Ändringar i behörighetssystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar i behörighetssystemet"

Transkript

1 1 (12) Sjöfartsinspektionen Handläggare direkttelefon Tomas Gustavsson, Datum Vår beteckning Ert datum Er beteckning Enligt sändlista Ändringar i behörighetssystemet Bakgrund Det internationella sjöfartsorganet IMO (International Maritime Organization) antog 1978 en konvention vilken reglerade sjöfolks utbildning och certifiering. Konventionen benämns STCW 78 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Sverige ratificerade konventionen i början av 80-talet och satte den ikraft fullt ut den 28 april Ikraftsättandet gjordes genom att regeringen 1982 gav ut en behörighetsförordning vilken ersatte den tidigare sjöbefälskungörelsen från Denna behörighetsförordning uppfyllde konventionen till alla delar, men omfattade även ett antal svenska särkrav. Exempel på sådana var att antalet fartområden och olika behörighetsbevis vida översteg de som konventionen angav. Ett annat sådant särkrav var att behörighetsförordningen också utökade antalet behörighetsintervaller. Orsaken till de svenska särkraven var att ett utrymme - inom konventionens ram - var tvunget att skapas för de sjöfarare som redan tidigare hade en behörighet och därmed vissa tjänstgöringsrättigheter. Det internationella sjöfartssamfundet förväntade att 78 års konvention skulle säkerställa kompetensnivån för såväl befäl som manskap och även borga för en säker vakthållning. Vid denna tidpunkt ansågs det allmänt, att regelverket var den högsta standard kring vilken medlemsstaterna kunde enas. Trots den stora globala anslutningen till konventionen ( 1 juli 1995 hade 113 länder, representerande 94,6 % av världstonnaget ratificerat densamma) konstaterades i slutet av 1980-talen att det avsedda syftet ej hade uppnåtts. Den primära anledningen till detta angavs vara konventionens generella natur med avsaknad av preciserade standards, vilket innebar att tolkningen lämnades to the satisfaction of the administration. H:\konvertering.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

2 2 (12) Datum Vår beteckning Denna möjlighet att medlemsländerna gavs en stor tolkningsfrihet medförde naturligtvis ett omfattande spektrum av varierande standards, varför certifikat utfärdade mot bakgrund av 1978 års konvention inte kunde tas som garanti för att innehavaren hade en tillfredställande kompetens i konventionens anda. Ytterligare faktorer som ansågs ha medverkat till försvagningen av konventionen var fartygens tekniska utveckling, ändrade rederi- och fartygsorganisationer, strukturella förändringar inom världshandelsflottan som management, bemanning etc.. Mot denna bakgrund beslutade IMO:s sjösäkerhetskommitté i maj 1993 att en fullständig revision av konventionen skulle inledas. STCW 95 Arbetet inom IMO med att revidera konventionen påbörjades sålunda och avslutades med att de aktuella ändringarna antogs 7 juli 1995 och den reviderade konventionen gavs följaktligen namnet STCW 95. Konventionen har sedermera också antagits i sin helhet av EU och gjorts tvingande för medlemsländerna genom rådsdirektivet 98/35EU med ett sista införlivandedatum satt till 25/ SFS 1998:965 Revisionen av STCW-konventionen och det nya EU direktivet innebar för svenskt vidkommande att lagstiftningen kring utbildnings- och behörighetssystemen måste omarbetas och anpassas till de nya kraven. Dåvarande kommunikationsdepartementet införlivade konventionsändringarna genom att ge ut förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal. Denna förordning skiljer sig på en rad punkter från tidigare förordning. Det är väsentligt att i sammanhanget peka på följande skillnader. Behörighetssystemet har anpassats till att följa samma struktur som konventionen. Behörigheternas rättigheter avgränsas enligt de parametrar som konventionen anger. Antalet fartområden har reducerats. Förutom den nya behörighetsförordningen har konventionen medfört en total av översyn av sjöbefälsutbildningarnas innehåll och organisation. Denna översyn medförde att Högskoleverket definierade nya utbildningsmål H:\konvertering.doc

3 3 (12) Datum Vår beteckning och även angav vilken omfattning utbildningarna skall ha, åtminstone de som har ett examinationskrav. Detta gäller sjökapten-, sjöingenjör-, styrman och maskinteknikerutbildningarna. Vad avser de övriga befälsutbildningarna har högskolorna ålagts att anpassa dessa till konventionens nivåer. SJÖFS 2000:1 Sjöfartsverkets tillämpningsföreskrifter till behörighetsförordningen har nu utkommit under namnet Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (SJÖFS 2000:1). Föreskriften i sin helhet återfinns i slutet av detta dokument. I och med denna föreskrifts ikraftträdande kan Sjöfartsverket nu påbörja den konvertering av äldre behörighetsbevis konventionen kräver, såväl befälsbehörigheter som specialbehörigheter, till nya behörigheter anpassade till STCW 95. Till yttermera visso ska även de av verket tidigare utfärdade manskaps- och båtmansintygen ersättas av behörighetsbevis respektive certifikat. Nedan följer en beskrivning över de rutiner och tillvägagångssätt Sjöfartsverket avser att tillämpa vid anpassningen till de nya regelverken. Befälsbehörigheter, specialbehörigheter och radiobehörigheter Av behörighetsförordningens 8 kap. 1 såsom den är ändrad framgår att behörigheter utfärdade enligt den äldre förordningen upphör att gälla Idag existerar giltiga behörighetsbevis, 4500 specialbehörigheter och dryga 4000 GOC och ROC behörigheter utfärdade enligt den tidigare ordningen. Dessa måste senast bytas ut mot nya för att innehavarna ska kunna fortsätta tjänstgöra till sjöss även efter detta datum. Ett stort antal av dessa behörigheter är sådana som verket har utfärdat från 1998 och framåt, vilka istället för den normala och föreskrivna 5-års perioden getts en giltighetstid till För dessa behörigheter med en förkortad giltighetstid gäller att dessa förlängs med den motsvarande tid som tidigare saknades för att 5-års intervallet ska uppnås. Exempel. En behörighet som utfärdades gavs en giltighetstid till och kommer således, utan något krav på särskild sjötid, att förlängas till och med Sjöfartsverket kommer inte att ta någon avgift för förnyelse av dessa behörighetsbevis eftersom denna redan erlagts vid förra tillfället. Däremot kommer en kostnad enligt verkets tariffer (för närvarande. 250 kr) att utgå för sådana behörigheter som inom ramen av det normala 5- års intervallet upphör att gälla innan och således ska förnyas. I dessa fall gäller, såsom tidigare, att vederbörande ska ha tjänstgjort i minst 12 månader under den senaste 5-års perioden. H:\konvertering.doc

4 4 (12) Datum Vår beteckning Manskapsbehörigheter Av behörighetsförordningen framgår att det för tjänstgöring i vissa manskapsbefattningar krävs ett behörighetsbevis efter Detta krav gäller för befattningarna motorman, eldare, matros och lättmatros samt fartygselektriker. Detta innebär att de etiketter och andra dokument, som tidigare utfärdats av Sjöfartsverket och som anger gällande krav för upprätthållande av en viss befattning, upphör att gälla vid detta datum och ska innan dess ha ersatts av ett behörighetsbevis. Enligt konventionen behöver dessa behörighetsbevis till skillnad mot befälsbehörigheterna inte tidsbegränsas eller förses med fotografi. Detta krav berör ca sjömän, vilket är det antal som erhållit dokument i någon form från verket utvisande att de har rätt att upprätthålla någon av de aktuella befattningarna. Hur många av dessa som idag tjänstgör och därmed är i behov av ett behörighetsbevis är däremot osäkert. Eftersom det är en förstagångsbehörighet kommer den sökande av ett sådant behörighetsbevis att debiteras en avgift som för närvarande är motsvarande 425 kr. Grundläggande säkerhetsutbildning Vid det här laget torde det vara allmänt känt att all personal som ingår i ett fartygs säkerhetsorganisation ska ha genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning i enlighet med konventionens regel VI/1.2. Detta krav återspeglas också i behörighetsförordningens 5 kap. 2. Svenska utbildningsanordnare inom sjösektorn har sedan höstterminen 1997 gett samtliga elever denna utbildning och även givit dessa ett certifikat. Undantaget är Ester Mosesons gymnasium i Göteborg där en viss utbildning av ekonomipersonal bedrivs. För personal som innan 1997 tjänstgjorde till sjöss har rederierna själva getts möjlighet att utfärda ett intyg, vilket visar att de uppfyller de aktuella kompetenskraven. Anledningen till att redarna gavs denna möjlighet är, att det inom IMO fördes vissa klargörande diskussioner efter det att konventionsändringarna antagits. Diskussionerna föranledde IMO att genom cirkulär STCW.7/circ.1 rekommendera administrationerna att vid införlivandet av regel VI/1 ta i beaktande det stora antalet sjöfolk som berördes och behandla varje ombordanställd "på sina egna meriter" som det uttrycktes. Denna möjlighet för redaren att själv utbilda inom dessa färdigheter och utfärda intyg föreligger även idag. Dock anger behörighetsförordningen att utbildningen ska ha godkänts av verket. Framför allt är det färjerederierna som p.g.a den förhållandevis stora personalomsättningen under sommaren H:\konvertering.doc

5 5 (12) Datum Vår beteckning utnyttjar denna möjlighet. Sammanfattningsvis, ska i stort sett all personal ha en säkerhetsutbildning, skolorna utbildar och utfärdar certifikat, rederierna kan - efter verkets godkännande -utbilda och utfärda intyg (Document of Evidence). Nu har vi dock uppmärksammats på att svenska fartyg i samband med hamnstatsinspektioner fått problem med de av rederiet utfärdade intygen. Det förefaller som om Östra Medelhavet är överrepresenterat i detta avseende.. För att i görligaste mån fortsättningsvis undvika att dessa spörsmål uppkommer vid eventuella hamnstatsinspektioner, kommer det av de nya behörighetsbevisen att framgå att behörighetsinnehavaren, förutom kompetenskravet på själva befattningen även uppfyller kravet på den grundläggande säkerhetsutbildningen. En hänvisning till regel VI/1.2 i konventionen kommer således att göras. Vad avser befälsbehörigheterna kommer verket att infoga denna hänvisning med automatik, eftersom vi vet att sjöbefälsutbildningarna under en lång tid innehållit de moment som beskrivs i regeln. För manskapsbehörigheterna krävs dock att den sökande kan förete bevis om att han eller hon genomgått erforderliga kurser eller har ett intyg utfärdat av rederiet att han/hon besitter nödvändiga kunskaper. Tankermancertifikat Den ursprungliga konventionen från 1978 ställda krav på att personal med särskilda arbetsuppgifter på tankfartyg i tillägg till en brandkurs skulle ha en grundläggande tankutbildning. Detta krav torde i första hand vara applicerbart på båtsmän, pumpmän och matroser. MSC (Maritime Safety Committee) antog i maj 1994 en relativt omfattande ändring till konventionen, vilken trädde i kraft 1 januari Ändring återspeglas också i regel V/I i STCW 95 och innebär att nivån på den grundläggande tankutbildningen har höjts samt att myndigheten avkrävs tillse att certifikat utfärdas till de personer som uppfyller kraven. Den svenska tolkningen av kravbilden för att erhålla ett certifikat återfinns i behörighetsförordningens 4 kap. 3 och innebär i korthet följande. Förutom en godkänd utbildning i brandskydd ska en sökande ha: 1. genomgått en godkänd utbildning eller 2. ha tjänstgjort tre månader på tankfartyg eller 3. under minst en månad genomgått en ombordförlagd utbildning. Förordningen anger under vilka förutsättningar denna utbildning ska ha blivit genomförd. Kravet om att denna personal ska ha en viss kompetens är således inte nytt, däremot är det en nyhet att kompetensen ska kunna verifieras med ett certifikat. Det torde vara ett välgrundad antagande att befälhavarna vid H:\konvertering.doc

6 6 (12) Datum Vår beteckning hamnstatsinspektioner kommer att anbefallas visa upp certifikat för den aktuella personalkategorin. För att undvika onödiga problem torde det därför vara angeläget för rederierna tillse att dessa personer har det erforderliga certifikatet. Kostnaden för certifikatet uppgår för närvarande till 250 kronor. De elever som har börjat på Energiprogrammet, gren fartygsteknik 1997 eller senare får inom ramen av denna utbildning både brand- och tankutbildningen. Skolorna utfärdar också ett certifikat till eleverna enligt en förlaga från Sjöfartsverket. För dessa är det således inget problem. För övriga däremot som tjänstgör i sådana befattningar på tankfartyg där detta certifikat krävs, och som uppfyller gällande krav, bör snarast hos Sjöfartsverket ansöka ett certifikat. Krav på kompletteringsutbildning för vissa behörigheter Det framgår av tabellen i föreskriftens 10 kap. 1 att vissa behörigheter kräver en kompletteringsutbildning för att nuvarande rättigheter skall få bibehållas. Utbildningens omfattning framgår, beroende på aktuell behörighet, av bilagorna 20, 21 och 22. Den observante läsaren ser snart att bilagorna 21 och 22 är identiska. Anledningen till detta är att föreskriftens innehåll har - efter det att remissorganisationerna lämnat sina yttranden - varit föremål för en konstant uppmärksamhet från Sjöfartsverket. Initialt skilde sig innehållet i bilagorna åt, men verket har kommit till slutsatsen att dessa skillnader ej kunde betraktas som relevanta. Detta beslut togs vid en sådan tidpunkt i processen att en sammanslagning av bilagorna skulle medföra ytterligare fördröjning av utgivandet av föreskriften. I bilagorna sägs det att vissa kursmoment kan utgå om dessa utbildningar genomgåtts efter det att den behörighetsgrundande grundutbildningen avslutats. Härutöver anser Sjöfartsverket att även yrkeserfarenheter skall tillgodoräknas i så stor utsträckning som möjligt. Ett sådant tillgodräknande får dock inte innebära att kompletteringsutbildningen inte uppfyller de kompetenskrav som krävs för befattningen i den reviderade STCW konventionen. Eftersom det är omöjligt att exakt förutse i vilken omfattning olika kurser och yrkeserfarenheter skall tillgodoräknas och för att undvika att olika bedömningar sker avser Sjöfartsverket att, i varje enskilt fall, meddela ett särskilt beslut om vilket kompletteringsbehov som föreligger. Detta förutsätter att den enskilde sjömannen i en ansökan begär detta av verket. H:\konvertering.doc

7 7 (12) Datum Vår beteckning I de fall en utbildningsanordnare skulle mota en ansökan om kompletteringsutbildning utan att verkets särskilda beslut om omfattning av utbildningen bifogas, skall hela kursen, såsom den beskrivs i föreskriften, genomgås. Bedömningar om undantag gjorda av lärosätena kommer således inte heller att accepteras vid ett behörighetsutfärdande. Följande rutiner kommer att tillämpas av Sjöfartsverket vid handläggningen av dessa ärenden: 1. Sjöfartsverket mottar en ansökan som innehåller: - Anmälan om vilken behörighet som avses. - Bevis om genomgångna kurser som återfinns i den aktuella bilagan (20, 21 eller 22) - Övriga kursintyg som den sökande anser kan relateras till kursens innehåll - Intyg om yrkeserfarenhet som kan anses ha en kompetenshöjande effekt. 2. Verket bedömer den sökandes utbildningsstatus med hänsyn tagen till den insända dokumentationen. 3. Med utgångspunkt från denna bedömning fastställer verket, genom beslut, den sökandes kompletteringsbehov. 4. Beslutet tillställs den sökande. När denna process är genomförd, vilken kan beräknas ta två till sex veckor i anspråk, bör den sökande kontakta det lärosäte där utbildningen önskas genomföras. Kursernas planering Uppskattningsvis kommer ca. 600 behörighetsinnehavare att vara i behov av en kompletteringsutbildning i varierande omfattning. Eftersom det endast återstår ca 2 år innan kurserna ska vara genomförda och behörigheterna utfärdade, anser Sjöfartsverket det önskvärt att de aktuella skolorna etablerar ett samarbete för att därmed optimera kursernas tillgänglighet. Verket har inga möjligheter och inte heller några avsikter att försöka påverka skolornas interna planering av kompletteringsutbildningarna. Trots detta finner Sjöfartsverket det viktigt påpeka att den primära målgruppen för H:\konvertering.doc

8 8 (12) Datum Vår beteckning kompletteringsutbildningen är aktivt sjöbefäl som, i stor utsträckning, är beroende av att kursen är tillgänglig under semester- och vederlagsledighet. När ska ansökan göras och vad ska den innehålla Som framgått av den löpande texten så är det ett stort antal behörigheter som är i behov av att förnyas före Detta medför en icke obetydlig arbetsinsats för Sjöfartsverkets handläggare. För att arbetet optimalt ska kunna planeras och genomföras är det önskvärt att ansökningarna inkommer så tidigt som möjligt till Sjöfartsverket. Handläggningstiden av varje enskilt ärende kommer att varierar högst betydligt beroende på dels i vilken omfattning ansökningarna inkommer till verket dels på belastningen initierat av omfånget av det normala behörighetsutfärdandet. Handläggningstider upp mot nio tio månader torde bli förekommande. Sjöfartsverket kommer självfallet att prioritera sådana behörigheter som utgår innan samt ansökningar om förstagångsbehörigheter. Nedan följer en redovisning av vilken dokumentation som ska bifogas ansökan beroende på vad denna avser. Till ansökan om ett behörighetsbevis som fartygs- eller maskinbefäl med en giltighetstid till och med ska bifogas: 2 st fotografier av den sökande varav minst ett ska vara vidimerat. Fotografierna ska vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund och ha yttermåtten 35x45 mm. Ett begränsat radiooperatörscertifikat (VHF certifikat). Detta gäller dock inte om ansökan avser ett behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VIII. Självklart inte heller för maskinbefälsbehörigheterna. Till ansökan om ett behörighetsbevis som fartygs- eller maskinbefäl vars giltighet utgår innan ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. 2 st fotografier av den sökande varav minst ett ska vara vidimerat. Fotografierna ska vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund och ha yttermåtten 35x45 mm. Ett begränsat radiooperatörscertifikat (VHF certifikat). Gäller dock inte om ansökan avser ett behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VIII eller en maskinbefälsbehörighet. H:\konvertering.doc

9 9 (12) Datum Vår beteckning Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg. Till ansökan om en specialbehörighet (olja- kem- gas- eller torrlasthantering) vars giltighet utgår innan ska bifogas: Intyg om genomgången brandskyddsutbildning som inte är äldre än fem år. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år. Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg. Till ansökan om en specialbehörighet (olja- kem- gas- eller torrlasthantering) med en giltighet till och med : Ingen vidare dokumentation, utöver ansökan, behöver bifogas. Till ansökan om en specialbehörighet som allmänt- eller begränsad behörighet som radiooperatör i GMDSS med en giltighet till och med ska bifogas: Kopia av det ursprungliga certifikat som utfärdades i samband med att utbildningen genomfördes. Till ansökan om en specialbehörighet som allmänt- eller begränsad behörighet som radiooperatör i GMDSS vars giltighet utgår innan ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år. Kopia av det ursprungliga certifikat som utfärdades i samband med att utbildningen genomfördes. (Anledning till att certifikatet behöver bifogas är att de nya behörighetsbevisen förutsätter att certifikatsnumret är känt då detta numer också ska anges på behörigheten. Sjöfartsverket har dessvärre inte tillförlitlig information om de certifikat som tidigare har utfärdats av Post- och Telestyrelsen och dess för innan Televerket). Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg och att fartyget är utrustat med en GMDSS utrustning. H:\konvertering.doc

10 10 (12) Datum Vår beteckning Till ansökan om ett behörighetsbevis som matros, lättmatros, motorman eldare och fartygselektriker ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. Ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Kopia av tidigare av Sjöfartsverket utfärdad etikett eller dokumentation uppvisande att kompetenskravet är uppfyllt. En ansökan om ett behörighetsbevis skickas till: Sjöfartsverket Fartygsoperativa sektionen Norrköping Båtmansintyg visavi certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Av regel VI/2.1 i konventionen framgår vilken kompetensnivå den ska ha som i fartygets säkerhetsorganisation fått till uppgift att handha och sjösätta räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. Antalet ombordvarande med detta certifikat regleras i regel III/10 i SOLAS konventionen. Utbildning leder till ett certifikat som endast godkända utbildningsanordnare har bemyndigats utfärda. Rederierna kan således inte själva utfärda några intyg i detta avseende. Certifikat ersätter det tidigare båtmansintyget, vilket i sak fortfarande är giltigt och kommer så att förbli även efter Det finns således inga internationella krav på att båtmansintyget rent fysiskt måste ersättas av det aktuella certifikatet. Men med tanke på den problematik som uppstått vid hamnstadskontroller med avseende på intygen om säkerhetsutbildningen anser Sjöfartsverket att det finns skäl att noga överväga om inte konvertering av de gamla intygen bör ske. Beslut om en generell konvertering har ännu inte tagits, men det hindrar inte att den som så önskar ansöker om att få sitt båtmansintyg konverterat till ett nytt certifikat. Sådana ansökningar kommer - med tanke på den kommande arbetsbelastningen med behörigheterna dock inte att prioriteras av Sjöfartsverket. Som information avser verket att omgående tillställa redareföreningen en skrivelse i form av ett fribrev vilken skall cirkuleras till förenings medlemsfartyg, där Sjöfartsverket intygar att båtmansintygen uppfyller kompetenskraven för ett certifikat enligt regel VI/1.2 i den reviderade konventionen och ska därmed inte bli föremål för påpekande vid en hamnstadskontroll. H:\konvertering.doc

11 11 (12) Datum Vår beteckning Rederier som inte är anslutna till Sveriges Redareförening kan erhålla denna skrivelse direkt från Sjöfartsverket. Tomas Gustavsson H:\konvertering.doc

12 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 oktober Sjöfartsverket föreskriver 1 följande med stöd av 5 kap. 21 fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) samt 1 kap. 1, 6, 7 och 8 och 2 kap. 13 och 24 förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal samt beslutar allmänna råd. SJÖFS 2000:1 Utkom från trycket den 18 februari 2000 SFH kap. Allmänna bestämmelser 1 Dessa föreskrifter skall tillämpas på alla svenska handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20 om inte annat särskilt anges. 2 I dessa föreskrifter används beteckningar och fartområden med dels den betydelse som anges i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal och dels den betydelse som anges nedan. Beteckning Behörighetsförordningen IMO STCW-konventionen STCW-koden Betydelse Förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal FN:s sjöfartsorgan International Maritime Organization Den internationella konventionen om utbildning, träning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978, med ändringar 1995 (STCW 95) Bilaga till STCW-konventionen 1 Jfr rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning av sjöfolk (EGT L 319, , s. 28, Celex 394L0058), ändrat genom rådets direktiv 98/35/EG (EGT L 172, , s. 1, Celex 398L0035). 1

13 HSC-koden Yrkesmässig trafik Behörighet Specialbehörighet Certifikat Intyg Befaren jungman Jungman Motorelev Styrd praktik Avslutad utbildning Den internationella koden om säkerhet på höghastighetsfartyg (IMO Res. MSC 36(63)) Trafik med fartyg, oavsett dräktighet, som huvudsakligen nyttjas för annat ändamål än fritidsverksamhet Ett bevis som enligt 2 och 3 kap. ger innehavaren rätt att tjänstgöra i viss befattning för vilken en behörighet krävs Ett bevis som enligt 5 kap. ger innehavaren rätt att tjänstgöra i en befattning för vilken en specialbehörighet krävs Ett dokument som enligt 6 kap. ger innehavaren rätt att inneha en funktion för vilken ett certifikat krävs Ett dokument som enligt 7 kap. ger innehavaren rätt att inneha en funktion för vilken ett intyg krävs En däcksbefattning som uppnås efter däckstjänstgöring i minst sex månader En nybörjarbefattning inom ett fartygs däcksavdelning En nybörjarbefattning inom ett fartygs maskinavdelning En av Sjöfartsverket godkänd ombordförlagd manskapsutbildning Datum för utfärdande av examens- eller utbildningsbevis 3 En ansökan om en behörighet eller en specialbehörighet enligt 2, 3 och 5 kap. görs hos Sjöfartsverket 2. Detsamma gäller för en ansökan om ett tankcertifikat för tjänstgöring på tankfartyg enligt 6 kap. 2, om den sökande har genomgått en sådan handledd praktik som anges i andra stycket av nämnda paragraf. Detsamma gäller även för en ansökan om ett certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt 6 kap. 3, om 2 Ansökan skickas till Sjöfartsverket, Fartygsoperativa sektionen, Norrköping. 2

14 den sökande uppfyller vad som anges i 4 kap. 4 2 behörighetsförordningen. Övriga certifikat enligt 6 kap. utfärdas, efter medgivande från Sjöfartsverket, av utbildningsanordnaren. 4 I en ansökan, som skall vara skriftlig, skall anges vilken behörighet eller vilket certifikat som söks. Till en ansökan skall följande handlingar alltid bifogas. 1. En bestyrkt kopia av aktuellt utbildningsbevis eller kursintyg. 2. Ett personbevis som inte är äldre än 3 månader. Om en sökande inte har ändrat sina personuppgifter eller bytt nationalitet, behöver ett personbevis endast bifogas vid det första ansökningstillfället av en behörighet eller en specialbehörighet. 5 Avser ansökan ett bevis om en behörighet enligt 2 eller 3 kap. eller en specialbehörighet enligt 5 kap. 1 skall, utöver vad som angivits i 4, följande handlingar bifogas. 1. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. 2. Ett operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) om ansökan avser ett behörighetsbevis enligt 2 kap. Ett sådant certifikat behöver inte bifogas om ansökan gäller fartygsbefäl klass VIII eller behörighet som matros och lättmatros. 3. För behörighet som fartygs- eller maskinbefäl, två välliknande fotografier av den sökande, varav minst ett fotografi skall vara vidimerat. Fotografierna skall vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund. Huvudbonad eller solglasögon får inte bäras vid fotograferingen. Fotografierna skall ha ett yttermått om 35x45 mm. Utöver vad som ovan angivits skall ett tjänstgöringsintyg bifogas i de fall då föreskriven tjänstgöring fullgjorts på fartyg som enligt mönstringslagen (1983:929) inte är mönstringspliktiga. Erkännande av utländska behörigheter 6 För att Sjöfartsverket skall erkänna en behörighet enligt 1 kap. 5 tredje stycket behörighetsförordningen för en sökande med en behörighetsgrundande högre utbildning som genomgåtts i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall följande handlingar bifogas en ansökan. 1. En bestyrkt kopia av den sökandes giltiga nationella behörighetsbevis. 2. Ett dokument som visar i vilka befattningar och i vilka fartområden det nationella behörighetsbeviset berättigar den sökande att tjänstgöra i. 3. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. 4. Två välliknande fotografier av den sökande, varav minst ett skall vara vidimerat. Fotografierna skall vara tagna rakt framifrån mot en ljus bak- 3

15 grund. Huvudbonad eller solglasögon får inte bäras vid fotograferingen. Fotografierna skall ha ett yttermått om 35x45 mm. 7 För att Sjöfartsverket skall erkänna en behörighet enligt 1 kap. 5 andra stycket behörighetsförordningen för en sökande med en behörighetsgrundande högre utbildning som genomgåtts i en annan stat utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall de handlingar som anges i 6 bifogas en ansökan. Därutöver skall följande villkor vara uppfyllda. 1. Det eller de dokument som skall erkännas skall vara utfärdade av en stat som tillträtt STCW-konventionen. 2. Staten skall ha godkänts av IMO såsom uppfyllande STCW-konventionen. 3. I ansökan skall anges vilket svenskt rederi och på vilket fartyg en befattning skall tillträdas. 4. Till ansökan skall bifogas övrig dokumentation enligt Sjöfartsverkets beslut för varje enskild stat 3. Om den behörighetsgrundande högre utbildningen har genomgåtts i en stat som inte har godkänts av IMO såsom uppfyllande STCW-konventionen men staten är föremål för IMO:s granskning, genomför Sjöfartsverket en kontroll enligt artikel 9.3a i rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, ändrat genom rådets direktiv 98/35/EG. En sådan granskning kan göras även om staten har godkänts av IMO, om Sjöfartsverket finner att särskilda skäl föreligger för en sådan granskning. Sjöfartsverket kan erkänna dokument såsom behörighetsgrundande, trots att dokumenten inte uppfyller STCW-konventionen, under förutsättning att de uppfyller den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning Ett sådant erkännande utfärdas dock med en giltighetstid om längst till den 1 februari En ansökan om ett erkännande av ett utländskt behörighetsbevis enligt 7, skall inges till Sjöfartsverket eller till en svensk utlandsbeskickning som Sjöfartsverket träffat en överenskommelse med härom 4. Ett erkännande av ett behörighetsbevis eller ett certifikat utfärdas med samma giltighetstid som den sökandes nationella dokument, dock längst till en tid av fem år. Det av Sjöfartsverket utfärdade erkännandet skickas till det rederi som uppgivits i ansökan. Utbildningars giltighetstid vid ansökan om behörighet 9 För att en utbildning till fartygs- eller maskinbefäl skall vara direkt behörighetsgrundande enligt 2, 3 och 5 kap., skall en ansökan inkomma till Sjöfarts verket inom fem år efter avslutad utbildning. 3 Dessa upplysningar kan fås vid Sjöfartsverkets Fartygsoperativa sektion, telefon: Upplysningar om vilka utländska beskickningar som Sjöfartsverket träffat avtal med, kan erhållas från Sjöfartsverket, se not 3. 4

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 1 (6) Handläggare direkttelefon Fartygsoperativa enheten Ert datum Er beteckning Bo Bergström, 011-19 13 18 2004-01-13 N2003/9163/TP Regeringskansliet Margareta Granborg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

TSFS 2011:116 SJÖFART

TSFS 2011:116 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2011:1533 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII Sjöfartshögskolan 56º39,6 N, 016º21,7 E Postal Address Telephone Telefax Landgången 4 +46 (0)480-49 76 00 +46 (0)480-49 76 50 (S) 391 82 Kalmar +46 (0)480-49 76 07

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (32) Datum Konsekvensutredning av förslag på ändrade behörighetskrav för tjänstgöring i inre fart Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår en sänkning av tjänstgöringstiden

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013 1 (13) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [1.3.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 3 mom., 17 5 och 6 mom., 18 2

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Personal bemanning

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg

Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg Dnr TSS 2016-404 September 2017 Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg Innehåll FACKORDLISTA... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING...

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Version: 2.2 Datum: 2014-06-36 och övergripande mål Utbildningen vänder sig i första hand till personer som tänker söka sig en framtid inom bl.a. kustsjöfart, fiske,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0555),

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0555), P7_TA-PROV(2012)0384 Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Fartygspersonalens behörigheter

Fartygspersonalens behörigheter 1 (13) Utfärdad: 19.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 4 mom., 17 6 mom., 18 2 mom., 19 4

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg - inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss Andrea Ahlberg Vad är International Labour Organization (ILO)? FN:s fackförbund för sysselsättningsfrågor. Bildades 1919 i efterdyningarna till första världskriget.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

UTKAST. Konsekvensutredning 1 (21) Dnr/Beteckning 2013-02-22 TSF 2012-651

UTKAST. Konsekvensutredning 1 (21) Dnr/Beteckning 2013-02-22 TSF 2012-651 Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Jonsson Sjöfartsavdelningen Fartygsoperativa enheten Sjöpersonalsektionen Konsekvensutredning Förslag till ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor.

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU16 Några sjömansfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor. I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning 1(6) Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning Nuvarande Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; beslutade den 24 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND REKOMMENDATIONER OM TILLGODORÄKNANDE AV UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTBILDNING I GRUND- UTBILDNINGEN Beslutat av förbundsförsamlingen 2000-03-24 Tillgodoräknanderätten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 6 februari 2013 95/2013 Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:10 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 Chefen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer