1.2 Vi har tagit fram var man borde ta bort buskar, mm Vi ska se till att få bort gömda utrymmen på kommunens alla parker, bedömning från TK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2 Vi har tagit fram var man borde ta bort buskar, mm 1.2.1 Vi ska se till att få bort gömda utrymmen på kommunens alla parker, bedömning från TK"

Transkript

1 Risk 1: sabotage/social oro: annat Fysisk planering N2 1 Se till att utomhusmiljöer som kan bli 1.1 Utomhusmiljöer där personer kan samlas mer eller mindre skyddat från Inventering och granskning av utomhusmiljön av BRÅ m fl samt ev. åtgärder KS 150kkr/år *) samlingspunkter/tillhåll ses över insyn Busskurer, "underfarter" mm utformas med god belysning och så att de inte blir STARK, TK 150kkr/år *) samlingsplatser 1.2 Vi har tagit fram var man borde ta bort buskar, mm Vi ska se till att få bort gömda utrymmen på kommunens alla parker, bedömning från TK plats till plats, bedömning vid fall till fall Vi ska se till att få bort gömda utrymmen på kommunens alla fastigheter TK 1.3 Nu tänker vi inte på gömda utrymmen när man planerar nybyggnation Se till så att vi vid nybyggnation av kommunens fastigheter inte får gömda utrymmen TK A1 2 Långsiktig planering av bostäder, skolor och offentliga lokaler 1.4 Dålig belysning längs gång och cykelvägar Utredning av var belysta stråk i kommunen behöver anläggas samt åtgärder så att TK 1Mkr/år *) stråken blir belysta 1.5 Dålig belysning runt kommunens fastigheter Ordentlig belysning runt kommunens alla fastigheter, ev. styrd av rörelsedetektor TK 150kkr/år *) 2.1 Alltför segregerade bostadsområde kan bidra till social oro. Segregerade Förvaltningarna ska ha möjlighet att närvara i tidigt skede vid planarbetet STARK områden finns i princip ej i Ängelholms kommun. Vid planläggning arbetar vi kontinuerligt för att undvika segregerade bostadsmiljöer Etik och moral N1 1 Bemötandeproblem 1.1 Dåligt bemötande kan uppfattas som hotfullt och förnedrande, ger mottagaren dålig självkänsla Att aktivt arbeta för att utbilda kommunens personal i bemötandefrågor. Utbildning i etik och moral kan börja i förskolan. Gemensam utbildning. Anordna temadag tillsammans med näringsliv och kommunen. A8 2 Kommunen organisation 2.1 Förvaltningarna drar åt olika håll. Det behövs kontaktpersoner i Övergripande ansvar, kommunen tillsätter en "kommunchef" KS 1Mkr/år*) information. Tillgänglighet är viktigt Varje förvaltning utser och utbildar en informationsansvarig Samtliga 50kkr/år*) Gemensam värdegrund FC Ö2 3 Korruption, bestickning och mutor 3.1 Korruption, bestickning och mutor Utbildning och information inom ämnet för politiker och tjänstemän PK Samarbeta A4 1 Nätverk, samordning och samverkan 1.1 Det finns redan ett stort antal nätverk t.ex. POSOM, BRÅ, Inventera och registrera befintliga nätverk med adressuppgifter och kontaktpersoner för BRÅ, RTJ mellan näringsliv, kommun och statliga verksamhet Ungdomsgruppen, Projekt mot rattfylleri, Pensionärsråd och Handikappråd samt inofficiella nätverk t.ex. polisen-stadsbiblioteket, polisen-sjukhuset och polisen-taxi att sprida kunskap om dessa och därmed uppnå större samordning Utveckla samarbetet mellan skolan - BRÅ - polisen t.ex. genom att anordna temadagar BRÅ, BUF 2.1 Bättre samarbete genom personliga möten mellan poliser och På lång sikt kan en samlokalisering av polis och delar av socialförvaltningen övervägas SOC/Polis socialsekreterare N3 2 Redan dömda - vård åtgärder. 2.1 Förbättra mottagandet av dömda efter frigivningen Utveckla samarbetet med KRIS (Kriminellas revansch i samhället) BRÅ, SOC Kontaktperson på socialförvaltningens individ- och familjeomsorg SOC Skapa en lokal variant av fristående stödperson typ "Personligt ombud" BRÅ Ö3 3 Man skulle kunna ha en skola i 3.1 Politisk fråga som ligger utanför kommunens påverkansmöjligheter Påverka rikspolitikerna KS fängelserna om hur man ska uppföra sig. A5 Mer sastning på psykiatrin 4.1 Psykiatrin byggs ut, ge dem som självmant söker hjälp omedelbar vård Ev. utbyggnad är en resursfråga beroende av politiska beslut. Behovet av insatser för KS den som självmant söker hjälp bedöms individuellt av läkare Påverka regionpolitikerna Trygghetsfaktor A6 1 Beredskap för förstärkt bevakning både av 1.1 Beredskap hos polisen finns redan. Ytterligare bevakningstjänster kan Fungerar tillfredsställande för tillfället TK polis och bevakningsbolag köpas in med kort varsel från bevakningsföretag A2 2 Synliga poliser 2.1 Det är positivt med synliga poliser ute i samhället och detta är också en målsättning från polisens sida. Tillgängliga resurser är en politisk fråga Behov av fler synliga poliser Polisen A7 3 Fler vuxna ute på stan mm (vara aktiva 3.1 Nattvandrare finns men borde bli fler Informationskampanj med syfte att öka nattvandrarnas status och för att få fler att delta i KS/BRÅ 25kkr/år*) gentemot ungdomarna) nattvandringen Ö1 4 Civilkurage 4.1 Brist på civilkurage bland allmänheten vvv.nu (våga vara vuxen) Samtliga A3 5 Kameraövervakning 5.1 Kommunen har en del kameraövervakning på Söndrebalg-, Magnarp- och Satsning på kameraövervakning på platser med hög brottsbelastning och/eller platser där TK 100 kkr./anläggning*) Kungsgårdsskolan. Detta har lett till minskad brottslighet allmänheten känner sig otrygga KS 500kk/år*) 1(6)

2 Risk 2: systemsammanbrott: el Reservelkraftverk N1 1 Anskaffande av reservelverk N4 2 Organisation för reservelverk 2(6)

3 N11 N7 Risk 2: systemsammanbrott: el Prioritering 1 Vilka är i behov av hjälpinsatser Samlingsplatser/trygghetspunkter 1 Samlingsplatser/ trygghetspunkter N2 N5 N6 Material 1 Värme 2 Mat och vatten 3 Transporter N9 N8 N3 4 Kommunikationer 5 Övrigt Information 1 Skapa kanaler för information då radio, TV, tidningar inte fungerar N10 2 Kommunens infoberedskap ska vara hög 3(6)

4 Risk 3: naturrelaterade. Översvämning Fysisk planering N1 1 Utredning 1.1 Hav, sjöar eller å som svämmar över, byggnader mm hamnar under vatten Upphandling av detaljerade utredningar som kartlägger vilka områden som kan KS Kostnaden kan fördelas på Spridning av föroreningar, bekämpnings- och gödningsmedel. Bristfällig översvämmas, inventering av vilka viktiga funktioner som kan komma att översvämmas samt (förvaltningsövergrip ett antal delutredningar. utredning över Rönneå finns framtagen av Räddningsverket risken för spridning av oönskade ämnen. Utred högsta vattennivå och risk för skred. ande) 1.2 Beräkningar över hur högt vattnet kan stiga i berörda åar och sjöar Tillåt ingen bebyggelse inom områden med översvämningsrisk eller skredrisk STARK Informera fastighetsägare och anläggningsägare inom översvämningsområden om KS översvämningsriskerna Plan för anskaffning av utrustning för att minska konsekvenserna vid översvämning TK för kommunens anläggningar och byggnader Anskaffa och förbered utrustning för att minska konsekvenserna vid översvämning TK för kommunens anläggningar och byggnader A1 2 Undvik hinder i vattendrag 2.1 Vattendrag rensas inte tillräckligt från växtlighet, mm så att vattnet kan Projekt att håll åar och bäckar fria så att vatten kan passera KS 10kkr/träd passera utan uppbromsning Planera broar och andra anordningar så att vattnet inte bromsas TK 2.2 Kontinuerligt underhåll och rensning av dagvattensystemet fungerar inte Håll dagvatten brunnar och ledningar fria så vatten lätt kan passera TK tillfredsställande A2 3 Påverka klimatförändringen 3.1 Klimatförändringarna leder till kraftigare regn och högre vattenstånd Kommunen väljer teknik så att miljöpåverkan med växthusgaser blir så låg som möjligt KF Bevakas inom bef verksamhet 4(6)

5 Risk 4: sjukdomar: pandemi/epidemi Information A1 1 Skapa kanaler för information då radio, 1.1 Saknas rutiner för informationsspridning till allmänheten Skapa andra kanaler för information till allmänheten, då Stadshuset saknar KK TV, tidningar inte fungerar reservkraftverk Förbered tidningsbärare och lantbrevbärare att verka som informatörer KK Anslagstavlor i bostadsområden, skolor, affärer, invandrarföreningar mm (i tätorter och KK byar) (hemvärn, civilförsvarsförening, scouter) 1.2 Saknas en beredskapsfolder för allmänheten Detaljerad information om vad var och en bör tänka på i förväg (på olika språk) KK 20 kkr. per år *) N2 2 Info om hygien för att hindra 2.1 Regions Skånes ansvar Informera allmänheten om hur man undviker smittspridning Region Skåne Ingen kommunal kostnad smittspridning Material N3 1 Medicin/material 1.1 Skydd vid hantering av smitta, medicin kan hämtas på Ängelholms sjukhus Behov av munskydd och handskar, var skall lager finnas? SOC Kostnad tillkommer efter inventering N5 2 Transporter av människor och material 2.1 Kommunen har begränsade egna resurser Avtal med entreprenör alt inhyrning EK Kostnad tillkommer efter inventering Specialfordon EK, SOC Kostnad tillkommer efter inventering A2 3 Övrigt 3.1 Hur undviker vi smittan? Påverkas sophantering? Smittade människor till Samarbete mellan kommun, Länsstyrelsen, Region Skåne och sjukvården i Ängelholm Samtliga samlingsplatserna? Prioritering N1 1 Personal 1.1 Omfördelning av arbetsuppgifter Upprätta en prioriteringslista över primära arbetsuppgifter. Samtliga 1.2 Utöka arbetstider för icke smittade Informera arbetstagare om eventuellt ökat arbetsschema vid en pandemi (från 4 skift till Samtliga 2 skift) Informera arbetstagare om eventuell jourverksamhet Samtliga 1.3 Frivilliga arbetskrafter Lista på nyligen pensionerad personal och snart utexaminerade lokalinvånare för hjälp Samtliga vid behov. 1.4 Saknas en klar ansvarsfördelning i kommunen Klargöra ansvarsfördelningen vid en pandemi Samtliga Samlingsplatser/trygghetspunkter N4 1 Samlingsplatser/ trygghetspunkter 1.1 Lokaler saknas, är inte utvalda 1.1 Inventering av lämpliga lokaler Arb. grp 1.2 Krav att ställa på lämpliga lokaler Se till att värme finns TK, ÄEAB El i begränsad omfattning (belysning, mm) TK, ÄEAB Vatten (varmvatten) TK Hygienutrymmen (toaletter och dusch) TK Storlek på utrymmena TK Enkel matlagning/servering alternativt mat från storkök TK Informationspunkt KK Bemanning (bemanningsplan) PK, verksamhetsansv Parkeringsmöjligheter TK Sängar/bäddplatser till sjuka SOC Utökad bemanning (vårdpersonal) PK, SOC Behov av fast telefoni och fax i lokalerna KK 5(6)

6 Risk 5: olyckor: transport: farligt gods Fysisk planering. A1 1 Vägvals styrning 1.1 Styrning av farligt gods transporter utanför samhällen och vattentäkterna Styrning av farligt gods transporter utanför samhällen och vattentäkterna VV, TK, RTJ Inventering av lämpliga och olämpliga vägar TK, RTJ Skyltning av aktuella vägar TK, VV Vägverket,ej tiilåtet enligt dagens regler 1.2 Styrning av transporter till vägar med hög säkerhet Styrning av transporter till vägar med hög säkerhet VV, TK, RTJ Ta fram karta med markerade vägar där farligt gods transporteras (material från TK, RTJ Länsstyrelsen finns) 1.3 Mindre olycksrisker vid järnvägstransport Verka för att transporter styrs över till järnväg KF=>regering N3 2 Placering av farlig verksamhet 2.1 Bensinstationer och dylikt ska inte placeras i bostadsområden Farlig verksamhet (bensinstationer, mm) placeras på "säkra" områden STARK, RTJ Respektera risk och skyddsområden runt riskobjekt STARK, RTJ Bevakning vid tillstånds- och lovprövning samt vid verksamhetsförändring RTJ, MK, STARK N5 3 Inte placera bostäder, byggnader (Abyggnader) 3.1 Risk för hälsoeffekter vid en olycka Hänsyn till dessa risker tages vid planering, byggnadstekniska åtgärder t ex avstängning MK, STARK nära stora transportleder av ventilation. A2 Upphandling 1 Ökat krav vid upphandling för att minska risktransporter av farligt gods 1.1 Leverantör av farligt gods transporterar till kommunens anläggning själv eller med hjälp av underentreprenör. Exempel på transporter av farligt gods till kommunen är: Krav på alkolås i bilar TK, RTJ, ÄEAB, 1.1a Transport av klor till Badhus. Leverantör är Brenntag-Nordic Utökat krav på förarutbildning, t ex ADR certifikat TK, RTJ, ÄEAB, 1.1b Transport av drivmedel till Teknisk Service, Leverantör är OKQ Krav på körvägar, förbjudna vägar och tillåtna vägar TK, RTJ, ÄEAB, 1.1c Transport av drivmedel till Räddningstjänsten, Leverantör är OKQ Kontroll att lagkraven efterlevs TK, RTJ, ÄEAB, 1.1d Transport av eldningsolja till några av kommunens fastigheter. Leverantör är OKQ Kontroll att övriga krav i upphandlingen efterlevs TK, RTJ, ÄEAB, 1.1e Transport av eldningsolja till några fastigheter som tillhör Munkaljungbybyggen och Ängelholmshem. 1.1f Transport av ammoniak till Ängelholms Energi. Leverantör är Yara. 1.1.g Transport av process kemikalier till VA verket,naoh, Klor,Järnklorid, kaliumpermanganat,polymer. 1.2 Ofarligt alternativ väljs vid upphandling, när sådana finns Produktalternativ undersökes och det ofarligaste väljs Samtliga urvalskriterie i förfrågan 1.3 Leverantörer med höga säkerhetsambitioner väljs Krav på leverantörer Samtliga urvalskriterie i förfrågan Information N1 1 VMA (Viktigt Meddelande till 1.1 Bara i Ängelholm och Munka-Ljungby Information till allmänheten om VMA systemet RTJ Allmänheten) Utökning av tyfoner.placeras på skolor m.m RTJ kkr*) 1.2 Allmänheten informeras om kommunens risker Information till allmänheten om åtgärder vid farligt gods olycka RTJ Ö1 2 Högtalarbilar 2.1 Har idag inga bilar eller avtal med entreprenör Träffa avtal med t.ex. taxi KK 20 kkr *) A4 3 Information till fastighetsägare 3.1 Har inget bra system för att nå många snabbt Information om bl.a. Att stänga fläktar KK N4 4 Information via radio och TV 4.1 Rätt att kräva snabb info Måste ha väl uppdaterade listor KK Beredskap N2 1 Effektiv räddningstjänst 1.1 Finns god utbildningsnivå på räddningstjänsten, men kan förbättras Räddningstjänstens personal måste utbildas kontinuerligt för att få god kunskap om RTJ ytterligare farligt gods Räddningstjänstens personal ska få fördjupad kunskap om det vanligaste ämnena som RTJ transporteras i/genom kommunen 2.1 Räddningstjänsten har utrustning anpassad till risken för farligt gods Se över utrustningen och komplettera vid behov RTJ olyckor A3 2 Samverkan 2.1 Samverkansavtal Samverkansavtal avseende såväl utrustning som personal Prioritering Ansvarig förvaltning N= Nödvändig KS= Kommunstyrelsen BUF= Barn och utbildningsförvaltningen A= Angelägen KF= Kommunfullmäktige MK= Miljökontoret Ö= Önskvärd FC= Förvaltningscheferna KK= Kommunkansliet STARK= Statsarkitektskontoret ÄEAB= Ängelholms energi AB *) Uppskattade kostnader. TK= Tekniska kontoret BRÅ= Brottsförebyggande rådet PK= Personalkontoret VV= Vägverket RTJ= Räddningstjänsten SOC= Socialförvaltningen 6(6)

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

Risk och Sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2011

Risk och Sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2011 Risk och Sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2011 1 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-29 Enligt Lagen(2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast -

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Olle Nordell, Miljöförvaltningen; Landskrona stad

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Tillgänglighet i gatumiljö

Tillgänglighet i gatumiljö Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet i den yttre offentliga miljön Dokumentinformation Titel Tillgänglighet i gatumiljö

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys 2011-09-30 KS 2011/903 Risk- och sårbarhetsanalys för Kumla kommun Kumla kommun den 30 september 2011 Innehållsförteckning 1. Övergripande beskrivning av Kumla kommun... 3 2. Övergripande beskrivning av

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer