A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB"

Transkript

1 Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Företag: Greencarrier Sweden AB Upprättad av: A1. Uppgifter om företaget Företag/myndighet Greencarrier Sweden AB Organisationsnr Besöksadress Torgny Segerstedtsgatan 80, Västra Frölunda Postadress Box 1037, Göteborg Telefon: Företagets verksamhet: Spedition A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren Namn: Telefon: / E-post: SR-intyg för: Transporter i luft, på järnväg, på väg, till sjöss SR-intyg till och med: SR för GC sedan:

2 B. Säkerhetsrådgivarens årsrapport SRVFS 2006:9 (Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods) - - -Säkerhetsrådgivarens uppgifter 4 Säkerhetsrådgivaren skall 1. se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods och bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag efterlevs, 2. ge råd angående tillämpningen av de bestämmelser som avses i 1.,och 3. upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen. Årsapporten enligt första stycket skall arkiveras i fem år och på begäran uppvisas för Statens räddningsverk (Förf. understrykning) C. Uppgifter om företagets farligtgodsverksamhet Greencarrier Sweden AB (kallas nedan: GC) är ett speditionsföretag. Enligt policybeslut skall GC ha säkerhetsrådgivare samt följa de lagar och förordningar som är tillämpliga vid transport av farligt gods och motsvarande verksamhet. Företaget förmedlar och transporterar åt kunder farligt gods på väg, järnväg, sjö och luft. Till antal uppdrag med farligt gods är den bedömda majoriteten biluppdrag. Många av biluppdragen går med färjelinjen Göteborg Ghent och är därmed multimodala. Sedan Scandinavian Shippings & Logistics speditionsdel gick upp i Greencarrier har en del farligt gods i klass 1 för flyg tillkommit. D. Riskbedömning och åtgärder för att minska risker: Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under företagsledningens ansvar verka för att olyckor i samband med transporter av farligt gods förebyggs och se till att bestämmelser om transport av farligt gods följs samt ge råd om verksamhet som rör transport av farligt gods Den bedömt största risken är i nuläget inte en olycka, den bedömda största risken för GCs transporter är att farligt gods är felmärkt, hanteras eller transporteras felaktigt. Dessvärre är det ofta kunderna som oavsiktligt eller genom bristande kunskap förser GC med ofullkomliga eller felaktiga uppgifter. Enligt gällande regelverk är det avsändaren som ansvarar för att gods klassificeras och märks rätt samt att erforderlig dokumentation utfärdas. För att minska risken för felaktig hantering av farligt gods har det under hösten gjorts en större utbildningsinsats. Bland de övergripande syftena med denna utbildning har varit att ge speditörerna en tillräcklig kunskap för att kunna skärskåda och kritiskt granska farligtgodsuppgifter. Detta för att för att kunna identifiera eventuella brister och felaktigheter och i tid hjälpa kunden rätta till. Det är fullt möjligt att utbilda även kunder och leverantörer om det skulle finnas en efterfrågan. Vid årsskiftet 2010/2011 börjar nya farligtgodsregelverk att gälla för sjö (IMDG-code) och flyg (IATA-DGR). I samband med detta skall det också skickas ut mail och/eller anslås på infocarrier om vad som är nytt och vad som är förändrat.

3 E. Tillsyn av praxis och rutiner Enligt 4 föreskriften (SRVFS 1999:1) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods: Säkerhetsrådgivaren har, utöver vad som framgår av lagen och förordningen till uppgift att tillse att verksamheten har en praxis och lämpliga förfaranden i samband med att farligt gods transporteras eller avsänds. Genom höstens utbildningsinsats har en ökad kunskap och färdighet i regelverken uppnåtts. Med ökad kunskap och färdighet vet speditören bättre vilka krav som ställs på respektive aktör i transportkedjan. Däremot så har GC små möjligheter att kontrollera och kvalitetssäkra att chauffören har rätt behörigheter och att bilen har rätt certifikat. F. Bestämmelser om transportskydd enligt 5 föreskriften (SRVFS 2009:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods: Säkerhetsrådgivaren skall se till att det finns anpassade rutiner och metoder bland annat för att: Säkerställa att det finns en uppdaterad skyddsplan i enlighet med delavsnitt i ADR-S och RID-S Farligt gods med högt skyddsvärde: Som farligt gods med hög riskpotential definieras i denna föreskrift sådant gods, som kan missbrukas vid terrorbrott och då leda till svåra konsekvenser, till exempel förlust av åtskilliga människoliv och storskalig förstörelse. ADR En skyddsplan krävs för att transportera farligt gods med högt skyddsvärde. En skyddsplan har utarbetats och har tillställts VD. SR avvaktar besked på att skyddsplanen är antagen. G. Kommunikation om farligt gods På Infocarrier (GC intranät) finns sedan sommaren 2010 en flik där information om och kring säkerhet och farligt gods anslås. I nuläget finns inget naturligt forum för information om och diskussion kring farligt gods och farligtgodstransporter. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport är en del i kommunikationen. H. Utbildning Utbildning för att höja den allmänna kompetensnivån var första steget i arbetet med farligt gods. Ett antal kollegor har dessutom fått en fördjupningsutbildning. Följande kollegor har fått en fördjupningsutbildning och klarat provet med godkänt resultat. Väg och järnväg (ADR/RID) 9 personer: David Swingelhurst, Helena Nyström, Lotta Johansson och Maria Hallbäck (samtliga GCGOT).

4 Kollegorna har fått utbildningsbevis och deras kompetens har noterats i GCs kompetensregister. Utbildningsresultatet får betraktas som gott. Återkopplingen från kollegor som fått utbildning har varit positiv och uppskattande. En av de underordnade målen har varit att avdramatisera regelverken. Även detta mål får betraktas som uppnått då kollegornas frågor har bytt karaktär efter utbildningen. I. Olyckor och tillbud Under 2009 har inga olyckor rapporterats. Däremot har två incidenter rapporterats. Redovisas nedan i kortfattad form. För utförligare redovisning kontakta säkerhetsrådgivaren. J.1a Utfall planer för 2010 Målet var att under 2010 nå följande: 1) Seminarie för att informera om/utbilda i förändringar i farligtgodsregelverken IMDG och IATA. Utbildning av kollegor genomförd i ADR/RID. Behovet av utbildning i IMDG fanns inte, utbildning i IATA görs genom AO Flygs försorg. 2) Utarbeta en skyddsplan enligt ADR/RID Utarbetad och avvaktar att den antas av VD. 3) Kommunicera ut och implementera en skyddsplan enligt ADR/RID Se ovan. De som utbildats under 2010 har informats om GCs skyddsplan. 4) Kvalitetssäkra underleverantörer och att de följer av regelverken. Frågor om farligt gods var med i 2010 års leverantörsutvärdering 5) Lastsäkring. Utbildning och uppföljning. Har inte gjorts något, ligger kvar till J.1b Planer för 2011 Målet är att under 2011 nå följande: 1) Utbilda i de nya farligtgodsregelverken ADR, RID, IMDG och IATA. 2) Få skyddsplan enligt ADR/RID antagen inom GC. 3) Kommunicera ut och implementera en skyddsplan enligt ADR/RID ) Kvalitetssäkra underleverantörer och att de följer av regelverken. 5) Lastsäkring. Utbildning och uppföljning. J.2 Planer för kommande år Mål för säkerhetsrådgivarens arbete, men inte nödvändigtvis under ) Forum att publicera och sprida information. Infocarrier? 2) Vid utvärdering av transportleverantörer: efterlevnad av kompetenskrav och efterlevnad av lagkrav på fordon/utrustning vid transport av farligt gods.

5 K. Sammanfattning Under 2009 låg fokus på utbildning av kollegor, i och med de nya regelverken för alla fyra transportlagen. På samma sätt kommer fokus under 2011 att läggas på utbildning. Inga olyckor eller incidenter har rapporterats till säkerhetsrådgivaren. 15 februari 2011

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 2014-09-22 Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 07 01-2014 06 30 1. Sammanfattning Alla deltagande kommuner har

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer