Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt."

Transkript

1 Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

2 Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari 2008.

3 Unik försäkring Försäkringens förutsättningar...8 Vad räknas som skrot...10 Farligt avfall Ring Exempel på förpackningar och etiketter...16 Frågor & Svar

4 4 Unik försäkring Sverige har under många år gått i spetsen för miljöarbetet. Nu gör Länsförsäkringar tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rent ytterligare en insats för att förbättra miljön genom att introducera den världsunika Återvinningsförsäkringen. Försäkringen är en del i grundskyddet för Försäkring för Lantbruk, Försäkring för Skogsfastighet och Försäkring för Hästverksamhet. Den innebär att du som kund enkelt och bekvämt får skrot och miljöfarligt avfall borttransporterat från din fastighet. I broschyren finns information om försäkringen och tillvägagångssätt i samband med att skrot och miljöfarligt avfall ska lämnas till återvinning. Fullständiga försäkringsvillkor får du genom att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Du kan också besöka Länsförsäkringars hemsida (www.lansforsakringar.se). Försäkringsgivare för Återvinningsförsäkring för Lantbruk är Länsförsäkringar Sak AB.

5 5

6 6 Skapar vinnare Varje enskilt Länsbolag ägs av sina kunder. Därför är det en självklar del av bolagens arbete att minska riskerna för skador och miljöbelastning i såväl marker som i vatten och luft. Som första försäkringsbolag i världen har Länsförsäkringar introducerat en Återvinningsförsäkring som betyder att du som kund fortsättningsvis blir av med skrot och miljöfarligt avfall enkelt och bekvämt en gång om året. Återvinningsförsäkringen ingår som en del i grundskyddet för tre olika typer av försäkringar. Försäkring för Lantbruk Försäkring för Hästverksamhet Försäkring för Skogsfastighet Den nya försäkringen innebär att du slipper både problem och kostnader. Men den är också ett bidrag i kampen för att göra Sveriges jordbruk ännu renare. Genom att utnyttja den unika servicen stöds också landets alla lantbrukare i ambi tionen att uppfylla konsumenternas och handelns krav på miljövänligt producerade livsmedel. Och sist men inte minst betyder varje transport som lämnar en gård med skrot eller miljöfarligt avfall ett steg närmare ett långsiktigt hållbart samhälle. Omfattande försäkring Återvinningsförsäkringen ger lantbrukare, ägare av hästgårdar och skogsfastigheter en extraordinär service i kombination med kostnadsbesparing. Av kostnadsskäl och för att försäkringen inte ska missbrukas finns dock vissa begränsningar. Detta ingår inte i Återvinningsförsäkringen: Skrot och miljöfarligt avfall som inte är relaterat till fastighetens ägare och hans familj. Egendom som har skadats och kan ersättas med hjälp av annan försäkring, exempelvis vid en brand. Vindkraftverk. Radioaktivt material. Sprängämnen. Eternit. Asbest. Organiskt avfall som exempelvis hö, halm, trädgårdsavfall och djurkadaver. Kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel och kvicksilverbetat utsäde. Betong, sten och jord. Brännbart byggnadsmaterial. Egendom som har angripits av bakterier, virus, svamp, mögel, skadedjur eller liknande. Produkter där lagstadgat producentansvar finns (krav på att producenten deltar i ett system för insamling av uttjänta produkter och därefter återvinner dem). I Sverige finns producentansvar inom fem olika grupper: förpackningar, däck, returpapper, elektronik och bilar. För lantbrukaren är det särskilt viktigt att veta att ensilageplast omfattas av producentansvar liksom plastdunkar och andra plastförpackningar. Felaktigt deklarerat avfall (debiteras enskild kund).

7 7 Återvinningsförsäkringen är världsunik eftersom den innebär att lantbrukare, ägare av hästgårdar och skogsfastigheter i fortsättningen får skrot och miljöfarligt avfall bortforslat från sina gårdar enkelt och bekvämt. Något som i förlängningen innebär ett stort steg mot ett lång - siktigt hållbart samhälle.

8 8 Skyldighet blir rättighet Näringsidkare har enligt lag skyldighet att hantera farligt avfall och rapportera det till myndigheterna. Dessutom ska transporter av farligt avfall anmälas till Länsstyrelsen. Vid bristfällig hantering eller rapportering kan straff ansvar utkrävas. Till detta kommer kost nader för transport och återvinning. Återvinningsförsäkringen ger en helt ny dimension på avfallsproblematiken. Fortsättningsvis kan du hålla fullt fokus på din verksamhet och lämna över bort - transportering och återvinning av farligt avfall till Länsför säkringar, Håll Sverige Rent och entreprenören för transport och återvinning. Det betyder att skrot och farligt avfall från jord- och skogsbruk samt hästgårdar tas om hand. Servicen består också i rapport om omhändertaget farligt avfall samt rådgivning i olika miljöfrågor. Kvalitetssäkring För att kvalitetssäkra hämtning och transport av skrot och miljöfarligt avfall finns det i landet cirka 15 special - utbildade föråkare anställda av Håll Sverige Rent. Samtliga föråkare är godkända av Räddningsverket och har genomgått ADR-utbildning, något som innebär att de har certifikat för att köra farligt avfall. Vid behov besöker en föråkare dig i god tid innan transporten utförs och ser till att skrot och miljöfarligt avfall blir paketerat och uppställt i enlighet med anmälningsuppgift erna och de uppställda försäkringsvillkoren. Om det råder allt för stor oordning beslutar föråkaren att transport en ska utföras senare, när saker och ting är placerade och paketerade efter de utfärdade direktiven. Uppfylls inte försäkringsvillkorets anvisningar utförs inte hämtningen. När kontrollen är genomförd utfärdar föråkaren en körorder till den entreprenör som har ansvar för transport och åter - vinning. I de fall där det finns mindre mängder miljöfarligt avfall på fastigheten tar för - åkaren själv hand om detta och ser till att det transporteras säkert till återvinning.

9 Om behov föreligger besöker en föråkare kunden innan transsport av skrot och miljöfarligt avfall utförs. Allt för att kvalitetssäkra. Föråkaren har också till uppgift att ta hand om mindre mängder miljöfarligt avfall på landsbygden och transportera det till återvinning på ett säkert sätt. 9

10 10 Vad räknas som skrot? Det är av största betydelse att skrot som ska hämtas är hanterbart för kranbil på lastväxlarflak och att det alltid finns maxi malt fem meter från farbar väg. Skrotet får naturligtvis inte heller vara placerat i närheten av eller under en el - ledning eftersom det kan innebära att ledningarna förstörs eller att en allvarlig olycka inträffar. Varje enskild skrotdels yttermått får inte överskrida en längd av fem meter och en bredd på två meter. Den får inte heller vara högre än två och en halv meter av utrymmesskäl. Skrotets sammanlagda vikt ska vara minst 500 kilo. Minimivikten får absolut inte underskridas. Harvar, traktorer och stängsel försäkringen möjliggör borttransport av allt skrot som till största del består av metall. Om skrotet innehåller lite trä, plast eller gummi saknar betydelse. Produkter som omfattas av producentansvar får inte blandas med skrot. Kylskåp, spisar och liknande produkter kan istället lämnas kostnadsfritt på kommunal återvinningsstation. Elmätare, elskåp, svetsar och skrot med elektriska installationer alternativt med elsladd eller batteri får inte blandas med det skrot som ska hämtas. Produkter av denna typ är att beteckna som elektronik - avfall och ingår inte i försäkringslösningen för Försäkring för Lantbruk, Försäkring för Skogsfastighet och Försäkring för Hästverksamhet. FAKTA Hämtning av skrot Som kund har du ansvar för att samla ihop, sortera, rengöra och placera skrotet i enlighet med de anvisningar som ges vid beställningen av hämtning och i enlighet med försäkringsvillkoren. Annars kan inte hämtningen genom - föras. Tänk också på att exempelvis stängsel och taggtråd ska placeras i en särskild skrothög.

11 Återvinningsförsäkringen betyder att lant - brukare och andra näringsidkare inom skogsoch hästbranschen kan bli av med besvärligt skrot både enkelt och bekvämt. 11

12 12 Farligt avfall Spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, lysrör och bekämpningsmedel är exempel på produkter som enligt Miljöbalken utgör miljöfarligt avfall. Produkter som till stor del klassas som farligt gods. Vid transport till återvinning måste farligt gods förvaras i ett ADR-godkänt emballage och vara tydligt märkt med varningsetikett som talar om vad kärlet innehåller och hur farligt innehållet är. För att få transport inom ramarna för Återvinnings försäkringen är det vid beställningen nödvändigt att redogöra för vilka typer av miljöfarligt avfall och hur stora mängder som finns på fastigheten. Uppgifterna förmedlas vidare till föråkaren eller till den entreprenör som är ansvarig för hämtningar i aktuell region. Återvinningsförsäkringens kunder får förvara miljöfarligt avfall i egna godkända förvaringskärl. Spillolja går exempelvis utmärkt att förvara och transportera i en godkänd plastdunk som är hel och ren. Det är mycket viktigt att vid beställningen fråga om vad som gäller för varje enskild miljö farlig produkt som ska till återvinning. Om det rör sig om en mindre mängd miljöfarligt avfall transporterar föråkaren det till återvinning. Handlar det däremot om mer avfall ska kunden paketera det enligt anvisningarna och därefter placera avfallet på en pall på plant underlag så att pallyftare kan användas. Tänk på att alltid ställa pallen på en invallad plats där den inte är åtkomlig varken för barn, djur eller obehöriga. Vid förfrågan från kommunens miljöoch hälsovårdsenhet är du som närings - idkare skyldig att visa upp intyg över hur miljöfarligt avfall från företaget har omhändertagits. Spara därför alltid den transportsedel transportören levererar. Om du upptäcker att den har gått förlorad i samband med en förfrågan från kommunen går det att beställa en ny transportsedel hos Håll Sverige Rent på telefon

13 Oljefilter är en typ av farligt avfall som tas om hand i samband med att miljöbilen med personal kommer till gården. Avfallet placeras i ADR-godkända kärl innan transporten. För att underlätta hanteringen kan den enskilde kunden använda egna godkända förvaringskärl. Spillolja går exempelvis utmärkt att transportera i originalkärl, under förutsättning att de är hela, rena och försedda med rätt varningsetikett. 13

14 14 Var rädd om miljön Vad händer om farligt avfall hamnar i hushållssoporna eller ute i naturen? Svaret är att människor, djur och miljö utsätts för fara. Lågenergilampor sparar energi. Men de innehåller också små mängder kvicksilver. Om varje hushåll i landet slänger en lågenergilampa om året i soppåsen skulle 25 kilo kvicksilver riskera att spridas till miljön. Och en enda tesked kvicksilver är mer än tillräckligt för att förgifta en medelstor sjö. Risken för direkta skador på människor är stora om farligt avfall hanteras fel. Dåligt förpackat avfall som läcker utsätter den som kommer i kontakt med avfallet för farliga ångor, gaser och damm. FAKTA Det här är farligt avfall Oljeavfall: Spillolja, smörjolja och hydraulolja är till ondo för miljön. Handelsgödsel: Några exempel är NPK och CAN. Bekämpningsmedel: Exempelvis MCPA och Pirimor. Kvicksilver: Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver liksom äldre febertermo - metrar. Frätande kemikalier: Exempel på syror är batterisyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra och fosforsyra. Ammoniak, lut, soda och målartvätt är lika farligt. Målarfärg, lack och lim: Alla slags färger, även burkar med intorkad färg, kontaktlim, nagellack, lasyr och fogmassa. Rengöringsmedel: Typiska rengöringsmedel som betecknas som farligt avfall är är propplösare, polish, blekmedel, silverputs och maskindiskmedel. Sprayburkar: Allt från insektsspray till hårspray.

15 15 Ring Stiftelsen Håll Sverige Rent, som sköter transportsamordning och logistik och ser till att återvinningen utförs på rätt sätt, ska kontaktas i god tid innan beställningsstopp för hämtning av miljöfarligt avfall eller skrot. Kunder som inte hinner beställa innan stoppdatum får anmäla under beställningsperioden året därpå. Observera att varje enskilt länsförsäkringsbolag har fastställda tider för både anmälan och hämtning. Vid beställningen hjälper den kunniga personalen dig med alla frågor om och kring skrot och miljöfarligt avfall. Det är bra om du kan redogöra för ungefär hur mycket skrot det handlar om, liksom volym en på miljöfarligt avfall och vad det består av. Den som vill köpa förvaringskärl till farligt avfall ska uppge det vid anmälningstillfället. I samband med anmälan till Håll Sverige Rent får kunden också veta hur skrot och miljöfarligt avfall ska vara ordnat vid hämtningen. Föråkaren ger senare besked om vilka etiketter behållare med farligt avfall ska märkas med. När det gäller allmän miljörådgivning står Håll Sverige Rents medarbetare till tjänst när som helst under dagtid. FAKTA Anmälan om transport Telefon Fax

16 16 Märk med rätt etikett Varje år transporteras stora mängder farligt avfall, som till stor del klassifi - ceras som farligt gods, på våra vägar. Ambitionen är att hanteringen av farligt avfall och farligt gods ska vara så säker som möjligt och av den anledningen ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare. Skyltar och etiketter är till för att ge information till räddningstjänsten i händ - else av olycka. Men naturligtvis också för att skydda den personal som arbetar med farligt avfall och eliminera risken för att enskilda produkter hamnar fel i återvinningsprocessen. Reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) är internationella och ut - arbetas gemensamt av de länder som har undertecknat ADR-överenskommelsen. Räddningsverket översätter och ger ut ADR-reglerna på svenska. Farligt avfall av flera olika typer kan placeras i en och samma kartong under förutsättning att de klassificeras under en och samma grupp (A-K enligt bilaga S ADR-S) samt att samtliga produkters farliga egenskaper mark eras med etiketter på emballagets utsida. När entreprenören besöker gården placeras oljefilter i väl märkta förvaringskärl. Klass 2.1 Brandfarliga gaser Exempel: Butan UN-nummer 1011 Klass 3 Brandfarliga vätskor Exempel: Spillolja UN-nummer 3295 Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Exempel: Kanser (syntetisk) UN-nummer 2717 Klass 5 Oxiderande ämnen Exempel: Kalium peroxid UN-nummer 1491 Klass 6.1 Giftiga ämnen Exempel: Pesticid, fast be - kämpningsmedel UN-nummer 2588 Det finns godkända kärl med tydliga etiketter för alla typer av farligt avfall. Klass 8 Frätande ämnen Exempel: Natrium - hydroxidlösning UN-nummer 1824

17 17 Frågor & Svar Återvinningsförsäkringen är helt ny och därför är det lätt att frågetecken dyker upp vad gäller hanteringen av skrot och miljöfarligt avfall. Vid minsta tveksamhet re kommenderas ett samtal till kundservice på Håll Sverige Rent ( ) under dagtid. Där finns alltid medarbetare med hög kompetens, som kan ge en detaljerad miljörådgivning. För att förklara filosofin bakom försäkringen finns här ett antal exempel på vanliga frågor med svar. En lantbrukare vill lämna en gammal gårdscistern, innehållande liter olja, till skrot. Vad ska han göra? Cisternen ska ställas på ett sådant sätt att maximal mängd olja rinner ut. Innan den får lämnas till skrot ska den vara dropptorr och manluckan avtagen. Den omhändertag na oljan placeras i en godkänd plastdunk. Dunken ska märkas med rätt varningsetikett innan den får lämnas som miljöfarligt avfall. Får en lantbrukare som kompletterar med exempelvis gårdsmejeri eller entreprenadarbeten lämna skrot och miljöfarligt avfall som produceras vid dessa verksamheter inom ramen för försäkringen? Ja, försäkringen tar hand om allt skrot och miljöfarligt avfall som är relaterat till lantbruket och annan sammanhängande näringsverksamhet. Utgår ersättning för det skrot som återvinns inom Återvinnings - försäkringen? Nej, försäkringen bygger på att in - täkter från skrotförsäljningen finansierar transporter och återvinning av miljöfarligt avfall. Innebär Återvinningsförsäkringen att kunden kan lämna hur mycket skrot och miljöfarligt avfall som helst? Ja, det finns inte någon högre vikteller volymgräns för skrot och miljö - farligt av fall. Däremot finns några undantag i försäkringen för egendom som inte in går (se sid 6). Ett är produkter som om fattas av producentansvar, exempelvis däck, kylskåp, tvättmaskiner, datorer och dylikt. En kund har önskemål om att han vill att en handfull färgburkar hämtas på hans fastighet. Hämtas burkarna? Ja, i samband med att en föråkare befinner sig i närområdet kan en hämtning utföras. Men det är naturligtvis bäst att samla ihop en större mängd avfall och skrot innan beställning görs.

18 18 Innebär Återvinningsförsäkringen att ensilageplast och besprutningsdunkar med bekämpningsmedel hämtas hos kund? Ensilageplast omfattas av producentansvar och ingår därför inte i försäkringen. Plastdunkar med bekämpningsmedel är miljöfarligt avfall och hämtas. Finns det många plastdunkar med små mängder bekämpningsmedel är det kundens uppgift att fylla så många dunkar som krävs. Viktigt är att vid beställning alltid meddela vilket bekämpningsmedel som ska hämtas. Ingår gastuber och brandsläckare i Återvinningsförsäkringen? Ja, om ventilerna är bortskruvade och behållarna är tomma. Vad händer om kunden inte hinner ställa i ordning skrot och miljöfarligt avfall inför hämtning? Enligt försäkringsvillkoren har entreprenören rätt att avbryta hämtning. Kunden får därefter göra en ny beställning under aktuell tidsperiod året därpå. Hur beställer jag hämtning? Du ringer under dagtid. Under samtalet får du information om hur du ska paketera och ställa i ordning skrot och miljöfarligt avfall och när det ska hämtas. Är Återvinningsförsäkringen en kortsiktig lösning? Absolut inte. Skrot och farligt avfall kom mer alltid finnas på den svenska landsbygden.

19 Idé, form, text och produktion: KrePart AB, Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist och Håkan Norrström. Upplaga: ex. Tryck: VTT Grafiska AB, Vimmerby 2008.

20 LFAB Utg B

Återvinningsförsäkringen renar svensk landsbygd

Återvinningsförsäkringen renar svensk landsbygd Återvinningsförsäkringen renar svensk landsbygd Skriften om Återvinningsförsäkringen är reviderad på initiativ av Länsförsäkringar i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i januari 2014. Idé, form,

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Farligt avfall. Så här gör du

Farligt avfall. Så här gör du Farligt avfall Så här gör du Lämna ditt farliga avfall till oss. Vi tar hand om ditt farliga avfall - på rätt sätt! Du vet säkert vad som är farligt avfall i ditt hem. Kanske missar du några saker men

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Containrar för uthyrning - företag

Containrar för uthyrning - företag Containrar för uthyrning - företag Täckta containrar T8 Täckt container. Utkörning och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek Sorteringsguide A-Ö A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC Akrylfärg Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Allrengöringsmedel Farligt

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ!

FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ! FARLIGT AVFALL Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ! Farligt avfall Farligt avfall innehåller ämnen som är

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet... 5 3 Hushållsavfall

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER HANTERINGSMÖJLIGHETER Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. Materialåtervinning

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva 7 Datum: 2006-08-25 Sida 1 (18) Husum-Wifsta fabriker KÄLLSORTERING Det är varje avdelnings ansvar att så mycket som möjligt källsorteras så att mängden avfall minimeras. Vid behov av nya containrar

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Anvisningar om sortering och paketering av hushållsavfall

Anvisningar om sortering och paketering av hushållsavfall Anvisningar om sortering och paketering av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4

MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Upprättat av miljösamordnaren 050927 Senast reviderat av miljösamordnaren 080411 Miljöriskinventering vid Naturvetenskapliga

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer