Ändringar i behörighetssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar i behörighetssystemet"

Transkript

1 1 (12) Sjöfartsinspektionen Handläggare direkttelefon Tomas Gustavsson, Datum Vår beteckning Ert datum Er beteckning Enligt sändlista Ändringar i behörighetssystemet Bakgrund Det internationella sjöfartsorganet IMO (International Maritime Organization) antog 1978 en konvention vilken reglerade sjöfolks utbildning och certifiering. Konventionen benämns STCW 78 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Sverige ratificerade konventionen i början av 80-talet och satte den ikraft fullt ut den 28 april Ikraftsättandet gjordes genom att regeringen 1982 gav ut en behörighetsförordning vilken ersatte den tidigare sjöbefälskungörelsen från Denna behörighetsförordning uppfyllde konventionen till alla delar, men omfattade även ett antal svenska särkrav. Exempel på sådana var att antalet fartområden och olika behörighetsbevis vida översteg de som konventionen angav. Ett annat sådant särkrav var att behörighetsförordningen också utökade antalet behörighetsintervaller. Orsaken till de svenska särkraven var att ett utrymme - inom konventionens ram - var tvunget att skapas för de sjöfarare som redan tidigare hade en behörighet och därmed vissa tjänstgöringsrättigheter. Det internationella sjöfartssamfundet förväntade att 78 års konvention skulle säkerställa kompetensnivån för såväl befäl som manskap och även borga för en säker vakthållning. Vid denna tidpunkt ansågs det allmänt, att regelverket var den högsta standard kring vilken medlemsstaterna kunde enas. Trots den stora globala anslutningen till konventionen ( 1 juli 1995 hade 113 länder, representerande 94,6 % av världstonnaget ratificerat densamma) konstaterades i slutet av 1980-talen att det avsedda syftet ej hade uppnåtts. Den primära anledningen till detta angavs vara konventionens generella natur med avsaknad av preciserade standards, vilket innebar att tolkningen lämnades to the satisfaction of the administration. H:\konvertering.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

2 2 (12) Datum Vår beteckning Denna möjlighet att medlemsländerna gavs en stor tolkningsfrihet medförde naturligtvis ett omfattande spektrum av varierande standards, varför certifikat utfärdade mot bakgrund av 1978 års konvention inte kunde tas som garanti för att innehavaren hade en tillfredställande kompetens i konventionens anda. Ytterligare faktorer som ansågs ha medverkat till försvagningen av konventionen var fartygens tekniska utveckling, ändrade rederi- och fartygsorganisationer, strukturella förändringar inom världshandelsflottan som management, bemanning etc.. Mot denna bakgrund beslutade IMO:s sjösäkerhetskommitté i maj 1993 att en fullständig revision av konventionen skulle inledas. STCW 95 Arbetet inom IMO med att revidera konventionen påbörjades sålunda och avslutades med att de aktuella ändringarna antogs 7 juli 1995 och den reviderade konventionen gavs följaktligen namnet STCW 95. Konventionen har sedermera också antagits i sin helhet av EU och gjorts tvingande för medlemsländerna genom rådsdirektivet 98/35EU med ett sista införlivandedatum satt till 25/ SFS 1998:965 Revisionen av STCW-konventionen och det nya EU direktivet innebar för svenskt vidkommande att lagstiftningen kring utbildnings- och behörighetssystemen måste omarbetas och anpassas till de nya kraven. Dåvarande kommunikationsdepartementet införlivade konventionsändringarna genom att ge ut förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal. Denna förordning skiljer sig på en rad punkter från tidigare förordning. Det är väsentligt att i sammanhanget peka på följande skillnader. Behörighetssystemet har anpassats till att följa samma struktur som konventionen. Behörigheternas rättigheter avgränsas enligt de parametrar som konventionen anger. Antalet fartområden har reducerats. Förutom den nya behörighetsförordningen har konventionen medfört en total av översyn av sjöbefälsutbildningarnas innehåll och organisation. Denna översyn medförde att Högskoleverket definierade nya utbildningsmål H:\konvertering.doc

3 3 (12) Datum Vår beteckning och även angav vilken omfattning utbildningarna skall ha, åtminstone de som har ett examinationskrav. Detta gäller sjökapten-, sjöingenjör-, styrman och maskinteknikerutbildningarna. Vad avser de övriga befälsutbildningarna har högskolorna ålagts att anpassa dessa till konventionens nivåer. SJÖFS 2000:1 Sjöfartsverkets tillämpningsföreskrifter till behörighetsförordningen har nu utkommit under namnet Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (SJÖFS 2000:1). Föreskriften i sin helhet återfinns i slutet av detta dokument. I och med denna föreskrifts ikraftträdande kan Sjöfartsverket nu påbörja den konvertering av äldre behörighetsbevis konventionen kräver, såväl befälsbehörigheter som specialbehörigheter, till nya behörigheter anpassade till STCW 95. Till yttermera visso ska även de av verket tidigare utfärdade manskaps- och båtmansintygen ersättas av behörighetsbevis respektive certifikat. Nedan följer en beskrivning över de rutiner och tillvägagångssätt Sjöfartsverket avser att tillämpa vid anpassningen till de nya regelverken. Befälsbehörigheter, specialbehörigheter och radiobehörigheter Av behörighetsförordningens 8 kap. 1 såsom den är ändrad framgår att behörigheter utfärdade enligt den äldre förordningen upphör att gälla Idag existerar giltiga behörighetsbevis, 4500 specialbehörigheter och dryga 4000 GOC och ROC behörigheter utfärdade enligt den tidigare ordningen. Dessa måste senast bytas ut mot nya för att innehavarna ska kunna fortsätta tjänstgöra till sjöss även efter detta datum. Ett stort antal av dessa behörigheter är sådana som verket har utfärdat från 1998 och framåt, vilka istället för den normala och föreskrivna 5-års perioden getts en giltighetstid till För dessa behörigheter med en förkortad giltighetstid gäller att dessa förlängs med den motsvarande tid som tidigare saknades för att 5-års intervallet ska uppnås. Exempel. En behörighet som utfärdades gavs en giltighetstid till och kommer således, utan något krav på särskild sjötid, att förlängas till och med Sjöfartsverket kommer inte att ta någon avgift för förnyelse av dessa behörighetsbevis eftersom denna redan erlagts vid förra tillfället. Däremot kommer en kostnad enligt verkets tariffer (för närvarande. 250 kr) att utgå för sådana behörigheter som inom ramen av det normala 5- års intervallet upphör att gälla innan och således ska förnyas. I dessa fall gäller, såsom tidigare, att vederbörande ska ha tjänstgjort i minst 12 månader under den senaste 5-års perioden. H:\konvertering.doc

4 4 (12) Datum Vår beteckning Manskapsbehörigheter Av behörighetsförordningen framgår att det för tjänstgöring i vissa manskapsbefattningar krävs ett behörighetsbevis efter Detta krav gäller för befattningarna motorman, eldare, matros och lättmatros samt fartygselektriker. Detta innebär att de etiketter och andra dokument, som tidigare utfärdats av Sjöfartsverket och som anger gällande krav för upprätthållande av en viss befattning, upphör att gälla vid detta datum och ska innan dess ha ersatts av ett behörighetsbevis. Enligt konventionen behöver dessa behörighetsbevis till skillnad mot befälsbehörigheterna inte tidsbegränsas eller förses med fotografi. Detta krav berör ca sjömän, vilket är det antal som erhållit dokument i någon form från verket utvisande att de har rätt att upprätthålla någon av de aktuella befattningarna. Hur många av dessa som idag tjänstgör och därmed är i behov av ett behörighetsbevis är däremot osäkert. Eftersom det är en förstagångsbehörighet kommer den sökande av ett sådant behörighetsbevis att debiteras en avgift som för närvarande är motsvarande 425 kr. Grundläggande säkerhetsutbildning Vid det här laget torde det vara allmänt känt att all personal som ingår i ett fartygs säkerhetsorganisation ska ha genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning i enlighet med konventionens regel VI/1.2. Detta krav återspeglas också i behörighetsförordningens 5 kap. 2. Svenska utbildningsanordnare inom sjösektorn har sedan höstterminen 1997 gett samtliga elever denna utbildning och även givit dessa ett certifikat. Undantaget är Ester Mosesons gymnasium i Göteborg där en viss utbildning av ekonomipersonal bedrivs. För personal som innan 1997 tjänstgjorde till sjöss har rederierna själva getts möjlighet att utfärda ett intyg, vilket visar att de uppfyller de aktuella kompetenskraven. Anledningen till att redarna gavs denna möjlighet är, att det inom IMO fördes vissa klargörande diskussioner efter det att konventionsändringarna antagits. Diskussionerna föranledde IMO att genom cirkulär STCW.7/circ.1 rekommendera administrationerna att vid införlivandet av regel VI/1 ta i beaktande det stora antalet sjöfolk som berördes och behandla varje ombordanställd "på sina egna meriter" som det uttrycktes. Denna möjlighet för redaren att själv utbilda inom dessa färdigheter och utfärda intyg föreligger även idag. Dock anger behörighetsförordningen att utbildningen ska ha godkänts av verket. Framför allt är det färjerederierna som p.g.a den förhållandevis stora personalomsättningen under sommaren H:\konvertering.doc

5 5 (12) Datum Vår beteckning utnyttjar denna möjlighet. Sammanfattningsvis, ska i stort sett all personal ha en säkerhetsutbildning, skolorna utbildar och utfärdar certifikat, rederierna kan - efter verkets godkännande -utbilda och utfärda intyg (Document of Evidence). Nu har vi dock uppmärksammats på att svenska fartyg i samband med hamnstatsinspektioner fått problem med de av rederiet utfärdade intygen. Det förefaller som om Östra Medelhavet är överrepresenterat i detta avseende.. För att i görligaste mån fortsättningsvis undvika att dessa spörsmål uppkommer vid eventuella hamnstatsinspektioner, kommer det av de nya behörighetsbevisen att framgå att behörighetsinnehavaren, förutom kompetenskravet på själva befattningen även uppfyller kravet på den grundläggande säkerhetsutbildningen. En hänvisning till regel VI/1.2 i konventionen kommer således att göras. Vad avser befälsbehörigheterna kommer verket att infoga denna hänvisning med automatik, eftersom vi vet att sjöbefälsutbildningarna under en lång tid innehållit de moment som beskrivs i regeln. För manskapsbehörigheterna krävs dock att den sökande kan förete bevis om att han eller hon genomgått erforderliga kurser eller har ett intyg utfärdat av rederiet att han/hon besitter nödvändiga kunskaper. Tankermancertifikat Den ursprungliga konventionen från 1978 ställda krav på att personal med särskilda arbetsuppgifter på tankfartyg i tillägg till en brandkurs skulle ha en grundläggande tankutbildning. Detta krav torde i första hand vara applicerbart på båtsmän, pumpmän och matroser. MSC (Maritime Safety Committee) antog i maj 1994 en relativt omfattande ändring till konventionen, vilken trädde i kraft 1 januari Ändring återspeglas också i regel V/I i STCW 95 och innebär att nivån på den grundläggande tankutbildningen har höjts samt att myndigheten avkrävs tillse att certifikat utfärdas till de personer som uppfyller kraven. Den svenska tolkningen av kravbilden för att erhålla ett certifikat återfinns i behörighetsförordningens 4 kap. 3 och innebär i korthet följande. Förutom en godkänd utbildning i brandskydd ska en sökande ha: 1. genomgått en godkänd utbildning eller 2. ha tjänstgjort tre månader på tankfartyg eller 3. under minst en månad genomgått en ombordförlagd utbildning. Förordningen anger under vilka förutsättningar denna utbildning ska ha blivit genomförd. Kravet om att denna personal ska ha en viss kompetens är således inte nytt, däremot är det en nyhet att kompetensen ska kunna verifieras med ett certifikat. Det torde vara ett välgrundad antagande att befälhavarna vid H:\konvertering.doc

6 6 (12) Datum Vår beteckning hamnstatsinspektioner kommer att anbefallas visa upp certifikat för den aktuella personalkategorin. För att undvika onödiga problem torde det därför vara angeläget för rederierna tillse att dessa personer har det erforderliga certifikatet. Kostnaden för certifikatet uppgår för närvarande till 250 kronor. De elever som har börjat på Energiprogrammet, gren fartygsteknik 1997 eller senare får inom ramen av denna utbildning både brand- och tankutbildningen. Skolorna utfärdar också ett certifikat till eleverna enligt en förlaga från Sjöfartsverket. För dessa är det således inget problem. För övriga däremot som tjänstgör i sådana befattningar på tankfartyg där detta certifikat krävs, och som uppfyller gällande krav, bör snarast hos Sjöfartsverket ansöka ett certifikat. Krav på kompletteringsutbildning för vissa behörigheter Det framgår av tabellen i föreskriftens 10 kap. 1 att vissa behörigheter kräver en kompletteringsutbildning för att nuvarande rättigheter skall få bibehållas. Utbildningens omfattning framgår, beroende på aktuell behörighet, av bilagorna 20, 21 och 22. Den observante läsaren ser snart att bilagorna 21 och 22 är identiska. Anledningen till detta är att föreskriftens innehåll har - efter det att remissorganisationerna lämnat sina yttranden - varit föremål för en konstant uppmärksamhet från Sjöfartsverket. Initialt skilde sig innehållet i bilagorna åt, men verket har kommit till slutsatsen att dessa skillnader ej kunde betraktas som relevanta. Detta beslut togs vid en sådan tidpunkt i processen att en sammanslagning av bilagorna skulle medföra ytterligare fördröjning av utgivandet av föreskriften. I bilagorna sägs det att vissa kursmoment kan utgå om dessa utbildningar genomgåtts efter det att den behörighetsgrundande grundutbildningen avslutats. Härutöver anser Sjöfartsverket att även yrkeserfarenheter skall tillgodoräknas i så stor utsträckning som möjligt. Ett sådant tillgodräknande får dock inte innebära att kompletteringsutbildningen inte uppfyller de kompetenskrav som krävs för befattningen i den reviderade STCW konventionen. Eftersom det är omöjligt att exakt förutse i vilken omfattning olika kurser och yrkeserfarenheter skall tillgodoräknas och för att undvika att olika bedömningar sker avser Sjöfartsverket att, i varje enskilt fall, meddela ett särskilt beslut om vilket kompletteringsbehov som föreligger. Detta förutsätter att den enskilde sjömannen i en ansökan begär detta av verket. H:\konvertering.doc

7 7 (12) Datum Vår beteckning I de fall en utbildningsanordnare skulle mota en ansökan om kompletteringsutbildning utan att verkets särskilda beslut om omfattning av utbildningen bifogas, skall hela kursen, såsom den beskrivs i föreskriften, genomgås. Bedömningar om undantag gjorda av lärosätena kommer således inte heller att accepteras vid ett behörighetsutfärdande. Följande rutiner kommer att tillämpas av Sjöfartsverket vid handläggningen av dessa ärenden: 1. Sjöfartsverket mottar en ansökan som innehåller: - Anmälan om vilken behörighet som avses. - Bevis om genomgångna kurser som återfinns i den aktuella bilagan (20, 21 eller 22) - Övriga kursintyg som den sökande anser kan relateras till kursens innehåll - Intyg om yrkeserfarenhet som kan anses ha en kompetenshöjande effekt. 2. Verket bedömer den sökandes utbildningsstatus med hänsyn tagen till den insända dokumentationen. 3. Med utgångspunkt från denna bedömning fastställer verket, genom beslut, den sökandes kompletteringsbehov. 4. Beslutet tillställs den sökande. När denna process är genomförd, vilken kan beräknas ta två till sex veckor i anspråk, bör den sökande kontakta det lärosäte där utbildningen önskas genomföras. Kursernas planering Uppskattningsvis kommer ca. 600 behörighetsinnehavare att vara i behov av en kompletteringsutbildning i varierande omfattning. Eftersom det endast återstår ca 2 år innan kurserna ska vara genomförda och behörigheterna utfärdade, anser Sjöfartsverket det önskvärt att de aktuella skolorna etablerar ett samarbete för att därmed optimera kursernas tillgänglighet. Verket har inga möjligheter och inte heller några avsikter att försöka påverka skolornas interna planering av kompletteringsutbildningarna. Trots detta finner Sjöfartsverket det viktigt påpeka att den primära målgruppen för H:\konvertering.doc

8 8 (12) Datum Vår beteckning kompletteringsutbildningen är aktivt sjöbefäl som, i stor utsträckning, är beroende av att kursen är tillgänglig under semester- och vederlagsledighet. När ska ansökan göras och vad ska den innehålla Som framgått av den löpande texten så är det ett stort antal behörigheter som är i behov av att förnyas före Detta medför en icke obetydlig arbetsinsats för Sjöfartsverkets handläggare. För att arbetet optimalt ska kunna planeras och genomföras är det önskvärt att ansökningarna inkommer så tidigt som möjligt till Sjöfartsverket. Handläggningstiden av varje enskilt ärende kommer att varierar högst betydligt beroende på dels i vilken omfattning ansökningarna inkommer till verket dels på belastningen initierat av omfånget av det normala behörighetsutfärdandet. Handläggningstider upp mot nio tio månader torde bli förekommande. Sjöfartsverket kommer självfallet att prioritera sådana behörigheter som utgår innan samt ansökningar om förstagångsbehörigheter. Nedan följer en redovisning av vilken dokumentation som ska bifogas ansökan beroende på vad denna avser. Till ansökan om ett behörighetsbevis som fartygs- eller maskinbefäl med en giltighetstid till och med ska bifogas: 2 st fotografier av den sökande varav minst ett ska vara vidimerat. Fotografierna ska vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund och ha yttermåtten 35x45 mm. Ett begränsat radiooperatörscertifikat (VHF certifikat). Detta gäller dock inte om ansökan avser ett behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VIII. Självklart inte heller för maskinbefälsbehörigheterna. Till ansökan om ett behörighetsbevis som fartygs- eller maskinbefäl vars giltighet utgår innan ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. 2 st fotografier av den sökande varav minst ett ska vara vidimerat. Fotografierna ska vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund och ha yttermåtten 35x45 mm. Ett begränsat radiooperatörscertifikat (VHF certifikat). Gäller dock inte om ansökan avser ett behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VIII eller en maskinbefälsbehörighet. H:\konvertering.doc

9 9 (12) Datum Vår beteckning Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg. Till ansökan om en specialbehörighet (olja- kem- gas- eller torrlasthantering) vars giltighet utgår innan ska bifogas: Intyg om genomgången brandskyddsutbildning som inte är äldre än fem år. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år. Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg. Till ansökan om en specialbehörighet (olja- kem- gas- eller torrlasthantering) med en giltighet till och med : Ingen vidare dokumentation, utöver ansökan, behöver bifogas. Till ansökan om en specialbehörighet som allmänt- eller begränsad behörighet som radiooperatör i GMDSS med en giltighet till och med ska bifogas: Kopia av det ursprungliga certifikat som utfärdades i samband med att utbildningen genomfördes. Till ansökan om en specialbehörighet som allmänt- eller begränsad behörighet som radiooperatör i GMDSS vars giltighet utgår innan ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år. Kopia av det ursprungliga certifikat som utfärdades i samband med att utbildningen genomfördes. (Anledning till att certifikatet behöver bifogas är att de nya behörighetsbevisen förutsätter att certifikatsnumret är känt då detta numer också ska anges på behörigheten. Sjöfartsverket har dessvärre inte tillförlitlig information om de certifikat som tidigare har utfärdats av Post- och Telestyrelsen och dess för innan Televerket). Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg och att fartyget är utrustat med en GMDSS utrustning. H:\konvertering.doc

10 10 (12) Datum Vår beteckning Till ansökan om ett behörighetsbevis som matros, lättmatros, motorman eldare och fartygselektriker ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. Ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Kopia av tidigare av Sjöfartsverket utfärdad etikett eller dokumentation uppvisande att kompetenskravet är uppfyllt. En ansökan om ett behörighetsbevis skickas till: Sjöfartsverket Fartygsoperativa sektionen Norrköping Båtmansintyg visavi certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Av regel VI/2.1 i konventionen framgår vilken kompetensnivå den ska ha som i fartygets säkerhetsorganisation fått till uppgift att handha och sjösätta räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. Antalet ombordvarande med detta certifikat regleras i regel III/10 i SOLAS konventionen. Utbildning leder till ett certifikat som endast godkända utbildningsanordnare har bemyndigats utfärda. Rederierna kan således inte själva utfärda några intyg i detta avseende. Certifikat ersätter det tidigare båtmansintyget, vilket i sak fortfarande är giltigt och kommer så att förbli även efter Det finns således inga internationella krav på att båtmansintyget rent fysiskt måste ersättas av det aktuella certifikatet. Men med tanke på den problematik som uppstått vid hamnstadskontroller med avseende på intygen om säkerhetsutbildningen anser Sjöfartsverket att det finns skäl att noga överväga om inte konvertering av de gamla intygen bör ske. Beslut om en generell konvertering har ännu inte tagits, men det hindrar inte att den som så önskar ansöker om att få sitt båtmansintyg konverterat till ett nytt certifikat. Sådana ansökningar kommer - med tanke på den kommande arbetsbelastningen med behörigheterna dock inte att prioriteras av Sjöfartsverket. Som information avser verket att omgående tillställa redareföreningen en skrivelse i form av ett fribrev vilken skall cirkuleras till förenings medlemsfartyg, där Sjöfartsverket intygar att båtmansintygen uppfyller kompetenskraven för ett certifikat enligt regel VI/1.2 i den reviderade konventionen och ska därmed inte bli föremål för påpekande vid en hamnstadskontroll. H:\konvertering.doc

11 11 (12) Datum Vår beteckning Rederier som inte är anslutna till Sveriges Redareförening kan erhålla denna skrivelse direkt från Sjöfartsverket. Tomas Gustavsson H:\konvertering.doc

12 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 oktober Sjöfartsverket föreskriver 1 följande med stöd av 5 kap. 21 fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) samt 1 kap. 1, 6, 7 och 8 och 2 kap. 13 och 24 förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal samt beslutar allmänna råd. SJÖFS 2000:1 Utkom från trycket den 18 februari 2000 SFH kap. Allmänna bestämmelser 1 Dessa föreskrifter skall tillämpas på alla svenska handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20 om inte annat särskilt anges. 2 I dessa föreskrifter används beteckningar och fartområden med dels den betydelse som anges i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal och dels den betydelse som anges nedan. Beteckning Behörighetsförordningen IMO STCW-konventionen STCW-koden Betydelse Förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal FN:s sjöfartsorgan International Maritime Organization Den internationella konventionen om utbildning, träning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978, med ändringar 1995 (STCW 95) Bilaga till STCW-konventionen 1 Jfr rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning av sjöfolk (EGT L 319, , s. 28, Celex 394L0058), ändrat genom rådets direktiv 98/35/EG (EGT L 172, , s. 1, Celex 398L0035). 1

13 HSC-koden Yrkesmässig trafik Behörighet Specialbehörighet Certifikat Intyg Befaren jungman Jungman Motorelev Styrd praktik Avslutad utbildning Den internationella koden om säkerhet på höghastighetsfartyg (IMO Res. MSC 36(63)) Trafik med fartyg, oavsett dräktighet, som huvudsakligen nyttjas för annat ändamål än fritidsverksamhet Ett bevis som enligt 2 och 3 kap. ger innehavaren rätt att tjänstgöra i viss befattning för vilken en behörighet krävs Ett bevis som enligt 5 kap. ger innehavaren rätt att tjänstgöra i en befattning för vilken en specialbehörighet krävs Ett dokument som enligt 6 kap. ger innehavaren rätt att inneha en funktion för vilken ett certifikat krävs Ett dokument som enligt 7 kap. ger innehavaren rätt att inneha en funktion för vilken ett intyg krävs En däcksbefattning som uppnås efter däckstjänstgöring i minst sex månader En nybörjarbefattning inom ett fartygs däcksavdelning En nybörjarbefattning inom ett fartygs maskinavdelning En av Sjöfartsverket godkänd ombordförlagd manskapsutbildning Datum för utfärdande av examens- eller utbildningsbevis 3 En ansökan om en behörighet eller en specialbehörighet enligt 2, 3 och 5 kap. görs hos Sjöfartsverket 2. Detsamma gäller för en ansökan om ett tankcertifikat för tjänstgöring på tankfartyg enligt 6 kap. 2, om den sökande har genomgått en sådan handledd praktik som anges i andra stycket av nämnda paragraf. Detsamma gäller även för en ansökan om ett certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt 6 kap. 3, om 2 Ansökan skickas till Sjöfartsverket, Fartygsoperativa sektionen, Norrköping. 2

14 den sökande uppfyller vad som anges i 4 kap. 4 2 behörighetsförordningen. Övriga certifikat enligt 6 kap. utfärdas, efter medgivande från Sjöfartsverket, av utbildningsanordnaren. 4 I en ansökan, som skall vara skriftlig, skall anges vilken behörighet eller vilket certifikat som söks. Till en ansökan skall följande handlingar alltid bifogas. 1. En bestyrkt kopia av aktuellt utbildningsbevis eller kursintyg. 2. Ett personbevis som inte är äldre än 3 månader. Om en sökande inte har ändrat sina personuppgifter eller bytt nationalitet, behöver ett personbevis endast bifogas vid det första ansökningstillfället av en behörighet eller en specialbehörighet. 5 Avser ansökan ett bevis om en behörighet enligt 2 eller 3 kap. eller en specialbehörighet enligt 5 kap. 1 skall, utöver vad som angivits i 4, följande handlingar bifogas. 1. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. 2. Ett operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) om ansökan avser ett behörighetsbevis enligt 2 kap. Ett sådant certifikat behöver inte bifogas om ansökan gäller fartygsbefäl klass VIII eller behörighet som matros och lättmatros. 3. För behörighet som fartygs- eller maskinbefäl, två välliknande fotografier av den sökande, varav minst ett fotografi skall vara vidimerat. Fotografierna skall vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund. Huvudbonad eller solglasögon får inte bäras vid fotograferingen. Fotografierna skall ha ett yttermått om 35x45 mm. Utöver vad som ovan angivits skall ett tjänstgöringsintyg bifogas i de fall då föreskriven tjänstgöring fullgjorts på fartyg som enligt mönstringslagen (1983:929) inte är mönstringspliktiga. Erkännande av utländska behörigheter 6 För att Sjöfartsverket skall erkänna en behörighet enligt 1 kap. 5 tredje stycket behörighetsförordningen för en sökande med en behörighetsgrundande högre utbildning som genomgåtts i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall följande handlingar bifogas en ansökan. 1. En bestyrkt kopia av den sökandes giltiga nationella behörighetsbevis. 2. Ett dokument som visar i vilka befattningar och i vilka fartområden det nationella behörighetsbeviset berättigar den sökande att tjänstgöra i. 3. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. 4. Två välliknande fotografier av den sökande, varav minst ett skall vara vidimerat. Fotografierna skall vara tagna rakt framifrån mot en ljus bak- 3

15 grund. Huvudbonad eller solglasögon får inte bäras vid fotograferingen. Fotografierna skall ha ett yttermått om 35x45 mm. 7 För att Sjöfartsverket skall erkänna en behörighet enligt 1 kap. 5 andra stycket behörighetsförordningen för en sökande med en behörighetsgrundande högre utbildning som genomgåtts i en annan stat utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall de handlingar som anges i 6 bifogas en ansökan. Därutöver skall följande villkor vara uppfyllda. 1. Det eller de dokument som skall erkännas skall vara utfärdade av en stat som tillträtt STCW-konventionen. 2. Staten skall ha godkänts av IMO såsom uppfyllande STCW-konventionen. 3. I ansökan skall anges vilket svenskt rederi och på vilket fartyg en befattning skall tillträdas. 4. Till ansökan skall bifogas övrig dokumentation enligt Sjöfartsverkets beslut för varje enskild stat 3. Om den behörighetsgrundande högre utbildningen har genomgåtts i en stat som inte har godkänts av IMO såsom uppfyllande STCW-konventionen men staten är föremål för IMO:s granskning, genomför Sjöfartsverket en kontroll enligt artikel 9.3a i rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, ändrat genom rådets direktiv 98/35/EG. En sådan granskning kan göras även om staten har godkänts av IMO, om Sjöfartsverket finner att särskilda skäl föreligger för en sådan granskning. Sjöfartsverket kan erkänna dokument såsom behörighetsgrundande, trots att dokumenten inte uppfyller STCW-konventionen, under förutsättning att de uppfyller den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning Ett sådant erkännande utfärdas dock med en giltighetstid om längst till den 1 februari En ansökan om ett erkännande av ett utländskt behörighetsbevis enligt 7, skall inges till Sjöfartsverket eller till en svensk utlandsbeskickning som Sjöfartsverket träffat en överenskommelse med härom 4. Ett erkännande av ett behörighetsbevis eller ett certifikat utfärdas med samma giltighetstid som den sökandes nationella dokument, dock längst till en tid av fem år. Det av Sjöfartsverket utfärdade erkännandet skickas till det rederi som uppgivits i ansökan. Utbildningars giltighetstid vid ansökan om behörighet 9 För att en utbildning till fartygs- eller maskinbefäl skall vara direkt behörighetsgrundande enligt 2, 3 och 5 kap., skall en ansökan inkomma till Sjöfarts verket inom fem år efter avslutad utbildning. 3 Dessa upplysningar kan fås vid Sjöfartsverkets Fartygsoperativa sektion, telefon: Upplysningar om vilka utländska beskickningar som Sjöfartsverket träffat avtal med, kan erhållas från Sjöfartsverket, se not 3. 4

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Fartygspersonalens behörigheter

Fartygspersonalens behörigheter 1 (13) Utfärdad: 19.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 4 mom., 17 6 mom., 18 2 mom., 19 4

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning

Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning En handledning i regelverket för taxibåtar, arbetsbåtar, lastbåtar etc med en bruttodräktighet under 20. Ett studiematerial för Fartygsbefälsexamen

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION

Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION Personuppgifter Namn: Personnr:... Gatuadress: Postadress:. Tel: E-post:.Klass:.År:... Rederi:..Fartyg1: Fartyg

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att HFD 2014 ref 53 Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

Läs mer

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

Tjänstgöringsbok för AT-läkare Tjänstgöringsbok för AT-läkare 1 Artikelnr: 2006-119-1 Sättning: Per-Erik Engström 2 1. Allmänt Denna bok innehåller dels tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen (AT), dels Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos hösten 21 Arbetsmarknadsutsikter Sjöfart 211 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer