SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige som i övriga EU-länder när EUs så kallade varupaket träder i kraft. För SWEDACs del innebär det dock ingen större förändring, eftersom verksamheten redan ligger väl i linje med de nya reglerna. SIDAN 4 Dagligvaruhandel redo för certifiering Intresset för den nya standarden för säker livsmedelshantering är stort. Flera livsmedelsbutiker planerar att genomföra certifiering så snart SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan inom området. SIDAN 12 Säkrare vardag tack vare ackreditering De flesta svenskar kommer dagligen i kontakt med SWEDACs ackreditering. Till exempel på nöjesfältet eller i hissen. Läs mer om hur ackreditering ger oss en säkrare vardag i den bilaga som medföljer det här numret av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. BILAGAN Åhrmans kontroll är giltig i hela EU Åhrmans Dykeri AB i Gävle arbetar med att kontrollera exempelvis luftflaskor som används av sportdykare och rökdykare. Eftersom företaget är utsett av SWEDAC som så kallat anmält organ är kontrollerna giltiga inom hela EU-området. SIDORNA 8 9 FOTO: MATS ÅSTRAND 20 ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET Ackreditering av fingeravtryck och DNA? Sidan 3. Nya kassaregister lanseras under hösten. Sidan 11. Marknadskontroll tema för EU-konferens. Sidan 6.

2 INLEDARE Snabbt ökande medvetenhet om fördelarna med ackreditering Kvalitet & Säkerhet är titeln på den bilaga om ackreditering och teknisk kontroll som medföljer det här numret av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. Bilagan medföljer också aktuella utgåvor av Dagens Industri, Dagens Samhälle och Dagens Medicin. Det innebär att bilagan distribueras i över exemplar till många människor inom olika samhällssektorer. Antalet potentiella läsare är fler än och därmed får vi en bred spridning i samhället av vårt budskap att ackreditering skapar förtroende. Vi kommer också att dela ut bilagan på mässor, seminarier och andra arrangemang där SWEDAC medverkar. Internationella ackrediteringsdagen Att vi valt att distribuera vår bilaga om Kvalitet & Säkerhet just den här veckan beror på att Internationella ackrediteringsdagen numera firas den 9 juni. Syftet med dagen är att lyfta fram värdet av ackreditering för företag, offentlig verksamhet och allmänhet. Arrangemanget uppmärksammades i fjol i mer än femtio länder. Det är glädjande att kunna konstatera att ackreditering används för att bedöma kompetens och säkerställa kvalitet inom allt fler områden, inte bara här hemma i Sverige utan även ute i världen. För ackreditering är grunden för att varor Kontakterna mellan kommissionen och ackrediteringsorganen i Europa fördjupats. och tjänster fritt ska kunna röra sig över nationsgränser och mellan handelsblock. Ett aktuellt område för detta är det kriminaltekniska. Inom EU pågår just nu diskussioner om ackreditering av kriminalteknisk verksamhet. Om detta går i lås kommer den frivilliga ackreditering som i dag sker att bli obligatorisk. Men detta är bara ett område. Sedan beslutet om EG-förordningen om ackreditering togs förra året har kontakterna mellan kommissionen och ackrediteringsorganen i Europa fördjupats. Beställning från Europaparlamentet Andra områden som diskuteras handlar om handel med utsläppsrätter, ekologisk produktion och anordningar för att minska utsläpp från bilar. Dessutom är ett fyraårigt projekt om kvalitet i upptäckt och behandling av bröstcancer på gång. Det som gör projektet speciellt är att det inte kommer från kommissionen eller ministerrådet utan är en beställning från Europaparlamentet. Medvetenheten om vad ackrediteringen kan bidra med för att uppfylla politiska mål har ökat väsentligt på mycket kort tid! Jag vill också passa på att önska alla läsare av SWEDAC Kvalitetsaktuellt en riktig fin sommar! HANS-ERIC HOLMQVIST Generaldirektör för SWEDAC Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra? Beställa ett gratisabonnemang? Beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Hör av dig via e-post till Maricelle Toreborg: SWEDAC, Box 878, Borås. Telefon E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Maria Oldegård, telefon E-post: Produktion: Koncis Affärsinformation, telefon Redaktör: Leo Olsson, tel Annonser: Karina von Brömsen, tel Tryckning: V-TAB Örebro, ISSN SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontrolloch besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

3 NYHETER Krav på ackreditering för DNA och fingeravtryck Inför ackreditering som krav vid kriminaltekniska analyser av DNA och fingeravtryck. Det föreslår regeringen, som kommer att driva frågan under Sveriges ordförandeskap i EU i höst. Informationsutbytet mellan länderna inom EU är viktigt för att brottsbekämpningen ska bli framgångsrik, menar Lisa Bolinder, departementssekreterare på Justitiedepartementets enhet för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet: Men det förutsätter att informationen är korrekt. Svensk polis måste kunna lita på den information som kommer från utländska laboratorier. Vår uppfattning är att ackreditering är en bra metod för att säkerställa kvalitet och skapa förtroende. Lisa Bolinder kommer att vara ordförande för den europeiska polissamarbetsgrupp som för diskussioner om krav på ackreditering för analyser av DNA och fingeravtryck. I början av juni hölls ett seminarium i Stockholm och i juli kommer ett officiellt förslag att presenteras. Christina Bertler på SKL leder en europeisk grupp som arbetar med kvaltitetsfrågor. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Ställer särskilt höga krav Justitiedepartementet har för avsikt att driva frågan om ackreditering under det svenska ordförandeskapet. Anledningen är att DNA och fingeravtryck är integritetskänsliga personuppgifter som ställer särskilt höga krav på kvalitetssäkring, säger Lisa Bolinder. Kravet på ackreditering stöds även av European Network of Forensic Science Institutes, EN- FSI, som sedan flera år tillbaka arbetar för att fler kriminaltekniska laboratorier ska kvalitetssäkra sin verksamhet med ackreditering. Christina Bertler, verksamhetsexpert på Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping, är ordförande i Quality and Competence, QCC, den grupp inom organisationen som arbetar med kvalitetsfrågor. Förbereder ackreditering Målet är att samtliga kriminaltekniska laboratorier på sikt ska vara ackrediterade mot ISO/IEC Av totalt 55 laboratorier är hittills 31 ackrediterade och på övriga pågår förberedelsearbetet, förklarar hon. Men ENFSIs arbete med kvalitetssäkring begränsar sig inte till laboratorierna. Organisationen har också i samarbete med European co-operation for Accreditation, EA, tagit fram ett vägledningsdokument för ackreditering av brottsplatsundersökningar. Den standard som kan användas vid ackreditering av brottsplatsundersökning är ISO/ IEC Den medger att personalen gör sina bedömningar på grundval av tidigare erfarenheter, till skillnad från ISO/ IEC som alltid bygger på provningsresultat, säger Merih Malmqvist Nilsson på SWEDAC som deltagit i arbetet. I Sverige är det de 21 tekniska rotlarna vid polismyndigheterna som i första hand kan vara aktuella för ackreditering av brottsplatsundersökningar. Men även SKL har för avsikt att ansöka om ackreditering för undersökning av branddrabbade platser. Intresset för ackreditering av brottsplatsundersökningar är 31 kriminaltekniska laboratorier i Europa är ackrediterade. stort även bland andra kriminaltekniska laboratorier i Europa. En enkät som genomförts inom ENFSI visar att 12 av 55 laboratorier planerar att ansöka om ackreditering. Det innebär att hela kedjan på sikt kan komma att kvalitetssäkras genom ackreditering från de första undersökningarna på brottsplatsen till sakkunnigutlåtandet till rätten, förklarar Christina Bertler. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT AKTU ELLT LT NR 2/

4 AKTUELLT EUs varupaket i linje med svenska modellen EUs så kallade varupaket innebär att ackreditering och marknadskontroll får en starkare ställning i både Sverige och andra EU-länder. SWEDAC håller för närvarande på med en översyn av verksamheten för att kartlägga vilka anpassningar som krävs till den förordning om ackreditering och marknadskontroll som ingår i varupaketet. Genomgången är inte helt klar, men vi kan konstatera att mycket i vår verksamhet redan ligger väl i linje med de nya reglerna, säger Anna Edberg Antonsson, som är jurist på enheten för juridik och inre marknad på SWEDAC. Den del av EUs varupaket, som får störst påverkan på SWEDACs verksamhet, är förordningen om ackreditering och marknadskontroll, som börjar gälla vid årsskiftet. Att det är EU-förordning innebär att den är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Bestämmelserna blir alltså identiska i alla medlemsstater, vilket innebär en större harmonisering av tillämpningen. EU-förordningen gäller ackreditering både inom det tvingande området, det vill säga som styrs av lagkrav, och inom det frivilliga området. Inom området med harmoniserad gemenskapslagstiftning är avsikten att ackreditering ska vara huvudalternativet vid all bedömning av överensstämmelse. Ackreditering lyfts fram Även för anmälda organ, alltså de oberoende tredjepartsorgan som måste anlitas för provning av produkter som anses särskilt riskfyllda, lyfts ackreditering fram som grund för bedömningen. För svensk del innebär det ingen förändring, eftersom ackreditering redan i stort sett alltid används som grund för SWEDACs bedömningar, säger Anna Edberg Antonsson. Anna Edberg Antonsson är jurist på SWEDACs enhet för juridik och inre marknad. FOTO: ANETTE MALMSTRÖM Mycket Inom marknadskontroll, alltså den kontroll som myndigheter gör av att produkter på marknaden uppfyller gällande krav, förtydligas kravet på samarbete både nationellt och internationellt. I Sverige är ett femtontal myndigheter utpekade av regeringen som ansvariga för marknadskontroll. SWEDAC är samordningsorgan och leder även Marknadskontrollrådet, där representanter för de olika myndigheterna ingår. Sedan 2006 gäller en nationell förordning som på horisontell nivå reglerar myndigheternas ansvar för kontroll, återrapportering och samverkan. av vår verksamhet stämmer väl med de nya reglerna. Den svenska förordningen uppfyller i princip alla krav på nationell samverkan som finns i EU-förordningen. Däremot krävs en översyn och eventuell anpassning av den svenska förordningen för att säkerställa att det inte förekommer någon dubbelreglering, konstaterar Anna Stattin, ansvarig för marknadskontroll på SWEDAC. En översyn krävs även av den sektorslagstiftning som reglerar myndigheternas verksamhet, betonar hon: I EU-förordningen finns en lex specialis-princip som innebär att om det finns särskilda bestämmelser med samma syfte i annan lagstiftning så är det den senare som har företräde. De svenska marknadskontrollmyndigheterna håller nu på att utveckla det elektroniska informationsutbytet sinsemellan genom att inrätta en intern myndighetsgemensam webbportal. Dessutom finns det planer på att skapa en gemensam extern webbplats där bland annat information om marknadskontroll, CE-märkning, aktuell lagstiftning och ansvariga myndigheter kommer att finnas tillgänglig. 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

5 AKTUELLT Inre marknadsutredning ger överblick över EU-regler EUs regelverk för fri rörlighet för varor och tjänster på inre marknaden har successivt byggts på med nya bestämmelser. En utredning har nu tillsatts för att ge myndigheter, kommuner och andra överblick över systemet. Regelverket har med tiden blivit som ett lapptäcke av olika bestämmelser. Det kan vara svårt att skaffa sig kunskap om vad som gäller och hur olika regler hänger ihop, säger Karin Nordström, kansliråd på Utrikesdepartementet. Den så kallade inre marknadsutredningen, som tillsattes av Utrikesdepartementet för ett år sedan, har till syfte att kartlägga de svenska bestämmelserna och procedurerna som har betydelse för varors och tjänsters fria rörlighet på den inre marknaden samt komma med förslag till förbättringar. Utredare är Jörgen Hettne, doktor i europeisk integrationsrätt, och i utredningskommittén ingår även representanter för SWEDAC och Kommerskollegium. Arbetet följs med stort intresse från övriga EU-länder, eftersom någon liknande utredning såvitt vi vet aldrig tidigare gjorts, säger Karin Nordström. En vara som är godkänd i ett EU-land ska fritt kunna exporteras till andra EU-länder. Det är en grundprincip på inre marknaden. Trots det finns fortfarande nationella specialregler som lägger hinder i vägen för den fria rörligheten. Den 13 maj trädde en ny EUförordning i kraft inom det icke harmoniserade området. Denna ska undanröja handelshinder och underlätta den fria rörligheten. Förordningen ingår i det så kallade varupaketet. Förordningen kommer förhoppningsvis att underlätta handeln inom EU. Det har visserligen även tidigare funnits regler med syfte att motverka att myndighe- Jörgen Hettne, doktor i europeisk integrationsrätt, har gjort utredningen om den inre marknaden. I utredningsuppdraget ingår även att uppmärksamma EUs så kallade varupaket, som bland annat omfattar en förordning om ackreditering och marknadskontroll. Utredaren kommer bland annat att kartlägga hur befintliga svenska regler överensstämmer med förordningen och undersöka vilka förändringar som krävs. Utredningen kommer att redovisas den 1 september. Ny förordning kommer att underlätta handel inom EU ter på otillåtna grunder stoppar varor som inte uppfyller nationella särkrav. Det som nu är nytt är att myndigheter har uttrycklig skyldighet att motivera hur deras beslut förhåller sig till EUs regler om fri rörlighet för varor, säger Ola Brohman, utredare och jurist på Kommerskollegium. Kommerskollegium har också i enlighet med EU-förordningen upprättat en kontaktpunkt på Internet som finns tillgänglig via Med hjälp av kontaktpunkten ska myndigheter och företag, främst i andra EUländer, få information om vilka svenska tekniska regler som gäller inom olika områden. EU-länder omorganiserar sina ackrediteringsorgan Stora omstruktureringar är på gång i vissa EU-länder till följd av den EU-förordning om ackreditering, som träder i kraft vid årsskiftet. Förordningen ställer bland annat krav på att det i varje medlemsstat får finnas högst ett ackrediteringsorgan ett organ som är erkänt av landets regering och står fritt från kommersiella intressen. De största förändringarna kommer att ske i Tyskland och Italien, som har en mångfald av ackrediteringsorgan, varav flera är privata, säger Merih Malmqvist Nilsson, som är internationellt samordningsansvarig på SWEDAC. I Tyskland har arbetet inletts med att slå samman ackrediteringsorgan och inlemma dem under en statlig paraplyorganisation. I Italien har ackediteringsorganen SINAL och SINCERT fusionerats till ett nytt ackrediteringsorgan ACCREDIA. I EU-förordningen ingår också ett fördjupat samarbete mellan EU-kommissionen och den europeiska samarbetsorganisationen EA, European co-operation for Accreditation. Ett samarbetsavtal undertecknades i början av april. Dessutom har EA inrättat en kommitté, Horizontal Harmonisation Committee, med särskilt ansvar för ackrediteringsfrågorna inom olika direktivområden. Intentionen för samarbetet är bland annat att EA ska bli mer involverat i framtagningen av nya EU-direktiv, förklarar Merih Malmqvist Nilsson, som är ordförande i kommittén. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009 5

6 NYHETER Marknadskontroll tema för EU-konferens i höst Säkra produkter en del av kärnan i EUs inre marknad. Det är titeln på den konferens som Utrikesdepartementet kommer att anordna under Sveriges ordförandeskap i EU. Konferensen kommer att handla om marknadskontroll och varors fria rörlighet samt anpassningen till den nya EU-förordningen om ackreditering och marknadskontroll. Tyngdpunkten kommer att ligga på betydelsen av samarbete mellan myndigheterna, både nationellt och internationellt, samt med tullen, säger Karin Nordström, kansliråd på Utrikesdepartementet. Konferensdeltagarna kommer från hela Europa och representerar en hög politisk och administrativ nivå. Bland andra kommer Meglena Kuneva, EU-kommissionär för konsumentskydd, att medverka som talare. Ett syfte med konferensen är att visa på betydelsen av effektiv marknadskontroll. Näringslivsorganisationerna Teknikföretagen och Svensk Handel kommer att redovisa en studie, där man lyfter fram goda exempel från olika håll i Europa. Organisationerna ingår tillsammans med SWEDAC i UDs referensgrupp för konferensplane-eringen. Ett av initiativen som kommer att uppmärksammas är arbetet inom PROSAFE, ett informellt nätverk med representanter för myndigheter inom EU, som genomfört olika projekt för att utveckla gemensamma rutiner för marknadskontroll. Gränsöverskridande samarbete är en viktig förutsättning för effektiv marknadskontroll, även om arbetet av till exempel kulturella och språkliga skäl till en början kan upplevas som både tungt och tidsödande. Men ju mer samarbetsformerna utvecklas, desto större blir effektivitetsvinsterna i längden, säger Anna Stattin, ansvarig för marknadskontroll på SWEDAC och svensk representant i PROSAFE. 11 september arrangeras konferensen med deltagare från hela EU. Meglena Kuneva, EU-kommissionär för konsumentskydd, medverkar som talare på konferensen i Stockholm i september. FOTO: DOMINIQUE FAGET/SCANPIX Krav på personcertifiering av kyltekniker Kravet på ackreditering för företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet slopas och ersätts med krav på personcertifiering. De nya reglerna beslutades av regeringen i mitten av maj som en anpassning till den EU-förordning om fluorerade växthusgaser, som gäller sedan juli EUförordningen ställer bland annat krav på att företag och personal som arbetar inom området ska ha viss kompetens. I Sverige gällde tidigare kravet att de företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet skulle vara ackrediterade samt att arbetsledarna på företagen skulle vara certifierade. Förordningen ställer inga krav på ackreditering, men däremot på att all personal är certifierad. Cirka 900 av SWEDACs kunder är ackrediterade inom området. Förutom kyl- och värmeområdet innebär EU-förordningen krav på certifiering även inom brandskydds- och högspänningsområdet. De nya reglerna inom kylområdet är en anpassning till EUs förordning om flourerade växthusgaser. FOTO: MATTON 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

7 NYHETER Ackrediterad kontroll av alla elmätare SWEDAC har som föreskrivande myndighet för mätinstrument infört skärpta krav för elmätare. Elmätare ska nu även återkommande kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan och dessutom med tätare intervall än tidigare. Tanken är att i princip samma regler ska gälla för elmätare som för andra mätinstrument, som till exempel vatten- och värmemätare, säger Renée Hansson, teknisk handläggare på enheten för reglerad mätteknik. För elmätare har det tidigare inte funnits krav på återkommande kontroll under ackreditering. Det har varit tillräckligt att kontrollen utförts på ett spårbart Renée Hansson är teknisk handläggare på SWEDACs enhet för reglerad mätteknik. FOTO: HANS ALM sätt, det vill säga att mätresultaten gått att relatera till nationella eller internationella normaler. De nya föreskrifterna, som trädde i kraft 1 maj, innebär att ackrediterade kontrollorgan ska utföra återkommande kontroll av alla typer av elmätare såväl mindre hushållsmätare som större mätsystem, som används inom till exempel industrin. För större mätsystem gäller även kravet att de ska kontrolleras under ackreditering innan de tas i drift. SWEDAC ställer i sina föreskrifter inte bara krav på att kontroll ska genomföras, utan har även förtydligat hur den ska gå till. Bland annat har kontrollintervallen förkortats och gränserna för tillåten felvisning preciserats för vissa mätarkategorier. Ännu finns dock inga ackrediterade kontrollorgan, vilket gjort att kravet på tillämpning av föreskrifterna senarelagts till den 1 juli Intresset för ackreditering inom området är stort, inte minst från de laboratorier som är ackrediterade mot ISO/IEC för kalibrering av elmätare. De har goda förutsättningar att få sin ackreditering utvidgad till även ISO/IEC och kvalificera sig som kontrollorgan, säger Anders Hallberg, teknisk handläggare på enheten för industri. För att kunna arbeta inom denna kontrollordning från och med den 1 juli 2010 krävs dock att kontrollorganet har ett beslut från SWEDAC inom området. Tidsmässigt innebär det att efter insyn och åtgärd av eventuella avvikelser måste SWEDAC sedan ha tid för att skriva ett beslut, säger Anders Hallberg. Företag som konstruerar, tillverkar, installerar eller underhåller kyl- och värmepumpsanläggningar ska uppfylla EU:s säkerhetskrav i maskindirektivet (MD) och direktivet för tryckbärande anordningar (PED) när de verkar på den svenska och europeiska marknaden. Med hjälp av Kylpaketet får du kunskap om de miljö- och säkerhetskrav som ställs på kylsystem. SIS Förlag har paketerat viktiga standarder för dig som arbetar med kyl- och värmepumpar. I Kylpaketet ingår även en vägledning (Vägledning - Säkerhet och miljö för kyl- och värmepumpsanläggningar) till den nya standarden SS-EN 378. Paketerbjudande: kr (ord kr) Beställ på: , sis.se/e-butiken Standarder får världen att fungera Telefon: , E-post: SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009 7

8 TEMA/ANMÄLDA ORGAN Åhrmans kontroller är g Lufttuber som används av till exempel sportdykare och rökdykare klassas som produkter med hög säkerhetsrisk och måste provas och kontrolleras av anmälda organ. Åhrmans Dykeri AB i Gävle är ett av de organ som ackrediterats av SWEDAC för periodisk kontroll av transportabla tryckkärl. Åhrmans Dykeri har många kunder inom stat och kommun, bland annat Försvaret och Räddningstjänsten. Men även privata sportdykare anlitar företaget. SWEDACs ackreditering är en trygghet för våra kunder, som kan vara säkra på att kontrollen av deras utrustning utförs på rätt sätt, säger Rolf Åhrman, VD och ägare. De flesta EU-direktiv innehåller krav som produkter ska uppfylla innan de sätts på marknaden eller tas i bruk. Den återkommande kontrollen regleras vanligtvis genom nationella regler. Transportabla tryckbärande anordningar, som till exempel luftflaskor, är däremot ett av få områden, där EUs medlemsstater kommit överens om gemensamma regler även för den periodiska kontrollen. Enligt direktiven PED, Pressure Equipment Directive, och TPED, Transportable Pressure Equipment Directive, ska den utföras av anmälda organ. Transportabel utrustning Den främsta anledningen till att man harmoniserat den återkommande kontrollen är just att utrustningen är transportabel. Eftersom den kan användas i flera länder är det viktigt att reglerna är de samma och kontrollerna giltiga inom hela EU, säger Rolf Åhrman. Åhrmans Dykeri startades 1966 av Rolf Åhrman med inriktning på olika dykeriuppdrag. Som mest hade företaget ett tjugotal anställda och kunder från Östersund i norr till Motala i söder. Många av våra uppdragsgivare fanns inom kraftverksbranschen. Bland annat utförde vi dykeriuppdrag i reaktorbassängerna på Forsmark, berättar Rolf Åhrman. Sedan flera år tillbaka är dykeriverksamheten avvecklad och företaget har allt mer kommit att satsa på försäljning och service av dyk-, räddnings- och säkerhetsutrustning för både privat- och yrkesmässigt bruk inom försvar och sjöfart. Åhrmans Dykeri är till exempel godkänt av Sjöfartsverket för kontroll och reparation av räddningsdräkter till fartyg. Ackrediterades år 2000 En viktig verksamhetsgren är också kontroll och service av de luftflaskor som används av dykare och rökdykare. Sedan år 2000 är Åhrmans Dykeri utsett av SWEDAC som anmält organ för återkommande kontroll av transportabla tryckkärl. Många kunder finns inom stat och kommun, som till exempel Försvaret och Räddningstjänsten. Men även privata sportdykare anlitar företaget för att få sin utrustning kontrollerad. Flaskor med andningsluft ska kontrolleras vart femte år. Efter att vi tappat ur luften och skruvat isär dem kontrollerar vi dem in- och utvändigt. Därefter provtrycks och torkas flaskorna. Om det uppstått korrosion blästrar vi dem invändigt innan vi utför ventilservice, ihopmontering och återladdning, säger Rolf Åhrman. Som anmält organ har Åhrmans Dykeri rätt att utföra uppdrag även i andra EU-länder. Några utlandsuppdrag förekommer dock inte, men däremot händer det att utländska företag anlitar företaget på plats i Gävle. Många fartyg som lägger till i Gävle hamn kommer till oss för att få sin rökdykarutrustning kontrollerad. Och då är det ofta bråttom eftersom fartygen inte ligger stilla i hamn längre tid än nödvändigt, konstaterar han. 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

9 TEMA/ANMÄLDA ORGAN iltiga i hela EU Ny vägledning för bedömning av anmälda organ Ett tiotal länder i Europa, inklusive Sverige, använder redan ackreditering som grund vid kompetensbedömningen av anmälda organ. Ett vägledningsdokument har nu tagits fram för att underlätta för fler medlemsstater att välja ackrediteringsvägen och harmonisera ackrediteringsorganens bedömningar. Utvecklingen går i riktning mot ackreditering. I den nya EU-förordning som träder i kraft vid årsskiftet föreskrivs ackreditering som förstahandsval för kompetensbedömning av anmälda organ, konstaterar Merih Malmqvist Nilsson, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC och ordförande i den arbetsgrupp inom samarbetsorganisationen EA, European co-operation for Accreditation, som tagit fram vägledningsdokumentet startade Rolf Åhrman sitt företag i Gävle. Ackreditering är en trygghet för våra kunder, säger Rolf Åhrman, som driver Åhrmans Dykeri i Gävle. FOTO: MATS ÅSTRAND Helt oberoende från tillverkare Syftet med vägledningsdokumentet är att harmonisera bedömningarna av anmälda organ. I dokumentet beskrivs bland annat hur ackrediteringsstandarderna kan användas vid notifiering samt vilka kompetenskrav som bör ställas på såväl ackrediteringsorgan som anmälda organ. Ett avsnitt handlar om de anmälda organens oberoende. Grundprincipen är att de anmälda organen ska vara helt oberoende från tillverkarna. Men inom vissa teknikintensiva områden måste man vara pragmatisk och inse att ett anmält organ inte kan förfoga över samma avancerade utrustning som tillverkaren. Det är då möjligt att använda tillverkarens utrustning för att utföra själva provningen, även om slutbedömningen alltid måste göras av det anmälda organet, förklarar hon. Ackreditering enklaste lösningen I många länder är det ministerier och departement som i dag sköter kompetensbedömning av anmälda organ. Merih Malmvist Nilsson är övertygad om att allt fler kommer att överlåta ansvaret på ackrediteringsorganen även om det kan ta tid. Ackreditering är den enklaste och smidigaste lösningen, men det kräver förändring och förändringar är aldrig helt smärtfria, säger hon. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT ELLT NR 2/2009 9

10 TEMA/ANMÄLDA ORGAN Anmälda organ garanterar säkerheten Anmälda organ har en nyckelroll i EUs system för produktsäkerhet och används för bland annat provning av särskilt riskfyllda produkter. Med den nya EU-lagstiftningen, som ska börja tillämpas av medlemsstaterna vid årsskiftet, skärps kraven på kompetensbedömning av de anmälda organen. Den nya EU-lagstiftningen ställer visserligen inte krav på att anmälda organ ska vara ackrediterade, men förordar ändå ackreditering som grund för kompetensbedömningen. I praktiken blir ackreditering i det närmaste obligatorisk. För de medlemsstater som använder andra metoder blir det både krångligare och dyrare, säger Björn Hagberg, sakkunnig på SWEDAC. Systemet med anmälda organ har funnits ända sedan EUs system för produktsäkerhet infördes Systemet bygger på en lagstiftningsmetod med gemensamma EU-direktiv som inte innehåller några detaljregler, utan endast grundläggande hälso-, säkerhets- och miljökrav anmälda organ I de flesta fall räcker det att tillverkaren eller importören intygar att kraven i direktiven är uppfyllda genom en försäkran om överenstämmelse. Detta gäller dock inte för riskfyllda produkter som medicintekniska produkter, hissar och vissa verktygsmaskiner, där oberoende tredjepartsorgan, anmälda organ, måste anlitas för bedömning av om en produkt uppfyller de väsentliga kraven. Totalt har cirka organ anmälts till EU-kommissionen inom olika direktivområden, varav ett trettiotal finns i Sverige. I Sverige är det SWEDAC som I praktiken blir ackreditering obligatorisk, säger Björn Hagberg på SWEDAC. FOTO: THOMAS ENGSTRÖM utför kompetensbedömning av organen framför allt genom ackreditering. Antalet anmälda organ i Sverige är relativt intakt. Däremot förekommer det att direktiv arbetas om, vilket leder till nya kompetensbedömningar av de anmälda organen inom området. Ett exempel är det nya maskindirektivet som träder i kraft vid årsskiftet, säger Björn Hagberg. Byggprodukter är också ett område under ständig förändring. Här är organen inte anmälda för hela byggdirektivet (CPD), utan för enskilda europastandarder. Hittills har nästan 700 standarder publicerats och med nya standarder krävs också ny kompetensbedömning och anmälan till kommissionen. Men även om de anmälda organens verksamhet bygger på Hissar klassas som produkter med hög säkerhetsrisk och måste provas av ett anmält organ. Bilden från hisstillverkaren Almiak. ARKIVFOTO: PATRIK DEGERMAN produktdirektiv och standarder som EU-länderna gemensamt kommit överens om, har det tidigare inte funnits någon fullständig harmonisering av bedömningarna av organen. Varje land har utifrån vissa allmänna grundläggande principer avgjort vilka krav de ska uppfylla och hur de ska utses. Problemet är att det kan leda till kvalitetsskillnader som går ut över trovärdigheten i systemet, säger Björn Hagberg. Skillnaderna försvinner Med den nya EU-lagstiftningen är det meningen att skillnaderna successivt ska försvinna. De som i fortsättningen använder andra metoder måste i så fall med utförlig dokumentation kunna styrka att kompetensbedömningen uppfyller samma höga kvalitetskrav. Det innebär att det för de flesta blir enklare att använda ackreditering som grund, säger Björn Hagberg. För svensk del kommer förordningen inte att innebära så stora förändringar. Det handlar mer om att anpassa lagstiftning och föreskrifter för att de ska överensstämma med förordningen. I praktiken kommer SWE- DACs arbetssätt att vara i stort sett detsamma som tidigare, konstaterar Björn Hagberg. 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer SIDAN 17 Jag brukar tänka att många bäckar små betyder mycket. Några enkla saker att göra är att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktioner, dra ner innetemperaturen en eller ett par grader,

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Scores rapportserie 2013:3 Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist & Kristina Tamm

Läs mer

Årsberättelse 2008. Statens kriminaltekniska laboratorium

Årsberättelse 2008. Statens kriminaltekniska laboratorium Årsberättelse Statens kriminaltekniska laboratorium 1 Innehåll 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 35 36 38 40 Inledning Det här är SKL Korta fakta om SKL Ärendeutveckling Undersökning

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer