SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige som i övriga EU-länder när EUs så kallade varupaket träder i kraft. För SWEDACs del innebär det dock ingen större förändring, eftersom verksamheten redan ligger väl i linje med de nya reglerna. SIDAN 4 Dagligvaruhandel redo för certifiering Intresset för den nya standarden för säker livsmedelshantering är stort. Flera livsmedelsbutiker planerar att genomföra certifiering så snart SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan inom området. SIDAN 12 Säkrare vardag tack vare ackreditering De flesta svenskar kommer dagligen i kontakt med SWEDACs ackreditering. Till exempel på nöjesfältet eller i hissen. Läs mer om hur ackreditering ger oss en säkrare vardag i den bilaga som medföljer det här numret av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. BILAGAN Åhrmans kontroll är giltig i hela EU Åhrmans Dykeri AB i Gävle arbetar med att kontrollera exempelvis luftflaskor som används av sportdykare och rökdykare. Eftersom företaget är utsett av SWEDAC som så kallat anmält organ är kontrollerna giltiga inom hela EU-området. SIDORNA 8 9 FOTO: MATS ÅSTRAND 20 ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET Ackreditering av fingeravtryck och DNA? Sidan 3. Nya kassaregister lanseras under hösten. Sidan 11. Marknadskontroll tema för EU-konferens. Sidan 6.

2 INLEDARE Snabbt ökande medvetenhet om fördelarna med ackreditering Kvalitet & Säkerhet är titeln på den bilaga om ackreditering och teknisk kontroll som medföljer det här numret av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. Bilagan medföljer också aktuella utgåvor av Dagens Industri, Dagens Samhälle och Dagens Medicin. Det innebär att bilagan distribueras i över exemplar till många människor inom olika samhällssektorer. Antalet potentiella läsare är fler än och därmed får vi en bred spridning i samhället av vårt budskap att ackreditering skapar förtroende. Vi kommer också att dela ut bilagan på mässor, seminarier och andra arrangemang där SWEDAC medverkar. Internationella ackrediteringsdagen Att vi valt att distribuera vår bilaga om Kvalitet & Säkerhet just den här veckan beror på att Internationella ackrediteringsdagen numera firas den 9 juni. Syftet med dagen är att lyfta fram värdet av ackreditering för företag, offentlig verksamhet och allmänhet. Arrangemanget uppmärksammades i fjol i mer än femtio länder. Det är glädjande att kunna konstatera att ackreditering används för att bedöma kompetens och säkerställa kvalitet inom allt fler områden, inte bara här hemma i Sverige utan även ute i världen. För ackreditering är grunden för att varor Kontakterna mellan kommissionen och ackrediteringsorganen i Europa fördjupats. och tjänster fritt ska kunna röra sig över nationsgränser och mellan handelsblock. Ett aktuellt område för detta är det kriminaltekniska. Inom EU pågår just nu diskussioner om ackreditering av kriminalteknisk verksamhet. Om detta går i lås kommer den frivilliga ackreditering som i dag sker att bli obligatorisk. Men detta är bara ett område. Sedan beslutet om EG-förordningen om ackreditering togs förra året har kontakterna mellan kommissionen och ackrediteringsorganen i Europa fördjupats. Beställning från Europaparlamentet Andra områden som diskuteras handlar om handel med utsläppsrätter, ekologisk produktion och anordningar för att minska utsläpp från bilar. Dessutom är ett fyraårigt projekt om kvalitet i upptäckt och behandling av bröstcancer på gång. Det som gör projektet speciellt är att det inte kommer från kommissionen eller ministerrådet utan är en beställning från Europaparlamentet. Medvetenheten om vad ackrediteringen kan bidra med för att uppfylla politiska mål har ökat väsentligt på mycket kort tid! Jag vill också passa på att önska alla läsare av SWEDAC Kvalitetsaktuellt en riktig fin sommar! HANS-ERIC HOLMQVIST Generaldirektör för SWEDAC Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra? Beställa ett gratisabonnemang? Beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Hör av dig via e-post till Maricelle Toreborg: SWEDAC, Box 878, Borås. Telefon E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Maria Oldegård, telefon E-post: Produktion: Koncis Affärsinformation, telefon Redaktör: Leo Olsson, tel Annonser: Karina von Brömsen, tel Tryckning: V-TAB Örebro, ISSN SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontrolloch besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

3 NYHETER Krav på ackreditering för DNA och fingeravtryck Inför ackreditering som krav vid kriminaltekniska analyser av DNA och fingeravtryck. Det föreslår regeringen, som kommer att driva frågan under Sveriges ordförandeskap i EU i höst. Informationsutbytet mellan länderna inom EU är viktigt för att brottsbekämpningen ska bli framgångsrik, menar Lisa Bolinder, departementssekreterare på Justitiedepartementets enhet för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet: Men det förutsätter att informationen är korrekt. Svensk polis måste kunna lita på den information som kommer från utländska laboratorier. Vår uppfattning är att ackreditering är en bra metod för att säkerställa kvalitet och skapa förtroende. Lisa Bolinder kommer att vara ordförande för den europeiska polissamarbetsgrupp som för diskussioner om krav på ackreditering för analyser av DNA och fingeravtryck. I början av juni hölls ett seminarium i Stockholm och i juli kommer ett officiellt förslag att presenteras. Christina Bertler på SKL leder en europeisk grupp som arbetar med kvaltitetsfrågor. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Ställer särskilt höga krav Justitiedepartementet har för avsikt att driva frågan om ackreditering under det svenska ordförandeskapet. Anledningen är att DNA och fingeravtryck är integritetskänsliga personuppgifter som ställer särskilt höga krav på kvalitetssäkring, säger Lisa Bolinder. Kravet på ackreditering stöds även av European Network of Forensic Science Institutes, EN- FSI, som sedan flera år tillbaka arbetar för att fler kriminaltekniska laboratorier ska kvalitetssäkra sin verksamhet med ackreditering. Christina Bertler, verksamhetsexpert på Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping, är ordförande i Quality and Competence, QCC, den grupp inom organisationen som arbetar med kvalitetsfrågor. Förbereder ackreditering Målet är att samtliga kriminaltekniska laboratorier på sikt ska vara ackrediterade mot ISO/IEC Av totalt 55 laboratorier är hittills 31 ackrediterade och på övriga pågår förberedelsearbetet, förklarar hon. Men ENFSIs arbete med kvalitetssäkring begränsar sig inte till laboratorierna. Organisationen har också i samarbete med European co-operation for Accreditation, EA, tagit fram ett vägledningsdokument för ackreditering av brottsplatsundersökningar. Den standard som kan användas vid ackreditering av brottsplatsundersökning är ISO/ IEC Den medger att personalen gör sina bedömningar på grundval av tidigare erfarenheter, till skillnad från ISO/ IEC som alltid bygger på provningsresultat, säger Merih Malmqvist Nilsson på SWEDAC som deltagit i arbetet. I Sverige är det de 21 tekniska rotlarna vid polismyndigheterna som i första hand kan vara aktuella för ackreditering av brottsplatsundersökningar. Men även SKL har för avsikt att ansöka om ackreditering för undersökning av branddrabbade platser. Intresset för ackreditering av brottsplatsundersökningar är 31 kriminaltekniska laboratorier i Europa är ackrediterade. stort även bland andra kriminaltekniska laboratorier i Europa. En enkät som genomförts inom ENFSI visar att 12 av 55 laboratorier planerar att ansöka om ackreditering. Det innebär att hela kedjan på sikt kan komma att kvalitetssäkras genom ackreditering från de första undersökningarna på brottsplatsen till sakkunnigutlåtandet till rätten, förklarar Christina Bertler. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT AKTU ELLT LT NR 2/

4 AKTUELLT EUs varupaket i linje med svenska modellen EUs så kallade varupaket innebär att ackreditering och marknadskontroll får en starkare ställning i både Sverige och andra EU-länder. SWEDAC håller för närvarande på med en översyn av verksamheten för att kartlägga vilka anpassningar som krävs till den förordning om ackreditering och marknadskontroll som ingår i varupaketet. Genomgången är inte helt klar, men vi kan konstatera att mycket i vår verksamhet redan ligger väl i linje med de nya reglerna, säger Anna Edberg Antonsson, som är jurist på enheten för juridik och inre marknad på SWEDAC. Den del av EUs varupaket, som får störst påverkan på SWEDACs verksamhet, är förordningen om ackreditering och marknadskontroll, som börjar gälla vid årsskiftet. Att det är EU-förordning innebär att den är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Bestämmelserna blir alltså identiska i alla medlemsstater, vilket innebär en större harmonisering av tillämpningen. EU-förordningen gäller ackreditering både inom det tvingande området, det vill säga som styrs av lagkrav, och inom det frivilliga området. Inom området med harmoniserad gemenskapslagstiftning är avsikten att ackreditering ska vara huvudalternativet vid all bedömning av överensstämmelse. Ackreditering lyfts fram Även för anmälda organ, alltså de oberoende tredjepartsorgan som måste anlitas för provning av produkter som anses särskilt riskfyllda, lyfts ackreditering fram som grund för bedömningen. För svensk del innebär det ingen förändring, eftersom ackreditering redan i stort sett alltid används som grund för SWEDACs bedömningar, säger Anna Edberg Antonsson. Anna Edberg Antonsson är jurist på SWEDACs enhet för juridik och inre marknad. FOTO: ANETTE MALMSTRÖM Mycket Inom marknadskontroll, alltså den kontroll som myndigheter gör av att produkter på marknaden uppfyller gällande krav, förtydligas kravet på samarbete både nationellt och internationellt. I Sverige är ett femtontal myndigheter utpekade av regeringen som ansvariga för marknadskontroll. SWEDAC är samordningsorgan och leder även Marknadskontrollrådet, där representanter för de olika myndigheterna ingår. Sedan 2006 gäller en nationell förordning som på horisontell nivå reglerar myndigheternas ansvar för kontroll, återrapportering och samverkan. av vår verksamhet stämmer väl med de nya reglerna. Den svenska förordningen uppfyller i princip alla krav på nationell samverkan som finns i EU-förordningen. Däremot krävs en översyn och eventuell anpassning av den svenska förordningen för att säkerställa att det inte förekommer någon dubbelreglering, konstaterar Anna Stattin, ansvarig för marknadskontroll på SWEDAC. En översyn krävs även av den sektorslagstiftning som reglerar myndigheternas verksamhet, betonar hon: I EU-förordningen finns en lex specialis-princip som innebär att om det finns särskilda bestämmelser med samma syfte i annan lagstiftning så är det den senare som har företräde. De svenska marknadskontrollmyndigheterna håller nu på att utveckla det elektroniska informationsutbytet sinsemellan genom att inrätta en intern myndighetsgemensam webbportal. Dessutom finns det planer på att skapa en gemensam extern webbplats där bland annat information om marknadskontroll, CE-märkning, aktuell lagstiftning och ansvariga myndigheter kommer att finnas tillgänglig. 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

5 AKTUELLT Inre marknadsutredning ger överblick över EU-regler EUs regelverk för fri rörlighet för varor och tjänster på inre marknaden har successivt byggts på med nya bestämmelser. En utredning har nu tillsatts för att ge myndigheter, kommuner och andra överblick över systemet. Regelverket har med tiden blivit som ett lapptäcke av olika bestämmelser. Det kan vara svårt att skaffa sig kunskap om vad som gäller och hur olika regler hänger ihop, säger Karin Nordström, kansliråd på Utrikesdepartementet. Den så kallade inre marknadsutredningen, som tillsattes av Utrikesdepartementet för ett år sedan, har till syfte att kartlägga de svenska bestämmelserna och procedurerna som har betydelse för varors och tjänsters fria rörlighet på den inre marknaden samt komma med förslag till förbättringar. Utredare är Jörgen Hettne, doktor i europeisk integrationsrätt, och i utredningskommittén ingår även representanter för SWEDAC och Kommerskollegium. Arbetet följs med stort intresse från övriga EU-länder, eftersom någon liknande utredning såvitt vi vet aldrig tidigare gjorts, säger Karin Nordström. En vara som är godkänd i ett EU-land ska fritt kunna exporteras till andra EU-länder. Det är en grundprincip på inre marknaden. Trots det finns fortfarande nationella specialregler som lägger hinder i vägen för den fria rörligheten. Den 13 maj trädde en ny EUförordning i kraft inom det icke harmoniserade området. Denna ska undanröja handelshinder och underlätta den fria rörligheten. Förordningen ingår i det så kallade varupaketet. Förordningen kommer förhoppningsvis att underlätta handeln inom EU. Det har visserligen även tidigare funnits regler med syfte att motverka att myndighe- Jörgen Hettne, doktor i europeisk integrationsrätt, har gjort utredningen om den inre marknaden. I utredningsuppdraget ingår även att uppmärksamma EUs så kallade varupaket, som bland annat omfattar en förordning om ackreditering och marknadskontroll. Utredaren kommer bland annat att kartlägga hur befintliga svenska regler överensstämmer med förordningen och undersöka vilka förändringar som krävs. Utredningen kommer att redovisas den 1 september. Ny förordning kommer att underlätta handel inom EU ter på otillåtna grunder stoppar varor som inte uppfyller nationella särkrav. Det som nu är nytt är att myndigheter har uttrycklig skyldighet att motivera hur deras beslut förhåller sig till EUs regler om fri rörlighet för varor, säger Ola Brohman, utredare och jurist på Kommerskollegium. Kommerskollegium har också i enlighet med EU-förordningen upprättat en kontaktpunkt på Internet som finns tillgänglig via Med hjälp av kontaktpunkten ska myndigheter och företag, främst i andra EUländer, få information om vilka svenska tekniska regler som gäller inom olika områden. EU-länder omorganiserar sina ackrediteringsorgan Stora omstruktureringar är på gång i vissa EU-länder till följd av den EU-förordning om ackreditering, som träder i kraft vid årsskiftet. Förordningen ställer bland annat krav på att det i varje medlemsstat får finnas högst ett ackrediteringsorgan ett organ som är erkänt av landets regering och står fritt från kommersiella intressen. De största förändringarna kommer att ske i Tyskland och Italien, som har en mångfald av ackrediteringsorgan, varav flera är privata, säger Merih Malmqvist Nilsson, som är internationellt samordningsansvarig på SWEDAC. I Tyskland har arbetet inletts med att slå samman ackrediteringsorgan och inlemma dem under en statlig paraplyorganisation. I Italien har ackediteringsorganen SINAL och SINCERT fusionerats till ett nytt ackrediteringsorgan ACCREDIA. I EU-förordningen ingår också ett fördjupat samarbete mellan EU-kommissionen och den europeiska samarbetsorganisationen EA, European co-operation for Accreditation. Ett samarbetsavtal undertecknades i början av april. Dessutom har EA inrättat en kommitté, Horizontal Harmonisation Committee, med särskilt ansvar för ackrediteringsfrågorna inom olika direktivområden. Intentionen för samarbetet är bland annat att EA ska bli mer involverat i framtagningen av nya EU-direktiv, förklarar Merih Malmqvist Nilsson, som är ordförande i kommittén. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009 5

6 NYHETER Marknadskontroll tema för EU-konferens i höst Säkra produkter en del av kärnan i EUs inre marknad. Det är titeln på den konferens som Utrikesdepartementet kommer att anordna under Sveriges ordförandeskap i EU. Konferensen kommer att handla om marknadskontroll och varors fria rörlighet samt anpassningen till den nya EU-förordningen om ackreditering och marknadskontroll. Tyngdpunkten kommer att ligga på betydelsen av samarbete mellan myndigheterna, både nationellt och internationellt, samt med tullen, säger Karin Nordström, kansliråd på Utrikesdepartementet. Konferensdeltagarna kommer från hela Europa och representerar en hög politisk och administrativ nivå. Bland andra kommer Meglena Kuneva, EU-kommissionär för konsumentskydd, att medverka som talare. Ett syfte med konferensen är att visa på betydelsen av effektiv marknadskontroll. Näringslivsorganisationerna Teknikföretagen och Svensk Handel kommer att redovisa en studie, där man lyfter fram goda exempel från olika håll i Europa. Organisationerna ingår tillsammans med SWEDAC i UDs referensgrupp för konferensplane-eringen. Ett av initiativen som kommer att uppmärksammas är arbetet inom PROSAFE, ett informellt nätverk med representanter för myndigheter inom EU, som genomfört olika projekt för att utveckla gemensamma rutiner för marknadskontroll. Gränsöverskridande samarbete är en viktig förutsättning för effektiv marknadskontroll, även om arbetet av till exempel kulturella och språkliga skäl till en början kan upplevas som både tungt och tidsödande. Men ju mer samarbetsformerna utvecklas, desto större blir effektivitetsvinsterna i längden, säger Anna Stattin, ansvarig för marknadskontroll på SWEDAC och svensk representant i PROSAFE. 11 september arrangeras konferensen med deltagare från hela EU. Meglena Kuneva, EU-kommissionär för konsumentskydd, medverkar som talare på konferensen i Stockholm i september. FOTO: DOMINIQUE FAGET/SCANPIX Krav på personcertifiering av kyltekniker Kravet på ackreditering för företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet slopas och ersätts med krav på personcertifiering. De nya reglerna beslutades av regeringen i mitten av maj som en anpassning till den EU-förordning om fluorerade växthusgaser, som gäller sedan juli EUförordningen ställer bland annat krav på att företag och personal som arbetar inom området ska ha viss kompetens. I Sverige gällde tidigare kravet att de företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet skulle vara ackrediterade samt att arbetsledarna på företagen skulle vara certifierade. Förordningen ställer inga krav på ackreditering, men däremot på att all personal är certifierad. Cirka 900 av SWEDACs kunder är ackrediterade inom området. Förutom kyl- och värmeområdet innebär EU-förordningen krav på certifiering även inom brandskydds- och högspänningsområdet. De nya reglerna inom kylområdet är en anpassning till EUs förordning om flourerade växthusgaser. FOTO: MATTON 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

7 NYHETER Ackrediterad kontroll av alla elmätare SWEDAC har som föreskrivande myndighet för mätinstrument infört skärpta krav för elmätare. Elmätare ska nu även återkommande kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan och dessutom med tätare intervall än tidigare. Tanken är att i princip samma regler ska gälla för elmätare som för andra mätinstrument, som till exempel vatten- och värmemätare, säger Renée Hansson, teknisk handläggare på enheten för reglerad mätteknik. För elmätare har det tidigare inte funnits krav på återkommande kontroll under ackreditering. Det har varit tillräckligt att kontrollen utförts på ett spårbart Renée Hansson är teknisk handläggare på SWEDACs enhet för reglerad mätteknik. FOTO: HANS ALM sätt, det vill säga att mätresultaten gått att relatera till nationella eller internationella normaler. De nya föreskrifterna, som trädde i kraft 1 maj, innebär att ackrediterade kontrollorgan ska utföra återkommande kontroll av alla typer av elmätare såväl mindre hushållsmätare som större mätsystem, som används inom till exempel industrin. För större mätsystem gäller även kravet att de ska kontrolleras under ackreditering innan de tas i drift. SWEDAC ställer i sina föreskrifter inte bara krav på att kontroll ska genomföras, utan har även förtydligat hur den ska gå till. Bland annat har kontrollintervallen förkortats och gränserna för tillåten felvisning preciserats för vissa mätarkategorier. Ännu finns dock inga ackrediterade kontrollorgan, vilket gjort att kravet på tillämpning av föreskrifterna senarelagts till den 1 juli Intresset för ackreditering inom området är stort, inte minst från de laboratorier som är ackrediterade mot ISO/IEC för kalibrering av elmätare. De har goda förutsättningar att få sin ackreditering utvidgad till även ISO/IEC och kvalificera sig som kontrollorgan, säger Anders Hallberg, teknisk handläggare på enheten för industri. För att kunna arbeta inom denna kontrollordning från och med den 1 juli 2010 krävs dock att kontrollorganet har ett beslut från SWEDAC inom området. Tidsmässigt innebär det att efter insyn och åtgärd av eventuella avvikelser måste SWEDAC sedan ha tid för att skriva ett beslut, säger Anders Hallberg. Företag som konstruerar, tillverkar, installerar eller underhåller kyl- och värmepumpsanläggningar ska uppfylla EU:s säkerhetskrav i maskindirektivet (MD) och direktivet för tryckbärande anordningar (PED) när de verkar på den svenska och europeiska marknaden. Med hjälp av Kylpaketet får du kunskap om de miljö- och säkerhetskrav som ställs på kylsystem. SIS Förlag har paketerat viktiga standarder för dig som arbetar med kyl- och värmepumpar. I Kylpaketet ingår även en vägledning (Vägledning - Säkerhet och miljö för kyl- och värmepumpsanläggningar) till den nya standarden SS-EN 378. Paketerbjudande: kr (ord kr) Beställ på: , sis.se/e-butiken Standarder får världen att fungera Telefon: , E-post: SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009 7

8 TEMA/ANMÄLDA ORGAN Åhrmans kontroller är g Lufttuber som används av till exempel sportdykare och rökdykare klassas som produkter med hög säkerhetsrisk och måste provas och kontrolleras av anmälda organ. Åhrmans Dykeri AB i Gävle är ett av de organ som ackrediterats av SWEDAC för periodisk kontroll av transportabla tryckkärl. Åhrmans Dykeri har många kunder inom stat och kommun, bland annat Försvaret och Räddningstjänsten. Men även privata sportdykare anlitar företaget. SWEDACs ackreditering är en trygghet för våra kunder, som kan vara säkra på att kontrollen av deras utrustning utförs på rätt sätt, säger Rolf Åhrman, VD och ägare. De flesta EU-direktiv innehåller krav som produkter ska uppfylla innan de sätts på marknaden eller tas i bruk. Den återkommande kontrollen regleras vanligtvis genom nationella regler. Transportabla tryckbärande anordningar, som till exempel luftflaskor, är däremot ett av få områden, där EUs medlemsstater kommit överens om gemensamma regler även för den periodiska kontrollen. Enligt direktiven PED, Pressure Equipment Directive, och TPED, Transportable Pressure Equipment Directive, ska den utföras av anmälda organ. Transportabel utrustning Den främsta anledningen till att man harmoniserat den återkommande kontrollen är just att utrustningen är transportabel. Eftersom den kan användas i flera länder är det viktigt att reglerna är de samma och kontrollerna giltiga inom hela EU, säger Rolf Åhrman. Åhrmans Dykeri startades 1966 av Rolf Åhrman med inriktning på olika dykeriuppdrag. Som mest hade företaget ett tjugotal anställda och kunder från Östersund i norr till Motala i söder. Många av våra uppdragsgivare fanns inom kraftverksbranschen. Bland annat utförde vi dykeriuppdrag i reaktorbassängerna på Forsmark, berättar Rolf Åhrman. Sedan flera år tillbaka är dykeriverksamheten avvecklad och företaget har allt mer kommit att satsa på försäljning och service av dyk-, räddnings- och säkerhetsutrustning för både privat- och yrkesmässigt bruk inom försvar och sjöfart. Åhrmans Dykeri är till exempel godkänt av Sjöfartsverket för kontroll och reparation av räddningsdräkter till fartyg. Ackrediterades år 2000 En viktig verksamhetsgren är också kontroll och service av de luftflaskor som används av dykare och rökdykare. Sedan år 2000 är Åhrmans Dykeri utsett av SWEDAC som anmält organ för återkommande kontroll av transportabla tryckkärl. Många kunder finns inom stat och kommun, som till exempel Försvaret och Räddningstjänsten. Men även privata sportdykare anlitar företaget för att få sin utrustning kontrollerad. Flaskor med andningsluft ska kontrolleras vart femte år. Efter att vi tappat ur luften och skruvat isär dem kontrollerar vi dem in- och utvändigt. Därefter provtrycks och torkas flaskorna. Om det uppstått korrosion blästrar vi dem invändigt innan vi utför ventilservice, ihopmontering och återladdning, säger Rolf Åhrman. Som anmält organ har Åhrmans Dykeri rätt att utföra uppdrag även i andra EU-länder. Några utlandsuppdrag förekommer dock inte, men däremot händer det att utländska företag anlitar företaget på plats i Gävle. Många fartyg som lägger till i Gävle hamn kommer till oss för att få sin rökdykarutrustning kontrollerad. Och då är det ofta bråttom eftersom fartygen inte ligger stilla i hamn längre tid än nödvändigt, konstaterar han. 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

9 TEMA/ANMÄLDA ORGAN iltiga i hela EU Ny vägledning för bedömning av anmälda organ Ett tiotal länder i Europa, inklusive Sverige, använder redan ackreditering som grund vid kompetensbedömningen av anmälda organ. Ett vägledningsdokument har nu tagits fram för att underlätta för fler medlemsstater att välja ackrediteringsvägen och harmonisera ackrediteringsorganens bedömningar. Utvecklingen går i riktning mot ackreditering. I den nya EU-förordning som träder i kraft vid årsskiftet föreskrivs ackreditering som förstahandsval för kompetensbedömning av anmälda organ, konstaterar Merih Malmqvist Nilsson, internationellt samordningsansvarig på SWEDAC och ordförande i den arbetsgrupp inom samarbetsorganisationen EA, European co-operation for Accreditation, som tagit fram vägledningsdokumentet startade Rolf Åhrman sitt företag i Gävle. Ackreditering är en trygghet för våra kunder, säger Rolf Åhrman, som driver Åhrmans Dykeri i Gävle. FOTO: MATS ÅSTRAND Helt oberoende från tillverkare Syftet med vägledningsdokumentet är att harmonisera bedömningarna av anmälda organ. I dokumentet beskrivs bland annat hur ackrediteringsstandarderna kan användas vid notifiering samt vilka kompetenskrav som bör ställas på såväl ackrediteringsorgan som anmälda organ. Ett avsnitt handlar om de anmälda organens oberoende. Grundprincipen är att de anmälda organen ska vara helt oberoende från tillverkarna. Men inom vissa teknikintensiva områden måste man vara pragmatisk och inse att ett anmält organ inte kan förfoga över samma avancerade utrustning som tillverkaren. Det är då möjligt att använda tillverkarens utrustning för att utföra själva provningen, även om slutbedömningen alltid måste göras av det anmälda organet, förklarar hon. Ackreditering enklaste lösningen I många länder är det ministerier och departement som i dag sköter kompetensbedömning av anmälda organ. Merih Malmvist Nilsson är övertygad om att allt fler kommer att överlåta ansvaret på ackrediteringsorganen även om det kan ta tid. Ackreditering är den enklaste och smidigaste lösningen, men det kräver förändring och förändringar är aldrig helt smärtfria, säger hon. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT ELLT NR 2/2009 9

10 TEMA/ANMÄLDA ORGAN Anmälda organ garanterar säkerheten Anmälda organ har en nyckelroll i EUs system för produktsäkerhet och används för bland annat provning av särskilt riskfyllda produkter. Med den nya EU-lagstiftningen, som ska börja tillämpas av medlemsstaterna vid årsskiftet, skärps kraven på kompetensbedömning av de anmälda organen. Den nya EU-lagstiftningen ställer visserligen inte krav på att anmälda organ ska vara ackrediterade, men förordar ändå ackreditering som grund för kompetensbedömningen. I praktiken blir ackreditering i det närmaste obligatorisk. För de medlemsstater som använder andra metoder blir det både krångligare och dyrare, säger Björn Hagberg, sakkunnig på SWEDAC. Systemet med anmälda organ har funnits ända sedan EUs system för produktsäkerhet infördes Systemet bygger på en lagstiftningsmetod med gemensamma EU-direktiv som inte innehåller några detaljregler, utan endast grundläggande hälso-, säkerhets- och miljökrav anmälda organ I de flesta fall räcker det att tillverkaren eller importören intygar att kraven i direktiven är uppfyllda genom en försäkran om överenstämmelse. Detta gäller dock inte för riskfyllda produkter som medicintekniska produkter, hissar och vissa verktygsmaskiner, där oberoende tredjepartsorgan, anmälda organ, måste anlitas för bedömning av om en produkt uppfyller de väsentliga kraven. Totalt har cirka organ anmälts till EU-kommissionen inom olika direktivområden, varav ett trettiotal finns i Sverige. I Sverige är det SWEDAC som I praktiken blir ackreditering obligatorisk, säger Björn Hagberg på SWEDAC. FOTO: THOMAS ENGSTRÖM utför kompetensbedömning av organen framför allt genom ackreditering. Antalet anmälda organ i Sverige är relativt intakt. Däremot förekommer det att direktiv arbetas om, vilket leder till nya kompetensbedömningar av de anmälda organen inom området. Ett exempel är det nya maskindirektivet som träder i kraft vid årsskiftet, säger Björn Hagberg. Byggprodukter är också ett område under ständig förändring. Här är organen inte anmälda för hela byggdirektivet (CPD), utan för enskilda europastandarder. Hittills har nästan 700 standarder publicerats och med nya standarder krävs också ny kompetensbedömning och anmälan till kommissionen. Men även om de anmälda organens verksamhet bygger på Hissar klassas som produkter med hög säkerhetsrisk och måste provas av ett anmält organ. Bilden från hisstillverkaren Almiak. ARKIVFOTO: PATRIK DEGERMAN produktdirektiv och standarder som EU-länderna gemensamt kommit överens om, har det tidigare inte funnits någon fullständig harmonisering av bedömningarna av organen. Varje land har utifrån vissa allmänna grundläggande principer avgjort vilka krav de ska uppfylla och hur de ska utses. Problemet är att det kan leda till kvalitetsskillnader som går ut över trovärdigheten i systemet, säger Björn Hagberg. Skillnaderna försvinner Med den nya EU-lagstiftningen är det meningen att skillnaderna successivt ska försvinna. De som i fortsättningen använder andra metoder måste i så fall med utförlig dokumentation kunna styrka att kompetensbedömningen uppfyller samma höga kvalitetskrav. Det innebär att det för de flesta blir enklare att använda ackreditering som grund, säger Björn Hagberg. För svensk del kommer förordningen inte att innebära så stora förändringar. Det handlar mer om att anpassa lagstiftning och föreskrifter för att de ska överensstämma med förordningen. I praktiken kommer SWE- DACs arbetssätt att vara i stort sett detsamma som tidigare, konstaterar Björn Hagberg. 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 2/2009

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ackreditering (3 bilagor) Datum Beteckning 2014-05-16 2014/1247 Tekniska enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Per Fällström Joakim Thorn Direktnr: 033-17 77 49 E-post: per.fallstrom@swedac.se Nyli Metrology

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:14 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

ACKREDITERINGSCERTIFIKAT/ACCREDITATION CERTIFICATE. Ackred. nr 1253 ISO/IEC Saab AB Support and Services, MRO Organisationsnummer

ACKREDITERINGSCERTIFIKAT/ACCREDITATION CERTIFICATE. Ackred. nr 1253 ISO/IEC Saab AB Support and Services, MRO Organisationsnummer ACKREDITERINGSCERTIFIKAT/ACCREDITATION CERTIFICATE Ackred. nr 1253 ISO/IEC 17025 Saab AB Support and Services, MRO Organisationsnummer 556036-0793 är ackrediterat som kalibreringslaboratorium för uppgifter

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

EU, Sverige och den inre marknaden

EU, Sverige och den inre marknaden EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet Betänkande av Inremarknadsutredningen Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR S0LT2009:71

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:12 Utkom från trycket 2003-12-16 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Ordlista CE- märkning

Ordlista CE- märkning Ordlista CE- märkning Ordlista CE-märkning Fackord och fackuttryck på svenska och engelska med förklaringar på svenska. Anmält Organ Notified bodies Anmälda Organ är anmälda till EU-kommissionen som behöriga/ackrediterade

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Beslut om utökad ackreditering (13 bilagor)

Beslut om utökad ackreditering (13 bilagor) Datum Beteckning (2013/1169) Enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Curt Peter Askolin Direktnr: 08 406 83 21 E post: curtpeter.askolin@swedac.se Box 1103 164 22 Kista Beslut om utökad

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:A Utkom från trycket den xx månad 2014 Omtryck Föreskrifter om ändring i Styrelsens

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Marknadskontroll Marknadskontroll

Marknadskontroll Marknadskontroll Info 12:14 Marknadskontroll Marknadskontroll Foto: Scanpix Swedac - en myndighet för kvalitet och säkerhet - en myndighetsuppgift Marknadskontroll syftar till att säkerställa att produkter som släpps ut

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 TSFS 2010:78 SNFS 1992:17 (1997:7) TSVFS 1992:52 TSFS

Läs mer

Utlåtandeskala. Resultaten talar med visshet för att inte. Resultaten talar starkt för att inte. Resultaten talar i någon mån för att inte

Utlåtandeskala. Resultaten talar med visshet för att inte. Resultaten talar starkt för att inte. Resultaten talar i någon mån för att inte Forensisk vetenskap 1 Utlåtandeskala Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning Marknadskontroll och kontaktpunkt Europaparlamentets

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post:

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post: 2012-06-18 12-258-14 Förvaltningsavdelningen Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: föreskrifter med anledning av standarden EN ISO/IEC

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Maskinsäkerhet och standarder

Maskinsäkerhet och standarder Maskinsäkerhet och standarder Standarder är frivilliga att använda Målet med föreläsningen Förståelse för standarders nytta och användbarhet Ge en bild av hur koppling mellan standarder och lagstiftning

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Är flytvästarna testade?

Är flytvästarna testade? Konsumentverket/KO PM 2003:21 Är flytvästarna testade? Marknadskontroll av flytvästar 2002 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 4 Teknisk dokumentation... 4 Formulär Försäkran om överensstämmelse...

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer