållen arbetsdos för perioden redovisas till FQR. Vid tjänstebesök skall följande gälla: Vederbörande ska ha fyllt 18 år. Läkarundersökning och skyddsutbildning krävs ej. Den besökande skall ha eskort, se F-I-229, samt eskortören skall informera om FM-I Dosgränser för personer ur allmänheten gäller vilket tolkas som <0.01 msv vid besöket. Normalt får endast blåklassade utrymmen beträdas. Tjänstebesök beviljas endast vid enstaka tillfälle per år. FKAs strålskyddsföreståndare ska ge sitt godkännande i varje enskilt fall. Vid studiebesök som administreras av informationsavdelningen äger elever i sammanhållen klass från och med årskurs 9 tillträde till kontrollerat område. Vid övriga studiebesök skall vederbörande ha fyllt 16 år. Om tillträde upphör under pågående arbetsskift ska tillträde beviljas till dess arbetsskiftet är avslutat. 3.2 Externdoskontroll All personal som vistas på kontrollerat område skall bära TL-dosmätare samt larmande elektronisk arbetsdosimeter på bålens framsida. Alla skall regelbundet avläsa egen erhållen dos på den elektroniska dosimetern och omedelbart kontakta skyddsgruppen om den är oväntat hög, även om larm ej erhållits. Vid arbete i miljö där del av kroppen förväntas utsättas för stråldoser som kan bli gränssättande för verksamheten, skall särskild persondosmätare för aktuell kroppsdel användas. Entreprenörer, inhyrd personal och FKA-personal som arbetar på block 1 och/eller 2 samt dessutom block 3 kan tilldelas två dosmätare. En för block 1+2 och en för block 3. Beträffande persondosimetrar vid radiograferingsarbete, se avsnitt TL-dosmätarna ska bytas vid varje månadsskifte för utvärdering. Dosimetrin skall sända månadsvisa listor till alla enheter på individdoser inom respektive enhet. Vid brådskande akuta insatser på kontrollerat område behöver räddningstjänst- och polispersonal endast bära elektronisk arbetsdosimeter. 14 (30)

15 3.2.1 Kontroll av bärande av TL-dosmätare och arbetsdosimeter Vid varje revisionsavställning skall, vid minst ett tillfälle, kontroll göras att all personal bär personlig TL-dosmätare. Resultatet av kontrollen skall dokumenteras i skyddsrapporten Dos till extremiteter Om särskilt stora doser till ögats lins, extremiteter eller hud kan befaras, ska extremitetsdosimetri användas, detta ska styras via skyddsanvisning. Behov av extremitetsdosimetri ska värderas av skyddsgruppen för de arbeten där risk föreligger att dos till extremitet markant avviker från helkroppsdosen, exempelvis där helkroppsdosimetern är skärmad från strålkällan eller där starka punktkällor med kort räckvidd förekommer. det inte kan uteslutas att dosen överskrider nivåer enligt bilaga 5. Analys av utfallet från extremitetsdosimetri samt bedömning om huruvida omfattningen av mätningar anses tillräckliga för att säkerhetsställa att gränsvärden i bilaga 5 inte överskrids ska ingå i den årliga skyddsrapporten för respektive block Externdoskontroll besökare I besöksgrupper som följer "besöksslingan vid F3" skall minst två besökare ur gruppen bära en elektronisk dosmätare på kontrollerat område. FKA-anställda som medföljer en besöksgrupp skall alltid bära personlig TL-dosmätare och elektronisk arbetsdosimeter. Vid övriga besök skall personlig TL-dosmätare och elektronisk arbetsdosimeter bäras av alla. 3.3 Dospass / Utdrag från nationellt dosregister Personal från annat EU-land skall visa upp dospass före arbetets början. Personal som kommer från land utanför EU skall uppvisa dospass, alternativt utdrag ur nationellt dosregister. Kan inte nödvändiga handlingar uppvisas vid ankomsten till verket skall FTKR eller strålskyddsföreståndare kontaktas. Om det då bedöms godtagbart skall blankett i bilaga 7 användas. Detta gäller även personer som är medborgare i annat EU-land, men som inte har möjlighet att erhålla dospass från hemlandet. Kan inspektörer från IAEA och/eller EU-kommissionen inte uppvisa dosuppgifter från de senaste månaderna skall han/hon intyga att stråldoser erhållna sedan den senaste dosuppgiften inte har varit så höga att det finns risk för att dosgränsen överskrids. Blankett i bilaga 7 kan användas. Efter avslutat uppdrag skall personens uppmätta dos föras in i dospasset. Har personen inget dospass skall dokument med dosuppgift ges till personen. Svensk personal som skall åka utomlands, för att besöka eller arbeta på ett kärnkraftverk, bör i god tid ta reda på om det räcker med att uppvisa utskrift ur vårt svenska dosregister (fås från Dosimetrin) eller om ett dospass måste införskaffas från SSM. Internt brev med noggrannare instruktioner rörande hantering av dospass utfärdat av SSM skickas av FQR till berörd personal. 15 (30)

16 Den som varit utomlands och fått dos ansvarar för att dosen blir införd i CDIS (Centrala Dosregistret). Dosimetrin hjälper till med att göra detta. 3.4 Interndoskontroll För kontroll av internkontamination skall helkroppsmätningar utföras. Då endast gammastrålande nuklider kan detekteras i helkroppsmätare måste i samband med dosuppskattning särskilt uppmärksammas om misstanke om intag av enbart beta- eller alfastrålande nuklider skett. De rutiner som skall gälla för helkroppsmätningar, beräkningar av internintag och vilka som skall genomgå mätning regleras i F-I Personkontaminationskontroll All personal är skyldig att vid utpassage från kontrollerat område kontrollera förekomst av kontamination på skyddskläder och hud med hjälp av utplacerad mätutrustning. Efter passage av skogräns och före påtagning av privata kläder skall ytterligare personkontaminationsmätning utföras. Upptäcks kontamination som ej enkelt kan tvättas bort skall skyddspersonal kontaktas omgående. Händelsen skall dokumenteras. För att en person skall betraktas som fri från extern kontamination får ytkontaminationen, beräknad som medelvärde över en area på 0,01 m 2, inte överstiga 4 kbq/m 2 för alfastrålande nuklider eller 40 kbq/m 2 för beta- och gammastrålande nuklider. Kontroll av alfastrålande nuklider behöver ej ske vid utpassage om det kan styrkas att alfakontamination är mycket osannolik. 3.6 Förbud mot att förtära mat, röka och snusa Inom kontrollerat område råder totalt förbud mot rökning, snusning, sminkning och intag av mat, godis etc. Enligt SSMFS 2008:26 12 får dock dricksvattenfontäner samt cafeteria för servering av enbart dryck finnas inom kontrollerat område på blå area. Regler för cafeteria finns i avsnitt Öppna sår Personer som har oskyddade öppna sår får inte arbeta inom kontrollerat område. Dock kan undantag göras, då med sådana restriktioner i arbete eller tillträde att risk för hudkontamination kan anses obefintlig. Vid behov av prövning av enskilt fall kontakta strålskyddsföreståndaren. Undantag skall dokumenteras i loggbok på skyddskontoret. 3.8 Regler för besöksslinga vid Forsmark 3 Besöksslingans utformning skall godkännas av strålskyddsföreståndaren. Besöksslingan skall utgöras av närmaste väg från skogräns förbi strålskyddsexpedition upp till reaktorhallsbalkong och utrymme 3.B Avvikelse från besöksslingan är ej tillåten. Åldersgräns för besökare anges i avsnitt 3.1. Regler för dosimetrar till besökare, se avsnitt (30)

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

De nya dosgränserna för ögats lins

De nya dosgränserna för ögats lins De nya dosgränserna för ögats lins - Konsekvenserna för personalstrålskyddet Röntgenveckan Uppsala 2013 Innehåll! Vad är på gång och vilka berörs?! Mätning av dosen till ögats lins! Typiska doser vid olika

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser; SSI FS 1998:5 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om beredskap vid vissa kärntekniska

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser

Läs mer

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll knappar in sin personliga kod på knappsatsen eller läser av sitt fingeravtryck och slår in sin personliga kod. Om passerkort och kod/fingeravtryck stämmer överens beviljas tillträde. 2.2 Säkerhetsprövning

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Katastrofplan Lokaler / Utrustning Sjukhusfysikerns dagliga arbete Sjukhusfysikerns roll vid katastrofläge Kontaminerade patienter till AS kan även komma från:

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar. Tel 0173-810 00 Fax 0173-551 26. www.vattenfall.se/forsmark

Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar. Tel 0173-810 00 Fax 0173-551 26. www.vattenfall.se/forsmark Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tel 0173-810 00 Fax 0173-551 26 www.vattenfall.se/forsmark Anvisningar för arbete vid forsmarks kraftgrupp ab Foto: Elin Bergqvist Anvisningarna vänder sig till

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2014-07-15 931209027 / 25.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag

Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag TILLSYNSRAPPORT 2012-02-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamnsverket Förrättningsdatum: 14-16/12 2011 Arbetsgrupp: Nils Addo KA, Johan Enkvist KM, Stefan

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

HÄLSOKONTROLL AV ARBERTSTAGARE I STRÅLNINGSARBETE

HÄLSOKONTROLL AV ARBERTSTAGARE I STRÅLNINGSARBETE DIREKTIV ST 7.5 / 13.6.2014 HÄLSOKONTROLL AV ARBERTSTAGARE I STRÅLNINGSARBETE 1 Allmänt 3 2 Hälsokontrollens syfte 3 3 Verksamhetsutövarens skyldigheter 3 3.1 Arbetstagarens hälsotillstånd ska observeras

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Anvisningar för arbete. vid forsmarks kraftgrupp ab

Anvisningar för arbete. vid forsmarks kraftgrupp ab Anvisningar för arbete vid forsmarks kraftgrupp ab Anvisningarna vänder sig till leverantörer som ska utföra arbete vid Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA). Leverantören svarar för att aktuell personal är förtrogen

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2013-03-07 Er referens: RICKU12-037 Diarienr: SSM2012-2498 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 4288 Dispens

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LASER

CHECKLISTA FÖR LASER CHECKLISTA FÖR LASER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Syftet med denna checklista är att uppmärksamma om det finns risk för skador på arbetstagares ögon och hud av artificiell optisk strålning (i detta fall

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2015-06-25 931209027 / 26.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2015-01-26 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2014 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning Dan Aronsson, radiofysiker Ringhals Våren 2015 Om strålning Joniserande strålning Radioaktiva ämnen Röntgenapparater m.m. Acceleratorer, cyklotroner.. Icke-joniserande strålning UV-ljus

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 1(8) Gabriela Balodis, AV 2005-02-23 Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 Förklaringar: överstruken text upphävd röd text i kursiv nytt text med gul bakgrund anpassning till Europaparlamentets

Läs mer

SSG Säkerhetskonferens 2008. Ringhals AB. Stefan Carlsson. Utvecklingsingenjör på skyddsenheten för operativt skyddsarbete (specialområde: utbildning)

SSG Säkerhetskonferens 2008. Ringhals AB. Stefan Carlsson. Utvecklingsingenjör på skyddsenheten för operativt skyddsarbete (specialområde: utbildning) SSG Säkerhetskonferens 2008 Ringhals AB Stefan Carlsson Utvecklingsingenjör på skyddsenheten för operativt skyddsarbete (specialområde: utbildning) Arbeta säkert Förutsättningar för att få arbeta på Ringhals

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Introduktion Utsläpp, spridning och nedfall Skyddsåtgärder

Läs mer

Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen

Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen Tillsynsrapport Datum: 2014-01-21 Er referens: Diarienr: SSM2013-279 Förrättningsdatum: 2013-11-07 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Markus Forsberg Arbetsgrupp: Petra Hansson, Klas

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Inspektion Optimering av strålskydd, Ringhals AB

Inspektion Optimering av strålskydd, Ringhals AB TILLSYNSRAPPORT 2012-01-19 Process: Inspektera Vår referens: SSM 2010/816-6 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-11-15-17 Arbetsgrupp: Per-Olof Hägg, Siv Larsson, Josephine

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar Agnetha Norén Disa Åstrand Eleonor Vestergren Eva Persson Heléne Brundin Henrik Båvenäs Gotti Lena Engelin

Läs mer

entré Riskbedömning extra viktigt under revisionerna Du lever väl upp till Forsmarks förväntningar? Läs mer på sidan 6

entré Riskbedömning extra viktigt under revisionerna Du lever väl upp till Forsmarks förväntningar? Läs mer på sidan 6 entré Din guide till revisionerna på Forsmark 2014 Du lever väl upp till Forsmarks förväntningar? Läs mer på sidan 6 Våga fråga Viktor Veiksaar och Andreas Einarsson pratar strålskydd sidan 16 Vi ska lära

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer