Omreglering av apoteksmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omreglering av apoteksmarknaden"

Transkript

1 Omreglering av apoteksmarknaden Del 1 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice Tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 2008 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att som en första del lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Som en andra del ska utredaren lämna förslag som möjliggör försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läkemedel även på andra platser än på apotek. I den andra delen kommer utredaren också att behandla den del av uppdraget som rör djurläkemedel. Uppdragets första del ska redovisas senast den 31 december 2007 och den andra senast den 1 april Som särskild utredare förordnades Lars Reje fr.o.m. den 21 december Övriga medverkande i utredningens arbete anges nedan. Till utredningen har knutits en referensgrupp med deltagare från Sveriges Läkarförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet, Sveriges Veterinärförbund, Föreningen Veterinärer i Sverige, Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Kronans Droghandel, Tamro AB, Svensk Handel, Handikapporganisationerna, Föreningen för generiska läkemedel, Läkemedelshandlarna, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Svensk Egenvård och Hälsofackhandelns riksförbund. Utredningen, som har antagit namnet Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08), överlämnade den 27 augusti 2007 ett delbetänkande i de frågor som rör sjukhusens läkemedelsförsörjning. Utredningen överlämnar nu sitt huvudbetänkande Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4).

4 Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Arbetet fortsätter nu med återstående frågor. Malmö i januari 2008 Lars Reje /Ulrika Ohlsson Fredrik Landgren Birgitta Erlinge Dag Boman Helena Nilsson

5 Förteckning över vilka som deltagit i denna del av utredningens arbete (Om inte annat anges, har förordnandet gällt fr.o.m. den 22 februari 2007) Experter Datarådet Katja Isberg Amnäs, Datainspektionen Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting Juris doktor Ewa Gustafsson, Socialstyrelsen Farmacevten Erica Hagblom, Läkemedelsverket Försvarets chefsapotekare Ulf Landberg, Försvarsmedicinskt centrum Veterinärinspektör Elisabeth Mustonen, Jordbruksverket Chefsjuristen Anna Märta Stenberg, Läkemedelsförmånsnämnden Konkurrensrådet Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket Apotekaren Magnus Thyberg, Sveriges Kommuner och Landsting Utredaren Anna-Carin Widmark, Konsumentverket Sakkunniga Departementsrådet Eva Agevik, Näringsdepartementet, fr.o.m. den 1 september 2007 Ämnesrådet Lars Johan Cederlund, Näringsdepartementet Kanslirådet Ulrika Dackeby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Kanslirådet Ulrica Dyrke, Näringsdepartementet, t.o.m. den 31 augusti 2007 Departementssekreteraren Anne Nilsson, Socialdepartementet Kanslirådet Torkel Nyman, Finansdepartementet Ämnessakkunniga Sara Rosenmüller, Socialdepartementet Rättssakkunnige Olof Simonsson, Utrikesdepartementet Sekreterare Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson, huvudsekreterare, fr.o.m. den 1 januari 2007, tjänstledig fr.o.m. den 2 januari 2008 Hovrättsassessorn Helena Nilsson, fr.o.m. den 1 januari 2007, tjänstledig under perioden den 22 januari 20 augusti 2007, deltid 21 augusti januari 2008 Hovrättsassessorn Fredrik Landgren, fr.o.m. den 1 februari 2007 Hovrättsassessorn Birgitta Erlinge, fr.o.m. den 12 februari 2007 Ekonomen Dag Boman, fr.o.m. den 1 mars 2007

6 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om handel med läkemedel m.m Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning Inledning Uppdraget Utredningsarbetet Betänkandets disposition

7 Innehåll SOU 2008:4 1.4 Delbetänkande om sjukhusens läkemedelsförsörjning Detaljhandel med läkemedel till allmänheten Apoteket AB:s ensamrätt Verksamhetsavtalet mellan staten och Apoteket AB Ägardirektiven Partihandel med läkemedel Förslag om nikotinläkemedel i detaljhandeln Sveriges läkemedelsmarknad i siffror Kostnader för läkemedel Sverige Internationell jämförelse Finansiering av läkemedelskostnader Prisjämförelser med andra länder Detaljhandeln Grossist- och distributionsverksamhet Parallellimport Internationella branschtrender Iakttagelser beträffande dagens prissättningsmodell Gällande rätt Lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m Läkemedelslagen (1992:859) Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Bestämmelser som rör Apoteket AB:s IT-infrastruktur

8 SOU 2008:4 Innehåll 4.7 Läkemedelsverkets receptföreskrifter EG-rätten EU:s inre marknad och de fyra friheterna Statliga handelsmonopol Fri rörlighet för varor Etableringsfrihet och fri rörlighet av tjänster Fri rörlighet för kapital Förvaltningsrättsliga krav på tillståndssystem Konkurrensreglerna Statsstöd Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Sekundärrätt Direktiv på läkemedelsområdet Transparensdirektivet Tjänstedirektivet Direktiv på distanshandelsområdet Direktiv om medlemsstaternas skyldighet att anmäla förslag till tekniska föreskrifter och föreskrifter om informationssamhällets tjänster Omregleringar av andra marknader Inledning Flaskhalsproblemet Offentligt ägande Reglering av konsumentpriserna Tillträdesreglering Infrastrukturklubbar Horisontell separation Vertikal separation Tidigare omregleringar i korthet Omreglering av apoteksmarknaden inledande överväganden Förändringsansats Bättre läkemedelsanvändning

9 Innehåll SOU 2008: Bakgrund Apotekskontrakt en brittisk modell Utredningens bedömning Tillståndsgivning Vilken myndighet ska ansvara för tillståndsgivningen? Utgångspunkter Överväganden och förslag Farmacevtisk kompetens Uppdraget Vad är en farmacevt? Kompetenskraven före monopoliseringen Den nuvarande ordningen Partihandeln Internationell utblick Överväganden och förslag En generell rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel som gäller tills vidare Utgångspunkter Överväganden och förslag Risk för brist på farmacevter Uppdraget Erfarenheter från nyligen genomförda omregleringar Apotekstätheten i Sverige Utbildningar till apotekare och receptarie Farmacevterna på arbetsmarknaden Högskoleverkets prognoser om utbud och efterfrågan Överväganden och bedömning Förutsättningar för tillstånd Utgångspunkter Överväganden och förslag Återkallelse av tillstånd Utgångspunkter Överväganden och förslag

10 SOU 2008:4 Innehåll 8.7 Straffbestämmelser och förverkande Utgångspunkter Överväganden och förslag Finansiering av verksamheten för tillståndsgivning Utgångspunkter Överväganden och förslag Hinder mot ägande av apotek Utgångspunkter Uppdraget EG-rättsliga aspekter Internationell utblick Överväganden och förslag Läkemedelstillverkare Partihandlare Innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel (marknadsförare av läkemedel) Förskrivare av läkemedel Vårdföretag Kommuner och landsting Hinder mot ägande med hänsyn till den enskildes personliga integritet? Undantag från huvudregeln Krav på apotekslokaler och utrustning Utgångspunkter Uppdraget Nuvarande reglering Regleringen i Norge Överväganden och förslag Tillsyn och kontroll av apotek Vilken myndighet ska ha tillsyn över detaljhandeln med läkemedel? Utgångspunkter Överväganden och förslag

11 Innehåll SOU 2008: Finansiering av tillsynsverksamheten Utgångspunkter Överväganden och förslag Egenkontroll över försäljning och hantering av läkemedel Utgångspunkter Apoteket AB:s egenkontroll Regleringen i Norge Överväganden och förslag Säkerställande av vissa tjänster som idag utförs av Apoteket AB Delbetalning av läkemedel Uppdraget Bakgrund och gällande rätt Apoteket AB:s delbetalningssystem Överväganden och förslag Indragningar och reklamationer av läkemedel Uppdraget Begreppen reklamation och indragning Gällande rätt Läkemedelsbranschens reklamations- och indragningsrutiner Röda webben Information om indragningar inom EU Indragnings- och reklamationsrutiner hos Apoteket AB Utredningens förslag och bedömning Utfärdande av s.k. Schengenintyg Utredningens uppdrag Nuvarande förhållanden Utredningens förslag och bedömning Producentoberoende information och rådgivning Uppdraget Rättslig reglering av apotekspersonalens skyldigheter Begreppet kundanpassad information och rådgivning

12 SOU 2008:4 Innehåll Informationskällor Information och rådgivning till enskild privatkund Basinformation till förskrivare Information och rådgivning utöver åtagandet enligt verksamhetsavtalet Överväganden och förslag Kasserade läkemedel Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Apoteket AB:s verksamhet Överväganden och förslag Dosdispensering Uppdraget Vad är dosdispensering? Nuvarande dosdispenseringsverksamhet Hur fungerar ApoDos i praktiken? Gällande krav på dosdispensering Avgifter Överväganden och förslag Driften av Giftinformationscentralen Uppdraget Driften av GIC Verksamheten vid GIC Giftinformation internationellt GIC mottagare av information enligt direktiv om kosmetiska produkter Olika alternativ för GIC:s drift Utredningens bedömning och förslag Ekonomiska konsekvenser Försörjning av vissa vacciner och antidoter Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Apoteket AB:s verksamhet Finansiering Samarbete angående försörjningen av vissa vacciner och antidoter Överväganden och förslag

13 Innehåll SOU 2008: Totalförsvarets läkemedelsförsörjning Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Läkemedelsförsörjningen Överväganden och bedömning Nya krav på partihandlarna? Utgångspunkter Utredningens uppdrag Tillstånd till partihandel med läkemedel m.m Artikel 81 i EG-direktiv 2001/83/EG Partihandlare i Sverige Enkanalsdistribution Överväganden och förslag Uttrycket partihandel Enkanalsystemet Leveransskyldighet för partihandlare? Krav på tillstånd för partihandeln Andra krav på partihandlare? Bestämmelser om återkallelse av tillstånd m.m IT-infrastruktur Uppdraget Bakgrund Något om Apoteket AB:s IT-infrastruktur Registrering av receptuppgifter på de lokala apoteken Hantering av receptuppgifterna på Apoteket AB:s huvudkontor Register hos Apoteket AB och bolagets uppgiftsskyldighet Inledning Receptregistret Läkemedelsförteckningen Arbetsplatskoder och förskrivarkoder Receptbrevlåda för elektroniska recept Uppgifter till läkemedelskommittéerna

14 SOU 2008:4 Innehåll Uppgifter till läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen Uppgiftsskyldighet enligt avtalet med staten Överväganden och bedömning Uppgiftssamlingar som alla apotek behöver ha tillgång till Ändringar i receptregisterlagen Annan uppgiftsskyldighet och ansvar för läkemedelsstatistik Apotekens skyldighet att lämna information till Apotekens Servicebolag AB Apotekens Servicebolag AB Upphandling Elektroniskt utlämnande av uppgifter till apotek och andra mottagare Säkerhet för personuppgifter Tystnadsplikt Prissättning av tjänsterna Prissättning av läkemedel Utredningens uppdrag Inledning Prisbildningen är komplex Ökad effektivitet ett måste Tre perspektiv Marknaden består av flera segment Beskrivning av nuvarande system Prissättning av läkemedel inom läkemedelförmånerna Vilka läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna? Ansökan och beslut Fastställande av handelsmarginalen Kostnader för förmåner m.m Prissättning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna Utbyte av läkemedel på apotek (generisk substitution) Högkostnadsskyddet

15 Innehåll SOU 2008: Prissättning av extempore- och licensläkemedel Smittskyddsläkemedel Det s.k. transparensdirektivet Direktivets syften Godkännande av pris och prishöjningar (artikel 2 och 3) Prisstopp (artikel 4) Direkta eller indirekta lönsamhetskontroller (artikel 5) Positiva listor (artikel 6) Negativa listor (artikel 7) Redskap för kontroll av subventionerade läkemedelskostnader Styrmodeller Studier av olika styrinstruments effektivitet Krav som ska tillgodoses i styrmodellen Prissättning och affärslogik Förslagets hörnstenar i sammanfattning Prissättning av läkemedel med aktivt patent Nuvarande system Parallellimport Prissättning av patenterade läkemedel dagens modell Alternativa modeller Två systembedömningar Utredningens bedömning och förslag Beslut om AUP och max-aip Processen enligt utredningens förslag Prissättning vid stabil generisk konkurrens Nuvarande system i Sverige Beskrivning av modeller för generiskt utbyte och prissättning i andra länder Iakttagelser från forskning om generiskt utbyte Analys av nuvarande system Alternativa modeller Slutsatser och förslag Förmånspris för utbytesgrupper med stabil generisk konkurrens

16 SOU 2008:4 Innehåll Ansökan om pris Processbeskrivning av utredningens förslag Fastställande av brytvärde och prissänkningssatser Simulering av modellen med förmånspriser för utbytesgrupper Sanktionsavgifter Sekretess Återinförande av en dynamisk prissättning Implementering Prissättning av vissa andra varor Varor enligt 18 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Utredningens övervägande rörande förbrukningsartiklar Förslag avseende förbrukningsartiklar Prissättning av extempore och licensläkemedel Överväganden och förslag rörande extemporeoch licensläkemedel Prissättning av receptfria läkemedel på apotek Bakgrund Utredningens förslag Enhetlig prissättning i hela landet inom förmånerna Utredningens förslag och bedömning Förbud mot rabatter av patientens egenavgifter Apotekens ersättning Inledning Allmänna erfarenheter Nuvarande system Uppgifter som finansieras av marginalen Beslutade förändringar av marginalen under senare år Verksamheten i siffror Vissa särskilda områden Apoteket AB:s kostnader och intäkter Utgångspunkter för omreglering av ersättningen till apotek

17 Innehåll SOU 2008: Slutsatser och förslag Apotekens ersättning för expedition Basersättning Fastställande av apotekens ersättning Områden som utgår ur förmånerna Övrigt Sammanfattning Försörjning av läkemedel i Sverige och tillgänglighet Utgångspunkter Uppdraget Vad avses med begreppet tillgänglighet? Regleringen av tillgänglighetsfrågor Hur tillgodoser Apoteket AB tillgängligheten? Tillgänglighet till läkemedel i Norge och Danmark samt på Island Utredningens överväganden och förslag Tillgången till läkemedel Apotekens täckning Apoteksombudens roll i framtiden Övriga distributionskanaler Skyldigheten att tillhandahålla läkemedel Sortimentsbredd, lagerkapacitet och öppethållande Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning m.m Distanshandel med läkemedel Uppdraget Utgångspunkter Vad avses med distanshandel? Den svenska regleringen av distanshandel med läkemedel Apoteket AB:s distanshandel med läkemedel Generella regler på distanshandelsområdet Privatinförsel av läkemedel EU-rättsliga aspekter med anknytning till privatinförsel av läkemedel

18 SOU 2008:4 Innehåll EG-domstolens dom i mål C322/01, DocMorris EG-förordning om konsumentskyddssamarbete Handel med läkemedel på Internet Överväganden och förslag Vilka krav bör ställas på den distanshandel som sker från apotek som beviljats tillstånd i Sverige? Vilka krav bör ställas på distributionssätt och utlämning av läkemedel? Vilka krav bör ställas på apotekens hantering av reklamationer? Vilka krav bör ställas på apotekens hantering av indragningar? Vilka krav bör ställas på apotekens IT-säkerhet? Vilka krav bör ställas på apotekens information till konsument? Privatinförsel av läkemedel Hur ska tillsynen kunna säkerställas? Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel Uppdraget Utgångspunkter Inledning Licensläkemedel LFN:s, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Apoteket AB:s förslag till förändrat licensförfarande Extemporeläkemedel Lagerberedningar Rikslicenser Tillverkning av extemporeläkemedel Apoteket Produktion och Laboratorier (APL) Prissättning av extemporetillverkade läkemedel i Sverige i dag Marknaden och konkurrensfrågor EG-rättsliga aspekter Överväganden och förslag Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel

19 Innehåll SOU 2008: Förfarandet vid licensansökan Tillverkning av extemporeläkemedel Ett statligt ansvar för extemporetillverkning Rikslicenser Åldergräns vid köp av receptfria läkemedel Utredningens uppdrag Utgångspunkter Ingen författningsreglerad åldersgräns i dag Receptbelagt eller receptfritt läkemedel Åldersgräns på tobaksområdet Studier om förgiftningar till följd av överdosering av analgetika Överväganden och bedömning Säkerställande av att läkemedel lämnas ut till behörig person Utgångspunkter Uppdraget Nuvarande reglering Apoteket AB:s krav på behörighetsbevis Förekomsten av obehöriga uttag Överväganden och bedömning Implementering EG-rättsliga aspekter Utgångspunkter Tjänstedirektivet Är tjänstedirektivet tillämpligt? Utredningens förslag och bedömning Anmälan av förslag till tekniska föreskrifter eller föreskrifter om informationssamhällets tjänster

20 SOU 2008:4 Innehåll 23 Konsekvenser av förslagen Utredningens uppdrag Omreglering av apoteksmarknaden samhällsperspektivet Konsekvenser ur ett konsumentperspektiv Konsekvenser för marknaden och dess aktörer Regleringar och etableringsförutsättningar Småföretag på apoteksmarknaden Apoteket AB:s ställning på marknaden Läkemedelstillverkare Andra innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel Partihandel och distributörer Konsekvenser för staten m.fl Förmånerna Konsekvenser för statliga myndigheter Konsekvenser för Apoteket AB Konsekvenser för landstingen Engångskostnader Övriga konsekvenser Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Författningskommentar Förslaget till lag om handel med läkemedel m.m Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

21 Innehåll SOU 2008: Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning Särskilda yttranden Bilagor 1 Kommittedirektiv 2006: Omregleringar av andra marknader Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet, SFS 2006: Generikaprissättning och ersättning till apotek

22 Sammanfattning Uppdraget Apoteket AB har i dag ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Utredningens uppdrag har huvudsakligen varit att lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med läkemedel. I uppdraget har också ingått bl.a. att utreda hur distanshandel med läkemedel ska utformas samt lämna förslag som säkerställer att vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB kommer att finnas tillgängliga även i framtiden. Syftet med omregleringen är enligt direktiven att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Enligt direktiven ska utredningens förslag medverka till sänkta konsumentpriser på läkemedel utan att detta leder till ökade utgifter för det allmänna. En viktig del har varit att se över prissättningsmodellen för läkemedel. I direktiven betonas att utredningen ska utgå från ett patientoch konsumentperspektiv i sitt arbete och att den höga kompetens, säkerhet och kvalitet som i dag utmärker handeln med läkemedel ska bibehållas. Det framhålls också att det är viktigt att tillgängligheten till läkemedel i bl.a. glesbygd tryggas, att läkemedelsförsörjningen bedrivs rationellt och främjar en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning samt att förslag som berör enskilda företag utformas så att företagens administrativa börda blir så liten som möjligt. 23

23 Sammanfattning SOU 2008:4 Försiktighetsprincipen Förändringsansats Utredningen har genom sina direktiv fått ett komplext uppdrag och en snäv tidplan. Detta förhållande har till väsentlig del format utredningens allmänna och övergripande upplägg. Synen på hur förslagen bör formas har också påverkats av de allmänna synpunkter som framkommer i den utvärdering av tidigare omregleringar som redovisas i regelutredningens betänkande Liberalisering, regler och marknader, SOU 2005:4. Med stort intresse har utredningen också tagit del av erfarenheter vunna vid systemförändringar inom apoteksväsendet i andra länder, vilka gett värdefulla förändringsstrategiska insikter. Samtidigt begränsas användningen av dessa erfarenheter av det i Sverige unika utgångsläget: ingenstans i övrigt inom OECD-området existerar eller har existerat en situation där en nationellt heltäckande statlig apotekskedja ska transformeras till en marknad med en balanserad aktörsstruktur. I direktiven ingår inte frågor med bäring på statens ägarpolitik visavi Apoteket AB. Då bolagets marknadsandel väsentligen påverkar implementeringen av utredningens förslag avseende författningsregler för en omreglerad apoteksmarknad arbetar utredningen med några tentativa scenarios som utgör resultatet av olika ägarpolitiska ansatser. Ovanstående utgångspunkter och restriktioner formar sammantaget följande vägval i utredningens övergripande förändringsansats: Bygg så långt möjligt på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet. Ändra inte det som bedöms fungera i en omreglerad miljö. Var radikal i förslag där en nyordning behöver introduceras. Grunda förslagen på evidens där sådan finns. Erfarenheter av andra omregleringar visar att det är svårt att förutsäga effekterna i alla led av en nyordning. Effektiviteten i föreslagna regleringar, etablering av ny praxis, aktörernas antal och agerande kan överblickas i sin helhet först efter att omregleringen trätt ikraft. Därför bedömer utredningen att omregleringen i ett första skede får ske mot en kontrollstation genom kontinuerlig och strukturerad utvärdering, varefter justeringar, tillägg och inskränkningar i regel- 24

24 SOU 2008:4 Sammanfattning verk kan göras. Utredningen föreslår därför att en försiktighetsprincip tillämpas, som innebär att: Under en implementeringsfas om två år föreslås modeller för prissättning av läkemedel och ersättning till apotek som sätter kontroll av samhällets kostnader för läkemedel i första rummet och där en ökad marknadsdynamik sedan kan introduceras baserat på utvärderingsresultat och faktisk aktörssituation på marknaden. Under samma period bör en oberoende utvärderingsprocess bli etablerad för att följa apoteksmarknadens uppbyggnad och utveckling med avseende på i direktiven angivna mål och andra väsentliga förhållanden för en fungerande marknad. Baserat på utvärderingsprocessens resultat kan behov av justeringar och kompletterande åtgärder föreslås. Utredningen utgår från att det efter en sådan inledande implementeringsfas och en utvärderingsprocess kan utarbetas förslag till en mera dynamisk prismodell avseende läkemedel med fungerande generisk konkurrens, tillsvidaregällande transparensmekanismer och rabattdelningsmodell mellan apoteksnäringen och det allmänna. Bygg så långt möjligt på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet Motiven bakom de reformer som lett fram till inrättandet av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), sjukvårdens medverkan i prisbildningsprocessen och landstingens betalningsansvar för läkemedelsförmånerna äger giltighet även in i en omreglerad marknad. Utredningen bygger sina förslag på dessa inarbetade institutioner, samt föreslår i detta huvudbetänkande att åtgärder övervägs för att på sikt ytterligare stärka LFN:s roll och sjukvårdens medverkan i prissättningsprocessen. I utredningens delbetänkande om Sjukhusens läkemedelsförsörjning ges landstingen vidgade möjligheter att utnyttja konkurrensen baserat på de möjligheter de redan idag har inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 25

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:1 Smer rapport 2014:1. Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter. Rapporten

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel

Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 9 Nationell samordning för strukturerat

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer