1 Sammanträdets inledning. 2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 4 Delårsrapport för Nerikes Brandkår 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanträdets inledning. 2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 4 Delårsrapport för Nerikes Brandkår 2013"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 25 november 2013 för sammanträde kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3 Aktuell information Avsägelser Fyllnadsval Delårsrapport för Nerikes Brandkår Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar 6 Degerfors kommuns inträde i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden samt förslag till nytt reglemente för nämnden 7 Policy för krav- och inkassoverksamhet 8 Gatunamn för området Vibytorp II 9 Riktlinjer för exploateringsredovisning 10 Slutredovisningar av investeringsobjekt 11 Sammanträdesdagar Ordning för inkallande av ersättare 13 Skattesats för Budget för Hallsbergs kommun för 2014 samt flerårsplaner för 2015 och 2016

2 15 Förslag från kommuninvånare 16 Ej besvarade motioner 17 Meddelanden 18 Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Sammanträdets inledning 1. Öppnande av sammanträdet. 2. Upprop. 3. Utseende av två justerare tillika rösträknare. 4. Kallelse till och kungörande av sammanträdet 5. Fastställande av föredragningslista. Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Delårsrapport för Nerikes Brandkår 2013 Förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapport för Nerikes Brandkår för 2013 godkänns. Ärendet Direktionen för Nerikes Brandkår har beslutat föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar att godkänna delårsrapport för Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar Förslag till beslut i kommunfullmäktige Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar fastställs enligt vad som framgår av bilaga. Ärendet Teknik- och plannämnden har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna nya regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar. Nämndens förslag innebär lägre bidrag till de enskilda vägarna, och en besparing för kommunen med cirka kr per år. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig ledamöterna från allianspartierna, från (V) och från (SD) mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

33

34

35

36

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Degerfors kommuns inträde i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden samt förslag till nytt reglemente för nämnden Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att Degerfors kommun ska ingå i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden. 2. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden. Ärendet I Hallsbergs kommun finns en gemensam taxe- och avgiftsnämnd inom äldreomsorgsområdet. I den gemensamma nämnden ingå även Laxå, Lekebergs, Askersunds och Kumla kommuner. Taxe- och avgiftsnämnden har nu beslutat föreslå att kommunfullmäktigeförsamlingarna i samarbetskommunerna ska dels besluta erbjuda Degerfors kommun inträde i nämnden, dels fastställa nytt reglemente för nämnden. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

38

39

40

41

42

43

44

45

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Policy för krav- och inkassoverksamhet Förslag till beslut i kommunfullmäktige Policy för krav- och inkassoverksamhet av den 21 oktober 2013 att gälla från och med den 1 januari Ärendet Kommunfullmäktige fastställde förslag till riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommunkoncern. Det finns flera skäl till att utvärdera och omarbeta riktlinjerna. Ett skäl är att lagstiftning och rekommendationer har förändrats sedan Ett annat skäl är att ekonomiavdelningen beslutat att kommunens inkassoverksamhet i fortsättningen handhas av ett inkassoföretag. Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa ekonomiavdelningens förslag till policy för krav- och inkassoverksamhet att gälla från och med Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

47 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 12/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonomisekr Roger Edström Kommunstyrelsen Policy för krav- och inkassoverksamhet Kommunfullmäktige fastställde Förslag till riktlinjer för krav och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommun koncern. Det finns flera skäl till att utvärdera och omarbeta riktlinjerna. Ett skäl är att lagstiftning och rekommendationer har förändrats sedan Ett annat skäl är att Ekonomiavdelningen beslutat att kommunens inkassoverksamhet i fortsättningen handhas av ett inkassoföretag. Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: att fastställa ekonomiavdelningens förslag till policy för krav- och inkassoverksamhet att gälla från och med HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Roger Edström Ekonomisekr

48 Policy för krav- och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommun 1.Inledning Detta dokument reglerar krav- och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommun.(ej koncernen, kommunens beslut meddelas till koncernbolag). Med krav- och inkassoverksamhet menas de åtgärder kommunen behöver vidta för att erhålla betalning för förfallna obetalda räkningar. De lagar och förordningar som reglerar krav- och inkassoverksamheten är bland annat inkassolagen(1974:182), räntelagen, lag om ersättning för inkassokostnader, förordning om ersättning för inkassokostnader mm(1981:956) och förordning om ersättning för kostnader om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndigheten. Av 11 i inkassolagen framgår att offentlighets- och sekretesslagens(1980:100) bestämmelser kan behöva tillämpas vid krav- och inkassoverksamhet. Vilken sekretessbestämmelse som tillämpas beror på vilken lag som reglererar den kommunala service som inkassoåtgärden avser. Personuppgiftslagen(1998:204) PUL är tillämplig när personuppgifter behandlas vid krav- och inkassoverksamheten. Inskränkningar i kravåtgärder vad gäller avstängning från tjänst finns i separat lagstiftning. Kommunallagens regler om likställighet innebär att alla skall behandlas lika när det avser kommunala avgifter, hantering av fordran och kravverksamhet. Det innebär att alla som får en viss tjänst eller vara ska debiteras för denna i enlighet med de regler som fastställts av kommunfullmäktige. En fordran får inte makuleras om den inte är felaktigt utställd. Om en fordran inte regleras skall kravåtgärder vidtas i enlighet med kravpolicyn. En snabb kravhantering är viktig dels med hänsyn till kommunens fordringar, dels med hänsyn till att de enskildas skulder ej skall bli ohanterligt stora. Det övergripande målet är att kommunen med rimlig insats erhåller betalning för sina fordringar. Kravet på en rationell hantering skall balanseras mot krav på att indrivning sker med respekt för gäldenären, som inte får utsättas för onödiga kostnader. 2. God inkassosed Krav-och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommun skall bedrivas med god inkassosed som sammanfattas på följande sätt. - Skriftlig information En gäldenär skall få skriftlig information om kommunens betalningsanspråk genom faktura eller på annat sätt - Korrekt bemötande Gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller otillbörlig inkassoåtgärd - Likställighet Hallsbergs kommun skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat(2 kap 2 kommunallagen) 1

49 Samlad fordran Om Hallsbergs kommun har flera obetalda fordringar mot samma gäldenär skall dessa samlas i en och samma ansökan om betalningsföreläggande. Maximalt tre stycken inkassoavgifter skall tas med per ärende 3.Organisation Förvaltningarna och Taxe- och avgiftsnämnden upprättar fakturor inom sina verksamhetsområden. När en faktura är förfallen till betalning tar ekonomiavdelningen över ansvaret för utskick av påminnelser och inkassokrav för samtliga verksamheter utom VA/Renhållning, där Teknik- o planförvaltningen skickar påminnelser. Ekonomiavdelningen har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunens kravverksamhet. Kravverksamheten skall bedrivas enligt god inkassosed och i nära samråd med berörda verksamheter. Hallsbergs kommun använder en extern leverantör för inkassotjänster. Hallsbergs kommun skickar skriftlig betalningspåminnelse, därefter övertar extern leverantör obetalda ärenden. 4. Kravåtgärder 4.1 Betalningspåminnelse Betalningspåminnelse om obetald faktura skickas tidigast 7 dagar efter förfallodagen. Som ersättning för utskickad betalningspåminnelse kan lagstadgad påminnelseavgift tas ut. 4.2 Överlämnande av fordran till inkassoföretag Överlämnande av obetald faktura överlämnas till inkassoföretag tidigast 21 dagar efter förfallodagen. Inkassokrav enligt inkassolagen får ombesörjas av inkassoföretaget. Beslut om överlämnande till inkassoföretag fattas av ekonomiavdelningen. Ersättning för kostnader för fortsatt kravarbete uttages av inkassoföretaget. 4.3 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Dröjsmålsränta beräknas enligt 6 räntelagen(1976:635) och motsvarar referensränta med ett tillägg på åtta procentenheter. 4.4 Jämkning Enligt 8 Räntelagen finns möjlighet att jämka räntan om gäldenären på grund av sjukdom, skilsmässa, närstående dödsfall, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som gäldenären inte kunnat råda över, varit förhindrad att betala i rätt tid. Det ankommer på gäldenären att begära jämkning och ange grund för detta. 4.5 Anstånd 2

50 Om gäldenären kontaktar Hallsbergs kommun och ber att få anstånd kan kravhandläggaren acceptera det om det är fråga om en enstaka händelse. Prövning sker från fall till fall och hänsyn bör tas till vilken typ av fordran det gäller och skälen till varför anstånd önskas. Vid anstånd flyttas kravdatum fram och om fordringen trots det inte betalas debiteras dröjsmålsränta från fordringens ursprungliga förfallodag. Anstånd bör inte beviljas för längre tid än tre månader. Kravhandläggaren har rätt att besluta om anstånd upp till tre månader. I undantagsfall kan ekonomichefen besluta om förlängt anstånd. 4.6 Kvittning Kvittning innebär att fordringar avräknas mot varandra helt eller delvis. Det är ovanligt att kommunen och dess invånare har ömsesidiga fordringar mot varandra. Kvittning får ske om motfordran är gällande, mätbar, förfallen till betalning och fordringarna skall vara ömsesidiga. Enskilda krav kan inte kvittas bort mot olika former av bidrag som utgår från Hallsbergs kommun såsom ekonomiskt bistånd, inackorderingstillägg och bostadsanpassningsbidrag. 4.7 Avstängning Vid upprepade betalningsförsummelser är huvudprincipen att den kommunala tjänsten sägs upp (vissa tjänster kan på grund av lagstiftning ej sägas upp). Avstängning av tjänst beslutas och administreras av respektive nämnd/verksamhet. 4.8 Avbetalningsplan Avbetalningsplan kan efter restriktiv prövning upprättas. Avbetalningsplanen ska upprättas på affärsmässiga grunder när det finns rimliga utsikter att gäldenären kan infria sina åtaganden mot Hallsbergs kommun. Ersättning för upprättande av avbetalningsplan uttages ej om denna upprättas innan överlämnande till inkassoföretag. Ersättning för upprättande av amorteringsplan som ombesörjs av det anlitade inkassoföretaget uttas med maxbeloppet enligt separat förordning. Dröjsmålsränta skall betalas under avbetalningstiden. Dröjsmålsränta beräknas enligt räntelagen. Gäldenären skall informeras om att dröjsmålsränta kommer att tas ut. Beslut om avbetalningsplan fattas av ekonomiavdelningen, eller av inkassoföretaget i enlighet med kommunens kravpolicy. Om betalning inte sker enligt upprättad avbetalningsplan, skall en påminnelse gå ut till gäldenären. Om betalning, efter påminnelse, ändå inte sker inom angiven tidsram, skall hela den kvarstående skulden förfalla till omedelbar betalning. 4.9 Ansökan om betalningsföreläggande Om gäldenären inte betalar en fordran, skall det senast 50 dagar efter fordrans förfallodag göras en kreditupplysning om gäldenären. Utifrån gäldenärens ekonomiska situation görs en bedömning av om det är värt kostnaderna att ansöka om betalningsföreläggande med verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ekonomiskt belastad bör kravet skickas till kronofogdemyndigheten utan begäran om verkställighet. Huvudregeln är att ansöka om betalningsföreläggande med verkställighet. 3

51 Om gäldenären har skyddad identitet skall ärendet överlämnas direkt till Kronofogdemyndigheten. Hallsbergs kommun ska låta en fordran ligga kvar hos kronofogdemyndigheten så länge utmätningen ger resultat. Vid resultatlösa utmätningsförsök ska fordran återkallas och långtidsbevakas Långtidsbevakning Samtliga fordringar skall efterbevakas till dess att full betalning, jämte upplupen ränta och kravkostnader skett Preskription Allmänna regler om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. En fordran preskriberas enligt huvudregeln tio år räknat från tillkomsten av fordringen, om inte preskriptionstiden avbryts dessförinnan. Om en fordran grundar sig på ett avtal, räknas preskriptionstiden normalt från tidpunkten för avtalets ingående. För konsumentfordringar, fordringar som avser en vara eller tjänst till enskild person, gäller tre år från fordringens tillkomst. Preskriptionen avbryts genom att gäldenären på något sätt erkänner fordran exempelvis genom betalning, erlagd ränta eller att en skriftlig erinran skickas ut till gäldenären. Ett preskriptionsavbrott innebär att ny preskription börjar löpa från dagen för avbrottet. Dröjsmålsränta debiteras under tiden Dödsbo Om gäldenären avlider övergår betalningsansvaret för den avlidnes skulder på dödsboet och Hallsbergs kommun ska rikta sitt krav mot dödsboet. I de fall där dödsboets tillgångar inte räcker till betalning av samtliga skulder är de enskilda dödsbodelägarna inte personligt ansvariga för den avlidnes skulder Skuldsanering På Bolagsverkets hemsida inklusive Post och inrikestidningar publiceras beslutade skuldsaneringar. Där kan bevakning för att få med kommunens fordringar i skuldsaneringen göras. Kommunen kan inte i efterhand kräva betalning för fordringar som förföll innan skuldsaneringen beviljades Övrigt Ekonomichefen har rätt att vid behov besluta i krav- och inkassoärenden utöver de i policyn angivna reglerna. Ekonomiavdelningen upprättar rutiner och anvisningar för handläggningen av krav- och inkassoärenden. 4

52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Gatunamn för området Vibytorp II Förslag till beslut i kommunfullmäktige Gatunamnen i området Vibytorp II fastställs till att vara Linvägen, Rapsvägen respektive Vallmovägen i enlighet med vad som framgår av bilagd karta. Ärendet Teknik- och plannämnden har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa nya gatunamn för området Vibytorp II, se bilaga. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

53

54

55

56

57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Riktlinjer för exploateringsredovisning Förslag till beslut i kommunfullmäktige Riktlinjer av den 24 september 2013 för exploateringsredovisning fastställs. Ärendet Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar såsom gator, grönområden och VA-anläggningar. Ekonomiavdelningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Riktlinjerna för exploateringsredovisning syftar till att säkra god redovisningssed i Hallsbergs kommuns externa redovisning. Riktlinjerna beskriver redovisningsprinciperna som gäller för exploateringsmark och hur de ska tillämpas i Hallsbergs kommun. Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat om redovisningen av reavinster och reaförluster, KF 14. Beslutet berör exploateringsredovisningen. Förluster på grund av subventioner vid tomtförsäljningar flyttas till att ligga under finansieringen. Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar flyttas till att ligga under finansieringen. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för Exploateringsredovisning Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

58 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 13/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonom Birgitta Harsbo Kommunstyrelsen Riktlinjer för exploateringsredovisning Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar såsom gator, grönområden och VA-anläggningar. Ekonomiavdelningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Riktlinjerna för exploateringsredovisning syftar till att säkra god redovisningssed i Hallsbergs kommuns externa redovisning. Riktlinjerna beskriver redovisningsprinciperna som gäller för exploateringsmark och hur de ska tillämpas i Hallsbergs kommun. Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat om redovisningen av reavinster och reaförluster, KF 14. Beslutet berör exploateringsredovisningen. Förluster på grund av subventioner vid tomtförsäljningar flyttas till att ligga under finansieringen. Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar flyttas till att ligga under finansieringen. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för Exploateringsredovisning HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Birgitta Harsbo Ekonom

59 Riktlinjer för exploateringsredovisning Bakgrund och syfte Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade 2003 en idéskrift om redovisning av markexploatering och utkom med en uppdaterad version våren Avsikten med skriften är att ge vägledning om normgivning och lagstiftning i de redovisningsfrågor som berör kommunal markexploatering. Syftet med dessa regler är att tydliggöra Hallsbergs kommuns tillämpning av det redovisningsmässiga regelverket kring markexploatering. Målgrupp är berörda verksamhetschefer, ekonomer samt övriga handläggare. Ekonomiavdelningen ansvarar för att tillämpningsanvisningar utfärdas i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer. Inledning Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar såsom gator, grönområden och VA-anläggningar. Redan i början av beslutsprocessen i ett exploateringsprojekt är det viktigt att ha kunskap om de redovisningsmässiga förutsättningarna. För den löpande ekonomiska uppföljningen krävs en tydlig och korrekt kontering av projektets intäkter och kostnader. Ställningstaganden som krävs vid redovisning av markexploatering är bland annat klassificering och värdering av tillgångar samt om intäkter och kostnader ska redovisas inom drift- eller investeringsredovisningen. Finansiering Finansieringen av ett kommunalt exploateringsprojekt kan ske på olika sätt. Utgifterna kan finansieras med följande typer av inkomster: Tillgångar skattemedel avgifter för planläggning och bygglov genom markförsäljning till extern byggherre genom tomtförsäljning genom uttag av gatukostnadsersättning genom uttag av anläggningsavgifter för VA Anläggningstillgångar Enligt RKR definieras en tillgång som en materiell anläggningstillgång när den genererar framtida

60 ekonomiska fördelar för kommunen, alternativt representerar en framtida servicepotential. Syftet med innehavet styr klassificeringen. Är tillgångarna i exploateringsområdet avsedda för stadigvarande bruk eller innehav i kommunen klassificeras de som anläggningstillgångar. Det kan gälla mark som utgör allmän plats, såsom huvudgator, matargator och parker samt nät för vatten och avlopp (VA). Dessa tillgångar kommer att generera framtida kapitalkostnader i form av avskrivningar och intern ränta. Det är viktigt att särredovisa tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, till exempel VA. Vid gränsdragningsfrågor, om en tillgång är en anläggnings- eller omsättningstillgång, ska klassificeringen göras efter bästa möjliga uppskattning och bedömning. Anskaffningsvärde I anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar ingår förutom inköpspriset bland annat utgifter för: Iordningsställande av plats eller område för installation. Här kan utgifter för rivning och miljösanering ingå, vilket ska prövas om det finns något nedskrivningsbehov vid en jämförelse mellan bokfört värde och återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde eller nuvärdet av de uppskattade framtida inbetalningar som tillgången ger upphov till. Leverans och hantering Installation Konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster, upprättande av detaljplan Lagfart Ränta på kapital för de lån som tagits specifikt för att finansiera tillverkningen får inräknas i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden Nedmontering och bortforsling av tillgången, liksom återställande av plats, till den del sådana kostnader uppfyller kriterierna för en avsättning och ska tas upp i balansräkningen Även andra utgifter som ingår i ett exploateringsområde där vissa delar inte direkt går att hänföra till anläggnings- eller omsättningstillgångar ska fördelas på respektive tillgångsslag utifrån skälig grund. Sådana utgifter kan vara projektering och detaljplanekostnader som är gemensamma för området. Utgifter för projektering i form av konsulter m.m. ska räknas in i anskaffningsvärdet. Förutsättningen är naturligtvis att projekteringen leder till ett genomförande. Om bedömningen görs att projektet inte kommer att genomföras, ska projekteringsutgifterna kostnadsföras. Kommunens arbete med att upprätta detaljplan är också en del av projekteringsutgifterna. Värdeminskning Avskrivning ska ske systematiskt över nyttjandeperioden för de anläggningstillgångar som har begränsad livslängd. Som huvudregel tillämpas linjär avskrivning, då metoden bäst speglar värdeförändringen på de tillgångar som uppstår i ett exploateringsprojekt. Avskrivning ska ske från och med den tidpunkt då tillgången tas i bruk.

61 Omsättningstillgångar Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav är omsättningstillgångar. Tomtmark som är avsedd för försäljning är en omsättningstillgång. Är en tomtmark svår att sälja är det fortfarande avsikten som styr klassificeringen. Den del av en markreserv som ingår i ett exploateringsområde och som är avsedd att säljas bör omklassificeras till omsättningstillgång när upprättande och fastställande av detaljplan har gjorts för exploateringsområdet. Den del av markreserven som ska kvarstå i kommunens ägo omklassificeras från markreserv till respektive typ av anläggningstillgång när användningen ändrats. Anskaffningsvärde Endast utgifter för en omsättningstillgång som ska säljas ska hänföras till anskaffningsvärdet för denna mark. Förutom kostnader för inköpet ingår bland annat utgifter för: Tillverkningskostnader som är direkt hänförliga till tillverkningen samt fördelade fasta och rörliga omkostnader. Här ingår bland annat andel av projekteringskostnader och omsättningstillgångens andel av kostnader för upprättande av detaljplan. De gemensamma utgifterna för ett exploateringsområde fördelas mellan tillgångsslagen efter skälig grund. Ianspråktagande av markreserv ska tas upp till kommunens ursprungliga anskaffningsvärde Räntekostnader får inräknas i anskaffningsvärdet under den tid exploateringen pågår under förutsättning att kommunen haft externa räntekostnader Följande kostnader ska inte inräknas i anskaffningsvärdet: Värdering Lagringskostnader såvida de inte är nödvändiga i tillverkningsprocessen Administrativa omkostnader som inte är direkt hänförbara till anskaffningen Försäljningskostnader Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Det verkliga värdet är försäljningspris med avdrag för beräknad försäljningskostnad, det vill säga nettoförsäljningsvärdet. Utgångspunkten är att bedömningen vid värderingen ska göras objekt för objekt. Prövning av det bokförda värdet bör ske årligen. Om nedskrivning ska ske(när verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet)redovisas detta i resultaträkningen för den period till vilken justeringen hänför sig till. Vid eventuell återföring av nedskrivningen redovisas detta som ett avdrag från den aktuella periodens kostnader. Intäkter Intäkter ska bokföras vid tillträdet. 25 procent moms ska debiteras avseende anslutningsavgifter för vatten och avlopp, medan försäljning av tomt är momsfri. Anslutningsavgifter redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Försäljning av tomt redovisas i driftredovisningen.

62 Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst som intäkt. Vid försäljning av en omsättningstillgång bokförs hela inkomsten som intäkt. Kostnader Enligt matchningsprincipen ska kostnader och intäkter som härrör sig från samma transaktion eller händelse redovisas samtidigt. Det innebär att kostnaderna för anskaffning och iordningsställande av tomt ska bokföras när intäkt för såld tomt bokförs. Kostnaden för en såld tomt är densamma som dess anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas objekt för objekt. Vid uppförande av ett exploateringsområde med många tomter kan det vara svårt att särskilja de specifika utgifterna för respektive tomt. Då ska anskaffningsvärdet schablonberäknas per tomt utifrån skälig grund, kan baseras på andel av areal. Vid fastställandet av kostnad för såld tomt är det viktigt att skilja på tomtpriskalkylen och det verkliga anskaffningsvärdet. I tomtpriskalkylen kan kommunens utgifter för till exempel matargator, gatubelysning och parkmark inräknas. Ett tomtpris kan också fastställas utifrån marknadsförutsättningarna. Anskaffningsvärdet för tomten utgörs dock av alla utgifter för inköp och tillverkning för att iordningsställa tomten till dess tillstånd och plats på balansdagen. Förutom kostnader för sålda tomter, är följande exempel på sådant som ska redovisas som driftkostnader och följaktligen inte aktiveras: Utgifter för marknadsföring och försäljning ska kostnadsföras löpande Räntekostnader som inte uppfyller kravet på aktivering Projekteringskostnader, om det inte bedöms som sannolikt att de kommer att leda till ett genomförande Om produktionskostnaden för en tomt förväntas överstiga intäkten, ska befarade förluster kostnadsföras omedelbart. Investeringsbidrag Den del av inkomsten som motsvarar investeringar med obegränsad nyttjandeperiod intäktsförs direkt eftersom det inte finns någon framtida kostnad att matcha intäkten mot. Resterande del periodiseras på motsvarande tid som respektive tillgång skrivs av.

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Slutredovisningar av investeringsobjekt Kommunstyrelsens beslut 1. Bifogad slutredovisning för investeringsprojekt Folkasbo godkänns. 2. Underskott, 68 tkr, uppkommet på investeringsprojekt Folkasbo täcks av rörelsekapitalet. Förslag till beslut i kommunfullmäktige 3. Bifogade slutredovisningar för investeringsprojekt Byggnation kv Kopparslagaren, Förskolor Vretstorp, Trafiksäkerhetsprojekt: cirkulationsplats Samzeliigatan-Hardemovägen, GC-väg Lidl/Tegelbruket, samt inloppsskruv Hallsbergs avloppsreningsverk och sanering VA Alléområdet godkänns. 4. Överskott, 378 tkr, uppkommet på Förskolor Vretstorp, återförs till rörelsekapitalet. 5. Underskott, totalt tkr, uppkomna på Trafiksäkerhetsprojekt, täcks inom sammantaget anslag för Trafiksäkerhetsprojekt. 6. Underskott, totalt 93 tkr, uppkommet på investeringsprojekt Hallsbergs Avloppsreningsverk, täcks av rörelsekapitalet. 7. Underskott, 450 tkr, uppkommet på investeringsprojekt Sanering VA Alléområdet, täcks av rörelsekapitalet. Ärendet Ekonomiavdelningen har i bilagt tjänsteutlåtande lämnat på förslag på hantering av olika slutredovisningar av investeringsobjekt. Förslaget framgår ovan. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

64 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 17/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonomisekr Roger Edström Kommunstyrelsen Slutredovisning av investeringsprojekt beslutade Kommunfullmäktige KF 101 om principer för slutredovisningar. De innebär att slutredovisningar av investeringsprojekt över 1 mkr ska beslutas av kommunfullmäktige. Även mindre investeringsprojekt med större avvikelser ska beslutas av kommunfullmäktige. Följande slutredovisningar av investeringsprojekt som avslutats 2013 har lämnats av Fastighetsavdelningen till ekonomiavdelningen för vidare behandling. 1. Byggnation kv Kopparslagaren Kalkyl, utgift tkr Anslag, utgift 0 tkr enligt ekonomisk redovisning. Ändamål: Nybyggnation av 20 lägenheter i Hallsberg, inklusive markanläggning, parkering och gårdshus. Projektet har genomförts som en totalentreprenad i partneringssamarbete med NA Bygg i Hallsberg. Utfall, utgift tkr, enligt slutredovisning och ekonomisk redovisning. Slutredovisningen visar ett överskott på tkr jämfört med kalkyl. Kalkyl redovisad i ordförandeberedning. Beslut i kf 60/2010 om bostadsbyggande i kommunal regi och finansiering genom upplåning.beslut i KS 79/2010 om antagande av anbud för byggande av bostäder i kv Kopparslagaren. Beslut i KS 90/2011 om upplåning med anledning av byggande av bostäder i kv Kopparslagaren. 2. Förskolor Vretstorp Kalkyl, utgift tkr Anslag, utgift tkr enligt ekonomisk redovisning. Ändamål: Ny förskola Sagobacken, ombyggnad av före detta bankhus. Ombyggnad av förskolan Tallbacken. Utfall, utgift tkr, enligt slutredovisning och ekonomisk redovisning. Slutredovisningen visar ett överskott på 378 tkr jämfört med anslag och kalkyl. 3. Folkasbo Kalkyl, utgift 471 tkr Anslag, utgift 471 tkr enligt ekonomisk redovisning, och enligt beslutat investeringsbelopp i slutredovisningen. Ändamål: Nytt personalrum i tidigare lärosal samt ombyggnad av tidigare personalrum till ny lärosal. Anpassning av arbetsrum till lärare. Utfall, utgift 539 tkr, enligt slutredovisning och ekonomisk redovisning. Slutredovisningen visar ett underskott på 68 tkr jämfört med kalkyl och anslag.

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer