KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 16:00 Plats: Stadshuset, Krusrummet (Observera lokalen!) Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I direkt anslutning till kommunstyrelsens sammanträde kommer den parlamentariska gruppen att sammanträda. Kallelse samt handlingar till detta sammanträde kommer i separat utskick. ÄRENDEN 1. Justering 2. Godkännande av avtal avseende seniorkort på kollektivtrafik, s Förtydligande av val avseende kommunala pensionärsrådet, s Höganäs Péter Kovács Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Godkännande av avtal avseende seniorkort på kollektivtrafik 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE SENIORKORT PÅ KOLLEKTIVTRAFIK KS/2011/94 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen behandlade den 11 november 2014, 228, ett förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Skånetrafiken avseende seniorkort på kollektivtrafiken. Vid sammanträdet tog kommunstyrelsen aldrig ställning till ifall avtalet ska godkännas eller ej. Således behöver detta göras. Föreslaget avtal som sträcker sig mellan 1 januari 2015 och 31 december 2018 innebär att kommunens ersättning till Skånetrafiken höjs från 14,48 kr/resa till 15,18 kr/resa samt att en månadsavgift på 300 kr införs för kortadministration, registrering, utskick med mera. I övrigt följer ersättningar och regleringar i avtalsförslaget tidigare avtal. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 28 oktober 2014, Skånetrafiken, avtalsförslag avseende seniorkort Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 228. Kommunstyrelsens beslut Ordförandeförslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag att godkänna redovisat förslag till avtal med Skånetrafiken om seniorkort för invånare som fyllt 75 år, för perioden den 1 januari 2015 till den 31 december Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 TJÄNSTESKRIVELSE SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRELSEN KS/2011/94 GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE SENIORKORT PÅ KOLLEKTIVTRAFIK SAMT GODKÄNNANDE AV PROGNOSTISERAT UNDERSKOTT FÖR SENIORKORT FÖR PENSIONÄRER FRÅN 75 ÅR OCH AVGIFTSFRI FLEXLINJE Sammanfattning av ärendet Flexlinjen Sedan 2010 trafikerar Flexlinjen Höganäs tätort. I och med ingånget avtal med Skånetrafiken, efter beslut i kommunstyrelsen den 5 april 2011, 56, är resor med Flexlinjen avgiftsfria. Vid den senaste uppföljningen av Flexlinjen, som redovisades i oktober 2012, konstaterade samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat att resandet på linjen ökar och att resandet samvarierar med årstidsväxlingar med fler resande under vår och höst och färre under sommar och vinter. Dessa slutsatser baserades främst på fakturor, specifikationer och statistik från Skånetrafiken. Två år senare kan samhällsbyggnadsförvaltningen nu konstatera att resandet med Flexlinjen fortsätter öka och att ökningen under 2014 varit kraftig. Detta har fått tillföljd att årets tre första kvartal visar ett underskott på 50 tkr. Efter jämförelse med föregående år räknar samhällsbyggnadsförvaltningen med ett slutligt underskott på i storleksordningen 150 tkr efter fjärde kvartalet. Förutsatt att resandet med Flexlinjen inte minskar under 2015 vill samhällsbyggnadsförvaltningen flagga för att underskottet för 2015 beräknas bli lika stort som eller större än Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med ett specificerat belopp för 2015 när kostnadsbilden för det första halvåret 2015 är känd. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill även framföra att ökade kostnader för Flexlinjen kommer av förvaltningen att beaktas i budgetarbetet inför Seniorkort Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också ökande kostnader för seniorkort för invånare som fyllt 75 år tillföljd av att resandet med dessa kort ökat. På helårsbasis räknar samhällsbyggnadsförvaltningen med ett underskott på i storleksordningen 100 tkr. Nuvarande avtal för seniorkort för invånare som fyllt 75 år löper ut den 31 december Skånetrafiken har därför tagit fram ett avtalsförslag som sträcker sig fram till den 31 december Avtalsförslaget innebär att kommunens ersättning till Skånetrafiken höjs från 14,48 kr/resa till 15,18 kr/resa samt att en sammanlagd årsavgift på 3600 kr införs för kortadministration, registrering utskick med mera från och med den 1 januari Också när det gäller dessa kostnader vill samhällsbyggnadsförvaltningen flagga för att underskottet för 2015 beräknas bli lika stort som eller större än 2014 samt framföra att ökade kostnader för seniorkort kommer av förvaltningen att beaktas i budgetarbetet inför Förtydligande angående beräkningsmodellen för reskostnader Reskostnaden 15,18 kr/resa har beräknats utifrån en genomsnittlig resa på 1,84 zoner och 30 procents rabatt. Skånetrafiken har inte 1,84 zoner i sitt prissystem varför beräkningen är baserad på en zon (20 kr) plus 0,84 på överskjutande belopp upp till den andra zonen (pris för två zoner är 22 kr). I övrigt följer ersättningar och regleringar i avtalsförslaget tidigare avtal. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

5 TJÄNSTESKRIVELSE SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRELSEN KS/2011/94 Beslutsunderlag Avtalsförslag seniorkort , Skånetrafiken, oktober 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att att att tillskjuta 150 tkr för att möta ökade kostnader under 2014 tillföljd av ökat resande med Flexlinjen tillskjuta 100 tkr för att möta ökade kostnader under 2014 för seniorkort för invånare som fyllt 75 år tillföljd av ökat resande med seniorkort godkänna redovisat förslag till avtal med Skånetrafiken om seniorkort för invånare som fyllt 75 år, för perioden den 1 januari 2015 till den 31 december 2018 Torsten Rosin Chef, samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Planeringsstrateg HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

6 Avtal om Seniorkort Mellan Region Skåne, Skånetrafiken (ST), organisationsnummer , och Höganäs kommun (HK), organisationsnummer , träffas följande avtal om utgivande av och giltighet för Seniorkort för resor med Skånetrafikens trafikutbud inom Höganäs kommun. 1. Bakgrund till avtalet Höganäs kommun har uttalat en ambition att öka livskvalitén för äldre människor. Huvudsyftet är att motverka isolering och möjliggöra ökat socialt välbefinnande. 2. Skånetrafikens åtagande ST upplåter Regionbussar, Flexlinjen samt närtrafiken inom Höganäs kommun för pensionärernas avgiftsfria resande med Seniorkort utgivet av Skånetrafiken enligt detta avtal. ST åtar sig att baserat på aktuell individinformation från HK tillse att samtliga pensionärer från 75 års ålder och uppåt inom Höganäs kommun fortlöpande erhåller Seniorkort tillsammans med överenskommen information. ST ombesörjer månadsvis i förväg utskick av Seniorkort och information till följande månads nytillkommande Seniorkortsinnehavare. För ajourhållning av antalet pensionärer med Seniorkort skall HK också månadsvis lämna uppgift om avgående seniorer. ST håller register över aktuella innehavare av Seniorkort på uppdrag av HK för att kunna fullgöra kortadministration och ge adekvat kundservice och information. Genom detta avtal träffas därmed också personuppgiftsbiträdesavtal där ST erhåller uppdraget att på HK:s vägnar hålla register över aktuella Seniorer enligt bilaga 1 till detta avtal. ST bistår med information till innehavare av Seniorkort avseende reseinformation, giltighet mm via kanaler som Kundcenter, Kundtjänst och hemsida. ST kontrollerar och registrerar Seniorkorten vid ombordstigning vid resa med buss, i automat/stolpe och/eller ombord vid resa med tåg. Kontroll av legitimation vid resa genomförs stickprovsvis eller då anledning finns för särskild kontroll. ST fakturerar resorna baserat på antalet registreringar och information om Närtrafikresor samt genomsnittlig reslängd inom HK enligt avsnittet Ersättningar och regleringar nedan. 3. Höganäs kommuns åtagande HK översänder till ST aktuell individinformation om samtliga berättigade seniorer vid specificerad tidpunkt om ST bedömer att det krävs för fullgörande av sitt åtagande ovan. HK översänder månadsvis, senast den 15:e i månaden före nytillkommande seniorers födelsemånad, information om månadens tillkommande pensionärer som är berättigade till Seniorkort. Samtidigt översändes information om avgående seniorer. HK uppdrar med detta avtal åt ST att vara personuppgiftsbiträde för HK avseende register över aktuella pensionärer med Seniorkort i enlighet med bilaga 1 till detta avtal. 6

7 HK erlägger till ST ersättning för resor och kortadministration enligt avsnittet för Ersättningar och regleringar nedan. Om detta avtal och erbjudandet om avgiftsfria seniorresor avvecklas eller förändras innehålls- eller erbjudandemässigt svarar HK för information till berörda pensionärer. 4. Tillämpningsregler vid resa mm. Seniorkortet är ett personligt kort med seniorens namn angivet på kortet. Vid resa med Seniorkortet skall kortets giltighet vid resans start kontrolleras i bussens kortläsare/biljettautomat/stolpe på stationen eller uppvisas i Närtrafik. Legitimation skall på begäran kunna uppvisas vid ombordstigning och vid biljettkontroll. Seniorkortet gäller för resa med Skånetrafikens ordinarie trafik med bussar och tåg samt Närtrafik inom Höganäs kommun. Vid resa som sträcker sig utanför kommungränsen skall tilläggsavgift erläggas fr.o.m. sista zonen inom Höganäs kommun enligt Skånetrafikens ordinarie taxa. Kort som förlorats/tappats bort spärras och ersätts via Skånetrafiken Kundtjänst. Ersättningar och regleringar HK ersätter ST för antalet registrerade resor i buss, tåg och Närtrafik med 70 % av vid var tid gällande priser för kontantresa enligt Skånetaxan. Prissättningen skall baseras på den generella zonprissättningen och inte den som gäller för storstadszoner. Tekniken för registrering och avräkning av resor med Seniorkort beskrivs i bilaga 2. Genomsnittsreselängden för resorna baseras på reslängdsanalys som genomförts för resor i Höganäs och har utfallit med 1,84 zoner/resa. Ersättningen utgörs av antalet registrerade resor multiplicerade med vid varje tid gällande pris för genomsnittsreslängden. (Beräkningsexempel för resa med aktuellt pris september 2014 (22kr för 2 zoner)) och genomsnittslängd 20kr+ (0,84*2) x 0,7 = 15,18kr/resa inkl.moms). Priser enligt Skånetaxan finns i bilaga 3. Parterna eller endera parten kan påkalla att resvaneundersökning genomförs för att fastställa ny genomsnittslängd. När sådan genomförts skall resultatet av denna tillämpas fr.o.m. nästkommande kvartal. Undersökningen skall utföras av utomstående part och initieras av Skånetrafiken. Parterna delar kostnaderna lika för genomförandet av sådan kundunderökning. Alternativt kan parterna efter utvärdering baserad på statistik och reseinformation ur biljettsystemet överenskomma om justering av genomsnittsreslängd. Fr.o.m. avtalets start erlägger HK 20 kr per registrerat Seniorkort och år samt 300 kr per beställning till ST motsvarande ST:s ungefärliga självkostnad för kortadministration, registrering, utskick mm. Ersättningen baseras på antalet Seniorkort i mars månad årligen och faktureras sedan med ¼ varje kvartal t o m februari månad följande år. Till varje kvartalsfaktura bifogar ST en specifikation med en sammanställning över det faktiska antalet resor, månad för månad. 5. Information ST svarar för att gemensamt med HK utformat en informationsbroschyr och ett välkomstbrev om Seniorkortet till Höganäs kommuns pensionärer över 75 år. ST svarar för att detta distribueras löpande månadsvis till de som uppnår aktuell ålder. Härutöver har parterna ett gemensamt ansvar 7

8 för att seniorer även på andra sätt och i andra kanaler påminns om erbjudandet. Detta kan ske inom exempelvis visionsarbeten, i olika informationsverksamheter som HK genomför till medborgare i aktuella åldersgrupper eller deras organisationer, vid färdtjänstlegitimering etc. 6. Avtalstid och uppsägning Avtalet träder i kraft 1 januari 2015 och gäller t o m med en ömsesidig möjlighet för parterna till uppsägning sex månader före respektive kalenderårs utgång. Sker ingen uppsägning förlängs avtalet med ett kalenderår i sänder med ömsesidig möjlighet till uppsägning fram till sex månader före respektive kalenderårs utgång. 7. Tvister Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Om parterna inte kommer överens ska tvisten lösas i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt med Hässleholms tingsrätt som första instans. Detta avtal, som omfattar tre sidor samt bilagor med tre sidor, har upprättats i två originalexemplar av vilka parterna tagit ett vardera. Hässleholm Höganäs Maria Holmgren Direktör Skånetrafiken Höganäs kommun 8

9 Bilaga 1 Personuppgifter, bilaga till Avtal om Seniorkort Höganäs kommun är, genom kommunstyrelsen, personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för personer som skall få ett s.k. Seniorkort. Personuppgifterna kommer att överlämnas av HK till ST i digitalt, krypterat format. Uppgifterna skall förvaras hos ST på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt dem och skall förstöras när de inte längre behövs. ST är att anses som personuppgiftsbiträde till HK avseende behandlingen av personuppgifterna. Som personuppgiftsbiträde förbinder sig ST 1) att endast använda överlämnade personuppgifter för ändamål som framgår av detta avtal, 2) att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de behandlade personuppgifterna med hjälp av lösenord o.d. så att ST kan försäkra sig om att endast de personer (ett begränsat antal) som administrerar seniorkorten har tillgång till uppgifterna, 3) att gallra inaktuella uppgifter och ändra felaktiga uppgifter i den omfattning som framgår av personuppgiftslagen, 4) att vid förfrågan lämna ut information till HK om vilka inom ST som har tillgång till personuppgifterna och vilken datasäkerhet man har, 5) att på begäran av enskild lämna information och göra rättelse enligt vad som framgår av 26 och 28 personuppgiftslagen samt 6) att tillse att följande text finns med i den skriftliga information som lämnas i samband med utskick av seniorkorten: Kommunstyrelsen i Höganäs är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker för att kommuninvånare över 75 år skall få ett seniorkort och kunna åka gratis inom kommunen med Stadsbussar, Regionbussar, Tåg samt Närtrafiken. Höganäs kommun har lämnat Ditt namn, adress och personnummer till Skånetrafiken som skall administrera seniorkorten. Om Du använder seniorkortet kommer resorna att registreras av Skånetrafiken, och utgöra underlag för Skånetrafikens debitering av Höganäs kommun. Du kan en gång per år skriftligen begära besked om Dina personuppgifter behandlas av Skånetrafiken, och i så fall vilka personuppgifter som behandlas. Begäran sänds till Skånetrafiken, Hässleholm i ett kuvert märkt Personuppgiftsombud. Information enligt ovan kommer sedan att sändas till Dig inom en månad från det att begäran kommit in till Skånetrafiken. Du kan vidare vända Dig till Skånetrafiken och förklara att Du motsätter dig att Dina personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla Dig gratis resor. Du kan slutligen vända Dig till Skånetrafiken och begära rättelse av felaktiga uppgifter. När avtalet om Seniorkort upphör skall all data i aktuell databas förstöras inom tre månader efter avtalets upphörande. För det fall att ST bryter mot ovanstående instruktioner och personuppgiftslagens regler på ett sådant sätt att ÄK drabbas av skadeståndsskyldighet enligt 48 personuppgiftslagen skall ST ersätta HK fullt ut. 9

10 Bilaga 2 Teknik för registrering och avräkning av resor med Seniorkort, bilaga till Avtal om Seniorkort Vid resa med Seniorkortet i stadsbuss och regionbuss kontrolleras kortets giltighet vid resans start genom att kortet hålls fram mot bussens kortläsare varvid resan registreras och en grön ljussignal och en ljudsignal erhålls som markerar att kortet accepterats. Vid resa med tåg används kortet i automaten/stolpe på stationen före påstigning. Under tågresan kan kortet komma att kontrolleras av ombordpersonal i särskild kortkontrolläsare. Vid resa i i Närtrafik uppvisas kortet för föraren. Legitimation skall på begäran kunna uppvisas vid ombordstigning och vid biljettkontroll. När kortet registrerats i biljettsystemet för en Seniorresa inom Höganäs kommun kan Senioren under 60 minuter göra ett eller flera byten mellan Skånetrafikens fordon för att fullfölja sin resa utan att ny resa registreras i systemet. Det innebär att även om resan omfattar ett eller flera byten eller returresa inom 60 minuter kommer endast ersättning för en resa att debiteras i avräkningen mellan parterna. 10

11 11

12 Ärende 3 Förtydligande av val avseende kommunala pensionärsrådet 12

13 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN FÖRTYDLIGANDE AV VAL AVSEENDE KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KS/2014/774 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 11 november, 211, om kommunstyrelsens val för perioden Vidare beslutade kommunstyrelsen den 3 december 2014, 257, om fyllnadsval som ledamot i kommunala pensionärsrådet efter avsägelse från Reinhold Knutssons avsägelse avseende uppdraget. Efter kommunstyrelsens beslut den 3 december uppdagades felskrivning i protokollet från kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014, 211, varför förtydligande behöver göras om vilka som är valda till ledamöter i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

KALLELSE 2014-11-03. Trafiknämnden TRAFIK 2014-11-03. Kallelse

KALLELSE 2014-11-03. Trafiknämnden TRAFIK 2014-11-03. Kallelse KALLELSE 2014-11-03 Trafiknämnden TRAFIK 2014-11-03 Kallelse 1 KALLELSE 2014-11-03 Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-11-03, klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-01-12 TSN 2015-18 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommuner som så önskar kan enligt

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun I l IPPSALA KOMMUN j 2014-01- 1 6 Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 1% 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

NORMALAVTAL DRK Datum:

NORMALAVTAL DRK Datum: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Datum: 2007-10-03 Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Avtal gällande centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Avtal gällande centrum för utvärdering av medicinsk teknologi BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Henning Sand 2014-05-07 LiÖ 2014-580 Landstingsstyrelsen Avtal gällande centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Bakgrund Landstinget i Östergötlands (LiÖ) avtal

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB Tjänsteutlåtande 0 Österåker Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunfullmäktige Datum 2016-01-18 Dnr KS 2016/0025 Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; elektroniska biljetter m.m.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; elektroniska biljetter m.m. Beslut Dnr 2007-10-30 183-2007 Skånetrafiken 281 83 HÄSSLEHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; elektroniska biljetter m.m. Datainspektionens

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna.

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna. 1 (8) Hej, Stort tack för att ni valt att resa med UL! Genom att åka kollektivt istället för med bil kommer ni lättare nå era miljömål, kraftigt minska era koldioxidutsläpp och sänka era resekostnader.

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Samverkansavtal om PA-tjänster

Samverkansavtal om PA-tjänster Samverkansavtal om PA-tjänster MELLAN NN kommun, org nr xxxxxx-xxxx, (nedan NN ), med adress NN kommun, xxx xx NN OCH Helsingborgs stad genom Stadsledningsförvaltningen, org nr 212000-1157, (nedan Helsingborg

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L

Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L FÖRLÄNGD GILTIGHET SKOLKORT I GÖTEBORGS STAD 1. Bakgrund Kommunen har

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Bilaga 12 Benchmarking

Bilaga 12 Benchmarking Bilaga 12 Benchmarking stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Samarbete och skyldigheter

Läs mer