ATAD Prevention Center Alkohol, Tobak och Andra Droger. FöräldraKOMET. Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATAD Prevention Center Alkohol, Tobak och Andra Droger. FöräldraKOMET. Lunds kommun"

Transkript

1 FöräldraKOMET Lunds kommun

2 FöräldraKOMET Om programmet

3 För r vem? KOMET vänder v sig till föräldrar som har problem med barn som trotsar, bråkar och är utagerande (3-12 år)

4 Resultat % minskning av bråk- och trotsbeteenden samt föräldrarnas f upplevelse av problembeteenden hos barnet.

5 Två principer Bygger på två grundprinciper om ett beteende uppmärksammas ökar sannolikheten för att beteendet ska inträffa igen. uppmärksamma de beteenden man vill se mer av och minska fokus på barnens problembeteenden

6 Uppmärksamhet D e t b a rn e t få r uppm ärksam het för......k o m m e r barnet fo rts ä tta m e d M artin H assler och H anna Schw an, K om etprojektet, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad

7 Innehåll Föräldracirklar GRÄNS- SÄT TNING - Innehåll B E L Ö N I N G A R BERÖM OCH SAMARBETE LEK OCH UMGÄNGE M artin H assler och Hanna Schw an, Kom etprojektet, Socialtjän stförvaltningen, Stockh olms Stad

8 Format 11 träffar 1 träff/vecka 2,5 timmar/träff 2 gruppledare/grupp Föräldrar till 6 barn (6-12 föräldrar) Föräldern väljer ett barn att arbeta med Gruppledarna följer en manual med noggranna instruktioner för varje träff

9 Innehåll Grupp Hemuppgift Rollspel Videofilm Skriftligt instruktioner till föräldrarna Material (ex belöningssystemet Ormen, registreringsformulär)

10 Träffarna (1-5) Träff 1. Lek och umgänge Träff 2. Förbereda och Berömma Träff 3. Förbereda, Uppmana, och Berömma Träff 4. Poängsystemet Ormen Träff 5. Ormen i andra miljöer

11 Träffarna (6-11) Träff 6: Individuell träff med eller utan förskollärare/lärare Träff 7: Ignorera/Avleda Träff 8: Regler och konsekvenser hemma Träff 9: Regler och konsekvenser utanför hemmet Träff 10: Problemlösning Träff 11: Att förebygga framtida problem

12 Fokus Fokus ligger på att träna på färdigheter. Lekstund 1. Avsätt en tid och var ensam med barnet 2. Ge barnet full uppmärksamhet 3. Låt barnet styra leken - undvik frågor, instruktioner eller undervisning 4. Ge beröm och uppskattning

13 Förberedelse - beröm Att gå från något roligt till mindre roligt kan vara en problemsituation. Till exempel från lek till att gå och lägga sig

14 Tydliga uppmaningar 1. Säg vad barnet ska göra, framställ inte uppmaningen som en fråga. 2. Ge inte för många uppmaningar samtidigt. 3. Se till att du har barnets uppmärksamhet. 4. Be barnet upprepa uppmaningen. 5. Minska allt som stör innan du ger uppmaningen

15 Ormen

16 Ett exempel 1. Färdigklädd på morgonen. 2. Borsta tänderna på morgonen vid första tillsägelsen. 3. Hänga upp ytterkläderna när du kommit hem från skolan.

17 FöräldraKOMET Resultat av utvärdering, Lund Våren 2006

18 Syfte Syftet med denna utvärdering är att ta reda på vilka föräldrar i Lunds kommun som väljer att delta i KOMET samt hur de upplever KOMET. I utvärderingen beskrivs de föräldrar som deltog i KOMET våren 2006, totalt 40 familjer. Resultatet baseras på två enkäter som föräldrarna besvarat, en vid KOMET- kursens start och en vid dess avslutning.

19 Information På vilket sätt fick du veta om KOMET? Annan Läste artikel i tidning Tips från förskola, skola Föräldrarna hade huvudsakligen fått info om KOMET genom tips från förskola och skola. I övrigt hade de läst artikel i tidning, fick tips från släkting eller vän.

20 Föräldrarna Motivation att delta i KOMET Mycket motiverad Ganska motiverad Lite motiverad Mycket motiverad Ganska motiverad Mamma Pappa Vanligast var att mammorna deltog i föräldragruppen och de var mycket motiverade, medan papporna var mindre motiverade.

21 Avhopp Total antal deltagare var 40. Av de 40 familjer som började KOMET var det 29 som fullföljde kursen, vilket motsvarar 73 procent. 7 (18 %) hoppade av kursen. Vid början av kursen Vid slutet av kursen Total antal deltagare Avhopp 7 Bortfall (ej svarat) 1 1 Uppgift saknas 3 Skälet till avhopp: Tidsbrist Något annat kom emellan, Nytt jobb i Stockholm Talar och förstår svenska för dåligt Tiden räckte inte till, otroligt bra men hade inte tiden hemma. För övriga 6 saknas information om orsak till avhoppet.

22 Vad tyckte föräldrarna? f Förebygga framtida beteendeproblem Problemlösningsmetod Vad tyckte Du om följande i KOMET? Föräldrarna var mycket positiva till KOMET och uppskattade KOMETs olika moment mycket högt. Sätta gränser (minuspoäng, Time-out) Ormen Uppmärksamhetsprincipen Förberedelse - uppmaning - beröm Lekstund med barnet Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Däremot var de mindre positiva till gränssättning (minuspoäng, Time out), Ormen, Det var många föräldrar som inte har övat inför varandra under träffarna. Dessutom uppfattades videoexemplen som mindre lärorika av en del av föräldrarna

23 om innehållet? Det hat varit positivt att träffa föräldrar i samma situation Gruppledarna förstod mina problem Innehållet i KOMET var Enligt föräldrarna var tempot på utbildningen och antalet föräldrar i gruppen lagom. Gruppledarna var duktiga på att förklara Jag har gjort hemuppgifterna Vi har övat inför varandra under gruppträffarna Video-exemplen var lärorika Det skriftliga materialet var lätt att läsa Det fanns tillräckligt med tid till diskussioner Det fanns tillräckligt med tid åt att tala om egna problem De flesta föräldrar som fullföljt utbildningen beskrev metoden som mycket eller ganska effektiv. På frågan om KOMET har hjälpt familjen i den dagliga tillvaron svarade 54 procent ja absolut och 42 procent ja, till en viss del. Jag förstod de metoder som lärdes ut Innehållet i KOMET var bra Föräldrarna tyckte också att KOMET hjälpte deras barn. Samtliga skulle rekommendera KOMET till andra föräldrar. Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer lite grann Stämmer inte alls

24 Barnens problem 1 Har ditt barn svårigheter på ett eller flera av följande områden känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens med andra människor? Ja allvarliga svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, små svårigheter Nej Enligt föräldrarna hade 67 procent av barnen svårigheter på ett eller flera av följande områden: känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens med andra människor. 33 procent har angett att deras barn inte hade några beteendeproblem

25 Barnens problem 2 Oroas eller lider barnet av sina svårigheter? Ganska mycket Bara lite Nej På frågan om barnet oroas eller lider av sina svårigheter svarade 31 procent bara lite och 18 procent ganska mycket

26 Slutsatser 1 Undersökningen visar att föräldrarna i stor utsträckning är nöjda med processen att innehållet i utbildningen varit bra och att de kan rekommendera metoden till andra. Samtliga upplever att metoden, i olika utsträckning, har hjälpt deras barn och varit effektiv. Föräldrarna känner sig säkrare i sitt föräldraskap och menar att det har lett till en positiv förändring i den dagliga tillvaron.

27 Slutsatser 2 Huruvida KOMET minskar barns problembeteenden och om metoden fungerar bättre eller sämre för vissa grupper av barn eller föräldrar går dock inte att dra några slutsatser baserat på denna undersökning. Orsakerna är flera; -dels finns det ingen jämförelsegrupp till dem som deltagit i KOMET. Det är därför teoretiskt möjligt att barn till föräldrar som inte deltagit har barn som utvecklats lika positivt pga att barnet helt enkelt mognat eller fått annat stöd. - ett annat skäl är att föräldrarna förväntat sig (suggererat) att KOMET skulle hjälpa och därmed endast upplever att metoden bidragit till förändring.

28 Slutsatser 3 Resultaten avser förändring mellan första och sista kurstillfället med tio veckors mellanrum. Detta är för kort tid för att den förbättring eller brist på förbättring som skett kan anses som säkerställd. KOMET behöver följas upp på längre sikt för att bättre mäta dess effekter. Slutligen är frågeformuläret som används för grovt för att ingående kunna beskriva barnens problem. De flesta instrument som mäter beteendeproblem är mycket omfattande, ibland bestående av hundratals frågor, men vi anser oss inte kunna belasta föräldrarna med detta [1]. [1] Se rapporten Komet för föräldrar. Knut Sundell, Åsa Kling, Fredrik Livheim & Anna Mautner FoUenheten, Stockholms stadsledningskontor

29 Vem deltog Vilka av er föräldrar har deltagit i föräldragruppen? Mamma och pappa Pappa Mamma

30 Mammas ålder Mammas ålder

31 Pappas ålder Pappas ålder

32 Mammas födelselandf Mammas födelseland Övriga länder Norden (exkl Sverige) Sverige

33 Pappas födelselandf Pappas födelseland Övriga länder Norden (exkl Sverige) Sverige

34 Mammas utbildning Mammas utbildning Annan Högskola/ universitet mer än 3 år Högskola/ universitet 3 år eller mindre Gymnasiun, yrkeskola Folkskola, realskola, grundskola,

35 Pappas utbildning Pappas utbildning Högskola/ universitet mer än 3 år Högskola/ universitet 3 år eller mindre Gymnasiun, yrkeskola Folkskola, realskola, grundskola,

36 Föräldrarnas civilstånd Hur bor barnet? Hos pappa och styvmamma Endast hos pappa Växelvis hos mamma och pappa Hos mamma och styvpappa Endast hos mamma Med båda föräldrarna

37 Barnens ålder Hur många år är ditt barn? 12 år 11 år 10 år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år

38 Kön Vilket kön har ditt barn? Flicka Pojke

39 Barnens problem vid kursens start Har ditt barn någon diagnos som kan förklara beteendeproblemen? Ja Under utredning Nej

40 Problemens längdl Hur länge har svårigheterna funnits? Mer än 1 år 6-12 månader 1-5 månad Högst 1 månad

41 Stör r svårigheterna barnens vardagsliv? Stör svårigheterna barnets vardagsliv på något av följande områden? Hemma i familjen Med kamrater I skolarbete Vid fritidsaktiviteter Nej, inte alls Bara lite Ganska mycket Ja, mycket

42 Belastning? Blir svårigheterna en belastning för dig eller för familjen som helhet? Ja mycket Ganska mycket Bara lite Nej, inte alls

43 Processen et föräldrar? f et föräldrar i gruppen var För många Lagom För få

44 Processen Tempot? Tempot på utbildningen var För högt Lagom För lågt

45 Processen Tidpunkt? KOMET gavs vid en lämplig tid på dagen Ja Ja, delvis Nej

46 Säkrare föräldraskap? f Känner Du/Ni er säkrare i ert föräldraskap efter kursen? Ja, mycket Ganska mycket Bara lite Nej, inte alls

47 Effektivitet Hur effektiv var KOMET för Din familj? Inte alls effektiv Lite effektiv Ganska effektiv Mycket effektiv

48 Har KOMET hjälpt? Har KOMET hjälpt Ditt barn? Ja en stor hjälp Ja, viss hjälp Nej, det hjäpte inte Nej, det har blivit värre

49 Har KOMET förändrat familjens sätt s att fungera? Har KOMET förändrat familjens sätt att fungera? En stor förändring Vissa förändring Mycket liten förändring Nej, ingen örändring

50 Har KOMET hjälpt familjen i vardagen? Har KOMET hjälpt familjen i den dagliga tillvaron? Nej, absolut inte I liten omfattning Ja, till en viss del Ja absolut

51 Finns diagnos? Har Ditt barn någon diagnos som kan förklara beteendeproblemen? Under utredning Nej

52 Svårigheter? Har Ditt barn svårigheter på ett eller flera av följande områden känslor, koncentration, beteende eller med att komma överens med andra människor? Ja allvarliga svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, små svårigheter Nej

53 Hur länge? l Hur länge har svårigheterna funnits? Mer än 1 år 6-12 månader 1-5 månad Högst 1 månad

54 Oroas barnet? Oroas eller lider barnet av sina svårigheter? Ja, mycket Ganska mycket Bara lite Nej

55 Hur störs vardagen? Stör svårigheterna barnets vardagsliv på något av följande områgen? Nej, inte alls Bara lite Ganska mycket Ja, mycket Hemma i f amiljen Med kamrater I skolarbete Vid fritidsaktiviteter

56 Kan du rekommendera KOMET till andra föräldrar? f Kan du rekommendera KOMET till andra föräldrar? Nej absolut inte Jag tror inte det Ja troligen Ja absolut

57 Mer här

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte.

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. Psykisk hälsa/ Eresund 1 Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. En form av föräldrastöd som Socialdepartementet rekommenderar är strukturerade föräldrautbildningsprogram som

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats HT -07 En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem Piret Kams och Gabriella Seppälä

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer