ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine Jönsson (m) 2:e vice ordförande Gunnar Jönsson (s) Inga-Lisa Ekdahl (s) Margareta Kristensson (s) Rolf Englesson (mp) Mats Helmfrid (m) Tove Klette (fp) Carolina Nordbeck (fp) Lars Bergwall (c) Torsten Czernyson (kd) Anders Almgren (s), tjänstgör för Margareta Dovsjö (s) Eva Pålsson (s) Mohsen Abtin (s) Mattias Olsson (s) Ulf Nymark (v) Anne Dederichs (v) Mätta Ivarsson (mp) Göran Brinck (m) Lars Johansson (m) Henrik Kvennberg (m) Jörgen Jörgensen (fp) Oskar Krantz (fp) Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, kommunkontoret Pernilla Ardhe, kanslijurist, kommunkontoret/kansliet Lars Niklasson, ekonomidirektör, kommunkontoret/ekonomi, kl Luisa Hansson, budgetkamrer, kommunkontoret/ekonomi, kl Justerare: Tid och plats för justering: Kommunkontoret, torsdagen den 14 oktober 2004, kl Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: Pernilla Ardhe Ordförande Justerare: Lennart Prytz Torsten Czernyson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift:.. Pernilla Ardhe

2 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Justering av dagordningen beslutar att föredragningslistans ärende nr 17, 4 och 5 i nu nämnd ordning skall behandlas efter föredragningslistans ärende nr 2.

3 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information om ekonomi och budget Dnr 6/04 Underlag Kommunkontoret/ekonomiavdelningens rapport den 7 oktober Rapporten redovisas.

4 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förslag till ett kommunägt holdingbolag, som ägare till Lunds Energi AB Dnr 284/01 Lunds Energi AB ägs av Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. I syfte att öka avkastningen till ägarna föreslås att de fyra delägarna inrättar ett holdingbolag som skall ägas av dem i samma proportion som de i dag äger Lunds Energi AB och försäljer Lunds Energi AB till det nyinrättade bolaget. Förvärvet föreslås finansieras genom att ägarkommunerna ger det nyinrättade bolaget ett lån motsvarande köpeskillingen. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2004 jämte bilagor. Aktieägaravtal avseende Lunds Energi AB mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. Förslag till tillägg till aktieägaravtal mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun. Förslag till ändring av bolagsordning för Lunds Energi AB. Förslag till bolagsordning för det blivande moderbolaget. Yrkanden Gunnar Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp), Rolf Englesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag. Torsten Czernyson (kd) yrkar avslag på kommunkontorets förslag. Christine Jönsson (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag att sälja hela eller delar av kommunens aktieinnehav i Lunds Energi. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Jönnsons m.fl yrkande. s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett moderbolag till nuvarande Lunds Energi AB, att godkänna föreliggande tillägg till aktieägaravtal mellan Lunds kommun, Lomma kommun, Eslövs kommun och Hörby kommun, att godkänna bolagsordning för det nyinrättade moderbolaget, att godkänna ändring av bolagsordning för Lunds Energi AB, att godkänna att Lunds Energi AB får bli ett publikt aktiebolag,

5 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 att det nyinrättade moderbolaget försälja kommunens aktier i Lunds Energi AB för kronor, att ge moderbolaget ett lån motsvarande köpeskillingen, att uppdra åt kommunstyrelsen att utforma skuldebrev och räntevillkor, att i enlighet med ovan angivet aktieägaravtal utse Per-Olof Järvegren (s), Britt Persson (s), Kenneth M Persson (s), Lars Ohlsson (v), Mats Helmfrid (m), Thomas Frennstedt (fp) och Lars V Andersson (c), till styrelseledamöter i det nyinrättade bolaget med Per-Olof Järvegren som ordförande och Mats Helmfrid som vice ordförande, att i enlighet med ovan angivet aktieägaravtal utse Björn Björnson (s), Erik Nordström (mp), Christer Wallström (fp) och Christer Henningsson (kd) till ersättare i det nyinrättade bolagets styrelse, att utse en lekmannarevisor samt en ersättare för granskning av det nyinrättade bolaget. beslutar härutöver att som ombud att företräda Lunds kommun vid det nyinrättade bolagets bolagsstämma utse Lennart Prytz(s) med Carolina Nordbeck (fp) som ersättare, att som ombud att företräda Lunds kommun vid Lunds Energi AB:s bolagsstämma - med uppgift att godkänna att Kreab Värme AB, org.nr , under namnändring utdelas till ägarna i proportion till deras aktieinnehav i Lunds Energi AB - utse Lennart Prytz (s) med Carolina Nordbeck (fp) som ersättare att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare att företräda Lunds kommun i ägarforum och därvid bl.a. besluta om räntevillkor för ovan nämnda lån. Reservationer Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m) och Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Torsten Czernyzon (kd) inger följande skriftliga reservation. Protbil. 208/01. Kommunfullmäktige Lennart Prytz (s) Carolina Nordbeck (fp) Mats Olsson (v)

6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Godkännande av konsortialavtal mellan Lunds m.fl. kommuner och Sydvatten AB Dnr 386/01 Sydvatten AB har översänt förslag till nytt konsortialavtal som skall gälla t.o.m till delägarkommunerna för godkännande. Skrivelse från Sydvatten AB den 3 september Förslag till konsortialavtal. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till konsortialavtal för Sydvatten AB beslutar härutöver att uppdra åt chefen för tekniska förvaltningen att utse en ordinarie representant och en ersättare i tekniska samrådsorganet, samt att uppdra åt kommundirektören att utse en ordinarie representant och en ersättare i ekonomiska samrådsorganet. Kommunfullmäktige Jan-Inge Ahlfridh Göran Eriksson

7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 politisk ledning Dnr 530/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende den politiska ledningens verksamhet första halvåret 2004 med bokslutsprognos. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti s beslut att godkänna rapporten. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

8 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 kommunkontoret Dnr 529/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende kontorets verksamhet första halvåret 2004 med bokslutsprognos. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti s beslut att godkänna rapporten. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

9 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delårsrapport med bokslutsprognos 2004 för Lunds kommun Dnr 560/04 Kommunkontoret har upprättat delårsrapport avseende januari till juni 2004 med en prognos för helåret. Kommunkontoret/ekonomiavdelningens ekonomiska redovisning den 27 september 2004 jämte bilagor. Sammanställning av nämndernas kommentarer. s beslut att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt att därvid upplysa fullmäktige att representanter för socialnämnden och socialförvaltningen har kallats till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera socialnämndens underskott. Kommunfullmäktige

10 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internbudget för den politiska ledningen för 2005 Dnr 565/04 Kommunkontoret har överlämnat förslag till internbudget för den politiska ledningens verksamhet år Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2004 jämte bilaga. s beslut att fastställa internbudget för den politiska ledningen för 2005 i enlighet med framlagt förslag. Kommunkontoret/ekonomiavdelningen

11 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internbudget för kommunkontoret 2005 Dnr 566/04 Underlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september Kommundirektören informerar om att arbetet med upprättande av förslag till internbudget för kommunkontoret 2005 pågår och att ett färdigt förslag kommer att överlämnas inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2004.

12 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalpolitisk uppföljning 2003 (PPU) Dnr 562/04 Kommunkontoret har med utgångspunkt från den personalpolitiska handlingsplanen gjort en uppföljning av det personalpolitiska arbetet inom kommunen. Handlingsplan för år Personalpolitisk uppföljning 2003 jämte ersättningsblad. Personal- och förhandlingsutskottets beslut den 24 augusti 2004, 25. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september s beslut att godkänna den personalpolitiska uppföljningen för år 2003, samt att uppmana samtliga nämnder att intensifiera arbetet med jämställdhet, mångfald, integration och arbetsmiljöfrågor. Kommunkontoret/staben Samtliga nämnder

13 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bildandet av bolag för kommunala försäkringar Dnr 311/04 Kommunförbundet Skåne har inbjudit kommunerna i Skåne att ingå som delägare i ett kommunalt försäkringsbolag. Bolaget går under arbetsnamnet Kommunförsäkring Syd AB. beslutade den 3 juni 2004 att avge ett preliminärt besked om att ingå i bolaget. s beslut den 3 juni 2004, 135. Kommunförbundet Skånes skrivelser den 23 juni 2004 och den 7 juli 2004 jämte bilagor. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september Yrkanden Lennart Prytz (s), Mats Olsson (v), Lars Bergwall (c), Tove Klette (fp), Torsten Czernyson (kd) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla kommunkontorets förslag. Christine Jönsson (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Lennart Prytz (s) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Christine Jönssons (m) yrkande.

14 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Omröstningen utfaller enligt följande. Ledamot Ja Nej Avstår Lennart Prytz (s) X Anders Almgren (s) X Gunnar Jönsson (s) X Inga-Lisa Ekdahl (s) X Margareta Kristensson (s) X Mats Olsson (v) X Rolf Englesson (mp) X Christine Jönsson (m) X Mats Helmfrid (m) X Tove Klette (fp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Torsten Czernyson (kd) X Summa s beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att Lunds kommun förbinder sig att ingå som delägare i Kommunförsäkring Syd AB i enlighet med översänt underlag för bolagsbildningen, att, under förutsättning av bolagets bildande, anslag och utgift med tkr beviljas för inköp av aktier i Kommunförsäkring Syd AB, samt att utgiften finansieras genom ökad upplåning. Reservationer Christine Jönsson (m) och Mats Helmfrid (m) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Kommunfullmäktige Kommunförbundet Skåne Kommunkontorets ekonomiavdelning

15 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Engelskspråkiga grundskoleklasser Dnr 823/00 Barn- och skolnämnd Söder bedriver sedan 2002 en internationell, engelskspråkig grundskola i Tunaskolans lokaler. Nämnden har, med hänvisning till det ekonomiska läget, anhållit hos kommunstyrelsen om att bli befriad från uppdraget. s beslut den 7 februari 2002, 54. Barn- och skolnämnd Söders beslut den 17 mars 2004, 42. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti s beslut att uppdra åt barn- och skolnämnd Söder att senast den 1 november 2004 inkomma med en redovisning till kommunstyrelsen av den verksamhet som bedrivits vid Tunaskolans engelskspråkiga grundskola. Redovisningen skall innehålla en detaljerad beskrivning av den verksamhet som bedrivits, resultat- och ekonomi samt skolledningens och förvaltningsledningens erfarenheter, att uppdra åt centrala skolnämnden att arbeta fram ett förslag till internationell skola som är väl förankrat hos näringslivet, universitetet och intresserade kommuner inom SSSV och återrapportera till kommunstyrelsen. Protokollsanteckning (m), (c), (kd) och (fp): beslutade den 7 februari 2002 att uppdra åt barn- och skolnämnd Söder att starta en internationell engelskspråkig grundskola på Tunaskolan och undersöka möjligheten till samarbete med IB på Katedralskolan. Kommunfullmäktige beslutade, med anledning av kommunstyrelsens beslut, att bevilja tilläggsanslag för att starta nämnda skola. Vi borgerliga partier är ytterst kritiska till den nuvarande majoriteten i barn- och skolnämnd Söder och dess handläggning av den internationella skolan på Tunaskolan. Det är med stor förvåning och bestörtning vi åsett nämndens åsidosättande av demokratiskt fattade beslut. Barn- och skolnämnd Söder Centrala skolnämnden Kommunkontoret/staben

16 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ESS-anläggningen Dnr 190/02 Lunds kommun är medlem i ESS-Scandinavia-konsortiet t.o.m. den 31 december Det är nu aktuellt med en förlängning t.o.m. den 31 december Memorandum of understanding (konsortieavtal) den 1 januari 2004 t.o.m. den 31 december Ansökan om bidrag för ESS-Scandinavias fortsatta verksamhet den 15 september Näringslivschefens tjänsteskrivelse till Styrgruppen för Brunnshög den 16 september Mats Olssons (v) reservation till protokollet vid Styrgruppen för Brunnhögs sammanträde den 23 september Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 september Yrkanden Gunnar Jönsson (s), Lars Bergwall (c), Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunkontorets förslag med det tillägget att förlängningen sker i syfte att marknadsföra Lund som etableringsort samt att finansieringen sker inom ramen för exploateringen av Brunnshögsområdet. Mats Olsson (v) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Jönssons (s) m.fl. yrkande. s beslut att Lunds kommun förlänger medlemskapet i ESS-Scandinavia t.o.m. den 31 december 2005 i syfte att marknadsföra Lund som etableringsort, samt att finansieringen sker inom ramen för exploateringen av Brunnshögsområdet.

17 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Reservationer Mats Olsson (v) och Rolf Englesson (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Protokollsanteckning (c): Centerpartiet har ännu inte tagit ställning till ESSprojektets lokalisering till Lund. Vi avvaktar fortfarande ställningstagande till våra krav enligt bifogad skrivelse , Protbil. 218/01. Kommunkontorets näringslivsenhet

18 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utseende av ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad Dnr 287/02 Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2004, 91. s beslut att utse Claes Göran Jönsson (s), Stefan Arvidsson (v), Yngve Petersson (mp), Christer Wallin (m), Zoltan Wagner (kd), Sven Ingmar Andersson (c), Margareta Dovsjö (s) och Tove Klette, (fp) med Claes Göran Jönsson som ordförande till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Framtidens kulturstad. Kultur- och fritidsnämnden Claes Göran Jönsson (s) Stefan Arvidsson (v) Yngve Pettersson (mp) Christer Wallin (m) Zoltan Wagner (kd) Sven Ingmar Andersson (c) Margareta Dovsjö (s) Tove Klette (fp)

19 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utseende av ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Ökad delaktighet och demokrati Dnr 287/02 har vid sammanträde den 2 september 2004 beslutat dels att utvecklingsgruppen Ökad delaktighet och demokrati skall bestå av åtta ledamöter och dels att återremittera ärendet till kommunkontoret vad avser gruppens sammansättning. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 september s beslut att utse Mats Olsson (v), Lars Johansson (m), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Bertil Göransson (c), Zoltan Wagner (kd), Oskar Krantz (fp) och Johan Matsson (mp) med Mats Olsson som ordförande till ledamöter i utvecklingsgruppen för utvecklingsområdet Ökad delaktighet och demokrati. Mats Olsson (v) Lars Johansson (m) Margareta Dovsjö (s) Mattias Olsson (s) Bertil Göransson (c) Zoltan Wagner (kd) Oskar Krantz (fp) Johan Matsson (mp)

20 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds kommun Samråd Dnr 567/04 Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, framförallt smålägenheter med ett markant inslag av studentbostäder, inom planområdet. Planförslaget innehåller c a 300 bostäder. Samrådshandling upprättad den 28 maj Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni Byggnadsnämndens beslut den 10 juni 2004, 120. Tekniska nämndes beslut den 22 september 2004, 183. Kommunala Studentrådets beslut den 7 september 2004, 32 jämte yttrande. s beslut att tillstyrka planförslaget, samt att översända Kommunala Studentrådets beslut den 7 september 2004, 32 jämte yttrande till tekniska nämnden för kännedom. Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

21 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Program till detaljplan för del av kvarteret Sankt Laurentius i Lund, Lunds kommun Samråd Dnr 568/04 Från Domkyrkorådet i Lund har inkommit en begäran om planläggning för del av kvarteret Sankt Laurentius. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett besökscentrum för Domkyrkan. Program till detaljplan upprättat den 27 maj 2004 Byggnadsnämndens beslut den 10 juni 2004, 119. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 182. s beslut att tillstyrka planprogrammet. Byggnadsnämnden

22 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klagomålsärenden sammanställning och rutiner Mot bakgrund av tidigare inkommet klagomålsärende rörande Papegojelyckans äldreboende beslutade kommunstyrelsen den 6 maj 2004 att uppmana vård- och omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa rutinerna för klagomålhantering samt samtliga inkomna klagomål och förvaltningens svar på dessa. Vård- och omsorgsnämnden har nu inkommit med sådan redovisning. s beslut den 6 maj 2004, 111. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 september 2004, 140. s beslut att lägga redovisningen av klagomålshanteringen till handlingarna. Vård- och omsorgsnämnden

23 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Finansdepartementets remiss om samordnad upphandling (Ds 2004:37) Dnr 475/04 I promemorian förslås att kommuner och landsting får träffa avtal med en annan upphandlande enhet om att på kommunens eller landstingets vägnar i en upphandling besluta om leverantör och anbud (tilldelningsbeslut) enligt 1 kap 28 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, underteckna upphandlingskontraktet eller på annat sätt avsluta upphandlingen. Departementspromemorian om samordnad upphandling (Ds 2004:37). Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september s beslut att tillstyrka lagförslaget. Regeringskansliet/Finansdepartementet

24 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionala utvecklingsnämndens remiss angående strategier för godstransporter i Skåne Dnr 330/04 Region Skåne, genom regionala utvecklingsnämnden, har överlämnat utredningsrapporten Strategier för godstransporter i Skåne till kommunen för yttrande. Remisskrivelse den 29 april 2004 från regionala utvecklingsnämnden. Utredningsrapporten Strategier för godstransporter i Skåne (kortversion). Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 juli Miljönämndens beslut den 14 september 2004, 73. Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse den 7 september Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 158. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 179. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september Yrkanden Lennart Prytz (s) och Rolf Englesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen åberopa vad tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden anfört. Lars Bergwall (c), Mats Helmfrid (m), Torsten Czernyson (kd) och Tove Klette (fp) yrkar att remissen besvaras i enlighet med vad stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen anfört. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Lennart Prytz (s) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Lars Bergwalls (c) m.fl yrkande.

25 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Omröstningen utfaller enligt följande. Ledamot Ja Nej Avstår Lennart Prytz (s) X Anders Almgren (s) X Gunnar Jönsson (s) X Inga-Lisa Ekdahl (s) X Margareta Kristensson (s) X Mats Olsson (v) X Rolf Englesson (mp) X Christine Jönsson (m) X Mats Helmfrid (m) X Tove Klette (fp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Torsten Czernyson (kd) X Summa s beslut att som svar på remissen åberopa vad miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfört. Reservationer Christine Jönsson (m), Mats Helmfrid (m), Tove Klette (fp), Carolina Nordbeck (fp), Lars Bergwall (c) och Torsten Czernyson (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservation inges. Protbil. 225/01. Region Skåne Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden

26 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, beträffande transporter av farligt gods, RIKTSAM Dnr 419/04 Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras. Riktlinjerna avser nyetablering eller utbyggnad av vägar och järnvägar samt ny- eller ombyggnad i området nära transportlederna. Riktlinjerna gäller för de vägar som är utpekade som farligt godsnät samt för alla järnvägar. Länsstyrelsens i Skåne län remisskrivelse den 3 juni Förslag till riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen. Räddnings- och beredskapsnämndens beslut den 24 augusti 2004, 116. Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 159. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 180. Miljönämndens beslut den 14 september 2004, 74. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september s beslut att översända nämndernas yttranden till Länsstyrelsen i Skåne län, samt att därutöver anföra följande: vill påpeka behovet av tillsyn så att alla förare, även utländska, har ADR-certifikat vid körning av farligt gods i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne län Räddnings- och beredskapsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden

27 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående översyn av rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods Dnr 385/04 Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket Region Skåne har arbetat fram ett förslag till primära transportvägar för farligt gods i Skåne län. Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående översyn av rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods den 25 maj 2004 jämte remissunderlag. Räddnings- och beredskapsnämndens beslut den 24 augusti 2004, 114. Byggnadsnämndens beslut den 16 september 2004, 160. Tekniska nämndens beslut den 22 september 2004, 181. s beslut att som svar på remissen åberopa vad byggnadsnämnden, tekniska nämnden och räddnings- och beredskapsnämnden anfört. Länsstyrelsen i Skåne län Räddnings- och beredskapsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

28 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anmälan av s utskottsprotokoll s arbetsutskotts protokoll från sammanträden den 16 augusti 2004, den 23 augusti 2004 och den 30 augusti s arbetsutskotts budgetberednings protokoll från sammanträden den 3 maj 2004, den 4 maj 2004, den 5 maj 2004, den 7 maj 2004 och den 17 maj s personal- och förhandlingsutskotts protokoll från sammanträde den 24 augusti 2004.

29 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Kommundirektörens anmälan av beslut i delegerade ärenden avseende personalfrågor. Dnr 2/04

30 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Meddelanden Följande handlingar redovisas: Från kommunkontorets ekonomiavdelning upprättad förteckning över tecknade avtal avseende perioden juli augusti Dnr 3/04 Från kommunkontorets ekonomiavdelning upprättad förteckning över beslut att omplacera tillgångar i stiftelser som förvaltas av kommunen. Dnr 3/04 Från Länsarbetsnämnden i Skåne inkommet beslut om förordnande av Eva Pålsson som ny ersättare i Arbetsmarknadsnämnden, under perioden Dnr 21/03 Protokoll från ordinarie bolagsstämma med Lunds Energi AB den 28 april Dnr 11/04 Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet (KPR) den 7 september Vägverkets sammanfattning av Nationell plan för vägtransportsystemet. Dnr 519/04 Från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet beslut angående AB Sydstens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten Önneslöv 38:3, 42:1 och 44:1. Dnr 289/03

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 21.05 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (M) ordförande Lars Bergwall (C) 1:e vice ordförande Anders Almgren (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-12 286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Sammanfattning Lunds kommuns Fastighets AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer