SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Koncentrerad spolarvätska med frysskydd. Artikelnummer Inhemsk tillverkare/importör Företag Lahega Kemi AB Adress Box Postnr/Ort Helsingborg Hemsida Telefon vxl Fax Namn Tel. (arb.) Land Åsa Möller Nödtelefon Information Öppettider 112 SOS Alarm Giftinformationscentralen 2. FARLIGA EGENSKAPER Mycket brandfarligt Irriterande Mycket brandfarligt.irriterar ögonen.ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 1 / 7

2 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Nr Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr Konc. Klassificering 1 2-propanol % Xi,F,R11 - R36 - R67 2 etanol % F,R butanol % Xi,R10 - R36/37 - R propanol % Xi,F,R11 - R41 - R67 Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER Blandning av denaturerad etanol, tensider, färg och parfym. Se under punkt 16 för klartext av R-fraser. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Produktens sammansättning är registrerad hos Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Vid olyckshändelse ring 112 för råd. Begär Giftinformationscentralen. INANDNING Frisk luft. HUDKONTAKT Ha som regel att alltid tvätta huden med tvål och vatten. KONTAKT MED ÖGONEN Håll ögonlocken öppna och skölj genast med en mjuk stråle ljummet vatten.kontakta läkare vid kvarstående irritation. FÖRTÄRING Drick ett par glas vatten eller mjölk.undvik kräkning om möjligt.kontakta läkare om större mängder svalts. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER SLÄCKMEDEL Brand kan släckas med:alkoholresistent skum.pulver.vatten. BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER Kan antändas vid uppvärmning till eller över flampunkten.produkten är mycket brandfarlig och ångorna (gaserna) kan antändas vid och under rumstemperatur. INFORMATION Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyles med vatten. 2 / 7

3 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN Förhindra att större mängder spill kommer ut i avloppsvatten/ dagvattensystemen genom att valla in spillet med sand el. dyl. ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING Mindre mängder torkas upp med papper/ trasa eller spolas bort med vatten.spill samlas upp i lämpliga behållare och skickas till destruktion. INFORMATION Avlägsna samtliga antändningskällor och sörj för tillräcklig ventilation. Vid större spill kontakta genast räddningstjänst / brandkår och om utsläpp skett i vatten även vattenverk / reningsverk. Föreligger risk för miljöskada ska ansvarig inom kommunen underrättas. 7. HANTERING OCH LAGRING HANTERINGSFÖRESKRIFTER Förhindra statisk elektricitet.var försiktig med rökning, öppen eld, gnistor och svetsning. LAGRING Förvaras oåtkomligt för barn.förvaras väl tillsluten.förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.förvara alltid produkten i originalemballaget. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Normalt krävs ingen särskild ventilation, men då luften innehåller halter över satta gränsvärden bör ventilationen förstärkas. ANDNINGSSKYDD Sörj för tillräcklig ventilation. ÖGONSKYDD Använd godkända skyddsglasögon. HANDSKYDD Använd skyddshandskar av motståndskraftigt material, t.ex. gummi/plast.skydds-/barriärkrämer kan användas för att skydda huden mot exponering.skyddshandskar ska väljas ut arbetsplatsspecifikt. Detta bör göras i samråd med leverantör av skyddshandskar. Gränsvärden: Ämnesnamn CAS-nr Intervall ppm mg/m³ År Anm. etanol h propanol h propanol h 350, propanol min. 600, butanol h 150,0 3 / 7

4 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Färg Lukt Löslighet Vätska BlåKlar Citron Blandbar med vatten. Fysikaliska och kemiska parametrar Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar Smältpunkt ~ -100 C Kokpunkt C Flampunkt ~ 12 C cc Explosionsgräns 2-19 % Självantändningstemp. ~ 400 C Densitet ~ 0,79 g/cm³ 1) Viskositet 2) Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar Kommentar Kommentar 1) vid 20 C 2) Tunnflytande. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. REAGERAR MED Reagerar våldsamt med:starka oxidationsmedel FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER Inga farliga sönderfallsprodukter är kända. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akuta toxiska testresultat Exponeringssätt Värde/enhet Art Källa LD50(Oralt) > 2000 mg/kg råtta Uppgifterna om möjliga hälsofarliga effekter är baserade på erfarenheter och/eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter i produkten. INANDNING Inandning av ångor i höga halter kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkningar. HUDKONTAKT Avfettar huden. 4 / 7

5 KONTAKT MED ÖGONEN Irriterar ögonen. FÖRTÄRING Förtäring kan ge samma effekter som inandning. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION EKOTOXICITET 2-Propanol - LC50 (Pimephales Promelas): >1000 mg/l, 96h. EC50 (Daphnia): >1000 mg/l, 44h. Etanol - LC50 (Fisk, Daphnia, Alger): >100 mg/l, 96h. 2-Butanol - LC50 (Fisk, Daphnia, Alger): >100 mg/l, 96h. 1-Propanol - LC50 (Pimephales promelas): 640 mg/l, 96h. EC50 (Daphnia): mg/l, 48h. EC50 (Alger): 38 mg/l, 72h. NEDBRYTBARHET 2-Propanol - Biologisk nedbrytbarhet: Lätt % BOD20 / ThOD. Etanol - Biologisk nedbrytbarhet: Lätt %, BOD20/ThOD. 2-Butanol - Biologisk nedbtytbarhet: Lätt. 1-Propanol - Biologisk nedbrytbarhet: Lätt nedbrytbart. BIOACKUMULERING 2-Propanol - Bioackumuleras ej. Etanol - Bioackumuleras ej. 2-Butanol - Bioackumuleras ej. 1-Propanol - Förväntas ej bioackumulera, log Pow: 0,34. INFORMATION Produkten har, enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information, inte bedömts vara miljöfarlig. 13. AVFALLSHANTERING Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. För mer information ring REPA:s kundtjänst tel eller se Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader). Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar) 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat UN-nr: 1987 Benämning och beskrivning Alcohols, flammable, n.o.s. / Alkoholer, brandfarliga, n.o.s.(etanol, Isopropanol). 5 / 7

6 ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport) Klass: 3 Förpackn.gr. II Etikett: 3 IMDG (Sjötransport) Klass: 3 Förpackn.gr. II Sub Risk: EMS: F-E, S-D Marine Pollutant: ANNAN INFORMATION ADR 3.3 Särbestämmelse 640D. Enligt ADR kapitel 3.4 är mängder upp till 3 liter per innerförpackning och max 30 kg per kolli farligt gods i begränsad mängd. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Mycket brandfarligt Irriterande EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat SAMMANSÄTTNING 2-propanol (30-90 % ), etanol (10-60 % ) R-FRASER Nr R11 R36 R67 R-frastext Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S-FRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn.s7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.s16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.s26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.s43 Vid brandsläckning använd skum, pulver eller vatten med spridd stråle. REFERENSER Arbetarskyddsstyrelsen författning "Hygiensiska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar", AFS 2005:17. Produkten är klassificerad och märkt enligt EEC-direktiv och nationell lagstiftning. 6 / 7

7 16. ANNAN INFORMATION PRODUCENTENS ANTECKNINGAR Lahega Kemi AB är certifierat enligt ISO9001 (certifikat nr: 2000-SKM-AQ-1370, DNV) och ISO14001 (certifikat nr: 2000-SKM-AE-254, DNV). Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande bestämmelser (KIFS 1998:8, 2005:5 och 2005:7). FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER Nr R-frastext R10 Brandfarligt. R11 Mycket brandfarligt. R36 Irriterar ögonen. R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. UTFÄRDAT: REVISIONSÖVERSIKT Version Rev. datum Ansvarig Ändringar Åsa Möller Åsa Möller 1, platsbyte pkt 2 o 3. 7 / 7

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment HANDELSNAMN SYNONYMER SVAVELSYRA 37% ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Elektrolyt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-12-11 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-11 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkänt för distribution. HANDELSNAMN GRUPPNAMN ANVÄNDN.OMR. Barrikade BINDEMEDEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Omarbetad 2011-12-07 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen +46(0)8-331231

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Omarbetad 2011-12-07 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen +46(0)8-331231 SÄKERHETSDATABLAD MISOIL SUPER LUBE 5W-30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Misoil Super Lube 5W-30 Produkttyp Motorolja Omarbetad 2011-12-07 Nödtelefon 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer