Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods."

Transkript

1 Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket.

2 Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter 2 3 Multimodalblankett med förklaring 4 5 Östersjöavtalet 6 Krav på godset, märkning etikettering 6 7 Högrisk farligt gods 9 Begränsade mängder och Reducerade mängder Checklista bokning 12 Checklista chaufför 13 Checklista terminal 14 Märkning och etikettering av fordon Samlastning ADR, IMDG Säkerhetsrådgivare 19 Checklista vid olycka, spill, läckage 19 Klasser och etiketter Explosiva ämnen och föremål 2 Komprimerade, kondenserade och under tryck lösta gaser 3 Brandfarliga vätskor 2

3 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska Peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål Övrig märkning Miljöfarliga ämnen Riktningspilar 3

4 Godsdeklaration för väg och sjö Blankett för Multimodal transport av farligt gods. Denna blankett får användas som farligt godsdeklaration eftersom den uppfyller kraven i SOLAS 74, kapitel VII, regel 5 och MARPOL 73/78, bihang III, regel Avsändare 2. Godsdeklaration nummer 1 3. Sida 1 av...sidor 4. Transportörens referens 5. Speditörens referens 6. Mottagare 7. Transportör (ifylles av transportören) 6 AVSÄNDARDEKLARATION Härmed intygar jag att innehållet i denna sändning är fullständigt och noggrant beskrivet av nedan angivna korrekta transportbenämning och är rätt klassificerat, förpackat, märkt och etiketterat, och att det enligt tillämpliga internationella och nationella bestämmelser i alla avseenden befinner sig i ett för transporten lämpligt tillstånd Denna sändning uppfyller föreskrivna gränsvärden för (stryk det ej tillämpliga) PASSAGERAR- OCH FRAKTFLYG ENDAST FRAKTFLYG 10. Fartygs-/flightnummer och 11. Hamn/lastningsplats datum 9. Övrig hanteringsinformation Hamn/lossningsplats 13. Destination 14. Transportmärkning Antal och typ av kollin, godsbeskrivning Bruttovikt (kg) Nettovikt Volym (m 3 ) Containerns identifieringsnummer/ Fordonets registreringsnummer 16. Sigillnummer 17. Mått och typ av container/fordon 18. Taravikt (kg) 19. Total bruttovikt (kg) (taravikt inräknad) STUVNINGSINTYG Härmed förklarar jag att ovan beskrivet gods stuvats i ovan angiven container/ovan angivet fordon enligt gällande bestämmelser*. SKA FÖR VARJE LASTNING I CONTAINER/ FORDON KOMPLETTERAS OCH UNDER- TECKNAS AV DEN PERSON SOM ÄR ANSVARIG FÖR STUVNINGEN/LASTNINGEN 21. MOTTAGNINGSBEKRÄFTELSE Ovan beskrivna antal kollin/containrar/släp har mottagits i gott skick, med undantag av följande: NOTERINGAR AV MOTTAGANDE ORGANISATION: 20. Firmanamn 20 Transportörens namn 22. Firmanamn (för avsändaren som iordningställer detta dokument) 22 Den intygandes namn och funktion Fordonets registreringsnummer Den intygandes namn och funktion Ort och datum Underskrift och datum Ort och datum Den intygandes underskrift FORDONSFÖRARENS UNDERSKRIFT Den intygandes underskrift 4

5 Förklaring till Godsdeklaration för väg och sjö Ruta 1 Avsändare och 1 ruta 6 Mottagare Här finns plats för uppgifter om avsän- 6 dare och mottagare med namn och adress. Ruta 9 Hanteringsinformation 9 Här kan man skriva särskild hanteringsinformation, om det krävs. Ruta 14 Godsbeskrivning 14 Hela denna ruta är för beskrivning av godset (godsdeklaration). Uppgifter i godsdeklaration ADR och IMDG Godsdeklarationen ska vid nationell transport skrivas på svenska. Vid internationell transport ska deklarationen skrivas på avsändarlandets språk och om detta inte är engelska, tyska eller franska ska den även skrivas på något av dessa språk. Vid sjötransport enligt IMDG-koden skrivs godsdeklarationen alltid på engelska, dock kan vid transport ombord svenska fartyg i trafik mellan svenska hamnar godsdeklarationen skrivas på svenska, till exempel mellan Oskarshamn-Visby. Följande ska anges Gemensamt för både väg och sjö: UN + UN-nummer inklusive officiell transportbenämning. Etikettnummer eller klass. För klass 1 klassificeringskod (riskgrupp och samhanteringsgrupp). Sekundäretiketter anges inom parentes. Förpackningsgrupp I, II, III. Får föregås av bokstäverna fg eller pg. Tunnelrestriktionskod vid vägtransport. Antal kolli och typ av förpackning. Total mängd farligt gods (som volym, bruttovikt eller nettovikt). För klass 1 ska även den totala nettovikten explosivämne anges. Avsändarens och mottagarens namn och adress. Uttrycket lösning, blandning, avfall eller tömt ej rengjort ska i förekommande fall anges. Vid sjötransport av brandfarlig vätska ska även flampunkten anges. Uppgifterna ska skrivas i följande ordningsföljd: UN + UN-nummer, transportbenämning, etikettnummer (klassificeringskod), förpackningsgrupp samt tunnelrestriktionskod. Se nedanstående exempel: Väg: UN 1230 Metanol 3 (6.1) II (C/D) Sjö: UN 1230 Metanol 3(6.1) ll FP +12 C Eller som i multimodalblanketten för en kombinerad väg- och sjötransport. Ruta 20 Container/vehicle Packing 20 Certificate (CPC) Den som ansvarar för lastningen av container eller fordon där vägtransporten följs av en sjötransport ska skriva under här eller om annan blankett än multimodal används ska en CPC (Container/vehicle Packing Certificate) bifogas. Ruta 22 Avsändarintygande 22 För sjötransport av farligt gods krävs att den som skriver godsdeklarationen intygar att kraven i regelverket är uppfyllda, se texten i rutan Avsändardeklaration. Antingen skriver man under i ruta 22 eller bifogar en separat försäkran om man inte använder multimodalblanketten. 5

6 Östersjöavtalet Östersjöavtalet är ett avtal mellan de stater som gränsar till Östersjön. Detta avtal säger att man vid transport av förpackat farligt gods inom områden med låg medelvåghöjd (max 2,3 m) samt vid nationella transporter kan samlasta och separera enligt vägreglerna ADR. I högvågområde (min 2,3 m) tillämpas sjöreglerna IMDG. Allt farligt gods som ska transporteras med båt, måste aviseras till rederiet i god tid innan lastning. Tag reda på vad som gäller det rederi som du använder. Ovanstående gäller även vid transport av begränsade mängder. Ytterligare information kan du få av företagets säkerhetsrådgivare. Godset Förutom att godsets förpackning ska vara helt och rent är det fyra detaljer som man i första hand ska kontrollera: Godkända emballage känner man igen genom att emballaget är märkt med en kod, se exempel nedan. UN 1A1/X/250/98/S/SP 319 Om inneremballaget är godkänt så behöver inte ytteremballaget (t ex en overpack) vara godkänt. Kollin ska vara märkta med etikett för det ämnets klass som är förpackat. Kollit ska även vara etiketterat för eventuell sekundärfara. De etiketter som ska sitta på kollit framgår av godsdeklarationen, både primäroch sekundäretiketter. Kollin som innehåller kärl med utifrån ej synliga förslutningsanordningar (korkar) ska på två motstående sidor förses med etiketten denna sida upp (pilar). Om ämnet som är förpackat är farligt för miljön ska det märkas med symbol för miljöfarliga ämnen. Klass 1 kollit ska vara märkt med innehållets officiella transportbenämning, t ex Patroner, handeldvapen. Klass 2 Aerosoler ska märkas med AERO- SOL. IBC över 450 liter ska märkas och etiketteras på två motstående sidor. Kollit ska vara tydligt och varaktigt märkt med UN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. UNnumret ska föregås av UN. Vid sjötransport ska förpackningar alltid märkas med officiell transportbenämning för det förpackade ämnet. 6

7 Exempel på märkning/etikettering av gods Om ett extra ytteremballage används för att innesluta flera förpackningar med farligt gods ska detta märkas med texten Overpack samt märkas och etiketteras med samma UN-Nummer och etiketter samt vid sjötransport även officiell transportbenämning för varje slag av farligt gods som det innehåller, såvida inte märkning och etiketter som representerar allt farligt gods i det extra ytteremballaget är synliga. Overpack Overpack Styckegods UN

8 8

9 Högrisk Farligt gods enligt Kapitel 1.10 ADR Visst farligt gods måste skyddas mot brottslig verksamhet såsom stöld och sabotage. Ämnen i nedanstående klasser måste transporteras i låsta lastutrymmen och förvaras i låsta utrymmen på terminal och får bara lämnas ut för transport till chaufför som är känd och kan legitimera sig. Gods med någon av etiketterna nedan ska låsas in i värderum eller motsvarande säkert utrymme. Riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3C, 1.4, och 1.5 Observera i riskgrupp 1.4 gäller detta endast UN Nummer 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 och Gaser tillhörande gruppen T Okänsliggjorda explosivämnen Giftiga ämnen tillhörande förpackningsgrupp 1 Smittförande ämnen UN2814 och UN2900 9

10 Begränsad mängd/limited Quantity Begränsade kvantiteter En möjlighet att transportera farligt gods med lättnader från bestämmelserna i ADR/ IMDG är att transportera ämnen och föremål i mindre förpackningar. De mängder som får transporteras på detta sätt varierar från UN-nummer till UN-nummer. Man har bestämt en maximal vikt/volym per inneremballage samt en maximal totalvikt/volym per kolli. Vilken volym-/viktbegränsning som gäller för varje UN-nummer hittar man i respektive regelverk. Högsta tillåtna bruttovikt får inte överstiga 30 kg för sammansatta förpackningar och 20 kg för brickor med sträck- eller krympfilm. Ämnet ska transporteras i en sammansatt förpackning (t ex plastflaska i wellåda) som motsvarar kraven i förpackningsbestämmelserna men inte behöver vara godkänd. Vid transport av begränsad mängd behövs normalt inte någon farligt gods dokumentation, såvida sändningen inte ska transporteras till sjöss då det krävs en fullständig godsdeklaration med tillägget Limited Quantity eller LTD QTY. Kollin ska vara märkta med UN-nummer (minst 6 mm höga siffror) föregånget av bokstäverna UN. När flera ämnen med olika UN-nummer finns i ett och samma kolli, ska detta märkas med samtliga UNnummer eller med bokstäverna LQ ; denna märkning ska omges av en 2 mm tjock linje som bildar en kvadrat med minst 10 cm sida, ställd på ett hörn. Om kollits storlek så kräver får märkningen så länge den är fullt synlig ha mindre dimensioner än 10 x 10 cm. Vid transport på väg i enlighet med ADR krävs ingen godsdeklaration för begränsade mängder. Observera att märkningen LQ inte är tillåten vid sjötransport samt att en godsdeklaration krävs. Transporteras Begränsade mängder enligt Östersjöavtalet behövs ingen godsdeklaration men man måste i fraktsedeln skriva texten Begränsad Mängd Klass XX (ersätt XX med den eller de klasser som avses). 10

11 Reducerade mängder/excepted Quantities ADR och IMDG Väldigt små mängder farligt gods (max 30 gram eller ml) i ytterförpackning (max 1 kg) får transporteras undantagna bestämmelserna i ADR och IMDG med undantag av kapitel 1.3 utbildning, kapitel 2 klassificering och förpackningsgrupp samt kapitel , , och förpackningsbestämmelser. I tabell A, kolumn 7b i respektive regelverk får man en kod, E0 E5, och kan då använda tabellen för att få maximal storlek på inneroch ytterförpackning. Antal kollin i container eller fordon får vara högst Om transporten följs av sjöfraktsedel, flygfraktsedel eller CMR/CIM-fraktsedel ska Farligt gods i reducerade mängder samt antalet kollin skrivas i ett av dessa dokument. KOD Högsta nettomängd per innerförpackning (i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser) Högsta nettomängd per ytterförpackning (i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser, eller summan av gram och ml vid samemballering) E0 Ej tillåten i reducerade mängder Ej tillåten i reducerade mängder E E E E E Varje kolli innehållande reducerade mängder ska märkas med en symbol, röd eller svart, med parallella snedställda streck som ram i storlek 10 x 10 cm innehållande en cirkel med ett stort E samt första eller enda siffran för klassen. Om det inte finns på annat ställe på förpackningen ska det även finnas namn på avsändare eller mottagare. * ** 11

12 Checklista bokning Bokning av farligt gods Utöver de vanliga bokningsuppgifterna fråga efter: UN-nummer och klass Klass 1: Fråga om riskgrupp, samhanteringsgrupp och nettovikt. Detta behövs för samlastning, speciella krav på fordon samt tillstånd från polisen, etc. Detta gods följer ej turlistan. Stäm av med trafikledningen när DB Schenker kan köra godset innan du bekräftar bokningen till kund. Klass 2: Vilken etikettgrupp tillhör gasen. I vissa fall finns krav på ventilation av lastutrymmet samt speciell skyddsutrustning för fordonsbemanningen. Klass 4.1, 5.2 och 6.2: Är temperaturreglering ett krav? Om svaret är ja, tag ej bokningen. DB Schenker kan ej transportera temperaturreglerade ämnen. Klass 6.1 och 6.2: Kan ge problem vid samlastning med konsumtionsvaror pga separationskrav. Informera om att turlistan inte kan hållas i alla situationer pga detta. Klass 7: Transporteras endast som undantaget kolli, endast UN Ska sändningen transporteras till sjöss ska det alltid finnas godsdeklaration enligt IMDG-koden såvida inte Östersjöavtalet tillämpas då man transporterar till sjöss med godsdeklaration enligt ADR. Rekommendation i både ADR och IMDG är att använda Blankett för Multimodal Transport av Farligt Gods för deklaration av farligt gods. Vid transport av Begränsade Mängder enligt Östersjöavtalet måste texten Begränsad mängd klass xx skrivas i fraktsedeln, eftersom det inte krävs någon godsdeklaration för begränsade mängder enligt ADR. Ytterligare uppgifter som krävs enligt IMDG i en godsdeklaration är t ex Flampunkt för brandfarliga vätskor, orden Limited Quantity eller LTD QTY vid transport av begränsade mängder. Godsdeklarationen för sjötransport skrivs alltid på engelska. Information som bör förmedlas till chaufför är: UN nummer och klass Eventuell tunnelrestriktionskod Om godset är högrisk farligt gods 12

13 Checklista chaufför Förutom allmän kontroll av godset ska chauffören även kontrollera: Innan lastning: Giltigt förarintyg finns. Fordonsutrustning finns och fungerar. Skyltar, brandsläckare, 1 stoppklots/fordon, 2 lampor med orange blinkande sken alternativt 2 varningstrianglar eller 2 koner, varningsväst samt gnistfri ficklampa. För brandsläckare gäller att vid totalvikt över 7,5 ton ska finnas sammanlagt 12 kg pulverkapacitet, 3,5 till 7,5 tons totalvikt 8 kg pulverkapacitet samt under 3,5 ton totalvikt totalt 4 kg pulverkapacitet. Rätt skyddsutrustning finns. (Står angivet i den skriftliga instruktionen.) Godset kan samlastas med det gods som redan är lastat. Tag reda på och följ lokala anvisningar på lastnings- och lossningsplatsen. Gods och handlingar: Emballaget är helt och rent. Antal förpackningar stämmer. Godset är etiketterat och märkt med UN + UN-nummer enligt godsdeklarationen. Godsdeklarationen innehåller den information som regelverket föreskriver: UN + UN-nr, officiell transportbenämning, etikettnummer (sekundäretiketter inom parentes), förpackningsgrupp, tunnelrestriktionskod. Skriftliga Instruktionen finns på ditt språk lätt åtkomligt i förarhytten. Eventuella dispenser finns med. Lastning och transport: Hantera godset på ett sådant sätt att olycksrisken minimeras. Utfärda lastplan och markera var farligt gods är lastat på fordonet (gäller fjärrlinjer). Skylta och etikettera fordonet/transportenheten. Förvara dokumentation om farligt gods åtskilt från andra transporthandlingar. Följ övriga bestämmelser som gäller för det gods som är lastat vad gäller t ex ventilation, lastsäkring, vägval och övervakning. Rapportera olyckor och tillbud snarast till närmaste chef. Kan du inte lasta på grund av fel som är kopplade till gods eller dokumentation kontakta avsändaren. Finns brister med fordonet kontakta din trafikledning. Lossning: Före lossning: kontrollera vilka lossningsföreskrifter som gäller hos mottagaren. Efter lossning: överlämna transporthandlingar till mottagaren, behåll kvitterad del. Rengör fordonet vid behov. Utskriven på rätt språk: Nationellt på svenska. Vid export på svenska samt på engelska, tyska eller franska. Vid import på avsändarlandets språk samt på engelska, tyska eller franska. 13

14 Checklista terminal Vid inlämnande till terminal kontrolleras alltid: Godset helt och rent. Att antal kolli stämmer enligt fraktsedel. Att märkning och etiketter är samma UN-nummer och klass som i godsdeklarationen. Att vid sjötransport officiell transportbenämning finns på godset, samma namn som i godsdeklaration. Om avvikelse konstateras enligt ovanstående kontakta resursperson eller arbetsledare. Är godset högrisk farligt gods följ lokal instruktion. 14

15 Fordonsskyltning och storetikettering av lastbärare Stycke-/partigods: Orange skylt framtill och baktill på transportenheten, väl synlig och fastsatt. IBC kallas även småbulkbehållare och är etiketterade som vanligt styckegods. Fordonet skyltas som för vanligt styckegods. För vissa klasser, se nedan, tillkommer viss kompletterande etikettering. Explosivt: Fordonet ska etiketteras på båda sidor samt baktill med likadana etiketter som godset har (dock i större format, 25x25 cm), i övrigt som vanligt styckegods. Radioaktivt: Radioaktiv etikett (25x25 cm) på båda sidor samt baktill på fordonet, i övrigt som vid vanligt styckegods. Hur ser man skillnad på en IBC och en container? Skillnaden framgår i godsdeklarationen vid typ av förpackning. Är du osäker så måste du fråga om detta. Ovanstående regler gäller även uppställda släp och växelflak i inrikes trafik. Container: Ska etiketteras på alla fyra sidor. Om etiketterna på tankcontainern/containern inte är synliga utifrån ska fordonet vara etiketterat på samma sätt som containern, på båda sidor och baktill. 15

16 Etikettering och märkning av lastbärare för sjötransport Lastbärare där etiketterna på förpackningar inte är klart och tydligt synliga utifrån ska etiketteras med motsvarande etiketter som finns på förpackningarna. Dessa etiketter ska ha storleken 25x25 cm, så kallade placards. Bulkcontainers med farligt gods i fast form ska även dessa märkas med UN-nummer. Observera! Lastbärare innehållande klass 1 ska aldrig märkas med UN-nummer. Lastas flera olika klasser farligt gods på samma lastbärare behöver inte placards för sekundär fara användas om dessa redan finns representerade som primär fara. Placards för klass 1.4S, Limited Quantity och undantagna kolli klass 7 ska inte sättas på lastbärare. Container och semitrailer (trailer utan dragbil) ska etiketteras på alla fyra sidorna. UN + UN-numret ska visas med minst 65 mm höga siffror antingen i en vit ruta på respektive placard eller på en orange 120 mm hög och 300 mm bred orange etikett placerad intill tillhörande placard. Lastbärare innehållande Marine Pollutants ska etiketteras med den förstorade rektangulära etiketten (minst 250 mm sida) föreställande det döda trädet och fisken. Trailer med dragbil, bil och bil+släp ska etiketteras åtminstone på sidorna och baktill. Märkning med UN-nummer ska göras på lastbärare som innehåller förpackat farligt gods med ett enda UN-nummer och där bruttovikten för detta enda ämne överstiger kg. Lastbärare innehållande farligt gods som Limited Quantities och inget annat farligt gods behöver inte etiketteras men måste märkas med texten LIMITED QUANTITIES eller LTD QTY med minst 65 mm höga bokstäver. Samlastningsbestämmelser vägtransport Samlastningen utgår från etiketterna på godset: Etikett 2 9 Får samlastas med varandra samt med kollin med etikett 1.4S. Etikett 1.4S Får samlastas med kollin märkta med etikett från klass 2 9. Etikett 9 Klass 9 UN 2990 och 3072 får samlastas med gods med etikett 1, 1.4, 1.5 och

17 Transport av explosivämne Samlastningstabell ( ) Samhanteringsgrupp A B C D E F G H J L N S A X B X a) X C X X X X b), c) X D a) X X X X b), c) X E X X X X b), c) X F X X G X X X X X H X X J X X L d) N b), c) b), c) b), c) b) X S X X X X X X X X X X X= samlastning tillåten a) godkänd skyddscontainer måste användas b) se regelverket, specialfall c) om N samlastas med C, D eller E ska N behandlas som om det vore D d) L får samlastas med ämnen och föremål av samma slag i denna samhanteringsgrupp Högsta tillåtna nettovikt av explosivämne i kg av gods i klass 1 på en transportenhet ( ) Transportenhet Riskgrupp och 1.6 Tömda, ej rengjorda förpackningar Samhanteringsgrupp 1.1 A Ej 1.1 A Ej 1.4 S 1.4 S EX II 6, obegränsat obegränsat EX III 18, obegränsat obegränsat Då ämnen och föremål i olika riskgrupper i klass 1 lastas på en transportenhet, i enlighet med samlastningföreskrifterna i , ska lasten som helhet räknas som tillhörande den högsta riskgruppen (i ordningen 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Emellertid ska den totala vikten explosivämne i samhanteringsgrupp S inte medräknas avseende begränsningen av transporterad mängd. Då ämnen klassificerade som 1.5D transporteras på en transportenhet tillsammans med ämnen eller föremål i riskgrupp 1.2 ska hela lasten betraktas som tillhörande riskgrupp 1.1. Nationellt/Internationellt Fordonet måste vara godkänt som EX II eller EX III. Certifikat måste finnas med under färd. 17

18 Separation och samlastning vid sjötransport För generell separation mellan olika klasser farligt gods måste tabellen i kapitel IMDG-koden användas (se nedan) på så sätt att finns det något krav på separation i tabellen kan man inte lasta godset i samma lastbärare. Dessutom måste man kontrollera kolumn 16 i Dangerous goods list om det finns något särskilt krav på separation för just de ämnena eftersom detta har företräde framför de generella separationskraven. Observera att det kan finnas separationskrav för ett ämne i DGL även om man finner ett kryss i skärningspunkten mellan klasserna i tabellen. Klass , 1.2, 1.5 * * * X 1.3, 1.6 * * * X 1.4 * * * X X X X X X 2 2 X X X X X 1 X 1 X X 1 X 2 1 X X X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X X X X X 3 2 X X X X X X 1 X 1 2 X X X X X X X 1 X 1 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X X 3 3 X X 3 X 2 X X X X X 3 2 X X 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X 1. Separationsgrad Skilt från tillämpas. 2. Separationsgrad Avskilt med däck eller skott från tillämpas. 3. Separationsgrad Avskilt med lastrum eller avdelning från tillämpas. 4. Separationsgrad Avskilt långskepps med lastrum eller avdelning från tillämpas. X. Inga GENERELLA separationskrav. Sök på varans individuella uppslag efter eventuella särskilda separationskrav. * Separation inom klass 1 återfinns i Volym 1, del 7, avsnitt

19 Säkerhetsrådgivare, Schenker AB Marie Enqvist, Umeå Peter Gundel, Malmö Hans Carlheim, Jönköping Håkan Holmgren, Borlänge Checklista vid olycka, spill, läckage av farligt gods Sätt dig i säkerhet och varna andra. Överblicka läget, läs igenom Skriftliga instruktioner ytterligare en gång. Beroende på omfattningen bör du göra följande bedömningar: Kan du åtgärda detta själv? om svaret är NEJ, ring räddningstjänsten 112 om svaret är JA, tag först kontakt enligt punkten nedan och därefter enligt Skriftliga instruktionerna. Kontakta förman/annan ansvarig på den plats du befinner dig för råd och anvisningar (Varje företag/terminal ska ha rutiner för hur man går tillväga i sådana här fall.) Tag hand om resterna och placera dessa på anvisad plats. (Enligt de anvisningar som finns på det företag eller vid den terminal du befinner dig.) Underrätta ansvarig på åkeriet eller säkerhetsrådgivaren. (Vet du vem som är säkerhetsrådgivare på ditt företag?) När allt är klart och iordningställt skriv olycksrapport 19

20 Schenker AB Division Land Göteborg Art.nr 0819 ASR Reklambyrå Januari 2010 EskilsTryckeri, Borås

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015)

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) Då det från och med den 1 januari 2015 även kommer en ny utgåva av ICAO-TI så kommer den 56:e upplagan av IATA-DGR att innehålla alla de ändringar som beslutats inom

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

FARLIGT GODS. Farligt gods

FARLIGT GODS. Farligt gods FARLIGT GODS Farligt gods 227 Vad är farligt gods Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysiska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Produktvillkor Green Cargo Bil

Produktvillkor Green Cargo Bil Produktvillkor Green Cargo Bil 1. Transportbeställning Beställning av transport ska göras till Green Cargo Kundservice mot gällande avtal senast kl. 16.00 vardagen innan transport om inget annat avtalats.

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06 Artikelregister Unifaun Online 2013-11-06 2 Innehåll 1 Artikelregister... 3 1.1 Vad är artikelregister?... 3 1.2 Skapa artikelregister... 3 1.3 Utskriftsfavorit... 3 1.4 Registrering av sändning... 4 1.5

Läs mer

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation Bilaga B Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 2007-01-01 ADR/ADR-S del 8 Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning 8.1.1 Transportenheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Transport av problemavfall

Transport av problemavfall Ekokems direktiv 9/05 Transport av problemavfall Säkert på väg Transport av farliga ämnen regleras för den enskildes och allmänhetens säkerhet. Av problemavfallet tillhör största delen ämnen, som ur transportsynpunkt

Läs mer

kunskap skapar trygghet!

kunskap skapar trygghet! kunskap skapar trygghet! kunskap skapar trygghet! VÄG JÄRNVÄG SJÖ FLYG KONSULTATION. RÅDGIVNING. UTBILDNING. SUPPORT. PRODUKTLAGER FGC Farligt Gods Center AB Konsultation Support Produktlager Utbildning

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:XX SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Lastsäkringskrav enligt ADR

Lastsäkringskrav enligt ADR Lastsäkringskrav enligt ADR Nils Andersson, MariTerm AB Max 15 cm? Utdrag från ADR 2013: Avsnitt 7.5.7.1: Lastsäkring enligt ADR Transport av farligt gods Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG Nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG Nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Multioil Sida 1(6) Säkerhetsdatablad EG Nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER MultOil Utfärdad: 2003-06-02 Reviderat: 2013-09-11 Version: 11 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan) samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö josefine.gullo@msb.se Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2013

Transportören AB Fraktvillkor 2013 Fraktvillkor 2013 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten:

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten: 1(10) Packa Provet Rätt Transport av prover för kemisk eller mikrobiologisk analys är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan) 49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Ert datum Er

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN 1.1.2009

ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN 1.1.2009 Logisitiikkayritysten Liitto Södra kajen 10, 00130 Helsingfors, tfn 09-420 233 89, fax 09-420 233 20, Fo-nummer 0202403-0, logistiikkayritykset@ek.fi ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN

Läs mer

Road Cargo Produktvillkor

Road Cargo Produktvillkor Road Cargo Produktvillkor För varje avtal om transport av gods, inrikes eller till/från Sverige som träffas mellan Road Cargo och transportkunden gäller dessa Produktvillkor om inte annat avtalas. Produktvillkoren

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

kunskap skapar trygghet!

kunskap skapar trygghet! Kom till OSS FGC:s nya koncept Allt under samma tak kunskap skapar trygghet! kunskap skapar trygghet! VÄG JÄRNVÄG SJÖ FLYG KONSULTATION. RÅDGIVNING. UTBILDNING. SUPPORT. PRODUKTLAGER FGC Farligt Gods Center

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (49) Datum Diarienr 2014-05-28 2014-231 (ADR-S) 2014-232 (RID-S) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00 LED standardskyltar ljusskyltar ADR info@kelo.se 0431-41 50 00 Allmänt Allmänt Historia Grunden till KELO lades redan 1978. Från att ha verkat på en yta av 6m², har utvecklingen bara gått framåt till dagens

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Farliga ämnen Alla använder vi och kommer i kontakt med kemikalier. Många gånger vet vi inte hur farliga de är och vad som kan hända om vi inte är försiktiga

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport

Läs mer

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm:

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm: 537/2013 5 Bilaga Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet 1.1.1 Struktur 1.1.2 Giltighetsområde 1.1.3 Undantag 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet 1.1.5 Tillämpning av standarder - - - - - -

Läs mer

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping Transporträtt 1 Historia Transporträtten har utvecklats på det internationella planet - Syftar till att skapa ett gemensamt regelverk och förtydliga vem som är ansvarig för vad Har en lång utveckling historiskt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w%

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Framtaget den: 07-06-2005/ KLN Produktanvändning: Ytdesinfektion med korrosionsinhibitor. Leverantör: Opus Health

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. FORMEL Aerosolförpackad Skyddskräm för händer Artikelnummer 1-5005 Producent/Importör Företag ÖBERGS INDUSTRIER AB Adress

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Hantering av järnvägsvagnar med farligt gods

Hantering av järnvägsvagnar med farligt gods Dokumentnamn Process Sida Hantering av järnvägsvagnar med farligt gods 1(17) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-01-00-9 5.0 2014-02-07 EM 40-004 Författare Ansvarig utgivare

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Ert datum SE-571 29 Nässjö Version 3 Telefon: 0380-727 00 Telefax: 0380-727 19 www.banverket.se Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Handläggare: Jan Lidby Tel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08

Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08 Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08 2 Innehåll 1 Pacsoft Online... 3 2 Returuppdrag och Collection Request... 4 2.1 Bokning av Returuppdrag eller Collection Request... 4 2.2 Avbokning

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter)

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter) ""f'~västra Y' GÖTALANDSREGIONEN Kassation av läkemedel 2.0 Siclan l av 8 Fredrik Vondracek, K va l itetsansvarig apotekare, sjukhusapoteket VGR 2012-12-01 Gäller för Enheter inom Västra Götalanclsregionener,

Läs mer

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Reviderad: 2011-01-14, av: Mats Bjur 1. Tillämplighet Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande in- och utrikes landtransporter som Ontime Logistics erhåller

Läs mer

Seveso-direktivets anpassning till CLP

Seveso-direktivets anpassning till CLP Seveso-direktivets anpassning till CLP Sevesokonferensen, Stockholm 19 maj 2010 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Tel: 010-240 43 44

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 10103 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete Produktbenämning: Polyuretanfärg. 1.3

Läs mer

A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB

A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Företag: Greencarrier Sweden AB Upprättad av: A1. Uppgifter om företaget Företag/myndighet Greencarrier Sweden AB Organisationsnr 556382-7327 Besöksadress

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Sportrent Användning: Specialmedel för borttagning av handbollsklister på idrottsgolv. Artikelnummer:

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

: Glade Aerosol - Citrus Blossom

: Glade Aerosol - Citrus Blossom 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Luftfräschare Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

FRAKTINFORMATION. Version: 2014-12-18 Sida 1 av 6

FRAKTINFORMATION. Version: 2014-12-18 Sida 1 av 6 FRAKTINFORMATION Innehåll SPEDITÖRSINFORMATION LANDTRANSPORT, VÄG, TÅG OCH MULTIMODAL... - 2 - SPEDITÖRSINFORMATION SJÖFRAKT, CONTAINER... - 3 - FRAKTINFO FÖR KUNDER... - 5 - FRAKTINFO FÖR LEVERANTÖRER...

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Lithofix Maxi L50 - Komponent B 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Lithofix Maxi L50 - Komponent B 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2009/ LFJ Distributör: Lithomex ApS Produktanvändning: Byggnadsindustri Håndværkervej 10 5550 Langeskov Danmark

Läs mer

Transportansvarsförsäkring

Transportansvarsförsäkring Transportansvarsförsäkring 1 2 Vem behöver transportansvarsförsäkring? Transportörer och speditörer som tar emot uppdrag att transportera, lagra eller på annat sätt hantera gods för annans räkning och

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer