ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine Jönsson (m) 2:e vice ordförande Gunnar Jönsson (s) Inga-Lisa Ekdahl (s) Margareta Kristensson (s) Rolf Englesson (mp) Mats Helmfrid (m) Tove Klette (fp) Carolina Nordbeck (fp) Lars Bergwall (c) Torsten Czernyson (kd) Anders Almgren (s), tjänstgör för Margareta Dovsjö (s) Eva Pålsson (s) Mohsen Abtin (s) Mattias Olsson (s) Ulf Nymark (v) Anne Dederichs (v) Mätta Ivarsson (mp) Göran Brinck (m) Lars Johansson (m) Henrik Kvennberg (m) Jörgen Jörgensen (fp) Oskar Krantz (fp) Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, kommunkontoret Pernilla Ardhe, kanslijurist, kommunkontoret/kansliet Lars Niklasson, ekonomidirektör, kommunkontoret/ekonomi, kl Luisa Hansson, budgetkamrer, kommunkontoret/ekonomi, kl Justerare: Tid och plats för justering: Kommunkontoret, torsdagen den 14 oktober 2004, kl Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: Pernilla Ardhe Ordförande Justerare: Lennart Prytz Torsten Czernyson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift:.. Pernilla Ardhe

2 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Justering av dagordningen beslutar att föredragningslistans ärende nr 17, 4 och 5 i nu nämnd ordning skall behandlas efter föredragningslistans ärende nr 2.

3 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information om ekonomi och budget Dnr 6/04 Underlag Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport den 7 oktober Rapporten redovisas.

4 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förslag till ett kommunägt holdingbolag, som ägare till Lunds Energi AB Dnr 284/01 Lunds Energi AB ägs av Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. I syfte att öka avkastningen till ägarna föreslås att de fyra delägarna inrättar ett holdingbolag som skall ägas av dem i samma proportion som de i dag äger Lunds Energi AB och försäljer Lunds Energi AB till det nyinrättade bolaget. Förvärvet föreslås finansieras genom att ägarkommunerna ger det nyinrättade bolaget ett lån motsvarande köpeskillingen. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2004 jämte bilagor. Aktieägaravtal avseende Lunds Energi AB mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. Förslag till tillägg till aktieägaravtal mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. Förslag till ändring av bolagsordning för Lunds Energi AB. Förslag till bolagsordning för det blivande moderbolaget. Yrkanden Gunnar Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp), Rolf Englesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag. Torsten Czernyson (kd) yrkar avslag på kommunkontorets förslag. Christine Jönsson (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag att sälja hela eller delar av kommunens aktieinnehav i Lunds Energi. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Jönnsons m.fl yrkande. s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett moderbolag till nuvarande Lunds Energi AB, att godkänna föreliggande tillägg till aktieägaravtal mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun, att godkänna bolagsordning för det nyinrättade moderbolaget, att godkänna ändring av bolagsordning för Lunds Energi AB, att godkänna att Lunds Energi AB får bli ett publikt aktiebolag,

5 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 att det nyinrättade moderbolaget försälja kommunens aktier i Lunds Energi AB för kronor, att ge moderbolaget ett lån motsvarande köpeskillingen, att uppdra åt kommunstyrelsen att utforma skuldebrev och räntevillkor, att i enlighet med ovan angivet aktieägaravtal utse Per-Olof Järvegren (s), Britt Persson (s), Kenneth M Persson (s), Lars Ohlsson (v), Mats Helmfrid (m), Thomas Frennstedt (fp) och Lars V Andersson (c), till styrelseledamöter i det nyinrättade bolaget med Per-Olof Järvegren som ordförande och Mats Helmfrid som vice ordförande, att i enlighet med ovan angivet aktieägaravtal utse Björn Björnson (s), Erik Nordström (mp), Christer Wallström (fp) och Christer Henningsson (kd) till ersättare i det nyinrättade bolagets styrelse, att utse en lekmannarevisor samt en ersättare för granskning av det nyinrättade bolaget. beslutar härutöver att som ombud att företräda Lunds kommun vid det nyinrättade bolagets bolagsstämma utse Lennart Prytz(s) med Carolina Nordbeck (fp) som ersättare, att som ombud att företräda Lunds kommun vid Lunds Energi AB:s bolagsstämma - med uppgift att godkänna att Kreab Värme AB, org.nr , under namnändring utdelas till ägarna i proportion till deras aktieinnehav i Lunds Energi AB - utse Lennart Prytz (s) med Carolina Nordbeck (fp) som ersättare att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare att företräda Lunds kommun i ägarforum och därvid bl.a. besluta om räntevillkor för ovan nämnda lån. Reservationer Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m) och Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Torsten Czernyzon (kd) inger följande skriftliga reservation. Protbil. 208/01. Kommunfullmäktige Lennart Prytz (s) Carolina Nordbeck (fp) Mats Olsson (v)

6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Godkännande av konsortialavtal mellan Lunds m.fl. kommuner och Sydvatten AB Dnr 386/01 Sydvatten AB har översänt förslag till nytt konsortialavtal som skall gälla t.o.m till delägarkommunerna för godkännande. Skrivelse från Sydvatten AB den 3 september Förslag till konsortialavtal. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till konsortialavtal för Sydvatten AB beslutar härutöver att uppdra åt chefen för tekniska förvaltningen att utse en ordinarie representant och en ersättare i tekniska samrådsorganet, samt att uppdra åt kommundirektören att utse en ordinarie representant och en ersättare i ekonomiska samrådsorganet. Kommunfullmäktige Jan-Inge Ahlfridh Göran Eriksson

7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 politisk ledning Dnr 530/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende den politiska ledningens verksamhet första halvåret 2004 med bokslutsprognos. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti s beslut att godkänna rapporten. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

8 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 kommunkontoret Dnr 529/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende kontorets verksamhet första halvåret 2004 med bokslutsprognos. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti s beslut att godkänna rapporten. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

9 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 för Lunds kommun Dnr 560/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende januari till juni 2004 med en prognos för helåret. Kommunkontoret/ekonomiavdelningens ekonomiska redovisning den 27 september 2004 jämte bilagor. Sammanställning av nämndernas kommentarer. s beslut att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt att därvid upplysa fullmäktige att representanter för socialnämnden och socialförvaltningen har kallats till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera socialnämndens underskott. Kommunfullmäktige

10 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internbudget för den politiska ledningen för 2005 Dnr 565/04 Kommunkontoret har överlämnat förslag till internbudget för den politiska ledningens verksamhet år Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2004 jämte bilaga. s beslut att fastställa internbudget för den politiska ledningen för 2005 i enlighet med framlagt förslag. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

11 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internbudget för kommunkontoret 2005 Dnr 566/04 Underlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september Kommundirektören informerar om att arbetet med upprättande av förslag till internbudget för kommunkontoret 2005 pågår och att ett färdigt förslag kommer att överlämnas inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2004.

12 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalpolitisk uppföljning 2003 (PPU) Dnr 562/04 Kommunkontoret har med utgångspunkt från den personalpolitiska handlingsplanen gjort en uppföljning av det personalpolitiska arbetet inom kommunen. Handlingsplan för år Personalpolitisk uppföljning 2003 jämte ersättningsblad. Personal- och förhandlingsutskottets beslut den 24 augusti 2004, 25. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september s beslut att godkänna den personalpolitiska uppföljningen för år 2003, samt att uppmana samtliga nämnder att intensifiera arbetet med jämställdhet, mångfald, integration och arbetsmiljöfrågor. Kommunkontoret/staben Samtliga nämnder

13 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bildandet av bolag för kommunala försäkringar Dnr 311/04 Kommunförbundet Skåne har inbjudit kommunerna i Skåne att ingå som delägare i ett kommunalt försäkringsbolag. Bolaget går under arbetsnamnet Kommunförsäkring Syd AB. beslutade den 3 juni 2004 att avge ett preliminärt besked om att ingå i bolaget. s beslut den 3 juni 2004, 135. Kommunförbundet Skånes skrivelser den 23 juni 2004 och den 7 juli 2004 jämte bilagor. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september Yrkanden Lennart Prytz (s), Mats Olsson (v), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp), Torsten Czernyson (kd) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla kommunkontorets förslag. Christine Jönsson (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Lennart Prytz (s) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Christine Jönssons (m) yrkande.

14 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Omröstningen utfaller enligt följande. Ledamot Ja Nej Avstår Lennart Prytz (s) X Anders Almgren (s) X Gunnar Jönsson (s) X Inga-Lisa Ekdahl (s) X Margareta Kristensson (s) X Mats Olsson (v) X Rolf Englesson (mp) X Christine Jönsson (m) X Mats Helmfrid (m) X Tove Klette (fp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Torsten Czernyson (kd) X Summa s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att Lunds kommun förbinder sig att ingå som delägare i Kommunförsäkring Syd AB i enlighet med översänt underlag för bolagsbildningen, att, under förutsättning av bolagets bildande, anslag och utgift med tkr beviljas för inköp av aktier i Kommunförsäkring Syd AB, samt att utgiften finansieras genom ökad upplåning. Reservationer Christine Jönsson (m) och Mats Helmfrid (m) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Kommunfullmäktige Kommunförbundet Skåne Kommunkontorets ekonomiavdelning

15 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Engelskspråkiga grundskoleklasser Dnr 823/00 Barn- och skolnämnd Söder bedriver sedan 2002 en internationell, engelskspråkig grundskola i Tunaskolans lokaler. Nämnden har, med hänvisning till det ekonomiska läget, anhållit hos kommunstyrelsen om att bli befriad från uppdraget. s beslut den 7 februari 2002, 54. Barn- och skolnämnd Söders beslut den 17 mars 2004, 42. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti s beslut att uppdra åt barn- och skolnämnd Söder att senast den 1 november 2004 inkomma med en redovisning till kommunstyrelsen av den verksamhet som bedrivits vid Tunaskolans engelskspråkiga grundskola. Redovisningen skall innehålla en detaljerad beskrivning av den verksamhet som bedrivits, resultat- och ekonomi samt skolledningens och förvaltningsledningens erfarenheter, att uppdra åt centrala skolnämnden att arbeta fram ett förslag till internationell skola som är väl förankrat hos näringslivet, universitetet och intresserade kommuner inom SSSV och återrapportera till kommunstyrelsen. Protokollsanteckning (m), (c), (kd) och (fp): beslutade den 7 februari 2002 att uppdra åt barn- och skolnämnd Söder att starta en internationell engelskspråkig grundskola på Tunaskolan och undersöka möjligheten till samarbete med IB på Katedralskolan. Kommunfullmäktige beslutade, med anledning av kommunstyrelsens beslut, att bevilja tilläggsanslag för att starta nämnda skola. Vi borgerliga partier är ytterst kritiska till den nuvarande majoriteten i barn- och skolnämnd Söder och dess handläggning av den internationella skolan på Tunaskolan. Det är med stor förvåning och bestörtning vi åsett nämndens åsidosättande av demokratiskt fattade beslut. Barn- och skolnämnd Söder Centrala skolnämnden Kommunkontoret/staben

16 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ESS-anläggningen Dnr 190/02 Lunds kommun är medlem i ESS-Scandinavia-konsortiet t.o.m. den 31 december Det är nu aktuellt med en förlängning t.o.m. den 31 december Memorandum of understanding (konsortieavtal) den 1 januari 2004 t.o.m. den 31 december Ansökan om bidrag för ESS-Scandinavias fortsatta verksamhet den 15 september Näringslivschefens tjänsteskrivelse till Styrgruppen för Brunnshög den 16 september Mats Olssons (v) reservation till protokollet vid Styrgruppen för Brunnhögs sammanträde den 23 september Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 september Yrkanden Gunnar Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag med det tillägget att förlängningen sker i syfte att marknadsföra Lund som etableringsort samt att finansieringen sker inom ramen för exploateringen av Brunnshögsområdet. Mats Olsson (v) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Jönssons (s) m.fl. yrkande. s beslut att Lunds kommun förlänger medlemskapet i ESS-Scandinavia t.o.m. den 31 december 2005 i syfte att marknadsföra Lund som etableringsort, samt att finansieringen sker inom ramen för exploateringen av Brunnshögsområdet.

17 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Reservationer Mats Olsson (v) och Rolf Englesson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Protokollsanteckning (c): Centerpartiet har ännu inte tagit ställning till ESSprojektets lokalisering till Lund. Vi avvaktar fortfarande ställningstagande till våra krav enligt bifogad skrivelse , Protbil. 218/01. Kommunkontorets näringslivsenhet

18 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utseende av ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad Dnr 287/02 Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2004, 91. s beslut att utse Claes Göran Jönsson (s), Stefan Arvidsson (v), Yngve Petersson (mp), Christer Wallin (m), Zoltan Wagner (kd), Sven Ingmar Andersson (c), Margareta Dovsjö (s) och Tove Klette, (fp) med Claes Göran Jönsson som ordförande till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad. Kultur- och fritidsnämnden Claes Göran Jönsson (s) Stefan Arvidsson (v) Yngve Pettersson (mp) Christer Wallin (m) Zoltan Wagner (kd) Sven Ingmar Andersson (c) Margareta Dovsjö (s) Tove Klette (fp)

19 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utseende av ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Ökad delaktighet och demokrati Dnr 287/02 har vid sammanträde den 2 september 2004 beslutat dels att utvecklingsgruppen Ökad delaktighet och demokrati skall bestå av åtta ledamöter och dels att återremittera ärendet till kommunkontoret vad avser gruppens sammansättning. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september s beslut att utse Mats Olsson (v), Lars Johansson (m), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Bertil Göransson (c), Zoltan Wagner (kd), Oskar Krantz (fp) och Johan Matsson (mp) med Mats Olsson som ordförande till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Ökad delaktighet och demokrati. Mats Olsson (v) Lars Johansson (m) Margareta Dovsjö (s) Mattias Olsson (s) Bertil Göransson (c) Zoltan Wagner (kd) Oskar Krantz (fp) Johan Matsson (mp)

20 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds kommun Samråd Dnr 567/04 Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, framförallt smålägenheter med ett markant inslag av studentbostäder, inom planområdet. Planförslaget innehåller c a 300 bostäder. Samrådshandling upprättad den 28 maj Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni Byggnadsnämndens beslut den 10 juni 2004, 120. Tekniska nämndes beslut den 22 september 2004, 183. Kommunala Studentrådets beslut den 7 september 2004, 32 jämte yttrande. s beslut att tillstyrka planförslaget, samt att översända Kommunala Studentrådets beslut den 7 september 2004, 32 jämte yttrande till tekniska nämnden för kännedom. Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

21 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Program till detaljplan för del av kvarteret Sankt Laurentius i Lund, Lunds kommun Samråd Dnr 568/04 Från Domkyrkorådet i Lund har inkommit en begäran om planläggning för del av kvarteret Sankt Laurentius. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett besökscentrum för Domkyrkan. Program till detaljplan upprättat den 27 maj 2004 Byggnadsnämndens beslut den 10 juni 2004, 119. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 182. s beslut att tillstyrka planprogrammet. Byggnadsnämnden

22 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klagomålsärenden sammanställning och rutiner Mot bakgrund av tidigare inkommet klagomålsärende rörande Papegojelyckans äldreboende beslutade kommunstyrelsen den 6 maj 2004 att uppmana vård- och omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa rutinerna för klagomålhantering samt samtliga inkomna klagomål och förvaltningens svar på dessa. Vård- och omsorgsnämnden har nu inkommit med sådan redovisning. s beslut den 6 maj 2004, 111. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 september 2004, 140. s beslut att lägga redovisningen av klagomålshanteringen till handlingarna. Vård- och omsorgsnämnden

23 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Finansdepartementets remiss om samordnad upphandling (Ds 2004:37) Dnr 475/04 I promemorian förslås att kommuner och landsting får träffa avtal med en annan upphandlande enhet om att på kommunens eller landstingets vägnar i en upphandling besluta om leverantör och anbud (tilldelningsbeslut) enligt 1 kap 28 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, underteckna upphandlingskontraktet eller på annat sätt avsluta upphandlingen. Departementspromemorian om samordnad upphandling (Ds 2004:37). Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september s beslut att tillstyrka lagförslaget. Regeringskansliet/Finansdepartementet

24 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionala utvecklingsnämndens remiss angående strategier för godstransporter i Skåne Dnr 330/04 Region Skåne, genom regionala utvecklingsnämnden, har överlämnat utredningsrapporten Strategier för godstransporter i Skåne till kommunen för yttrande. Remisskrivelse den 29 april 2004 från regionala utvecklingsnämnden. Utredningsrapporten Strategier för godstransporter i Skåne (kortversion). Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juli Miljönämndens beslut den 14 september 2004, 73. Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse den 7 september Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 158. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 179. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september Yrkanden Lennart Prytz (s) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen åberopa vad tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden anfört. Lars Bergwall (c), Mats Helmfrid (m), Torsten Czernyson (kd) och Tove Klette (fp) yrkar att remissen besvaras i enlighet med vad stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen anfört. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Lennart Prytz (s) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Lars Bergwalls (c) m.fl yrkande.

25 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Omröstningen utfaller enligt följande. Ledamot Ja Nej Avstår Lennart Prytz (s) X Anders Almgren (s) X Gunnar Jönsson (s) X Inga-Lisa Ekdahl (s) X Margareta Kristensson (s) X Mats Olsson (v) X Rolf Englesson (mp) X Christine Jönsson (m) X Mats Helmfrid (m) X Tove Klette (fp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Torsten Czernyson (kd) X Summa s beslut att som svar på remissen åberopa vad miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfört. Reservationer Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp), Carolina Nordbeck (fp), Lars Bergwall (c) och Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservation inges. Protbil. 225/01. Region Skåne Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden

26 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, beträffande transporter av farligt gods, RIKTSAM Dnr 419/04 Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras. Riktlinjerna avser nyetablering eller utbyggnad av vägar och järnvägar samt ny- eller ombyggnad i området nära transportlederna. Riktlinjerna gäller för de vägar som är utpekade som farligt godsnät samt för alla järnvägar. Länsstyrelsens i Skåne län remisskrivelse den 3 juni Förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen. Räddnings- och beredskapsnämndens beslut den 24 augusti 2004, 116. Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 159. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 180. Miljönämndens beslut den 14 september 2004, 74. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september s beslut att översända nämndernas yttranden till Länsstyrelsen i Skåne län, samt att därutöver anföra följande: vill påpeka behovet av tillsyn så att alla förare, även utländska, har ADR-certifikat vid körning av farligt gods i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne län Räddnings- och beredskapsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden

27 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående översyn av rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods Dnr 385/04 Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket Region Skåne har arbetat fram ett förslag till primära transportvägar för farligt gods i Skåne län. Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående översyn av rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods den 25 maj 2004 jämte remissunderlag. Räddnings- och beredskapsnämndens beslut den 24 augusti 2004, 114. Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 160. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 181. s beslut att som svar på remissen åberopa vad byggnadsnämnden, tekniska nämnden och räddnings- och beredskapsnämnden anfört. Länsstyrelsen i Skåne län Räddnings- och beredskapsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

28 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anmälan av s utskottsprotokoll s arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 16 augusti 2004, den 23 augusti 2004 och den 30 augusti s arbetsutskotts budgetberednings protokoll från sammanträden den 3 maj 2004, den 4 maj 2004, den 5 maj 2004, den 7 maj 2004 och den 17 maj s personal- och förhandlingsutskotts protokoll från sammanträde den 24 augusti 2004.

29 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Kommundirektörens anmälan av beslut i delegerade ärenden avseende personalfrågor. Dnr 2/04

30 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Meddelanden Följande handlingar redovisas: Från kommunkontorets ekonomiavdelning upprättad förteckning över tecknade avtal avseende perioden juli augusti Dnr 3/04 Från kommunkontorets ekonomiavdelning upprättad förteckning över beslut att omplacera tillgångar i stiftelser som förvaltas av kommunen. Dnr 3/04 Från Länsarbetsnämnden i Skåne inkommet beslut om förordnande av Eva Pålsson som ny ersättare i Arbetsmarknadsnämnden, under perioden Dnr 21/03 Protokoll från ordinarie bolagsstämma med Lunds Energi AB den 28 april Dnr 11/04 Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet (KPR) den 7 september Vägverkets sammanfattning av Nationell plan för vägtransportsystemet. Dnr 519/04 Från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet beslut angående AB Sydstens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten Önneslöv 38:3, 42:1 och 44:1. Dnr 289/03

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30-18.10 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c)

Läs mer

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 7 december 2006 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Emma Mesán, tfn 046/35 59 49, e-post:emma.mesan@lund.se

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) 1:e vice ordförande Christine Jönsson (m)

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

torsdagen den 5 mars 2009 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 5 mars 2009 kl i Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (7) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 5 mars 2009 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare:

Läs mer

Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson (c) som ersättare

Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-19.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 15:00-18.15 Ordförande: Helmfrid Mats (M) Vice ordförande: Wallin Christer (M) 2:e vice ordförande: Almgren Anders (S) Ledamöter: Johannessen

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30-21.15 Ledamöter: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 21.10. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 20.35 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.30 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 19.15 Ledamöter: Ersättare: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) 1:e vice ordförande Christine Jönsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Guilem Rodrigues da Silva (mp) och Lennart Prytz (s) med Göran Fries (v) som ersättare

Guilem Rodrigues da Silva (mp) och Lennart Prytz (s) med Göran Fries (v) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 18.40 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Guilem Rodrigues da Silva (mp) och Lennart Prytz (s) med Göran

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 20.00 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 18 december 2008, kl 17.00 22.20. Tove Klette (fp) och Lennart Prytz (s) med Göran Brinck (m) som ersättare

Plats och tid: Stadshallen 18 december 2008, kl 17.00 22.20. Tove Klette (fp) och Lennart Prytz (s) med Göran Brinck (m) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid: Stadshallen 18 december 2008, kl 17.00 22.20 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Tove Klette (fp) och Lennart Prytz (s) med Göran

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

Tove Klette och Margareta Dovsjö med Rolf Englesson som ersättare till och med den 15 juni kl och därefter Inga Lisa Ekdahl

Tove Klette och Margareta Dovsjö med Rolf Englesson som ersättare till och med den 15 juni kl och därefter Inga Lisa Ekdahl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshallen kl.08.30-20.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Tove Klette och Margareta Dovsjö med Rolf Englesson som ersättare till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Mats Helmfrid Göran Sundberg, tel 046-35 47 65, e-post: goran.sundberg@lund.se

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 21.05 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (M) ordförande Lars Bergwall (C) 1:e vice ordförande Anders Almgren (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Servicenämnden

LUNDS KOMMUN Servicenämnden 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 A, Lund kl 17.00 20.00 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus-Mattsson (MP)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2012-10-03

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2012-10-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 15:00-18.50 Ordförande: Helmfrid Mats (M) Vice ordförande: Wallin Christer (M) 2:e vice ordförande: Almgren Anders (S) Ledamöter: Johannessen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00. Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M)

Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00. Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadshallen kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadshallen kl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Plats och tid: Stadshallen kl 08.30 18.50 Ledamöter: Larry Andow (s) ordförande Inga-Lisa Ekdahl (s) vice ordförande Kerstin Lindbom (fp) 2:e vice ordförande Tranje

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer