Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Förstadsgatan försök med bilfri del"

Transkript

1 Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A

2 Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan försök med bilfri del... 1 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Utgångsläge... 3 Buller... 3 Trafiksäkerhet... 3 Gångstråksplanen... 4 Försöket... 4 Mätningar och observationer... 4 Trafik... 4 Luftkvalitet... 5 Medborgardialog och synpunkter... 5 Slutsatser Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

3 Sammanfattning Södra Förstadsgatan var under mars-oktober 2014 avstängd för motorfordonstrafik mellan Spångatan och Friisgatan och under tiden kunde malmöborna lämna synpunkter om gatan på olika sätt. Försöket avslutades enligt plan den 15 oktober. För att få ytterligare underlag för eventuella vidare åtgärder för gatan har gatukontoret gjort kompletterande mätningar och observationer under perioden oktober 2014-april Bakgrund Under 2008 beslutades det att busstrafiken på Södra Förstadsgatan skulle flytta till Rådmansgatan i samband med att Citytunneln öppnade, vilket också skedde den 2 mars 2014, drygt tre år efter att citytunneln öppnade för trafik. Syftet med flytten av busstrafiken var att förbättra luftkvaliteten på Södra Förstadsgatan, minska bullerstörningarna och bättre knyta ihop stadsbusstrafiken med Citytunneln. Utgångsläge Buller Södra Förstadsgatan var tidigare väldigt utsatt för buller från busstrafiken med ekvivalentnivåer utanför fasad på över 65 dba. I samband med att busstrafiken flyttades beräknades dock bullernivåerna sjunka med cirka 1,7 dba. Flytten innebar även en total minskning av bullret i området eftersom Södra Förstadsgatans trånga gaturum förstärkte bullret. Sammantaget beräknades mellan 500 och 1000 fler personer få bullerminskningar jämfört med de som fick ökning av bullernivån på Rådmansgatan i och med flytten. Trafiksäkerhet Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och Bergsgatan tillhör de mer olycksdrabbade gatorna i Malmö med 127 st olyckor Flest olyckor sker i korsningarna längs gatan där det naturligt uppstår flest konflikter mellan olika trafikanter. De dominerande olyckstyperna är singelolyckor för fotgängare samt cykel-/mopedolyckor, d.v.s. kollisioner mellan cyklar/mopeder och bilar. 2% 2% 3% 2% 5% 7% 9% Olyckstyper 7% 41% 22% Gående singel Cykel-/mopedolycka Cykel singel Cykel - Gående Fotgängarolycka Korsandeolycka Singelolycka Upphinnandeolycka Moped - Gående Övriga olyckstyper 3 Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

4 Gångstråksplanen Södra Förstadsgatan är utpekad som ett prioriterat gångstråk i Malmö stads gångstråksplan. I gångstråksinventeringen beskrivs den aktuella delen av gatan som aningen eftersatt, skräpig och bullrig men med stor potential att bli ett attraktivt centrumstråk. Stråket har många målpunkter för fotgängare och en varierande arkitektur. Gatan upplevs som trygg på dagen då det rör sig mycket folk i området men kan kännas otrygg under dygnets mörkare timmar. Gångbanorna är över lag relativt breda men på den västra sidan söder om Smedjegatan smalnas den av till ca 1,5 meter i anslutning till parkeringsplatserna. Även de korsande gatorna Friisgatan och Smedjegatan är starka gångstråk framförallt tack vare deras koppling till station Triangeln. Korsningen mellan Södra Förstadsgatan och Smedjegatan pekas ut som ett problem i gångstråkinventeringen. Försöket Tekniska nämnden beslutade den 26/2 på förslag från gatukontoret att stänga av Södra Förstadsgatan mellan Spångatan och Friisgatan som ett försök från mars till oktober. Försöket var tänkt att utgöra del i underlaget för vidare arbete med Södra Förstadsgatan med mål att minska genomfartstrafiken och förbättra situationen för fotgängare och cyklister. Idag är gatan i första hand anpassad för busstrafiken som inte längre trafikerar sträckan och saknar därför bland annat hastighetsdämpning. Det långsiktiga målet är att Södra Förstadsgatan ska vara en attraktiv stadsgata med möjlighet till såväl aktivitet som vistelse. Den aktuella delen av Södra Förstadsgatan är även utpekad för framtida spårvägstrafik mellan Västra Hamnen och Lindängen. Gatan stängdes av den 10 mars och under veckan därefter placerades ett antal malmöbänkar, tre temporära cykelställ samt två större sittmöbler ut. Den 15 maj placerades fyra större urnor med träd ut samt de två blomsterurnor som tidigare stod på trottoaren flyttades till körbanan. Mätningar och observationer Trafik Trafikflödena, uppdelat på motorfordon, cykel och fotgängare, på både Södra Förstadsgatan och de omgivande gatorna har mätts dels under försöksperioden och dels efter att motorfordontrafik återigen tilläts på Södra Förstadsgatan. Tyvärr saknas föremätningar för många av gatorna. När det gäller biltrafiken kan de uppmätta flödena dock jämföras med beräknade flöden Följande kan konstateras: Det klart dominerande sättet att ta sig fram längs Södra Förstadsgatan är till fots. Det uppmätta fotgängarflödet på den avstängda sträckan en onsdag och var totalt 4300 personer. Detta kan jämföras med som mest 5900 motorfordon per dygn, ca bussar inräknat, 2013 innan gatan stängdes. 4 Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

5 Motorfordonstrafiken på Friisgatan och Norra Skolgatan ökade under försöket. Motorfordonstrafiken på Södra Förstadsgatan har minskat med ca 30 % sedan busstrafiken försvann. Antalet fordon per dygn söder om Friisgatan ligger på samma nivå i maj 2015 som samma period 2014 när sträckan norr om Friisgatan var avstängd (ca 3600 fordon/dygn). Biltrafiken på sträckan norr om Spångatan var dock mycket mindre under försöket än efter. Antalet fotgängare på Smedjegatan har minskat, förmodligen till viss del på grund av att busshållplatsen försvunnit och man kan anta att många som klev av här skulle vidare till station Tringelns södra nedgång. Cykeltrafiken på Friisgatan har ökat mycket sedan våren 2014 och S:t Johannesgatan färdigställdes. Medelhastigheten på Södra Förstadsgatan var ungefär samma under försöket som efter. Dock var det fler bilister som körde över 70 km/h på gatan under mätveckan i maj 2015 (ca 10 per dygn) än under mätveckan i oktober 2014 (ca 4 per dygn) Observationer på plats visade att det främst var cyklister som använde körbanan på den avstängda delen av gatan. Majoriteten av fotgängarna rörde sig fortfarande på trottoarerna. Förklaringar till detta kan vara att korsningsbehovet på sträckan är relativt litet eftersom det inte finns några entréer på den västra sidan av gatan samt att gatan fortfarande är utformad med separerade gångbanor och körbana trots avstängningen och den tillfälliga möbleringen. Antalet fotgängare som går i körbanan, både längs och korsande, ökade dock allt eftersom försöket pågick. De under försöksperioden utplacerade bänkarna har varit välanvända av malmöborna. Under de tillfällen som vistelse studerats på plats har mellan 27 och 42 personer, yngre såväl som äldre, under en period på tjugo minuter använt bänkarna. Populärast har de två större orangea sittöarna varit. Den avstängda delen av gatan har även används till olika arrangemang och demonstrationer under perioden. Luftkvalitet Miljöförvaltningen har utvärderat hur bussomläggningen påverkade luftkvaliteten på Södra Förstadsgatan söder om Bergsgatan där miljökvalitetsnormen tidigare överskridits. Utvärderingen visar att kvävedioxidhalterna minskat med % men att ytterligare åtgärder måste göras för att normerna med säkerhet ska understigas. Medborgardialog och synpunkter Sedan beslutet om försöket fattades har det funnits möjlighet att skicka in synpunkter till projektets e-postlåda dels direkt, dels via ett formulär på malmo.se/sodraforstadsgatan. Information om e- postlådan och hemsidan har gått ut via utskick till boende och verksamheter vid två tillfällen samt finns på skyltarna på gatan. 5 Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

6 I formuläret gavs möjlighet att ge ett sifferbetyg till försöket, det sammantagna resultatet från denna betygssättning visas i figuren nedan. Figur 1. Betygsfördelning från formuläret på malmo.se (12 augusti). Av de cirka 450 som skrev ner sina synpunkter (mer än bara ett betyg till försöket) antingen i formuläret på malmo.se eller direkt via e-post var ungefär två tredjedelar positiva till försöket och önskade se en permanentning antingen som ren gågata eller i kombination med cykeltrafik på olika sätt. 10% 12% 8% 70% Positiva till försöket Negativa - önskar busstrafik Negativa - önskar biltrafik Negativa - önskar trafik som förut Figur 2. Fördelning av inkomna åsikter (1 september 2014). Av de som var negativa till försöket var det ungefär lika delar som skriver att de ville ha tillbaka biltrafik som busstrafik respektive som förut med både buss- och biltrafik. Gemensamt för i stort sett alla dessa är att de menar att buss- respektive biltrafiken är nödvändig för handeln på gatan och för att människor ska kunna ta sig till butikerna. Många av de som förespråkar biltrafik på Södra Förstadsgatan menar dock att farten bör begränsas med hjälp av olika former av farthinder och vissa föreslår även att hela eller delar av sträckan kan enkelriktas. Även motorfordonstrafik som en trygghetsfaktor nämns. En mycket stor del av de som är positiva till försöket skriver att de önskar en lång sammanhängande gågata från Möllevångstorget till Gustaf Adolfs torg och att den aktuella delen av Södra Förstadsgatan kopplas ihop med den nuvarande gågatan norr om Triangeln. Bland de önskemål som framförs är mer grönska, serveringar och olika former av aktiviteter och arrangemang dominerande men även önskemål om icke-kommersiella sittplatser återkommer. Flera poängterar att också Friisgatan, Spångatan och Norra Skolgatan behöver tas i beaktning med tanke framförallt på eventuella ökade trafikmängder på dessa gator. 6 Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

7 Lördagen den 10 maj 2014 kl fanns representanter från gatukontoret (André Kingstedt och Johan Fridh) tillsammans med kommunalråden Milan Obradovic och Karolina Skog på plats på Södra Förstadsgatan för att föra dialog med Malmöborna om gatans framtid. Inbjudan delades ut via tidningsbärarna till boende och verksamheter i närheten av gatan tisdagen före och de som lämnat synpunkter till projektets e-postlåda fick inbjudan digitalt under torsdagen och fredagen. Dessutom spreds inbjudan via Facebook, Twitter och ett pressmeddelande från kommunalrådsavdelningen. Förutom att prata med och ställa frågor till politiker och tjänstemän kunde allmänheten fylla i planscher med sina synpunkter, dels en med frågan Vilka kvaliteter/funktioner värderar du högst på Södra Förstadsgatan i framtiden? där man kunde sätta ett kryss i rutor med olika alternativ, dels en med frågan Hur ser Södra Förstadsgatan ut i framtiden om du får bestämma? där man istället fick skriva fritt. Figur 3. Svar på frågan "Vilka kvaliteter/funktioner värderar du högst på Södra Förstadsgatan i framtiden?" från träffen den 10 maj. Även under dialogträffen framkom bilden av att malmöborna önskar satsningar på tillgänglighet för fotgängare och cyklister, grönska, sittplatser och fler möjligheter till uteserveringar på Södra Förstadsgatan. Bland svaren på frågan Hur ser Södra Förstadsgatan ut i framtiden om du får bestämma? dominerar önskan om gågata, med eller utan cyklister, och även önskemål om mer grönska återkommer. Vid tillfället uppkom också diskussion upp om någon form av enklare kollektivtrafik, servicelinje eller motsvarande, som skulle kunna trafikera Södra Förstadsgatan. Möten har även hållits med en del av affärsidkarna och fastighetsägarna längs gatan, på initiativ av dessa. Dessa handlare menar att de har fått en minskad kundtillströmning sedan busstrafiken flyttade och menar även att försöket förvärrade situationen för dem. Framförallt har de förlorat många av sina äldre kunder som tagit bussen till Södra Förstadsgatan från andra delar av Malmö. De representerade affärsidkarna har med anledning av detta framfört önskemål 7 Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

8 om att någon busslinje ska flyttas tillbaka till Södra Förstadsgatan och att biltrafik ska tillåtas på gatan. Från Akelius och Axfood har det inkommit förslag om att bygga ihop parkeringsgaragen i kvarteren Korpen respektive Kaninen. Malmö Citysamverkan har framhållit vikten av att studera hela sträckan ner till Bergsgatan och inkludera Triangelplatsen och kopplingen till denna i det vidare arbetet. Slutsatser Försöket med en bilfri del av Södra Förstadsgatan skapade temporärt bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister. Det är dock svårt att dra några slutsatser om vilken påverkan det hade på antalet cyklister och fotgängare på gatan eftersom det saknas föremätningar. Mätningen i april-maj 2015 visar på flöden i samma nivå som under försöket. Mätningarna tyder på att biltrafiken under försöket omfördelades från Södra Förstadsgatan norr om Friisgatan till Norra Skolgatan och Friisgatan. Innan busstrafiken flyttades fanns det farhågor om att genomfartstrafiken på Södra Förstadsgatan skulle öka men så tycks inte ha blivit fallet eftersom biltrafiken söder om Friisgatan ligger på samma nivå i maj 2015 som under försöket i maj 2014 vilket alltså är lägre än före bussomläggningen. Bland malmöborna tycks det finnas en tydlig vilja att utveckla Södra Förstadsgatan söder om Triangeln i en riktning mot mindre biltrafik och bättre möjligheter för vistelse, aktivitet, gång och cykel. En förutsättning för att lyckas med detta är dock engagemang från fastighetsägare, verksamheter längs gatan eller andra aktörer vilket tyvärr saknas. Försöket med en bilfri del av gatan visade detta tydligt framförallt genom butiksinnehavarnas protestlistor i kombination med positiva reaktioner från allmänheten. Speciellt vid tillfälliga åtgärder såsom försöket är det till stor fördel med ett gott samarbete med verksamheterna som kan bidra till att skapa en trivsam miljö genom till exempel uteserveringar eller marknadsdagar. Bland fastighetsägare och verksamheter längs gatan efterfrågas en plan eller vision för gatan och många tycks uppleva en osäkerhet kring hur staden vill utveckla gatan både på kort och på lång sikt. Med detta i åtanke borde en vision för gatans framtida funktion och utveckling med eller utan spårvägstrafik tas fram för att utgöra grund för eventuellt vidare arbete. Erfarenheter och inkomna synpunkter från försöket kan vara viktig input för en sådan vision. 8 Gatukontoret Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

Bilfri stadskärna i Borås

Bilfri stadskärna i Borås Bilfri stadskärna i Borås Utopi eller framtid? Carfree city centre in Borås Utopia or future? Jens Grimvik Andreas Johansson Tranlöv Christoffer Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer