Sӓkerhetsdatablad Enligt föreskrifter från kommissionen (EU) Nr 453/2010 Avsnitt 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sӓkerhetsdatablad Enligt föreskrifter från kommissionen (EU) Nr 453/2010 Avsnitt 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget"

Transkript

1 Utskriftsdatum: Revision: Version: I Sӓkerhetsdatablad Enligt föreskrifter från kommissionen (EU) Nr 453/2010 Avsnitt 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: R-HAC V 1.2. Relevanta identifierade anvӓndningar av ӓmnet eller blandningen och anvӓndningar som det avråds från 2. Kemiskt förankringsmedel för byggnadsindustrin 2.1. Nӓmare upplysningar om den som tillhandahåller sӓkerhetsdatablad Koelner SA ul. Kwidzyńska Wrocław Telefon, Fax: +48 (0) , +48 (0) Telefonnummer fӧr nӧdsituationer: 112 / Giftinformationscentralen Avsnitt 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ӓmnet eller blandningen Klassificering har upprättats enligt de senaste utgåvorna av direktiv 1999/45/EG och därefter har de utökats med företags- och litteraturdata: Irriterande Irriterar ögonen och andningsorganen Kan ge allergi vid hudkontakt 2.2. Mӓrkningsuppgifter Farosymboler och farobeteckningar Xi Irriterande Riskfraser R36/37, R43; Xi Skyddsfraser S23, S26, S28, S37/ Andra faror Uppgifter saknas Avsnitt 3: Sammansӓttning/information om beståndsdelar 3.1. Ämnen Uppgifter saknas 3.2. Blandningar Identifikationsnummer Komponent A EC: CAS: Index nr: EC: CAS: Komponent B Index nr: EC: CAS: CAS: polimer EC: CAS: Kemiskt namn Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol Innehåll (vikt %) 7,4 13,0 etylendimetakrylat 7,4 13,0 Dibenzoylperoxid < 5,0 Se avsnitt 16 för fullständig beskrivning av riskfraser Klassificering 67/548/EEC (EG) 1272/2008 [CLP] Xi; R36 R43 Xi; R37 R43 E; R3 O; R7 Xi; R36, 43 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Poly(metylmetakrylat) < 4,0 Inte klassificerad Dicyklohexylftalat < 5,0 Inte klassificerad Sida: 1/8

2 Avsnitt 4: Åtgӓrder vid fӧrsta hjӓlpen 4.1. Beskrivning av årgӓrder vid fӧrsta hjӓlpen Vid inandning: Förflytta den exponerade individen till frisk luft och låt vila i en ställning som är bekväm för andningen. Om andning uteblir, är oregelbunden eller andningsstillestånd inträffar, ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal. Om personen är medvetslös, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare omedelbart. Kontakta toxikologicentrum. Vid hudkontakt: Tvätta rikligt med vatten och tvål i minst 10 minuter. Avlägsna förorenade kläder och skor. I händelse irritation eller andra biverkningar uppstår, kontakta läkare och undvik ytterligare exponering. Vid ögonkontakt: Skölj omdedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Sök medicinsk vård. Vid förtäring: Tvätta munnen med vatten. Förflytta den exponerade individen till frisk luft och låt vila i en ställning som är bekväm för andningen. Framkalla inte kräkningar så länge detta inte beordras av medicinsk personal. Om kräkningar uppstår ska huvudet hållas i en låg position för att undvika att uppkastningar kommer ned i lungorna. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Är personen medvetslös läggs han/hon i framstupa sidoläge och kontakta läkare omedelbart. Lossa tätt åtsittande klädesplagg (t.ex. slips, bälte) De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fӧrdrӧjda Produkten kan orsaka irritation i ögon, huden och andningsorganen. Kontakt med nedbrytningsprodukter kan vara farliga för hälsan. Efter exponering kan symtomen vara fördröjda. Kontakt med ögon kan resultera i ögon erythema och ett ökat tårflöde. Exponering av inhalation kan orsaka hosta. Långvarig exponering av huden kan orsaka erythema. Brist på uppgifter om symtom som uppstår efter intag Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sӓrskild behandling som eventuellt krӓvs Vid inandning av nedbrytningsprodukter kan symtomen vara fördröjda. Utsatt individ kan behöva hållas under medicinsk uppsikt i 48 timmar Avsnitt 5: Brandbekӓpningsåtgӓrder 5.1. Slӓckmedel Lämpliga brandsläcknings- Använd torra kemikalier (ABC pulver) eller CO2, alternativ kyl med vattenspray produkter: Olämpliga Okända brandsläckningsprodukter: 5.2. Sӓrskilda faror som ӓmnet eller blandningen kan medfӧra Uppvärmning av produkten kan orsaka en tryckökning och resultera i en explosion av kapseln. Vid en eventuell brand kan farliga nedbrytningsprodukter uppstå: t.ex. koloxider, oidentifierade kolväten 5.3. Råd till brandkӓmpningspersonal Använd heltäckande skyddskläder enligt EN 469 standarden. Använd lämplig skyddsutrustning och sluten andningsutrustning (SCBA) och heltäckande ansiktsmask används vid övertryck. Produktbehållare utsatta för värme kyls med vatten.. Avsnitt 6: Åtgӓrder vid oavsiktliga utslӓpp 6.1. Personliga skyddsåtgӓrder, skyddsutrustning och åtgӓrder vid nӧdsituationer Fӧr Annan personal ӓn rӓddningspersonal: Inga åtgärder som kan resultera i en hälsorisk ska utföras genom kontakt med produkten. Undvik kontakt med produkten utan personlig skyddsutrustning, vid kontakt med stora mängder av produkten eller vid otillräcklig ventilation. Undvik att inandas ångor. Sida: 2/8

3 Fӧr rӓddningspersonal: 6.2. Miljӧskyddsåtgӓrder Kassering av produktspill bör vidtas endast med personlig skyddsutrustning beskriven och tillgänglig i avsnitt 8. Undvik spridning av utspillt material och dess kontakt med jord, dränering och avlopp.informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförstöring 6.3. Metoder och material fӧr inneslutning och sanering Säkerställ dränering och avlopp. Samla upp produkten mekaniskt (t.ex. med spade) tillsammans med förorenad jord. Absorbera med neutral torr material och placera i en lämplig avfallsbehållare Hӓnvisning till andra avsnitt Avsnitt 7: Hantering och lagring 7.1. Fӧrsiktighetsmått fӧr sӓker hantering Se avsnitt 8 för information gällande lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information gällande avfallshantering. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer som har haft en hudallergi ska undvika kontakt med produkten. Får ej komma i kontakt med ögon eller hud. Undvik inandning av ånga som frigörs under härdningsprocessen. Används endast på platser med god ventilation. Bär lämplig andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Äta, dricka och röka ska inte tillåtas i området där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas Fӧrhållanden fӧr sӓker lagring, inlusive eventuell ofӧrenlighet Förvaras i originalförpackning i skydd från direkt solljus och andra värmekällor i torr, välventilerad plats, åtskild från oförenliga material, mat och dryck. Förvaras vid 5 25 C. För att säkerställa produktens stabilitet ska temperaturfluktuationer under förvaring undvikas 7.3. Specifik slutanvӓndning När produkten används i stora mängder på liten yta skapas utsläpp av irriterande ångor under härdningsprocessen. I sådana fall bör du använda skyddsmask (som beskrivet i avsnitt 8) om ventilationen är otillräcklig. Vid kassering av oanvända produkter, blanda båda komponenterna väl, låt härda och svalna innan det avlägsnas. Avsnitt 8: Begrӓnsning av exponeringen/personligt skyld 8.1. Kontollparametrar Dibenzoyl KTV: 5mg/m 3 ; peroxid: NGV: 10mg/m Begrӓnsning av exponeringen Lӓmpliga tekniska Kontrollåtgӓrder: Säkerställ att det finns en god ventilation vid arbetsplatsen. Vid en otillräcklig ventilation använd tekniska kontrollåtgärder (t.ex. lokala dragskåp) som kommer att hålla exponeringens nivå under den rekommenderade tröskeln eller använd lämplig andningsaparat. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning: Generella rekommendationer: Ögonskydd/ansiktsskydd: Handskydd: Följ hygienregler: inte äta, dricka eller röka på arbetsplatsen. Tvätta dina händer med: vatten och tvål när du har arbetat färdigt med produkten. Undvik kontaminering av dina kläder. Förorenade kläder tvättas innan användning Använd skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN 166 standarden. Använd kemiskt resistenta handskar enligt EN standarden vid arbete med produkten. Det rekommenderas att använda butylgummihandskar. Sida: 3/8

4 Hudskydd: Andningsskydd: Anmärkningar: Använd skyddsdräkt Vid koncentrationer som eventuellt orsakar irritationer använd en mask filtertyp: A mot organiska gaser och ångor (enligt EN 141). Råd om personlig skyddsutrustning gäller för höga exponeringsnivåer. Välj personlig skyddsutrustning utifrån en riskbedömning av den aktuella situationen. Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: Komponent A: flytande harts, halm färg Komponent B: fast pulver, röd eller vit färg Lukt: Karakteristisk, esterliknande Lukttrӧskel: ph-vӓrde: Smӓltpunkt/fryspunkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Komponent B dibenzoylperoxid: 197 C Flampunkt: Komponent A: 108 C (ISO 3679:2007) Avdunstningshastighet: Brandfarlighet (fast form, gas): Brandfarligt Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: Ångtryck, Ångdensitet: Relativ densitet.: komponent A: 0,98 g/cm 3 (23 C) Löslighet: Olösligt i vatten, lösligt i aceton, IPA Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Självantändningstemperatur: Sönderfallstemperatur: komponent A: komponent B, SADT: 50 C Viskositet: komponent A: 600 [mpa s] (23 C) (EN ISO 3219:2000) Explosiva egenskaper: Oxiderande egenskaper: komponent B har oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Inga testdata på reaktiviteten Kemisk stabilitet Produkten är stabil under normala förvaringsförhållanden. Vid en uppenbar förändring i produktens konsistens (betydande ökning av hartsets viskositet, förändring i färg i det härdade materialet) rekommenderas att avbryta arbetet och kontakta tillverkaren Risken för farliga reaktioner Inga särskilda uppgifter Förhållanden som ska undvikas För att undvika termisk nedbrytning av produkten tillåt ej överhettning över den temperaturen som rekommenderas vid lagring. Skyddas från solljus. Överhettning av komponent B över SADT temperaturen (Self Accelerating Decomposition Temperature;Själv accelererande nedbrytningstemperatur, se avsnitt 9.1) kan orsaka spontan nedbrytning av ämnen i förpackning under transport Oförenliga material Inga särskilda uppgifter Farliga sönderdelningsprodukter Irriterande ångor. Oidentifierade kolväten, koloxider Sida: 4/8

5 Avsnitt 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Kemiskt namn Dos (exponeringsväg) Arter Resultat [mg/kg] Metakrylsyra, monoester med LD 50 (oral) kanin propan-1,2-diol LD 50 (derm) > 5000 etylendimetakrylat LD 50 (oral) mus 2000 LD 50 (oral) råtta 3300 dibenzoylperoxid LD 50 (oral) råtta > 5000 Irriterande: Frӓtande: Hudsensibilisering: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering CMR Information om sannolika exponeringsvägar: Inhalering: Hudexponering: Ögonexponering: Förtäring: Irriterar andningsorgan. Irriterande. Kan orsaka allergi. Irriterande för ögon Irriterar mun, hals och mage Symptoms relaterade till fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper: Inhalering: Hudexponering: Ögonexponering: Förtäring: Avsnitt 12: Ekologisk information Irritation i andningsorgan, hosta, illamående och yrsel Exponering av nedbrutna produkter kan orsaka en hälsorisk Allvarliga effekter kan fördröjas efter exponeringen. Irritation och rodnad. Hudreaktioner kan fördröjas i tiden Smärta, lacrymation, irritation och rodnad Toxicitet Kemiskt namn Resultat Arter Resultat /exponeringstid [mg/l] Metakrylsyra, monoester med LC 50 / 48h fisk 493 propan-1,2-diol etylendimetakrylat LC 50 /96h fisk Danio rerio 15,95 dibenzoylperoxid LC 50 /96h EC 50 /48h fisk, Guppy Poecilia reticulata Daphnia magna 2,0 2, Persistens och nedbrytbarhet Makrylsyra, monoester med propan- -1,2-diol etylendimetakrylat Bioackumuleringsförmåga Makrylsyra, monoester med propan- -1,2-diol nedbrytbarhet av 94,2% efter 28 dagar. Lätt biologisk nedbrytbar nedbrytbarhet av 71,6% efter 28 dagar. Lätt biologisk nedbrytbar log K ow = 0,97. Låg bioackumuleringsförmåga Rörligheten i jord Inga specifika uppgifter Resultat av PBT- och Inga ämnen i produkten möter ej de kriterier av PBT eller vpvb ӓmnen vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter Inga rapporter om andra biverkningar Sida: 5/8

6 Avsnitt 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder: Produkt: Avfallskod (EWC): Minimalt avfall. Får inte deponeras tillsammans med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet, grundvatten och vattendrag. Ohärdade produkter lämnas bland kemiskt avfall i en godkänd anläggning, I enlighet med lokala föreskrifter för miljöskydd och bindande lagstiftning om återvinning. Produkt som används på avsett sätt lämnar inte avfall Lim- och skarvningsprodukter sammansatta avfall som innehåller lösningsmedel eller andra farliga ämnen Peroxider Följ rådets direktiv 91/689/EEG den 12 December 1991 om farligt avfall och rådets förordning (EG) Nr 1013/2006 den 14 juni 2006 om transport och avfall Sida: 6/8

7 Avsnitt 14: Transportinformation Vägtransport ADR/RID UN-nummer: 3316 Officiell transportbenӓmning: Kemi kit (Chemical kit) Faroklass fӧr transport: 9 Förpackningsgrupp (PG): III Etikett nummer 9 Förpacknings instruktioner P901 Begränsade kvantiteter (LQ): 0g Accepterade kvantiteter: E 0 Särskilda bestämmelser: 251, 340 Transportkategori: 3 Tunnelrestriktionskod: E Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder: Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: OBSERVERA: Kemi kitet innehåller farligt gods i innerförpackningar som inte överstiger de kvantitativa begränsningar för LQ gäller enskilda ämnen som anges i kolumn 7a i förteckningen över farligt gods får transporteras i enlighet med kapitel 3.4 (Komponent B UN 3106, klass 5.2. har begränsad kvantitet LQ = 500 g per innerförpackning) Sjötransport IMDG UN-nummer: 3316 Officiell transportbenӓmning: Chemical kit Faroklass fӧr transport: 9 Förpackningsgrupp (PG): III EmS: F-A, S-P Förvaring och segretetion: kategori A Etikett nummer: 9 Förpacknings instruktioner: P901 Begränsade kvantiteter (LQ): 0g Accepterade kvantiteter (EQ): E 0 Särskilda bestämmelser: 251, 340 OBSERVERA: Kemi kitet innehåller farligt gods i innerförpackningar som inte överstiger de kvantitativa begränsningar för LQ gäller enskilda ämnen som anges i kolumn 7a i förteckningen över farligt gods får transporteras i enlighet med kapitel 3.4 (Komponent B UN 3106, klass 5.2. har begränsad kvantitet LQ = 500 g per innerförpackning). Flygfrakt IATA UN-nummer: 3316 Officiell transportbenӓmning: Chemical kit Faroklass fӧr transport: 9 Förpackningsgrupp (PG): III Etikett: Miscellaneous Passagerar- och fraktflygplan Endast fraktflygplan EQ Beg. Antal Max Net Max Net Max Net Pack Inst. Pack Inst. Pack Inst. Antal/Pkt Antal/Pkt Antal/Pkt E 0 Y960 1 kg kg kg ERG: 9L Särskilda bestämmelser: A 44, A 163 Sida: 7/8

8 Avsnitt 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter: Förordning (EG) Nr 1907/2006 den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännanden och begränsningar av kemikalier (REACH), Förordning (EG) Nr 1272/2008 den 16 december 2008 om klassificering, märkning, och förpackning av ämnen och sammansättningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) Nr 1907/2006 Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010 den 20 maj 2010 om ändring av förordning (EG) Nr 1907/2006 av Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningav kemikalier (REACH) Kemikaliesäkerhetsbedömning Avsnitt 16: Annan information Fullst. ordalydelse av R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändning sorsak Risfraser: R7 Kan orsaka brand R36 Irriterar ögonen R37 Irriterar andningsorganen R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen R41 Risk för allvarliga ögonskador R43 Kan ge allergi vid hudkontakt Fullst. ordalydelse av S23 Undvik inandning av gas/ånga Skyddsfraser: S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lӓkare S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd Fullst, ordalyselse av H utlåtande H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning och faroklass och H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion kategori: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna Skin Sens. 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. kategori 1 Eye Irrit. 2, H319 Orsakar allvarlig ögonirritation kategori 2 STOT SE 3, H335 Specifik organtoxicitet enstaka exponering [Kan orsaka irritation i luftvägarna] kategori 3 Org. Perox. B Organisk peroxid, typ B Förändringar jämförda Ändring av alla avsnitt; anpassning till nya MSDS format enligt kommissionens till de tidigare förordning (EU) Nr 453/2010 den 20 maj 2010 versionerna: Utbildningsråd: Människor som använder produkten yrkesmässigt bör utbildas i hantering av produkten, säkerhet och hygien. Yrkesförare bör utbildas och få vederbörligt certifikat i enlighet med ADR-kraven Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på nuvarande kunskap och gäller för produkt med dess identifierade användning. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att kontrollera hanteringsrisker och inte för att garantera produkternas kvalitet. Om användningen av produkten inte är under tillverkarens kontroll, ansvarar användaren för en säker hantering. Arbetsgivaren är skyldig att informera alla anställda som arbetar med produkten, om möjliga risker och om personskydd som anges i säkerhetsdatabladet. Sida: 8/8

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/12/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9399 WH known as TEROSTAT MS 9399 WEISS KK Sidan 1 / 6 SDB-nr : 281034 V002.3 Reviderat den: 06.03.2013 Utskriftsdatum: 28.11.2013 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Klassificering enligt Förordning (EC) nr 1972/2008 och därefter utökats med företags- och litteraturdata:

Klassificering enligt Förordning (EC) nr 1972/2008 och därefter utökats med företags- och litteraturdata: Datum vid utförande: 28.11.2011 Revision: 28.05.2013 Version: 2 Säkerhetsdatablad Enligt Förordning (EU) Nr 453/2010 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version:

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Fabric Softener 12 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FÖNSTER- & DÖRRFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD FÖNSTER- & DÖRRFÄRG Omarbetad 23/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 8104 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 173421 V001.4 Reviderat den: 27.11.2012 Utskriftsdatum: 05.12.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn STROVELS ALFANOL HD RÖD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK known as T393 TEROSTAT 9220 80ML SFDN Sidan 1 / 6 SDB-nr : 75753 V005.1 Reviderat den: 08.01.2013 Utskriftsdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Tätskiktsfolie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 05-0105 Crotalaria

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION 20150504 SÄKERHETSINFORMATION SKYDDSCREME AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Skyddscreme Produktnummer 1117 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Magic Complete Marble & Granite Spray 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt Produkt: Kallasfalt Omarbetad: 2015-06-09 Sida 1/1 SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Bornit Kallasfalt 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (23-39A): G13600, G13616 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 09-8922 Karbonat

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 ALLRENOL Citron P12

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 ALLRENOL Citron P12 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: ALLRENOL Citron Artikelnummer: P12 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45 Omarbetad 06/12/2011 Revision 5 Ersätter datum 27/09/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 45225, 45212 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam Absorbine Botanicals Massage Foam Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Absorbine Botanicals Massage Foam SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spolglans AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Spolglans AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Handelsnamn: Proalexin 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning EINECS-nummer: 923-751-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 930 GY known as TEROSTAT MS 930 GRAU SKANDI Sidan 1 / 6 SDB-nr : 266875 V001.6 Reviderat den: 18.07.2013 Utskriftsdatum: 09.05.2014

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Dishwashing Powder. Utgivningsdatum: 21-10-2011 Version:

Säkerhetsdatablad. Dishwashing Powder. Utgivningsdatum: 21-10-2011 Version: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 21-10-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Dishwashing Powder 12 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 77 SNOWMOBILE SYN 2T Datum 29.2.2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 77 SNOWMOBILE SYN 2T Datum 29.2.2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 77 Snowmobile Syn 2T 1.1.2 Produktkod 4291 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 453/2010 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 21.11.2012 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 LOCTITE 2700 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 340671 V001.5 Reviderat den: 06.11.2014 Utskriftsdatum: 10.12.2014 1.1 Produktbeteckning LOCTITE 2700 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 907/2006/EG, Artikel 3 AVSNITT : Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produktbeteckning Produktnamn.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/8 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: Hink (20 kg) Kartong med 12 patroner av 300 ml Hink (1 kg) med 17 hylsor 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Skvissensåpa - svanenmärkt

Säkerhetsdatablad. Skvissensåpa - svanenmärkt Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 30-06-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Skvissensåpa - svanenmärkt 12 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer