Ändringar i behörighetssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar i behörighetssystemet"

Transkript

1 1 (12) Sjöfartsinspektionen Handläggare direkttelefon Tomas Gustavsson, Datum Vår beteckning Ert datum Er beteckning Enligt sändlista Ändringar i behörighetssystemet Bakgrund Det internationella sjöfartsorganet IMO (International Maritime Organization) antog 1978 en konvention vilken reglerade sjöfolks utbildning och certifiering. Konventionen benämns STCW 78 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Sverige ratificerade konventionen i början av 80-talet och satte den ikraft fullt ut den 28 april Ikraftsättandet gjordes genom att regeringen 1982 gav ut en behörighetsförordning vilken ersatte den tidigare sjöbefälskungörelsen från Denna behörighetsförordning uppfyllde konventionen till alla delar, men omfattade även ett antal svenska särkrav. Exempel på sådana var att antalet fartområden och olika behörighetsbevis vida översteg de som konventionen angav. Ett annat sådant särkrav var att behörighetsförordningen också utökade antalet behörighetsintervaller. Orsaken till de svenska särkraven var att ett utrymme - inom konventionens ram - var tvunget att skapas för de sjöfarare som redan tidigare hade en behörighet och därmed vissa tjänstgöringsrättigheter. Det internationella sjöfartssamfundet förväntade att 78 års konvention skulle säkerställa kompetensnivån för såväl befäl som manskap och även borga för en säker vakthållning. Vid denna tidpunkt ansågs det allmänt, att regelverket var den högsta standard kring vilken medlemsstaterna kunde enas. Trots den stora globala anslutningen till konventionen ( 1 juli 1995 hade 113 länder, representerande 94,6 % av världstonnaget ratificerat densamma) konstaterades i slutet av 1980-talen att det avsedda syftet ej hade uppnåtts. Den primära anledningen till detta angavs vara konventionens generella natur med avsaknad av preciserade standards, vilket innebar att tolkningen lämnades to the satisfaction of the administration. H:\konvertering.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

2 2 (12) Datum Vår beteckning Denna möjlighet att medlemsländerna gavs en stor tolkningsfrihet medförde naturligtvis ett omfattande spektrum av varierande standards, varför certifikat utfärdade mot bakgrund av 1978 års konvention inte kunde tas som garanti för att innehavaren hade en tillfredställande kompetens i konventionens anda. Ytterligare faktorer som ansågs ha medverkat till försvagningen av konventionen var fartygens tekniska utveckling, ändrade rederi- och fartygsorganisationer, strukturella förändringar inom världshandelsflottan som management, bemanning etc.. Mot denna bakgrund beslutade IMO:s sjösäkerhetskommitté i maj 1993 att en fullständig revision av konventionen skulle inledas. STCW 95 Arbetet inom IMO med att revidera konventionen påbörjades sålunda och avslutades med att de aktuella ändringarna antogs 7 juli 1995 och den reviderade konventionen gavs följaktligen namnet STCW 95. Konventionen har sedermera också antagits i sin helhet av EU och gjorts tvingande för medlemsländerna genom rådsdirektivet 98/35EU med ett sista införlivandedatum satt till 25/ SFS 1998:965 Revisionen av STCW-konventionen och det nya EU direktivet innebar för svenskt vidkommande att lagstiftningen kring utbildnings- och behörighetssystemen måste omarbetas och anpassas till de nya kraven. Dåvarande kommunikationsdepartementet införlivade konventionsändringarna genom att ge ut förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal. Denna förordning skiljer sig på en rad punkter från tidigare förordning. Det är väsentligt att i sammanhanget peka på följande skillnader. Behörighetssystemet har anpassats till att följa samma struktur som konventionen. Behörigheternas rättigheter avgränsas enligt de parametrar som konventionen anger. Antalet fartområden har reducerats. Förutom den nya behörighetsförordningen har konventionen medfört en total av översyn av sjöbefälsutbildningarnas innehåll och organisation. Denna översyn medförde att Högskoleverket definierade nya utbildningsmål H:\konvertering.doc

3 3 (12) Datum Vår beteckning och även angav vilken omfattning utbildningarna skall ha, åtminstone de som har ett examinationskrav. Detta gäller sjökapten-, sjöingenjör-, styrman och maskinteknikerutbildningarna. Vad avser de övriga befälsutbildningarna har högskolorna ålagts att anpassa dessa till konventionens nivåer. SJÖFS 2000:1 Sjöfartsverkets tillämpningsföreskrifter till behörighetsförordningen har nu utkommit under namnet Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (SJÖFS 2000:1). Föreskriften i sin helhet återfinns i slutet av detta dokument. I och med denna föreskrifts ikraftträdande kan Sjöfartsverket nu påbörja den konvertering av äldre behörighetsbevis konventionen kräver, såväl befälsbehörigheter som specialbehörigheter, till nya behörigheter anpassade till STCW 95. Till yttermera visso ska även de av verket tidigare utfärdade manskaps- och båtmansintygen ersättas av behörighetsbevis respektive certifikat. Nedan följer en beskrivning över de rutiner och tillvägagångssätt Sjöfartsverket avser att tillämpa vid anpassningen till de nya regelverken. Befälsbehörigheter, specialbehörigheter och radiobehörigheter Av behörighetsförordningens 8 kap. 1 såsom den är ändrad framgår att behörigheter utfärdade enligt den äldre förordningen upphör att gälla Idag existerar giltiga behörighetsbevis, 4500 specialbehörigheter och dryga 4000 GOC och ROC behörigheter utfärdade enligt den tidigare ordningen. Dessa måste senast bytas ut mot nya för att innehavarna ska kunna fortsätta tjänstgöra till sjöss även efter detta datum. Ett stort antal av dessa behörigheter är sådana som verket har utfärdat från 1998 och framåt, vilka istället för den normala och föreskrivna 5-års perioden getts en giltighetstid till För dessa behörigheter med en förkortad giltighetstid gäller att dessa förlängs med den motsvarande tid som tidigare saknades för att 5-års intervallet ska uppnås. Exempel. En behörighet som utfärdades gavs en giltighetstid till och kommer således, utan något krav på särskild sjötid, att förlängas till och med Sjöfartsverket kommer inte att ta någon avgift för förnyelse av dessa behörighetsbevis eftersom denna redan erlagts vid förra tillfället. Däremot kommer en kostnad enligt verkets tariffer (för närvarande. 250 kr) att utgå för sådana behörigheter som inom ramen av det normala 5- års intervallet upphör att gälla innan och således ska förnyas. I dessa fall gäller, såsom tidigare, att vederbörande ska ha tjänstgjort i minst 12 månader under den senaste 5-års perioden. H:\konvertering.doc

4 4 (12) Datum Vår beteckning Manskapsbehörigheter Av behörighetsförordningen framgår att det för tjänstgöring i vissa manskapsbefattningar krävs ett behörighetsbevis efter Detta krav gäller för befattningarna motorman, eldare, matros och lättmatros samt fartygselektriker. Detta innebär att de etiketter och andra dokument, som tidigare utfärdats av Sjöfartsverket och som anger gällande krav för upprätthållande av en viss befattning, upphör att gälla vid detta datum och ska innan dess ha ersatts av ett behörighetsbevis. Enligt konventionen behöver dessa behörighetsbevis till skillnad mot befälsbehörigheterna inte tidsbegränsas eller förses med fotografi. Detta krav berör ca sjömän, vilket är det antal som erhållit dokument i någon form från verket utvisande att de har rätt att upprätthålla någon av de aktuella befattningarna. Hur många av dessa som idag tjänstgör och därmed är i behov av ett behörighetsbevis är däremot osäkert. Eftersom det är en förstagångsbehörighet kommer den sökande av ett sådant behörighetsbevis att debiteras en avgift som för närvarande är motsvarande 425 kr. Grundläggande säkerhetsutbildning Vid det här laget torde det vara allmänt känt att all personal som ingår i ett fartygs säkerhetsorganisation ska ha genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning i enlighet med konventionens regel VI/1.2. Detta krav återspeglas också i behörighetsförordningens 5 kap. 2. Svenska utbildningsanordnare inom sjösektorn har sedan höstterminen 1997 gett samtliga elever denna utbildning och även givit dessa ett certifikat. Undantaget är Ester Mosesons gymnasium i Göteborg där en viss utbildning av ekonomipersonal bedrivs. För personal som innan 1997 tjänstgjorde till sjöss har rederierna själva getts möjlighet att utfärda ett intyg, vilket visar att de uppfyller de aktuella kompetenskraven. Anledningen till att redarna gavs denna möjlighet är, att det inom IMO fördes vissa klargörande diskussioner efter det att konventionsändringarna antagits. Diskussionerna föranledde IMO att genom cirkulär STCW.7/circ.1 rekommendera administrationerna att vid införlivandet av regel VI/1 ta i beaktande det stora antalet sjöfolk som berördes och behandla varje ombordanställd "på sina egna meriter" som det uttrycktes. Denna möjlighet för redaren att själv utbilda inom dessa färdigheter och utfärda intyg föreligger även idag. Dock anger behörighetsförordningen att utbildningen ska ha godkänts av verket. Framför allt är det färjerederierna som p.g.a den förhållandevis stora personalomsättningen under sommaren H:\konvertering.doc

5 5 (12) Datum Vår beteckning utnyttjar denna möjlighet. Sammanfattningsvis, ska i stort sett all personal ha en säkerhetsutbildning, skolorna utbildar och utfärdar certifikat, rederierna kan - efter verkets godkännande -utbilda och utfärda intyg (Document of Evidence). Nu har vi dock uppmärksammats på att svenska fartyg i samband med hamnstatsinspektioner fått problem med de av rederiet utfärdade intygen. Det förefaller som om Östra Medelhavet är överrepresenterat i detta avseende.. För att i görligaste mån fortsättningsvis undvika att dessa spörsmål uppkommer vid eventuella hamnstatsinspektioner, kommer det av de nya behörighetsbevisen att framgå att behörighetsinnehavaren, förutom kompetenskravet på själva befattningen även uppfyller kravet på den grundläggande säkerhetsutbildningen. En hänvisning till regel VI/1.2 i konventionen kommer således att göras. Vad avser befälsbehörigheterna kommer verket att infoga denna hänvisning med automatik, eftersom vi vet att sjöbefälsutbildningarna under en lång tid innehållit de moment som beskrivs i regeln. För manskapsbehörigheterna krävs dock att den sökande kan förete bevis om att han eller hon genomgått erforderliga kurser eller har ett intyg utfärdat av rederiet att han/hon besitter nödvändiga kunskaper. Tankermancertifikat Den ursprungliga konventionen från 1978 ställda krav på att personal med särskilda arbetsuppgifter på tankfartyg i tillägg till en brandkurs skulle ha en grundläggande tankutbildning. Detta krav torde i första hand vara applicerbart på båtsmän, pumpmän och matroser. MSC (Maritime Safety Committee) antog i maj 1994 en relativt omfattande ändring till konventionen, vilken trädde i kraft 1 januari Ändring återspeglas också i regel V/I i STCW 95 och innebär att nivån på den grundläggande tankutbildningen har höjts samt att myndigheten avkrävs tillse att certifikat utfärdas till de personer som uppfyller kraven. Den svenska tolkningen av kravbilden för att erhålla ett certifikat återfinns i behörighetsförordningens 4 kap. 3 och innebär i korthet följande. Förutom en godkänd utbildning i brandskydd ska en sökande ha: 1. genomgått en godkänd utbildning eller 2. ha tjänstgjort tre månader på tankfartyg eller 3. under minst en månad genomgått en ombordförlagd utbildning. Förordningen anger under vilka förutsättningar denna utbildning ska ha blivit genomförd. Kravet om att denna personal ska ha en viss kompetens är således inte nytt, däremot är det en nyhet att kompetensen ska kunna verifieras med ett certifikat. Det torde vara ett välgrundad antagande att befälhavarna vid H:\konvertering.doc

6 6 (12) Datum Vår beteckning hamnstatsinspektioner kommer att anbefallas visa upp certifikat för den aktuella personalkategorin. För att undvika onödiga problem torde det därför vara angeläget för rederierna tillse att dessa personer har det erforderliga certifikatet. Kostnaden för certifikatet uppgår för närvarande till 250 kronor. De elever som har börjat på Energiprogrammet, gren fartygsteknik 1997 eller senare får inom ramen av denna utbildning både brand- och tankutbildningen. Skolorna utfärdar också ett certifikat till eleverna enligt en förlaga från Sjöfartsverket. För dessa är det således inget problem. För övriga däremot som tjänstgör i sådana befattningar på tankfartyg där detta certifikat krävs, och som uppfyller gällande krav, bör snarast hos Sjöfartsverket ansöka ett certifikat. Krav på kompletteringsutbildning för vissa behörigheter Det framgår av tabellen i föreskriftens 10 kap. 1 att vissa behörigheter kräver en kompletteringsutbildning för att nuvarande rättigheter skall få bibehållas. Utbildningens omfattning framgår, beroende på aktuell behörighet, av bilagorna 20, 21 och 22. Den observante läsaren ser snart att bilagorna 21 och 22 är identiska. Anledningen till detta är att föreskriftens innehåll har - efter det att remissorganisationerna lämnat sina yttranden - varit föremål för en konstant uppmärksamhet från Sjöfartsverket. Initialt skilde sig innehållet i bilagorna åt, men verket har kommit till slutsatsen att dessa skillnader ej kunde betraktas som relevanta. Detta beslut togs vid en sådan tidpunkt i processen att en sammanslagning av bilagorna skulle medföra ytterligare fördröjning av utgivandet av föreskriften. I bilagorna sägs det att vissa kursmoment kan utgå om dessa utbildningar genomgåtts efter det att den behörighetsgrundande grundutbildningen avslutats. Härutöver anser Sjöfartsverket att även yrkeserfarenheter skall tillgodoräknas i så stor utsträckning som möjligt. Ett sådant tillgodräknande får dock inte innebära att kompletteringsutbildningen inte uppfyller de kompetenskrav som krävs för befattningen i den reviderade STCW konventionen. Eftersom det är omöjligt att exakt förutse i vilken omfattning olika kurser och yrkeserfarenheter skall tillgodoräknas och för att undvika att olika bedömningar sker avser Sjöfartsverket att, i varje enskilt fall, meddela ett särskilt beslut om vilket kompletteringsbehov som föreligger. Detta förutsätter att den enskilde sjömannen i en ansökan begär detta av verket. H:\konvertering.doc

7 7 (12) Datum Vår beteckning I de fall en utbildningsanordnare skulle mota en ansökan om kompletteringsutbildning utan att verkets särskilda beslut om omfattning av utbildningen bifogas, skall hela kursen, såsom den beskrivs i föreskriften, genomgås. Bedömningar om undantag gjorda av lärosätena kommer således inte heller att accepteras vid ett behörighetsutfärdande. Följande rutiner kommer att tillämpas av Sjöfartsverket vid handläggningen av dessa ärenden: 1. Sjöfartsverket mottar en ansökan som innehåller: - Anmälan om vilken behörighet som avses. - Bevis om genomgångna kurser som återfinns i den aktuella bilagan (20, 21 eller 22) - Övriga kursintyg som den sökande anser kan relateras till kursens innehåll - Intyg om yrkeserfarenhet som kan anses ha en kompetenshöjande effekt. 2. Verket bedömer den sökandes utbildningsstatus med hänsyn tagen till den insända dokumentationen. 3. Med utgångspunkt från denna bedömning fastställer verket, genom beslut, den sökandes kompletteringsbehov. 4. Beslutet tillställs den sökande. När denna process är genomförd, vilken kan beräknas ta två till sex veckor i anspråk, bör den sökande kontakta det lärosäte där utbildningen önskas genomföras. Kursernas planering Uppskattningsvis kommer ca. 600 behörighetsinnehavare att vara i behov av en kompletteringsutbildning i varierande omfattning. Eftersom det endast återstår ca 2 år innan kurserna ska vara genomförda och behörigheterna utfärdade, anser Sjöfartsverket det önskvärt att de aktuella skolorna etablerar ett samarbete för att därmed optimera kursernas tillgänglighet. Verket har inga möjligheter och inte heller några avsikter att försöka påverka skolornas interna planering av kompletteringsutbildningarna. Trots detta finner Sjöfartsverket det viktigt påpeka att den primära målgruppen för H:\konvertering.doc

8 8 (12) Datum Vår beteckning kompletteringsutbildningen är aktivt sjöbefäl som, i stor utsträckning, är beroende av att kursen är tillgänglig under semester- och vederlagsledighet. När ska ansökan göras och vad ska den innehålla Som framgått av den löpande texten så är det ett stort antal behörigheter som är i behov av att förnyas före Detta medför en icke obetydlig arbetsinsats för Sjöfartsverkets handläggare. För att arbetet optimalt ska kunna planeras och genomföras är det önskvärt att ansökningarna inkommer så tidigt som möjligt till Sjöfartsverket. Handläggningstiden av varje enskilt ärende kommer att varierar högst betydligt beroende på dels i vilken omfattning ansökningarna inkommer till verket dels på belastningen initierat av omfånget av det normala behörighetsutfärdandet. Handläggningstider upp mot nio tio månader torde bli förekommande. Sjöfartsverket kommer självfallet att prioritera sådana behörigheter som utgår innan samt ansökningar om förstagångsbehörigheter. Nedan följer en redovisning av vilken dokumentation som ska bifogas ansökan beroende på vad denna avser. Till ansökan om ett behörighetsbevis som fartygs- eller maskinbefäl med en giltighetstid till och med ska bifogas: 2 st fotografier av den sökande varav minst ett ska vara vidimerat. Fotografierna ska vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund och ha yttermåtten 35x45 mm. Ett begränsat radiooperatörscertifikat (VHF certifikat). Detta gäller dock inte om ansökan avser ett behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VIII. Självklart inte heller för maskinbefälsbehörigheterna. Till ansökan om ett behörighetsbevis som fartygs- eller maskinbefäl vars giltighet utgår innan ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. 2 st fotografier av den sökande varav minst ett ska vara vidimerat. Fotografierna ska vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund och ha yttermåtten 35x45 mm. Ett begränsat radiooperatörscertifikat (VHF certifikat). Gäller dock inte om ansökan avser ett behörighetsbevis som fartygsbefäl klass VIII eller en maskinbefälsbehörighet. H:\konvertering.doc

9 9 (12) Datum Vår beteckning Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg. Till ansökan om en specialbehörighet (olja- kem- gas- eller torrlasthantering) vars giltighet utgår innan ska bifogas: Intyg om genomgången brandskyddsutbildning som inte är äldre än fem år. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år. Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg. Till ansökan om en specialbehörighet (olja- kem- gas- eller torrlasthantering) med en giltighet till och med : Ingen vidare dokumentation, utöver ansökan, behöver bifogas. Till ansökan om en specialbehörighet som allmänt- eller begränsad behörighet som radiooperatör i GMDSS med en giltighet till och med ska bifogas: Kopia av det ursprungliga certifikat som utfärdades i samband med att utbildningen genomfördes. Till ansökan om en specialbehörighet som allmänt- eller begränsad behörighet som radiooperatör i GMDSS vars giltighet utgår innan ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år. Kopia av det ursprungliga certifikat som utfärdades i samband med att utbildningen genomfördes. (Anledning till att certifikatet behöver bifogas är att de nya behörighetsbevisen förutsätter att certifikatsnumret är känt då detta numer också ska anges på behörigheten. Sjöfartsverket har dessvärre inte tillförlitlig information om de certifikat som tidigare har utfärdats av Post- och Telestyrelsen och dess för innan Televerket). Intyg om fullgjord tjänstgöring i de fall då vederbörande har tjänstgjort på svenska fartyg som inte är mönstringspliktiga eller utländska fartyg och att fartyget är utrustat med en GMDSS utrustning. H:\konvertering.doc

10 10 (12) Datum Vår beteckning Till ansökan om ett behörighetsbevis som matros, lättmatros, motorman eldare och fartygselektriker ska bifogas: En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. Ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Kopia av tidigare av Sjöfartsverket utfärdad etikett eller dokumentation uppvisande att kompetenskravet är uppfyllt. En ansökan om ett behörighetsbevis skickas till: Sjöfartsverket Fartygsoperativa sektionen Norrköping Båtmansintyg visavi certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Av regel VI/2.1 i konventionen framgår vilken kompetensnivå den ska ha som i fartygets säkerhetsorganisation fått till uppgift att handha och sjösätta räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. Antalet ombordvarande med detta certifikat regleras i regel III/10 i SOLAS konventionen. Utbildning leder till ett certifikat som endast godkända utbildningsanordnare har bemyndigats utfärda. Rederierna kan således inte själva utfärda några intyg i detta avseende. Certifikat ersätter det tidigare båtmansintyget, vilket i sak fortfarande är giltigt och kommer så att förbli även efter Det finns således inga internationella krav på att båtmansintyget rent fysiskt måste ersättas av det aktuella certifikatet. Men med tanke på den problematik som uppstått vid hamnstadskontroller med avseende på intygen om säkerhetsutbildningen anser Sjöfartsverket att det finns skäl att noga överväga om inte konvertering av de gamla intygen bör ske. Beslut om en generell konvertering har ännu inte tagits, men det hindrar inte att den som så önskar ansöker om att få sitt båtmansintyg konverterat till ett nytt certifikat. Sådana ansökningar kommer - med tanke på den kommande arbetsbelastningen med behörigheterna dock inte att prioriteras av Sjöfartsverket. Som information avser verket att omgående tillställa redareföreningen en skrivelse i form av ett fribrev vilken skall cirkuleras till förenings medlemsfartyg, där Sjöfartsverket intygar att båtmansintygen uppfyller kompetenskraven för ett certifikat enligt regel VI/1.2 i den reviderade konventionen och ska därmed inte bli föremål för påpekande vid en hamnstadskontroll. H:\konvertering.doc

11 11 (12) Datum Vår beteckning Rederier som inte är anslutna till Sveriges Redareförening kan erhålla denna skrivelse direkt från Sjöfartsverket. Tomas Gustavsson H:\konvertering.doc

12 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 oktober Sjöfartsverket föreskriver 1 följande med stöd av 5 kap. 21 fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) samt 1 kap. 1, 6, 7 och 8 och 2 kap. 13 och 24 förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal samt beslutar allmänna råd. SJÖFS 2000:1 Utkom från trycket den 18 februari 2000 SFH kap. Allmänna bestämmelser 1 Dessa föreskrifter skall tillämpas på alla svenska handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20 om inte annat särskilt anges. 2 I dessa föreskrifter används beteckningar och fartområden med dels den betydelse som anges i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal och dels den betydelse som anges nedan. Beteckning Behörighetsförordningen IMO STCW-konventionen STCW-koden Betydelse Förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal FN:s sjöfartsorgan International Maritime Organization Den internationella konventionen om utbildning, träning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978, med ändringar 1995 (STCW 95) Bilaga till STCW-konventionen 1 Jfr rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning av sjöfolk (EGT L 319, , s. 28, Celex 394L0058), ändrat genom rådets direktiv 98/35/EG (EGT L 172, , s. 1, Celex 398L0035). 1

13 HSC-koden Yrkesmässig trafik Behörighet Specialbehörighet Certifikat Intyg Befaren jungman Jungman Motorelev Styrd praktik Avslutad utbildning Den internationella koden om säkerhet på höghastighetsfartyg (IMO Res. MSC 36(63)) Trafik med fartyg, oavsett dräktighet, som huvudsakligen nyttjas för annat ändamål än fritidsverksamhet Ett bevis som enligt 2 och 3 kap. ger innehavaren rätt att tjänstgöra i viss befattning för vilken en behörighet krävs Ett bevis som enligt 5 kap. ger innehavaren rätt att tjänstgöra i en befattning för vilken en specialbehörighet krävs Ett dokument som enligt 6 kap. ger innehavaren rätt att inneha en funktion för vilken ett certifikat krävs Ett dokument som enligt 7 kap. ger innehavaren rätt att inneha en funktion för vilken ett intyg krävs En däcksbefattning som uppnås efter däckstjänstgöring i minst sex månader En nybörjarbefattning inom ett fartygs däcksavdelning En nybörjarbefattning inom ett fartygs maskinavdelning En av Sjöfartsverket godkänd ombordförlagd manskapsutbildning Datum för utfärdande av examens- eller utbildningsbevis 3 En ansökan om en behörighet eller en specialbehörighet enligt 2, 3 och 5 kap. görs hos Sjöfartsverket 2. Detsamma gäller för en ansökan om ett tankcertifikat för tjänstgöring på tankfartyg enligt 6 kap. 2, om den sökande har genomgått en sådan handledd praktik som anges i andra stycket av nämnda paragraf. Detsamma gäller även för en ansökan om ett certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt 6 kap. 3, om 2 Ansökan skickas till Sjöfartsverket, Fartygsoperativa sektionen, Norrköping. 2

14 den sökande uppfyller vad som anges i 4 kap. 4 2 behörighetsförordningen. Övriga certifikat enligt 6 kap. utfärdas, efter medgivande från Sjöfartsverket, av utbildningsanordnaren. 4 I en ansökan, som skall vara skriftlig, skall anges vilken behörighet eller vilket certifikat som söks. Till en ansökan skall följande handlingar alltid bifogas. 1. En bestyrkt kopia av aktuellt utbildningsbevis eller kursintyg. 2. Ett personbevis som inte är äldre än 3 månader. Om en sökande inte har ändrat sina personuppgifter eller bytt nationalitet, behöver ett personbevis endast bifogas vid det första ansökningstillfället av en behörighet eller en specialbehörighet. 5 Avser ansökan ett bevis om en behörighet enligt 2 eller 3 kap. eller en specialbehörighet enligt 5 kap. 1 skall, utöver vad som angivits i 4, följande handlingar bifogas. 1. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. 2. Ett operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) om ansökan avser ett behörighetsbevis enligt 2 kap. Ett sådant certifikat behöver inte bifogas om ansökan gäller fartygsbefäl klass VIII eller behörighet som matros och lättmatros. 3. För behörighet som fartygs- eller maskinbefäl, två välliknande fotografier av den sökande, varav minst ett fotografi skall vara vidimerat. Fotografierna skall vara tagna rakt framifrån mot en ljus bakgrund. Huvudbonad eller solglasögon får inte bäras vid fotograferingen. Fotografierna skall ha ett yttermått om 35x45 mm. Utöver vad som ovan angivits skall ett tjänstgöringsintyg bifogas i de fall då föreskriven tjänstgöring fullgjorts på fartyg som enligt mönstringslagen (1983:929) inte är mönstringspliktiga. Erkännande av utländska behörigheter 6 För att Sjöfartsverket skall erkänna en behörighet enligt 1 kap. 5 tredje stycket behörighetsförordningen för en sökande med en behörighetsgrundande högre utbildning som genomgåtts i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall följande handlingar bifogas en ansökan. 1. En bestyrkt kopia av den sökandes giltiga nationella behörighetsbevis. 2. Ett dokument som visar i vilka befattningar och i vilka fartområden det nationella behörighetsbeviset berättigar den sökande att tjänstgöra i. 3. En bestyrkt kopia av ett läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. 4. Två välliknande fotografier av den sökande, varav minst ett skall vara vidimerat. Fotografierna skall vara tagna rakt framifrån mot en ljus bak- 3

15 grund. Huvudbonad eller solglasögon får inte bäras vid fotograferingen. Fotografierna skall ha ett yttermått om 35x45 mm. 7 För att Sjöfartsverket skall erkänna en behörighet enligt 1 kap. 5 andra stycket behörighetsförordningen för en sökande med en behörighetsgrundande högre utbildning som genomgåtts i en annan stat utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall de handlingar som anges i 6 bifogas en ansökan. Därutöver skall följande villkor vara uppfyllda. 1. Det eller de dokument som skall erkännas skall vara utfärdade av en stat som tillträtt STCW-konventionen. 2. Staten skall ha godkänts av IMO såsom uppfyllande STCW-konventionen. 3. I ansökan skall anges vilket svenskt rederi och på vilket fartyg en befattning skall tillträdas. 4. Till ansökan skall bifogas övrig dokumentation enligt Sjöfartsverkets beslut för varje enskild stat 3. Om den behörighetsgrundande högre utbildningen har genomgåtts i en stat som inte har godkänts av IMO såsom uppfyllande STCW-konventionen men staten är föremål för IMO:s granskning, genomför Sjöfartsverket en kontroll enligt artikel 9.3a i rådets direktiv 94/58/EG av den 22 november 1994 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, ändrat genom rådets direktiv 98/35/EG. En sådan granskning kan göras även om staten har godkänts av IMO, om Sjöfartsverket finner att särskilda skäl föreligger för en sådan granskning. Sjöfartsverket kan erkänna dokument såsom behörighetsgrundande, trots att dokumenten inte uppfyller STCW-konventionen, under förutsättning att de uppfyller den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning Ett sådant erkännande utfärdas dock med en giltighetstid om längst till den 1 februari En ansökan om ett erkännande av ett utländskt behörighetsbevis enligt 7, skall inges till Sjöfartsverket eller till en svensk utlandsbeskickning som Sjöfartsverket träffat en överenskommelse med härom 4. Ett erkännande av ett behörighetsbevis eller ett certifikat utfärdas med samma giltighetstid som den sökandes nationella dokument, dock längst till en tid av fem år. Det av Sjöfartsverket utfärdade erkännandet skickas till det rederi som uppgivits i ansökan. Utbildningars giltighetstid vid ansökan om behörighet 9 För att en utbildning till fartygs- eller maskinbefäl skall vara direkt behörighetsgrundande enligt 2, 3 och 5 kap., skall en ansökan inkomma till Sjöfarts verket inom fem år efter avslutad utbildning. 3 Dessa upplysningar kan fås vid Sjöfartsverkets Fartygsoperativa sektion, telefon: Upplysningar om vilka utländska beskickningar som Sjöfartsverket träffat avtal med, kan erhållas från Sjöfartsverket, se not 3. 4

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Vem få r jobbet fo rst?

Vem få r jobbet fo rst? Sjökaptensprogrammet Självständigt arbete Vem få r jobbet fo rst? - Arbetsgivarnas syn på kompetens hos de nyexaminerade styrmännen Mikael Carlsson, Johan Erblad 2014-02-22 Program: Sjökaptensprogrammet

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer