Sӓkerhetsdatablad Enligt föreskrifter från kommissionen (EU) Nr 453/2010 Avsnitt 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sӓkerhetsdatablad Enligt föreskrifter från kommissionen (EU) Nr 453/2010 Avsnitt 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget"

Transkript

1 Utskriftsdatum: Revision: Version: I Sӓkerhetsdatablad Enligt föreskrifter från kommissionen (EU) Nr 453/2010 Avsnitt 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: R-HAC V 1.2. Relevanta identifierade anvӓndningar av ӓmnet eller blandningen och anvӓndningar som det avråds från 2. Kemiskt förankringsmedel för byggnadsindustrin 2.1. Nӓmare upplysningar om den som tillhandahåller sӓkerhetsdatablad Koelner SA ul. Kwidzyńska Wrocław Telefon, Fax: +48 (0) , +48 (0) Telefonnummer fӧr nӧdsituationer: 112 / Giftinformationscentralen Avsnitt 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ӓmnet eller blandningen Klassificering har upprättats enligt de senaste utgåvorna av direktiv 1999/45/EG och därefter har de utökats med företags- och litteraturdata: Irriterande Irriterar ögonen och andningsorganen Kan ge allergi vid hudkontakt 2.2. Mӓrkningsuppgifter Farosymboler och farobeteckningar Xi Irriterande Riskfraser R36/37, R43; Xi Skyddsfraser S23, S26, S28, S37/ Andra faror Uppgifter saknas Avsnitt 3: Sammansӓttning/information om beståndsdelar 3.1. Ämnen Uppgifter saknas 3.2. Blandningar Identifikationsnummer Komponent A EC: CAS: Index nr: EC: CAS: Komponent B Index nr: EC: CAS: CAS: polimer EC: CAS: Kemiskt namn Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol Innehåll (vikt %) 7,4 13,0 etylendimetakrylat 7,4 13,0 Dibenzoylperoxid < 5,0 Se avsnitt 16 för fullständig beskrivning av riskfraser Klassificering 67/548/EEC (EG) 1272/2008 [CLP] Xi; R36 R43 Xi; R37 R43 E; R3 O; R7 Xi; R36, 43 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Poly(metylmetakrylat) < 4,0 Inte klassificerad Dicyklohexylftalat < 5,0 Inte klassificerad Sida: 1/8

2 Avsnitt 4: Åtgӓrder vid fӧrsta hjӓlpen 4.1. Beskrivning av årgӓrder vid fӧrsta hjӓlpen Vid inandning: Förflytta den exponerade individen till frisk luft och låt vila i en ställning som är bekväm för andningen. Om andning uteblir, är oregelbunden eller andningsstillestånd inträffar, ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal. Om personen är medvetslös, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare omedelbart. Kontakta toxikologicentrum. Vid hudkontakt: Tvätta rikligt med vatten och tvål i minst 10 minuter. Avlägsna förorenade kläder och skor. I händelse irritation eller andra biverkningar uppstår, kontakta läkare och undvik ytterligare exponering. Vid ögonkontakt: Skölj omdedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Sök medicinsk vård. Vid förtäring: Tvätta munnen med vatten. Förflytta den exponerade individen till frisk luft och låt vila i en ställning som är bekväm för andningen. Framkalla inte kräkningar så länge detta inte beordras av medicinsk personal. Om kräkningar uppstår ska huvudet hållas i en låg position för att undvika att uppkastningar kommer ned i lungorna. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Är personen medvetslös läggs han/hon i framstupa sidoläge och kontakta läkare omedelbart. Lossa tätt åtsittande klädesplagg (t.ex. slips, bälte) De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fӧrdrӧjda Produkten kan orsaka irritation i ögon, huden och andningsorganen. Kontakt med nedbrytningsprodukter kan vara farliga för hälsan. Efter exponering kan symtomen vara fördröjda. Kontakt med ögon kan resultera i ögon erythema och ett ökat tårflöde. Exponering av inhalation kan orsaka hosta. Långvarig exponering av huden kan orsaka erythema. Brist på uppgifter om symtom som uppstår efter intag Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sӓrskild behandling som eventuellt krӓvs Vid inandning av nedbrytningsprodukter kan symtomen vara fördröjda. Utsatt individ kan behöva hållas under medicinsk uppsikt i 48 timmar Avsnitt 5: Brandbekӓpningsåtgӓrder 5.1. Slӓckmedel Lämpliga brandsläcknings- Använd torra kemikalier (ABC pulver) eller CO2, alternativ kyl med vattenspray produkter: Olämpliga Okända brandsläckningsprodukter: 5.2. Sӓrskilda faror som ӓmnet eller blandningen kan medfӧra Uppvärmning av produkten kan orsaka en tryckökning och resultera i en explosion av kapseln. Vid en eventuell brand kan farliga nedbrytningsprodukter uppstå: t.ex. koloxider, oidentifierade kolväten 5.3. Råd till brandkӓmpningspersonal Använd heltäckande skyddskläder enligt EN 469 standarden. Använd lämplig skyddsutrustning och sluten andningsutrustning (SCBA) och heltäckande ansiktsmask används vid övertryck. Produktbehållare utsatta för värme kyls med vatten.. Avsnitt 6: Åtgӓrder vid oavsiktliga utslӓpp 6.1. Personliga skyddsåtgӓrder, skyddsutrustning och åtgӓrder vid nӧdsituationer Fӧr Annan personal ӓn rӓddningspersonal: Inga åtgärder som kan resultera i en hälsorisk ska utföras genom kontakt med produkten. Undvik kontakt med produkten utan personlig skyddsutrustning, vid kontakt med stora mängder av produkten eller vid otillräcklig ventilation. Undvik att inandas ångor. Sida: 2/8

3 Fӧr rӓddningspersonal: 6.2. Miljӧskyddsåtgӓrder Kassering av produktspill bör vidtas endast med personlig skyddsutrustning beskriven och tillgänglig i avsnitt 8. Undvik spridning av utspillt material och dess kontakt med jord, dränering och avlopp.informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförstöring 6.3. Metoder och material fӧr inneslutning och sanering Säkerställ dränering och avlopp. Samla upp produkten mekaniskt (t.ex. med spade) tillsammans med förorenad jord. Absorbera med neutral torr material och placera i en lämplig avfallsbehållare Hӓnvisning till andra avsnitt Avsnitt 7: Hantering och lagring 7.1. Fӧrsiktighetsmått fӧr sӓker hantering Se avsnitt 8 för information gällande lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information gällande avfallshantering. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer som har haft en hudallergi ska undvika kontakt med produkten. Får ej komma i kontakt med ögon eller hud. Undvik inandning av ånga som frigörs under härdningsprocessen. Används endast på platser med god ventilation. Bär lämplig andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Äta, dricka och röka ska inte tillåtas i området där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas Fӧrhållanden fӧr sӓker lagring, inlusive eventuell ofӧrenlighet Förvaras i originalförpackning i skydd från direkt solljus och andra värmekällor i torr, välventilerad plats, åtskild från oförenliga material, mat och dryck. Förvaras vid 5 25 C. För att säkerställa produktens stabilitet ska temperaturfluktuationer under förvaring undvikas 7.3. Specifik slutanvӓndning När produkten används i stora mängder på liten yta skapas utsläpp av irriterande ångor under härdningsprocessen. I sådana fall bör du använda skyddsmask (som beskrivet i avsnitt 8) om ventilationen är otillräcklig. Vid kassering av oanvända produkter, blanda båda komponenterna väl, låt härda och svalna innan det avlägsnas. Avsnitt 8: Begrӓnsning av exponeringen/personligt skyld 8.1. Kontollparametrar Dibenzoyl KTV: 5mg/m 3 ; peroxid: NGV: 10mg/m Begrӓnsning av exponeringen Lӓmpliga tekniska Kontrollåtgӓrder: Säkerställ att det finns en god ventilation vid arbetsplatsen. Vid en otillräcklig ventilation använd tekniska kontrollåtgärder (t.ex. lokala dragskåp) som kommer att hålla exponeringens nivå under den rekommenderade tröskeln eller använd lämplig andningsaparat. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning: Generella rekommendationer: Ögonskydd/ansiktsskydd: Handskydd: Följ hygienregler: inte äta, dricka eller röka på arbetsplatsen. Tvätta dina händer med: vatten och tvål när du har arbetat färdigt med produkten. Undvik kontaminering av dina kläder. Förorenade kläder tvättas innan användning Använd skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN 166 standarden. Använd kemiskt resistenta handskar enligt EN standarden vid arbete med produkten. Det rekommenderas att använda butylgummihandskar. Sida: 3/8

4 Hudskydd: Andningsskydd: Anmärkningar: Använd skyddsdräkt Vid koncentrationer som eventuellt orsakar irritationer använd en mask filtertyp: A mot organiska gaser och ångor (enligt EN 141). Råd om personlig skyddsutrustning gäller för höga exponeringsnivåer. Välj personlig skyddsutrustning utifrån en riskbedömning av den aktuella situationen. Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: Komponent A: flytande harts, halm färg Komponent B: fast pulver, röd eller vit färg Lukt: Karakteristisk, esterliknande Lukttrӧskel: ph-vӓrde: Smӓltpunkt/fryspunkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Komponent B dibenzoylperoxid: 197 C Flampunkt: Komponent A: 108 C (ISO 3679:2007) Avdunstningshastighet: Brandfarlighet (fast form, gas): Brandfarligt Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: Ångtryck, Ångdensitet: Relativ densitet.: komponent A: 0,98 g/cm 3 (23 C) Löslighet: Olösligt i vatten, lösligt i aceton, IPA Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Självantändningstemperatur: Sönderfallstemperatur: komponent A: komponent B, SADT: 50 C Viskositet: komponent A: 600 [mpa s] (23 C) (EN ISO 3219:2000) Explosiva egenskaper: Oxiderande egenskaper: komponent B har oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Inga testdata på reaktiviteten Kemisk stabilitet Produkten är stabil under normala förvaringsförhållanden. Vid en uppenbar förändring i produktens konsistens (betydande ökning av hartsets viskositet, förändring i färg i det härdade materialet) rekommenderas att avbryta arbetet och kontakta tillverkaren Risken för farliga reaktioner Inga särskilda uppgifter Förhållanden som ska undvikas För att undvika termisk nedbrytning av produkten tillåt ej överhettning över den temperaturen som rekommenderas vid lagring. Skyddas från solljus. Överhettning av komponent B över SADT temperaturen (Self Accelerating Decomposition Temperature;Själv accelererande nedbrytningstemperatur, se avsnitt 9.1) kan orsaka spontan nedbrytning av ämnen i förpackning under transport Oförenliga material Inga särskilda uppgifter Farliga sönderdelningsprodukter Irriterande ångor. Oidentifierade kolväten, koloxider Sida: 4/8

5 Avsnitt 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Kemiskt namn Dos (exponeringsväg) Arter Resultat [mg/kg] Metakrylsyra, monoester med LD 50 (oral) kanin propan-1,2-diol LD 50 (derm) > 5000 etylendimetakrylat LD 50 (oral) mus 2000 LD 50 (oral) råtta 3300 dibenzoylperoxid LD 50 (oral) råtta > 5000 Irriterande: Frӓtande: Hudsensibilisering: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering CMR Information om sannolika exponeringsvägar: Inhalering: Hudexponering: Ögonexponering: Förtäring: Irriterar andningsorgan. Irriterande. Kan orsaka allergi. Irriterande för ögon Irriterar mun, hals och mage Symptoms relaterade till fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper: Inhalering: Hudexponering: Ögonexponering: Förtäring: Avsnitt 12: Ekologisk information Irritation i andningsorgan, hosta, illamående och yrsel Exponering av nedbrutna produkter kan orsaka en hälsorisk Allvarliga effekter kan fördröjas efter exponeringen. Irritation och rodnad. Hudreaktioner kan fördröjas i tiden Smärta, lacrymation, irritation och rodnad Toxicitet Kemiskt namn Resultat Arter Resultat /exponeringstid [mg/l] Metakrylsyra, monoester med LC 50 / 48h fisk 493 propan-1,2-diol etylendimetakrylat LC 50 /96h fisk Danio rerio 15,95 dibenzoylperoxid LC 50 /96h EC 50 /48h fisk, Guppy Poecilia reticulata Daphnia magna 2,0 2, Persistens och nedbrytbarhet Makrylsyra, monoester med propan- -1,2-diol etylendimetakrylat Bioackumuleringsförmåga Makrylsyra, monoester med propan- -1,2-diol nedbrytbarhet av 94,2% efter 28 dagar. Lätt biologisk nedbrytbar nedbrytbarhet av 71,6% efter 28 dagar. Lätt biologisk nedbrytbar log K ow = 0,97. Låg bioackumuleringsförmåga Rörligheten i jord Inga specifika uppgifter Resultat av PBT- och Inga ämnen i produkten möter ej de kriterier av PBT eller vpvb ӓmnen vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter Inga rapporter om andra biverkningar Sida: 5/8

6 Avsnitt 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder: Produkt: Avfallskod (EWC): Minimalt avfall. Får inte deponeras tillsammans med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet, grundvatten och vattendrag. Ohärdade produkter lämnas bland kemiskt avfall i en godkänd anläggning, I enlighet med lokala föreskrifter för miljöskydd och bindande lagstiftning om återvinning. Produkt som används på avsett sätt lämnar inte avfall Lim- och skarvningsprodukter sammansatta avfall som innehåller lösningsmedel eller andra farliga ämnen Peroxider Följ rådets direktiv 91/689/EEG den 12 December 1991 om farligt avfall och rådets förordning (EG) Nr 1013/2006 den 14 juni 2006 om transport och avfall Sida: 6/8

7 Avsnitt 14: Transportinformation Vägtransport ADR/RID UN-nummer: 3316 Officiell transportbenӓmning: Kemi kit (Chemical kit) Faroklass fӧr transport: 9 Förpackningsgrupp (PG): III Etikett nummer 9 Förpacknings instruktioner P901 Begränsade kvantiteter (LQ): 0g Accepterade kvantiteter: E 0 Särskilda bestämmelser: 251, 340 Transportkategori: 3 Tunnelrestriktionskod: E Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder: Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: OBSERVERA: Kemi kitet innehåller farligt gods i innerförpackningar som inte överstiger de kvantitativa begränsningar för LQ gäller enskilda ämnen som anges i kolumn 7a i förteckningen över farligt gods får transporteras i enlighet med kapitel 3.4 (Komponent B UN 3106, klass 5.2. har begränsad kvantitet LQ = 500 g per innerförpackning) Sjötransport IMDG UN-nummer: 3316 Officiell transportbenӓmning: Chemical kit Faroklass fӧr transport: 9 Förpackningsgrupp (PG): III EmS: F-A, S-P Förvaring och segretetion: kategori A Etikett nummer: 9 Förpacknings instruktioner: P901 Begränsade kvantiteter (LQ): 0g Accepterade kvantiteter (EQ): E 0 Särskilda bestämmelser: 251, 340 OBSERVERA: Kemi kitet innehåller farligt gods i innerförpackningar som inte överstiger de kvantitativa begränsningar för LQ gäller enskilda ämnen som anges i kolumn 7a i förteckningen över farligt gods får transporteras i enlighet med kapitel 3.4 (Komponent B UN 3106, klass 5.2. har begränsad kvantitet LQ = 500 g per innerförpackning). Flygfrakt IATA UN-nummer: 3316 Officiell transportbenӓmning: Chemical kit Faroklass fӧr transport: 9 Förpackningsgrupp (PG): III Etikett: Miscellaneous Passagerar- och fraktflygplan Endast fraktflygplan EQ Beg. Antal Max Net Max Net Max Net Pack Inst. Pack Inst. Pack Inst. Antal/Pkt Antal/Pkt Antal/Pkt E 0 Y960 1 kg kg kg ERG: 9L Särskilda bestämmelser: A 44, A 163 Sida: 7/8

8 Avsnitt 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter: Förordning (EG) Nr 1907/2006 den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännanden och begränsningar av kemikalier (REACH), Förordning (EG) Nr 1272/2008 den 16 december 2008 om klassificering, märkning, och förpackning av ämnen och sammansättningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) Nr 1907/2006 Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010 den 20 maj 2010 om ändring av förordning (EG) Nr 1907/2006 av Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningav kemikalier (REACH) Kemikaliesäkerhetsbedömning Avsnitt 16: Annan information Fullst. ordalydelse av R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändning sorsak Risfraser: R7 Kan orsaka brand R36 Irriterar ögonen R37 Irriterar andningsorganen R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen R41 Risk för allvarliga ögonskador R43 Kan ge allergi vid hudkontakt Fullst. ordalydelse av S23 Undvik inandning av gas/ånga Skyddsfraser: S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lӓkare S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd Fullst, ordalyselse av H utlåtande H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning och faroklass och H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion kategori: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna Skin Sens. 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. kategori 1 Eye Irrit. 2, H319 Orsakar allvarlig ögonirritation kategori 2 STOT SE 3, H335 Specifik organtoxicitet enstaka exponering [Kan orsaka irritation i luftvägarna] kategori 3 Org. Perox. B Organisk peroxid, typ B Förändringar jämförda Ändring av alla avsnitt; anpassning till nya MSDS format enligt kommissionens till de tidigare förordning (EU) Nr 453/2010 den 20 maj 2010 versionerna: Utbildningsråd: Människor som använder produkten yrkesmässigt bör utbildas i hantering av produkten, säkerhet och hygien. Yrkesförare bör utbildas och få vederbörligt certifikat i enlighet med ADR-kraven Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på nuvarande kunskap och gäller för produkt med dess identifierade användning. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att kontrollera hanteringsrisker och inte för att garantera produkternas kvalitet. Om användningen av produkten inte är under tillverkarens kontroll, ansvarar användaren för en säker hantering. Arbetsgivaren är skyldig att informera alla anställda som arbetar med produkten, om möjliga risker och om personskydd som anges i säkerhetsdatabladet. Sida: 8/8

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer