Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen"

Transkript

1 Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass

2 EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för nya bostäder och nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter. Hamnens verksamhet moderniseras och koncentreras till pirerna och container- och oljehanteringen flyttas från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet. Norra Djurgårdsstaden är en del i stadens vision om ett Stockholm i världsklass 2030 liksom i stadens översiktsplan, Promenadstaden, som anger strategierna för ett mer sammanhållet och tillgängligt Stockholm. De ambitiösa miljömålen för området innebär att staden, byggherrar, arkitekter och entreprenörer arbetar tätare tillsammans än vanligt och satsar extra resurser för att kunna realisera visionen om en miljöstadsdel i världsklass ett hållbart samhälle i en levande stadsdel. Hjorthagen är den del av Norra Djurgårdsstaden där genomförandet av bostäder har påbörjats. Här finns goda möjligheter att förena en växande storstad med de värden som gör Stockholm unikt: närheten till vatten och natur. Området gränsar till värdefulla kultur- och landskapsmiljöer som Kungliga nationalstadsparken, Lill-Jansskogen och Lilla Värtan. En viktig utgångspunkt är att marken ska återanvändas så effektivt som möjligt och ta tillvara det goda kollektivtrafikläget med befintlig tunnelbana och satsningar på fler gång- och cykelstråk. I området finns ett rikt naturliv. Husarvikens inlopp löper längs med områdets norra sida och i mitten höjer sig Hjorthagsberget. Kungliga nationalstadsparken gränsar till Hjorthagen i norr och i väster. Här finns ett flertal promenadstråk, ett unikt djurliv och norra Europas största bestånd av gammal ek. Staden har lagt stor vikt vid att bevara och förstärka ekbeståndet och urbana våtmarker, fuktstråk och dammar anläggs. NORRA 1 För att på bästa sätt möta den befintliga bebyggelsen och Hjorthagens varierande naturlandskap deltar ett stort antal byggherrar och arkitekter i utbyggnaden. De bostäder som markanvisats fram till 2011 byggs av 25 byggherrar och har ritats av nästan lika många arkitekter, många gånger med parallella uppdrag. Ambitionen är att ha variation och en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter, med inslag av senior- och student-bostäder. Kommersiella verksamheter som handel, företagande och kontor planeras huvudsakligen till gasverksområdet, Ängsbotten och Ropsten. Lokaler för handel planeras också till bostadshusens bottenvåningar längs huvudgator och vid torg. Mångfalden av verksamheter bidrar till en levande stadsmiljö. Produktionen i gasverksområdet upphörde i januari 2011 och Ferdinand Bobergs gamla industribyggnader från slutet av 1800-talet kommer få nytt liv och omvandlas med fokus på kultur, utbildning och handel. Andra projekt och aktörer som på olika sätt påverkar Hjorthagen är Norra länken, utbyggnaden av Värtapiren och Spårväg City.

3 Fotomontage över stadsutvecklingen i Hjorthagen. Visionsbild östra Hjorthagen möter Lilla Värtan. HJORTHAGEN VÄRTAHAMNEN FRIHAMNEN LOUDDEN Längst in vid Husarviken och Storängsbotten i norra Hjorthagen tar Norra Djurgårdsstaden sin början. De första bostäderna började byggas våren 2011 med inflyttning under senare delen av Utbyggnaden sker i en takt om cirka 500 bostäder per år. Den ökande befolkningen ger ett bättre underlag för service som skola, affärer och bibliotek. Omkring 2020 når byggnationerna vattnet vid Ropsten, då har drygt bostäder byggts och Hjorthagen har fått nya invånare. Gasverksområdet innehåller då ett kulturkluster, offentliga verksamheter som förskola och bibliotek, ett spårvägsmuseum, handel och bostäder.

4 HJORTHAGEN VÄXER På 1100-talet var nuvarande Hjorthagen en skärgårdsö, Laduviken och Uggleviken var fortfarande havsvikar. På ön fanns två små byar: Husarne och Söderhusarne. Ett namn som fortfarande lever kvar i ordet Husarviken. I Hjorthagen finns bostadsbebyggelse från 1897 till 1965, de flesta av bostäderna byggdes till arbetarna vid det gamla Gasverket och Elektricitetsverket. Idag finns drygt hushåll i Hjorthagen. De nya bostäderna byggs längs den södra sidan av Husarviken från Ängsbotten till Ropsten. Hushöjden mot viken varierar från tre till sju våningar medan husen upp mot Hjorthagsberget och vid Lilla Värtan kan blir högre. Bebyggelsen har halvöppna kvarter ut mot viken och Kungliga nationalstadsparken. Utformning, färgsättning och materialval för den nya bebyggelsen utgår från och inspireras av omgivningens natur och befintlig arkitektur. De offentliga platserna planeras bland annat bestå av parker, torg, strandpromenad och småbåtshamn. Ett av målen för utvecklingen är att alla ska ha nära till park- och grönområden där man kan koppla av, leka eller sporta. I takt med att de nya bostäderna växer fram kommer utbudet av offentlig och kommersiell service, kultur, bibliotek, idrott, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik att öka. Idag finns det en förskola för cirka 70 barn i Hjorthagen och en skola upp till sjätte klass. För att möta en ökande befolkning byggs det två nya förskolor med sju avdelningar i den första etappen Norra 1. De två följande etapperna Västra och Norra 2 innehåller tillsammans tre förskolor med femton avdelningar. Det kommer även en ny skola 0-6 i gasverksområdet. Fotomontage: Strandparken vid Husarviken.

5 Fyra nya offentliga konstprojekt är hittills planerade i Hjorthagen. Bland annat blir den nya gång- och cykelvägen längs Hjorthagens idrottsplats ett offentligt konstverk och ska vara klar Fler verk planeras allteftersom utvecklingen fortskrider. Idrotten har varit en central del av livet i Hjorthagen sedan början av förra seklet och är främst knuten till idrottsplatsen och fotbollen. Värtans IK är det ursprungliga hemmalaget, men Djurgårdens IF är också etablerade i Hjorthagen. Båda klubbarna har lokaler i anslutning till idrottsplatsen. Hjorthagen är väl försörjt med parker och idrottsmöjligheter. Förutom fotbollsplaner finns här ett par tennisbanor och en fäktningssal. Väster om Abessinien finns ytterligare en bollplan. I och med nybyggnationen kommer staden att bygga en skateanläggning och ytterligare planer för spontantidrott. Hjorthagens idrottsplats ska förnyas och 2013 står tre nya konstgräsplaner klara. Staden planerar även att komplettera idrottsplanerna med en idrottshall. Lill-Jansskogen används flitigt som motionsområde med elljusspår, ridstigar och promenad- och cykelvägar. Centrum och utgångspunkten för friluftslivet kring Hjorthagen är Fiskartorpet och anläggningarna inom den närliggande Idrottsparken i söder. I anslutning till Hjorthagen finns några av Stockholms mer kända idrottsanläggningar. Stockholms Stadion, Kungliga Tennishallen, Fältrittklubbens terrängridbana och Ryttarstadion är några exempel. MÅL SOCIALA God tillgång till offentlig och kommersiell service. Trygg boendemiljö för barn och vuxna. God integration mellan befintligt och nytt. Närhet till park- och grönområden samt goda rekreationsmöjligheter. EKOLOGISKA Begränsa klimatpåverkan. Åtgärda förorenade områden. En hälsosam boendemiljö. Värna och utveckla biologisk mångfald. EKONOMISKA Återanvända marken på ett effektivt sätt. Tillvarata Hjorthagens centrala läge. Verka för ett gott företagarklimat. FYSISKT RUMSLIGA Tillgänglig, levande och varierad stadsbebyggelse. Värna och tillvarata den kulturhistoriska bebyggelsemiljön. Tillvarata den värdefulla stads- och landskapsbilden. Mycket god kollektivtrafikförsörjning och gång- och cykelstråk.

6 ÖVERSIKT DETALJPLANER Brofästet Kolkajen Tjärkajen Ropsten I NORRA 1 Byggstart 2011, inflyttning Fyra kvarter och strandpark mot Husarviken. 682 bostäder och två förskolor med sju avdelningar. BYGGHERRAR 1. Svenska Hus (HR/BR) 2. NCC (BR) 3. Familjebostäder (HR) 4. Järntorget (BR) 5. SBC Bo (BR) 6. Erik Wallin (BR) 7. Seniorgården (BR) 8. Viktor Hanson (BR) 9. Lennart Ericsson (HR) 10. Reinhold Gustafsson (HR) 2 VÄSTRA Byggstart 2012, inflyttning bostäder i nio kvarter runt Bobergs torg. Två förskolor med åtta avdelningar. Ny ekpark. BYGGHERRAR 1. Svenska Bostäder (HR+student) 2. Primula Byggnads (HR) 3. Stocholmshem (HR) 4. Borätt (BR) 5. JM (BR) 6. Byggvesta (HR+student) 7. HSB (BR) 8. SKB (Kooperativ) 9. Einar Mattsson (BR) 10. Folkhem (BR)

7 3 GASKLOCKA 3 & 4 Byggstart 2015, inflyttning Gasklocka 3 från 1912 behåller sin karaktär och omvandlas till en konsthall. Gasklocka 4 från 1932 ersätts med ett 170 meter högt bostadshus med 529 bostäder. Runt gasklockorna byggs en skulpturpark. BYGGHERRE: Oscar Properties 4 NORRA 2 Byggstart 2014, inflyttning bostäder, tre till åtta våningar. En friliggande förskola. Lokaler för verksamheter och service i bottenvåningarna. BYGGHERRAR: 1. Skanska (BR) 2. Erik Wallin (BR) 3. HEBA (HR) 4. Stockholmshem (HR) 5. Wallenstam (HR) 6. Viktor Hanson (BR) 7. NCC (BR) 5 ÄNGSBOTTEN Byggstart 2014, inflyttning Tre kvarter söder om detaljplan Västra. 450 bostäder, kvm lokalyta för handel och kontor. BYGGHERRAR: 1. Primula Byggnads (HR+student) 2. Wallenstam (student) 6 GASVERKET Byggstart 2013, inflyttning bostäder, kvm lokalyta för handel och kommersiella verksamheter, kulturkluster, torg, skola fsk-6, spårvägsmuseum, bibliotek, återbrukscentrum och sopsugsterminal. 7 HJORTHAGEN ÖSTRA Byggstart , inflyttning Innehåller detaljplanerna: Brofästet, Kolkajen, Tjärkajen och Ropsten. Första markanvisningarna sker under Cirka bostäder kvm lokalyta för verksamheter och handel. Gång- och cykelbro över Husarviken blir klar Kollektivtrafikpunkt i Ropsten.

8 TRAFIK Trafikplaneringen prioriterar gång och cykel i första hand, sedan kollektivtrafik och bilpooler, och i sista hand egen bil. Det ska vara enkelt att välja mellan olika färdsätt. Det kommer att finnas gott om hyrcyklar och 2,2 cykelparkeringsplatser per bostad och 60 bilpoolsplatser. Två nya gång- och cykelbroar byggs över Husarviken vilket förbättrar kopplingen från Hjorthagen till Fisksjöäng och vidare mot exempelvis universitetet. Idag går busslinje 55 in genom Hjorthagen via Gasverksvägen förlängs linje 62 genom Storängsbotten och fortsätter på huvudgatan längs Husarviken till Ropsten där den trafikerar Ropstens tunnelbana ligger inom gångavstånd. På längre sikt ingår eventuellt även en stombusslinje eller stadsspårväg från Ropsten med riktning mot Karolinska sjukhuset/odenplan. Boendeparkering sker i garage under bostadshusen och det planeras 0,5 parkeringsplatser per bostad vilket är snittet för Stockholms innerstad idag. Det ställs även krav på lågt antal parkeringsplatser för kontor och handel. På gatorna blir det parkering för bilpooler och besökare. Att vara medlem i en bilpool är många gånger ett mer ekonomiskt och klimatklokt alternativ till egen bil. Man får tillgång till en bil, eller flera, när det passar. Bilen bokas på Internet och öppnas med en elektronisk nyckel. Elbilar kommer att kunna laddas i garagen och om något år finns också möjligheter att ladda bilpoolsbilar längs gatorna. Bygglogistikcenter minskar tung trafik För att minska mängden transporter inrättas ett bygglogistikcenter i Ropsten som omfattar omlastningscentral, korttidslager, gemensam avfallshantering och en trafiklots som styr och planerar trafiken till och från området. Färre transporter i området är bra både för miljön och för framkomligheten. En förbättrad hantering av godset ökar leveransservicen till den specifika byggplatsen, felleveranser kan reklameras direkt och effektivare hantering av Ropstens tunnelbanestation.

9 godset leder till mindre förstörelse och materialbrister. Godset körs ut med logistikcentrets egna bilar som i möjligaste mån är elbilar eller andra miljöbilar. Genom styrning och hantering av avfall och returer ökar möjligheten till miljöeffektiva transporter. Enkelt uttryck innebär det att de transporter som kommer in ska ta med sig avfall ut. Samtidigt blir det möjligt att ta in andra typer av transporter, t.ex. via vattnet, och lasta om till intertransport. På centret finns också kunskap som säkerställer att miljökraven på avfallshantering under byggperioden följs. Ambitionen är att genom samordnad bygglogistik skapa ett varuflöde där alla har fördelar boende, byggherrar, staden och miljön. Spårväg City är en modern spårväg i centrala Stockholm som trafikerar sträckan Sergels torg och Waldemarsudde fattades beslut om utbyggnad av spårvägen från Djurgårdsbron, via Frihamnen och Värtahamnen, till Ropsten. SL samordnar den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City med stadens planering och genomförande av Norra Djurgårdsstaden och utbyggnaden kommer att ske etappvis. Planerad trafikstart för Spårväg Citys hela sträckning är Utbyggnaden innefattar även en upprustning och tillgänglighetsanpassning av Lidingöbanan som kopplas ihop med Spårväg City i Ropsten samt en utbyggnad från Sergels torg till T-Centralen. Norra länken förbinder Värtan/Lidingövägen och Essingeleden. Vägsträckan är fem kilometer lång varav merparten går i tunnlar. Trafik leds dels till Haga norra och dels till Roslagsvägen vid universitetet. För att underlätta transporterna till och från hamnen byggs ytterligare en påfart till Norra länken under Lidingövägen. Norra länken öppnar för trafik i december 2015 och då kan genomfartstrafiken i Hjorthagen och på Björnnäsvägen i Kungliga nationalstadsparken upphöra. Norra länken har klassats som ett riksintresse och samfinansieras av staten och staden. Befintlig och planerad kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden och kopplingarna till innerstaden.

10 FRÅN INDUSTRIOMRÅDE TILL BOSTADSHUS I november 2008 började arbetet med att rena marken i och omkring gasverksområdet. Marken har påverkats av den industriverksamhet som bedrivits här, främst Gasverkets egen verksamhet. Arbetet börjar med tusentals provtagningar för att undersöka vilka ämnen som förekommer samt hur de är spridda. Sedan beslutas hur marken ska renas. Bland annat ska förorenade massor hanteras på bästa sätt med tanke på miljön och återvinnas inom respektive områden. På så vis begränsas antalet tunga transporter. Genom att rena vattnet från en av de gamla gasklockorna lokalt sparades 1250 tunga transporter till och från området transporter som motsvarade två och ett halvt varv runt jorden. I Hjorthagen schaktas marken ned till cirka två meters djup, förorenade massor sorteras ut och renad mark återanvänds. Kraven är särskilt höga på mark där bostäder och skolor ska byggas. När marken har renats tar nästa steg i det förberedande arbetet vid. Staden handlar upp entreprenörer för markförstärkning, arbetsgator, gator och ledningar. Entreprenaden med arbetsgator i den andra bostadsetappen, Västra, pågår till hösten Våren 2011 började husbyggnationen i den första etappen, Norra 1. Under 2012 börjar arbeten med parker, träd och slutlig beläggning på gator och gångbanor innan det är dags för första inflyttning i slutet av samma år. Miljöförvaltningen är stadens kontrollorgan för förorenade markområden och byggnader och ansvarar för att stadens verksamheter följer miljöbalkens bestämmelser.

11 NORRA DJURGÅRDSSTADEN INNOVATION Norra Djurgårdsstaden Innovation ska främja utveckling och tillämpning av svensk miljöteknik och systemlösningar för hållbar stadsutveckling i området. En mötesplats för att knyta kontakter, planera, genomföra, utvärdera och forska på hållbara lösningar. Från Innovation driver offentlig sektor, näringsliv och akademi gemensamma utvecklingsprojekt som ska bidra till att nå miljömålen. Verksamheten är under uppbyggnad, men redan tas en stor mängd besökare från hela världen emot i lokalerna på Hangövägen 19 i Värtahamnen. Bilden är från invigningen i februari Foto: Scanpix. FRÅN GASVERK TILL KONSTVERK Gasverkets karaktär av både industri och stad med höga arkitektoniska och historiska värden är unik i Sverige. Området består av ett 30-tal byggnader varav fem är gasklockor från tre generationer. De flesta av byggnaderna ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Gasverket är del i riksintresset för kulturmiljövård och utgör basen i omvandlingen av denna del av Hjorthagen mot en ny era och med nytt liv som gör gasverksbebyggelsen tillgänglig för allmänheten. Under drygt 100 år har gasproduktion pågått i gasverksområdet. Fortum är inne i avveckling av verksamheten, själva produktionen upphörde i januari 2011 då Stockholms stad tog över ägande och förvaltning av området. Avvecklingen sker i flera steg och slutförs under I staden finns ambitionen att bland annat verka för ett kulturkluster som utgår från omvandling av gasklocka 2 till ett scenkonsthus. Stockholms stads fastighetskontor har fått i uppdrag att ta fram ett koncept för kulturklustret, bedöma vilka byggnader inom området som är bäst lämpade för vilka verksamheter och uppskatta de ekonomiska förutsättningarna i projektet. Planeringen sker i samråd med föreningen Internationell scen i Gasverket, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen. De första scen- och produktionslokalerna bedöms kunna vara färdiga tidigast hösten Scenkonst i en av Ferdinand Bobergs tegelgasklockor. FORTUMS VERKSAMHET I OMRÅDET Fortums verksamheter i området omfattar produktion av el, fjärrvärme, fjärrkyla och distribution av elektricitet. Värtaverket, ställverket och värmepumparna vid Ropsten är viktiga anläggningar för Stockholms energiförsörjning. Fortum har fått miljötillstånd att bygga ett nytt bioeldat kraftvärmeverk vid Värtan. Det nya biokraftverket kan leverera cirka 25 procent av Stockholms uppvärmningsbehov och 10 procent av elbehovet samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med ton per år.

12 GRÖNSTRUKTUR OCH NATURMILJÖ Hjorthagen ligger i direkt anslutning till Kungliga nationalstadsparken som är ett av Sveriges mest besökta naturområden. Den 26 kvadratkilometer stora parken sträcker sig från Ulriksdal i norr till södra Djurgården. Här finns Sveriges största koncentration av sevärdheter och attraktioner: ett femtiotal restauranger och caféer och nöjesställen som Gröna Lund och Cirkus. På vintern prepareras både skidspår och skridskoisar. Parken är ett riksintresse, vilket innebär att den har ett särskilt skydd i miljöbalken med syfte att bevara det historiska landskapet som utvecklats och förvaltats genom århundraden och har ursprung i det kungliga markinnehavet. Idag ägs parken till största del av staten genom Statens Fastighetsverk. När Hjorthagen utvecklas är det viktigt att ta vara på de unika naturvärden som nationalstadsparken erbjuder med 800 olika blomväxter, över skalbaggsarter och 100 häckande fågelarter. Därför finns det en särskild fördjupad översiktsplan som ger vägledning för såväl markanvändning som ny bebyggelse, men även riktlinjer för hur parkens lagskydd ska användas och följas. Området närmast Hjorthagen, Norra Djurgården, är nationalstadsparkens största kärnområde för biologisk mångfald. Naturvärdena handlar främst om de gamla ekarna och lindarna, men även om de äldre barrskogarna, sjöarna, vattendragen och våtmarkerna. Mellan bostadsområdena i Hjorthagen finns naturmark med många äldre ädellövträd och torrbackar. Biotop- och artrikedomen har till följd av industriverksamhet och bostadsbyggande successivt minskat de senaste hundra åren, men har fortfarande höga naturvärden. Hjorthagsparken är del av ett tidigare naturlandskap med växter som barrträd, ek, lönn och lärk och fungerar tillsammans med Storängsbotten och Gärdet som en så kallad biologisk spridningsväg där Planerade bostäder med gröna tak längs Husarviken i detaljplan Norra 2.

13 djur och växter kan sprida sig mellan Norra och Södra Djurgården. Dessa gröna korridorer förstärker staden dels genom restaurering, men också genom att anlägga nya parker. I den andra bostadsetappen, Västra, anläggs en ny park nedanför berget vid gasklockorna. Där planterar staden fler ekar just för att stärka spridningsvägarna för de många arter som är beroende av ekar som sin livsmiljö. I andra delar av området behöver man kanske stärka mikroklimatet och då kan lägre vegetation vara ett bättre alternativ. Allt utgår från de lokala förutsättningarna. Staden ställer krav på att byggherrarna ska klara en hög nivå av grönska för innergårdar. I planeringen använder staden en beräkningsmodell för att poängsätta värdefull natur grönytefaktorn. Byggherrarna behöver nå upp till en viss poäng och man får fler poäng ju fler funktioner (skugga, spridningsvägar, hantering av regnvatten, pollinering o.s.v.) som den valda växtligheten bidrar till. För Norra Djurgårdsstaden finns en särskild dagvattenstrategi för gårdar, parker, torg och gator. Bland annat ska dagvatten kunna fördröjas i mark och växtlighet för att användas till bevattning av gatuträd, innergårdar och för att gynna biologisk mångfald. För att säkra nationalstadsparkens värden vid utbyggnaden har exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett flertal utredningar för landskapsbild, kultur och miljö. I samband med detaljplanen för den andra bostadsetappen tog staden fram en särskild naturmiljöutredning som analyserar ekens miljö och samband i området och belyser fyra tidshorisonter för eken nuläget samt åren 2060, 2110 och Naturmiljöutredningen låg till grund för den detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärden och ekologiska samband i och kring Hjorthagen. Avsaknad av vegetation, svaga ekologiska samband Värdefulla ädellövsbestånd, ekar, skogsbryn med lång kontinuitet Strandvegetation Strandvegetation med albryn Område med död ved Värdekärna inom spridningsväg Sumpskog, fuktlövskog Svagt ekologiskt samband Starkt ekologiskt samband MB 4.7 Nationalstadsparken Avgränsning programområde

14 MILJÖPROFIL Det är ett omfattande arbete att realisera visionen om en miljöstadsdel i världsklass och staden fungerar många gånger som kravställare för att driva på utvecklingen. Det innebär allt från att gammal industrimark renas och klimatpåverkan minimeras, till att bygga ut kollektivtrafiken och värna och utveckla den biologiska mångfalden. Slutna kretsloppslösningar, energiförsörjning baserad på förnybar energi och energisnåla hus är också viktiga ingredienser för att realisera visionen. De lösningar som utvecklas behöver vara enkla att förstå och använda. Samtidigt är det betydelsefullt att ha ett helhetsperspektiv för de större systemen. Redan i planeringsstadiet är det många frågor och parametrar att ta hänsyn till. De övergripande målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppet understiger 1,5 ton per person och år till Ett kraftfullt styrmedel för staden att nå miljömålen och samtidigt skapa en levande stadsdel finns i de krav som staden i egenskap av markägare ställer på byggherrarna genom markanvisnings- och exploateringsavtal som politikerna fattar beslut om. Det gäller allt från antal parkeringsplatser och lokal elproduktion till krav på att installera vitvaror med marknadens bästa energiklass. I projekt av Norra Djurgårdsstadens omfattning och komplexitet är uppföljning och utvärdering centrala frågor. De mål och åtaganden som tas fram behöver både vara tydliga och möjliga att följa upp. Därför utvecklas en ny uppföljningsmodell som ska säkerställa att projektets många delar lever upp till miljökraven. Staden har ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, och med Clinton Climate Initiative inom ramen för det globala miljöprogrammet Climate Positive Development Program. Modellen ska generera mätbar data på detaljerad nivå för att peka på de åtgärder som behöver ses över och förbättras i den fortsatta planeringen och utvecklingen. NÅGRA MÅL OCH KRAV 2,2 cykelparkeringsplatser per bostad i varje bostadshus. Lågenergi- och plushus. Återföra avloppens näringsinnehåll till jordbruket. Ett insamlingssystem som tar hand om organiskt avfall. Individuell mätning av hushållens avfall. Växtbäddar så att marken optimalt kan hålla på vatten. En stadsgrönska som bidrar till klimatanpassning. Skapa förutsättningar för kloka miljöval i vardagen. Att verksamma i området väljer att cykla och gå i första hand, kollektivtrafik och bilpooler i andra hand och egen bil i sista hand.

15 FOKUSOMRÅDEN I URVAL 1. KLIMATANPASSAD & GRÖNSKANDE UTOMHUSMILJÖ Stadsdelen ska klara ökad nederbörd, ett varmare klimat och högre havsnivåer. Urbana våtmarker anläggs och ekar planteras. Eken är en av de artrikaste miljöerna i landskapet och en gammal ek utgör ett eget ekosystem med stor biologisk mångfald. Våtmarkerna håller på vatten likt en tvättsvamp och jämnar ut vattenflödena. En grönytefaktor tas fram utifrån varje etapps naturliga förutsättningar som vägledning för utformningen av utemiljön. Poäng ges för sociala och ekologiska kvaliteter på gårdarna. Att plantera en ek ger exempelvis högre poäng än att plantera en buske. Om eken dessutom ger skugga till en närliggande lekpark ges ytterligare poäng. 2. ENERGI Området ska innehålla energieffektiva byggnader som lågenergi- och plushus. Energin ska vara förnybar och byggnader utformas för att kunna generera egen sol- och vindenergi. Men förnybar energi som sol- och vindkraft produceras när vädret tillåter, vilket ibland ger mycket och ibland inget alls. Fortum driver, tillsammans med ett antal andra aktörer, ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring ett smart elnät i Norra Djurgårdsstaden, med start i Hjorthagens första etapper. Ett smart elnät kan parera variationerna i konsumtionen och gör det samtidigt enklare för boende och verksamma att använda elen effektivt och även själva anpassa användningen till aktuella priser. Kravet på egengenerering av el är dubbelriktat och syftar till att både öka mängden producerad förnybar energi och effektivisera energianvändningen i byggnaden. Staden ställer krav som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. Måttet som används gäller för den infrastruktur som staden står för, vilket exkluderar mat och resande. 3. KRETSLOPP FÖR VATTEN, AVFALL & ENERGI Det är viktigt med kretslopp som tar bättre vara på avloppsprodukter och minskar mängden näringsämnen som leds till Östersjön och därmed risken för övergödning. Växtnäringen i det källsorterade toalettavfallet är av mycket god kvalitet och har låga halter av tungmetaller och kemikalier som återfinns i vardagsprodukter. Därför ska näringsämnen utvinnas ur avloppsvatten och återföras till jordbruksmark. I Hjorthagen är målet att allt matavfall ska bli till biogas. Matavfallet bidrar till produktionen av biogas, och alla lägenheter kommer att ha hushållskvarnar. Sopsug minskar mängden transporter och bidrar till att kunna sortera och ta hand om avfallet på bästa möjliga sätt. Sopsugen har tre olika nedkast som tar hand om förpackningar, papper och restavfall det som blir kvar i soppåsen när allt annat har sorterats ut. För att säkerställa goda möjligheter att sortera, återanvända och återvinna avfall kommer det också att finnas källsorteringsutrymmen i alla hus och ett återbrukscentrum i gasverksområdet. 4. MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER Hur man utformar en stadsdel har stor inverkan på vilka resemönster som skapas, inom såväl som till och från området. Stockholms översiktsplan fastslår att all planering ska främja de som går och cyklar. Den presenterar strategier för ett tätare och mer sammankopplat Stockholm en stadsutveckling där avstånd upplevs som kortare oavsett om det är mellan stadsdelar eller till närmaste station eller hållplats för kollektivtrafiken. Stadsdelen ska ha en mångfald av hållbara transporter: utbyggda gång- och cykelbanor, tunnelbana, buss, spårväg, båtar, bilpooler. Det kommer att finnas möjligheter att ladda elbilar i hela området. Närheten till det mesta, i kombination med e-servicelösningar, minskar förhoppningsvis också transportbehoven. 5. ATT BO OCH ARBETA I OMRÅDET Fokusområdet handlar om att söka lösningar för att kunna visa på vilka konsekvenser som våra val får, och hur var och en kan göra skillnad för helheten. Alla verksamma i området är en viktig del i hur exempelvis den totala energiförbrukningen slutligen blir. Därför ska det vara enkelt att se hur förbrukning och kostnad ökar eller minskar beroende på den egna användningen. Exempelvis genom användarvänliga installationer som underlättar att själv påverka den dagliga användningen av varmvatten och hushållsel. Delaktighet och engagemang och de val som boende och företagare i området gör spelar en avgörande roll i utvecklingen.

16 FRÅN VISION TILL STAD Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden inleddes i början av 2000-talet. Stadsbyggnadsnämnden godkände 2003 det övergripande programmet för området. Samtidigt började arbetet med detaljplaner. Ett första förslag för området väster om gasklockorna togs fram Det kom senare att delas upp i två detaljplaner Norra 1 och Västra. Bland förutsättningarna för utvecklingen i Hjorthagen fanns avveckling av gasproduktionen, rening av gasverkstomten, kopplingarna till Kungliga nationalstadsparken, nedmontering av högspänningsledningen, avveckling av småindustriområdena Stor ängskroken och Fisksjöäng samt en lösning på trafikfrågorna var högspänningsledningens tunnel under Hjorthagen klar, varpå kraftledningen mellan Fisksjöäng och Värtaverket kunde tas ned under sommaren samma år. Inför samrådet 2008 för den första detaljplanen, Norra 1, togs ett fördjupat program fram för Hjorthagen som gäller för befintlig och planerad bebyggelse. Syftet var att hantera planeringsfrågor gällande inriktning och miljö för ett större område än en enskild detaljplan. Samtidigt togs en miljökonsekvensbeskrivning fram som bland annat fokuserade på bebyggelsens påverkan på landskapsbilden, vilket är särskilt viktigt med tanke på närheten till Kungliga nationalstadsparken. Staden tog även fram en särskild barnkonsekvensbeskrivning som belyser utvecklingen ur ett barnperspektiv. Efter samrådet arbetades planerna om utifrån synpunkter och diskussioner som kom in från bland annat allmänheten. Det nya förslaget antogs av kommunfullmäktige hösten 2008 och vann laga kraft i maj Byggstart för de första fyra kvarteren med 682 bostäder skedde i maj Planen omfattar också två förskolor med sju avdelningar, en strandpark mot Husarviken och gröna gårdar med lekplatser. Kommunfullmäktige har beslutat att Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas med en särskild miljöprofil. På hösten 2010 godkände kommunfullmäktige det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Programmet innehåller såväl inriktningar som konkreta mål och vad som krävs för att nå målen. Mål och krav kommer att skärpas och utvecklas över tid i enlighet med vad ny kunskap och teknik medger. Detaljplaneringen i området utgår från programmet för miljö och hållbar stadsutveckling.

17 MILSTOLPAR FÖR UTVECKLINGEN I HJORTHAGEN Markreningen inleds. Kommunfullmäktige beslutar att Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas med särskild miljöprofil. Första detaljplanen, Norra 1, överklagas Första detaljplanen vinner laga kraft. Kraftledningstunneln under Hjorthagen är klar och ledningen plockas ned Byggstart för de första 682 bostäderna Första inflytt i de nya bostäderna. Bro över Husarviken för gång och cykel. Byggstart för etapp Västra Nya fotbollsplaner vid Hjorthagens IP. Byggstart för Gasverket. Buss 62 förlängs mot Ropsten Byggstart för bostäder och lokaler i Norra 2 och Ängsbotten Norra länken öppnar för trafik. Byggstart för Gasklocka 3 & 4 samt Värtaverket Planerad byggstart för 500 bostäder i etapp Brofästet Byggstart för den första etappen i östra Hjorthagen Tidigast byggstart i Ropsten. Planerad trafikstart för Spårvägs Citys hela sträckning Värtaverket klart och blir det enskilt största biobränsleeldade kraftverket i världen.

18 NORRA DJURGÅRDSSTADEN LIGGER INOM ÖSTERMALMS STADSDELSOMRÅDE Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för viktiga offentliga verksamheter i området som: Barn och ungdom. Denna avdelning omfattar den kommunala förskolan och den öppna fritidsverksamheten grundskolan hör till utbildningsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för handläggningen av vårdnadsbidraget. I fält- och fritidsverksamheten ingår öppen fritidsverksamhet i stadsdelens fritidsgårdar, parklekar, öppen förskola och sommarkollo. Grönområden. Parkmiljögruppen ansvarar för frågor som rör skötsel, underhåll och investeringar i parker, grönområden, lekplatser och plaskdammar. Parkmiljögruppen är också en länk mellan invånare och företagare gentemot stadens fackförvaltningar och politiker i samhällsplaneringsfrågor. Äldreomsorgsavdelningen utreder behov av och fattar beslut om vård- och omsorgsinsatser för personer över 65 år. De egna verksamhetsformerna utgörs av hemtjänst i eget boende och dagverksamhet. Socialtjänstens uppgift är att arbeta förebyggande och att vara samhällets yttersta skyddsnät. Det är en garanti för den enskilda människans rätt till hjälp och stöd när andra möjligheter till bistånd saknas. Social omsorg omfattar insatser som rör exempelvis missbruk, barn och unga som far illa, social psykiatri, familjerätt, försörjningsstöd, funktionshinder, budgetrådgivning och arbetsmarknadsfrågor. I samband med utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden har Östermalms stadsdelsförvaltning ett viktigt uppdrag som handlar om hur det kan vara att leva och bo i området på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att hushållen kommer erbjudas möjlighet till olika aktiviteter och boendenätverk för att öka kunskap och förståelse kring såväl små som stora lösningar i bostaden, kvarteren och i området som helhet. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att miljöprofilera alla offentliga verksamheter i området som till exempel förskolan. Fotomontage: Vattenkonstverk av Jeppe Hein på Bobergs torg.

19 KONTAKT STADSUTVECKLINGSPROJEKTET NORRA DJURGÅRDSSTADEN EXPLOATERINGSKONTORET Ansvarar för budget och för genomförandet av de planer som rör den fysiska miljön i området. Det innebär såväl utveckling som förvaltning av stadens mark FÖRETAGSETABLERINGAR I OMRÅDET Stockholm Business Region samarbetar med lokala företagsgrupper. Hit kan man vända sig med frågor kring tillstånd och vad man bör tänka på när man startar en restaurang eller privat gymnasieskola IDROTTSFÖRVALTNINGEN Ansvarar bland annat för stadens idrotts- och simanläggningar och för de allmänna båtplatserna. Skapar förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara fysiskt aktiva KULTURFÖRVALTNINGEN Ansvarar bland annat för stadens museum, bibliotek, kulturstöd och den offentliga konsten. Verkar för att det kulturella utbudet ska bestå av såväl mångfald som spets i uttryck, utbud och möjligheter MILJÖFÖRVALTNINGEN Ansvarar för frågor som handlar om allt från inomhusmiljö, trafikbuller och vatten till kemikalier, mathygien och luftföroreningar STADSBYGGNADSKONTORET Ansvarar bland annat för att arbeta fram program och detaljplaner, beviljar bygglov, producerar kartor och hanterar fastighetsbildningsfrågor TRAFIKKONTORET Har det samlade ansvaret för väghållning och avfallshantering. Det innebär bland annat städning, snöröjning, klottersanering och belysning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Ansvarar för en stor del av den kommunala servicen i stadsdelen, med verksamhet inom områden som äldreomsorg, socialtjänst, barnomsorg, ungdomsverksamhet och park- och stadsmiljöfrågor SL Har det övergripande ansvaret för Stockholms kollektivtrafik. Ansvarar, i samverkan med staden, för en förlängning av Spårväg City till Värtahamnen, Ropsten och Lidingö ÄR DU INTRESSERAD AV BOSTAD ELLER LOKAL? * Kontakta respektive byggherre för bostadsrätter och lokaler * Kontakta Stockholms stads bostadsförmedling för hyresrätter Foto, fotomontage och illustrationer i denna broschyr kommer från: Aaro Designsystem, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Oscar Properties/Herzog & de Meuron, Viktor Hanson/Joliark, Nyréns Arkitektkontor, Svartpunkt, Scanpix, Stockholms stad,wallenstam/vera Arkitekter Grafik denna sida: Detalj ur Konstnär Gunilla Klingbergs gångbana Livlinan som planeras invid Hjorthagens IP. september 2012

20 l

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden tockholm växer o och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden he Capital of candinavia Att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden tadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker

Läs mer

Lägesredovisning för del av Norra Djurgårdsstaden - Gasverksområdet, Hjorthagen 1:3 i stadsdelen Hjorthagen.

Lägesredovisning för del av Norra Djurgårdsstaden - Gasverksområdet, Hjorthagen 1:3 i stadsdelen Hjorthagen. STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2011-02-21 Handläggare: Helena Ackelman Tfn 08-50827338 Till Stadsbyggnadsnämnden Lägesredovisning för del av Norra Djurgårdsstaden - Gasverksområdet,

Läs mer

Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull / Valhallavägen på Östermalm till Stockholmsbyggmästarna

Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull / Valhallavägen på Östermalm till Stockholmsbyggmästarna Eleonor Eklind Forslin Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 14 eleonor.eklind-forslin@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-05-24 Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

NORRA DJURGÅRDSSTADEN Backåkra och Koppången

NORRA DJURGÅRDSSTADEN Backåkra och Koppången NORRA DJURGÅRDSSTADEN Backåkra och Koppången Flexibla lokaler utmed Hjorthagens huvudgata Visionsbild Gasverket i Hjorthagen ILLUSTRATION: AARO DESIGNSYSTEM Norra Djurgårdsstaden En ny stadsdel i Stockholms

Läs mer

Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Norra 2

Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Norra 2 Anders Widerberg Stora projekt Telefon: 08-508 266 24 anders.widerberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-12-17 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:2 i Norra

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad Ingmarie Ahlberg Exploateringskontoret Stockholms stad, * Hammarby sjöstad * Tre nya miljöprofilprojekt - Lövholmen - Norra Djurgårdsstaden - Miljöprofilering Järva upprustning miljonprogramsområdena 2

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. N15 inom DP Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden

Nyproduktion av bostäder i Kv. N15 inom DP Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2012-10-18 Ärende nr 9 Sida 1 av 6 2012-10-10 Handläggare: Peter Ekman E-post: peter.ekman@stockholmshem.se Telefon: 08-50839209 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden

stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden En översikt januari 2014 HÅLLBARHETSARBETET I NORRA DJURGÅRDSSTADEN År 2009 fattades beslutet att

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden, etapp Ängsbotten.

Markanvisning för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden, etapp Ängsbotten. Lena Hall 010-480 16 52 lena.hall@extern.stockholm.se Markanvisning för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden, etapp Ängsbotten. Norra Djurgårdsstaden Ängsbotten Ängsbotten, en del av stadsutvecklings projekt

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Magasin 2, Frihamnen mn sg f r i ha 1 atan 2 Välkommen till Magasin 2 Högst upp under takbjälkarna i Magasin 2 i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda

Läs mer

Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Brofästet (SP)

Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Brofästet (SP) Anders Widerberg Stora projekt Telefon: 08-508 266 24 anders.widerberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-09-27 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden,

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Uppföljning av hållbarhetskrav för byggnader - juni 2014

Norra Djurgårdsstaden Uppföljning av hållbarhetskrav för byggnader - juni 2014 Norra Djurgårdsstaden Uppföljning av hållbarhetskrav för byggnader - juni 214 stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia 1 INNEHÅLL Inledning 4 Uppföljning av hållbarhetskrav för byggnader

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 2012-05-07 VISION NDS - en miljöstadsdel i världsklass Klimat ÖVERGRIPANDE MÅL Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54

Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54 2013-09-29 Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54 Detaljplaneförslaget avser att ersätta gasklocka 4 med ett bostadshus och göra gasklocka 3 till ett kulturhus. Förbundet för Ekoparken med

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden etapp Brofästet.

Markanvisningstävling för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden etapp Brofästet. Anders Widerberg 08-508 266 24 anders.widerberg@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden etapp Brofästet. Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnandet av anbud

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Britta Eliasson Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Britta Eliasson Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef Dnr Sida 1 (11) 2015-11-17 Handläggare Britta Eliasson 08-508 264 61 Till Exploateringsnämnden 2015-12-10 Tidig markreservation för bostäder, handel, kontor mm i del av fastigheterna Hjorthagen 1:3 och

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Anders Widerberg Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Anders Widerberg Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (5) 2014-09-01 Handläggare Anders Widerberg 08-508 266 24 Till Exploateringsnämnden 2014-09-25 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden,

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Järntorget Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Järntorget Bostad AB Dnr Sida 1 (8) 2015-05-08 Handläggare Monica Almquist 08-508 262 52 Till Exploateringsnämnden 2015-06-11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Järntorget Bostad

Läs mer

Trafikplanering Norra Djurgårdsstaden (NDS)

Trafikplanering Norra Djurgårdsstaden (NDS) Sida 1 (6) 20131211 Informationsmöte om trafikplanering och kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden Plats: Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19 Datum: 28 november 2013 Tid: kl.18-20 Närvarande:

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och Ladugårdsgärdet 1:9 i stadsdelen Östermalm till Lagrummet nr 2016 AB

Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och Ladugårdsgärdet 1:9 i stadsdelen Östermalm till Lagrummet nr 2016 AB Inga Medin Stein Stora projekt Telefon: 070-6786820 inga.medin.stein@extern.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och

Läs mer

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad. Samrådshandling. Kartor och illustrationer

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad. Samrådshandling. Kartor och illustrationer Fördjupad översiktsplan Söderköping stad Samrådshandling BILAGA 2 Kartor och illustrationer 2017-02-28 Samrådet pågår fram till 30 april 2017 Innehåll Kartbilaga FÖP Söderköping stad 3 Markanvändningskartan

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 mm i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 mm i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB Sida 1 (7) 2015-08-28 Handläggare Monica Almquist 08-508 262 52 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 mm i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB Förslag

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 18 FEBRUARI 2013

STOCKHOLMS STADS KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 18 FEBRUARI 2013 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN SID 1 (5) 2013-01-28 STOCKHOLMS STADS KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 18 FEBRUARI 2013 Beslut enligt kommunstyrelsens förslag om inget annat anges. För att läsa ärendena

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp

Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp Snabba svar och vassa lösningar på viktiga frågor presenterades när Stockholm, Malmö och Köpenhamn, tre av de främsta städerna inom miljömässig, social och ekonomisk

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Dnr Per Wilhelmsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Dnr Per Wilhelmsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Per Wilhelmsson 2006-05-02 Tfn 08-508 27 333 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för programarbete för Bromstens industriområde FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta- Vantör (1500-2000 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta- Vantör (1500-2000 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-05-21 Handläggare Helena Hultgren Telefon 08-508 27 545 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan,

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

Markanvisning för bergrumsgarage inom fastigheten Hjorthagen 1:5 i Östermalm till Stockholm Parkering AB

Markanvisning för bergrumsgarage inom fastigheten Hjorthagen 1:5 i Östermalm till Stockholm Parkering AB Dnr Sida 1 (9) 2015-04-29 Handläggare Britta Eliasson 08-508 264 61 Till Exploateringsnämnden 2015-05-21 Markanvisning för bergrumsgarage inom fastigheten Hjorthagen 1:5 i Östermalm till Stockholm Parkering

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Monica Almquist Förslag till beslut SISAB.

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Monica Almquist Förslag till beslut SISAB. Avdelningen för Projektutveckling Dnr Sida 1 (10) 2014-05-20 Handläggare Monica Almquist 08-508 262 52 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 mm

Läs mer

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-08-09 Handläggare: Leila Massih Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd Detaljplan för

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand (etapp 1) till Familjebostäder AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand (etapp 1) till Familjebostäder AB. Sida 1 (6) DNR E2014-00457 2014-03-03 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2014-04-03 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Sjönära lokal med unikt läge. Magasin 2, Frihamnen

Sjönära lokal med unikt läge. Magasin 2, Frihamnen Sjönära lokal med unikt läge Magasin, Frihamnen frihamnsgatan 1 Välkommen till Magasin På bottenplan i Magasin i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda en attraktiv lokal med sjöutsikt åt flera

Läs mer