Europeiska socialfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska socialfonden"

Transkript

1 Sid 1 (13) Beslutsdatum Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för hela landet Denna omgång har tre specifika (fattigdomsbekämpning, romers situation och sociala innovationer) inriktningar och en öppen med breda insatser enligt målen för programområde 2. Transnationella aktiviteter ska uppgå till procent av projektbudgeten. Möjlighet till regionalfondsinsatser finns. Totalt utlyses 300 miljoner kronor, varav cirka 60 avsätts för de tre specifika inriktningarna och cirka 240 för den öppna. Medfinansieringen ska för de tre specifika inriktningarna uppgå till minst 40 procent och till minst 57 procent för den öppna. Omgången pågår mellan den 1 januari till den 28 april 2011 och gäller genomförande med mobiliseringsfas (med början i november 2011 till senast den 31 maj 2012). Projekt kan pågå till och med den 30 juni Nära samverkan med ESF-rådets processtöd - som ger råd och stöd under ansökningsperioden och mobiliseringsfasen - förutsätts. Representanter för målgruppen ska vara med i planeringsarbetet och i projektets styr- och/eller arbetsgrupper. AFW v.2 [ ] d.afw2 v.1 Svenska ESF-rådet HK Liljeholmen Telefonnummer: Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B 3tr Postadress: Box 47141, STOCKHOLM Faxnummer: Webbplats:

2 Sid 2 (13) Presentation av inriktningarna Totalt utlyses 300 miljoner kronor, varav cirka 60 miljoner kronor avsätts totalt för de tre specifika inriktningarna (fattigdomsbekämpning, sociala innovationer och romers situation) och cirka 240 miljoner kronor för den öppna inriktningen. Medfinansieringen för de tre specifika inriktningarna ska uppgå till minst 40 procent och för den öppna inriktningen till minst 60 procent. Bekämpning av fattigdom och social utestängning = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I Institutet för framtidsstudiers tidskrift Framtider (nr 1, 2010) skriver sociologen Björn Halleröd att de svenska hushållens inkomster har fördubblats sedan 70-talet. Samtidigt har inkomstskillnaderna ökat och sedan 1980-talet har de förbättrade inkomsterna följts av en markant ökad inkomstspridning. Fattigdom ska enligt Halleröd förhållas till den allmänna livsstilen i dagens Sverige. Fattigdom är därmed en strukturell och social fråga, vilken ytterst handlar om demokrati, makt och egenmakt. År 2010 är det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (även kallat Temaåret 2010, se se/). Inom ramen för Temaåret 2010 genomförs bland annat konsultationer med kvinnor och män som har levt eller lever i fattigdom. Resultatet från dessa konsultationer som redovisades på slutkonferensen den 7-8 december 2010, kan utgöra en grund för projekt i Socialfonden. Projektsökande förutsätts därmed att följa upp dessa resultat och bearbeta dem inom ramen för sina projektidéer, se Temaårets webplats för mer information. Erfarenheterna från det transnationella lärandenätverket Empowerment bör också bidra till kunskap om denna inriktning (se employment_social/esf/docs/transitional/empowerment_inclusion_en.pdf). I Socialfonden har fattigdomsbekämpning bäring på att kvinnor och män kommer närmare arbetslivet och att de på lång sikt blir ekonomiskt självständiga. Fattigdomsfrågan behöver belysas både ur landsbygds- och storstadsperspektiv. Medfinansieringen för denna inriktning ska uppgå till minst 40 procent. I Socialfonden ska aktiviteterna vara riktade mot de målgrupper som anges i avsnittet nedan "Vilka kan delta i projekten?". Det är viktigt att personerna kan identifieras i folkbokföringsregistren, då deras personnummer kommer att rapporteras till SCB för uppföljning.

3 Sid 3 (13) Romers situation i Sverige = = = = = = = = = = = = = = Romer har tillsammans med samer, judar, tornedalsfinnar och sverigefinnar minoritetsstatus i Sverige fick Delegationen för romska frågor ( med Maria Leissner som särskild utredare i uppdrag att utreda romers situation i Sverige. Slutbetänkandet (SOU 2010:55, presenterades i juli Dess förslag och resultat är högst aktuella med anledning av att romers redan utsatta situation i ett antal europeiska länder har förvärrats på senare tid. Europeiska kommissionen har också genomfört särskilda insatser både under Temaåret 2010 och i Socialfonden, bland annat ett lärandenätverk, se Strukturfondernas roll, främst Socialfondens, nämns i slutbetänkandet. Under perioden finns tre socialfondsprojekt med detta fokusområde. Slutbetänkandet visar att romska kvinnor och män fortsätter att vara utsatta och exkluderade från majoritetssamhället. Förslag ges på åtgärder i ett flertal politikområden, där utbildning och arbetsliv är främst relevanta för Socialfonden (se avsnitt 7 och 9 i slutbetänkandet). Förslagen tar upp vikten av att romer engageras och deltar i de utpekade organisationers och myndigheters arbete för förbättring av romers situation. Behovet av kunskapsöversikter lyfts också fram. Projektsökanden bör ta del av dessa förslag i utformningen av sina ansökningar. Delegationen för romska frågor har länkar till romska riksorganisationer och lokala föreningar, se id=38&module_instance=1&action=pod_show&navid=38 Medfinansieringen för denna inriktning ska uppgå till minst 40 procent. Sociala innovationer = = = = = = = = = = = Europeiska kommissionen lade i mars 2010 ett förslag till en ny ekonomisk strategi för Europeiska unionen, även kallat EU2020-strategin ( europa.eu/eu2020/pdf/1_sv_act_part1_v1.pdf). Strategin antogs av unionens samtliga stats- och regeringschefer i juni I strategin presenteras sju huvudinitiativ (även kallade flaggskepp) varav tre - fattigdomsbekämpning, modernisering av arbetsmarknader och ökad empowerment samt mobilitet för unga - även har bäring på Socialfonden under perioden

4 Sid 4 (13) En arbetsgrupp om transnationalitet och sociala innovationer inom ESFkommittén (som sedan 1957 har samlat regeringsrepresentanter och arbetsmarknadens organisationer från EU kring Socialfonden) har tagit fram följande definition på sociala innovationer: "Social innovations are innovations that are social both in their ends and in their means, and specifically they are new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relations or collaborations. In other words, they are innovations that are both good for society and enhance society s capacity to act." Begreppet social innovation ska uppmuntra till nya tankemodeller som stimulerar och ökar kreativiteten för att hitta alternativa lösningar på sociala utmaningar. Det kan handla om utveckling och förbättring av samhälls- och välfärdstjänster eller nya arbetssätt och tillvaratagande av kompetens i syfte att öka anställbarheten. Det kan gälla såväl tillverkning och produktion som utförande av olika slags tjänster på marknaden. En av utmaningarna för sociala innovationer är att skapa en långsiktigt hållbar struktur som kan överleva det ursprungliga projektet. Sociala innovationer drivs därför av ett medborgarperspektiv, vilket säkerställer deras långsiktighet - de kommer kunden eller brukaren till nytta. Sociala innovationer kan också uppstå och förstärkas genom transnationellt samarbete. Det är därmed viktigt att ha en strategisk ansats i valet av transnationella partner och aktiviteter. En majoritet av aktiviteterna i projekten som väljer denna inriktning ska vara riktade till projektdeltagare. Medfinansieringen för denna inriktning ska uppgå till minst 40 procent. Breda insatser enligt målen för programområde 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Programområde 2 har följande mål: - Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar

5 Sid 5 (13) vidgas. - Bidra till att underlätta unga kvinnors och mäns (16 till 24 år) etablering i arbetslivet samt förebygga att de hamnar i utanförskap. - Bidra till att underlätta för kvinnor och män med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. - Bidra till att underlätta en återgång till arbete för kvinnor och män som är eller har varit långtidssjukskrivna. Syftet med den öppna inriktningen är möjliggöra sådana insatser som underlättar för kvinnor och män, som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid antingen att ta sig in på arbetsmarknaden eller ta fram former för en alternativ sysselsättning med så hög kvalitet som möjligt. Projekten kan arbeta med ett eller flera mål. Cirka 240 miljoner avsätts för denna inriktning. Medfinansieringen ska uppgå till minst 57 procent. Förutsättningar för ansökningsomgången - Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska uppfyllas i projekten. Se och Projekten ska beakta jämställdhetsperspektivet i projektets alla delar vilket innebär att synliggöra villkoren för kvinnor och män och hur detta påverkar projektresultatet. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen. Med tillgänglighet avses hur funktionshindersperspektivet synliggörs och påverkar projektet. Dessa perspektiv ska bidra till att resultatet blir inkluderande och att så många som möjligt kan delta i projektaktiviteterna. - Verksamheten ska bedrivas i flera av Socialfondens åtta regioner. - Lärande miljöer: projekten ska främst verka för en fördjupad förståelse och kunskap hos projektaktörerna för hur brister i olika system och förutfattade meningar om projektdeltagarna begränsar lösningar och möten mellan människor. Projekten behöver visa HUR denna förståelse och kunskap säkras. - Samverkan ska ske mellan relevanta aktörer från samtliga samhällssektorer. I varje projekt ska minst fyra aktörer finnas med. Exempel

6 Sid 6 (13) på aktörer är länsstyrelser, arbetsförmedling, försäkringskassa, regionförbund, kommuner, sociala ekonomins aktörer, representanter för vården, utbildningsentreprenörer och forskningsinstitutioner, arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer samt ideella organisationer. - Representanter för målgruppen ska vara med i planeringen av projektet samt i projektens styr- och/eller arbetsgrupper. - Strategisk påverkan: Både de specifika inriktningarna och den öppna inriktningen berör målgrupper och utvecklingsområden som inte alltid får hållbart genomslag. Projekten ska därmed verka för ett systematiskt påverkansarbete och en beskrivning på HUR detta arbeta ska gå till väga. - I projektutvärderingen ska samhällsekonomiska effekter beaktas i syfte att påvisa kostnadsvinsterna med metoderna eller arbetssätten. - En aktivitet i projekten ska vara att bidra till fördjupad kunskap om målgruppen och dess förutsättningar samt relevanta teman genom nära koppling till forskning. Syftet är att stärka giltigheten och tillförlitligheten i projektresultaten och mervärdet. - Projekten ska ha transnationell verksamhet. Projekten ska i utvecklingen av metoder och alternativa arbetssätt ta vara på transnationella erfarenheter. Detta kan ske genom olika former av utbyte men även genom gemensam metodutveckling med de övriga europeiska aktörerna. Minst 15 procent men högst 20 procent av budgeten (ESF-stöd och medfinansiering) ska användas till transnationellt samarbete. Samverkan med medlemsstater i Östersjöregionen är prioriterande. Ett antal fora för att söka efter transnationella partner kommer att anordnas under våren tillsammans med bland annat ESF-myndigheter i Finland och Polen. Kontakta processtöden och ESF-rådet för mer information. - Regionalfondsinsatser är möjliga med upp till 49 procent av sökt ESF-stöd (det vill säga exklusive medfinansiering). Beröringspunkter kan vara: * Inkubatorer för företag och sociala företag. Inkubatorer ska bidra till att bygga nätverk, ge rådgivning och förmedla annat stöd för att öka chansen till framgångsrika företagsetableringar, samt påverka och inspirera till ett ändrat förhållningssätt till entreprenörskap och risktagande. * Rådgivning och anpassning/utveckling av företags arbetssätt i tjänste- och varuproduktion som ger arbetstillfälle för målgruppen. Se även eller kontakta Regionalfondslinjen:

7 Sid 7 (13) - Projekten förutsätts kontakta och samarbeta med processtöden i syfte att utveckla sina idéer och verksamheter. Detta arbete behöver göras både under ansökningsperioden och mobiliseringsfasen. Processtöden erbjuder råd och stöd hjälp inom tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, jämställdhetsintegrering, projektutveckling samt strategisk påverkan och lärande, se Vänligen ta kontakt så tidigt som möjligt! - Ett gemensamt nätverk mellan de beviljade projekten kommer att bildas. Projekten behöver avsätta medel för resor och logi för minst två representanter för minst två träffar per år med början i september Krav för ansökningsomgången Krav vid ansökningstillfället = = = = = = = = = = = = = = = Ansökan per den 28 april 2011 ska innehålla: 1. Problemformulering med tillgänglig statistik som visar på kvinnors och mäns situation. Ange vilken av de fyra inriktningarna som är den huvudsakliga projektidén. 2. Identifierad målgrupp för projektinsatserna och för projektets påverkansinsatser. 3. Plan för arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 4. Förslag till hur representanter för målgruppen ska engageras i planeringen och i projektets styr- och/eller arbetsgrupper. 5. En beskrivning på hur medfinansieringen på minst 40 minst för de specifika inriktningarna och på minst 57 minst för den öppna inriktningen kommer att nås, ett arbete som fullföljs under mobiliseringsfasen. 6. En budget för hela projektet, där mobiliseringsfasen specificeras i rutan "Undersökning/kartläggning". Om projektet avbryts efter mobiliseringsfasen, ska medfinansieringens andel av redovisade kostnader uppgå till minst 25 procent. 7. Förslag på aktiviteter riktade till målgruppen utifrån problemformuleringen. En aktivitet ska vara kopplad till framtagande av

8 Sid 8 (13) kunskapsöversikter och liknande. 8. Idéer om hur projektverksamheten bidrar till lärande miljöer och hur strategiskt påverkansarbete ska bedrivas. 9. Samverkan med minst fyra aktörer från samtliga samhällssektorer. 10. Idéer och preliminär budget för transnationalitet. Budgeten (både ESFstöd och medfinansiering) ska redan vid ansökningstillfället ligga mellan 15 och 20 procent. 11. Idéer och preliminär budget för eventuella regionalfondsinsatser. Kostnaderna kan vara högst 49 procent av ESF-stödet, det vill säga exklusive medfinansieringen. 12. En arbetsplan för mobiliseringsfasen där det framgår hur arbetet inför genomförandet ska läggas upp. Av planen ska det framgå hur ytterligare fördjupning och kunskapsinhämtning ska ske samt hur samverkan med andra aktörer ska genomföras. Aktiviteterna ska vara tydligt kopplade till budgeten. 13. Riskanalys kopplad till mobiliseringsfasen. Krav vid mobiliseringsfasens slut = = = = = = = = = = = = = = = = = = Senast den 31 maj 2012 ska följande lämnas in: 1. Rapportering om verksamheten under mobiliseringsfasen. 2. Fördjupad problemformulering. Kartläggning och analys av problem- och behovsbild vad blev resultatet, hur man har arbetat fram denna problemoch behovsbild. 3. Utarbetad tids- och aktivitetsplan, där aktiviteterna tydligt kopplas till kostnaderna och deltagarnas tid. Detta kommer sedan ligga till grund för vad som räknas som godkänd medfinansiering av deltagarersättning i projektet, se även punkt 11 nedan. 4. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta med lärande miljöer där den nationella satsningens grundläggande idéer är utgångspunkter. 5. Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter.

9 Sid 9 (13) 6. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen. 7. Tydlig beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska göras och en utsedd utvärderare. Socioekonomiska effekter ska beaktas i utvärderingen. 8. Konkret plan för arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 9. Projektorganisationens uppbyggnad och funktion. Kompetens som finns och behövs samt tydlig ansvarsfördelning. Samverkan ska ha etablerats med minst en aktör på nationell nivå. Samverkan mellan samtliga ingående aktörer har formaliserats genom att varje aktör beskriver sitt ansvar för och bidrag till projektverksamheten. Representanter för målgruppen finns med i planeringen och i projektet styr- och/eller arbetsgrupper. 10. Reviderad budget för genomförandeprojektet. Medfinansieringen ska vara säkerställd och uppgå till minst 57 procent för den öppna inriktningen och till minst 40 procent för de specifika inriktningarna fattigdomsbekämpning, romers situation i Sverige och sociala innovationer. Beskriv vilka som medfinansierar, med vad och hur detta kommer att rapporteras mellan projektets aktörer. För deltagarersättning behövs en beräkningsgrund samt hur närvaron säkerställs. 11. Konkret beskrivning av de transnationella aktiviteterna. Samverkan ska ha etablerats med minst två europeiska aktörer från två medlemsländer. Samverkan inom Östersjöregionen är prioriterande. 12. Konkret beskrivning av eventuella regionalfondsinsatser. 13. Riskanalys för genomförandet. Vilka kan delta i projekten? Deltagarna ska uppfylla något av följande villkor: Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern år) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning

10 Sid 10 (13) Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Med hänsyn till att deltagare i de två inriktningarna om bekämpning av fattigdom och romers situation kan sakna en registrering hos socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa eller liknande, ska projektet beskriva hur kraven på målgrupp enligt ovan har säkerställts. Det är viktigt att personerna kan identifieras i folkbokföringsregistren, då deras personnummer kommer att rapporteras till SCB för uppföljning. Vem kan söka stöd? Privata, offentliga och ideella verksamheter kan söka stöd. Finansiering ESF-rådet avsätter kronor för den här ansökningsomgången Av det utlysta beloppet på 300 miljoner kronor avsätts cirka 60 miljoner totalt för de tre specifika inriktningarna (fattigdomsbekämpning, sociala innovationer, romers situation) och cirka 240 miljoner för den öppna inriktningen. Vid ansökningstillfället den 28 april 2011 ska det finnas en beskrivning på hur medfinansieringen på minst 40 procent för de specifika inriktningarna och på minst 57 procent för den öppna inriktningen kommer att uppnås, ett arbete som fullföljs under mobiliseringsfasen. Om projektet inte går över till genomförde, så ska andelen medfinansiering uppgå till minst 25 procent av de redovisade kostnaderna för mobiliseringsfasen. Vid avstämningstillfället senast den 31 maj 2012 ska följande vara säkerställd: - Medfinansieringen för den öppna inriktningen på minst 57 procent. - Medfinansieringen för de tre specifika inriktningarna på minst 40 procent. Medfinansieringskällan ska vara offentlig. Exempel på medfinansieringskällor är tid från offentligt anställd personal för olika projektaktiviteter, kontanta medel från stat, landsting och kommuner (även om dessa ges till en ideell eller privat aktör), deltagarersättning från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, försörjningsstöd med mera. Vänligen kontakta relevanta

11 Sid 11 (13) medfinansiärer så tidigt som möjligt, en till två månader före ansökningsomgångens slutdatum. Era idéer och tankar behöver också stämmas av med dem så att de hinner ta ställning enligt sin beslutsprocess, kontakta Gunni Strandberg på Försäkringskassan (gunni. samt Enheten för ESF samordning på Arbetsförmedlingen, på växelnumret Flera olika medfinansieringskällor bör eftersträvas då deltagarersättningen kan vara låg. Deltagarna kan inte heller alltid förväntas delta på heltid. Det kan även förekomma fall där deltagarna inte får någon ersättning. För mer information se Projekthandledning i ekonomi ( samt Svenska ESF-rådets föreskrifter ( Forfattningar/Forordningar /). Knäckverkstäder kring medfinansiering = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tre knäckverkstäder kommer att hållas om medfinansiering i Umeå, Stockholm och Hässleholm. Kontakta processtöden innan så att de kan stödja er idéutveckling! Datum och övrigt framgår av anmälningssidan: Hela-Landet/PO2-verkstad/. Statsstöd = = = = = Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). En ansökan om stöd från Socialfonden bedöms enligt: - Bestämmelserna i EUF- fördraget ( LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:SV:PDF) och - Förordning (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning, se Forordningar /. Kostnadseffektivitet = = = = = = = = = = = Alla projekt ska uppnå kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster, det vill säga agera enligt affärsmässiga villkor eller enligt LOU. Projektets rutiner för detta ska framgå i ansökan.

12 Sid 12 (13) Mobiliseringsfas och genomförande = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Ansökningar till ett genomförande med mobiliseringsfas kommer att prioriteras under oktober 2010 av strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna. Som längst pågår mobiliseringsfasen till den 31 maj 2010, då en avstämningsrapport lämnas in med de krav som ställs, se avsnitt "Krav för ansökningsomgången". Handläggningen av avstämningsrapporten kan leda till övergång till genomförande eller till att projektet avbryts efter mobiliseringsfasen. Vid avbrott är projektets kostnader för mobiliseringsfasen stödberättigande till och med den 31 maj Om projektet kan övergå till genomförandefasen, kan kostnader som uppstår efter mobiliseringsfasen och under handläggningstiden hänföras till genomförandefasen. Mer information om omgången = = = = = = = = = = = = = = = = Ytterligare information om de specifika inriktningarna i form av rapporter och liknande, Regionalfonden och transnationalitet finns på: Hela-Landet/PO2-referenstips/. Tidtabell Ansökningstiden börjar den 1 januari 2011 och går ut den 28 april Tänk på att ansökningsomgången stänger klockan 16:00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan du inte göra några kompletteringar om inte ESF-rådet begär in dem. Projekt kan starta tidigast den 1 november 2011 och kan som längst pågå fram till 30 juni 2014.

13 Sid 13 (13) Ansök i Projektrummet Ni ansöker direkt i vår internettjänst Projektrummet. För att kunna använda Projektrummet måste ni ha ett användarkonto. Om ni inte har ett sedan tidigare kan ni skapa det i Projektrummet. Klicka gärna på "Demo av det nya projektrummet" för att bekanta er med Projektrummet utan att behöva skapa användarkonto. För att enkelt komma igång har vi sammanställt en kort Kom igång-guide. Vi har även samlat några av de vanligaste frågorna så att ni enkelt kan läsa er till första hjälpen. Ett annat bra dokument är Budgeten i Projektrummet, där vi beskriver hur ni fyller i budgeten. Projektrummet stänger klockan sista ansökningsdagen så tänk på att vara ute i god tid. Så behandlas ansökan Först går Svenska ESF-rådet igenom er ansökan utifrån formella krav och nationella urvalskriterier. Därefter går den vidare till strukturfondspartnerskapet som prioriterar mellan de ansökningar som ESFrådet godkänt. Strukturfondspartnerskapet grundar sina prioriteringar på inriktningen i ansökningsomgången. Strukturfondspartnerskapet kommer att motivera sitt yttrande, och prioriteringen är bindande för ESF-rådet. Efter prioriteringen fattar ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd. Kontaktpersoner Har du frågor om ansökningsomgången eller om ansökningsförfarandet, kontakta Svenska ESF-rådet. Kontaktpersoner för denna ansökningsomgång är Christian Råbergh och Nardin Crisbi. Välkommen med din ansökan!! Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Organisationen har cirka 125 anställda och är uppbyggd på huvudkontor i Stockholm och Falun och åtta regionkontor runtom i Sverige. ESF-rådet är också förvaltningsmyndighet för fullföljandet av Socialfondens program Växtkraft Mål 3 och Equal. Bidraget från Socialfonden är cirka 6,2 miljarder svenska kronor. Sverige ska bidra med lika mycket i offentliga medel.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2010-12-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Norra Mellansverige Genomförande Programområde 2

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Ansökningsomgången öppnar 1 juni Sista ansökningsdag är 15 September 2010 kl

Ansökningsomgången öppnar 1 juni Sista ansökningsdag är 15 September 2010 kl 1 Innovativa insatser för långtidsarbetslösa Genomförande med mobiliseringsfas Programområde 2, Mål 1 Beskrivning i korthet Nu ges möjlighet att söka stöd från Europeiska socialfonden Norra Mellansverige

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2009-10-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i HK Liljeholmen, Övre Norrland, Mellersta Norrland,

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden IF-2010-0052 1(8) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Nya vägar in på arbetsmarknaden - med stöd av civilsamhället och social

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Omstrukturering offentlig sektor.

Omstrukturering offentlig sektor. 1 Omstrukturering offentlig sektor. Genomförande med mobiliseringsfas Programområde 1, Mål 1+2 eller Mål 1+3 Beskrivning i korthet Nu ges möjlighet att söka stöd från Europeiska socialfonden Norra Mellansverige

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige "Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige"

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning "Strategisk satsning för effektivare

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Underlätta

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Nu kan ni söka stöd

Läs mer

Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet

Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet 1(19) Promemoria 2012-11-12 Lennart Thörn Diarienummer Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet Inledning Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet senast 15 november

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18)

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) 1(15) Beslutsnr: Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) Beskrivning: I denna handledning kommenteras var och en av rubrikerna i blanketten för ansökan

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Utlysning för ESF Nationellt: Framtidens välfärd kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Utlysning för ESF Nationellt: Framtidens välfärd kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Framtidens välfärd kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Utlysning

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige - Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region

Läs mer

Utlysning av medel inom region Övre Norrland Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration

Utlysning av medel inom region Övre Norrland Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration Utlysning av medel inom region Övre Norrland Kompetensutveckling inom etablering, mottagning och integration Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Systematisk samverkan Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 ökade

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige (ÖMS) med inriktning "Effektivare strukturer för yrkesutbildning och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning Kompetenshöjning för framgångsrik integration i Mellersta Norrland Utlysning Nu kan ni söka

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning för besöksnäringen

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning för besöksnäringen Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning för besöksnäringen Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Social inkludering Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 ökade

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "För ett jobb i vården" Utlysning Nu kan ni söka stöd inom programområde

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation Nu kan ni

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Diarenummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarenummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland - Insatser för personer m svag anknytning till arbetsmarknad Utlysning

Läs mer

Beslutsdatum Diarienummer 2016/ Utlysning för ESF Nationellt: Genomförandeprojekt angående

Beslutsdatum Diarienummer 2016/ Utlysning för ESF Nationellt: Genomförandeprojekt angående 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Genomförandeprojekt angående Nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Inkludera fler i arbete

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Inkludera fler i arbete 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Mellersta Norrland Inkludera fler i arbete Utlysning Nu kan ni söka stöd för projekt år

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Stärkta yrkesutbildningar Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Socialt entreprenörskap på frammarsch

Socialt entreprenörskap på frammarsch Socialt entreprenörskap på frammarsch 1 Samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer tar sin utgångspunkt i viljan att förbättra sådant man anser saknas, eller inte fungerar

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden ESI-fonderna Fondöverskridande samverkan 2014-2020

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen Kompetensförsörjning inom

Läs mer

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Datum: Dnr 2013-06-27 GD-beslut 2013-99 Kontaktperson: Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Svenska ESF-rådet har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram en modell

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Utlysning för Västsverige Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna

Utlysning för Västsverige Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna Nu kan ni söka stöd

Läs mer

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Europeiska socialfonden EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer