Socialnämndens budgetdokument 2014 Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens budgetdokument 2014 Socialnämnden 2013-11-20 186"

Transkript

1 Socialnämndens budgetdokument Socialnämnden Tjörn Möjligheternas ö

2 Sida 2 (24) Socialnämndens budgetdokument

3 INLEDNING 4 UPPDRAG ÅT SOCIALNÄMNDEN 5 DET SKA VARA TRYGGT ATT ÅLDRAS PÅ TJÖRN. DEN PLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN SOM ARBETAS MED UNDER SKA BÖRJA FÖRVERKLIGAS UNDER ÅRET. DETTA SKA SKE MED DE BOENDE I FOKUS. DEN SÅ KALLADE TUBBEMODELLEN ÄR EN AV DE VÄGAR SOM SKA UTVECKLAS. VI ÄR ÖPPNA FÖR OLIKA LÖSNINGAR: EGEN REGI, INTRAPRENAD ELLER ENTREPRENAD (ÄVEN NON-PROFIT ORGANISATIONER) SAMT KUNDVALSSYSTEM. 5 2 MKR RIKTADE MEDEL TILLFÖRS ÄLDREOMSORGEN FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN YTTERLIGARE. 6 SOCIALNÄMNDEN SKA UNDER ÅRET FORMULERA ÖVERGRIPANDE POLITISKA MÅL KRING FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR DÄR MÅLET ÄR ATT MINSKA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET OCH FÅ FLER MÄNNISKOR I ARBETE. 7 FOKUSERA PÅ HUR VÅRA BRUKARE INOM ÄLDREOMSORGEN UPPLEVER KVALITÉN PÅ DEN LEVERERADE SERVICEN OCH BEMÖTANDET. DET SKA SKE GENOM BLAND ANNAT NKI (NÖJD- KUND-INDEX) OCH EXTERNA UTVÄRDERINGAR. 9 FORTSÄTTA DET KOMMUNÖVERGRIPANDE ARBETET KRING CULTURAL PLANNING. EN METOD SOM, I DIALOG MED MEDBORGARE, KULTUR- OCH FÖRENINGSLIV, ORGANISATIONER, NÄRINGSLIV MED FLERA, STÄRKER EN NYTÄNKANDE, DEMOKRATISK OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING. 10 I EGENSKAP AV BESTÄLLARE AV MÅLTIDER SKA SOCIALNÄMNDEN ÖKA ANDELEN EKOLOGISKT OCH NÄRPRODUCERADE LIVSMEDEL SOM SKA SERVERAS. 11 STÄRKA DET GEMENSAMMA ARBETET KRING UTSATTA BARN OCH UNGDOMAR I SAMVERKAN MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. 12 NÄMNDEN SKA FORTSÄTTA ARBETA MED ATT TA FRAM KVALITETSDEKLARATIONER ELLER TJÄNSTEGARANTIER. EN AVRAPPORTERING AV VILKA KVALITETSDEKLARATIONER ELLER TJÄNSTEGARANTIER SOM NÄMNDEN INFÖRT SKA SKE TILL KOMMUNSTYRELSEN EN GÅNG PER HALVÅR. 14 BARN- OCH UNGDOMSKULTURPROGRAMMET SKA, GENOM DESS HANDLINGSPLAN, FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS, DETTA I SAMARBETE MELLAN SOCIALNÄMNDEN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH NORDISKA AKVARELLMUSEET. 16 NÄMNDEN SKA, INOM RAMEN FÖR EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN, I SAMARBETE MED ÖVRIGA NÄMNDER OCH BOLAG ARBETA FÖR ATT ANTALET SKADOR SKA MINSKA MED 50 PROCENT FRAM TILL ÅR BARNKONVENTIONEN SKA GENOM BARN- OCH UNGDOMSPLANEN GENOMSYRA ALL VERKSAMHET. 19 SOCIALNÄMNDENS EGNA MÅL 20 FÖRVALTNINGEN UPPDRAS ATT GE EN GOD OCH KOSTNADSEFFEKTIV VÅRD FÖR PERSONER SOM HAR MISSBRUKS- ELLER BEROENDEPROBLEM. VÅRDEN BÖR BYGGA PÅ EVIDENSBASERADE METODER OCH ARBETSSÄTT. FÖRVALTNINGEN UPPDRAS OCKSÅ ATT KARTLÄGGA UNGA MISSBRUKARE SÅ ATT INSATSER AV SÅVÄL BEHANDLANDE SOM FÖREBYGGANDE KARAKTÄR SÄTTS IN TIDIGT. UTGÅNGSPUNKTEN ÄR ATT VÅRDEN/INSATSERNA SKA BEDRIVAS PÅ HEMMAPLAN. 21 Sida 3 (24) Socialnämndens budgetdokument

4 Inledning Uppdrag till socialnämnden Kommunfullmäktige har för år gett Socialnämnden ett antal uppdrag. För att kunna mäta måluppfyllelsen har socialnämnden tagit fram nyckeltal (mål- och styrtal) för varje uppdrag. Nyckeltalen har därmed utgjort en viktig grund för förvaltningens styrning och ledning av verksamheterna. SOCIALNÄMNDENS VISION Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet. Sida 4 (24) Socialnämndens budgetdokument

5 Uppdrag åt socialnämnden Det ska vara tryggt att åldras på Tjörn. Den plan för äldreomsorgen som arbetas med under ska börja förverkligas under året. Detta ska ske med de boende i fokus. Den så kallade Tubbemodellen är en av de vägar som ska utvecklas. Vi är öppna för olika lösningar: Egen regi, intraprenad eller entreprenad (även non-profit organisationer) samt kundvalssystem. Under ledning av kommunstyrelsens kansli kommer socialförvaltningen medverka till att färdigställa den långsiktiga planen för äldreomsorgen. Lilldals äldreboende ska implementera arbetssätt och driftsform liknande Tubbemodellen 1 Antalet boenden som har ett arbetssätt liknande Tubbemodellen. 2 1/5 2/5 3 Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antalet boenden som har ett arbetssätt liknande Tubbemodellen. 2/5 1/5 2/5 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 5 (24) Socialnämndens budgetdokument

6 Uppdrag åt socialnämnden 2 mkr riktade medel tillförs äldreomsorgen för att förbättra kvaliteten ytterligare. En utredning inom äldreomsorgen kommer att genomföras. Resultatet av kartläggningen kommer att styra hur medlen fördelas och inom vilket område kvalitetshöde insatser ska utvecklas Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 6 (24) Socialnämndens budgetdokument

7 Uppdrag åt socialnämnden Socialnämnden ska under året formulera övergripande politiska mål kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor där målet är att minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete. Verksamhetens övergripande mål är att öka deltagarnas livskvalitet genom att erbjuda: Ett socialt sammanhang med förutsättningar till meningsfull sysselsättning Sysselsättningsskapande åtgärder som möjliggör för arbetslösa att bli självförsörde och etablera ett stadigvarande fotfäste på arbetsmarknaden Individanpassade insatser - rätt åtgärd till rätt personer Verksamheten skall så lång möjligt- genom olika externa intäkter- vara självfinansierad 1 Försörjningsstöd i kronor Minska 2 Antal hushåll med försörjningstöd varav Antal Hushåll med långvarigt 1 försörjningsstöd 3 Antal inskrivna 2 på AME (ej daglig verksamhet) Antal utskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Minska Minska Öka Minska Socialförvaltningens styrtal Styrtal Försörjningsstöd i kronor Antal hushåll med försörjningstöd varav Antal Hushåll med långvarigt 3 försörjningsstöd Antal personer i vuxenkraft -Analys av gruppen med långvarigt försörjningsstöd. -Utreda förutsättningarna och modellen för vuxenkraft för att därefter påbörja vuxenkraft om det är rätt insats 1 Definition av långvarigt försörjningsstöd är, enligt socialstyrelsen, biståndsmottagare som erhållit försörjningstöd under 10 månader eller längre 2 Antal individer med rehabiliteringsplan i syfte att bli självförsörde 3 Definition av långvarigt försörjningsstöd är, enligt socialstyrelsen, biståndsmottagare som erhållit försörjningstöd under 10 månader eller längre Sida 7 (24) Socialnämndens budgetdokument

8 Styrtal Antal inskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Antal utskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Antal deltagare som är inskrivna på AME som efter ett år etablerat sig på öppna arbetsmarknaden. 60% Antal deltagare med arbetsmarknads anställning som erhållit annan anställning. 20% Antal deltagare med daglig sysselsättning (Socialtjänstlagen) och daglig verksamhet (LSS) skall uppleva att insatsen är meningsfull eller mycket meningsfull. 80% Antal deltagare som upplever att insatserna påverkat deras livssituation i positiv riktning 90% -Brukarundersökningar inom den dagliga verksamheten och den dagliga sysslesättningen Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 8 (24) Socialnämndens budgetdokument

9 Uppdrag åt socialnämnden Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Det ska ske genom bland annat NKI (Nöjd-Kund-Index)4 och externa utvärderingar. Förvaltningen deltar årligen i SCB:s bukarundersökning och ett antal förbättringsområden ska identifieras och styra förbättringsarbetet på enhetsnivå. 1 Helheten inom särskilda boenden Öka 2 Maten inom särskilda boenden Öka 3 Helheten inom hemtjänsten Öka Socialförvaltningens styrtal Styrtal Helheten inom särskilda boenden Inflytande Maten inom särskilda boenden Information Social samvaro/aktiviteter Helheten inom hemtjänsten Inflytande Information Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej 4 Resultatet utfaller sedan 2012 inte längre i nöjdkundindex (NKI), utan vi redovisar istället resultatet i %. Siffrorna för NKI och i % är inte jämförbara. Sida 9 (24) Socialnämndens budgetdokument

10 Uppdrag åt socialnämnden Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Förvaltningen deltar med en representant i det kommunövergripande nätverk/arbetsgrupp som skapats för att främja arbetet med cultural planning. Förvaltningen ser cultural planning som ett möjligt verktyg att öka brukar- och medborgarinflytandet i planeringen och utvecklingen av verksamheten och kommer att använda metoden i de utvecklingsprojekt där det är lämpligt Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 10 (24) Socialnämndens budgetdokument

11 Uppdrag åt socialnämnden I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Förvaltningen ska genom sina beställningar av måltider från Tjörns tids AB öka andelen ekologiska livsmedel som serveras i verksamheten. 1 Andel ekologiska livsmedel i beställda måltider 11% 12% 2 3 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 11 (24) Socialnämndens budgetdokument

12 Uppdrag åt socialnämnden Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Socialförvaltningen ska bjuda in till samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för att i tidigt skede identifiera utsatta barn och möjliggöra en förändring. 1 Antal BIF -möten (samverkan mellan förskola, resurs-centrum samt barn- och familje-avdelningen för att samverka och rådgöra runt barn som far illa) 2 Antal EHT (elevhälsateam) med socialsekreterare. Varje skola har 8 möten per år. 3 Antal grupper DISA (din inre styrka aktiveras). Program för alla flickor åk 8. Metod för att förhindra depression och självskade-beteende. Antal grupper MATCHO-fabriken. Metod för alla pojkar åk 8 för att öppna upp och ifrågasätta rådande könsnormer. Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antal BIF -möten (samverkan mellan förskola, resurscentrum samt barnoch familjeavdelningen för att samverka och rådgöra runt barn som far illa) Antal EHT (elevhälsateam) med socialsekreterare. Varje skola har 8 möten per år. Antal utsatta barn, som Västbusärenden (samverkan med andra huvudmän inklusive LSS) 6 Sida 12 (24) Socialnämndens budgetdokument

13 Uppföljningsområ de Antal utsatta barn som Västbasärenden (samverkan inom Tjörns kommun) 12 Antal gemensamma genomförandeplaner 14 Antal grupper DISA (din inre styrka aktiveras). Program för alla flickor åk 8. Metod för att förhindra depression och självskadebeteende. Antal grupper MATCHO-fabriken. Metod för alla pojkar åk 8 för att öppna upp och ifrågasätta rådande könsnormer. Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 13 (24) Socialnämndens budgetdokument

14 Uppdrag åt socialnämnden Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Verksamheterna ser över rutiner knutna till respektive tjänstegaranti så att uppföljning är möjlig. Földe befintliga tjänstegarantier följs upp och utvärderas: - Tjänstegaranti - Ansökan om hemtjänst - Tjänstegaranti - Individuell genomförandeplan inom särskilt boende - Tjänstegaranti - Patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården - Tjänstegaranti - Barn- och ungdomsstöd-gruppverksamhet - Tjänstegaranti - Familjecentrum - Tjänstegaranti - Stöd och service till barn och ungdomar 1 Andel uppfyllda tjänstegarantier - ansökan om hemtjänst 2 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Individuell genomförandeplan inom särskilt boende 3 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Barn- och ungdomsstöd-gruppverksamhet Socialförvaltningens styrtal Styrtal 1 Andel uppfyllda tjänstegarantier - ansökan om hemtjänst - ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner Sida 14 (24) Socialnämndens budgetdokument

15 Styrtal 2 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Individuell genomförandeplan inom särskilt boende 3 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Barn- och ungdomsstödgruppverksamhet 4 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården 5 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Familjecentrum 6 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Stöd och service till barn och ungdomar - ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner - ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 15 (24) Socialnämndens budgetdokument

16 Uppdrag åt socialnämnden Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Socialförvaltningen har ansvar för att skapa förutsättningar så att barn och ungdomar som finns i förvaltningens olika verksamheter ges samma möjligheter att skapa, utöva och möta konst och kultur som andra barn i kommunen. 1 Antal barn och ungdomar inom Hannagården 5 som skapar, utövar och möter konst och kultur 2 Antal som deltagit i MS/Mira- sommarskola för 12 ensamkommande flyktingbarn 3 Antal barn som deltagit i Kulturplanetrarna 11 Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antal barn och ungdomar inom Hannagården som skapar, utövar och möter konst och kultur Antal som deltagit i MS/Mirasommarskola för ensamkommande flyktingbarn Antal barn som deltagit i Kulturplanetrarna Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 16 (24) Socialnämndens budgetdokument

17 Uppdrag åt socialnämnden Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år Medborgare- Förvaltningen arbetar med ett nationellt kvalitetsregister som heter Senior alert. Samtliga vårdtagare i särskilt boende som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, eller bli undernärd (nutrition). Registrering av vårdtagare i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården ska påbörjas. Med hjälp av Senior alert kan arbetet med att förebygga dessa vårdskador bli bättre och resultera i att lämpliga åtgärder införs snabbare. Medarbetare- I Tjörns kommun är medarbetarna en av de allra viktigaste delarna i verksamheten och arbetet med att säkra deras arbetsmiljö är ett prioriterat område. Idag rapporteras avvikande händelser in i ett webbaserat verktyg som är gemensamt för hela kommunen. För att kunna optimera säkerhetsarbetet behövs förbättrade rutiner och ett förbättrat IT-stöd. 1 Antal riskbedömningar av fall, nutrition och 180 trycksår (senior alert) 2 Antal fall Antal arbetsrelaterade personskador (medarbetare) Minska Socialförvaltningens styrtal - Medborgare Styrtal Antal riskbedömningar av fall, nutrition och trycksår (senior alert) Antal genomförda läkemedelsgenomgångar hos patienter inskrivna i hemsjukvården Antal fall Därav Antal fallskador som krävt åtgärd av annan vårdgivare 8 Sida 17 (24) Socialnämndens budgetdokument

18 Styrtal Antal besök i förebyggande uppsökande verksamhet till personer som under året fyller % Personer som vistats på sjukhus erbjuds besök i förebyggande syfte. Andel av dessa som tackat ja till besök. 50 % Socialförvaltningens styrtal - medarbetare Styrtal Antal arbetsrelaterade personskador - Definiera begrepp så att relevant statistik kan tas fram ur systemet - Förbättra befintligt IT-baserat avvikelsesystem så att relevant statistik kan tas fram på ett enkelt sätt - Informera personal om begreppsdefinitioner och inrapporteringsrutiner - Utarbeta manual för inrapporteringsrutiner - Utarbeta åtgärdsplaner för att förebygga skador - Kontrollera så att uppkomna skador åtgärdas Tekniska brister i omgivning, utrustning eller skyddsanordning Brister i arbetsplatsens rutiner Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 18 (24) Socialnämndens budgetdokument

19 Uppdrag åt socialnämnden Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. Tjörns kommuns Barn och ungdomsplan, 0-24 år, -2023, antagen i kommunfullmäktige den 22 november Planen har Barnkonventionen som grund och dess övergripande syfte är att säkerställa goda uppväxtvillkor för barn och unga. et för planen är att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för nuvarande och kommande satsningar, beslut och aktiviteter som rör barn och unga i Tjörns kommun. Inriktningarna och målen i planen är gemensamma för samtliga förvaltningar och bolag. Detta innebär att man ska arbeta gemensamt för att uppnå målen. För socialförvaltningen innebär detta till exempel att utveckla kanaler och möjligheter för barn att bli mer delaktiga i de beslut som fattas och som rör dem själva. Det handlar också om att hjälpa och stödja fattiga familjer så att dessa barn får samma möjligheter till utveckling, trygghet och fritidsaktiviteter som andra barn. 1 Andel barn som fått möjlighet att bli delaktig i beslut som rör dem själva samt att detta dokumenteras 2 Antal barnfamiljer som uppbär långvarigt försörjningsstöd 5 Minska 3 Antal beviljade bistånd för fritidsaktiviteter till barn Socialförvaltningens styrtal Styrtal Andel barn som fått möjlighet att bli delaktig i beslut som rör dem själva samt att detta dokumenteras Antal barnfamiljer som uppbär långvarigt försörjningsstöd 6 5 Barn till föräldrar som har långvarigt beroende av försörjningsstöd,minst tio månader, kan definieras som barn i fattiga familjer. 6 Barn till föräldrar som har långvarigt beroende av försörjningsstöd,minst tio månader, kan definieras som barn i fattiga familjer. Sida 19 (24) Socialnämndens budgetdokument

20 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 20 (24) Socialnämndens budgetdokument

21 Socialnämndens egna mål Förvaltningen uppdras att ge en god och kostnadseffektiv vård för personer som har missbruks- eller beroendeproblem. Vården bör bygga på evidensbaserade metoder och arbetssätt. Förvaltningen uppdras också att kartlägga unga missbrukare så att insatser av såväl behandlande som förebyggande karaktär sätts in tidigt. Utgångspunkten är att vården/insatserna ska bedrivas på hemmaplan. 1 Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad, procent (följs en ggr/år) 2 Institutionsvård andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, procent(följs en ggr/år) 3 Antal förebyggande och evidensbaserade metoder Minska Minska Öka Socialförvaltningens styrtal Styrtal Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad, procent (följs en ggr/år) Institutionsvård andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, procent(följs en ggr/år) Antal ADAD utredningar Antal ASI utredningar Antal ASI uppföljningar Antal AUDIT Antal FREDA bedömningar Antal inskrivna på MiniMia Antal Utskrivna på MiniMia Sida 21 (24) Socialnämndens budgetdokument

22 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 22 (24) Socialnämndens budgetdokument

23 Nyckeltal personal Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antal Långtidssjuka Antal dagar korttidssjukskrivning 7 Delår 1 Delår 1 Årsarbetare månad Timavlönade PAN (personliga assistenter och anhörigvårdare) Årsarbetare totalt Sjukfrånvaro samtliga anställda procent 7 Sjukskrivningar max 14 dagar Sida 23 (24) Socialnämndens budgetdokument

24 Budget Socialnämnden Resultaträkning Budget Budget * Bokslut (tkr) 2012 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse * Bokslut 2012 inkl nämnd Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else VÄO IFA Kval o adm Summa Sida 24 (24) Socialnämndens budgetdokument

Socialnämndens budgetdokument Mål- och styrtal

Socialnämndens budgetdokument Mål- och styrtal Socialnämndens budgetdokument - och styrtal Socialnämnden -04-25 68 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Socialnämndens ansvarsområde är kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder samt individ

Läs mer

budget 2015 Godkänd av socialnämnden , SN Socialnämnden

budget 2015 Godkänd av socialnämnden , SN Socialnämnden Socialnämndens budget Godkänd av socialnämnden -11-19, SN 160 Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen [ Sida 2 (17) Socialnämndens budgethandling

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Socialnämndens budgetdokument 2010

Socialnämndens budgetdokument 2010 Socialnämndens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Beskriv kort nämndens verksamhet Socialnämndens ansvarsområde är kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder samt individ

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

BUDGET 2013 Preliminära ramar 2014-2015 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar 2014-2017

BUDGET 2013 Preliminära ramar 2014-2015 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar 2014-2017 [Budget 2013] Bild från Nordviksgärde, det nya bostadsområdet i Skärhamn BUDGET 2013 Preliminära ramar 2014-2015 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar 2014-2017 Möjligheternas Ö Tjörns kommun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och

Läs mer

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Medborgare Verksamhet & process Lärande & förnyelse Ekonomi Borgholms kommun ska

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende 1 (5) VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende Samhällsutveckling Vision: Sala kommun - en attraktiv kommun med livskraft

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Social investeringsfond i Norrköping

Social investeringsfond i Norrköping Social investeringsfond i Norrköping Totalt 40 mkr (30 mkr) Fem insatser Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering Mänskliga vinster Ekonomiska vinster Varför en social investeringsfond? Bryta negativa

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun.

I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. BUDGET 2015 Preliminära ramar 2016-2017 Investeringsbudget 2015 samt plan för investeringar 2016-2019 1 Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Mål och budget 2012-2014, revidering

Mål och budget 2012-2014, revidering Tjänsteskrivelse -03-23 SN.0108 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Mål och budget -, revidering Sammanfattning Socialnämnden har tidigare fattat beslut om budget samt mål och

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Margaretha Selin Monica Jonsson Agnetha Öberg Datum 2010-12-20 SN-2010/263 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 Uppdragshandling Socialnämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2013

Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2013 Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument Godkänd av kultur- och fritidsnämnden -11-12, KFN 60 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kultur- och fritidscentra,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010

Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010 Justerat 2009-10-28 Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, fritidsgårdar, Kulturskolan, föreningsstöd,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Information Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Jämförelsetjänst Brukarundersökning 2014 Jämförelsetjänst Bakgrund Bakgrund Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål om ökat

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Årsredovisning Socialförvaltningen

Årsredovisning Socialförvaltningen Årsredovisning 2012 Socialförvaltningen Förvaltningschefens inledande kommentar Budgetarbetet är ett ständigt övergripande arbete inom förvaltningen. Under 2012 har ekonomin på flera enheter stabiliserats.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Fördjupad månadsrapport april

Fördjupad månadsrapport april Fördjupad månadsrapport april Prognosen baseras på redovisning 2016 Innehåll i fördjupad månadsrapport Befolkning och arbetsmarknad inklusive flyktingmottagning Ekonomi, övergripande Verksamhetsmål för

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun Varför en social investeringsfond? Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Ägarsamråd april 2014

Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd utifrån ägaruppdraget Föregående ägarsamråd: Egenregins årsrapport 2013 Idag: Egenregins årsplan för 2014 Årsrapport och årsplan styr vårt utvecklingsarbete. Framgångsområden

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer