Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods."

Transkript

1 Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket.

2 Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter 2 3 Multimodalblankett med förklaring 4 5 Östersjöavtalet 6 Krav på godset, märkning etikettering 6 7 Högrisk farligt gods 9 Begränsade mängder och Reducerade mängder Checklista bokning 12 Checklista chaufför 13 Checklista terminal 14 Märkning och etikettering av fordon Samlastning ADR, IMDG Säkerhetsrådgivare 19 Checklista vid olycka, spill, läckage 19 Klasser och etiketter Explosiva ämnen och föremål 2 Komprimerade, kondenserade och under tryck lösta gaser 3 Brandfarliga vätskor 2

3 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska Peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål Övrig märkning Miljöfarliga ämnen Riktningspilar 3

4 Godsdeklaration för väg och sjö Blankett för Multimodal transport av farligt gods. Denna blankett får användas som farligt godsdeklaration eftersom den uppfyller kraven i SOLAS 74, kapitel VII, regel 5 och MARPOL 73/78, bihang III, regel Avsändare 2. Godsdeklaration nummer 1 3. Sida 1 av...sidor 4. Transportörens referens 5. Speditörens referens 6. Mottagare 7. Transportör (ifylles av transportören) 6 AVSÄNDARDEKLARATION Härmed intygar jag att innehållet i denna sändning är fullständigt och noggrant beskrivet av nedan angivna korrekta transportbenämning och är rätt klassificerat, förpackat, märkt och etiketterat, och att det enligt tillämpliga internationella och nationella bestämmelser i alla avseenden befinner sig i ett för transporten lämpligt tillstånd Denna sändning uppfyller föreskrivna gränsvärden för (stryk det ej tillämpliga) PASSAGERAR- OCH FRAKTFLYG ENDAST FRAKTFLYG 10. Fartygs-/flightnummer och 11. Hamn/lastningsplats datum 9. Övrig hanteringsinformation Hamn/lossningsplats 13. Destination 14. Transportmärkning Antal och typ av kollin, godsbeskrivning Bruttovikt (kg) Nettovikt Volym (m 3 ) Containerns identifieringsnummer/ Fordonets registreringsnummer 16. Sigillnummer 17. Mått och typ av container/fordon 18. Taravikt (kg) 19. Total bruttovikt (kg) (taravikt inräknad) STUVNINGSINTYG Härmed förklarar jag att ovan beskrivet gods stuvats i ovan angiven container/ovan angivet fordon enligt gällande bestämmelser*. SKA FÖR VARJE LASTNING I CONTAINER/ FORDON KOMPLETTERAS OCH UNDER- TECKNAS AV DEN PERSON SOM ÄR ANSVARIG FÖR STUVNINGEN/LASTNINGEN 21. MOTTAGNINGSBEKRÄFTELSE Ovan beskrivna antal kollin/containrar/släp har mottagits i gott skick, med undantag av följande: NOTERINGAR AV MOTTAGANDE ORGANISATION: 20. Firmanamn 20 Transportörens namn 22. Firmanamn (för avsändaren som iordningställer detta dokument) 22 Den intygandes namn och funktion Fordonets registreringsnummer Den intygandes namn och funktion Ort och datum Underskrift och datum Ort och datum Den intygandes underskrift FORDONSFÖRARENS UNDERSKRIFT Den intygandes underskrift 4

5 Förklaring till Godsdeklaration för väg och sjö Ruta 1 Avsändare och 1 ruta 6 Mottagare Här finns plats för uppgifter om avsän- 6 dare och mottagare med namn och adress. Ruta 9 Hanteringsinformation 9 Här kan man skriva särskild hanteringsinformation, om det krävs. Ruta 14 Godsbeskrivning 14 Hela denna ruta är för beskrivning av godset (godsdeklaration). Uppgifter i godsdeklaration ADR och IMDG Godsdeklarationen ska vid nationell transport skrivas på svenska. Vid internationell transport ska deklarationen skrivas på avsändarlandets språk och om detta inte är engelska, tyska eller franska ska den även skrivas på något av dessa språk. Vid sjötransport enligt IMDG-koden skrivs godsdeklarationen alltid på engelska, dock kan vid transport ombord svenska fartyg i trafik mellan svenska hamnar godsdeklarationen skrivas på svenska, till exempel mellan Oskarshamn-Visby. Följande ska anges Gemensamt för både väg och sjö: UN + UN-nummer inklusive officiell transportbenämning. Etikettnummer eller klass. För klass 1 klassificeringskod (riskgrupp och samhanteringsgrupp). Sekundäretiketter anges inom parentes. Förpackningsgrupp I, II, III. Får föregås av bokstäverna fg eller pg. Tunnelrestriktionskod vid vägtransport. Antal kolli och typ av förpackning. Total mängd farligt gods (som volym, bruttovikt eller nettovikt). För klass 1 ska även den totala nettovikten explosivämne anges. Avsändarens och mottagarens namn och adress. Uttrycket lösning, blandning, avfall eller tömt ej rengjort ska i förekommande fall anges. Vid sjötransport av brandfarlig vätska ska även flampunkten anges. Uppgifterna ska skrivas i följande ordningsföljd: UN + UN-nummer, transportbenämning, etikettnummer (klassificeringskod), förpackningsgrupp samt tunnelrestriktionskod. Se nedanstående exempel: Väg: UN 1230 Metanol 3 (6.1) II (C/D) Sjö: UN 1230 Metanol 3(6.1) ll FP +12 C Eller som i multimodalblanketten för en kombinerad väg- och sjötransport. Ruta 20 Container/vehicle Packing 20 Certificate (CPC) Den som ansvarar för lastningen av container eller fordon där vägtransporten följs av en sjötransport ska skriva under här eller om annan blankett än multimodal används ska en CPC (Container/vehicle Packing Certificate) bifogas. Ruta 22 Avsändarintygande 22 För sjötransport av farligt gods krävs att den som skriver godsdeklarationen intygar att kraven i regelverket är uppfyllda, se texten i rutan Avsändardeklaration. Antingen skriver man under i ruta 22 eller bifogar en separat försäkran om man inte använder multimodalblanketten. 5

6 Östersjöavtalet Östersjöavtalet är ett avtal mellan de stater som gränsar till Östersjön. Detta avtal säger att man vid transport av förpackat farligt gods inom områden med låg medelvåghöjd (max 2,3 m) samt vid nationella transporter kan samlasta och separera enligt vägreglerna ADR. I högvågområde (min 2,3 m) tillämpas sjöreglerna IMDG. Allt farligt gods som ska transporteras med båt, måste aviseras till rederiet i god tid innan lastning. Tag reda på vad som gäller det rederi som du använder. Ovanstående gäller även vid transport av begränsade mängder. Ytterligare information kan du få av företagets säkerhetsrådgivare. Godset Förutom att godsets förpackning ska vara helt och rent är det fyra detaljer som man i första hand ska kontrollera: Godkända emballage känner man igen genom att emballaget är märkt med en kod, se exempel nedan. UN 1A1/X/250/98/S/SP 319 Om inneremballaget är godkänt så behöver inte ytteremballaget (t ex en overpack) vara godkänt. Kollin ska vara märkta med etikett för det ämnets klass som är förpackat. Kollit ska även vara etiketterat för eventuell sekundärfara. De etiketter som ska sitta på kollit framgår av godsdeklarationen, både primäroch sekundäretiketter. Kollin som innehåller kärl med utifrån ej synliga förslutningsanordningar (korkar) ska på två motstående sidor förses med etiketten denna sida upp (pilar). Om ämnet som är förpackat är farligt för miljön ska det märkas med symbol för miljöfarliga ämnen. Klass 1 kollit ska vara märkt med innehållets officiella transportbenämning, t ex Patroner, handeldvapen. Klass 2 Aerosoler ska märkas med AERO- SOL. IBC över 450 liter ska märkas och etiketteras på två motstående sidor. Kollit ska vara tydligt och varaktigt märkt med UN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. UNnumret ska föregås av UN. Vid sjötransport ska förpackningar alltid märkas med officiell transportbenämning för det förpackade ämnet. 6

7 Exempel på märkning/etikettering av gods Om ett extra ytteremballage används för att innesluta flera förpackningar med farligt gods ska detta märkas med texten Overpack samt märkas och etiketteras med samma UN-Nummer och etiketter samt vid sjötransport även officiell transportbenämning för varje slag av farligt gods som det innehåller, såvida inte märkning och etiketter som representerar allt farligt gods i det extra ytteremballaget är synliga. Overpack Overpack Styckegods UN

8 8

9 Högrisk Farligt gods enligt Kapitel 1.10 ADR Visst farligt gods måste skyddas mot brottslig verksamhet såsom stöld och sabotage. Ämnen i nedanstående klasser måste transporteras i låsta lastutrymmen och förvaras i låsta utrymmen på terminal och får bara lämnas ut för transport till chaufför som är känd och kan legitimera sig. Gods med någon av etiketterna nedan ska låsas in i värderum eller motsvarande säkert utrymme. Riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3C, 1.4, och 1.5 Observera i riskgrupp 1.4 gäller detta endast UN Nummer 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 och Gaser tillhörande gruppen T Okänsliggjorda explosivämnen Giftiga ämnen tillhörande förpackningsgrupp 1 Smittförande ämnen UN2814 och UN2900 9

10 Begränsad mängd/limited Quantity Begränsade kvantiteter En möjlighet att transportera farligt gods med lättnader från bestämmelserna i ADR/ IMDG är att transportera ämnen och föremål i mindre förpackningar. De mängder som får transporteras på detta sätt varierar från UN-nummer till UN-nummer. Man har bestämt en maximal vikt/volym per inneremballage samt en maximal totalvikt/volym per kolli. Vilken volym-/viktbegränsning som gäller för varje UN-nummer hittar man i respektive regelverk. Högsta tillåtna bruttovikt får inte överstiga 30 kg för sammansatta förpackningar och 20 kg för brickor med sträck- eller krympfilm. Ämnet ska transporteras i en sammansatt förpackning (t ex plastflaska i wellåda) som motsvarar kraven i förpackningsbestämmelserna men inte behöver vara godkänd. Vid transport av begränsad mängd behövs normalt inte någon farligt gods dokumentation, såvida sändningen inte ska transporteras till sjöss då det krävs en fullständig godsdeklaration med tillägget Limited Quantity eller LTD QTY. Kollin ska vara märkta med UN-nummer (minst 6 mm höga siffror) föregånget av bokstäverna UN. När flera ämnen med olika UN-nummer finns i ett och samma kolli, ska detta märkas med samtliga UNnummer eller med bokstäverna LQ ; denna märkning ska omges av en 2 mm tjock linje som bildar en kvadrat med minst 10 cm sida, ställd på ett hörn. Om kollits storlek så kräver får märkningen så länge den är fullt synlig ha mindre dimensioner än 10 x 10 cm. Vid transport på väg i enlighet med ADR krävs ingen godsdeklaration för begränsade mängder. Observera att märkningen LQ inte är tillåten vid sjötransport samt att en godsdeklaration krävs. Transporteras Begränsade mängder enligt Östersjöavtalet behövs ingen godsdeklaration men man måste i fraktsedeln skriva texten Begränsad Mängd Klass XX (ersätt XX med den eller de klasser som avses). 10

11 Reducerade mängder/excepted Quantities ADR och IMDG Väldigt små mängder farligt gods (max 30 gram eller ml) i ytterförpackning (max 1 kg) får transporteras undantagna bestämmelserna i ADR och IMDG med undantag av kapitel 1.3 utbildning, kapitel 2 klassificering och förpackningsgrupp samt kapitel , , och förpackningsbestämmelser. I tabell A, kolumn 7b i respektive regelverk får man en kod, E0 E5, och kan då använda tabellen för att få maximal storlek på inneroch ytterförpackning. Antal kollin i container eller fordon får vara högst Om transporten följs av sjöfraktsedel, flygfraktsedel eller CMR/CIM-fraktsedel ska Farligt gods i reducerade mängder samt antalet kollin skrivas i ett av dessa dokument. KOD Högsta nettomängd per innerförpackning (i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser) Högsta nettomängd per ytterförpackning (i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser, eller summan av gram och ml vid samemballering) E0 Ej tillåten i reducerade mängder Ej tillåten i reducerade mängder E E E E E Varje kolli innehållande reducerade mängder ska märkas med en symbol, röd eller svart, med parallella snedställda streck som ram i storlek 10 x 10 cm innehållande en cirkel med ett stort E samt första eller enda siffran för klassen. Om det inte finns på annat ställe på förpackningen ska det även finnas namn på avsändare eller mottagare. * ** 11

12 Checklista bokning Bokning av farligt gods Utöver de vanliga bokningsuppgifterna fråga efter: UN-nummer och klass Klass 1: Fråga om riskgrupp, samhanteringsgrupp och nettovikt. Detta behövs för samlastning, speciella krav på fordon samt tillstånd från polisen, etc. Detta gods följer ej turlistan. Stäm av med trafikledningen när DB Schenker kan köra godset innan du bekräftar bokningen till kund. Klass 2: Vilken etikettgrupp tillhör gasen. I vissa fall finns krav på ventilation av lastutrymmet samt speciell skyddsutrustning för fordonsbemanningen. Klass 4.1, 5.2 och 6.2: Är temperaturreglering ett krav? Om svaret är ja, tag ej bokningen. DB Schenker kan ej transportera temperaturreglerade ämnen. Klass 6.1 och 6.2: Kan ge problem vid samlastning med konsumtionsvaror pga separationskrav. Informera om att turlistan inte kan hållas i alla situationer pga detta. Klass 7: Transporteras endast som undantaget kolli, endast UN Ska sändningen transporteras till sjöss ska det alltid finnas godsdeklaration enligt IMDG-koden såvida inte Östersjöavtalet tillämpas då man transporterar till sjöss med godsdeklaration enligt ADR. Rekommendation i både ADR och IMDG är att använda Blankett för Multimodal Transport av Farligt Gods för deklaration av farligt gods. Vid transport av Begränsade Mängder enligt Östersjöavtalet måste texten Begränsad mängd klass xx skrivas i fraktsedeln, eftersom det inte krävs någon godsdeklaration för begränsade mängder enligt ADR. Ytterligare uppgifter som krävs enligt IMDG i en godsdeklaration är t ex Flampunkt för brandfarliga vätskor, orden Limited Quantity eller LTD QTY vid transport av begränsade mängder. Godsdeklarationen för sjötransport skrivs alltid på engelska. Information som bör förmedlas till chaufför är: UN nummer och klass Eventuell tunnelrestriktionskod Om godset är högrisk farligt gods 12

13 Checklista chaufför Förutom allmän kontroll av godset ska chauffören även kontrollera: Innan lastning: Giltigt förarintyg finns. Fordonsutrustning finns och fungerar. Skyltar, brandsläckare, 1 stoppklots/fordon, 2 lampor med orange blinkande sken alternativt 2 varningstrianglar eller 2 koner, varningsväst samt gnistfri ficklampa. För brandsläckare gäller att vid totalvikt över 7,5 ton ska finnas sammanlagt 12 kg pulverkapacitet, 3,5 till 7,5 tons totalvikt 8 kg pulverkapacitet samt under 3,5 ton totalvikt totalt 4 kg pulverkapacitet. Rätt skyddsutrustning finns. (Står angivet i den skriftliga instruktionen.) Godset kan samlastas med det gods som redan är lastat. Tag reda på och följ lokala anvisningar på lastnings- och lossningsplatsen. Gods och handlingar: Emballaget är helt och rent. Antal förpackningar stämmer. Godset är etiketterat och märkt med UN + UN-nummer enligt godsdeklarationen. Godsdeklarationen innehåller den information som regelverket föreskriver: UN + UN-nr, officiell transportbenämning, etikettnummer (sekundäretiketter inom parentes), förpackningsgrupp, tunnelrestriktionskod. Skriftliga Instruktionen finns på ditt språk lätt åtkomligt i förarhytten. Eventuella dispenser finns med. Lastning och transport: Hantera godset på ett sådant sätt att olycksrisken minimeras. Utfärda lastplan och markera var farligt gods är lastat på fordonet (gäller fjärrlinjer). Skylta och etikettera fordonet/transportenheten. Förvara dokumentation om farligt gods åtskilt från andra transporthandlingar. Följ övriga bestämmelser som gäller för det gods som är lastat vad gäller t ex ventilation, lastsäkring, vägval och övervakning. Rapportera olyckor och tillbud snarast till närmaste chef. Kan du inte lasta på grund av fel som är kopplade till gods eller dokumentation kontakta avsändaren. Finns brister med fordonet kontakta din trafikledning. Lossning: Före lossning: kontrollera vilka lossningsföreskrifter som gäller hos mottagaren. Efter lossning: överlämna transporthandlingar till mottagaren, behåll kvitterad del. Rengör fordonet vid behov. Utskriven på rätt språk: Nationellt på svenska. Vid export på svenska samt på engelska, tyska eller franska. Vid import på avsändarlandets språk samt på engelska, tyska eller franska. 13

14 Checklista terminal Vid inlämnande till terminal kontrolleras alltid: Godset helt och rent. Att antal kolli stämmer enligt fraktsedel. Att märkning och etiketter är samma UN-nummer och klass som i godsdeklarationen. Att vid sjötransport officiell transportbenämning finns på godset, samma namn som i godsdeklaration. Om avvikelse konstateras enligt ovanstående kontakta resursperson eller arbetsledare. Är godset högrisk farligt gods följ lokal instruktion. 14

15 Fordonsskyltning och storetikettering av lastbärare Stycke-/partigods: Orange skylt framtill och baktill på transportenheten, väl synlig och fastsatt. IBC kallas även småbulkbehållare och är etiketterade som vanligt styckegods. Fordonet skyltas som för vanligt styckegods. För vissa klasser, se nedan, tillkommer viss kompletterande etikettering. Explosivt: Fordonet ska etiketteras på båda sidor samt baktill med likadana etiketter som godset har (dock i större format, 25x25 cm), i övrigt som vanligt styckegods. Radioaktivt: Radioaktiv etikett (25x25 cm) på båda sidor samt baktill på fordonet, i övrigt som vid vanligt styckegods. Hur ser man skillnad på en IBC och en container? Skillnaden framgår i godsdeklarationen vid typ av förpackning. Är du osäker så måste du fråga om detta. Ovanstående regler gäller även uppställda släp och växelflak i inrikes trafik. Container: Ska etiketteras på alla fyra sidor. Om etiketterna på tankcontainern/containern inte är synliga utifrån ska fordonet vara etiketterat på samma sätt som containern, på båda sidor och baktill. 15

16 Etikettering och märkning av lastbärare för sjötransport Lastbärare där etiketterna på förpackningar inte är klart och tydligt synliga utifrån ska etiketteras med motsvarande etiketter som finns på förpackningarna. Dessa etiketter ska ha storleken 25x25 cm, så kallade placards. Bulkcontainers med farligt gods i fast form ska även dessa märkas med UN-nummer. Observera! Lastbärare innehållande klass 1 ska aldrig märkas med UN-nummer. Lastas flera olika klasser farligt gods på samma lastbärare behöver inte placards för sekundär fara användas om dessa redan finns representerade som primär fara. Placards för klass 1.4S, Limited Quantity och undantagna kolli klass 7 ska inte sättas på lastbärare. Container och semitrailer (trailer utan dragbil) ska etiketteras på alla fyra sidorna. UN + UN-numret ska visas med minst 65 mm höga siffror antingen i en vit ruta på respektive placard eller på en orange 120 mm hög och 300 mm bred orange etikett placerad intill tillhörande placard. Lastbärare innehållande Marine Pollutants ska etiketteras med den förstorade rektangulära etiketten (minst 250 mm sida) föreställande det döda trädet och fisken. Trailer med dragbil, bil och bil+släp ska etiketteras åtminstone på sidorna och baktill. Märkning med UN-nummer ska göras på lastbärare som innehåller förpackat farligt gods med ett enda UN-nummer och där bruttovikten för detta enda ämne överstiger kg. Lastbärare innehållande farligt gods som Limited Quantities och inget annat farligt gods behöver inte etiketteras men måste märkas med texten LIMITED QUANTITIES eller LTD QTY med minst 65 mm höga bokstäver. Samlastningsbestämmelser vägtransport Samlastningen utgår från etiketterna på godset: Etikett 2 9 Får samlastas med varandra samt med kollin med etikett 1.4S. Etikett 1.4S Får samlastas med kollin märkta med etikett från klass 2 9. Etikett 9 Klass 9 UN 2990 och 3072 får samlastas med gods med etikett 1, 1.4, 1.5 och

17 Transport av explosivämne Samlastningstabell ( ) Samhanteringsgrupp A B C D E F G H J L N S A X B X a) X C X X X X b), c) X D a) X X X X b), c) X E X X X X b), c) X F X X G X X X X X H X X J X X L d) N b), c) b), c) b), c) b) X S X X X X X X X X X X X= samlastning tillåten a) godkänd skyddscontainer måste användas b) se regelverket, specialfall c) om N samlastas med C, D eller E ska N behandlas som om det vore D d) L får samlastas med ämnen och föremål av samma slag i denna samhanteringsgrupp Högsta tillåtna nettovikt av explosivämne i kg av gods i klass 1 på en transportenhet ( ) Transportenhet Riskgrupp och 1.6 Tömda, ej rengjorda förpackningar Samhanteringsgrupp 1.1 A Ej 1.1 A Ej 1.4 S 1.4 S EX II 6, obegränsat obegränsat EX III 18, obegränsat obegränsat Då ämnen och föremål i olika riskgrupper i klass 1 lastas på en transportenhet, i enlighet med samlastningföreskrifterna i , ska lasten som helhet räknas som tillhörande den högsta riskgruppen (i ordningen 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Emellertid ska den totala vikten explosivämne i samhanteringsgrupp S inte medräknas avseende begränsningen av transporterad mängd. Då ämnen klassificerade som 1.5D transporteras på en transportenhet tillsammans med ämnen eller föremål i riskgrupp 1.2 ska hela lasten betraktas som tillhörande riskgrupp 1.1. Nationellt/Internationellt Fordonet måste vara godkänt som EX II eller EX III. Certifikat måste finnas med under färd. 17

18 Separation och samlastning vid sjötransport För generell separation mellan olika klasser farligt gods måste tabellen i kapitel IMDG-koden användas (se nedan) på så sätt att finns det något krav på separation i tabellen kan man inte lasta godset i samma lastbärare. Dessutom måste man kontrollera kolumn 16 i Dangerous goods list om det finns något särskilt krav på separation för just de ämnena eftersom detta har företräde framför de generella separationskraven. Observera att det kan finnas separationskrav för ett ämne i DGL även om man finner ett kryss i skärningspunkten mellan klasserna i tabellen. Klass , 1.2, 1.5 * * * X 1.3, 1.6 * * * X 1.4 * * * X X X X X X 2 2 X X X X X 1 X 1 X X 1 X 2 1 X X X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X X X X X 3 2 X X X X X X 1 X 1 2 X X X X X X X 1 X 1 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X X 3 3 X X 3 X 2 X X X X X 3 2 X X 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X 1. Separationsgrad Skilt från tillämpas. 2. Separationsgrad Avskilt med däck eller skott från tillämpas. 3. Separationsgrad Avskilt med lastrum eller avdelning från tillämpas. 4. Separationsgrad Avskilt långskepps med lastrum eller avdelning från tillämpas. X. Inga GENERELLA separationskrav. Sök på varans individuella uppslag efter eventuella särskilda separationskrav. * Separation inom klass 1 återfinns i Volym 1, del 7, avsnitt

19 Säkerhetsrådgivare, Schenker AB Marie Enqvist, Umeå Peter Gundel, Malmö Hans Carlheim, Jönköping Håkan Holmgren, Borlänge Checklista vid olycka, spill, läckage av farligt gods Sätt dig i säkerhet och varna andra. Överblicka läget, läs igenom Skriftliga instruktioner ytterligare en gång. Beroende på omfattningen bör du göra följande bedömningar: Kan du åtgärda detta själv? om svaret är NEJ, ring räddningstjänsten 112 om svaret är JA, tag först kontakt enligt punkten nedan och därefter enligt Skriftliga instruktionerna. Kontakta förman/annan ansvarig på den plats du befinner dig för råd och anvisningar (Varje företag/terminal ska ha rutiner för hur man går tillväga i sådana här fall.) Tag hand om resterna och placera dessa på anvisad plats. (Enligt de anvisningar som finns på det företag eller vid den terminal du befinner dig.) Underrätta ansvarig på åkeriet eller säkerhetsrådgivaren. (Vet du vem som är säkerhetsrådgivare på ditt företag?) När allt är klart och iordningställt skriv olycksrapport 19

20 Schenker AB Division Land Göteborg Art.nr 0819 ASR Reklambyrå Januari 2010 EskilsTryckeri, Borås

2016-2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS

2016-2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2016-2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2017-3 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med -S avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2010:114 Utkom från trycket den 16 mars 2010 beslutade den

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,

Läs mer

Nya regler för transport av farligt gods

Nya regler för transport av farligt gods Nya regler för transport av farligt gods Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015. Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan tillämpas. Glöm inte

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Distansutbildning för transport av farligt gods i mindre mängder Utbildningsmaterial för dem som har kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel

Distansutbildning för transport av farligt gods i mindre mängder Utbildningsmaterial för dem som har kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel Distansutbildning för transport av farligt gods i mindre mängder Utbildningsmaterial för dem som har kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel Ovarsamhet med farligt gods kan få allvarliga konsekvenser

Läs mer

NYHETER IMDG-koden 2017

NYHETER IMDG-koden 2017 Från och med den 1 januari 2017 får IMDG-koden, amendment 38-16 att börja tillämpas. Precis som vid tidigare utgåvor så är det först den 1 januari 2018 som dessa reviderade bestämmelser blir tvingande

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier Litiumbatterier (Li Ion) måste hanteras som farligt gods (ADR)när man transporterar dem. Det innebär merarbete med Godsdeklaration. Vid service eller reparationer

Läs mer

Bilaga B. Del 8. Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Bilaga B. Del 8. Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation Bilaga B Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 1081 1082 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 8 Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning

Läs mer

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012.

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2012:5 Utkom från trycket

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser Explosiva ämnen och föremål 1 1.5 1.6 Explosiva ämnen och föremål 1.4 Brandfarliga gaser 2.1 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 2.2 Giftiga gaser 2.3 8. Flyktutrustning för varje medlem i. Till exempel

Läs mer

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd Från och med den 1 januari 2017 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv.

1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv. 2012-10-31 Instruktion för retursändning av köldmediecylindrar 1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv. 2. Alla cylindrar ska vara försedda med en köldmedieflagga där

Läs mer

Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som gods som är förpackat för detaljhandelsförsäljning,

Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som gods som är förpackat för detaljhandelsförsäljning, Fördjupning Privatpersoner som transporterar farligt gods (1.1.3.1, 1.1.3.3) Bestämmelserna i ADR-S/RID-S gäller inte vid en transport av farligt gods som en privatperson genomför under förutsättning att

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 709 710 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

KURSPLAN ADR FÖRARUTBILDNING. Grundkurs (inklusive web) Repetitionsutbildning

KURSPLAN ADR FÖRARUTBILDNING. Grundkurs (inklusive web) Repetitionsutbildning KURSPLAN ADR FÖRARUTBILDNING Kursplan - 1 (7) 1. INLEDNING Denna kursplan omfattar ADR, repetitionsutbildning och är tillämpbar för sådana förarkurser som regleras genom Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2015/2016

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2015/2016 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2015/2016 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2015/2016 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods B5.1 Allmänt I avsnitt 6.1 beskrivs kortfattat IMDG-kodens 9 farlighetsklasser för emballerat farligt gods som transporteras till sjöss. I kodens kapitel

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Josefine Gullö Camilla Oscarsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt i ADR-S1

Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt i ADR-S1 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt 9.1.3 i ADR-S1 De numrerade rutorna i certifikatet om godkännande av fordon som transporterar farligt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen Tanktransportdagarna 7 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Multilaterala avtal Nyheter i ADR/RID 2017 Magnus Nygren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Nyheter ADR/RID fördjupning

Nyheter ADR/RID fördjupning Nyheter ADR/RID fördjupning Kombitrafik (1.1.4.4) endast RID Hela delavsnittet 1.1.4.4 om kombitransport har ändrats då alla bestämmelser om kombitrafik placerats på ett och samma ställe. Det har införts

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015)

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) Då det från och med den 1 januari 2015 även kommer en ny utgåva av ICAO-TI så kommer den 56:e upplagan av IATA-DGR att innehålla alla de ändringar som beslutats inom

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 2 utfärdad 2015 04 28 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015.

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2015:73 Utkom från trycket

Läs mer

FARLIGT GODS. Farligt gods

FARLIGT GODS. Farligt gods FARLIGT GODS Farligt gods 227 Vad är farligt gods Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysiska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Lagstiftningsområde:

Läs mer

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Bilaga A Allmänna bestämmelser samt bestämmelser om farliga ämnen och föremål Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet

Läs mer

Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1

Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1 Innehållsförteckning Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1 Bilaga A 1 Allmänna bestämmelser...5 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB Ver:2 Sid: 1 Allmänna transportbestämmelser Inrikes AB 2015 (gällande från 2015-10-01) Ver:2 Sid: 2 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1

Läs mer

Produktvillkor Green Cargo Bil

Produktvillkor Green Cargo Bil Produktvillkor Green Cargo Bil 1. Transportbeställning Beställning av transport ska göras till Green Cargo Kundservice mot gällande avtal senast kl. 16.00 vardagen innan transport om inget annat avtalats.

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 3 utfärdad 2017 07 01 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06 Artikelregister Unifaun Online 2013-11-06 2 Innehåll 1 Artikelregister... 3 1.1 Vad är artikelregister?... 3 1.2 Skapa artikelregister... 3 1.3 Utskriftsfavorit... 3 1.4 Registrering av sändning... 4 1.5

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:631 Utkom från trycket den 24 november 2015 beslutade den

Läs mer

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har!

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Värdehandling Fraktsedeln är en värdehandling, och skall behandlas som en sådan. Det är mycket viktigt att fraktsedeln listas. Ersättning till

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Dokumentsammanställning

Dokumentsammanställning I [Skriv här] 2017-10-05 2017-09948 Dokumentsammanställning 8 th session of the RID Committee of Experts standing working group, Utrecht 20 24 November 2017 (RID) 1. Fastställande av dagordning 2. Närvaro

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 713 2013-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods BCL BCL- D Rubrik Medförande av farligt gods 2007:23 Serie OPS Grund- LFS 2007:23 Ändring införd t o m LFS 2007:23 Bemyndigande 92 och 102 luftfartsförordningen (1986:171), samt 15 i förordningen (2006:311)

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS JAR JAR-OPS 1 Del 1 Föreskrifter Grund- LFS 2002:78 Ändring införd t o m LFS 2006:8 Rubrik Kapitel R - Transport av farligt gods Bemyndigande 18, 28, 50, 51, 92, 94, 102 och 104 luftfartsförordningen (1986:171),

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga lastskador på väg, sjö, järnväg och i luften

Lastsäkring för att förebygga lastskador på väg, sjö, järnväg och i luften Bild 1 Sjö Lastsäkring för att förebygga lastskador på väg, sjö, järnväg och i luften Bild 2 Sjö Allmänt Nästan alla sjömän har varit utsatta för och är medvetna om vilken inverkan och kraft som moder

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Bo Zetterström Jan Nilsson

Bo Zetterström Jan Nilsson Bo Zetterström Jan Nilsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för farliga ämnen registrator@msb.se Allmänt om RID/ADR Nyheter i ADR 2013, tank Nya ADR-intyg Multilaterala avtal Fordonskrav,

Läs mer

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM INSTRUKTION FÖR LEVERANS AV SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. 1. ALLMÄNT 3 2. TRANSPORT, LAGSTIFTNING OCH FÖRESKRIFTER 3 3. DEFINITIONER AV

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 2015-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt gods

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Transport

Läs mer

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation Bilaga B Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 2007-01-01 ADR/ADR-S del 8 Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning 8.1.1 Transportenheter

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 537/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen påväg

Läs mer

4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.

4)-(3&/4, ,%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF. 4 04 4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(*,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.JMKÚTUSBUFH Kontorspapper och tidningar Strimlat papper får inte ligga

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Styckegods - Vägtransport av farligt gods PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Styckegods - Vägtransport av farligt gods PDF ladda ner Styckegods - Vägtransport av farligt gods PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i

Läs mer

Rättelser till Finlands författningssamling

Rättelser till Finlands författningssamling Till Finlands författningssamling nr 537/2013 (Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg) På sidan 3, i raderna 15 och

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:95 SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:91) om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Läs mer

kunskap skapar trygghet!

kunskap skapar trygghet! FGCs koncept Allt under samma tak! kunskap skapar trygghet! VÄG JÄRNVÄG SJÖ FLYG KONSULTATION. RÅDGIVNING. UTBILDNING. SUPPORT. PRODUKTLAGER Utbildningar & Seminarier 2014 FGC Farligt Gods Center AB Konsultation

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Jessica Granlund LANDSVÄGSTRANSPORT AV FARLIGT STYCKEGODS

Jessica Granlund LANDSVÄGSTRANSPORT AV FARLIGT STYCKEGODS Jessica Granlund LANDSVÄGSTRANSPORT AV FARLIGT STYCKEGODS Företagsekonomi 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jessica Granlund Lärdomsprovets titel Landsvägstransport

Läs mer

Klassificering, riskgrupper och märkning

Klassificering, riskgrupper och märkning Klassificering, riskgrupper och märkning... 1 Klassificering... 1 Riskgrupper... 4 Märkning... 5 Klassificering, riskgrupper och märkning Klassificering Klassificeringen av explosiva varor görs utifrån

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 711 712 2011-01-01 RID/RID-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll 1 PRODUKTERNA... 2 2 FÖRPACKNING OCH STAPLING... 2 3 TRANSPORTSÄKRING... 4 4 ÅTERRAPPORTERING SMUTSIGA RETURENHETER... 5 5 OPTIMAL TRANSPORTKVANTITET...

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:20 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

kunskap skapar trygghet!

kunskap skapar trygghet! kunskap skapar trygghet! kunskap skapar trygghet! VÄG JÄRNVÄG SJÖ FLYG KONSULTATION. RÅDGIVNING. UTBILDNING. SUPPORT. PRODUKTLAGER FGC Farligt Gods Center AB Konsultation Support Produktlager Utbildning

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:XX SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer