Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt."

Transkript

1 Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

2 Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari 2008.

3 Unik försäkring Försäkringens förutsättningar...8 Vad räknas som skrot...10 Farligt avfall Ring Exempel på förpackningar och etiketter...16 Frågor & Svar

4 4 Unik försäkring Sverige har under många år gått i spetsen för miljöarbetet. Nu gör Länsförsäkringar tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rent ytterligare en insats för att förbättra miljön genom att introducera den världsunika Återvinningsförsäkringen. Försäkringen är en del i grundskyddet för Försäkring för Lantbruk, Försäkring för Skogsfastighet och Försäkring för Hästverksamhet. Den innebär att du som kund enkelt och bekvämt får skrot och miljöfarligt avfall borttransporterat från din fastighet. I broschyren finns information om försäkringen och tillvägagångssätt i samband med att skrot och miljöfarligt avfall ska lämnas till återvinning. Fullständiga försäkringsvillkor får du genom att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Du kan också besöka Länsförsäkringars hemsida (www.lansforsakringar.se). Försäkringsgivare för Återvinningsförsäkring för Lantbruk är Länsförsäkringar Sak AB.

5 5

6 6 Skapar vinnare Varje enskilt Länsbolag ägs av sina kunder. Därför är det en självklar del av bolagens arbete att minska riskerna för skador och miljöbelastning i såväl marker som i vatten och luft. Som första försäkringsbolag i världen har Länsförsäkringar introducerat en Återvinningsförsäkring som betyder att du som kund fortsättningsvis blir av med skrot och miljöfarligt avfall enkelt och bekvämt en gång om året. Återvinningsförsäkringen ingår som en del i grundskyddet för tre olika typer av försäkringar. Försäkring för Lantbruk Försäkring för Hästverksamhet Försäkring för Skogsfastighet Den nya försäkringen innebär att du slipper både problem och kostnader. Men den är också ett bidrag i kampen för att göra Sveriges jordbruk ännu renare. Genom att utnyttja den unika servicen stöds också landets alla lantbrukare i ambi tionen att uppfylla konsumenternas och handelns krav på miljövänligt producerade livsmedel. Och sist men inte minst betyder varje transport som lämnar en gård med skrot eller miljöfarligt avfall ett steg närmare ett långsiktigt hållbart samhälle. Omfattande försäkring Återvinningsförsäkringen ger lantbrukare, ägare av hästgårdar och skogsfastigheter en extraordinär service i kombination med kostnadsbesparing. Av kostnadsskäl och för att försäkringen inte ska missbrukas finns dock vissa begränsningar. Detta ingår inte i Återvinningsförsäkringen: Skrot och miljöfarligt avfall som inte är relaterat till fastighetens ägare och hans familj. Egendom som har skadats och kan ersättas med hjälp av annan försäkring, exempelvis vid en brand. Vindkraftverk. Radioaktivt material. Sprängämnen. Eternit. Asbest. Organiskt avfall som exempelvis hö, halm, trädgårdsavfall och djurkadaver. Kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel och kvicksilverbetat utsäde. Betong, sten och jord. Brännbart byggnadsmaterial. Egendom som har angripits av bakterier, virus, svamp, mögel, skadedjur eller liknande. Produkter där lagstadgat producentansvar finns (krav på att producenten deltar i ett system för insamling av uttjänta produkter och därefter återvinner dem). I Sverige finns producentansvar inom fem olika grupper: förpackningar, däck, returpapper, elektronik och bilar. För lantbrukaren är det särskilt viktigt att veta att ensilageplast omfattas av producentansvar liksom plastdunkar och andra plastförpackningar. Felaktigt deklarerat avfall (debiteras enskild kund).

7 7 Återvinningsförsäkringen är världsunik eftersom den innebär att lantbrukare, ägare av hästgårdar och skogsfastigheter i fortsättningen får skrot och miljöfarligt avfall bortforslat från sina gårdar enkelt och bekvämt. Något som i förlängningen innebär ett stort steg mot ett lång - siktigt hållbart samhälle.

8 8 Skyldighet blir rättighet Näringsidkare har enligt lag skyldighet att hantera farligt avfall och rapportera det till myndigheterna. Dessutom ska transporter av farligt avfall anmälas till Länsstyrelsen. Vid bristfällig hantering eller rapportering kan straff ansvar utkrävas. Till detta kommer kost nader för transport och återvinning. Återvinningsförsäkringen ger en helt ny dimension på avfallsproblematiken. Fortsättningsvis kan du hålla fullt fokus på din verksamhet och lämna över bort - transportering och återvinning av farligt avfall till Länsför säkringar, Håll Sverige Rent och entreprenören för transport och återvinning. Det betyder att skrot och farligt avfall från jord- och skogsbruk samt hästgårdar tas om hand. Servicen består också i rapport om omhändertaget farligt avfall samt rådgivning i olika miljöfrågor. Kvalitetssäkring För att kvalitetssäkra hämtning och transport av skrot och miljöfarligt avfall finns det i landet cirka 15 special - utbildade föråkare anställda av Håll Sverige Rent. Samtliga föråkare är godkända av Räddningsverket och har genomgått ADR-utbildning, något som innebär att de har certifikat för att köra farligt avfall. Vid behov besöker en föråkare dig i god tid innan transporten utförs och ser till att skrot och miljöfarligt avfall blir paketerat och uppställt i enlighet med anmälningsuppgift erna och de uppställda försäkringsvillkoren. Om det råder allt för stor oordning beslutar föråkaren att transport en ska utföras senare, när saker och ting är placerade och paketerade efter de utfärdade direktiven. Uppfylls inte försäkringsvillkorets anvisningar utförs inte hämtningen. När kontrollen är genomförd utfärdar föråkaren en körorder till den entreprenör som har ansvar för transport och åter - vinning. I de fall där det finns mindre mängder miljöfarligt avfall på fastigheten tar för - åkaren själv hand om detta och ser till att det transporteras säkert till återvinning.

9 Om behov föreligger besöker en föråkare kunden innan transsport av skrot och miljöfarligt avfall utförs. Allt för att kvalitetssäkra. Föråkaren har också till uppgift att ta hand om mindre mängder miljöfarligt avfall på landsbygden och transportera det till återvinning på ett säkert sätt. 9

10 10 Vad räknas som skrot? Det är av största betydelse att skrot som ska hämtas är hanterbart för kranbil på lastväxlarflak och att det alltid finns maxi malt fem meter från farbar väg. Skrotet får naturligtvis inte heller vara placerat i närheten av eller under en el - ledning eftersom det kan innebära att ledningarna förstörs eller att en allvarlig olycka inträffar. Varje enskild skrotdels yttermått får inte överskrida en längd av fem meter och en bredd på två meter. Den får inte heller vara högre än två och en halv meter av utrymmesskäl. Skrotets sammanlagda vikt ska vara minst 500 kilo. Minimivikten får absolut inte underskridas. Harvar, traktorer och stängsel försäkringen möjliggör borttransport av allt skrot som till största del består av metall. Om skrotet innehåller lite trä, plast eller gummi saknar betydelse. Produkter som omfattas av producentansvar får inte blandas med skrot. Kylskåp, spisar och liknande produkter kan istället lämnas kostnadsfritt på kommunal återvinningsstation. Elmätare, elskåp, svetsar och skrot med elektriska installationer alternativt med elsladd eller batteri får inte blandas med det skrot som ska hämtas. Produkter av denna typ är att beteckna som elektronik - avfall och ingår inte i försäkringslösningen för Försäkring för Lantbruk, Försäkring för Skogsfastighet och Försäkring för Hästverksamhet. FAKTA Hämtning av skrot Som kund har du ansvar för att samla ihop, sortera, rengöra och placera skrotet i enlighet med de anvisningar som ges vid beställningen av hämtning och i enlighet med försäkringsvillkoren. Annars kan inte hämtningen genom - föras. Tänk också på att exempelvis stängsel och taggtråd ska placeras i en särskild skrothög.

11 Återvinningsförsäkringen betyder att lant - brukare och andra näringsidkare inom skogsoch hästbranschen kan bli av med besvärligt skrot både enkelt och bekvämt. 11

12 12 Farligt avfall Spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, lysrör och bekämpningsmedel är exempel på produkter som enligt Miljöbalken utgör miljöfarligt avfall. Produkter som till stor del klassas som farligt gods. Vid transport till återvinning måste farligt gods förvaras i ett ADR-godkänt emballage och vara tydligt märkt med varningsetikett som talar om vad kärlet innehåller och hur farligt innehållet är. För att få transport inom ramarna för Återvinnings försäkringen är det vid beställningen nödvändigt att redogöra för vilka typer av miljöfarligt avfall och hur stora mängder som finns på fastigheten. Uppgifterna förmedlas vidare till föråkaren eller till den entreprenör som är ansvarig för hämtningar i aktuell region. Återvinningsförsäkringens kunder får förvara miljöfarligt avfall i egna godkända förvaringskärl. Spillolja går exempelvis utmärkt att förvara och transportera i en godkänd plastdunk som är hel och ren. Det är mycket viktigt att vid beställningen fråga om vad som gäller för varje enskild miljö farlig produkt som ska till återvinning. Om det rör sig om en mindre mängd miljöfarligt avfall transporterar föråkaren det till återvinning. Handlar det däremot om mer avfall ska kunden paketera det enligt anvisningarna och därefter placera avfallet på en pall på plant underlag så att pallyftare kan användas. Tänk på att alltid ställa pallen på en invallad plats där den inte är åtkomlig varken för barn, djur eller obehöriga. Vid förfrågan från kommunens miljöoch hälsovårdsenhet är du som närings - idkare skyldig att visa upp intyg över hur miljöfarligt avfall från företaget har omhändertagits. Spara därför alltid den transportsedel transportören levererar. Om du upptäcker att den har gått förlorad i samband med en förfrågan från kommunen går det att beställa en ny transportsedel hos Håll Sverige Rent på telefon

13 Oljefilter är en typ av farligt avfall som tas om hand i samband med att miljöbilen med personal kommer till gården. Avfallet placeras i ADR-godkända kärl innan transporten. För att underlätta hanteringen kan den enskilde kunden använda egna godkända förvaringskärl. Spillolja går exempelvis utmärkt att transportera i originalkärl, under förutsättning att de är hela, rena och försedda med rätt varningsetikett. 13

14 14 Var rädd om miljön Vad händer om farligt avfall hamnar i hushållssoporna eller ute i naturen? Svaret är att människor, djur och miljö utsätts för fara. Lågenergilampor sparar energi. Men de innehåller också små mängder kvicksilver. Om varje hushåll i landet slänger en lågenergilampa om året i soppåsen skulle 25 kilo kvicksilver riskera att spridas till miljön. Och en enda tesked kvicksilver är mer än tillräckligt för att förgifta en medelstor sjö. Risken för direkta skador på människor är stora om farligt avfall hanteras fel. Dåligt förpackat avfall som läcker utsätter den som kommer i kontakt med avfallet för farliga ångor, gaser och damm. FAKTA Det här är farligt avfall Oljeavfall: Spillolja, smörjolja och hydraulolja är till ondo för miljön. Handelsgödsel: Några exempel är NPK och CAN. Bekämpningsmedel: Exempelvis MCPA och Pirimor. Kvicksilver: Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver liksom äldre febertermo - metrar. Frätande kemikalier: Exempel på syror är batterisyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra och fosforsyra. Ammoniak, lut, soda och målartvätt är lika farligt. Målarfärg, lack och lim: Alla slags färger, även burkar med intorkad färg, kontaktlim, nagellack, lasyr och fogmassa. Rengöringsmedel: Typiska rengöringsmedel som betecknas som farligt avfall är är propplösare, polish, blekmedel, silverputs och maskindiskmedel. Sprayburkar: Allt från insektsspray till hårspray.

15 15 Ring Stiftelsen Håll Sverige Rent, som sköter transportsamordning och logistik och ser till att återvinningen utförs på rätt sätt, ska kontaktas i god tid innan beställningsstopp för hämtning av miljöfarligt avfall eller skrot. Kunder som inte hinner beställa innan stoppdatum får anmäla under beställningsperioden året därpå. Observera att varje enskilt länsförsäkringsbolag har fastställda tider för både anmälan och hämtning. Vid beställningen hjälper den kunniga personalen dig med alla frågor om och kring skrot och miljöfarligt avfall. Det är bra om du kan redogöra för ungefär hur mycket skrot det handlar om, liksom volym en på miljöfarligt avfall och vad det består av. Den som vill köpa förvaringskärl till farligt avfall ska uppge det vid anmälningstillfället. I samband med anmälan till Håll Sverige Rent får kunden också veta hur skrot och miljöfarligt avfall ska vara ordnat vid hämtningen. Föråkaren ger senare besked om vilka etiketter behållare med farligt avfall ska märkas med. När det gäller allmän miljörådgivning står Håll Sverige Rents medarbetare till tjänst när som helst under dagtid. FAKTA Anmälan om transport Telefon Fax

16 16 Märk med rätt etikett Varje år transporteras stora mängder farligt avfall, som till stor del klassifi - ceras som farligt gods, på våra vägar. Ambitionen är att hanteringen av farligt avfall och farligt gods ska vara så säker som möjligt och av den anledningen ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare. Skyltar och etiketter är till för att ge information till räddningstjänsten i händ - else av olycka. Men naturligtvis också för att skydda den personal som arbetar med farligt avfall och eliminera risken för att enskilda produkter hamnar fel i återvinningsprocessen. Reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) är internationella och ut - arbetas gemensamt av de länder som har undertecknat ADR-överenskommelsen. Räddningsverket översätter och ger ut ADR-reglerna på svenska. Farligt avfall av flera olika typer kan placeras i en och samma kartong under förutsättning att de klassificeras under en och samma grupp (A-K enligt bilaga S ADR-S) samt att samtliga produkters farliga egenskaper mark eras med etiketter på emballagets utsida. När entreprenören besöker gården placeras oljefilter i väl märkta förvaringskärl. Klass 2.1 Brandfarliga gaser Exempel: Butan UN-nummer 1011 Klass 3 Brandfarliga vätskor Exempel: Spillolja UN-nummer 3295 Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Exempel: Kanser (syntetisk) UN-nummer 2717 Klass 5 Oxiderande ämnen Exempel: Kalium peroxid UN-nummer 1491 Klass 6.1 Giftiga ämnen Exempel: Pesticid, fast be - kämpningsmedel UN-nummer 2588 Det finns godkända kärl med tydliga etiketter för alla typer av farligt avfall. Klass 8 Frätande ämnen Exempel: Natrium - hydroxidlösning UN-nummer 1824

17 17 Frågor & Svar Återvinningsförsäkringen är helt ny och därför är det lätt att frågetecken dyker upp vad gäller hanteringen av skrot och miljöfarligt avfall. Vid minsta tveksamhet re kommenderas ett samtal till kundservice på Håll Sverige Rent ( ) under dagtid. Där finns alltid medarbetare med hög kompetens, som kan ge en detaljerad miljörådgivning. För att förklara filosofin bakom försäkringen finns här ett antal exempel på vanliga frågor med svar. En lantbrukare vill lämna en gammal gårdscistern, innehållande liter olja, till skrot. Vad ska han göra? Cisternen ska ställas på ett sådant sätt att maximal mängd olja rinner ut. Innan den får lämnas till skrot ska den vara dropptorr och manluckan avtagen. Den omhändertag na oljan placeras i en godkänd plastdunk. Dunken ska märkas med rätt varningsetikett innan den får lämnas som miljöfarligt avfall. Får en lantbrukare som kompletterar med exempelvis gårdsmejeri eller entreprenadarbeten lämna skrot och miljöfarligt avfall som produceras vid dessa verksamheter inom ramen för försäkringen? Ja, försäkringen tar hand om allt skrot och miljöfarligt avfall som är relaterat till lantbruket och annan sammanhängande näringsverksamhet. Utgår ersättning för det skrot som återvinns inom Återvinnings - försäkringen? Nej, försäkringen bygger på att in - täkter från skrotförsäljningen finansierar transporter och återvinning av miljöfarligt avfall. Innebär Återvinningsförsäkringen att kunden kan lämna hur mycket skrot och miljöfarligt avfall som helst? Ja, det finns inte någon högre vikteller volymgräns för skrot och miljö - farligt av fall. Däremot finns några undantag i försäkringen för egendom som inte in går (se sid 6). Ett är produkter som om fattas av producentansvar, exempelvis däck, kylskåp, tvättmaskiner, datorer och dylikt. En kund har önskemål om att han vill att en handfull färgburkar hämtas på hans fastighet. Hämtas burkarna? Ja, i samband med att en föråkare befinner sig i närområdet kan en hämtning utföras. Men det är naturligtvis bäst att samla ihop en större mängd avfall och skrot innan beställning görs.

18 18 Innebär Återvinningsförsäkringen att ensilageplast och besprutningsdunkar med bekämpningsmedel hämtas hos kund? Ensilageplast omfattas av producentansvar och ingår därför inte i försäkringen. Plastdunkar med bekämpningsmedel är miljöfarligt avfall och hämtas. Finns det många plastdunkar med små mängder bekämpningsmedel är det kundens uppgift att fylla så många dunkar som krävs. Viktigt är att vid beställning alltid meddela vilket bekämpningsmedel som ska hämtas. Ingår gastuber och brandsläckare i Återvinningsförsäkringen? Ja, om ventilerna är bortskruvade och behållarna är tomma. Vad händer om kunden inte hinner ställa i ordning skrot och miljöfarligt avfall inför hämtning? Enligt försäkringsvillkoren har entreprenören rätt att avbryta hämtning. Kunden får därefter göra en ny beställning under aktuell tidsperiod året därpå. Hur beställer jag hämtning? Du ringer under dagtid. Under samtalet får du information om hur du ska paketera och ställa i ordning skrot och miljöfarligt avfall och när det ska hämtas. Är Återvinningsförsäkringen en kortsiktig lösning? Absolut inte. Skrot och farligt avfall kom mer alltid finnas på den svenska landsbygden.

19 Idé, form, text och produktion: KrePart AB, Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist och Håkan Norrström. Upplaga: ex. Tryck: VTT Grafiska AB, Vimmerby 2008.

20 LFAB Utg B

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se Hållbar konst En kreativ utmaning! stockholm.se Innehåll Hållbar konst - en kreativ utmaning 3 Lathund - 5 steg till hållbar konst 4 Steg på väg till hållbar konst 5 Ställ frågor om hur materialet påverkar

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer