Om tandvård Behandlingsfilosofiska betraktelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om tandvård Behandlingsfilosofiska betraktelser"

Transkript

1 Om tandvård Behandlingsfilosofiska betraktelser Christer Swahn, leg. tdl Maria Tandvård AB and Christer Swahn All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. 1

2 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsbeskrivning Vårdtjänster inom tandvård. Historik och utveckling 4 Etablering av tandläkare och tandläkarutbildningar. Den allmänna tandvårdsförsäkringen 6 Vetenskapsläget när tandläkaren blev vanligt förekommande 7 Upptäckterna av plackets inverkan för utveckling av karies 9 Upptäckterna av parodontitens uppkomstmekanismer 10 Upptäckten av fluorets kariesinhiberande verkan 12 Sammanfattning av bakgrundsbeskrivningen 13 Epidemiologi: Tandsjukdomarnas uppkomstmekanismer 14 Karies 14 Tandlossning 18 Sekundära uppkomstmekanismer 21 Iatrogena skador 23 Sammanfattning av tandsjukdomarnas upphovsmekanismer 24 Prevention Inledning 25 Beteendepåverkan och påverkansfaktorer 25 Förhärskande egenvårdsuppfattningar inom tandvårdsområdet 27 Professionella rekommendationer 27 Bättre professionella rekommendationer 29 Ideala professionella rekommendationer 30 Sammanfattning 35 2

3 Inledning Under 2005 bildade jag och några kollegor ett bolag i syfte att erbjuda tjänster inom tandvårdsadministration. Under den här tiden pågick ett statligt utredningsarbete för den nya tandvårdsförsäkringen. Vi försökte inom bolaget att påverka utredningen, så att den typ av tjänster som bolaget planerade skulle kunna bli verklighet. Tjänsterna som vi avsåg att tillhandahålla var i korthet att administrera vårt eget system för s.k. abonnemangstandvård för Sveriges privattandläkare och deras patienter. Tandvårdsutredningen valde dock att hålla fast vid hittillsvarande sätt att ta betalt för tandvård. Det som kallas styckepristaxa blev utredningens modell för betalning av tandvård. Detta innebar att tidigare allmänt rådande tandvårdsfilosofi och därmed sammanhängande betalsystem kom att bli permanentad. Bolagets idé om hur tandvård ska betalas hade inte längre möjlighet att förverkligas i avsedd storskalighet. Därför beslutades att stänga bolaget. Bolagets bakomliggande filosofier kring tandvård hade helt beskrivits och inspirerats av författaren. Det är detta arbete som i det följande bearbetats något. Den bakomliggande tandvårdsfilosofin och fokus på förebyggande tandvård har dock inte alls ändrats snarare är den aktuellare än någonsin. Huvuddelen av den följande texten tillkom under en resa med segelbåt från Antigua i Västindien via Horta på ön Faial (Azorerna) till slutmålet i Stockholm under huvudsakligen maj månad Den är således tillkommen nästan helt utan tillgång till referenslitteratur eller möjlighet till detaljkontroller. Jag har avstått från att göra dessa kontroller och justeringar efteråt, då texten i sig är väsentligen enkel och att den i så fall riskerar att förlora sin omedelbarhet. Den enda fackbok jag hade med mig på seglingen var Bremners The Story of Dentistry, ur vilken jag klippt några väl valda stycken. Den viktigaste orsaken till tillkomsten av denna text är att styckeprisarvoderad tandvård är behäftad med flera väsentliga nackdelar. Huvudnackdelen är den problematik som sammanhänger med att tandläkare (nästan) bara får betalt om deras patienter har någon tandsjukdom som behöver teknisk behandling. Deras ekonomiska incitament är felriktade. I stället för att få betalt för att hindra uppkomst av sjukdom, får de nästan bara betalt om patienterna är sjuka. Uppsatsen, eller vad man nu ska kalla den följande texten, kan om man har intresse för området, naturligtvis läsas i sin helhet. Det väsentligaste i framställningen finns dock i kapitlet Prevention. Stockholm i december 2008 Christer Swahn 3

4 The Modern Sisyphus In the ancient city of Corinth, they told a story about a former inhabitant of the town, a fellow by the name of Sisyphus who had offended the gods. As punishment for his great sin, he was required to roll a huge stone uphill, which upon coming almost to the top, always rolled down again, so that the task remained forever unfinished. This story suggests the modern dentist. He too, like Sisyphus, is never able to catch up with his job. In spite of all his efforts, patients continue to return with more cavities, more decay, and more teeth which must be filled, crowned, or extracted.1 M.D.K. Bremner: The Story of Dentistry, 3rd ed Bakgrundsbeskrivning Vårdtjänster inom tandvård. Historik och utveckling Tandvård, som vi känner den i den västliga ekonomiska och kulturella sfären, har sitt ursprung som en efterfrågestyrd verksamhet. Patienter har ursprungligen efterfrågat tandvård för subjektiva besvär. I utvecklingsländer råder fortfarande dessa förhållanden. Subjektiva besvär inom tandvårdsområdet är i huvudsak två: Tandvärk och estetiska problem. Ända fram till mitten av 1900 talet har förlust av enstaka eller alla tänder (oftast orsakat av tandlossning), karies, missfärgningar etc. ansetts ingå i åldrandets process. Det är väl känt att även tandlösa patienter kan ha adekvat näringstillförsel, åtminstone i det korta perspektivet. Folk dör således inte i allmänhet av tandlöshet, men under odontologins huvudsakliga utvecklingstid under de senaste hundra åren, har många undersökningar visat att sjukdomar i tuggapparaten medverkar till, eller försvårar andra sjukdomar och tillstånd, så att patienten måhända dukar under för den totala sjukdomsbelastningen, inklusive munhålans alla sjukdomar. Slutsatsen av detta är att tandvård, som den idag bedrivs i västliga länder, i huvudsak ändå är en vårdform som syftar till att höja befolkningarnas livskvalitet. I denna mening är tandvård självvald vård, som inte är absolut nödvändig. Att tandvård inte är helt nödvändig för den omedelbara överlevnaden, placerar dock inte tandvården i någon avgörande annan ställning än många andra medicinska discipliner. Samma resonemang kan föras beträffande de flesta vårdområden, som idag utgör centrala delar av de medicinska vetenskaperna. Ett par exempel är ortopedin och oftalmologin. Det är således inte nödvändigt ur ett överlevnadsperspektiv att operera knä och höftleder 4

5 vid progressiva ledsjukdomar, eller att operera grå starr när man börjar se dåligt. Uppräkningen av alla de åtgärder som görs inom den samlade vården i västvärden för att öka befolkningarnas livskvalitet skulle kunna göras mycket lång. Men det finns också tendenser till ett ökat inslag av prioriteringar för de medicinska åtgärder där vi tidigare tagit ett samlat samhälleligt ekonomiskt ansvar, särskilt vad gäller medicinska åtgärder och vård som ges för inte direkt livshotande tillstånd och sjukdomar. De inledande försöken att på ett vetenskapligt sätt närma sig tandsjukdomarna skedde under 1700 talet. Dessförinnan hade olika hantverkare, främst smeder och frisörer, hjälpt befolkningen med tandvärk genom huvudsakligen tandutdragningar av ibland bättre men oftare sämre kvalitet. Tandläkarkonsten kom att utvecklas under den tidiga upplysningstiden samtidigt som motsvarande utveckling skedde inom de övriga medicinska vetenskaperna. Det första större vetenskapliga verket inom odontologin, Le Chirurgien Dentiste au Traité des Dents, publicerades 1728 av Pierre Fouchard i Frankrike. Av denna anledning har han också kommit att få hederstiteln tandläkarvetenskapens fader. Riktigt avgörande framsteg i modern mening, skedde dock först under 1800 talets sista decennier, och då främst genom bl.a. den amerikanske tandläkaren Blacks banbrytande utvecklingsarbete främst inom tandfyllnadskonsten, men även inom den orala protetiken. 5

6 Etablering av tandläkare och tandläkarutbildningar. Den allmänna tandvårdsförsäkringen Det var alltså under det sista decenniet under 1800 talet och de två första decennierna under 1900 talet som tandläkare kom att etablera sig huvudsakligen i västländerna, med USA som föregångsland. Detta främst tack vare Blacks 1 insatser inom det odontologiska området. Vid samma tid, omkring det förra sekelskiftet, startades den första tandläkarutbildningen i Sverige, närmare bestämt i Stockholm. De tandläkare som där utexaminerades, hade av naturliga orsaker endast den privata marknaden som arbetsfält. Det var först sammanhängande med den sociala utvecklingen under 1930 talet, med P A Hansson som statsminister i den första helt socialdemokratiska ministären, som de första försöken att inkludera tandvård i de allmänna sociala omsorgerna gjordes. De första skolklinikerna tillkom under denna tid och i slutet på decenniet utökades denna ambition till att även omfatta vuxna genom bildandet av Folktandvården. Under slutet av 1940 talet blev skoltandvården obligatorisk i Sverige. Utbyggnaden av Folktandvården i landstingens regi tog först verklig fart under 1960 och 1970 talen. En allmän tandvårdsförsäkring inrättades i början av 70 talet, som en av de sista byggstenarna i välfärdsbygget, som socialdemokraterna själva uttryckte sig. En ursprungligen ambitiöst upplagd försäkring 2, med tonvikt på höga initiala subventioner vad avsåg förebyggande vård och en 75% subvention av övrig tandvård med en relativt låg självrisk, urgröptes successivt under 80 och 90 talen främst beroende på statsfinansiella orsaker. Privattandvården har i Sverige, liksom i de flesta övriga västländer, alltid varit av betydande storlek. Från den ursprungliga 100% iga andelen utförs idag ca hälften av all tandvård i Sverige av privattandläkarkåren. Ökat välstånd och ökade inkomster skapade under mitten av förra seklet en betydande efterfrågan på tandläkare. Fram till 1970 talet hade det etablerats fyra tandläkarhögskolor i Sverige, som tillförde landet ca 400 tandläkare årligen. Pensionsavgångarna minskade först under de senare decennierna av 1900 talet tillväxten av antalet tandläkare, som numera, genom huvudsakligen minskad utbildning och emigration, är relativt statisk med ca legitimerade yrkesutövare. Under 2000 talets första decennier kommer en betydande minskning av tandläkarkåren att ske genom pensionsavgångar. Med nuvarande tandvårdkonsumtionsmönster kommer sannolikt ett betydande tandläkarunderskott att föreligga efter år 2020 i Sverige. 1 G.V. Black, Amerikansk tandläkare. Innehade flera professurer och har i U.S.A. kommit att kallas the grand old man of dentistry. 2 Försäkringens ursprungskonstruktion kan ifrågasättas. Den ersättningsmodell som valdes var en fast styckepristaxa. Det fanns inga metoder eller incitament för ökning eller bedömning av behandlingskvaliten. Förebyggande vård kom att nästan enbart förknippas med borttagning av fr.a. tandsten, och endast blygsamma insatser för beteendemodifiering inkluderades. 6

7 En sammanfattning av vetenskapsläget när tandläkaren blev vanligt förekommande Man kan konstatera att utvecklingen av tandläkarvetenskapen är en ny företeelse med endast ca 200 år av utveckling bakom sig, under vilken tid tandläkeri har varit en erkänd profession. En ursprungligen helt efterfrågestyrd verksamhet, som tidigare förklarats, har gradvis under det gångna seklet fått ett betydande kunskaps och vetenskapligt innehåll. Om denna framforskade kunskapsmassa har påverkat tandvårdens innehåll och utformning är mer osäkert. Jag har tidigare påstått att tandvård ursprungligen efterfrågades huvudsakligen p.g.a. tandvärk och gluggar i munnen. Vilken kunskap hade man då för ca 100 år sedan om orsakerna till dessa besvär? Visserligen hade en amerikansk tandläkare, L.P. Parmly, redan 1819 skrivit så här om betydelsen av munhygien och det som vi idag kallar plackkontroll; The first part to be used is the brush. It is made hollow in the middle, to embrace every part of the teeth, except the interstices. The second part is the dentrifice polisher 1 for removing roughness, stains, etc from the enamel and restoring to the teeth their natural smoothness and colour. The third part is the waxed silken thread, which, though simple, is the most important. It is to be passed through the interstices of the teeth, between their necks and the arches of the gum, to dislodge that irritaing matter which no brush can remove Konstaterandet är en mycket intressant och tidig empirisk observation gjord över ett halvsekel före Pasteurs och Kocks stora upptäckter inom bakteriologin. Men denne kollega var en ensam ropande röst i öknen. Han ansågs delvis som en galning då auktoriteterna fortsatte att hävda att karies och parodontit orsakades av inre okända faktorer, maskar eller enligt den gamla antika humorala teorin. Den ursprungligen bedrivna tandvården grundade sig i allt väsentligt på empiri. Black kunde t.ex. konstatera att om man gjorde en tandfyllning på sådant sätt att man bara borrade bort den skadade emaljen och dentinet i en kariesangripen tand före fyllningen, så blev det snart ny karies vid fyllningskanten. Han konstaterade att om man borrade bort mer av tanden, så att fyllningskanterna kom att ligga mer synligt, så verkar risken för ny karies i fyllningskanten att minska. Han kallade detta koncept för Extension for prevention. Detta koncept kom genom Blacks utbildningsverksamhet och generella påverkan på kunskapsläget inom tandvården att bli det rådande paradigmet och påverkar ännu idag utformningen av tandfyllningar, trots att vi idag hävdar det rakt motsatta; Non extension for prevention. Man kunde tidigt konstatera att det man kallade materia alba verkade på något sätt påverka förekomsten av fr.a. karies. Vi kallar idag materia alba för plack. 1 Parmly föreslog i första hand vanligt koksalt som dentrifice. Han hävdade att koksaltet hade en viss polerande inverkan och hade också fördelen att inga restprodukter kvarblev i munhålan 7

8 Mekanismerna bakom varför vissa människor drabbades av att tänderna lossnade och ramlade ur munnen förstods inte, förutom att dessa individer ofta hade rikligt med svarta (materia nigra) och hårda beläggningar på sina tänder. Man kunde också konstatera att om man avlägsnade dessa beläggningar så blev tandköttet mindre inflammerat. Man kunde dock inte med dessa insatser i nämnvärd grad påverka slutresultatet tandlösheten, så empirin talade om för tandläkaren att dessa patienter borde för att slippa värk och estetiskt besvärande gluggar få så bra utformade proteser som möjligt. Man kunde också konstatera att då man inte kunde göra något åt den framskridande tandlossningen, så var det ofta en god idé att tidigt ta bort alla tänder och ersätta dem med helproteser. Då befriades patienten (trodde man) från de orsaker som ledde till behov av tandvård; tandvärk och gluggar i tandraden. Så sent som 1968 fick författaren rådet att ta bort varannan tand och göra helkäksbroar i både över och underkäke. Detta råd baserades på förekomsten av gingivit med tidigt fördjupade tandköttsfickor parad med den empiriskt vunna erfarenheten att om man ökar utrymmet för självrengöring mellan tänderna, så saktar tandlossningen in Det kan kanske anmärkas att denne kollega, sedermera kom att bli patient hos författaren, men då med tillämpning av en radikalt annorlunda behandlingsfilosofi och vetenskapssyn. Ändå var han mindre än tio år äldre än författaren. Detta var det rådande paradigmet för tandvården under tiden fram till 1950 talets mitt. Befolkningens kunskap om tandsjukdomar och beteenden associerade med tandvård kan rimligen inte överstiga professionens kunskapsnivå. För en patient med tandlossning som hade dålig andedräkt var det således helt självklart att använda tandkräm som förutom att tänderna blev något vitare genom slipverkan från den ingående pulvriserade kritan, även temporärt kamouflerade den dåliga andedräkten. Särskilt som detta rekommenderades av tandläkare talets tandpastor och undermedel för tänderna avlöstes sålunda under 1900 talet av den pepparmyntade tandkrämen. Det på detta sätt framvuxna beteendet att använda tandkräm, som är baserat på dels bristande kunskap om tandsjukdomarnas orsaker och dels på skickligt uppbyggd marknadsföring av en egentligen inte helt nödvändig produkt präglar idag all tandvård och allt egenvårdsbeteende i västvärlden. 8

9 Upptäckterna av plackets inverkan. Karies hål i tänderna. Under tiden gjordes, fr.a. i USA, ett antal kontrollerade studier av mindre omfattning, där plackets roll för utvecklingen av karies kunde fastställas. Men det är först under perioden som detta helt klarlades i en svensk synnerligen oetisk studie med mänskligt försöksmaterial bestående av förståndshandikappade på ett behandlingshem/sjukhus i Vipeholm i Skåne. Man påstod att försöksklientelet inte led någon allvarligare skada eftersom de fick tandvård efter det att man odlat fram karies. Jag hävdar emellertid att detta är en sanning att ta med en stor nypa salt. Undersökningen är naturligtvis en präktig skandal gjord i skuggan av nazismen men långt efter andra världskriget. Vad jag vet har ingen ekonomisk kompensation eller annan gottgörelse erbjudits dessa mänskliga och inte tillfrågade försökskaniner. Det talas numera ganska tyst om denna stort upplagda undersökning. Många ledande svenska odontologer har dock erhållit mycket av sina akademiska meriter från den s.k. Vipeholmsundersökningen och detta utan att ha blivit på något sätt skandaliserade då eller senare. Man borde naturligtvis ha förfarit som vi ska se att man gjorde beträffande undersökningar rörande parodontit i USA, nämligen utnyttjat tandläkarstuderande, sig själva eller andra frivilliga, som medvetna om riskerna var villiga att acceptera eller ekonomiskt kompenseras för dessa så att studierna kunde genomföras. 9

10 Upptäckterna av tandlossningens uppkomstmekanismer Att undersöka om plack hänger samman med uppkomsten av parodontit (tandlossning) är inte helt enkelt. Detta sammanhänger med att plackets sammansättning varierar både med dess ålder, men också med dess lokalisation. (På en tandyta resp. i en tandköttsficka) Det är egentligen först under de senaste åren som det varit tekniskt genomförbart att ta prover och odla en del av de mycket svårodlade bakterier som numera anses huvudsakligen ansvariga för uppkomsten av tandlossning. Detta sammanhänger huvudsakligen med att dessa bakterier är strikta anaerober (syrehatande bakterier) som dör så fort de kommer i kontakt med luftens syre, vilket nästan alltid händer vid provtagning av plack från tandköttsfickor. Man hade dock sedan lång tid misstänkt ett samband mellan plackförekomst och utveckling av tandlossning. Men länge misstänkte man också att det fanns andra faktorer som kunde vara ansvariga för sjukdomen och då framför allt överbelastning av tandens stödjestruktur i samband med s.k. tandgnissling eller pressning. Så sent som 1959 skriver M.D.K. Bremner i sin The Story of Dentistry i kapitlet Fact, Fad and Fraud in the Treatment of Pyorrhea följande: Difference of opinion regarding the causative factors naturally influenced methods of treatment. While some dentists concentrated on instrumentation, others attempted to find a cure in some drug or medicament. The fact that a large number of cases did not respond even to the most skillful prophylactic measures, naturally tended to encourage the latter attitude. It was these baffling conditions and the search for a remedy that might aid in the treatment which made the dental profession the ready prey of every charlatane and harebrained faddist who offered a cure for pyorrhea Härefter följer en exposé över olika prövade behandlingsvägar, t.ex. scaling, sökande efter ett vaccin och användning av parenterala antibakteriella läkemedel men även införandet av syre i tandköttsfickor medelst speciell apparatur. Allt avfärdas dock med följande mening: The plain fact is that whether we call it pyorrhea or periodontoclasia, the information about this great destroyer of our chewing apparatus is little better than that possessed by Riggs some eightyfive years ago Slutklämmen av kapitlet blir: The profession has at last begun to realize that scaling, polishing and medication are of slight value unless the occlusion is perfectly balanced Jan Linde kunde dock i Göteborg under 1970 talet visa i djurstudier med hund att en plackfri tand inte drabbas av tandlossning om den utsätts för snedriktade belastningskrafter. I stället anpassar sig upphängningsapparaten. Antalet fibrer som stöder tanden blir fler och längre och käkbenet anpassar sig för att ge plats för tandens rörelser. På röntgen ser 10

11 detta ofta ut som en trattliknande defekt, vilket kan likna den typ av defekter som man får vid äkta tandlossning. Den nu gjorda redogörelsen avser krafter som storleksmässigt befinner sig inom fysiologiska gränsvärden för adaption. Går gnisselkrafterna utöver detta, sker ett traumatiskt nedbrytande av tandens upphängningsapparat, på samma sätt som när en tand extraheras. Sambandet mellan förekomst av plack och tandlossning, d.v.s. nedbrytning av tandens stödjevävnader (käkben, cement och Sharpska fibrer) visades principiellt bl.a. genom en studie som involverade tandläkarstudenter i USA. Följande metod användes: 1. All munhygien upphör i ena halvan av munnen 2. Med täta tidsintervaller kontrolleras mängden plack samt tas en liten biopsi av papiller och omkringliggande tandkött för att utröna mängden inflammationsceller. 3. En käkhalva hos samma patient används som kontroll. 4. Försöket avbryts efter ca 20 dagar, då tecken på nedbrytning av Sharpska fibrer kan ses vid mikroskopiering av de gjorda biopsierna. Resultaten av denna och flera andra studier visar att vid ett initialt inflammationsfritt tandkött tar det som minst 72 tim för att vävnaderna ska påbörja att infiltreras av inflammationsceller. Processen är också helt reversibel. Under de senaste åren har man kvalificerat dessa rön, såtillvida att även plackets kvalitet har visat sig ha betydelse. När plack tillåts växa under ostörda förhållanden består det initialt av mest runda bakteriformer (Grampositiva kokker). Efter 3 7 dagar förändras plackets inre lager genom att bakteriefloran där gradvis förändras mot huvudsakligen Gramnegativa stavformade bakterier. Efter dagar har detta accentuerats, så att de inre placklagren består nu till en betydande andel av Gramnegativa, strikt anaeroba spiriller och spirocheter. Det är huvudsakligen dessa bakterier, som är svåra att ta prov på då de ofta dör vid provtagningstillfället, som anses orsaka tandlossning. Även om man lyckas odla dem är det fortfarande svårt att kvantifiera dem. Vi vet alltså fortfarande inte vilken absolut andel av de djupare partierna av ett moget dentalt plack, som utgör de sjukdomsframkallande bakterierna. Om vi endast ser till mängden plack kan man konstatera att inte alla människor med samma mängd plack utvecklar tandlossning åtminstone inte med samma aggresivitet. Det finns uppenbarligen andra faktorer, antingen hos individerna, placket, eller t.o.m. hos båda, som påverkar utvecklingen. Modern forskning inriktar sig på identifiering av dessa faktorer, t.ex. sökandet efter ev. förekommande gener som predisponerar för tandlossning. Men även förekomst av särkilt infekterat plack diskuteras. Det kan nog anses rimligt att båda dessa faktorer kan vara av betydelse för utvecklingen av tandlossning. 11

12 Upptäckten av fluorets karieshämmande verkan Under perioden upptäcktes och beskrevs fluorets karieshämmande verkan. Det upptäcktes initialt att en viss befolkningsgrupp hade en signifikant lägre kariesförekomst än en annan i stort sett likvärdig grupp. Studium av vad som kunde förklara detta ledde så småningom fram till observationen att det enda av betydelse som skiljde grupperna åt var deras vattenförsörjning. Man isolerade så småningom orsaken till skillnader i mängden fluorjoner i vattnet. Så småningom kunde man också förklara varför vissa befolkninggrupper med drickvatten överstigande 1 ppm fluor utvecklade missfärgningar och fläckning av tänderna trots att de inte drabbades av karies. Detta var beskrivningen av dental fluoros och fluorets toxicitet i koncentrationer överstigande ca 1 ppm. Det intressanta i föregående resonemang är att man utan att påverka plackmängden, plackkvaliteten eller sockerintaget hos en befolkningsgrupp kan signifikant minska kariesförekomsten genom att tillföra en terapeutisk koncentration av fluor i dricksvatten, d.v.s. bäst under 0,5 ppm, men över 0,2 ppm. Kariesreduktionen i likvärdiga grupper överstiger 50%, vilket kan synas tillräckligt uppseendeväckande för att motivera generell vattenfluoridering. Av olika orsaker har inte artificiell tillförsel av fluor i dricksvatten genomförts i Sverige, men väl i många andra länder. Långtidsstudier visade även motsvarande reduktionsgrad av karies om man istället använder munsköljning med relativt hög koncentration av fluor, då man får både lokal påverkan på tänderna men även viss systemisk påverkan genom tillförsel av restfluor via magtarmkanalen. Mest fördelaktig är denna procedur om den genomförs på unga individer, d.v.s. under skoltiden från ca 7 års ålder till ca års ålder. Detta genomfördes också i Sverige under 1960, 70 och in på 80 talen. Emellertid hade då också en annan karieshämmande företeelse slagit igenom, nämligen införandet av lördagsgodis. Hur och varför detta koncept fungerar förklaras översiktligt under avsnittet Epidemiologi nedan. 12

13 Sammanfattning och slutsatser av bakgrundsbeskrivningen Tandläkarvetenskapen har vuxit fram som ett efterfrågestyrt fenomen för att komma tillrätta med tandvärk och gluggar i tandraden Utövningen av Tandläkaryrket var ursprungligen inriktad på att tekniskt lösa de problem som efterfrågan dikterade. I stort sett samma förhållanden råder S.k. åtgärdstaxa har alltid tillämpats av tandläkare, då patienterna efterfrågar specifika åtgärder (Typ: Jag har ont i denna tand vad kostar det att åtgärda den?) Det är först under de senaste 50 åren som en viss klarhet i tandsjukdomarnas uppkomstmekanismer har utvecklats. Kunskaper om tandsjukdomarnas uppkomstmekanismer har inte haft någon nämnvärd betydelse för tandläkeriets organisation den är i stort fortfarande helt efterfrågestyrd. 13

14 Epidemiologi Tandsjukdomarnas uppkomstmekanismer Den genomsnittlige praktiserande allmäntandläkaren ägnar nästan all sin arbetstid åt att diagnosticera, behandla och i någon mån försöka förebygga recidiv av huvudsakligen två besläktade tandsjukdomar; karies och parodontit. I det föregående avsnittet har redogjorts för när och hur forskning och utveckling inom tandvårdsområdet beträffande dessa två sjukdomar har skett. Detta avsnitt syftar främst till att kortfattat beskriva när och hur skador framkallade av dessa sjukdomar uppstår på tänder och tandkött i enlighet med för tillfället rådande vetenskapligt paradigm. Karies Karies karaktäriseras initialt av en upplösning av tändernas mineralkomponent (hydroxylapatit) under påverkan av bakterier genom surgörning av bakteriens närmaste omgivning, varvid tandens mineralkomponent går i lösning. Sekundärt förstörs även det protein gitter som utgör mineralkomponentens ursprungliga stödjevävnad genom åverkan av olika proteinnedbrytande enzymer som produceras av de involverade bakterierna. För att tandens mineralkomponent ska gå i lösning krävs närvaro av en syra som ger en ph sänkning till under ca 5,5. Normalt ph i saliven (och därför även i munhålan) är mellan 7,0 7,5. Det normala ph värdet upprätthålls genom att saliven har buffrande egenskaper som verkar för att sänka ett alltför högt ph vid t.ex. intag av basiska födoämnen och höja ett alltför lågt ph vid intag av sura födoämnen. Salivens buffrande kapacitet förutsätter kontakt mellan saliv och det sura respektive basiska födoämnet. För att karies ska kunna uppstå på en tand, måste salivens buffrande egenskaper på något sätt förhindras att få åtkomst till den syra som demineraliserar tanden. Detta sker genom att de syraproducerande bakterierna organiserar sig till ett dentalt plack på följande sätt: Varje tand i munnen omspolas av saliv. Förutom det komplex av mineralsalter som svarar för salivens buffrande egenskaper, så finns det också i saliven proteinkedjor som åstadkommer salivens höjda viskositet. Dessa proteinkedjor tenderar att via svaga attraherande krafter fästa på tänderna. Ett sammanhängande proteinlager som uppkommit på en tand på detta sätt kallas för en pellickel. I saliven finns bakterier snart efter det att den kommit från mynningen av de spottkörtlar där den bildats. En pellickel somfäster vid en tand har således spridda enskilda bakterier i sig. En rimlig liknelse kan sägas vara att bakterierna simmar omkring som människor gör i en swimmingpool. Bakterierna måste vara stationära för att kunna föröka sig och bilda kolonier. De enskilda bakterierna strävar därför att fästa sig till den underliggande tanden, där de simmar omkring i pellickeln. När de etablerat ett fäste genom att kasta ankar på tanden med en proteinbindning, så utgör detta en av förutsättningarna för bakteriens förökning. Bakterier kan under gynnsamma omständigheter bilda en ny generation var 20:e minut. En bakteriekoloni kan därför bildas på några timmar och en sammanväxande utbredning 14

15 av många bakteriekolonier till ett sammanhängande bakterielager kan etableras på tanden inom ett dygn. Det är detta sammanhängande bakterielager som kallas för ett dentalt plack. Ett etablerat dentalt plack på en tand har initialt en ganska enhetlig bakteriell sammansättning av Grampositiva kokker, fr.a. olika arter i familjen Streptococcus. En förutsättning för att bakterierna i placket ska kunna föröka sig är att de tillförs näring. I munhålan finns alltid näring för bakterietillväxt genom olika näringskällor, t.ex. blodplasma och födoämnen. Om plackbakterierna tillförs kolhydrater, särskilt i form av enkla sockerarter, så kommer de dels att föröka sig snabbare, men även producera mjölksyra som en restprodukt. Placket och dess närmaste omgivning blir därför surt. Saliven kommer, där den får åtkomst, att buffra syran. Saliven kommer dock inte omedelbart åt att buffra syran vid plackets infästning mot tanden, d.v.s. under placket. Här kommer därför tandens mineralkomponent att kunna gå i lösning. Den första förutsättningen för uppkomst av karies finns nu. Det dentala plackets infästning mot tandytan är dock inte alltid säker. Det finns en mängd aktiviteter som lossar hela eller delar av placket från tandytorna. Där placket har lossnat, kommer saliven åt att buffra den syra som produceras av bakterierna. Därför uppstår inte karies på ställen där placket har lossnat eller lossats från tandytan. Åtkomst och nötning mot tänderna av tungan och kinderna, eller genom tuggning av mat m.m. tenderar att lossa placket. Dessa lossningsmekanismer brukar kallas för självrengöring och är vanligast förekommande på ut och insidorna av tänderna och är dessutom mest framträdande närmast tuggytorna. Ner mot tandköttskanterna är självrengöringen mindre uttalad. Lossning av placket på inoch utsidorna kan även göras med mekaniska verktyg, t.ex. en tandborste. Syftet med att borsta tänderna är således att lossa plackets infästningar på tändernas in och utsidor, d.v.s. där åtkomst av placket kan ske. Tändernas mellanrumsytor är inte åtkomliga för plackborttagning med vanlig tandborste. Det finns särskilt utformade borstar, s.k. mellanrumsborstar för detta ändamål. Kontaktytorna mellan tänderna är inte åtkomliga för plackborttagning vare sig med tandborste eller mellanrumsborste. Det är bara möjligt att lossgöra plack på dessa ytor genom att föra en tråd mellan tändernas kontaktpunkter. Särskild, ofta vaxad, tråd finns framtagen för detta ändamål, s.k. tandtråd. Det finns ytterligare några begrepp inom kariologin (läran om kariessjukdomens uppkomst och behandling) som behöver förklaras för att man helt ska förstå mekanismerna bakom sjukdomen. 1. Predilektionsställen är de ställen som oftast drabbas av karies. Jag sätter ordet drabbas inom citationstecken då detta ofta är i hög grad påverkbart. Men med den rådande situationen beträffande människors vanor och attityder till lossgörandet av plack så observerar man oftast följande: Fissurer (veck, naturligt förekommande skrevor) i tändernas tuggytor är ofta inte åtkomliga för lossgörning av plack beroende av att t.ex. borststrånas diameter inte medger att dessa kan komma ända ner i botten av en fissur. 15

Gingivit och parodontit

Gingivit och parodontit Gingivit och parodontit Blödande inflammerat tandkött och tandlossning, det vill säga gingivit och parodontit, hänger intimt samman. I själva verket är båda symtomen så nära besläktade att man kan säga

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning

Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning Råd och information om tandköttsinflammation och tandlossning Det friska tandköttet Ett friskt tandköttet är blekt rosa, något knottrigt och

Läs mer

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund En liten skrift om: Munhygien för katt & hund Bakterier i munhålan Hundens och kattens tänder utsätts dagligen för bakterieangrepp. Normalt ryms det flera miljoner bakterier i munhålan och varje gång hunden/katten

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

Tandlossning och DIABETES

Tandlossning och DIABETES Tandlossning och DIABETES Översättning och faktagranskning, Camilla Franks TANDLOSSNING OCH DIABETES Tandlossning och diabetes Parodontit är det medicinska namnet på tandlossning. Det finns två vanligt

Läs mer

Kliniktillfälle 2. Varför borstar vi tänderna? Rengörande effekt. Pellikel: definition. Pellikel. Rengörande effekt. Fräsch smak.

Kliniktillfälle 2. Varför borstar vi tänderna? Rengörande effekt. Pellikel: definition. Pellikel. Rengörande effekt. Fräsch smak. Kliniktillfälle 2 Varför borstar vi tänderna? Plackinfärgning (PI) enligt Lenox / Kopczyk Gingivalindex enligt Löe och Silness,1963 God egenvård - Nadja - Nadja - Lena Rengörande effekt Fräsch smak Fluortillskott

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

TANDVÅRD FÖR DIN HUND ELLER KATT. Goda Råd från Evidensia.

TANDVÅRD FÖR DIN HUND ELLER KATT. Goda Råd från Evidensia. TANDVÅRD FÖR DIN HUND ELLER KATT. Goda Råd från Evidensia. Har du tittat din hund i munnen? Borstar du din katts tänder? En viktig sak för hundens hälsa och välbefinnande är att hålla tänder och tandkött

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG Här kan du köpa / BUCACAT Apotek, med utökad service för djurägare. Veterinärkliniker, med försäljning av hälsovårdsprodukter, som valt att ta in Aptus

Läs mer

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens Lena Karlsson 14 oktober 2013 1 Kliniktillfälle 2 Plackinfärgning (PI) enligt Lenox / Kopczyk Gingivalindex enligt Löe och Silness,1963 - Sebastian God egenvård - Lena Undersökning 1. Plack vad gäller

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT 2 Produkter som ingår i Aptus blå serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll.

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll. Efter stroke Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin försämras. Vilken hjälp finns

Läs mer

Tandlossning och DIABETES

Tandlossning och DIABETES Tandlossning och DIABETES TANDLOSSNING OCH DIABETES TANDLOSSNING OCH DIABETES Parodontit är det medicinska namnet på tandlossning. Det finns två vanligt förekommande typer av tandlossning. Den första kallas

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Tandhygieniststudent T3. Karies utredning

Tandhygieniststudent T3. Karies utredning Tandhygieniststudent T3 Karies utredning Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 7 Bakgrund Marlena är en patient som är uppvuxen i Polen, där tandvården inte var, och

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

PlaqueOff Animal. Innehåll och dosering

PlaqueOff Animal. Innehåll och dosering PlaqueOff Animal Innehåll och dosering Dosering Hund under 10 kg och katt: 1/2 mått*/dag, Hund 10-25 kg: 1mått/dag, Hund över 25 kg: 2 mått/dag *mått, motsvarande ett halvt kryddmått, medföljer i förpackningen.

Läs mer

Tandlossning en infektionssjukdom

Tandlossning en infektionssjukdom Tandlossning en infektionssjukdom Lennart Hänström Universitetslektor i parodontologi Vi lever i fredlig samexistens med en stor mängd bakterier. Räkna med att kroppen kan innehålla upp till ett par kilo

Läs mer

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson

I munnen på Janne. Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Storyboard för animationskurs 5 poäng Datorgrafik 1998-1999 Av Sebastian Vidovic och Ulrika Svensson Scen: intro Bild: 1.1-1.2 Intro 1.1 Bakrunden föreställer en gomvägg och i över- samt underkant skymtar

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall Kariesutredning-Patientfall 1 Bakgrund Patienten var senast på VUX-kliniken 2012-10-01, då var patienten på visning för implantat. 2012-10-11, var patienten hos tandhygienist på skolan för undersökning.

Läs mer

Saliv- och bakterieprovtagning

Saliv- och bakterieprovtagning Agenda: Saliv- och bakterieprovtagning Salivens sammansättning Salivflöde vilosaliv stimulerad saliv Flödeshastighet Tandhygienist Enheten för Cariologi och Endododnti Salivens funktioner Diagnos och åtgärd

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Saliv- och bakterieprovtagning

Saliv- och bakterieprovtagning Saliv- och bakterieprovtagning Lena Karlsson Lektor Agenda: Salivens sammansättning Salivflöde vilosaliv stimulerad saliv Flödeshastighet Salivens funktioner Diagnos och åtgärd vid nedsatt salivfunktion

Läs mer

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Endodonti! Endodonti? Tandens vävnader Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Dentinkanalernas diameter Täthet av dentinkanaler Pulpans vaskulära nätverk Närheten till immunsystemet

Läs mer

Ge din fyrfota vän. Om din hund eller katts munhälsa

Ge din fyrfota vän. Om din hund eller katts munhälsa Ge din fyrfota vän Om din hund eller katts munhälsa Den moderna hund- och katthållningen har precis som för människan drastiskt ändrat djurens matvanor snabbare än vad evolutionen hunnit med. Detta har

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND Hej! Hej! Det är vi som är Ipan och Jompen. Vi ses på folktandvården. Folktandvården Västernorrland verkar för en god folkhälsa och en god livsmiljö genom att utföra och utveckla

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre. Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se

Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre. Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se Populationsstrategi högriskstrategi Människor med särskilda behov munsjukdom och risk

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Första tecken Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen lokaliserad till buccal- och

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem.

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem. Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Disposition är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH003 Medicinska och odontologisk stödämnen 2 (MOD 2).

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH003 Medicinska och odontologisk stödämnen 2 (MOD 2). Redovisning av tentamensfrågor och svar för Medicinska och odontologisk stödämnen 2 (MOD 2). Kurskod Kurs Ämnesområde MOD 2 moment 1 Näringslära Lärandemål Tentamensfrågor Svar grundläggande kunskaper

Läs mer

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier.

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Dentala erosioner Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Pindborg 1971 Tecken på dental erosion Dentinexponering Utslätad anatomi

Läs mer

Svenska folkets munvårdsvanor EN RAPPORT FRÅN SUNSTAR GUM

Svenska folkets munvårdsvanor EN RAPPORT FRÅN SUNSTAR GUM Svenska folkets munvårdsvanor EN RAPPORT FRÅN SUNSTAR GUM sid 3. sid 4. sid 5. sid 6 7. sid 8. sid 9. sid 10 11. sid 12 13. sid 14 15. Innehåll: Förord En tickande folkhälsobomb Fakta: inflammation i tandköttet

Läs mer

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder.

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Brukar du undvika att le för att en eller flera tänder saknas i din mun? När vågade du senast ta en tugga av ett krispigt äpple? Har du slutat

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT VITARE TÄNDER FAKTA OM NYA iwhite INSTANT Ett pressmaterial från Actavis. Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis. Tel: 08-13 63 74, mobil: 070-384 10 04 e-post: SHedman@actavis.se Pressbilder

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Barns tandhälsa. Läkarprogrammet t11. Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum EWG

Barns tandhälsa. Läkarprogrammet t11. Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum EWG Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Prevention är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6 Gäller för: Tandvårdscentrum Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-22 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare

Läs mer

Ögonmusklerna: Aldrig trötta och sällan sjuka

Ögonmusklerna: Aldrig trötta och sällan sjuka Ögonmusklerna: Aldrig trötta och sällan sjuka Fatima Pedrosa-Domellöf Professor i anatomi, docent i oftalmiatrik, ögonläkare Enheten för oftalmiatrik Det finns fler än 600 muskler i kroppen och de används

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Barn&tänder 0-3 år. Ett faktamaterial. Text: Helena Kellnor, dietist Eva Skogsberg, tandhygienist

Barn&tänder 0-3 år. Ett faktamaterial. Text: Helena Kellnor, dietist Eva Skogsberg, tandhygienist Barn&tänder 0-3 år Ett faktamaterial Text: Helena Kellnor, dietist Eva Skogsberg, tandhygienist Faktagranskning: Ingegerd Johansson, professor i cariologi Dowen Birkhed, professor i cariologi MJÖLKFRÄMJANDET

Läs mer

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns Den officiella statistiken missar mjölktandskaries i växelbettet Anita Alm Barntandvårdsdagar 2006 Hål som inte finns Projekt

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

NU PRESENTERAR VI DEN NYA STANDARDEN FÖR ATT FÖREBYGGA KARIES

NU PRESENTERAR VI DEN NYA STANDARDEN FÖR ATT FÖREBYGGA KARIES NU PRESENTERAR VI DEN NYA STANDARDEN FÖR ATT FÖREBYGGA KARIES Fluor Pro-Argin TM teknologi fluor Upp till 20 procent färre nya kariesskador på två år 1,2 COLGATE VERKAR FÖR EN KARIESFRI FRAMTID DENTALT

Läs mer

MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC

MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC MUNSKÖLJ & DENTALGEL 0,12% CHX + CPC Klorhexidin med bättre smak! KORTTIDSANVÄNDNING MUNSKÖLJ & DENTALGEL - 0,12% CHX + CPC Att skölja munnen med klorhexidin är vanligtvis inte förknippat med någon trevlig

Läs mer

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dental erosion hos barn och ungdomar Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dagens agenda Vad är dental erosion? Är det vanligt förekommande?

Läs mer

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Munhälsa en viktig del av hälsan God munhälsa är en del av den allmänna hälsan. Problem med munhälsan påverkar intagandet av mat och

Läs mer

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917. Hans.Sandberg@ki.se

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917. Hans.Sandberg@ki.se Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 & KUT 20140917 Hans.Sandberg@ki.se Några ord om kvalitet Enligt ISO standard: Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att

Läs mer

TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING

TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING ORAL CARE TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget whitening -produkter i butiker, har ingen bevisad effekt. De fåtal produkter som har en faktisk

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Diagnostik Undersökning Hälsodeklaration Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Undersökning Objektiva symtom Klinisk undersökning Perkussionsömhet

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008

Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008 Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008 Xylitol idag: fördelar och rekommenderad användning Experttandläkare Helinä Keskinen Hälsoeffekter av xylitol - Vad är skillnaden mellan xylitoltuggummi

Läs mer

Bli hel igen. Därför är det viktigt att ersätta även enstaka tappade tänder.

Bli hel igen. Därför är det viktigt att ersätta även enstaka tappade tänder. Bli hel igen. Därför är det viktigt att ersätta även enstaka tappade tänder. Har du tappat en tand och känner dig osäker på vad du ska göra åt det? Har du behövt dra ut en tand långt bak i munnen och

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Version februari 2015 1 Upphovsrätt ROAG är ett standardiserat instrument för munbedömning. Instrumentet är utarbetat av

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Cystisk fibros. Synonym: CF, Cystisk pancreasfibros. Mukoviskoidos. 2--2 Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Cystisk fibros Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Visa dina SNYGGARE TÄNDER i vår!

Visa dina SNYGGARE TÄNDER i vår! Årgång 19 Nummer 71 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies NYTT GENOMBROTT INOM KARIESSKYDD Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies Lär dig hur hål i tänderna uppstår och hur DU bäst

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer