ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine Jönsson (m) 2:e vice ordförande Gunnar Jönsson (s) Inga-Lisa Ekdahl (s) Margareta Kristensson (s) Rolf Englesson (mp) Mats Helmfrid (m) Tove Klette (fp) Carolina Nordbeck (fp) Lars Bergwall (c) Torsten Czernyson (kd) Anders Almgren (s), tjänstgör för Margareta Dovsjö (s) Eva Pålsson (s) Mohsen Abtin (s) Mattias Olsson (s) Ulf Nymark (v) Anne Dederichs (v) Mätta Ivarsson (mp) Göran Brinck (m) Lars Johansson (m) Henrik Kvennberg (m) Jörgen Jörgensen (fp) Oskar Krantz (fp) Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, kommunkontoret Pernilla Ardhe, kanslijurist, kommunkontoret/kansliet Lars Niklasson, ekonomidirektör, kommunkontoret/ekonomi, kl Luisa Hansson, budgetkamrer, kommunkontoret/ekonomi, kl Justerare: Tid och plats för justering: Kommunkontoret, torsdagen den 14 oktober 2004, kl Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: Pernilla Ardhe Ordförande Justerare: Lennart Prytz Torsten Czernyson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift:.. Pernilla Ardhe

2 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Justering av dagordningen beslutar att föredragningslistans ärende nr 17, 4 och 5 i nu nämnd ordning skall behandlas efter föredragningslistans ärende nr 2.

3 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information om ekonomi och budget Dnr 6/04 Underlag Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport den 7 oktober Rapporten redovisas.

4 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förslag till ett kommunägt holdingbolag, som ägare till Lunds Energi AB Dnr 284/01 Lunds Energi AB ägs av Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. I syfte att öka avkastningen till ägarna föreslås att de fyra delägarna inrättar ett holdingbolag som skall ägas av dem i samma proportion som de i dag äger Lunds Energi AB och försäljer Lunds Energi AB till det nyinrättade bolaget. Förvärvet föreslås finansieras genom att ägarkommunerna ger det nyinrättade bolaget ett lån motsvarande köpeskillingen. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2004 jämte bilagor. Aktieägaravtal avseende Lunds Energi AB mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. Förslag till tillägg till aktieägaravtal mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. Förslag till ändring av bolagsordning för Lunds Energi AB. Förslag till bolagsordning för det blivande moderbolaget. Yrkanden Gunnar Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp), Rolf Englesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag. Torsten Czernyson (kd) yrkar avslag på kommunkontorets förslag. Christine Jönsson (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag att sälja hela eller delar av kommunens aktieinnehav i Lunds Energi. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Jönnsons m.fl yrkande. s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett moderbolag till nuvarande Lunds Energi AB, att godkänna föreliggande tillägg till aktieägaravtal mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun, att godkänna bolagsordning för det nyinrättade moderbolaget, att godkänna ändring av bolagsordning för Lunds Energi AB, att godkänna att Lunds Energi AB får bli ett publikt aktiebolag,

5 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 att det nyinrättade moderbolaget försälja kommunens aktier i Lunds Energi AB för kronor, att ge moderbolaget ett lån motsvarande köpeskillingen, att uppdra åt kommunstyrelsen att utforma skuldebrev och räntevillkor, att i enlighet med ovan angivet aktieägaravtal utse Per-Olof Järvegren (s), Britt Persson (s), Kenneth M Persson (s), Lars Ohlsson (v), Mats Helmfrid (m), Thomas Frennstedt (fp) och Lars V Andersson (c), till styrelseledamöter i det nyinrättade bolaget med Per-Olof Järvegren som ordförande och Mats Helmfrid som vice ordförande, att i enlighet med ovan angivet aktieägaravtal utse Björn Björnson (s), Erik Nordström (mp), Christer Wallström (fp) och Christer Henningsson (kd) till ersättare i det nyinrättade bolagets styrelse, att utse en lekmannarevisor samt en ersättare för granskning av det nyinrättade bolaget. beslutar härutöver att som ombud att företräda Lunds kommun vid det nyinrättade bolagets bolagsstämma utse Lennart Prytz(s) med Carolina Nordbeck (fp) som ersättare, att som ombud att företräda Lunds kommun vid Lunds Energi AB:s bolagsstämma - med uppgift att godkänna att Kreab Värme AB, org.nr , under namnändring utdelas till ägarna i proportion till deras aktieinnehav i Lunds Energi AB - utse Lennart Prytz (s) med Carolina Nordbeck (fp) som ersättare att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare att företräda Lunds kommun i ägarforum och därvid bl.a. besluta om räntevillkor för ovan nämnda lån. Reservationer Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m) och Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Torsten Czernyzon (kd) inger följande skriftliga reservation. Protbil. 208/01. Kommunfullmäktige Lennart Prytz (s) Carolina Nordbeck (fp) Mats Olsson (v)

6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Godkännande av konsortialavtal mellan Lunds m.fl. kommuner och Sydvatten AB Dnr 386/01 Sydvatten AB har översänt förslag till nytt konsortialavtal som skall gälla t.o.m till delägarkommunerna för godkännande. Skrivelse från Sydvatten AB den 3 september Förslag till konsortialavtal. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till konsortialavtal för Sydvatten AB beslutar härutöver att uppdra åt chefen för tekniska förvaltningen att utse en ordinarie representant och en ersättare i tekniska samrådsorganet, samt att uppdra åt kommundirektören att utse en ordinarie representant och en ersättare i ekonomiska samrådsorganet. Kommunfullmäktige Jan-Inge Ahlfridh Göran Eriksson

7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 politisk ledning Dnr 530/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende den politiska ledningens verksamhet första halvåret 2004 med bokslutsprognos. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti s beslut att godkänna rapporten. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

8 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 kommunkontoret Dnr 529/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende kontorets verksamhet första halvåret 2004 med bokslutsprognos. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti s beslut att godkänna rapporten. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

9 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 för Lunds kommun Dnr 560/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende januari till juni 2004 med en prognos för helåret. Kommunkontoret/ekonomiavdelningens ekonomiska redovisning den 27 september 2004 jämte bilagor. Sammanställning av nämndernas kommentarer. s beslut att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt att därvid upplysa fullmäktige att representanter för socialnämnden och socialförvaltningen har kallats till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera socialnämndens underskott. Kommunfullmäktige

10 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internbudget för den politiska ledningen för 2005 Dnr 565/04 Kommunkontoret har överlämnat förslag till internbudget för den politiska ledningens verksamhet år Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2004 jämte bilaga. s beslut att fastställa internbudget för den politiska ledningen för 2005 i enlighet med framlagt förslag. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

11 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internbudget för kommunkontoret 2005 Dnr 566/04 Underlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september Kommundirektören informerar om att arbetet med upprättande av förslag till internbudget för kommunkontoret 2005 pågår och att ett färdigt förslag kommer att överlämnas inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2004.

12 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalpolitisk uppföljning 2003 (PPU) Dnr 562/04 Kommunkontoret har med utgångspunkt från den personalpolitiska handlingsplanen gjort en uppföljning av det personalpolitiska arbetet inom kommunen. Handlingsplan för år Personalpolitisk uppföljning 2003 jämte ersättningsblad. Personal- och förhandlingsutskottets beslut den 24 augusti 2004, 25. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september s beslut att godkänna den personalpolitiska uppföljningen för år 2003, samt att uppmana samtliga nämnder att intensifiera arbetet med jämställdhet, mångfald, integration och arbetsmiljöfrågor. Kommunkontoret/staben Samtliga nämnder

13 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bildandet av bolag för kommunala försäkringar Dnr 311/04 Kommunförbundet Skåne har inbjudit kommunerna i Skåne att ingå som delägare i ett kommunalt försäkringsbolag. Bolaget går under arbetsnamnet Kommunförsäkring Syd AB. beslutade den 3 juni 2004 att avge ett preliminärt besked om att ingå i bolaget. s beslut den 3 juni 2004, 135. Kommunförbundet Skånes skrivelser den 23 juni 2004 och den 7 juli 2004 jämte bilagor. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september Yrkanden Lennart Prytz (s), Mats Olsson (v), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp), Torsten Czernyson (kd) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla kommunkontorets förslag. Christine Jönsson (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Lennart Prytz (s) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Christine Jönssons (m) yrkande.

14 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Omröstningen utfaller enligt följande. Ledamot Ja Nej Avstår Lennart Prytz (s) X Anders Almgren (s) X Gunnar Jönsson (s) X Inga-Lisa Ekdahl (s) X Margareta Kristensson (s) X Mats Olsson (v) X Rolf Englesson (mp) X Christine Jönsson (m) X Mats Helmfrid (m) X Tove Klette (fp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Torsten Czernyson (kd) X Summa s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att Lunds kommun förbinder sig att ingå som delägare i Kommunförsäkring Syd AB i enlighet med översänt underlag för bolagsbildningen, att, under förutsättning av bolagets bildande, anslag och utgift med tkr beviljas för inköp av aktier i Kommunförsäkring Syd AB, samt att utgiften finansieras genom ökad upplåning. Reservationer Christine Jönsson (m) och Mats Helmfrid (m) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Kommunfullmäktige Kommunförbundet Skåne Kommunkontorets ekonomiavdelning

15 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Engelskspråkiga grundskoleklasser Dnr 823/00 Barn- och skolnämnd Söder bedriver sedan 2002 en internationell, engelskspråkig grundskola i Tunaskolans lokaler. Nämnden har, med hänvisning till det ekonomiska läget, anhållit hos kommunstyrelsen om att bli befriad från uppdraget. s beslut den 7 februari 2002, 54. Barn- och skolnämnd Söders beslut den 17 mars 2004, 42. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti s beslut att uppdra åt barn- och skolnämnd Söder att senast den 1 november 2004 inkomma med en redovisning till kommunstyrelsen av den verksamhet som bedrivits vid Tunaskolans engelskspråkiga grundskola. Redovisningen skall innehålla en detaljerad beskrivning av den verksamhet som bedrivits, resultat- och ekonomi samt skolledningens och förvaltningsledningens erfarenheter, att uppdra åt centrala skolnämnden att arbeta fram ett förslag till internationell skola som är väl förankrat hos näringslivet, universitetet och intresserade kommuner inom SSSV och återrapportera till kommunstyrelsen. Protokollsanteckning (m), (c), (kd) och (fp): beslutade den 7 februari 2002 att uppdra åt barn- och skolnämnd Söder att starta en internationell engelskspråkig grundskola på Tunaskolan och undersöka möjligheten till samarbete med IB på Katedralskolan. Kommunfullmäktige beslutade, med anledning av kommunstyrelsens beslut, att bevilja tilläggsanslag för att starta nämnda skola. Vi borgerliga partier är ytterst kritiska till den nuvarande majoriteten i barn- och skolnämnd Söder och dess handläggning av den internationella skolan på Tunaskolan. Det är med stor förvåning och bestörtning vi åsett nämndens åsidosättande av demokratiskt fattade beslut. Barn- och skolnämnd Söder Centrala skolnämnden Kommunkontoret/staben

16 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ESS-anläggningen Dnr 190/02 Lunds kommun är medlem i ESS-Scandinavia-konsortiet t.o.m. den 31 december Det är nu aktuellt med en förlängning t.o.m. den 31 december Memorandum of understanding (konsortieavtal) den 1 januari 2004 t.o.m. den 31 december Ansökan om bidrag för ESS-Scandinavias fortsatta verksamhet den 15 september Näringslivschefens tjänsteskrivelse till Styrgruppen för Brunnshög den 16 september Mats Olssons (v) reservation till protokollet vid Styrgruppen för Brunnhögs sammanträde den 23 september Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 september Yrkanden Gunnar Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag med det tillägget att förlängningen sker i syfte att marknadsföra Lund som etableringsort samt att finansieringen sker inom ramen för exploateringen av Brunnshögsområdet. Mats Olsson (v) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Jönssons (s) m.fl. yrkande. s beslut att Lunds kommun förlänger medlemskapet i ESS-Scandinavia t.o.m. den 31 december 2005 i syfte att marknadsföra Lund som etableringsort, samt att finansieringen sker inom ramen för exploateringen av Brunnshögsområdet.

17 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Reservationer Mats Olsson (v) och Rolf Englesson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Protokollsanteckning (c): Centerpartiet har ännu inte tagit ställning till ESSprojektets lokalisering till Lund. Vi avvaktar fortfarande ställningstagande till våra krav enligt bifogad skrivelse , Protbil. 218/01. Kommunkontorets näringslivsenhet

18 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utseende av ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad Dnr 287/02 Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2004, 91. s beslut att utse Claes Göran Jönsson (s), Stefan Arvidsson (v), Yngve Petersson (mp), Christer Wallin (m), Zoltan Wagner (kd), Sven Ingmar Andersson (c), Margareta Dovsjö (s) och Tove Klette, (fp) med Claes Göran Jönsson som ordförande till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad. Kultur- och fritidsnämnden Claes Göran Jönsson (s) Stefan Arvidsson (v) Yngve Pettersson (mp) Christer Wallin (m) Zoltan Wagner (kd) Sven Ingmar Andersson (c) Margareta Dovsjö (s) Tove Klette (fp)

19 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utseende av ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Ökad delaktighet och demokrati Dnr 287/02 har vid sammanträde den 2 september 2004 beslutat dels att utvecklingsgruppen Ökad delaktighet och demokrati skall bestå av åtta ledamöter och dels att återremittera ärendet till kommunkontoret vad avser gruppens sammansättning. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september s beslut att utse Mats Olsson (v), Lars Johansson (m), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Bertil Göransson (c), Zoltan Wagner (kd), Oskar Krantz (fp) och Johan Matsson (mp) med Mats Olsson som ordförande till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Ökad delaktighet och demokrati. Mats Olsson (v) Lars Johansson (m) Margareta Dovsjö (s) Mattias Olsson (s) Bertil Göransson (c) Zoltan Wagner (kd) Oskar Krantz (fp) Johan Matsson (mp)

20 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds kommun Samråd Dnr 567/04 Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, framförallt smålägenheter med ett markant inslag av studentbostäder, inom planområdet. Planförslaget innehåller c a 300 bostäder. Samrådshandling upprättad den 28 maj Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni Byggnadsnämndens beslut den 10 juni 2004, 120. Tekniska nämndes beslut den 22 september 2004, 183. Kommunala Studentrådets beslut den 7 september 2004, 32 jämte yttrande. s beslut att tillstyrka planförslaget, samt att översända Kommunala Studentrådets beslut den 7 september 2004, 32 jämte yttrande till tekniska nämnden för kännedom. Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

21 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Program till detaljplan för del av kvarteret Sankt Laurentius i Lund, Lunds kommun Samråd Dnr 568/04 Från Domkyrkorådet i Lund har inkommit en begäran om planläggning för del av kvarteret Sankt Laurentius. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett besökscentrum för Domkyrkan. Program till detaljplan upprättat den 27 maj 2004 Byggnadsnämndens beslut den 10 juni 2004, 119. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 182. s beslut att tillstyrka planprogrammet. Byggnadsnämnden

22 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klagomålsärenden sammanställning och rutiner Mot bakgrund av tidigare inkommet klagomålsärende rörande Papegojelyckans äldreboende beslutade kommunstyrelsen den 6 maj 2004 att uppmana vård- och omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa rutinerna för klagomålhantering samt samtliga inkomna klagomål och förvaltningens svar på dessa. Vård- och omsorgsnämnden har nu inkommit med sådan redovisning. s beslut den 6 maj 2004, 111. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 september 2004, 140. s beslut att lägga redovisningen av klagomålshanteringen till handlingarna. Vård- och omsorgsnämnden

23 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Finansdepartementets remiss om samordnad upphandling (Ds 2004:37) Dnr 475/04 I promemorian förslås att kommuner och landsting får träffa avtal med en annan upphandlande enhet om att på kommunens eller landstingets vägnar i en upphandling besluta om leverantör och anbud (tilldelningsbeslut) enligt 1 kap 28 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, underteckna upphandlingskontraktet eller på annat sätt avsluta upphandlingen. Departementspromemorian om samordnad upphandling (Ds 2004:37). Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september s beslut att tillstyrka lagförslaget. Regeringskansliet/Finansdepartementet

24 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionala utvecklingsnämndens remiss angående strategier för godstransporter i Skåne Dnr 330/04 Region Skåne, genom regionala utvecklingsnämnden, har överlämnat utredningsrapporten Strategier för godstransporter i Skåne till kommunen för yttrande. Remisskrivelse den 29 april 2004 från regionala utvecklingsnämnden. Utredningsrapporten Strategier för godstransporter i Skåne (kortversion). Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juli Miljönämndens beslut den 14 september 2004, 73. Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse den 7 september Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 158. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 179. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september Yrkanden Lennart Prytz (s) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen åberopa vad tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden anfört. Lars Bergwall (c), Mats Helmfrid (m), Torsten Czernyson (kd) och Tove Klette (fp) yrkar att remissen besvaras i enlighet med vad stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen anfört. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Lennart Prytz (s) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Lars Bergwalls (c) m.fl yrkande.

25 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Omröstningen utfaller enligt följande. Ledamot Ja Nej Avstår Lennart Prytz (s) X Anders Almgren (s) X Gunnar Jönsson (s) X Inga-Lisa Ekdahl (s) X Margareta Kristensson (s) X Mats Olsson (v) X Rolf Englesson (mp) X Christine Jönsson (m) X Mats Helmfrid (m) X Tove Klette (fp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Torsten Czernyson (kd) X Summa s beslut att som svar på remissen åberopa vad miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfört. Reservationer Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp), Carolina Nordbeck (fp), Lars Bergwall (c) och Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservation inges. Protbil. 225/01. Region Skåne Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden

26 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, beträffande transporter av farligt gods, RIKTSAM Dnr 419/04 Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras. Riktlinjerna avser nyetablering eller utbyggnad av vägar och järnvägar samt ny- eller ombyggnad i området nära transportlederna. Riktlinjerna gäller för de vägar som är utpekade som farligt godsnät samt för alla järnvägar. Länsstyrelsens i Skåne län remisskrivelse den 3 juni Förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen. Räddnings- och beredskapsnämndens beslut den 24 augusti 2004, 116. Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 159. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 180. Miljönämndens beslut den 14 september 2004, 74. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september s beslut att översända nämndernas yttranden till Länsstyrelsen i Skåne län, samt att därutöver anföra följande: vill påpeka behovet av tillsyn så att alla förare, även utländska, har ADR-certifikat vid körning av farligt gods i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne län Räddnings- och beredskapsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden

27 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående översyn av rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods Dnr 385/04 Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket Region Skåne har arbetat fram ett förslag till primära transportvägar för farligt gods i Skåne län. Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående översyn av rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods den 25 maj 2004 jämte remissunderlag. Räddnings- och beredskapsnämndens beslut den 24 augusti 2004, 114. Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 160. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 181. s beslut att som svar på remissen åberopa vad byggnadsnämnden, tekniska nämnden och räddnings- och beredskapsnämnden anfört. Länsstyrelsen i Skåne län Räddnings- och beredskapsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

28 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anmälan av s utskottsprotokoll s arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 16 augusti 2004, den 23 augusti 2004 och den 30 augusti s arbetsutskotts budgetberednings protokoll från sammanträden den 3 maj 2004, den 4 maj 2004, den 5 maj 2004, den 7 maj 2004 och den 17 maj s personal- och förhandlingsutskotts protokoll från sammanträde den 24 augusti 2004.

29 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Kommundirektörens anmälan av beslut i delegerade ärenden avseende personalfrågor. Dnr 2/04

30 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Meddelanden Följande handlingar redovisas: Från kommunkontorets ekonomiavdelning upprättad förteckning över tecknade avtal avseende perioden juli augusti Dnr 3/04 Från kommunkontorets ekonomiavdelning upprättad förteckning över beslut att omplacera tillgångar i stiftelser som förvaltas av kommunen. Dnr 3/04 Från Länsarbetsnämnden i Skåne inkommet beslut om förordnande av Eva Pålsson som ny ersättare i Arbetsmarknadsnämnden, under perioden Dnr 21/03 Protokoll från ordinarie bolagsstämma med Lunds Energi AB den 28 april Dnr 11/04 Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet (KPR) den 7 september Vägverkets sammanfattning av Nationell plan för vägtransportsystemet. Dnr 519/04 Från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet beslut angående AB Sydstens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten Önneslöv 38:3, 42:1 och 44:1. Dnr 289/03

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer