Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods."

Transkript

1 Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket.

2 Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter 2 3 Multimodalblankett med förklaring 4 5 Östersjöavtalet 6 Krav på godset, märkning etikettering 6 7 Högrisk farligt gods 9 Begränsade mängder och Reducerade mängder Checklista bokning 12 Checklista chaufför 13 Checklista terminal 14 Märkning och etikettering av fordon Samlastning ADR, IMDG Säkerhetsrådgivare 19 Checklista vid olycka, spill, läckage 19 Klasser och etiketter Explosiva ämnen och föremål 2 Komprimerade, kondenserade och under tryck lösta gaser 3 Brandfarliga vätskor 2

3 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska Peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål Övrig märkning Miljöfarliga ämnen Riktningspilar 3

4 Godsdeklaration för väg och sjö Blankett för Multimodal transport av farligt gods. Denna blankett får användas som farligt godsdeklaration eftersom den uppfyller kraven i SOLAS 74, kapitel VII, regel 5 och MARPOL 73/78, bihang III, regel Avsändare 2. Godsdeklaration nummer 1 3. Sida 1 av...sidor 4. Transportörens referens 5. Speditörens referens 6. Mottagare 7. Transportör (ifylles av transportören) 6 AVSÄNDARDEKLARATION Härmed intygar jag att innehållet i denna sändning är fullständigt och noggrant beskrivet av nedan angivna korrekta transportbenämning och är rätt klassificerat, förpackat, märkt och etiketterat, och att det enligt tillämpliga internationella och nationella bestämmelser i alla avseenden befinner sig i ett för transporten lämpligt tillstånd Denna sändning uppfyller föreskrivna gränsvärden för (stryk det ej tillämpliga) PASSAGERAR- OCH FRAKTFLYG ENDAST FRAKTFLYG 10. Fartygs-/flightnummer och 11. Hamn/lastningsplats datum 9. Övrig hanteringsinformation Hamn/lossningsplats 13. Destination 14. Transportmärkning Antal och typ av kollin, godsbeskrivning Bruttovikt (kg) Nettovikt Volym (m 3 ) Containerns identifieringsnummer/ Fordonets registreringsnummer 16. Sigillnummer 17. Mått och typ av container/fordon 18. Taravikt (kg) 19. Total bruttovikt (kg) (taravikt inräknad) STUVNINGSINTYG Härmed förklarar jag att ovan beskrivet gods stuvats i ovan angiven container/ovan angivet fordon enligt gällande bestämmelser*. SKA FÖR VARJE LASTNING I CONTAINER/ FORDON KOMPLETTERAS OCH UNDER- TECKNAS AV DEN PERSON SOM ÄR ANSVARIG FÖR STUVNINGEN/LASTNINGEN 21. MOTTAGNINGSBEKRÄFTELSE Ovan beskrivna antal kollin/containrar/släp har mottagits i gott skick, med undantag av följande: NOTERINGAR AV MOTTAGANDE ORGANISATION: 20. Firmanamn 20 Transportörens namn 22. Firmanamn (för avsändaren som iordningställer detta dokument) 22 Den intygandes namn och funktion Fordonets registreringsnummer Den intygandes namn och funktion Ort och datum Underskrift och datum Ort och datum Den intygandes underskrift FORDONSFÖRARENS UNDERSKRIFT Den intygandes underskrift 4

5 Förklaring till Godsdeklaration för väg och sjö Ruta 1 Avsändare och 1 ruta 6 Mottagare Här finns plats för uppgifter om avsän- 6 dare och mottagare med namn och adress. Ruta 9 Hanteringsinformation 9 Här kan man skriva särskild hanteringsinformation, om det krävs. Ruta 14 Godsbeskrivning 14 Hela denna ruta är för beskrivning av godset (godsdeklaration). Uppgifter i godsdeklaration ADR och IMDG Godsdeklarationen ska vid nationell transport skrivas på svenska. Vid internationell transport ska deklarationen skrivas på avsändarlandets språk och om detta inte är engelska, tyska eller franska ska den även skrivas på något av dessa språk. Vid sjötransport enligt IMDG-koden skrivs godsdeklarationen alltid på engelska, dock kan vid transport ombord svenska fartyg i trafik mellan svenska hamnar godsdeklarationen skrivas på svenska, till exempel mellan Oskarshamn-Visby. Följande ska anges Gemensamt för både väg och sjö: UN + UN-nummer inklusive officiell transportbenämning. Etikettnummer eller klass. För klass 1 klassificeringskod (riskgrupp och samhanteringsgrupp). Sekundäretiketter anges inom parentes. Förpackningsgrupp I, II, III. Får föregås av bokstäverna fg eller pg. Tunnelrestriktionskod vid vägtransport. Antal kolli och typ av förpackning. Total mängd farligt gods (som volym, bruttovikt eller nettovikt). För klass 1 ska även den totala nettovikten explosivämne anges. Avsändarens och mottagarens namn och adress. Uttrycket lösning, blandning, avfall eller tömt ej rengjort ska i förekommande fall anges. Vid sjötransport av brandfarlig vätska ska även flampunkten anges. Uppgifterna ska skrivas i följande ordningsföljd: UN + UN-nummer, transportbenämning, etikettnummer (klassificeringskod), förpackningsgrupp samt tunnelrestriktionskod. Se nedanstående exempel: Väg: UN 1230 Metanol 3 (6.1) II (C/D) Sjö: UN 1230 Metanol 3(6.1) ll FP +12 C Eller som i multimodalblanketten för en kombinerad väg- och sjötransport. Ruta 20 Container/vehicle Packing 20 Certificate (CPC) Den som ansvarar för lastningen av container eller fordon där vägtransporten följs av en sjötransport ska skriva under här eller om annan blankett än multimodal används ska en CPC (Container/vehicle Packing Certificate) bifogas. Ruta 22 Avsändarintygande 22 För sjötransport av farligt gods krävs att den som skriver godsdeklarationen intygar att kraven i regelverket är uppfyllda, se texten i rutan Avsändardeklaration. Antingen skriver man under i ruta 22 eller bifogar en separat försäkran om man inte använder multimodalblanketten. 5

6 Östersjöavtalet Östersjöavtalet är ett avtal mellan de stater som gränsar till Östersjön. Detta avtal säger att man vid transport av förpackat farligt gods inom områden med låg medelvåghöjd (max 2,3 m) samt vid nationella transporter kan samlasta och separera enligt vägreglerna ADR. I högvågområde (min 2,3 m) tillämpas sjöreglerna IMDG. Allt farligt gods som ska transporteras med båt, måste aviseras till rederiet i god tid innan lastning. Tag reda på vad som gäller det rederi som du använder. Ovanstående gäller även vid transport av begränsade mängder. Ytterligare information kan du få av företagets säkerhetsrådgivare. Godset Förutom att godsets förpackning ska vara helt och rent är det fyra detaljer som man i första hand ska kontrollera: Godkända emballage känner man igen genom att emballaget är märkt med en kod, se exempel nedan. UN 1A1/X/250/98/S/SP 319 Om inneremballaget är godkänt så behöver inte ytteremballaget (t ex en overpack) vara godkänt. Kollin ska vara märkta med etikett för det ämnets klass som är förpackat. Kollit ska även vara etiketterat för eventuell sekundärfara. De etiketter som ska sitta på kollit framgår av godsdeklarationen, både primäroch sekundäretiketter. Kollin som innehåller kärl med utifrån ej synliga förslutningsanordningar (korkar) ska på två motstående sidor förses med etiketten denna sida upp (pilar). Om ämnet som är förpackat är farligt för miljön ska det märkas med symbol för miljöfarliga ämnen. Klass 1 kollit ska vara märkt med innehållets officiella transportbenämning, t ex Patroner, handeldvapen. Klass 2 Aerosoler ska märkas med AERO- SOL. IBC över 450 liter ska märkas och etiketteras på två motstående sidor. Kollit ska vara tydligt och varaktigt märkt med UN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. UNnumret ska föregås av UN. Vid sjötransport ska förpackningar alltid märkas med officiell transportbenämning för det förpackade ämnet. 6

7 Exempel på märkning/etikettering av gods Om ett extra ytteremballage används för att innesluta flera förpackningar med farligt gods ska detta märkas med texten Overpack samt märkas och etiketteras med samma UN-Nummer och etiketter samt vid sjötransport även officiell transportbenämning för varje slag av farligt gods som det innehåller, såvida inte märkning och etiketter som representerar allt farligt gods i det extra ytteremballaget är synliga. Overpack Overpack Styckegods UN

8 8

9 Högrisk Farligt gods enligt Kapitel 1.10 ADR Visst farligt gods måste skyddas mot brottslig verksamhet såsom stöld och sabotage. Ämnen i nedanstående klasser måste transporteras i låsta lastutrymmen och förvaras i låsta utrymmen på terminal och får bara lämnas ut för transport till chaufför som är känd och kan legitimera sig. Gods med någon av etiketterna nedan ska låsas in i värderum eller motsvarande säkert utrymme. Riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3C, 1.4, och 1.5 Observera i riskgrupp 1.4 gäller detta endast UN Nummer 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 och Gaser tillhörande gruppen T Okänsliggjorda explosivämnen Giftiga ämnen tillhörande förpackningsgrupp 1 Smittförande ämnen UN2814 och UN2900 9

10 Begränsad mängd/limited Quantity Begränsade kvantiteter En möjlighet att transportera farligt gods med lättnader från bestämmelserna i ADR/ IMDG är att transportera ämnen och föremål i mindre förpackningar. De mängder som får transporteras på detta sätt varierar från UN-nummer till UN-nummer. Man har bestämt en maximal vikt/volym per inneremballage samt en maximal totalvikt/volym per kolli. Vilken volym-/viktbegränsning som gäller för varje UN-nummer hittar man i respektive regelverk. Högsta tillåtna bruttovikt får inte överstiga 30 kg för sammansatta förpackningar och 20 kg för brickor med sträck- eller krympfilm. Ämnet ska transporteras i en sammansatt förpackning (t ex plastflaska i wellåda) som motsvarar kraven i förpackningsbestämmelserna men inte behöver vara godkänd. Vid transport av begränsad mängd behövs normalt inte någon farligt gods dokumentation, såvida sändningen inte ska transporteras till sjöss då det krävs en fullständig godsdeklaration med tillägget Limited Quantity eller LTD QTY. Kollin ska vara märkta med UN-nummer (minst 6 mm höga siffror) föregånget av bokstäverna UN. När flera ämnen med olika UN-nummer finns i ett och samma kolli, ska detta märkas med samtliga UNnummer eller med bokstäverna LQ ; denna märkning ska omges av en 2 mm tjock linje som bildar en kvadrat med minst 10 cm sida, ställd på ett hörn. Om kollits storlek så kräver får märkningen så länge den är fullt synlig ha mindre dimensioner än 10 x 10 cm. Vid transport på väg i enlighet med ADR krävs ingen godsdeklaration för begränsade mängder. Observera att märkningen LQ inte är tillåten vid sjötransport samt att en godsdeklaration krävs. Transporteras Begränsade mängder enligt Östersjöavtalet behövs ingen godsdeklaration men man måste i fraktsedeln skriva texten Begränsad Mängd Klass XX (ersätt XX med den eller de klasser som avses). 10

11 Reducerade mängder/excepted Quantities ADR och IMDG Väldigt små mängder farligt gods (max 30 gram eller ml) i ytterförpackning (max 1 kg) får transporteras undantagna bestämmelserna i ADR och IMDG med undantag av kapitel 1.3 utbildning, kapitel 2 klassificering och förpackningsgrupp samt kapitel , , och förpackningsbestämmelser. I tabell A, kolumn 7b i respektive regelverk får man en kod, E0 E5, och kan då använda tabellen för att få maximal storlek på inneroch ytterförpackning. Antal kollin i container eller fordon får vara högst Om transporten följs av sjöfraktsedel, flygfraktsedel eller CMR/CIM-fraktsedel ska Farligt gods i reducerade mängder samt antalet kollin skrivas i ett av dessa dokument. KOD Högsta nettomängd per innerförpackning (i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser) Högsta nettomängd per ytterförpackning (i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser, eller summan av gram och ml vid samemballering) E0 Ej tillåten i reducerade mängder Ej tillåten i reducerade mängder E E E E E Varje kolli innehållande reducerade mängder ska märkas med en symbol, röd eller svart, med parallella snedställda streck som ram i storlek 10 x 10 cm innehållande en cirkel med ett stort E samt första eller enda siffran för klassen. Om det inte finns på annat ställe på förpackningen ska det även finnas namn på avsändare eller mottagare. * ** 11

12 Checklista bokning Bokning av farligt gods Utöver de vanliga bokningsuppgifterna fråga efter: UN-nummer och klass Klass 1: Fråga om riskgrupp, samhanteringsgrupp och nettovikt. Detta behövs för samlastning, speciella krav på fordon samt tillstånd från polisen, etc. Detta gods följer ej turlistan. Stäm av med trafikledningen när DB Schenker kan köra godset innan du bekräftar bokningen till kund. Klass 2: Vilken etikettgrupp tillhör gasen. I vissa fall finns krav på ventilation av lastutrymmet samt speciell skyddsutrustning för fordonsbemanningen. Klass 4.1, 5.2 och 6.2: Är temperaturreglering ett krav? Om svaret är ja, tag ej bokningen. DB Schenker kan ej transportera temperaturreglerade ämnen. Klass 6.1 och 6.2: Kan ge problem vid samlastning med konsumtionsvaror pga separationskrav. Informera om att turlistan inte kan hållas i alla situationer pga detta. Klass 7: Transporteras endast som undantaget kolli, endast UN Ska sändningen transporteras till sjöss ska det alltid finnas godsdeklaration enligt IMDG-koden såvida inte Östersjöavtalet tillämpas då man transporterar till sjöss med godsdeklaration enligt ADR. Rekommendation i både ADR och IMDG är att använda Blankett för Multimodal Transport av Farligt Gods för deklaration av farligt gods. Vid transport av Begränsade Mängder enligt Östersjöavtalet måste texten Begränsad mängd klass xx skrivas i fraktsedeln, eftersom det inte krävs någon godsdeklaration för begränsade mängder enligt ADR. Ytterligare uppgifter som krävs enligt IMDG i en godsdeklaration är t ex Flampunkt för brandfarliga vätskor, orden Limited Quantity eller LTD QTY vid transport av begränsade mängder. Godsdeklarationen för sjötransport skrivs alltid på engelska. Information som bör förmedlas till chaufför är: UN nummer och klass Eventuell tunnelrestriktionskod Om godset är högrisk farligt gods 12

13 Checklista chaufför Förutom allmän kontroll av godset ska chauffören även kontrollera: Innan lastning: Giltigt förarintyg finns. Fordonsutrustning finns och fungerar. Skyltar, brandsläckare, 1 stoppklots/fordon, 2 lampor med orange blinkande sken alternativt 2 varningstrianglar eller 2 koner, varningsväst samt gnistfri ficklampa. För brandsläckare gäller att vid totalvikt över 7,5 ton ska finnas sammanlagt 12 kg pulverkapacitet, 3,5 till 7,5 tons totalvikt 8 kg pulverkapacitet samt under 3,5 ton totalvikt totalt 4 kg pulverkapacitet. Rätt skyddsutrustning finns. (Står angivet i den skriftliga instruktionen.) Godset kan samlastas med det gods som redan är lastat. Tag reda på och följ lokala anvisningar på lastnings- och lossningsplatsen. Gods och handlingar: Emballaget är helt och rent. Antal förpackningar stämmer. Godset är etiketterat och märkt med UN + UN-nummer enligt godsdeklarationen. Godsdeklarationen innehåller den information som regelverket föreskriver: UN + UN-nr, officiell transportbenämning, etikettnummer (sekundäretiketter inom parentes), förpackningsgrupp, tunnelrestriktionskod. Skriftliga Instruktionen finns på ditt språk lätt åtkomligt i förarhytten. Eventuella dispenser finns med. Lastning och transport: Hantera godset på ett sådant sätt att olycksrisken minimeras. Utfärda lastplan och markera var farligt gods är lastat på fordonet (gäller fjärrlinjer). Skylta och etikettera fordonet/transportenheten. Förvara dokumentation om farligt gods åtskilt från andra transporthandlingar. Följ övriga bestämmelser som gäller för det gods som är lastat vad gäller t ex ventilation, lastsäkring, vägval och övervakning. Rapportera olyckor och tillbud snarast till närmaste chef. Kan du inte lasta på grund av fel som är kopplade till gods eller dokumentation kontakta avsändaren. Finns brister med fordonet kontakta din trafikledning. Lossning: Före lossning: kontrollera vilka lossningsföreskrifter som gäller hos mottagaren. Efter lossning: överlämna transporthandlingar till mottagaren, behåll kvitterad del. Rengör fordonet vid behov. Utskriven på rätt språk: Nationellt på svenska. Vid export på svenska samt på engelska, tyska eller franska. Vid import på avsändarlandets språk samt på engelska, tyska eller franska. 13

14 Checklista terminal Vid inlämnande till terminal kontrolleras alltid: Godset helt och rent. Att antal kolli stämmer enligt fraktsedel. Att märkning och etiketter är samma UN-nummer och klass som i godsdeklarationen. Att vid sjötransport officiell transportbenämning finns på godset, samma namn som i godsdeklaration. Om avvikelse konstateras enligt ovanstående kontakta resursperson eller arbetsledare. Är godset högrisk farligt gods följ lokal instruktion. 14

15 Fordonsskyltning och storetikettering av lastbärare Stycke-/partigods: Orange skylt framtill och baktill på transportenheten, väl synlig och fastsatt. IBC kallas även småbulkbehållare och är etiketterade som vanligt styckegods. Fordonet skyltas som för vanligt styckegods. För vissa klasser, se nedan, tillkommer viss kompletterande etikettering. Explosivt: Fordonet ska etiketteras på båda sidor samt baktill med likadana etiketter som godset har (dock i större format, 25x25 cm), i övrigt som vanligt styckegods. Radioaktivt: Radioaktiv etikett (25x25 cm) på båda sidor samt baktill på fordonet, i övrigt som vid vanligt styckegods. Hur ser man skillnad på en IBC och en container? Skillnaden framgår i godsdeklarationen vid typ av förpackning. Är du osäker så måste du fråga om detta. Ovanstående regler gäller även uppställda släp och växelflak i inrikes trafik. Container: Ska etiketteras på alla fyra sidor. Om etiketterna på tankcontainern/containern inte är synliga utifrån ska fordonet vara etiketterat på samma sätt som containern, på båda sidor och baktill. 15

16 Etikettering och märkning av lastbärare för sjötransport Lastbärare där etiketterna på förpackningar inte är klart och tydligt synliga utifrån ska etiketteras med motsvarande etiketter som finns på förpackningarna. Dessa etiketter ska ha storleken 25x25 cm, så kallade placards. Bulkcontainers med farligt gods i fast form ska även dessa märkas med UN-nummer. Observera! Lastbärare innehållande klass 1 ska aldrig märkas med UN-nummer. Lastas flera olika klasser farligt gods på samma lastbärare behöver inte placards för sekundär fara användas om dessa redan finns representerade som primär fara. Placards för klass 1.4S, Limited Quantity och undantagna kolli klass 7 ska inte sättas på lastbärare. Container och semitrailer (trailer utan dragbil) ska etiketteras på alla fyra sidorna. UN + UN-numret ska visas med minst 65 mm höga siffror antingen i en vit ruta på respektive placard eller på en orange 120 mm hög och 300 mm bred orange etikett placerad intill tillhörande placard. Lastbärare innehållande Marine Pollutants ska etiketteras med den förstorade rektangulära etiketten (minst 250 mm sida) föreställande det döda trädet och fisken. Trailer med dragbil, bil och bil+släp ska etiketteras åtminstone på sidorna och baktill. Märkning med UN-nummer ska göras på lastbärare som innehåller förpackat farligt gods med ett enda UN-nummer och där bruttovikten för detta enda ämne överstiger kg. Lastbärare innehållande farligt gods som Limited Quantities och inget annat farligt gods behöver inte etiketteras men måste märkas med texten LIMITED QUANTITIES eller LTD QTY med minst 65 mm höga bokstäver. Samlastningsbestämmelser vägtransport Samlastningen utgår från etiketterna på godset: Etikett 2 9 Får samlastas med varandra samt med kollin med etikett 1.4S. Etikett 1.4S Får samlastas med kollin märkta med etikett från klass 2 9. Etikett 9 Klass 9 UN 2990 och 3072 får samlastas med gods med etikett 1, 1.4, 1.5 och

17 Transport av explosivämne Samlastningstabell ( ) Samhanteringsgrupp A B C D E F G H J L N S A X B X a) X C X X X X b), c) X D a) X X X X b), c) X E X X X X b), c) X F X X G X X X X X H X X J X X L d) N b), c) b), c) b), c) b) X S X X X X X X X X X X X= samlastning tillåten a) godkänd skyddscontainer måste användas b) se regelverket, specialfall c) om N samlastas med C, D eller E ska N behandlas som om det vore D d) L får samlastas med ämnen och föremål av samma slag i denna samhanteringsgrupp Högsta tillåtna nettovikt av explosivämne i kg av gods i klass 1 på en transportenhet ( ) Transportenhet Riskgrupp och 1.6 Tömda, ej rengjorda förpackningar Samhanteringsgrupp 1.1 A Ej 1.1 A Ej 1.4 S 1.4 S EX II 6, obegränsat obegränsat EX III 18, obegränsat obegränsat Då ämnen och föremål i olika riskgrupper i klass 1 lastas på en transportenhet, i enlighet med samlastningföreskrifterna i , ska lasten som helhet räknas som tillhörande den högsta riskgruppen (i ordningen 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Emellertid ska den totala vikten explosivämne i samhanteringsgrupp S inte medräknas avseende begränsningen av transporterad mängd. Då ämnen klassificerade som 1.5D transporteras på en transportenhet tillsammans med ämnen eller föremål i riskgrupp 1.2 ska hela lasten betraktas som tillhörande riskgrupp 1.1. Nationellt/Internationellt Fordonet måste vara godkänt som EX II eller EX III. Certifikat måste finnas med under färd. 17

18 Separation och samlastning vid sjötransport För generell separation mellan olika klasser farligt gods måste tabellen i kapitel IMDG-koden användas (se nedan) på så sätt att finns det något krav på separation i tabellen kan man inte lasta godset i samma lastbärare. Dessutom måste man kontrollera kolumn 16 i Dangerous goods list om det finns något särskilt krav på separation för just de ämnena eftersom detta har företräde framför de generella separationskraven. Observera att det kan finnas separationskrav för ett ämne i DGL även om man finner ett kryss i skärningspunkten mellan klasserna i tabellen. Klass , 1.2, 1.5 * * * X 1.3, 1.6 * * * X 1.4 * * * X X X X X X 2 2 X X X X X 1 X 1 X X 1 X 2 1 X X X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X X X X X 3 2 X X X X X X 1 X 1 2 X X X X X X X 1 X 1 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X X 3 3 X X 3 X 2 X X X X X 3 2 X X 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X 1. Separationsgrad Skilt från tillämpas. 2. Separationsgrad Avskilt med däck eller skott från tillämpas. 3. Separationsgrad Avskilt med lastrum eller avdelning från tillämpas. 4. Separationsgrad Avskilt långskepps med lastrum eller avdelning från tillämpas. X. Inga GENERELLA separationskrav. Sök på varans individuella uppslag efter eventuella särskilda separationskrav. * Separation inom klass 1 återfinns i Volym 1, del 7, avsnitt

19 Säkerhetsrådgivare, Schenker AB Marie Enqvist, Umeå Peter Gundel, Malmö Hans Carlheim, Jönköping Håkan Holmgren, Borlänge Checklista vid olycka, spill, läckage av farligt gods Sätt dig i säkerhet och varna andra. Överblicka läget, läs igenom Skriftliga instruktioner ytterligare en gång. Beroende på omfattningen bör du göra följande bedömningar: Kan du åtgärda detta själv? om svaret är NEJ, ring räddningstjänsten 112 om svaret är JA, tag först kontakt enligt punkten nedan och därefter enligt Skriftliga instruktionerna. Kontakta förman/annan ansvarig på den plats du befinner dig för råd och anvisningar (Varje företag/terminal ska ha rutiner för hur man går tillväga i sådana här fall.) Tag hand om resterna och placera dessa på anvisad plats. (Enligt de anvisningar som finns på det företag eller vid den terminal du befinner dig.) Underrätta ansvarig på åkeriet eller säkerhetsrådgivaren. (Vet du vem som är säkerhetsrådgivare på ditt företag?) När allt är klart och iordningställt skriv olycksrapport 19

20 Schenker AB Division Land Göteborg Art.nr 0819 ASR Reklambyrå Januari 2010 EskilsTryckeri, Borås

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer

Road Cargo Produktvillkor

Road Cargo Produktvillkor Road Cargo Produktvillkor För varje avtal om transport av gods, inrikes eller till/från Sverige som träffas mellan Road Cargo och transportkunden gäller dessa Produktvillkor om inte annat avtalas. Produktvillkoren

Läs mer

Produktvillkor Green Cargo Bil

Produktvillkor Green Cargo Bil Produktvillkor Green Cargo Bil 1. Transportbeställning Beställning av transport ska göras till Green Cargo Kundservice mot gällande avtal senast kl. 16.00 vardagen innan transport om inget annat avtalats.

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

Fumigation av fraktcontainrar. En rapport om fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder EMELIE LYSBERG

Fumigation av fraktcontainrar. En rapport om fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder EMELIE LYSBERG Fumigation av fraktcontainrar En rapport om fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik EMELIE LYSBERG Institutionen för Kemi-

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual

PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual PISA 2009 Main Survey SkolAnsvarigs Manual Final Version Januari 2009 Core A Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) capstan Linguistic Quality Control Deutsches Institut für Pädagogische

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer