Omreglering av apoteksmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omreglering av apoteksmarknaden"

Transkript

1 Omreglering av apoteksmarknaden Del 1 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice Tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 2008 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att som en första del lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Som en andra del ska utredaren lämna förslag som möjliggör försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läkemedel även på andra platser än på apotek. I den andra delen kommer utredaren också att behandla den del av uppdraget som rör djurläkemedel. Uppdragets första del ska redovisas senast den 31 december 2007 och den andra senast den 1 april Som särskild utredare förordnades Lars Reje fr.o.m. den 21 december Övriga medverkande i utredningens arbete anges nedan. Till utredningen har knutits en referensgrupp med deltagare från Sveriges Läkarförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet, Sveriges Veterinärförbund, Föreningen Veterinärer i Sverige, Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Kronans Droghandel, Tamro AB, Svensk Handel, Handikapporganisationerna, Föreningen för generiska läkemedel, Läkemedelshandlarna, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Svensk Egenvård och Hälsofackhandelns riksförbund. Utredningen, som har antagit namnet Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08), överlämnade den 27 augusti 2007 ett delbetänkande i de frågor som rör sjukhusens läkemedelsförsörjning. Utredningen överlämnar nu sitt huvudbetänkande Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4).

4 Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Arbetet fortsätter nu med återstående frågor. Malmö i januari 2008 Lars Reje /Ulrika Ohlsson Fredrik Landgren Birgitta Erlinge Dag Boman Helena Nilsson

5 Förteckning över vilka som deltagit i denna del av utredningens arbete (Om inte annat anges, har förordnandet gällt fr.o.m. den 22 februari 2007) Experter Datarådet Katja Isberg Amnäs, Datainspektionen Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting Juris doktor Ewa Gustafsson, Socialstyrelsen Farmacevten Erica Hagblom, Läkemedelsverket Försvarets chefsapotekare Ulf Landberg, Försvarsmedicinskt centrum Veterinärinspektör Elisabeth Mustonen, Jordbruksverket Chefsjuristen Anna Märta Stenberg, Läkemedelsförmånsnämnden Konkurrensrådet Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket Apotekaren Magnus Thyberg, Sveriges Kommuner och Landsting Utredaren Anna-Carin Widmark, Konsumentverket Sakkunniga Departementsrådet Eva Agevik, Näringsdepartementet, fr.o.m. den 1 september 2007 Ämnesrådet Lars Johan Cederlund, Näringsdepartementet Kanslirådet Ulrika Dackeby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Kanslirådet Ulrica Dyrke, Näringsdepartementet, t.o.m. den 31 augusti 2007 Departementssekreteraren Anne Nilsson, Socialdepartementet Kanslirådet Torkel Nyman, Finansdepartementet Ämnessakkunniga Sara Rosenmüller, Socialdepartementet Rättssakkunnige Olof Simonsson, Utrikesdepartementet Sekreterare Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson, huvudsekreterare, fr.o.m. den 1 januari 2007, tjänstledig fr.o.m. den 2 januari 2008 Hovrättsassessorn Helena Nilsson, fr.o.m. den 1 januari 2007, tjänstledig under perioden den 22 januari 20 augusti 2007, deltid 21 augusti januari 2008 Hovrättsassessorn Fredrik Landgren, fr.o.m. den 1 februari 2007 Hovrättsassessorn Birgitta Erlinge, fr.o.m. den 12 februari 2007 Ekonomen Dag Boman, fr.o.m. den 1 mars 2007

6 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om handel med läkemedel m.m Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning Inledning Uppdraget Utredningsarbetet Betänkandets disposition

7 Innehåll SOU 2008:4 1.4 Delbetänkande om sjukhusens läkemedelsförsörjning Detaljhandel med läkemedel till allmänheten Apoteket AB:s ensamrätt Verksamhetsavtalet mellan staten och Apoteket AB Ägardirektiven Partihandel med läkemedel Förslag om nikotinläkemedel i detaljhandeln Sveriges läkemedelsmarknad i siffror Kostnader för läkemedel Sverige Internationell jämförelse Finansiering av läkemedelskostnader Prisjämförelser med andra länder Detaljhandeln Grossist- och distributionsverksamhet Parallellimport Internationella branschtrender Iakttagelser beträffande dagens prissättningsmodell Gällande rätt Lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m Läkemedelslagen (1992:859) Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Bestämmelser som rör Apoteket AB:s IT-infrastruktur

8 SOU 2008:4 Innehåll 4.7 Läkemedelsverkets receptföreskrifter EG-rätten EU:s inre marknad och de fyra friheterna Statliga handelsmonopol Fri rörlighet för varor Etableringsfrihet och fri rörlighet av tjänster Fri rörlighet för kapital Förvaltningsrättsliga krav på tillståndssystem Konkurrensreglerna Statsstöd Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Sekundärrätt Direktiv på läkemedelsområdet Transparensdirektivet Tjänstedirektivet Direktiv på distanshandelsområdet Direktiv om medlemsstaternas skyldighet att anmäla förslag till tekniska föreskrifter och föreskrifter om informationssamhällets tjänster Omregleringar av andra marknader Inledning Flaskhalsproblemet Offentligt ägande Reglering av konsumentpriserna Tillträdesreglering Infrastrukturklubbar Horisontell separation Vertikal separation Tidigare omregleringar i korthet Omreglering av apoteksmarknaden inledande överväganden Förändringsansats Bättre läkemedelsanvändning

9 Innehåll SOU 2008: Bakgrund Apotekskontrakt en brittisk modell Utredningens bedömning Tillståndsgivning Vilken myndighet ska ansvara för tillståndsgivningen? Utgångspunkter Överväganden och förslag Farmacevtisk kompetens Uppdraget Vad är en farmacevt? Kompetenskraven före monopoliseringen Den nuvarande ordningen Partihandeln Internationell utblick Överväganden och förslag En generell rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel som gäller tills vidare Utgångspunkter Överväganden och förslag Risk för brist på farmacevter Uppdraget Erfarenheter från nyligen genomförda omregleringar Apotekstätheten i Sverige Utbildningar till apotekare och receptarie Farmacevterna på arbetsmarknaden Högskoleverkets prognoser om utbud och efterfrågan Överväganden och bedömning Förutsättningar för tillstånd Utgångspunkter Överväganden och förslag Återkallelse av tillstånd Utgångspunkter Överväganden och förslag

10 SOU 2008:4 Innehåll 8.7 Straffbestämmelser och förverkande Utgångspunkter Överväganden och förslag Finansiering av verksamheten för tillståndsgivning Utgångspunkter Överväganden och förslag Hinder mot ägande av apotek Utgångspunkter Uppdraget EG-rättsliga aspekter Internationell utblick Överväganden och förslag Läkemedelstillverkare Partihandlare Innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel (marknadsförare av läkemedel) Förskrivare av läkemedel Vårdföretag Kommuner och landsting Hinder mot ägande med hänsyn till den enskildes personliga integritet? Undantag från huvudregeln Krav på apotekslokaler och utrustning Utgångspunkter Uppdraget Nuvarande reglering Regleringen i Norge Överväganden och förslag Tillsyn och kontroll av apotek Vilken myndighet ska ha tillsyn över detaljhandeln med läkemedel? Utgångspunkter Överväganden och förslag

11 Innehåll SOU 2008: Finansiering av tillsynsverksamheten Utgångspunkter Överväganden och förslag Egenkontroll över försäljning och hantering av läkemedel Utgångspunkter Apoteket AB:s egenkontroll Regleringen i Norge Överväganden och förslag Säkerställande av vissa tjänster som idag utförs av Apoteket AB Delbetalning av läkemedel Uppdraget Bakgrund och gällande rätt Apoteket AB:s delbetalningssystem Överväganden och förslag Indragningar och reklamationer av läkemedel Uppdraget Begreppen reklamation och indragning Gällande rätt Läkemedelsbranschens reklamations- och indragningsrutiner Röda webben Information om indragningar inom EU Indragnings- och reklamationsrutiner hos Apoteket AB Utredningens förslag och bedömning Utfärdande av s.k. Schengenintyg Utredningens uppdrag Nuvarande förhållanden Utredningens förslag och bedömning Producentoberoende information och rådgivning Uppdraget Rättslig reglering av apotekspersonalens skyldigheter Begreppet kundanpassad information och rådgivning

12 SOU 2008:4 Innehåll Informationskällor Information och rådgivning till enskild privatkund Basinformation till förskrivare Information och rådgivning utöver åtagandet enligt verksamhetsavtalet Överväganden och förslag Kasserade läkemedel Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Apoteket AB:s verksamhet Överväganden och förslag Dosdispensering Uppdraget Vad är dosdispensering? Nuvarande dosdispenseringsverksamhet Hur fungerar ApoDos i praktiken? Gällande krav på dosdispensering Avgifter Överväganden och förslag Driften av Giftinformationscentralen Uppdraget Driften av GIC Verksamheten vid GIC Giftinformation internationellt GIC mottagare av information enligt direktiv om kosmetiska produkter Olika alternativ för GIC:s drift Utredningens bedömning och förslag Ekonomiska konsekvenser Försörjning av vissa vacciner och antidoter Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Apoteket AB:s verksamhet Finansiering Samarbete angående försörjningen av vissa vacciner och antidoter Överväganden och förslag

13 Innehåll SOU 2008: Totalförsvarets läkemedelsförsörjning Uppdraget Apoteket AB:s åtagande Läkemedelsförsörjningen Överväganden och bedömning Nya krav på partihandlarna? Utgångspunkter Utredningens uppdrag Tillstånd till partihandel med läkemedel m.m Artikel 81 i EG-direktiv 2001/83/EG Partihandlare i Sverige Enkanalsdistribution Överväganden och förslag Uttrycket partihandel Enkanalsystemet Leveransskyldighet för partihandlare? Krav på tillstånd för partihandeln Andra krav på partihandlare? Bestämmelser om återkallelse av tillstånd m.m IT-infrastruktur Uppdraget Bakgrund Något om Apoteket AB:s IT-infrastruktur Registrering av receptuppgifter på de lokala apoteken Hantering av receptuppgifterna på Apoteket AB:s huvudkontor Register hos Apoteket AB och bolagets uppgiftsskyldighet Inledning Receptregistret Läkemedelsförteckningen Arbetsplatskoder och förskrivarkoder Receptbrevlåda för elektroniska recept Uppgifter till läkemedelskommittéerna

14 SOU 2008:4 Innehåll Uppgifter till läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen Uppgiftsskyldighet enligt avtalet med staten Överväganden och bedömning Uppgiftssamlingar som alla apotek behöver ha tillgång till Ändringar i receptregisterlagen Annan uppgiftsskyldighet och ansvar för läkemedelsstatistik Apotekens skyldighet att lämna information till Apotekens Servicebolag AB Apotekens Servicebolag AB Upphandling Elektroniskt utlämnande av uppgifter till apotek och andra mottagare Säkerhet för personuppgifter Tystnadsplikt Prissättning av tjänsterna Prissättning av läkemedel Utredningens uppdrag Inledning Prisbildningen är komplex Ökad effektivitet ett måste Tre perspektiv Marknaden består av flera segment Beskrivning av nuvarande system Prissättning av läkemedel inom läkemedelförmånerna Vilka läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna? Ansökan och beslut Fastställande av handelsmarginalen Kostnader för förmåner m.m Prissättning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna Utbyte av läkemedel på apotek (generisk substitution) Högkostnadsskyddet

15 Innehåll SOU 2008: Prissättning av extempore- och licensläkemedel Smittskyddsläkemedel Det s.k. transparensdirektivet Direktivets syften Godkännande av pris och prishöjningar (artikel 2 och 3) Prisstopp (artikel 4) Direkta eller indirekta lönsamhetskontroller (artikel 5) Positiva listor (artikel 6) Negativa listor (artikel 7) Redskap för kontroll av subventionerade läkemedelskostnader Styrmodeller Studier av olika styrinstruments effektivitet Krav som ska tillgodoses i styrmodellen Prissättning och affärslogik Förslagets hörnstenar i sammanfattning Prissättning av läkemedel med aktivt patent Nuvarande system Parallellimport Prissättning av patenterade läkemedel dagens modell Alternativa modeller Två systembedömningar Utredningens bedömning och förslag Beslut om AUP och max-aip Processen enligt utredningens förslag Prissättning vid stabil generisk konkurrens Nuvarande system i Sverige Beskrivning av modeller för generiskt utbyte och prissättning i andra länder Iakttagelser från forskning om generiskt utbyte Analys av nuvarande system Alternativa modeller Slutsatser och förslag Förmånspris för utbytesgrupper med stabil generisk konkurrens

16 SOU 2008:4 Innehåll Ansökan om pris Processbeskrivning av utredningens förslag Fastställande av brytvärde och prissänkningssatser Simulering av modellen med förmånspriser för utbytesgrupper Sanktionsavgifter Sekretess Återinförande av en dynamisk prissättning Implementering Prissättning av vissa andra varor Varor enligt 18 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Utredningens övervägande rörande förbrukningsartiklar Förslag avseende förbrukningsartiklar Prissättning av extempore och licensläkemedel Överväganden och förslag rörande extemporeoch licensläkemedel Prissättning av receptfria läkemedel på apotek Bakgrund Utredningens förslag Enhetlig prissättning i hela landet inom förmånerna Utredningens förslag och bedömning Förbud mot rabatter av patientens egenavgifter Apotekens ersättning Inledning Allmänna erfarenheter Nuvarande system Uppgifter som finansieras av marginalen Beslutade förändringar av marginalen under senare år Verksamheten i siffror Vissa särskilda områden Apoteket AB:s kostnader och intäkter Utgångspunkter för omreglering av ersättningen till apotek

17 Innehåll SOU 2008: Slutsatser och förslag Apotekens ersättning för expedition Basersättning Fastställande av apotekens ersättning Områden som utgår ur förmånerna Övrigt Sammanfattning Försörjning av läkemedel i Sverige och tillgänglighet Utgångspunkter Uppdraget Vad avses med begreppet tillgänglighet? Regleringen av tillgänglighetsfrågor Hur tillgodoser Apoteket AB tillgängligheten? Tillgänglighet till läkemedel i Norge och Danmark samt på Island Utredningens överväganden och förslag Tillgången till läkemedel Apotekens täckning Apoteksombudens roll i framtiden Övriga distributionskanaler Skyldigheten att tillhandahålla läkemedel Sortimentsbredd, lagerkapacitet och öppethållande Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning m.m Distanshandel med läkemedel Uppdraget Utgångspunkter Vad avses med distanshandel? Den svenska regleringen av distanshandel med läkemedel Apoteket AB:s distanshandel med läkemedel Generella regler på distanshandelsområdet Privatinförsel av läkemedel EU-rättsliga aspekter med anknytning till privatinförsel av läkemedel

18 SOU 2008:4 Innehåll EG-domstolens dom i mål C322/01, DocMorris EG-förordning om konsumentskyddssamarbete Handel med läkemedel på Internet Överväganden och förslag Vilka krav bör ställas på den distanshandel som sker från apotek som beviljats tillstånd i Sverige? Vilka krav bör ställas på distributionssätt och utlämning av läkemedel? Vilka krav bör ställas på apotekens hantering av reklamationer? Vilka krav bör ställas på apotekens hantering av indragningar? Vilka krav bör ställas på apotekens IT-säkerhet? Vilka krav bör ställas på apotekens information till konsument? Privatinförsel av läkemedel Hur ska tillsynen kunna säkerställas? Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel Uppdraget Utgångspunkter Inledning Licensläkemedel LFN:s, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Apoteket AB:s förslag till förändrat licensförfarande Extemporeläkemedel Lagerberedningar Rikslicenser Tillverkning av extemporeläkemedel Apoteket Produktion och Laboratorier (APL) Prissättning av extemporetillverkade läkemedel i Sverige i dag Marknaden och konkurrensfrågor EG-rättsliga aspekter Överväganden och förslag Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel

19 Innehåll SOU 2008: Förfarandet vid licensansökan Tillverkning av extemporeläkemedel Ett statligt ansvar för extemporetillverkning Rikslicenser Åldergräns vid köp av receptfria läkemedel Utredningens uppdrag Utgångspunkter Ingen författningsreglerad åldersgräns i dag Receptbelagt eller receptfritt läkemedel Åldersgräns på tobaksområdet Studier om förgiftningar till följd av överdosering av analgetika Överväganden och bedömning Säkerställande av att läkemedel lämnas ut till behörig person Utgångspunkter Uppdraget Nuvarande reglering Apoteket AB:s krav på behörighetsbevis Förekomsten av obehöriga uttag Överväganden och bedömning Implementering EG-rättsliga aspekter Utgångspunkter Tjänstedirektivet Är tjänstedirektivet tillämpligt? Utredningens förslag och bedömning Anmälan av förslag till tekniska föreskrifter eller föreskrifter om informationssamhällets tjänster

20 SOU 2008:4 Innehåll 23 Konsekvenser av förslagen Utredningens uppdrag Omreglering av apoteksmarknaden samhällsperspektivet Konsekvenser ur ett konsumentperspektiv Konsekvenser för marknaden och dess aktörer Regleringar och etableringsförutsättningar Småföretag på apoteksmarknaden Apoteket AB:s ställning på marknaden Läkemedelstillverkare Andra innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel Partihandel och distributörer Konsekvenser för staten m.fl Förmånerna Konsekvenser för statliga myndigheter Konsekvenser för Apoteket AB Konsekvenser för landstingen Engångskostnader Övriga konsekvenser Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Författningskommentar Förslaget till lag om handel med läkemedel m.m Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

21 Innehåll SOU 2008: Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning Särskilda yttranden Bilagor 1 Kommittedirektiv 2006: Omregleringar av andra marknader Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet, SFS 2006: Generikaprissättning och ersättning till apotek

22 Sammanfattning Uppdraget Apoteket AB har i dag ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Utredningens uppdrag har huvudsakligen varit att lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med läkemedel. I uppdraget har också ingått bl.a. att utreda hur distanshandel med läkemedel ska utformas samt lämna förslag som säkerställer att vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB kommer att finnas tillgängliga även i framtiden. Syftet med omregleringen är enligt direktiven att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Enligt direktiven ska utredningens förslag medverka till sänkta konsumentpriser på läkemedel utan att detta leder till ökade utgifter för det allmänna. En viktig del har varit att se över prissättningsmodellen för läkemedel. I direktiven betonas att utredningen ska utgå från ett patientoch konsumentperspektiv i sitt arbete och att den höga kompetens, säkerhet och kvalitet som i dag utmärker handeln med läkemedel ska bibehållas. Det framhålls också att det är viktigt att tillgängligheten till läkemedel i bl.a. glesbygd tryggas, att läkemedelsförsörjningen bedrivs rationellt och främjar en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning samt att förslag som berör enskilda företag utformas så att företagens administrativa börda blir så liten som möjligt. 23

23 Sammanfattning SOU 2008:4 Försiktighetsprincipen Förändringsansats Utredningen har genom sina direktiv fått ett komplext uppdrag och en snäv tidplan. Detta förhållande har till väsentlig del format utredningens allmänna och övergripande upplägg. Synen på hur förslagen bör formas har också påverkats av de allmänna synpunkter som framkommer i den utvärdering av tidigare omregleringar som redovisas i regelutredningens betänkande Liberalisering, regler och marknader, SOU 2005:4. Med stort intresse har utredningen också tagit del av erfarenheter vunna vid systemförändringar inom apoteksväsendet i andra länder, vilka gett värdefulla förändringsstrategiska insikter. Samtidigt begränsas användningen av dessa erfarenheter av det i Sverige unika utgångsläget: ingenstans i övrigt inom OECD-området existerar eller har existerat en situation där en nationellt heltäckande statlig apotekskedja ska transformeras till en marknad med en balanserad aktörsstruktur. I direktiven ingår inte frågor med bäring på statens ägarpolitik visavi Apoteket AB. Då bolagets marknadsandel väsentligen påverkar implementeringen av utredningens förslag avseende författningsregler för en omreglerad apoteksmarknad arbetar utredningen med några tentativa scenarios som utgör resultatet av olika ägarpolitiska ansatser. Ovanstående utgångspunkter och restriktioner formar sammantaget följande vägval i utredningens övergripande förändringsansats: Bygg så långt möjligt på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet. Ändra inte det som bedöms fungera i en omreglerad miljö. Var radikal i förslag där en nyordning behöver introduceras. Grunda förslagen på evidens där sådan finns. Erfarenheter av andra omregleringar visar att det är svårt att förutsäga effekterna i alla led av en nyordning. Effektiviteten i föreslagna regleringar, etablering av ny praxis, aktörernas antal och agerande kan överblickas i sin helhet först efter att omregleringen trätt ikraft. Därför bedömer utredningen att omregleringen i ett första skede får ske mot en kontrollstation genom kontinuerlig och strukturerad utvärdering, varefter justeringar, tillägg och inskränkningar i regel- 24

24 SOU 2008:4 Sammanfattning verk kan göras. Utredningen föreslår därför att en försiktighetsprincip tillämpas, som innebär att: Under en implementeringsfas om två år föreslås modeller för prissättning av läkemedel och ersättning till apotek som sätter kontroll av samhällets kostnader för läkemedel i första rummet och där en ökad marknadsdynamik sedan kan introduceras baserat på utvärderingsresultat och faktisk aktörssituation på marknaden. Under samma period bör en oberoende utvärderingsprocess bli etablerad för att följa apoteksmarknadens uppbyggnad och utveckling med avseende på i direktiven angivna mål och andra väsentliga förhållanden för en fungerande marknad. Baserat på utvärderingsprocessens resultat kan behov av justeringar och kompletterande åtgärder föreslås. Utredningen utgår från att det efter en sådan inledande implementeringsfas och en utvärderingsprocess kan utarbetas förslag till en mera dynamisk prismodell avseende läkemedel med fungerande generisk konkurrens, tillsvidaregällande transparensmekanismer och rabattdelningsmodell mellan apoteksnäringen och det allmänna. Bygg så långt möjligt på tidigare systematiska utvecklingssteg rörande apoteksväsendet Motiven bakom de reformer som lett fram till inrättandet av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), sjukvårdens medverkan i prisbildningsprocessen och landstingens betalningsansvar för läkemedelsförmånerna äger giltighet även in i en omreglerad marknad. Utredningen bygger sina förslag på dessa inarbetade institutioner, samt föreslår i detta huvudbetänkande att åtgärder övervägs för att på sikt ytterligare stärka LFN:s roll och sjukvårdens medverkan i prissättningsprocessen. I utredningens delbetänkande om Sjukhusens läkemedelsförsörjning ges landstingen vidgade möjligheter att utnyttja konkurrensen baserat på de möjligheter de redan idag har inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 25

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:33 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Omreglering av apoteksmarknaden Del 2 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN 2011-11-28 1 TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt uppdrag Generiskt utbyte

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (Dnr: S2008/184/HS)

Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (Dnr: S2008/184/HS) YTTRANDE 2008-04- Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) (Dnr: S2008/184/HS) Gotlands kommun tillstyrker i huvudsak

Läs mer

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs)

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Stockholm den 10 april 2008 Socialdepartementet, registrator 103 33 Stockholm Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:145

Regeringens proposition 2008/09:145 Regeringens proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden Prop. 2008/09:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 2009 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlar socialutskottet regeringens proposition 2008/09: 145 Omreglering av apoteksmarknaden och

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning Sjukhusens läkemedelsförsörjning Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir.

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir. Kommittédirektiv Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet Dir. 2011:55 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter

Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 26-2-21 Vår beteckning 325/26 Regeringen Socialdepartementet 3 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter (S24/794/HS)

Läs mer

Handel med läkemedel för djur

Handel med läkemedel för djur Handel med läkemedel för djur Slutbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:128

Regeringens proposition 2012/13:128 Regeringens proposition 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Prop. 2012/13:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Detaljhandel med nikotinläkemedel

Detaljhandel med nikotinläkemedel Detaljhandel med nikotinläkemedel Delbetänkande av Utredningen om detaljhandel med nikotinläkemedel Stockholm 2006 SOU 2006:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service,

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, Ärende 6 HSS 2013-02-25 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Datum Diarienummer 2013-01-29 HSS120119 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, fortsatt utveckling

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden föreskrifter (LFNFS 2002:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden föreskrifter (LFNFS 2002:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden 1 (8) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämnden föreskrifter (LFNFS 2002:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter

Läs mer

- de olika aktörernas roller

- de olika aktörernas roller Utbyte av läkemedel på apotek - de olika aktörernas roller Modul 2 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 Innehåll Läkemedels- och apoteksutredningen Regionens beredningsprocess Utredningens förslag Förslag till synpunkter från Västra

Läs mer

Apoteksdatalagen (SOU 2008:28)

Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Carina Landberg Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) Ärendet Socialdepartementet

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande

Läs mer

Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Omreglering av apoteksmarknaden (SOU2008:4) S2008/184/HS

Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Omreglering av apoteksmarknaden (SOU2008:4) S2008/184/HS YTTRANDE 2008-04-09 S2008/184/HS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Omreglering av apoteksmarknaden (SOU2008:4) S2008/184/HS Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:24

Regeringens proposition 2013/14:24 Regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för vårdinfrastruktur Prop. 2013/14:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet; SFS 2006:33 Utkom från trycket den 14 februari 2006 beslutat den 2 februari 2006. Regeringen ger

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 17316090HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-07-02 Dnr 378/2012 1 (2) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa apoteksfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 december 2009 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering 1 (9) Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering Senast uppdaterat 090709 Allmänt 1 Vilka föreskrifter har TLV gett ut med anledning av apoteksomregleringen? TLVFS

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:87

Regeringens proposition 2007/08:87 Regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder Prop. 2007/08:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-04-14 LS-LED08-101 45 Omreglering av apoteksmarknaden. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande remissvar på

Läs mer

Ds 2009:49. Vissa apoteksfrågor. Socialdepartementet

Ds 2009:49. Vissa apoteksfrågor. Socialdepartementet Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Modul 1 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Yttrande över huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4)

Yttrande över huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) HSN 2008-03-04 p 13 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Gunilla Thörnwall Bergendahl Yttrande över huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Omreglering av apoteksmarknaden

Läs mer

Apoteksdatalagen. Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen. Stockholm 2008 SOU 2008:28

Apoteksdatalagen. Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen. Stockholm 2008 SOU 2008:28 Apoteksdatalagen Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:28 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillkalla en särskild

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Stockholm 2009-01-14 Socialdepartementet Sofia Wallström 103 33 STOCKHOLM Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska lagrådsremissen Omreglering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-07 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sjukhusens läkemedelsförsörjning Enligt

Läs mer

Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2013.

Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2013. 1 (11) Datum 2013-05-21 Diarienummer 1805/2013 Enligt sändlista Remiss Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT 1 (6) Datum 2013-01-14 Vår beteckning PART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden REMISSVAR 1 (8) ERT ER BETECKNING 2012-11-16 S2012/7587/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Yttrande över Apoteksdatalagen - delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen (SOU 2008:28)

Yttrande över Apoteksdatalagen - delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen (SOU 2008:28) 1 2008-06-24 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Apoteksdatalagen - delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen (SOU 2008:28), RSMH, har inbjudits att som remissinstans lämna

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-14 Dnr 659/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels-

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Dir. 2016:105. Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2016

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Dir. 2016:105. Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2016 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Dir. 2016:105 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2016 Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad 2014-04-16 PM Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad I åtta år har regeringen konsekvent prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före en väl fungerande välfärd. Ideologiska marknadsexperiment

Läs mer

TLVFS 2011:4 Utkom från trycket den 12 sept 2011. Tillämpningsområde. Definitioner ISSN 2000-5520. beslutade den 31 augusti 2011.

TLVFS 2011:4 Utkom från trycket den 12 sept 2011. Tillämpningsområde. Definitioner ISSN 2000-5520. beslutade den 31 augusti 2011. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2016-04-18 Vår beteckning PART Apoteket AB (org.nr 556138-6532) Box 3001 169 03 Solna SAKEN Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 1 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

Läs mer

1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG

1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG 1 (12) Datum 2007-05-15 LFN dnr 761/2007 Socialdepartementet 103 33 Stockholm 1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Apoteket AB har i en gemensam

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet; SFS 2009:905 Utkom från trycket den 21 juli 2009 beslutat den 9 juli 2009. Regeringen ger

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Ublicering med anl av vosocialutskottets betänkande 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv 2011:55

Kommittédirektiv 2011:55 Bilaga 1 Kommittédirektiv 2011:55 Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Snart får vi fler apotek i Sverige

Snart får vi fler apotek i Sverige Snart får vi fler apotek i Sverige Fler apotek och bättre öppettider. Varför? Målet med apoteksreformen är att vi ska få fler apotek i Sverige och bättre öppettider. Förändringen innebär att nya apotek

Läs mer

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet; SFS 2008:129 Utkom från trycket den 15 april 2008 beslutad den 3 april 2008. Regeringen ger till

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 202 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ny myndighet för i nfrastru ktu rfrågor för vård och apotek

Ny myndighet för i nfrastru ktu rfrågor för vård och apotek Os 2012:21 Ny myndighet för i nfrastru ktu rfrågor för vård och apotek i ~REG=ERJ NGSK:-:-=AN S=LJ ET Socialdepartementet Innehåll 1 Sammanfattning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Uppdraget... 7 1.3 Disposition...

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles Regelverk för öppenvårdsapotek 20151008 Helena Calles Grundat: 2009 Antal apotek: över 370 Nordligast: Kiruna Sydligast: Tomelilla Ostligast: Luleå Västligast: Strömstad Antal medarbetare: Fler än 3000

Läs mer

Prissättning av läkemedel - ett politiskt perspektiv. Presentation 29 januari 2016

Prissättning av läkemedel - ett politiskt perspektiv. Presentation 29 januari 2016 Prissättning av läkemedel - ett politiskt perspektiv Presentation 29 januari 2016 Olika prissättningssystem inom förmånerna TLV fattar beslut om subvention människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Till Socialdepartementet Dnr: S2014/3698/FS Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter är

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Claes Hammarlund Staben för regionala frågor +46155245742 2015-08-17 LS-LED15-0852-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus!

Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus! Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus! Konkurrensverket 2007:1 Konkurrensverket februari 2007 Utredare: Per Arne Sundbom ISSN nr 1401 8438 CM Gruppen AB, Bromma 2007 Foto: Matton och istockphoto

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel 1 (5) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter om receptfria läkemedel.

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:42

Regeringens proposition 2002/03:42 Regeringens proposition 2002/03:42 Vissa förbrukningsartiklar Prop. 2002/03:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Modul 1 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; 581:2010/507465 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; beslutade den xx 2010. LVFS 2010: Utkom från trycket den 2010

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx.

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2016:xx) om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och

Läs mer

Förslag till TLV: möjlighet till besparingar genom sänkta priser på originalläkemedel som utsatts för konkurrens från utbytbara generiska läkemedel

Förslag till TLV: möjlighet till besparingar genom sänkta priser på originalläkemedel som utsatts för konkurrens från utbytbara generiska läkemedel TLV Box 55 171 11 Solna Stockholm den 3 april 2009 Förslag till TLV: möjlighet till besparingar genom sänkta priser på originalläkemedel som utsatts för konkurrens från utbytbara generiska läkemedel Läkemedelsindustriföreningen,

Läs mer

Skrivelse med anledning av den aviserade apoteksutredningen

Skrivelse med anledning av den aviserade apoteksutredningen Statsrådet Gabriel Wikström Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 september 2015 Skrivelse med anledning av den aviserade apoteksutredningen Vid apoteksomregleringen 2009 överfördes den

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer