Omreglering av apoteksmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omreglering av apoteksmarknaden"

Transkript

1 Omreglering av apoteksmarknaden Del 1 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice Tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 2008 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att som en första del lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Som en andra del ska utredaren lämna förslag som möjliggör försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läkemedel även på andra platser än på apotek. I den andra delen kommer utredaren också att behandla den del av uppdraget som rör djurläkemedel. Uppdragets första del ska redovisas senast den 31 december 2007 och den andra senast den 1 april Som särskild utredare förordnades Lars Reje fr.o.m. den 21 december Övriga medverkande i utredningens arbete anges nedan. Till utredningen har knutits en referensgrupp med deltagare från Sveriges Läkarförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet, Sveriges Veterinärförbund, Föreningen Veterinärer i Sverige, Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Kronans Droghandel, Tamro AB, Svensk Handel, Handikapporganisationerna, Föreningen för generiska läkemedel, Läkemedelshandlarna, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Svensk Egenvård och Hälsofackhandelns riksförbund. Utredningen, som har antagit namnet Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08), överlämnade den 27 augusti 2007 ett delbetänkande i de frågor som rör sjukhusens läkemedelsförsörjning. Utredningen överlämnar nu sitt huvudbetänkande Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4).

4 Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Arbetet fortsätter nu med återstående frågor. Malmö i januari 2008 Lars Reje /Ulrika Ohlsson Fredrik Landgren Birgitta Erlinge Dag Boman Helena Nilsson

5 Förteckning över vilka som deltagit i denna del av utredningens arbete (Om inte annat anges, har förordnandet gällt fr.o.m. den 22 februari 2007) Experter Datarådet Katja Isberg Amnäs, Datainspektionen Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting Juris doktor Ewa Gustafsson, Socialstyrelsen Farmacevten Erica Hagblom, Läkemedelsverket Försvarets chefsapotekare Ulf Landberg, Försvarsmedicinskt centrum Veterinärinspektör Elisabeth Mustonen, Jordbruksverket Chefsjuristen Anna Märta Stenberg, Läkemedelsförmånsnämnden Konkurrensrådet Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket Apotekaren Magnus Thyberg, Sveriges Kommuner och Landsting Utredaren Anna-Carin Widmark, Konsumentverket Sakkunniga Departementsrådet Eva Agevik, Näringsdepartementet, fr.o.m. den 1 september 2007 Ämnesrådet Lars Johan Cederlund, Näringsdepartementet Kanslirådet Ulrika Dackeby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Kanslirådet Ulrica Dyrke, Näringsdepartementet, t.o.m. den 31 augusti 2007 Departementssekreteraren Anne Nilsson, Socialdepartementet Kanslirådet Torkel Nyman, Finansdepartementet Ämnessakkunniga Sara Rosenmüller, Socialdepartementet Rättssakkunnige Olof Simonsson, Utrikesdepartementet Sekreterare Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson, huvudsekreterare, fr.o.m. den 1 januari 2007, tjänstledig fr.o.m. den 2 januari 2008 Hovrättsassessorn Helena Nilsson, fr.o.m. den 1 januari 2007, tjänstledig under perioden den 22 januari 20 augusti 2007, deltid 21 augusti januari 2008 Hovrättsassessorn Fredrik Landgren, fr.o.m. den 1 februari 2007 Hovrättsassessorn Birgitta Erlinge, fr.o.m. den 12 februari 2007 Ekonomen Dag Boman, fr.o.m. den 1 mars 2007

6 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om handel med läkemedel m.m Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning Inledning Uppdraget Utredningsarbetet Betänkandets disposition

7 Innehåll SOU 2008:4 1.4 Delbetänkande om sjukhusens läkemedelsförsörjning Detaljhandel med läkemedel till allmänheten Apoteket AB:s ensamrätt Verksamhetsavtalet mellan staten och Apoteket AB Ägardirektiven Partihandel med läkemedel Förslag om nikotinläkemedel i detaljhandeln Sveriges läkemedelsmarknad i siffror Kostnader för läkemedel Sverige Internationell jämförelse Finansiering av läkemedelskostnader Prisjämförelser med andra länder Detaljhandeln Grossist- och distributionsverksamhet Parallellimport Internationella branschtrender Iakttagelser beträffande dagens prissättningsmodell Gällande rätt Lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m Läkemedelslagen (1992:859) Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Bestämmelser som rör Apoteket AB:s IT-infrastruktur

8 SOU 2008:4 Innehåll 4.7 Läkemedelsverkets receptföreskrifter EG-rätten EU:s inre marknad och de fyra friheterna Statliga handelsmonopol Fri rörlighet för varor Etableringsfrihet och fri rörlighet av tjänster Fri rörlighet för kapital Förvaltningsrättsliga krav på tillståndssystem Konkurrensreglerna Statsstöd Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Sekundärrätt Direktiv på läkemedelsområdet Transparensdirektivet Tjänstedirektivet Direktiv på distanshandelsområdet Direktiv om medlemsstaternas skyldighet att anmäla förslag till tekniska föreskrifter och föreskrifter om informationssamhällets tjänster Omregleringar av andra marknader Inledning Flaskhalsproblemet Offentligt ägande Reglering av konsumentpriserna Tillträdesreglering Infrastrukturklubbar Horisontell separation Vertikal separation Tidigare omregleringar i korthet Omreglering av apoteksmarknaden inledande överväganden Förändringsansats Bättre läkemedelsanvändning

9 Innehåll SOU 2008: Bakgrund Apotekskontrakt en brittisk modell Utredningens bedömning Tillståndsgivning Vilken myndighet ska ansvara för tillståndsgivningen? Utgångspunkter Överväganden och förslag Farmacevtisk kompetens Uppdraget Vad är en farmacevt? Kompetenskraven före monopoliseringen Den nuvarande ordningen Partihandeln Internationell utblick Överväganden och förslag En generell rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel som gäller tills vidare Utgångspunkter Överväganden och förslag Risk för brist på farmacevter Uppdraget Erfarenheter från nyligen genomförda omregleringar Apotekstätheten i Sverige Utbildningar till apotekare och receptarie Farmacevterna på arbetsmarknaden Högskoleverkets prognoser om utbud och efterfrågan Överväganden och bedömning Förutsättningar för tillstånd Utgångspunkter Överväganden och förslag Återkallelse av tillstånd Utgångspunkter Överväganden och förslag

10 SOU 2008:4 Innehåll 8.7 Straffbestämmelser och förverkande Utgångspunkter Överväganden och förslag Finansiering av verksamheten för tillståndsgivning Utgångspunkter Överväganden och förslag Hinder mot ägande av apotek Utgångspunkter Uppdraget EG-rättsliga aspekter Internationell utblick Överväganden och förslag Läkemedelstillverkare Partihandlare Innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel (marknadsförare av läkemedel) Förskrivare av läkemedel Vårdföretag Kommuner och landsting Hinder mot ägande med hänsyn till den enskildes personliga integritet? Undantag från huvudregeln Krav på apotekslokaler och utrustning Utgångspunkter Uppdraget Nuvarande reglering Regleringen i Norge Överväganden och förslag Tillsyn och kontroll av apotek Vilken myndighet ska ha tillsyn över detaljhandeln med läkemedel? Utgångspunkter Överväganden och förslag

11 Innehåll SOU 2008: Finansiering av tillsynsverksamheten Utgångspunkter Överväganden och förslag Egenkontroll över försäljning och hantering av läkemedel Utgångspunkter Apoteket AB:s egenkontroll Regleringen i Norge Överväganden och förslag Säkerställande av vissa tjänster som idag utförs av Apoteket AB Delbetalning av läkemedel Uppdraget Bakgrund och gällande rätt Apoteket AB:s delbetalningssystem Överväganden och förslag Indragningar och reklamationer av läkemedel Uppdraget Begreppen reklamation och indragning Gällande rätt Läkemedelsbranschens reklamations- och indragningsrutiner Röda webben Information om indragningar inom EU Indragnings- och reklamationsrutiner hos Apoteket AB Utredningens förslag och bedömning Utfärdande av s.k. Schengenintyg Utredningens uppdrag Nuvarande förhållanden Utredningens förslag och bedömning Producentoberoende information och rådgivning Uppdraget Rättslig reglering av apotekspersonalens skyldigheter Begreppet kundanpassad information och rådgivning

12 SOU 2008:4 Innehåll Informationskällor Information och rådgivning till enskild privatkund Basinformation till förskrivare Information och rådgivning utöver åtagandet enligt verksamhetsavtalet Överväganden och förslag Kasserade läkemedel Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Apoteket AB:s verksamhet Överväganden och förslag Dosdispensering Uppdraget Vad är dosdispensering? Nuvarande dosdispenseringsverksamhet Hur fungerar ApoDos i praktiken? Gällande krav på dosdispensering Avgifter Överväganden och förslag Driften av Giftinformationscentralen Uppdraget Driften av GIC Verksamheten vid GIC Giftinformation internationellt GIC mottagare av information enligt direktiv om kosmetiska produkter Olika alternativ för GIC:s drift Utredningens bedömning och förslag Ekonomiska konsekvenser Försörjning av vissa vacciner och antidoter Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Apoteket AB:s verksamhet Finansiering Samarbete angående försörjningen av vissa vacciner och antidoter Överväganden och förslag

13 Innehåll SOU 2008: Totalförsvarets läkemedelsförsörjning Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Läkemedelsförsörjningen Överväganden och bedömning Nya krav på partihandlarna? Utgångspunkter Utredningens uppdrag Tillstånd till partihandel med läkemedel m.m Artikel 81 i EG-direktiv 2001/83/EG Partihandlare i Sverige Enkanalsdistribution Överväganden och förslag Uttrycket partihandel Enkanalsystemet Leveransskyldighet för partihandlare? Krav på tillstånd för partihandeln Andra krav på partihandlare? Bestämmelser om återkallelse av tillstånd m.m IT-infrastruktur Uppdraget Bakgrund Något om Apoteket AB:s IT-infrastruktur Registrering av receptuppgifter på de lokala apoteken Hantering av receptuppgifterna på Apoteket AB:s huvudkontor Register hos Apoteket AB och bolagets uppgiftsskyldighet Inledning Receptregistret Läkemedelsförteckningen Arbetsplatskoder och förskrivarkoder Receptbrevlåda för elektroniska recept Uppgifter till läkemedelskommittéerna

14 SOU 2008:4 Innehåll Uppgifter till läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen Uppgiftsskyldighet enligt avtalet med staten Överväganden och bedömning Uppgiftssamlingar som alla apotek behöver ha tillgång till Ändringar i receptregisterlagen Annan uppgiftsskyldighet och ansvar för läkemedelsstatistik Apotekens skyldighet att lämna information till Apotekens Servicebolag AB Apotekens Servicebolag AB Upphandling Elektroniskt utlämnande av uppgifter till apotek och andra mottagare Säkerhet för personuppgifter Tystnadsplikt Prissättning av tjänsterna Prissättning av läkemedel Utredningens uppdrag Inledning Prisbildningen är komplex Ökad effektivitet ett måste Tre perspektiv Marknaden består av flera segment Beskrivning av nuvarande system Prissättning av läkemedel inom läkemedelförmånerna Vilka läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna? Ansökan och beslut Fastställande av handelsmarginalen Kostnader för förmåner m.m Prissättning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna Utbyte av läkemedel på apotek (generisk substitution) Högkostnadsskyddet

15 Innehåll SOU 2008: Prissättning av extempore- och licensläkemedel Smittskyddsläkemedel Det s.k. transparensdirektivet Direktivets syften Godkännande av pris och prishöjningar (artikel 2 och 3) Prisstopp (artikel 4) Direkta eller indirekta lönsamhetskontroller (artikel 5) Positiva listor (artikel 6) Negativa listor (artikel 7) Redskap för kontroll av subventionerade läkemedelskostnader Styrmodeller Studier av olika styrinstruments effektivitet Krav som ska tillgodoses i styrmodellen Prissättning och affärslogik Förslagets hörnstenar i sammanfattning Prissättning av läkemedel med aktivt patent Nuvarande system Parallellimport Prissättning av patenterade läkemedel dagens modell Alternativa modeller Två systembedömningar Utredningens bedömning och förslag Beslut om AUP och max-aip Processen enligt utredningens förslag Prissättning vid stabil generisk konkurrens Nuvarande system i Sverige Beskrivning av modeller för generiskt utbyte och prissättning i andra länder Iakttagelser från forskning om generiskt utbyte Analys av nuvarande system Alternativa modeller Slutsatser och förslag Förmånspris för utbytesgrupper med stabil generisk konkurrens

16 SOU 2008:4 Innehåll Ansökan om pris Processbeskrivning av utredningens förslag Fastställande av brytvärde och prissänkningssatser Simulering av modellen med förmånspriser för utbytesgrupper Sanktionsavgifter Sekretess Återinförande av en dynamisk prissättning Implementering Prissättning av vissa andra varor Varor enligt 18 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Utredningens övervägande rörande förbrukningsartiklar Förslag avseende förbrukningsartiklar Prissättning av extempore och licensläkemedel Överväganden och förslag rörande extemporeoch licensläkemedel Prissättning av receptfria läkemedel på apotek Bakgrund Utredningens förslag Enhetlig prissättning i hela landet inom förmånerna Utredningens förslag och bedömning Förbud mot rabatter av patientens egenavgifter Apotekens ersättning Inledning Allmänna erfarenheter Nuvarande system Uppgifter som finansieras av marginalen Beslutade förändringar av marginalen under senare år Verksamheten i siffror Vissa särskilda områden Apoteket AB:s kostnader och intäkter Utgångspunkter för omreglering av ersättningen till apotek

17 Innehåll SOU 2008: Slutsatser och förslag Apotekens ersättning för expedition Basersättning Fastställande av apotekens ersättning Områden som utgår ur förmånerna Övrigt Sammanfattning Försörjning av läkemedel i Sverige och tillgänglighet Utgångspunkter Uppdraget Vad avses med begreppet tillgänglighet? Regleringen av tillgänglighetsfrågor Hur tillgodoser Apoteket AB tillgängligheten? Tillgänglighet till läkemedel i Norge och Danmark samt på Island Utredningens överväganden och förslag Tillgången till läkemedel Apotekens täckning Apoteksombudens roll i framtiden Övriga distributionskanaler Skyldigheten att tillhandahålla läkemedel Sortimentsbredd, lagerkapacitet och öppethållande Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning m.m Distanshandel med läkemedel Uppdraget Utgångspunkter Vad avses med distanshandel? Den svenska regleringen av distanshandel med läkemedel Apoteket AB:s distanshandel med läkemedel Generella regler på distanshandelsområdet Privatinförsel av läkemedel EU-rättsliga aspekter med anknytning till privatinförsel av läkemedel

18 SOU 2008:4 Innehåll EG-domstolens dom i mål C322/01, DocMorris EG-förordning om konsumentskyddssamarbete Handel med läkemedel på Internet Överväganden och förslag Vilka krav bör ställas på den distanshandel som sker från apotek som beviljats tillstånd i Sverige? Vilka krav bör ställas på distributionssätt och utlämning av läkemedel? Vilka krav bör ställas på apotekens hantering av reklamationer? Vilka krav bör ställas på apotekens hantering av indragningar? Vilka krav bör ställas på apotekens IT-säkerhet? Vilka krav bör ställas på apotekens information till konsument? Privatinförsel av läkemedel Hur ska tillsynen kunna säkerställas? Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel Uppdraget Utgångspunkter Inledning Licensläkemedel LFN:s, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Apoteket AB:s förslag till förändrat licensförfarande Extemporeläkemedel Lagerberedningar Rikslicenser Tillverkning av extemporeläkemedel Apoteket Produktion och Laboratorier (APL) Prissättning av extemporetillverkade läkemedel i Sverige i dag Marknaden och konkurrensfrågor EG-rättsliga aspekter Överväganden och förslag Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel

19 Innehåll SOU 2008: Förfarandet vid licensansökan Tillverkning av extemporeläkemedel Ett statligt ansvar för extemporetillverkning Rikslicenser Åldergräns vid köp av receptfria läkemedel Utredningens uppdrag Utgångspunkter Ingen författningsreglerad åldersgräns i dag Receptbelagt eller receptfritt läkemedel Åldersgräns på tobaksområdet Studier om förgiftningar till följd av överdosering av analgetika Överväganden och bedömning Säkerställande av att läkemedel lämnas ut till behörig person Utgångspunkter Uppdraget Nuvarande reglering Apoteket AB:s krav på behörighetsbevis Förekomsten av obehöriga uttag Överväganden och bedömning Implementering EG-rättsliga aspekter Utgångspunkter Tjänstedirektivet Är tjänstedirektivet tillämpligt? Utredningens förslag och bedömning Anmälan av förslag till tekniska föreskrifter eller föreskrifter om informationssamhällets tjänster

20 SOU 2008:4 Innehåll 23 Konsekvenser av förslagen Utredningens uppdrag Omreglering av apoteksmarknaden samhällsperspektivet Konsekvenser ur ett konsumentperspektiv Konsekvenser för marknaden och dess aktörer Regleringar och etableringsförutsättningar Småföretag på apoteksmarknaden Apoteket AB:s ställning på marknaden Läkemedelstillverkare Andra innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel Partihandel och distributörer Konsekvenser för staten m.fl Förmånerna Konsekvenser för statliga myndigheter Konsekvenser för Apoteket AB Konsekvenser för landstingen Engångskostnader Övriga konsekvenser Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Författningskommentar Förslaget till lag om handel med läkemedel m.m Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

21 Innehåll SOU 2008: Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning Särskilda yttranden Bilagor 1 Kommittedirektiv 2006: Omregleringar av andra marknader Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet, SFS 2006: Generikaprissättning och ersättning till apotek

22 Sammanfattning Uppdraget Apoteket AB har i dag ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Utredningens uppdrag har huvudsakligen varit att lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med läkemedel. I uppdraget har också ingått bl.a. att utreda hur distanshandel med läkemedel ska utformas samt lämna förslag som säkerställer att vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB kommer att finnas tillgängliga även i framtiden. Syftet med omregleringen är enligt direktiven att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Enligt direktiven ska utredningens förslag medverka till sänkta konsumentpriser på läkemedel utan att detta leder till ökade utgifter för det allmänna. En viktig del har varit att se över prissättningsmodellen för läkemedel. I direktiven betonas att utredningen ska utgå från ett patientoch konsumentperspektiv i sitt arbete och att den höga kompetens, säkerhet och kvalitet som i dag utmärker handeln med läkemedel ska bibehållas. Det framhålls också att det är viktigt att tillgängligheten till läkemedel i bl.a. glesbygd tryggas, att läkemedelsförsörjningen bedrivs rationellt och främjar en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning samt att förslag som berör enskilda företag utformas så att företagens administrativa börda blir så liten som möjligt. 23

23 Sammanfattning SOU 2008:4 Försiktighetsprincipen Förändringsansats Utredningen har genom sina direktiv fått ett komplext uppdrag och en snäv tidplan. Detta förhållande har till väsentlig del format utredningens allmänna och övergripande upplägg. Synen på hur förslagen bör formas har också påverkats av de allmänna synpunkter som framkommer i den utvärdering av tidigare omregleringar som redovisas i regelutredningens betänkande Liberalisering, regler och marknader, SOU 2005:4. Med stort intresse har utredningen också tagit del av erfarenheter vunna vid systemförändringar inom apoteksväsendet i andra länder, vilka gett värdefulla förändringsstrategiska insikter. Samtidigt begränsas användningen av dessa erfarenheter av det i Sverige unika utgångsläget: ingenstans i övrigt inom OECD-området existerar eller har existerat en situation där en nationellt heltäckande statlig apotekskedja ska transformeras till en marknad med en balanserad aktörsstruktur. I direktiven ingår inte frågor med bäring på statens ägarpolitik visavi Apoteket AB. Då bolagets marknadsandel väsentligen påverkar implementeringen av utredningens förslag avseende författningsregler för en omreglerad apoteksmarknad arbetar utredningen med några tentativa scenarios som utgör resultatet av olika ägarpolitiska ansatser. Ovanstående utgångspunkter och restriktioner formar sammantaget följande vägval i utredningens övergripande förändringsansats: Bygg så långt möjligt på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet. Ändra inte det som bedöms fungera i en omreglerad miljö. Var radikal i förslag där en nyordning behöver introduceras. Grunda förslagen på evidens där sådan finns. Erfarenheter av andra omregleringar visar att det är svårt att förutsäga effekterna i alla led av en nyordning. Effektiviteten i föreslagna regleringar, etablering av ny praxis, aktörernas antal och agerande kan överblickas i sin helhet först efter att omregleringen trätt ikraft. Därför bedömer utredningen att omregleringen i ett första skede får ske mot en kontrollstation genom kontinuerlig och strukturerad utvärdering, varefter justeringar, tillägg och inskränkningar i regel- 24

24 SOU 2008:4 Sammanfattning verk kan göras. Utredningen föreslår därför att en försiktighetsprincip tillämpas, som innebär att: Under en implementeringsfas om två år föreslås modeller för prissättning av läkemedel och ersättning till apotek som sätter kontroll av samhällets kostnader för läkemedel i första rummet och där en ökad marknadsdynamik sedan kan introduceras baserat på utvärderingsresultat och faktisk aktörssituation på marknaden. Under samma period bör en oberoende utvärderingsprocess bli etablerad för att följa apoteksmarknadens uppbyggnad och utveckling med avseende på i direktiven angivna mål och andra väsentliga förhållanden för en fungerande marknad. Baserat på utvärderingsprocessens resultat kan behov av justeringar och kompletterande åtgärder föreslås. Utredningen utgår från att det efter en sådan inledande implementeringsfas och en utvärderingsprocess kan utarbetas förslag till en mera dynamisk prismodell avseende läkemedel med fungerande generisk konkurrens, tillsvidaregällande transparensmekanismer och rabattdelningsmodell mellan apoteksnäringen och det allmänna. Bygg så långt möjligt på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet Motiven bakom de reformer som lett fram till inrättandet av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), sjukvårdens medverkan i prisbildningsprocessen och landstingens betalningsansvar för läkemedelsförmånerna äger giltighet även in i en omreglerad marknad. Utredningen bygger sina förslag på dessa inarbetade institutioner, samt föreslår i detta huvudbetänkande att åtgärder övervägs för att på sikt ytterligare stärka LFN:s roll och sjukvårdens medverkan i prissättningsprocessen. I utredningens delbetänkande om Sjukhusens läkemedelsförsörjning ges landstingen vidgade möjligheter att utnyttja konkurrensen baserat på de möjligheter de redan idag har inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 25

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Omreglering av apoteksmarknaden Del 2 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs)

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Stockholm den 10 april 2008 Socialdepartementet, registrator 103 33 Stockholm Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Sammanfattning

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet; SFS 2006:33 Utkom från trycket den 14 februari 2006 beslutat den 2 februari 2006. Regeringen ger

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering 1 (9) Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering Senast uppdaterat 090709 Allmänt 1 Vilka föreskrifter har TLV gett ut med anledning av apoteksomregleringen? TLVFS

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2013.

Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2013. 1 (11) Datum 2013-05-21 Diarienummer 1805/2013 Enligt sändlista Remiss Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra

Läs mer

1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG

1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG 1 (12) Datum 2007-05-15 LFN dnr 761/2007 Socialdepartementet 103 33 Stockholm 1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Apoteket AB har i en gemensam

Läs mer

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Stockholm 2009-01-14 Socialdepartementet Sofia Wallström 103 33 STOCKHOLM Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska lagrådsremissen Omreglering

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Till Socialdepartementet Dnr: S2014/3698/FS Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter är

Läs mer

Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus!

Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus! Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus! Konkurrensverket 2007:1 Konkurrensverket februari 2007 Utredare: Per Arne Sundbom ISSN nr 1401 8438 CM Gruppen AB, Bromma 2007 Foto: Matton och istockphoto

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel 1 (5) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter om receptfria läkemedel.

Läs mer

2012 års översyn av apotekens handelsmarginal

2012 års översyn av apotekens handelsmarginal Datum Diarienummer 2012-04-27 2887/2011 2012 års översyn av apotekens handelsmarginal - en samlad bedömning av ersättningen till apoteksmarknaden Slutrapport April 2012 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2011:10 En omreglerad apoteksmarknad delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-04-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2010/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Regeringens mål med. Oklar spelplan för framtidens apotek. n aktuellt

Regeringens mål med. Oklar spelplan för framtidens apotek. n aktuellt apoteksmonopolet. Den 1 juli försvinner apoteksmonopolet, men i praktiken är det först i höst som en fri marknad finns med färdiga spelregler. I startfältet råder ovisshet, ingen vågar flytta sina pjäser.

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2013-01-24 LJ 2012/1651. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2013-01-24 LJ 2012/1651. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2013-01-24 LJ 2012/1651 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Delbetänkandet (SOU 2012:75) - Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedelsoch apoteksmarknaden S2012/7587/FS

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Johanna Stenqvist linajohannastenqvist@gmail.com Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Granskning av områdena för distribution och försäljning av läkemedel inför avvecklingen av apoteksmonopolet

Granskning av områdena för distribution och försäljning av läkemedel inför avvecklingen av apoteksmonopolet Granskning av områdena för distribution och försäljning av läkemedel inför avvecklingen av apoteksmonopolet Granskningspromemoria dnr 340/2007 2008-04-28 Dnr 340/2007 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Apoteksmarknadens bruttoresultat 2012. en analys av parallellimportens betydelse

Apoteksmarknadens bruttoresultat 2012. en analys av parallellimportens betydelse Apoteksmarknadens bruttoresultat 2012 en analys av parallellimportens betydelse 2 (28) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nikotinläkemedel i handeln Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Bättre spelregler på apoteksmarknaden

Bättre spelregler på apoteksmarknaden Bättre spelregler på apoteksmarknaden 29 april 2010 Mats Bergman Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola Johan Stennek Professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet 1 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER...

Läs mer

Stärkt skydd mot och barnäktenskap

Stärkt skydd mot och barnäktenskap Stärkt skydd mot och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:35 Innehåll Förklaring av förkortningar

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-20 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel

Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Beslutad 2012-03-02 Version 2.0 Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel 2 (47) Förkortningar CHMP COMP EMA LFG LFN LFNAR LFNFS LSAB LV

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 5

Innehåll. Sammanfattning... 5 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Promemorians författningsförslag... 7 1.1 Förslag till lag om upphävande av förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler...7 1.2 Förslag

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer