En produkt designad av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En produkt designad av"

Transkript

1 TEKNISK HANDBOK

2 En produkt designad av

3 INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH EMBALLERING 06 BÄNKSKIVOR. FOGAR MELLAN DELAR OCH MONTERING AV STÄNKSKYDD 07 MONTERA SOM GOLVYTA 08 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 09 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET 10

4 PRODUKTDEFINITION 01 DEKTON by Cosentino Cosentinos Forsknings & Utvecklingsavdelning har under sex år arbetat med utvecklingen av en ny produkt av stort format. Produkten består av en blandning av råmaterial som reagerar vid hög temperatur. På så vis erhålls en skiva med unika tekniska och estetiska egenskaper. Produktpatent begärdes under 2012 och idag har en PCT-ansökan lämnats in. Varumärket för denna produkt är DEKTON by Cosentino. På grund av dess egenskaper är DEKTON ett unikt material i världen. Det har högsta kvalitet och tekniska egenskaper jämfört med olika byggnadsytor som finns på marknaden. Tillverkningsprocess Anläggningen som helhet rymmer olika faser, som var och en skiljer sig åt vad gäller den typ av produkt som kan utvecklas där. Nedan visas den första fasens i tillverkningsprocessen. Tillverkningsprocessen består av följande sektioner: Mottagning och förberedelse av råvaror: Redan i början av processen utförs en kvalitetskontroll av råvarorna för att fastställa lämplighet. Alla råvaror förvaras separat för att förhindra korskontaminering. Råvarorna transporteras med hjälp av ett transportsystem från platsen där de befinner sig till ett antal magasin eller reningssystem som uteslutande är avsedda för denna process. De råvaror som gett DEKTON som resultat har noga valts ut framför allt utifrån fysiska och kemiska parametrar. Råvarorna kommer från olika delar av världen, och i en del fall organiseras en komplex transportlogistik för att undvika kontaminering eller kvalitetsförlust. Malning och homogenisering: Från magasinen eller reningssystemen förs DEKTON -formeln till en våtslipningsprocess där olika råvaror blandas med specifika proportioner och mals till en specifik partikelstorlek. Denna partikelstorlek bestämmer till fullo fart och kurs i den kemiska reaktion som leder till DEKTON. Dessutom bestämmer den produktens slutgiltiga egenskaper. Blandningen lagras separat före användning och under en viss tid för sedimentering. Pigmentering: Pigmenteringsprocessen består av ett komplext system av omrörare, utspädare och blandare. Systemet är kapabelt att beroende på den färg/effekt som ska utvecklas blanda oorganiska pigment med resten av DEKTON -formeln. Pigmenten utgör också en del av den kemiska reaktion som leder till DEKTON. Av den anledningen är kvalitetskontroll av kemisk sammansättning mycket omfattande och arbetskrävande. Finfördelning: När DEKTON -formeln har färgats spraytorkas den tills en viss kornstorlek och -form samt specifik fuktighet uppnås. De olika pulverprodukter som erhålls förvaras i separata silos. Luftfuktigheten kontrollerar dessa små korns flytbarhet så att de kan placeras i olika behållare varifrån de sedan matas in i efterföljande dekorationssystem. De flyter mellan kanaler varifrån de sedan matas in i andra dekorationssystem eller där de hålls i rörelse under blandningssystemen. Dekorationssystem: Med hjälp av flera komponenter, unika i design och funktion, placeras dessa små korn som produceras i föregående sektion omsorgsfullt ut på olika ställen på ett band, och en kontinuerlig skiva skapas. Tack vare dekorationsanordningarna får vi fram de olika estetiska effekterna. Dessa effekter kan produceras genom skivans hela tjocklek, eller bara på ytan. I den första fasen i tillverkningsprocessen finns totalt 16 olika dekorationssystem. Dessa kan användas var för sig eller samtidigt eller i grupp, vilket möjliggör en enormt stor mångsidighet vad gäller design. Formningssystem: Den kontinuerliga skivan delas in i olika fragment och kompakteras under ett mycket högt tryck. Det är utifrån dessa fragment som sedan det slutliga skivformatet tas fram. Vi har utformat en press för

5 detta ändamål som är unik i världen för sin kompakterings- och dimensionsförmåga. Resultatet av denna process är ett maximalt närmande av de små kornen. Processen är avgörande för att sätta fart på den kemiska reaktion som därefter ska genereras. Skivorna får genom denna process tillräcklig mekanisk hållfasthet för att transporteras till nästa sektion, som är den sista värmebehandlingsprocessen. Innan de högkompakterade skivorna kommer fram till denna sista sektion går de igenom olika mellanled för att underlätta påföljande processer eller för att ge skivan det estetiska innehållet. Värmebehandling: Under denna process genereras den slutliga skivan med sina slutliga fysikaliska, kemiska och estetiska egenskaper. Processen innebär att man tillämpar hög temperatur i syfte att få de olika färgade kornen att reagera genom att följa en specifik reaktionsrutt. Under denna process transformeras råvarorna och de initiala pigmenten i olika mellanled. Dessa kontrolleras med hjälp av värme för att skapa reaktion och för att de ska kunna föras genom korrekt syntesväg. Slutresultatet är DEKTON med en ytarea på ca mm på längden och mm på bredden och med tjocklekar som varierar mellan 8 till 30 mm beroende på tillämpning. Klassificering och förvaring: Det sista steget i tillverkningsprocessen är klassificering och förvaring av skivorna. De klassificeras i horisontellt i ett automatiserat lager. Kemisk Sammansättning Produkten innehåller inga organiska hartser eller tillsatser, således används inga polymerisationsreaktioner vid tillverkningen. Produktens kemiska sammansättning är helt oorganisk. För DEKTON används olika formler beroende på vilken typ av produkt som ska tas fram. På grund av detta kan den slutliga kemiska sammansättningen variera, utan att de fysikaliska eller kemiska egenskaperna påverkas. En genomsnittlig slutlig kemisk samman-sättning hos DEKTON är: aluminium-silikater, amorf kiseldioxid, kristallin kvarts, zirkon och oorganiska pigment. Halten kristallin kvarts i alla färger och formler är alltid lägre än 11 % i vikt. Produkten är klassificerad med tulltaxenummer på Taricnivå: Men med hänsyn till dess tekniska egenskaper fastställs klass BIa enligt EN 14411:2006 som plattor för användning inomhus och utomhus. Egenskaper DEKTON har utformats från grunden med syftet att det ska kunna användas i praktiskt taget alla befintliga tillämpningar vad det gäller byggnadsytor. Nya generationer av DEKTON är under utveckling och kommer att möjliggöra dess användning för andra specialiserade tekniska tillämpningar. Hög motståndskraft mot hydrolys Motståndskraft mot exponering för ultraviolett strålning (möjlighet till användning utomhus) Hög motståndskraft mot termisk chock Motståndskraft mot kemikalier och nästan hela ph-områdets spännvidd Hög motståndskraft mot frost Låg termisk expansion Hög motståndskraft mot nötning och förslitning Brandsäkert Hög motståndskraft mot böjning God värmeisoleringsförmåga Mycket hög tryckhållfasthet Möjlighet till måttbeställda stycken Motståndskraft mot kontakt med varma föremål Möjlighet att studera olika tjocklekar och format beroende på användningsområde

6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 Datablad DEKTON Enligt STANDARD EN TEST REGEL BESTÄMNING ENHET Familj I Familj II Familj III Genomsnittlig böjhållfasthet N/mm Böjhållfasthet och brotthållfasthet UNE EN ISO Genomsnittlig brotthållfasthet N Genomsnittlig brottstyrka N Kokande vattenabsorption % 0 0,1 0,1 Vattenabsorption, Absorption av vatten genom vakuum % 0,1 0,1 0,1 porositet och densitet UNE EN ISO Öppen porositet % 0,2 0,2 0,2 Skenbar relativ densitet g/cm 3 2,51 2,61 2,53 Bulkdensitet g/cm 3 2,50 2,61 2,52 Nötningsbeständighet på djupet UNE EN ISO Nötningsvolym mm Längd och bredd % ±0,6% (±2 mm) ±0,6% (±2 mm) ±0,6% (±2 mm) Tjocklek % ±5% (±0,5 mm) ±5% (±0,5 mm) ±5% (±0,5 mm) Sidornas rakhet % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) Bestämning av dimensioner Ortogonalitet % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) UNE EN ISO och ytkvalitet Lateral böjning % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) Central böjning % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) Skevhet % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) Ytutseendet (plattor efter defekter) % Fastställande av slagtålighet UNE EN ISO Restitutionskoefficient ,85 0,85 Fastställande av linjär termisk expansion UNE EN ISO Expansion mellan ºC ºC -1 6, , , Fastställande av värmechockbeständighet /utan skada /utan skada /utan skada Passerar Passerar Passerar UNE EN ISO Skada - Fastställande av fuktexpansion UNE EN ISO Maximal expansion mm/m 0.1 0,1 0,1 Genomsnittlig expansion mm/m 0.0 0,0 0,0 Fastställande av Passerar Passerar Passerar UNE EN ISO Skada - frostbeständighet /utan skada /utan skada /utan skada ClNH4 Rengöringsprodukter Klass UA/utan skada UA/utan skada UA/utan skada Fastställande av kemisk beständighet Fastställande av fläckbeständighet UNE EN ISO UNE EN ISO Blekmedel/poolsalt Klass UA/utan skada UA/utan skada UA/utan skada HCI (3% v/v) Klass ULA/(utan skada) ULA/(utan skada) ULA/(utan skada) Citronsyra (100g/l) Klass ULA/(utan skada) ULA/(utan skada) ULA/(utan skada) KOH (30 g/l) Klass ULA/(utan skada) ULA/(utan skada) ULA/(utan skada) HCI (18%) Klass UHA/(utan skada) UHA/(utan skada) UHA/(utan skada) Mjölksyra (5 %) Klass UHA/(utan skada) UHA/(utan skada) UHA/(utan skada) KOH (100 g/l) Klass UHA/(utan skada) UHA/(utan skada) UHA/(utan skada) Grön substans Klass Röd substans Klass Jod (lösning) Klass Olivolja Klass FAMILJ I SPECTRA DOMOOS SIRIUS SIROCCO KADUM STRATO KERANIUM ANANKÉ FAMILJ II HALO ZENIT NAONE AURA ARIANE FAMILJ III DANAE

7 DEKTON Technical Specifications Enligt STANDARDER ASTM (American Society for Testing Materials) Test REGEL BESTÄMNING ENHET Familj I Familj II Fuktexpansion ASTM C370 Genomsnittlig fuktexpansion % Brotthållfasthet ASTM C648 Genomsnittlig expansion per brott Ibf Böjegenskaper ASTM C674 Genomsnittlig brottgräns psi Vattenabsorption, bulkdensitet, porositet ASTM C373 Genomsnittlig vattenabsorption % 0.03 (ickeporös) 0.05 (ickeporös) Vidhäftnings- och friktionskoefficient Friktionskoefficient och torr friktion (halkmotstånd) ASTM C1028 Vidhäftnings- och friktionskoefficient vått Dynamisk friktionskoefficient vått (DCOF) ANSI A126.1 Genomsnittlig dynamisk våtfriktionskoefficient sektion Slitstyrka (TABER-nötning) ASTM C501 Genomsnittligt nötningsindex Motstånd mot värmechock ASTM C484 Defekter - Utan defekter Utan defekter Vidhäftningsstyrka ASTM C482 Genomsnittlig vidhäftningsstyrka psi Rengöringsprodukter för dagligt bruk % Ättiksyra, 3 % (v/v) - Ingen påverkan Ingen påverkan Ättiksyra, 10% (v/v) - Ingen påverkan Ingen påverkan Ammoniumklorid, 100 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Citronsyralösning, 30 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Citronsyralösning, 100 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Mjölksyra, 5 % (v/v) - Ingen påverkan Ingen påverkan Fosforsyra, 3 % (v/v) - Ingen påverkan Ingen påverkan Fosforsyra, 10% (v/v) - Ingen påverkan Ingen påverkan Resistens mot kemikalier ASTM C650 Sulfaminsyra, 30 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Sulfaminsyra, 100 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Poolkemikalier - Ingen påverkan Ingen påverkan Natriumhypoklorit-lösning, 20 mg/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Syror och baser - Saltsyralösning, 3% - Ingen påverkan Ingen påverkan Saltsyralösning, 18 % (v/v) - Ingen påverkan Ingen påverkan Kaliumhydroxid, 30 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Kaliumhydroxid, 100 g/l - Ingen påverkan Ingen påverkan Genomsnittlig procentuell viktupptagning % 0,02 0,04 Absorption och densitet ASTM C97 Genomsnittlig densitet Ib/ft ,63 Genomsnittlig brottgräns torra förhållanden psi Brottgräns ASTM C99 Genomsnittlig brottgräns våta förhållanden psi Genomsnittlig böjhållfasthet torra förhållanden psi Böjhållfasthet ASTM C880 Genomsnittlig böjhållfasthet våta förhållanden psi Genomsnittlig tryckhållfasthet torrt psi >55000 Kompressionsmotstånd ASTM C170 Genomsnittlig tryckhållfasthet vått psi >55000 Nötningsmotstånd ASTM C1353 Genomsnittligt nötningsindex ,48 Rapport Halkmotstånd Enligt STANDARD EN Familj I (Spectra, Domoos, Sirius, Sirocco, Kadum, Strato, Keranium, Ananké) Yta SLÄT/MATT SKIFFER TRÄ POLERAD Färg Domoos / Strato / Sirocco / Kadum / Keranium Sirius Ananké Spectra Bestämning PSRV torrt PSRV vått PSRV torrt PSRV vått PSRV torrt PSRV vått PSRV torrt PSRV vått Värde I avvaktan på test I avvaktan på test

8 KVALITETSNORMER 03 Mått Skivan DEKTON lyser med nominella mått på 3200 x 1440 mm. Beroende på vilken typ av färg och formel som används vid tillverkningen av DEKTON kan ytmåtten komma att bli större än dessa dimensioner, men aldrig mindre. Om det skulle finnas någon defekt på ytan minskas skivans dimensioner så att defekten elimineras från det som benämns skivans användbara ytmått. Det drabbade området elimineras således enligt exemplet nedan. DEKTON -skivorna finns i fyra olika tjocklekar: 8, 12, 20 och 30 mm. Maximal nominell avvikelse är ± 2 %. För en skiva med en tjocklek på 20 mm blir till exempel den maximala variationen ± 0,4 mm mm 3200 mm 1440 mm 1250 mm DEFEKT Texturer / Utföranden DEKTON s färger kan ha olika texturer, såsom slät matt, texturerad matt samt polerad. Texturen bestäms av färgnamn. Alla texturer finns inte tillgängliga i alla färger. Kollektion Färg Textur SPECTRA Polerad DOMOOS Slät SIRIUS Texturerad matt SOLID NATURAL TECH HALO Polerad ZENITH Slät ANANKÉ Texturerad matt ARIANE Texturerad matt SIROCCO DANAE Slät matt AURA NAONE Polerad STRATO KADUM Slät matt KERANIUM

9 Färger / Nyanser Produkthomogenitet Skivorna definieras med färg + nyans. Siffror indikerar färgnyanserna (små variationer kan förekomma i färgintensitet). Variation i nyans bestäms av: - Släta färger: ΔE variation (spektrofotometer-kontroll: Lab/D65/10º). - Färger med ådring: variation i det visuella utseendet (jämfört med standard). Färg och nyans återspeglas på skivans enhetsetikett med kod. Färg och nyans. Med hjälp av etiketten kan skivan SPÅRAS. Skivans historik syns under tillverknings-processen genom skivans batchnummer (parti). Den kontinuerliga produktionen av DEKTON gör att variationer i produktens homogenitet praktiskt taget är obefintliga. Vissa oregelbundenheter kan emellertid förekomma på grund av att naturliga råmaterial används. Sådana anses godtagbara om de ligger inom följande interval: Typ av oregelbundenhet Storlek Standard Liknande färg 3 mm. Överensstämmande Annan/avvikande färg 1 mm. Överensstämmande Färgkod Skivnr. När det gäller oregelbundenheter som produceras genom senare mekaniska processer anses defekter vara otillåtna som är synliga för ögat med naturligt ljus i vinkelrät riktning 50 centimeter från skivan. Planhet Tillverkningsdatum Nyans Mått Planhetsreglering sker med skivan på en helt plan och horisontell yta. Reglering på stativ eller med skivan vertikalt rekommenderas inte. Planhet mäts med linjal/ aluminiumprofil och tjockleksmätare genom att mäta på det ställe där avvikelsen är större. Maximal nominell avvikelsen är < 2,0 mm. För en skiva med en längd på 3200 mm och en bredd på 1440 mm blir till exempel den maximala avvikelsen 2,0 mm.

10 PRODUKTCERTIFIERING 04 Certifieringar DEKTON by Cosentino är i färd med att certifieras enligt följande världsomfattande och erkända certifieringar. NSF GREENGUARD ETE / ETA NSF är en oberoende ideell organisation som arbetar för säkerhet inom folkhälsoområdet och miljöskydd. NSF är världsledande inom utveckling av standarder, produktcertifiering, utbildning och riskhantering för allmänhetens hälsa och säkerhet. Dekton by Cosentino testas och utvärderas av NSF enligt den internationella standarden 51 för olika produkter. Att få NSF-certifikatet och därmed rätten att använda logotypen för certifierade produkter innebär en toxikologisk utvärdering av alla ingredienser i de olika produkterna, genomförande av kvalifikationsprövning och att årligen framgångsrikt bemöta oanmälda granskningar på alla tillverkningsplatser. Du kan se en lista över de produkter som är godkända enligt denna certifiering på NSF:s webbplats: Greenguard Environmental Institute är en ideell organisation vars mission är att förbättra folkhälsan och livskvaliteten genom program för att förbättra kvaliteten på inomhusluft. Vissa inomhusföroreningar är mer skadliga än flyktiga organiska ämnen (VOC), kolmonoxid partiklar från matlagning, och kväveoxider. Sådana föroreningar kan orsaka sjukhus-syndromet, vilket orsakar yrsel, illamående och relaterade sjukdomar. Med hjälp av en Greenguard-certifiering identifieras de produkter som har testats för att säkerställa deras kemiska utsläpp och partikelutsläpp enligt de strikta riktlinjerna för luftföroreningar inomhus. Greenguard har även en annan certifiering, Greenguard Gold, som utvärderar skolors känsliga karaktär tillsammans med egenskaper hos denna typ av byggnader. I denna typ av certifiering ingår maximal kontroll av de krav som finns på utsläpp av kemikalier. Dekton by Cosentino har analyserats av Greenguard då det framgått att inga VOC-föroreningar släpps ut. Således har certifiering både enligt Greeguard (certifikat nr ) och Greenguard Gold (certifikat nr ) uppnåtts. Individuella certifikat för de olika Cosentino-produkterna kan laddas ner från Greenguards hemsida. Europeisk teknisk bedömning (ETA) European Technical Assessment (ETA) Ett europeiskt bedömningsdokument är ett dokument som innehåller minst en beskrivning av grundläggande egenskaper som är relevanta för produktens avsedda användning. Denna ska vara tillhandahållen från tillverkaren och överenskommen mellan tillverkaren och det tekniska bedömnings-organet. Dokumentet ska också innehålla metoder och kriterier för bedömning av produktegenskaper i förhållande till dess grundläggande egenskaper, samt kontroll av fabriksproduktion. Begäran om europeisk teknisk bedömning utförs av tillverkare av tillverkad produkt om produkten inte omfattas, eller inte helt omfattas, av en harmoniserad standard. Ovannämnd bedömning visar prestation jämfört med grundläggande egenskaper och bedömning utförs av ett tekniskt bedömnings-organ. Dekton by Cosentino befinner sig under bedömning av itec (Institutet för byggteknik i Katalonien) som en produkt för ventilerad fasad. När produkten har fått godkänd europeisk teknisk bedömning kommer den direkt att märkas med CE för denna typ av användning. Om du vill veta mer om något specifikt certifikat för projekt tar du kontakt med Cosentino Research & Development, S.L.:

11 HANTERING OCH FÖRVARING 05 Hantering Hantering av DEKTON -skivor ska ske med omsorg och säkerhet i syfte att undvika skador på materialet. I bifogad tabell beskrivs vikt per skiva och per kvadratmeter. Specifikationer Tjocklek 8 mm Tjocklek 12 mm Tjocklek 20 mm Tjocklek 30 mm Hel skiva Max 99 kg Max 149 kg Max 248 kg Max 372 kg Vikt per m 2 Max 21 kg Max 32 kg Max 53 kg Max 79 kg Paket med skivor (*) (*) Maximalt antal skivor vad gäller vertikal förvaring och mottagning hos kunds center/lager. Vid hantering av skivorna bör man tänka på att det kan finnas risk för vassa kanter på grund av materialets art. Av denna anledning bör du alltid använda skyddshandskar när du hanterar materialet. För korrekt hantering bör lyftselar användas. Med tanke på materialets hårdhet kan det finnas vassa kanter på skivan och därför måste lyftselar användas i kombination med ett system med skyddsduk, i syfte att förlänga livslängden på materialet och att undvika eventuella olyckor. Det är tillrådligt att använda den skyddande klädsel som rekommenderas av lyftselarnas tillverkare. Inte i något fall rekommenderas användning av metallselar vid hantering av materialet. Vid all slags hantering ska eventuella metalldelar som kommer i kontakt med materialets yta skyddas mot inverkan, enligt bilderna nedan.

12 HANTERING OCH FÖRVARING 05 Hantering Följ alltid tillverkarens anvisningar, oavsett vilket hanteringssystem du använder, och iaktta tillåtna maxlaster samt säkerställ de perioder för underhåll och utbyte som rekommenderas i varje enskilt fall beroende på användning. För att öppna paketet eller för att hantera enskilda skivor bör du använda ett system med krokodilklämmor enligt nedan. Förvaring Iaktta extra försiktighet vid placering av DEKTON -skivor på stativ i syfte att undvika brott på materialets kanter. Det är obligatoriskt att använda polyetylen-baserade stöd på stativen, enligt bilden. Syftet är att skyddet ska dämpa skivornas tryck men också att bevara skivornas intakthet under förvaringen. Skivornas placeras framsida mot framsida och för att separera paketen används trälister med 3,5 cm tjocklek. Vi rekommenderar att man använder minst 4 av dessa lister, såsom visas i följande bild. Vi rekommenderar användning av ett stöd där man placerar skivorna så att det hela blir stadigare. Man kan till exempel använda en skiva med 3 cm tjocklek av ett helt styvt material som granit. Placera polyeten

13 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH EMBALLERING 06 DEKTON är en unik produkt jämfört med vad som nu finns på marknaden. Den kemiska sammansättningen gör att den största skillnaden ligger i materialets utmärkta fysikaliska egenskaper, som till exempel hårdhet, nötningsmotstånd och mekanisk hållfasthet. Tack vare detta är den ultrakompakta ytan DEKTON inte jämförbar med någon annan yta på marknaden, varken glas, keramik, porslin, marmor, granit eller kvartsagglomerat. Något som denna så innovativa yta ställer till med är att de förhållanden och verktyg som vanligen används i verkstäder för produkter av detta slag inte kan användas för DEKTON. Om specifika verktyg inte används kan olyckor orsakas, vilka i sin tur kan skada material, verktyg eller maskindrift. Som ett resultat av användning av felaktiga verktyg kan kvalitet på kapning, slipning, fasning osv. gradvis minska, vilket leder till en möjlig försämring av slipmaterialet, vilket i sin tur gör verktyget oanvändbart för annan användning. Med ovanstående i åtanke rekommenderas att be om rekommendationer gällande verktyg, förhållanden och varumärken, för varje typ av arbete och innan arbetet påbörjas. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN DU BEARBETAR DEKTON Snygga till DEKTON -skivorna genom att ta bort minst 2 cm på varje skivas längdsida. Beräkna korrekt arbetssekvens. Först genom att separera bänkskivor eller hela stycken från skivorna och sedan göra motsvarande hål. Inte i omvänd ordning. Om du ska kapa stycken för fasader, golv eller beklädnad rekommenderas att du börjar med att skära hela remsor på längden eller på bredden för de stycken som krävs, och helt separerar remsorna från resten av skivan. Fortsätt sedan med att skära till önskat format. För alla jobb som innefattar hörn är det viktigt att göra radien på minst 5 mm (till exempel genom att använda en borrdiameter 8 mm), i syfte att säkerställa att ytan integreras perfekt vid hantering, montering och användning. ETIKETT På etiketten finns viktig information, bland annat nyans, som du måste kontrollera när du ska utarbeta en bänkskiva med fler än en skiva, så att du får rätt nyans. En annan kod som du ska ta hänsyn till på etiketten är batch-/partinummer, med vilket du kan identifiera skivan och spåra den med avseende på parametrarna i tillverknings-processen. Detta är till hjälp om du måste lösa någon form av problem. KAPNING MED KAPSÅG, KOMBINERADE MASKINER ELLER LIKNANDE. Innan du börjar kontrollerar du följande: - Skärbordet bör vara starkt och robust. - Det måste stå helt jämnt och plant (kvaliteten förbättras med hjälp av en gummi- eller träyta, som dämpar klingans vibrationer). - Kontrollera att ytan på bord eller bänk som skivan ska ligga på är i gott skick (att stycket får perfekt stöd och att inga ojämnheter finns som kan göra att den ligger an dåligt). - Klingan måste vara i gott skick (verktyget ska befinna sig inom livslängden och inte ha några ytskador). - Kylning är mycket viktigt för denna typ av arbete. Det är viktigt att kylmedieflödet riktas rakt mot skärpunkten och alltså inte träffar skärpunkten indirekt. Det rekommenderas att du använder det maximala flöde som tillåts av maskinen. - Om du har särskilt maskineri som du kan använda för kapning under vatten rekommenderas alltid att du använder dig av den processsen. Då optimeras kylning, ytans kvalitet förbättras och verktygets livslängd förlängs. Rekommenderade kapningshastigheter för specifika klingor för DEKTON är: - För skivor på 0,8 cm: 1 1,5 m/min* - För skivor på 1,2 cm: 1 1,5 m/min* - För skivor på 2 cm: 0,5 1 m/min* - För skivor på 3 cm: 0,5 m/min* *Beroende på vilken typ av klinga och vilket varumärke som används måste du justera specifika varvtal och matningshastigheter. Därför rekommenderas att du använder lämplig klinga beroende på vilken typ av maskin du har. Om maskinen har växelriktare kan du använda alla de rekommenderade klingorna och bara justera varvtalet. Se anvisningar om rekommenderade verktyg på Cosentinos hemsida.

14 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH EMBALLERING 06 ATT ARBETA MED MANUELL MASKIN MATTA OCH POLERADE KANTER Slipmedel ska vara i gott skick. Bordet ska vara stabilt, och stycket ligga säkert, för att undvika att det rör sig under slipningen. Vattenflödeshastigheten måste vara hög och väl riktad mot det område som ska slipas så att materialet kyls och god kvalitet kan uppnås. Det är viktigt att säkerställa att verktyget kyls kontinuerligt och att det inte finns något fel i kylmediets försörjningssystem. I syfte att förbättra den slutliga kvaliteten på ytan putsar du först med diamantklingan. Du bör använda dig av kontinuerliga drag utan överdrivet tryck på materialet. För MATTA kanter använder du dig av DEKTON godkända borstar. Ett exempel på en normal kornstorlekssekvens kan vara: - 46 på tunna borstar (för att skapa textur) - 60 på tunna borstar (för att skapa textur) på borstar med tjocka trådar (för att få till nyans och matt yta) För POLERADE kanter använder du specifika sandpapper rekommenderade för användning på DEKTON. Ett exempel på en normal kornstorlekssekvens kan vara: 60, 120, 400, 800, 1500, KAPNING Använd endast klingor som godkänts för kapning av DEKTON. Dessa verktyg fungerar i allmänhet vid lägre matnings-hastighet och hög kylning. BORRNING Använd endast klingor som godkänts för användning på DEKTON. Dessa verktyg används i allmänhet vid lägre matnings-hastighet och hög kylning (helst nedsänkta). Av denna anledning rekommenderas att fästa en behållare på DEKTON där kylmediet kan hållas kvar samtidigt som man borrar. Det är mycket viktigt att slipa verktyget efter 4 hål med slippasta eller liknande. Om du har problem med att förankra eller fästa borren i början av arbetet rekommenderar vi att du gör hål i ett material som sedan kan fungera som stöd, vilket du fäster på DEKTON med stödklämmor. Ett annat alternativ är att göra lättare markeringar med en syl på DEKTON -ytan och sedan borra med borrmaskin 5 mm. Sedan kan du använda den rekommenderade borren med stöd. Om du borrar direkt på materialet bör du gå in i materialet med en vinkel på 45 º tills du gjort ca 3 mm. Därefter börjar du sakta räta upp borren tills den står vertikalt. Då gör du små cirkulära rörelser tills du är klar. KANTPOLERING MED AUTOMATISK MASKIN Trycket från verktygshuvudena mot kanten bör vara minsta möjliga i syfte att undvika försämring av slipmedel. Klingor med koncentriskt gängad koppling används för raka kanter, antingen polerade eller matta. Klingor med excentrisk gänga används för speciella kanter. KANTER MED MATT YTA För en maskin med 6 motorer kan ett exempel på vanlig kornstorlekssekvens vara: diamantborstar på 46, 46, 60, 60, 120, 120. Hastighet: Cirka 80 cm/min. Tryck: 1,5 bar för diamantborste och 2 bar för övriga. KANTER MED POLERAD YTA För en maskin med 6 motorer kan ett exempel på vanlig kornstorlekssekvens vara: 60, 120, 400, 800, 1500, För en maskin med 8 motorer kan ett exempel på vanlig kornstorlekssekvens vara: 60, 120, 220, 400, 600, 800, 1500, Hastighet: Cirka 60 cm/min. Tryck: 1,5 bar för de tre första lägena och sedan 2 bar för övriga. Alla parametrar är ungefärliga, och även om de har testats på standardmaskiner bör de justeras beroende på tillverkare samt på verkstadens egenskaper. Om man inte kan arbeta med fullständiga sekvenser rekommenderas att du förkortar sekvensen genom att ta bort mellanfasen. SPECIELLA KANTER Generatorerna ska vara i gott skick, utan deformationer, för korrekt utarbetande av kanten. Verktygsskvensen är densamma som den som används för MATTA och POLERADE kanter, beroende på vilken typ av ytfinish du vill uppnå. Hastighet: Cirka cm/min. Tryck: 5 bar för generatorn, 2 till 2 bar för övriga. HÖRNKANTER För att utföra kanter med 45 grader rekommenderas kapning med specifika klingor för DEKTON och sedan kornlägen 50 och 120 för att skapa ytor utan skador. På så vis uppnås hög kvalitet på arbetet. NUMERISK KONTROLL AV FRÄSAR Användning av fräsar rekommenderas på mellan 3500 och 4500 varv per minut och en matningshastighet på mellan 180 och 210 mm/min. Beroende på typ av fräs och varumärke är det nödvändigt att fastställa ett specifikt varvtal och en specifik hastighet, för att säkerställa utmärkt kvalitet på snitt. BORRAR Det rekommenderas att använda vid 4500 rpm och med en perforeringshastighet på 15 mm/min. Det rekommenderas att slipa verktyget (med en slippasta eller liknande) var 4:e hål för att förlänga dess livslängd och för att säkerställa god kvalitet på snitt. Beroende på vilken typ av borr och vilket varumärke som används måste du justera specifika varvtal och matningshastigheter för att säkerställa utmärkt kvalitet på snitt. På grund av den höga hårdheten och nötningsbeständigheten hos DEKTON är det nödvändigt att kyla verktyget ordentligt så att det inte tar skada. I de fall det inte finns tillgång till någon bra kylning bör du inte borra helt igenom, utan sluta borra minst 2 mm från änden. Det är tillrådligt att använda någon form av fästanordning på baksidan som stöd. Därefter kan du med ett kraftigt slag ta bort fyllningen. GÖRA MATTA OCH POLERADE KANTER För att utföra kanter med numerisk kontroll beror förhållanden och hastigheter på typ av verktyg och varumärke. Nedan beskrivs olika allmänna förhållanden, men det rekommenderas att du kontrollerar med leverantören kring särskilda villkor för verktyg att användas med DEKTON. I allmänhet används för både matt och polerad yta 3 eller 4 första metallägen (beroende på märke). För dessa rekommenderas användning av förhållanden på mellan 4800 och 5000 varv per minut, och att börja med en långsam matningshastighet och sedan öka tills man når den rekommenderade hastigheten, beroende på märke, som kan vara mellan 0,5 och 3 m/min. För att uppnå matt yta är det bara nödvändigt att använda dessa metallägen. Efter detta uppnås den slutliga matta texturen med hjälp av slipning för hand. För att få en polerad yta fortsätter du sekvensen med följande lägen: 600, 800 och Läget 1200 används endast för mörka färger. För kornläget 600 rekommenderas att arbeta med en maximal erosion på -0,1 mm och med matnings-hastigheter på mellan 0,5 och 1 m/min, och på mellan 1800 och 3400 rpm, beroende på märke och leverantör. För kornlägena 800 och 1200 kan man arbeta med en erosion på -0,2 mm och en matningshastighet mellan 0,3 och 1 m/min, och på mellan 1400 och 2000 rpm, beroende på märke och leverantör. VATTENKAPNING För att kapa med vatten rekommenderas följande parametrar för standardmaskin med 3800 bar: - Matning = 800 mm/min - Högt tryck = 360 bar - Lågt tryck = 60 bar - Aktivera hörnkontroll Det rekommenderas att du använder fäst-anordningar för att förhindra att delarna rör sig under kapningen. LIMNING När du ska limma kanter rekommenderas enbart användning av lim som är godkända för DEKTON. Dessa lim har särskilda egenskaper som anpassar sig optimalt efter produkter utan porositet samt är resistenta mot ultraviolett strålning, vilket gör dem lämpliga för användning utomhus. Om du vill få rekommendationer om verktygstillverkare, lim och produkter tar du kontakt med din COSENTINO-representant på närmaste CENTER, så får du vägledning mot korrekt utarbetande.

15 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH EMBALLERING 06 Montering MONTERING AV SPISHÄLL Rekommendationer: - Det är viktigt att följa alla tillverkarens rekommendationer gällande fogar. - Gör uttaget så stort som spishällen tillåter. - Utför radier i hörnen (minst 5 mm radie genom att använda till exempel borr med 8 mm diameter). STÖD UNDER BÄNKSKIVORNA Rundade hörn rekommenderas Möbler bör stå perfekt jämnt innan du monterar bänkskivan ovanpå. Det rekommenderas särskilt att justera möblernas ben tills perfekt nivå uppnås. Som exempel visas med streckade linjer vilka områden som bör få stöd vid bänkskiva i L-form. Emballering När produkten har kapats rekommenderas att du följer följande steg för att undvika skador på materialet under transport och hantering. - Rengör bänkskivan eller den måttbeställda ytan ordentligt för att undvika förekomst av slipande partiklar på ytan, vilka kan skada den under transporten. - Torka av stycket ordentligt för att eliminera överflöd av rengöringsmedel eller fukt som skulle kunna skada emballeringen. - Göra en perfil till styckets alla kanter som sticker ut minst 2 cm på alla sidor för att undvika kontakt med andra föremål under hantering och transport. - Förbereda pallen eller stödytan med hjälp av vibrationsabsorberande material under transporten (t.ex. användning av expanderad polyeten). Slutligen rekommenderar vi att du använder plast omkring stycket för att förhindra rörelser under hantering och transport.

16 BÄNKSKIVOR. FOGAR MELLAN DELAR OCH MONTERING AV STÄNKSKYDD 07 Första rekommendation innan du påbörjar arbetet Det är mycket viktigt att justera och jämna till modulerna (med hjälp av möblernas ben) för att undvika att bänkskivan rör på sig senare. Fog mellan två delar köksbänk Som bindemedel kan du använda såväl lim som silikon, tack vare styvheten, den låga expansionen och den utmärkta dimensions-stabiliteten (rakhet, vinkelräthet, böjning, skevhet) hos Dekton-materialet. För en helt plan yta rekommenderas därför att du använder silikon för dess prestanda och större vidhäftning. I fall med smärre dimensionella variationer används det lim som anges i databladen. Först rengörs båda ytornas kanter. Se till att de är torra och fria från fett. Använd lösningsmedel eller alkohol för detta ändamål. Applicera sedan silikon eller kitt. När delarna har justerats avlägsnar du överskott av produkten. Om du använder silikon ska du använda tvål och rengöringsmedel. Om du använder kitt ska du använda lösningsmedel eller aceton. För korrekt vidhäftning rekommenderas användning av halvautomatiska maskiner med sugdynor med vilka du kan göra skarvar och utjämningar korrekt och professionellt. Om bänkskivan ska placeras utomhus bör du följa de rekommendationer som anges av tillverkaren, antingen för silikon eller kitt, särskilt med avseende på motståndskraft mot UV-strålning. SKARV MED GERING ELLER EXTRA TJOCKLEK Utförs alltid med lim, i verkstad, med hjälp av maskineri och/eller lämpliga professionella verktyg. Det rekommenderas att göra små snitt längs bindningsytan, på båda sidor, för att säkerställa bästa vidhäftning och fixering, så att limmet fyller snitten. STÄNKSKYDD Bänkskivan placeras med ett avstånd från väggen på minst 2 eller 3 mm, beroende på väggens ojämnheter, med syftet att förenkla monteringen (Dektons dilatation är inte relevant). Med hjälp av silikon ska skarvytan täta både bänkskivans kontakt med väggen samt ovansidan. Bänkskivans sidor och skarvfogen tätas båda med silikon i samma färg. Överskottet av silikon rengörs med vanlig metod (vatten och rengöringsmedel) eller någon professionell produkt för sådan användning som finns på marknaden. GOD PRAXIS AVSEENDE MONTERING Först ser du till att ytorna är torra. Sedan skyddar du ytor med maskeringstejp (bredd 2 cm) i syfte att få ett bra resultat utan fläckar och minimera (eller undvika) överskotts-rengöring. Detta tar lite mer tid att förbereda, men sedan arbetar du snabbare och får ett slutresultat av högre kvalitet.

17 MONTERA SOM GOLVYTA 08 FÖRBEREDA DELARNA Rengöring: Säkerställ att både det underlag på vilket du ska installera DEKTON samt själva DEKTON -stycket är fria från främmande föremål och att de är rena, torra och dammfria. Ta bort skadade delar och andra ämnen eller produkter som inte har med underlaget eller med DEKTON att göra. Jämnhet: Om underlaget är ojämnt måste du jämna till det, med hjälp av utjämningsbruk. För att placera DEKTON -delarna rekommenderas att underlagets jämnhet har en variation på max 3 mm. Utjämningen kan göras med hjälp av självutjämnande murbruk. På vertikala ytor görs utjämningen med andra typer av murbruk som kan övertäckas efter 2 timmar. När det gäller DEKTON blir det visuella ännu bättre med en liten avfasning, varför Cosentino rekommenderar en sådan på kanterna. Konsistens: underlagets konsistens bör vara hög (för att säkerställa hög hållfasthet). Om så inte är fallet tar du bort underlaget och tillämpar ett nytt, tills du uppnår hög konsistens. Grovhet och porositet: underlaget bör ha tillräcklig ytgrovhet och porositet så att produktens vidhäftning säkerställs. Ju högre grovhet hos underlaget desto större blir vidhäftningen mellan det och DEKTON. Fuktighet: Fuktighetsområdet som anges i produkternas datablad måste respekteras. Fuktigheten i underlaget ska vara låg om du använder syntetiska material, och hög om du använder vattenbaserade material. Var noga med att inte täcka underlaget med vatten. Om behov finns, på grund av kvarvarande fukt eller på grund av att golvytan placeras direkt på marken, kan du använda en ångspärr tills mättnad nås. UNDERLAGSTYPER Cementunderlag i svagt eller dåligt skick: Om det är möjligt att höja golvets höjd rekommenderas att du lägger på ett nytt lager av cement som kan övertäckas efter 24 timmar. Om detta inte är möjligt kan du använda en konsolidant för att förstärka befintligt murbruk. Om underlaget är i gott skick rengör du och placerar DEKTON delarna med hjälp av valt lim. Keramikunderlag: Om den keramiska ytan sitter väl ihop kan du använda DEKTON, om du först applicerar en primer, innan du lägger på limmet. Om den keramiska ytan inte är i gott skick bör den brytas upp och läggas om. Cement i gott skick: Se till att både området och materialen är rena. Montera DEKTON med hjälp av rekommendationerna som medföljer limmet. För att fästa DEKTON rekommenderas att att underlagets yta har en variation på ± 3 mm. Utjämningen av ytan kan göras med hjälp av självutjämnande murbruk. För väggbeklädnad bör utjämningen av ytan ske med hjälp av andra typer av murbruk inom mindre än 2 timmar. Om du använder någon annan typ av material på underlaget bör du alltid kontrollera lim-tillverkarens tekniska specifikationer. SÅ HÄR APPLICERAS LIMMET Det är viktigt att välja rätt lim för varje specifikt underlag. Cosentino rekommenderar att du är uppmärksam på om limmet uppfyller kraven i standarden EN VIKTIGT: Eftersom DEKTON är ett material utan porositet kan du inte använda traditionella cementtyper med fysisk torkning på grund av vattenavdunstningen. Det är därför som bara cement med kemisk torkning bör användas. Cementen torkar genom kemisk reaktion och påverkas inte av kontakten med luft. PLACERING AV DEKTON Lägg bruket på underlaget med hjälp av en tandad spatel, med öppning beroende på planhet. Detta i sin tur påverkar vilken typ av bindemedel som ska användas. Använd dubbel limningsteknik (lim på stycket och på underlaget) när du placerar och tryck lätt samtidigt som du för delen åt sidan, så säkerställer du att limningsytan blir fullständig. När du har placerat delarna kan du justera dem, utan att överskrida bindemedlets öppettid. Använd spridare och lämna ett fogutrymme mellan delarna (utan fyllning). Fyll i alla fogens hörn för att förhindra bubblor och att hålrum bildas. Med hänsyn till utvidgningskoefficienten hos DEKTON kan fogen komma att minskas, men resultatet av ett helt system beror på flera faktorer. Bland annat underlag, förankring, lim, situation, temperatur i rummet osv. Därför är det svårt att tillhandahålla ett generellt värde för termisk expansion. Det beror på den slutliga utformningen och på faktorer bortom DEKTON. Du ska aldrig sätta plattorna kant i kant, dvs utan skarvar mellan dem. Vid nya konstruktioner rekommenderas att du väntar med att sätta plattorna tills strukturella rörelser upphör. FOGNING Kontrollera att fogarna inte har fyllts med lim. Foga 24 timmar efter beläggning. Använd gummispatel för att placera fogmassan. Pressa ner i fogutrymmet, och använd samma gummispatel för att ta bort överflödig fogmassa från ytan. När den börjar torka förloras lyster. Rengör och jämna till fogarna med en fuktig svamp och låt dem slutligen härda. Det finns olika typer av fogar, som dilatationsfogar, konstruktionsfogar och runda fogar. Konstruktionsfogar och runda fogar bör alltid respekteras, både i underlag och i beläggning. Tätning av sådana fogar ska ske med elastiska material eller lämpliga pre-fabricerade profiler. Det rekommenderas att du lämnar en rund fog på 0,5 till 1 cm mellan golvbeläggning och vertikala ytor. Dilatationsfogar rekommenderas var 30:e m 2 på golv inomhus. Observera att dilatationsfogar i golvbeläggning inomhus ska stämma överens med byggnadens dilatationsfogar. Sådana fogar ska inte övertäckas av någon styv beläggning. Vart femte år genomförs en inspektion av fogen, då man kontrollerar om det finns sprickor, bristningar osv. Om du vill få rekommendationer om tillverkare av cement eller lim tar du kontakt med din COSENTINOrepresentant eller ditt närmsta COSENTINOCENTER, så får du vägledning mot korrekt utarbetande

18 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 09 Tack vare att den är helt utan porositet så är den nya ultrakompakta ytan DEKTON by Cosentino mycket motståndskraftig, både mot fläckar som orsakas i hemmet och mot kemikalier. Den är därför perfekt för användning som köksbänkar och arbetsytor. För daglig rengöring av DEKTON by Cosentino rekommenderar vi användning av Q-Action tillsammans med en mjuk rengöringssvamp. Om du inte har produkten är det bästa alternativet att använda såpa och vatten. Det är viktigt att torka av med en fuktig trasa (helst mikrofibertrasa) som är i gott skick och ren. För färger med en polerad yta rekommenderas att du torkar av ytan med ett papper eller ren bomullstrasa efter rengöring. Även om DEKTON by Cosentino har hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier, såsom blekmedel, syror osv, så rekommenderas att du är mycket försiktig när du använda sådana produkter, och inte låter dem ha särskilt lång kontakttid på ytan. Rengöring av envisa fläckar DEKTON marknadsförs i två yt-behandlingar. Den matta ytbehandlingen uppvisar vanligtvis inte några problem vid kontakt med hushållsprodukter, då det är praktiskt taget omöjligt att fläcka ned den. Den polerade ytbehandlingen har också en hög beständighet mot fläckar. Fläckar kan endast komma att uppstå vid kontakt med ett ämne med hög färgstyrka, något aggressivt ämne eller limrester under perioder längre än 24 timmar. I dessa fall rekommenderas att du använder mer specifika produkter såsom: Krämiga rengöringsmedel med Försiktighetsåtgärder Undvik kontakt med fluorvätesyra (HF) Slipa inte slipande partiklar eller lösningsmedel (såsom aceton eller universella lösnings-medel). De fläckborttagningsmedel och rengörings-medel som rekommenderas i varje fall anges i tabellen. Som sura rengöringsmedel kan du använda sura produkter, avkalkningsmedel osv. För alkaliska produkter, rengöringsmedel med basisk karaktär, ammoniak osv. För lösningsmedel, produkter såsom universella lösningsmedel, thinner, terpentin, aceton, alkohol osv. Och, som oxidant, produkter såsom väteperoxid eller utspädda blekmedel. Undvik att använda stålull Användning av denna typ av produkter kan medföra att produktens garanti upphör att gälla Fläck Fett Bläck Rost Kalk Vin Gummi Glass Harts/emalj Kaffe Stearin Skoputs Cementbaserade rester Gips Fogar och epoxylim Läsk, cola Frukt- och bärjuice Tjära Nikotin Rengöringsmedel Alkaliskt rengöringsmedel/lösningsmedel Lösningsmedel Syra Syra Alkaliskt rengöringsmedel/syra Lösningsmedel Alkaliskt rengöringsmedel Lösningsmedel Alkaliskt rengöringsmedel/lösningsmedel Lösningsmedel Lösningsmedel Syra Syra Lösningsmedel Oxidant Oxidant Lösningsmedel Lösningsmedel/oxidant

19 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET 10 Säkerhetsdatablad DEKTON 01 Varu- Och Företagsidentifiering Materialnamn: DEKTON Materialanvändning: Ultrakompakt yta avsedd för inomhus- och utomhusbruk, främst som bänkskivor och ytor i badrum, som golv, kakel och fasader. Företagsnamn: COSENTINO, S.A. Ctra. A-334. Km 59 Cantoria (Almería) Tfn: / Fax: Nödtelefon: Toxikologisk informationstjänst: Identifikation av Faror Enligt CLP-förordningen (EG) nr. 1272/2008 finns det inte någon risk förknippad med färdiga materialet DEK- TON. Under bearbetningsfasen kan emellertid damm innehållande respirabel kristallin kvarts bildas. Respirabel kristallin kvarts orsakar lungskador, såsom silikos, efter långvarig eller upprepad exponering genom inandning (fara H372). För att förhindra eller minimera exponeringen är det viktigt att anta en rad förebyggande åtgärder. Kristallin kvarts-innehåll <11 % FARA H372 Orsakar lungskador efter långvarig eller upprepad exponering (inandning). GHS08 STOT RE1 FÖREBYGGANDE P260 Andas inte in dammet vid sågning, bearbetning och polering av materialet. P264 Tvätta händer och ansikte noga efter varje hantering. P270 Ät, drick eller rök inte under hanteringen. P284 Använd andningsskydd mot damm (P3). FÖRSTA HJÄLPEN P314 Sök läkarvård om du mår dåligt. P501 Avlägsna restprodukter i enlighet med lokala föreskrifter. Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC R20 Farligt vid inandning. R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering. S22 Undvik inandning av damm. S38 Använd lämpligt andningsskydd P3. Xn 03 Sammansättning Information Om Beståndsdelar 04 Första Hjälpen 05 Brandbekämpningsåtgärder Översikt över komponenter: DEKTON består av aluminiumsilikater, amorf kiseldioxid, kristallin kvarts, zirkon och oorganiska pigment. Kristallin kvarts-innehåll (SiO 2 ) är mindre än 11 %. KRISTALLIN KVARTS: CAS / EINECS För det färdiga materialet krävs inga särskilda åtgärder. Men för ut-arbetandeprocessen rekommenderas nedan-stående: Vid kontakt med ögonen: Håll ögonlocken öppna och skölj med rikligt med vatten. Vid kontakt med huden: Tvätta med tvål och vatten. Vid inandning: För den drabbade personen till ett väl ventilerat utrymme. Ge konstgjord andning om den drabbade personen reagerar allvarligt. Sörj för korrekt ventilation av arbetsutrymmet. Sök läkarvård om du mår dåligt. Brandresistens: Kategori A1 / A1fl. Släckmedel: Alla medel som är lämpliga för att bekämpa omgivande brand. Pulversläckare rekommenderas. Personlig skyddsutrustning: Beroende på omgivande brand. 06 Åtgärder vid Oavsiktliga Utsläpp Det färdiga materialet medför ingen risk för spill.

20 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET 10 Säkerhetsdatablad DEKTON 07 Hantering och Förvaring Hantering av DEKTON kräver särskilda åtgärder. Användaren själv är ansvarig för att genomföra en riskbedömning i enlighet med lokala bestämmelser gällande riskförebyggande. Följande nedanstående försiktighets-åtgärder rekommenderas: Använd säkra hanteringssystem (kran, stativ med säkerhetsgaller osv.). Lyftselar måste ha gott skydd och vara motståndskraftiga eftersom materialet har större skärkapacitet än naturlig sten. Personlig skyddsutrustning ska användas. Bär hjälm, skyddsskor, skyddsglasögon och skärskyddshandskar vid hantering och förvaring av DEKTON. Varning: materialet kan vara mycket vasst, i synnerhet trasiga delar. Skivorna ska hanteras och bearbetas med skärskyddshandskar och skyddsglasögon. Avfall ska hanteras varsamt. Undvik att slå sönder avfallsdelarna för att få mindre storlek på bitarna. Försiktighetsåtgärder för miljöskydd: Användning av vattenkylda verktyg rekommenderas specifikt i syfte att förhindra bildandet av dammiga miljöer. Förvaring. Inga särskilda villkor krävs för säker förvaring, utom att förvaring ska ske i lämpligt utrymme som är stängt och övertäckt. Undvik hårda stötar som kan skada materialet. 08 Begränsning av exponering och Personligt Skydd Gränsvärden för exponering: Användaren själv är ansvarig för att genomföra en riskbedömning av dammexponering i enlighet med lokala bestämmelser gällande riskförebyggande. Enligt ovan och i enlighet med direktivet 2000/39/EG samt RD 374/2001, som hänvisar till värden offentliggjorda av det nationella institutet för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen gäller följande värden: Yrkeshygieniska gränsvärden i mg/m 3 8 timmars tidsmätt medelvärde respirabelt damm Gränsvärden för daglig exponering. (VLE-ED) Respirabelt damm 3 mg/m 3 Kvarts (fri silika) 0,1 mg/m 3 Kristobalit 0,05 mg/m 3 Obs: Gränsvärden för Spanien. Kontrollera gällande gränsvärden enligt bestämmelserna i varje land. Långvarig eller omfattande inandning av respirabel kristallin kvarts kan orsaka lungfibros och dammlunga och silikos, liksom försämring av andra lungsjukdomar (bronkit, emfysem osv.). Exponeringskontroll (Tillverkning och montering): Tillverkaren rekommenderar att tillverkning och montering av materialet sker med hjälp av våta produktionsmetoder. Det damm som bildas i tillverkningsprocesser innehåller respirabelt kristallin kvarts (SiO 2). Långvarig exponering för damm från skärning och tillverkning, utan användning av lämplig skyddsutrustning, kan orsaka allvarliga hälsoproblem, bland annat dammlunga och silikos, liksom försämring av andra lungsjukdomar (bronkit, emfysem osv.). Exponering för damm ska övervakas och kontrolleras med lämpliga kontrollåtgärder som: Undvika eller minimera dammbildning. Alltid använda system med vattenförsörjning i tillverkningsprocesser. Vattnet ska vara rent, rikligt samt riktas mot punkterna för kapning, formning och polering. Märka och identifiera riskområden. Regelbunden kontroll av koncentrationen av respirabel kristallin kvarts i arbetsmiljön. System för naturlig och/eller konstgjord ventilation så att luften säkert byts ut i arbetsutrymmena. Rengöring och underhåll. Använda rengöringssystem med sugning och/eller vatten. Undvik att sopa och undvik användning av tryckluft. Sådana metoder bildar en dammig miljö. Förebyggande underhållsprogram för anläggningarna för att säkerställa korrekta förutsättningar för ordning, renlighet och drift av utrustningen. Använd alltid andningsskydd mot damm av typen P3 enligt EN 143:2001 och revideringarna EN 143/AC 2002, EN 143/AC 2005, även när du arbetar med vatten som dammreducerande faktor vid tillverkningen av Dekton. Handskydd. Använd skyddshandskar för att undvika att skärskador uppstår vid hantering av styckena. Ögonskydd. Bär skyddsglasögon, enligt standard EN166:2001. Hudskydd. Det rekommenderas att du använder arbetskläder för att skydda huden mot dammet. Före raster och vid arbetsdagens slut tvättar du händer och ansikte med tvål och vatten för att avlägsna damm från tillverkningen. Arbetskläder: rengör inte dessa med tryckluft utan använd istället dammsugningsmetoder. Ät eller drick inte på arbetslatsen. Byt kläder/skyddskläder och tvätta dig innan du äter. Vid slutet av arbetsdagen tvättar du dig, eller duschar vid behov, och tar på rena kläder innan du lämnar arbetet. Upprätta ett system för särskild hälsokontroll. Delarna ska lämna verkstaden helt färdiga och redo att monteras av installatören.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

2. Keramik och byggkeramik

2. Keramik och byggkeramik 2. Keramik och byggkeramik Lerbrott i Skåne. Foto: Clas-Håkan Odelhög. Vad är keramik? Bränd lera svarar väl mycket riktigt de flesta, men vad är lera? Lera är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer