Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt."

Transkript

1 Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

2 Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari 2008.

3 Unik försäkring Försäkringens förutsättningar...8 Vad räknas som skrot...10 Farligt avfall Ring Exempel på förpackningar och etiketter...16 Frågor & Svar

4 4 Unik försäkring Sverige har under många år gått i spetsen för miljöarbetet. Nu gör Länsförsäkringar tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rent ytterligare en insats för att förbättra miljön genom att introducera den världsunika Återvinningsförsäkringen. Försäkringen är en del i grundskyddet för Försäkring för Lantbruk, Försäkring för Skogsfastighet och Försäkring för Hästverksamhet. Den innebär att du som kund enkelt och bekvämt får skrot och miljöfarligt avfall borttransporterat från din fastighet. I broschyren finns information om försäkringen och tillvägagångssätt i samband med att skrot och miljöfarligt avfall ska lämnas till återvinning. Fullständiga försäkringsvillkor får du genom att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Du kan också besöka Länsförsäkringars hemsida (www.lansforsakringar.se). Försäkringsgivare för Återvinningsförsäkring för Lantbruk är Länsförsäkringar Sak AB.

5 5

6 6 Skapar vinnare Varje enskilt Länsbolag ägs av sina kunder. Därför är det en självklar del av bolagens arbete att minska riskerna för skador och miljöbelastning i såväl marker som i vatten och luft. Som första försäkringsbolag i världen har Länsförsäkringar introducerat en Återvinningsförsäkring som betyder att du som kund fortsättningsvis blir av med skrot och miljöfarligt avfall enkelt och bekvämt en gång om året. Återvinningsförsäkringen ingår som en del i grundskyddet för tre olika typer av försäkringar. Försäkring för Lantbruk Försäkring för Hästverksamhet Försäkring för Skogsfastighet Den nya försäkringen innebär att du slipper både problem och kostnader. Men den är också ett bidrag i kampen för att göra Sveriges jordbruk ännu renare. Genom att utnyttja den unika servicen stöds också landets alla lantbrukare i ambi tionen att uppfylla konsumenternas och handelns krav på miljövänligt producerade livsmedel. Och sist men inte minst betyder varje transport som lämnar en gård med skrot eller miljöfarligt avfall ett steg närmare ett långsiktigt hållbart samhälle. Omfattande försäkring Återvinningsförsäkringen ger lantbrukare, ägare av hästgårdar och skogsfastigheter en extraordinär service i kombination med kostnadsbesparing. Av kostnadsskäl och för att försäkringen inte ska missbrukas finns dock vissa begränsningar. Detta ingår inte i Återvinningsförsäkringen: Skrot och miljöfarligt avfall som inte är relaterat till fastighetens ägare och hans familj. Egendom som har skadats och kan ersättas med hjälp av annan försäkring, exempelvis vid en brand. Vindkraftverk. Radioaktivt material. Sprängämnen. Eternit. Asbest. Organiskt avfall som exempelvis hö, halm, trädgårdsavfall och djurkadaver. Kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel och kvicksilverbetat utsäde. Betong, sten och jord. Brännbart byggnadsmaterial. Egendom som har angripits av bakterier, virus, svamp, mögel, skadedjur eller liknande. Produkter där lagstadgat producentansvar finns (krav på att producenten deltar i ett system för insamling av uttjänta produkter och därefter återvinner dem). I Sverige finns producentansvar inom fem olika grupper: förpackningar, däck, returpapper, elektronik och bilar. För lantbrukaren är det särskilt viktigt att veta att ensilageplast omfattas av producentansvar liksom plastdunkar och andra plastförpackningar. Felaktigt deklarerat avfall (debiteras enskild kund).

7 7 Återvinningsförsäkringen är världsunik eftersom den innebär att lantbrukare, ägare av hästgårdar och skogsfastigheter i fortsättningen får skrot och miljöfarligt avfall bortforslat från sina gårdar enkelt och bekvämt. Något som i förlängningen innebär ett stort steg mot ett lång - siktigt hållbart samhälle.

8 8 Skyldighet blir rättighet Näringsidkare har enligt lag skyldighet att hantera farligt avfall och rapportera det till myndigheterna. Dessutom ska transporter av farligt avfall anmälas till Länsstyrelsen. Vid bristfällig hantering eller rapportering kan straff ansvar utkrävas. Till detta kommer kost nader för transport och återvinning. Återvinningsförsäkringen ger en helt ny dimension på avfallsproblematiken. Fortsättningsvis kan du hålla fullt fokus på din verksamhet och lämna över bort - transportering och återvinning av farligt avfall till Länsför säkringar, Håll Sverige Rent och entreprenören för transport och återvinning. Det betyder att skrot och farligt avfall från jord- och skogsbruk samt hästgårdar tas om hand. Servicen består också i rapport om omhändertaget farligt avfall samt rådgivning i olika miljöfrågor. Kvalitetssäkring För att kvalitetssäkra hämtning och transport av skrot och miljöfarligt avfall finns det i landet cirka 15 special - utbildade föråkare anställda av Håll Sverige Rent. Samtliga föråkare är godkända av Räddningsverket och har genomgått ADR-utbildning, något som innebär att de har certifikat för att köra farligt avfall. Vid behov besöker en föråkare dig i god tid innan transporten utförs och ser till att skrot och miljöfarligt avfall blir paketerat och uppställt i enlighet med anmälningsuppgift erna och de uppställda försäkringsvillkoren. Om det råder allt för stor oordning beslutar föråkaren att transport en ska utföras senare, när saker och ting är placerade och paketerade efter de utfärdade direktiven. Uppfylls inte försäkringsvillkorets anvisningar utförs inte hämtningen. När kontrollen är genomförd utfärdar föråkaren en körorder till den entreprenör som har ansvar för transport och åter - vinning. I de fall där det finns mindre mängder miljöfarligt avfall på fastigheten tar för - åkaren själv hand om detta och ser till att det transporteras säkert till återvinning.

9 Om behov föreligger besöker en föråkare kunden innan transsport av skrot och miljöfarligt avfall utförs. Allt för att kvalitetssäkra. Föråkaren har också till uppgift att ta hand om mindre mängder miljöfarligt avfall på landsbygden och transportera det till återvinning på ett säkert sätt. 9

10 10 Vad räknas som skrot? Det är av största betydelse att skrot som ska hämtas är hanterbart för kranbil på lastväxlarflak och att det alltid finns maxi malt fem meter från farbar väg. Skrotet får naturligtvis inte heller vara placerat i närheten av eller under en el - ledning eftersom det kan innebära att ledningarna förstörs eller att en allvarlig olycka inträffar. Varje enskild skrotdels yttermått får inte överskrida en längd av fem meter och en bredd på två meter. Den får inte heller vara högre än två och en halv meter av utrymmesskäl. Skrotets sammanlagda vikt ska vara minst 500 kilo. Minimivikten får absolut inte underskridas. Harvar, traktorer och stängsel försäkringen möjliggör borttransport av allt skrot som till största del består av metall. Om skrotet innehåller lite trä, plast eller gummi saknar betydelse. Produkter som omfattas av producentansvar får inte blandas med skrot. Kylskåp, spisar och liknande produkter kan istället lämnas kostnadsfritt på kommunal återvinningsstation. Elmätare, elskåp, svetsar och skrot med elektriska installationer alternativt med elsladd eller batteri får inte blandas med det skrot som ska hämtas. Produkter av denna typ är att beteckna som elektronik - avfall och ingår inte i försäkringslösningen för Försäkring för Lantbruk, Försäkring för Skogsfastighet och Försäkring för Hästverksamhet. FAKTA Hämtning av skrot Som kund har du ansvar för att samla ihop, sortera, rengöra och placera skrotet i enlighet med de anvisningar som ges vid beställningen av hämtning och i enlighet med försäkringsvillkoren. Annars kan inte hämtningen genom - föras. Tänk också på att exempelvis stängsel och taggtråd ska placeras i en särskild skrothög.

11 Återvinningsförsäkringen betyder att lant - brukare och andra näringsidkare inom skogsoch hästbranschen kan bli av med besvärligt skrot både enkelt och bekvämt. 11

12 12 Farligt avfall Spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, lysrör och bekämpningsmedel är exempel på produkter som enligt Miljöbalken utgör miljöfarligt avfall. Produkter som till stor del klassas som farligt gods. Vid transport till återvinning måste farligt gods förvaras i ett ADR-godkänt emballage och vara tydligt märkt med varningsetikett som talar om vad kärlet innehåller och hur farligt innehållet är. För att få transport inom ramarna för Återvinnings försäkringen är det vid beställningen nödvändigt att redogöra för vilka typer av miljöfarligt avfall och hur stora mängder som finns på fastigheten. Uppgifterna förmedlas vidare till föråkaren eller till den entreprenör som är ansvarig för hämtningar i aktuell region. Återvinningsförsäkringens kunder får förvara miljöfarligt avfall i egna godkända förvaringskärl. Spillolja går exempelvis utmärkt att förvara och transportera i en godkänd plastdunk som är hel och ren. Det är mycket viktigt att vid beställningen fråga om vad som gäller för varje enskild miljö farlig produkt som ska till återvinning. Om det rör sig om en mindre mängd miljöfarligt avfall transporterar föråkaren det till återvinning. Handlar det däremot om mer avfall ska kunden paketera det enligt anvisningarna och därefter placera avfallet på en pall på plant underlag så att pallyftare kan användas. Tänk på att alltid ställa pallen på en invallad plats där den inte är åtkomlig varken för barn, djur eller obehöriga. Vid förfrågan från kommunens miljöoch hälsovårdsenhet är du som närings - idkare skyldig att visa upp intyg över hur miljöfarligt avfall från företaget har omhändertagits. Spara därför alltid den transportsedel transportören levererar. Om du upptäcker att den har gått förlorad i samband med en förfrågan från kommunen går det att beställa en ny transportsedel hos Håll Sverige Rent på telefon

13 Oljefilter är en typ av farligt avfall som tas om hand i samband med att miljöbilen med personal kommer till gården. Avfallet placeras i ADR-godkända kärl innan transporten. För att underlätta hanteringen kan den enskilde kunden använda egna godkända förvaringskärl. Spillolja går exempelvis utmärkt att transportera i originalkärl, under förutsättning att de är hela, rena och försedda med rätt varningsetikett. 13

14 14 Var rädd om miljön Vad händer om farligt avfall hamnar i hushållssoporna eller ute i naturen? Svaret är att människor, djur och miljö utsätts för fara. Lågenergilampor sparar energi. Men de innehåller också små mängder kvicksilver. Om varje hushåll i landet slänger en lågenergilampa om året i soppåsen skulle 25 kilo kvicksilver riskera att spridas till miljön. Och en enda tesked kvicksilver är mer än tillräckligt för att förgifta en medelstor sjö. Risken för direkta skador på människor är stora om farligt avfall hanteras fel. Dåligt förpackat avfall som läcker utsätter den som kommer i kontakt med avfallet för farliga ångor, gaser och damm. FAKTA Det här är farligt avfall Oljeavfall: Spillolja, smörjolja och hydraulolja är till ondo för miljön. Handelsgödsel: Några exempel är NPK och CAN. Bekämpningsmedel: Exempelvis MCPA och Pirimor. Kvicksilver: Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver liksom äldre febertermo - metrar. Frätande kemikalier: Exempel på syror är batterisyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra och fosforsyra. Ammoniak, lut, soda och målartvätt är lika farligt. Målarfärg, lack och lim: Alla slags färger, även burkar med intorkad färg, kontaktlim, nagellack, lasyr och fogmassa. Rengöringsmedel: Typiska rengöringsmedel som betecknas som farligt avfall är är propplösare, polish, blekmedel, silverputs och maskindiskmedel. Sprayburkar: Allt från insektsspray till hårspray.

15 15 Ring Stiftelsen Håll Sverige Rent, som sköter transportsamordning och logistik och ser till att återvinningen utförs på rätt sätt, ska kontaktas i god tid innan beställningsstopp för hämtning av miljöfarligt avfall eller skrot. Kunder som inte hinner beställa innan stoppdatum får anmäla under beställningsperioden året därpå. Observera att varje enskilt länsförsäkringsbolag har fastställda tider för både anmälan och hämtning. Vid beställningen hjälper den kunniga personalen dig med alla frågor om och kring skrot och miljöfarligt avfall. Det är bra om du kan redogöra för ungefär hur mycket skrot det handlar om, liksom volym en på miljöfarligt avfall och vad det består av. Den som vill köpa förvaringskärl till farligt avfall ska uppge det vid anmälningstillfället. I samband med anmälan till Håll Sverige Rent får kunden också veta hur skrot och miljöfarligt avfall ska vara ordnat vid hämtningen. Föråkaren ger senare besked om vilka etiketter behållare med farligt avfall ska märkas med. När det gäller allmän miljörådgivning står Håll Sverige Rents medarbetare till tjänst när som helst under dagtid. FAKTA Anmälan om transport Telefon Fax

16 16 Märk med rätt etikett Varje år transporteras stora mängder farligt avfall, som till stor del klassifi - ceras som farligt gods, på våra vägar. Ambitionen är att hanteringen av farligt avfall och farligt gods ska vara så säker som möjligt och av den anledningen ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare. Skyltar och etiketter är till för att ge information till räddningstjänsten i händ - else av olycka. Men naturligtvis också för att skydda den personal som arbetar med farligt avfall och eliminera risken för att enskilda produkter hamnar fel i återvinningsprocessen. Reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) är internationella och ut - arbetas gemensamt av de länder som har undertecknat ADR-överenskommelsen. Räddningsverket översätter och ger ut ADR-reglerna på svenska. Farligt avfall av flera olika typer kan placeras i en och samma kartong under förutsättning att de klassificeras under en och samma grupp (A-K enligt bilaga S ADR-S) samt att samtliga produkters farliga egenskaper mark eras med etiketter på emballagets utsida. När entreprenören besöker gården placeras oljefilter i väl märkta förvaringskärl. Klass 2.1 Brandfarliga gaser Exempel: Butan UN-nummer 1011 Klass 3 Brandfarliga vätskor Exempel: Spillolja UN-nummer 3295 Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Exempel: Kanser (syntetisk) UN-nummer 2717 Klass 5 Oxiderande ämnen Exempel: Kalium peroxid UN-nummer 1491 Klass 6.1 Giftiga ämnen Exempel: Pesticid, fast be - kämpningsmedel UN-nummer 2588 Det finns godkända kärl med tydliga etiketter för alla typer av farligt avfall. Klass 8 Frätande ämnen Exempel: Natrium - hydroxidlösning UN-nummer 1824

17 17 Frågor & Svar Återvinningsförsäkringen är helt ny och därför är det lätt att frågetecken dyker upp vad gäller hanteringen av skrot och miljöfarligt avfall. Vid minsta tveksamhet re kommenderas ett samtal till kundservice på Håll Sverige Rent ( ) under dagtid. Där finns alltid medarbetare med hög kompetens, som kan ge en detaljerad miljörådgivning. För att förklara filosofin bakom försäkringen finns här ett antal exempel på vanliga frågor med svar. En lantbrukare vill lämna en gammal gårdscistern, innehållande liter olja, till skrot. Vad ska han göra? Cisternen ska ställas på ett sådant sätt att maximal mängd olja rinner ut. Innan den får lämnas till skrot ska den vara dropptorr och manluckan avtagen. Den omhändertag na oljan placeras i en godkänd plastdunk. Dunken ska märkas med rätt varningsetikett innan den får lämnas som miljöfarligt avfall. Får en lantbrukare som kompletterar med exempelvis gårdsmejeri eller entreprenadarbeten lämna skrot och miljöfarligt avfall som produceras vid dessa verksamheter inom ramen för försäkringen? Ja, försäkringen tar hand om allt skrot och miljöfarligt avfall som är relaterat till lantbruket och annan sammanhängande näringsverksamhet. Utgår ersättning för det skrot som återvinns inom Återvinnings - försäkringen? Nej, försäkringen bygger på att in - täkter från skrotförsäljningen finansierar transporter och återvinning av miljöfarligt avfall. Innebär Återvinningsförsäkringen att kunden kan lämna hur mycket skrot och miljöfarligt avfall som helst? Ja, det finns inte någon högre vikteller volymgräns för skrot och miljö - farligt av fall. Däremot finns några undantag i försäkringen för egendom som inte in går (se sid 6). Ett är produkter som om fattas av producentansvar, exempelvis däck, kylskåp, tvättmaskiner, datorer och dylikt. En kund har önskemål om att han vill att en handfull färgburkar hämtas på hans fastighet. Hämtas burkarna? Ja, i samband med att en föråkare befinner sig i närområdet kan en hämtning utföras. Men det är naturligtvis bäst att samla ihop en större mängd avfall och skrot innan beställning görs.

18 18 Innebär Återvinningsförsäkringen att ensilageplast och besprutningsdunkar med bekämpningsmedel hämtas hos kund? Ensilageplast omfattas av producentansvar och ingår därför inte i försäkringen. Plastdunkar med bekämpningsmedel är miljöfarligt avfall och hämtas. Finns det många plastdunkar med små mängder bekämpningsmedel är det kundens uppgift att fylla så många dunkar som krävs. Viktigt är att vid beställning alltid meddela vilket bekämpningsmedel som ska hämtas. Ingår gastuber och brandsläckare i Återvinningsförsäkringen? Ja, om ventilerna är bortskruvade och behållarna är tomma. Vad händer om kunden inte hinner ställa i ordning skrot och miljöfarligt avfall inför hämtning? Enligt försäkringsvillkoren har entreprenören rätt att avbryta hämtning. Kunden får därefter göra en ny beställning under aktuell tidsperiod året därpå. Hur beställer jag hämtning? Du ringer under dagtid. Under samtalet får du information om hur du ska paketera och ställa i ordning skrot och miljöfarligt avfall och när det ska hämtas. Är Återvinningsförsäkringen en kortsiktig lösning? Absolut inte. Skrot och farligt avfall kom mer alltid finnas på den svenska landsbygden.

19 Idé, form, text och produktion: KrePart AB, Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist och Håkan Norrström. Upplaga: ex. Tryck: VTT Grafiska AB, Vimmerby 2008.

20 LFAB Utg B

Återvinningsförsäkringen renar svensk landsbygd

Återvinningsförsäkringen renar svensk landsbygd Återvinningsförsäkringen renar svensk landsbygd Skriften om Återvinningsförsäkringen är reviderad på initiativ av Länsförsäkringar i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i januari 2014. Idé, form,

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

Vi tar hand om det på rätt sätt

Vi tar hand om det på rätt sätt Så här gör du Vi tar hand om det på rätt sätt De flesta av oss har nog en känsla för vad som kan betraktas som farligt avfall. Därför ställer vi gärna in det i ett skåp när det börjar ta slut, undanskymt

Läs mer

Farligt avfall Så här gör du

Farligt avfall Så här gör du Farligt avfall Så här gör du Lämna ditt farliga avfall till oss. Vi tar hand om det på rätt sätt. De flesta av oss har nog en känsla för vad som kan betraktas som farligt avfall. Därför ställer vi gärna

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

TACK. Hur svårt kan det vara SORTERINGSGUIDE FÖR KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSAVFALL FÄRGELANDA MELLERUD TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG

TACK. Hur svårt kan det vara SORTERINGSGUIDE FÖR KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSAVFALL FÄRGELANDA MELLERUD TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG TACK för att du gör ditt bästa! VA-Renhållningsavdelningen Telefon: 0528-56 75 20 eva.broberg@fargelanda.se www.fargelanda.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0530-18 000 melleruds.kommun@mellerud.se

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Farligt avfall Så här gör du

Farligt avfall Så här gör du Farligt avfall Så här gör du Tack för att du lämnar ditt farliga avfall till oss Vi tar hand om det på rätt sätt. De flesta av oss har nog en känsla för vad som kan betraktas som farligt avfall. Därför

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Farligt avfall. Så här gör du

Farligt avfall. Så här gör du Farligt avfall Så här gör du Lämna ditt farliga avfall till oss. Vi tar hand om ditt farliga avfall - på rätt sätt! Du vet säkert vad som är farligt avfall i ditt hem. Kanske missar du några saker men

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Klassificeringslista UN-nummer

Klassificeringslista UN-nummer Stödjande dokument 1 (6) Klassificeringslista UN-nummer Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras och märkas på ett särskilt sätt när

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A Aceton

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm Containrar Vi erbjuder många olika storlekar och typer av flak, containrar och kärl som underlättar er avfallshantering. Här har vi samlat de vanligaste typerna som används. Öppen container 10 kbm Lämpliga

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna. 1. Syfte Denna rutin syftar till att tydliggöra och förenkla för verksamheterna hur kemikalieavfall och därtill relaterat avfall ska hanteras för att upprätthålla en säker och lagenlig hantering. 2. Allmänt

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in.

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in. INVENTERINGSBLANKETT Innan vi kommer och besöker Er är det bra om Ni går igenom det avfall som verksamheten producerar. Fyll i tabellen som börjar på nästa sida efter bästa förmåga och gör en kopia till

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort...

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort... TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL 1 (4) Piteå Renhållning & Vattens ex AVSÄNDARUPPGIFTER IFYLLES AV TYP AV FARLIGT AVFALL IFYLLES AV Avfallsol Kemikalier Annat farligt avfall Avfallet mottages vid fölnde av

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING FÖR AVFALLSHANTERING

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING FÖR AVFALLSHANTERING Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, +358 18 528 601 kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax arienummer (ifylles av myndighet): Dia Handlingar riktas

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler INSTRUKTION AVFALLSHANTERING 1 2008-01-28 Skapat: 2007-10-03 Reviderad: 2 Revisionsnummer: 2008-01-28 CRC Service Linus Jeppsson, Driftstekniker Instruktion för avfallshantering För CRC gäller de föreskrifter

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Hyra av lastbärare - för verksamheter

Hyra av lastbärare - för verksamheter Hyra av lastbärare - för verksamheter Vad gör vi? El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Information inför tillsynsbesöket

Information inför tillsynsbesöket Information inför tillsynsbesöket I den här broschyren har vi försökt att sammanfatta viktiga bestämmelser i miljöbalken som det är vanligt att man får anmärkningar på. Allt som vi tar upp i broschyren

Läs mer

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer Kortfattad information om våra generella miljökrav Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar som underentreprenör åt Skanska Sverige. Här hittar

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Hyra av lastbärare -för verksamheter

Hyra av lastbärare -för verksamheter Hyra av lastbärare -för verksamheter Vad gör vi? El-Kretsens är ett insamlingssystem vars huvuduppgift är att samla in konsumentelektronik och batterier via kommunernas återvinningscentraler. Systemet

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 %

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 % Yellow 65 Så här tar du hand om ditt farliga avfall 1 Det farligaste avfallet Se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess September 2011 Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess Bakgrund En gasanalysators uppgift är att kontinuerligt mäta syreöverskott och CO i rökgaserna under hela kremationsförloppet.

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer