Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Braathens Aviation 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Braathens Aviation

2 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ OCH HÅLLBarhet 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 9 Finansiella rapporter 10 RESULTATRÄKNING - KONCern 11 BALANSRÄKNING - KONCern 12 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN 15 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG 17 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG 18 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG 21 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH noter 23 REVISIONSBERÄttelse 37

3 BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BRAATHENS AVIATION AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för Braathens Aviation AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Koncern Braathens Aviation AB (publ) är moderbolag i en koncern som bedriver flygrelaterad verksamhet i huvudsak på den svenska inrikes flygmarknaden. Bromma Stockholm Airport är navet i koncernens flygverksamhet och knyter samman tolv svenska städer. Under 2014 ökade passagerarantalet på Bromma Stockholm Airport så kraftigt att det blev ett nytt rekordår för flygplatsen. Under året har ett större antal resenärer än tidigare år använt Bromma Stockholm Airport för snabb transferering mellan inrikesflygningar. En kartläggning av svenskarnas attityder till olika transportbolag, utförd av Svenskt Kvalitetsindex under 2014, visade att Sverigeflyg tätt följt av Malmö Aviation hade Sveriges mest nöjda kunder. Under 2014 ökade det svenska inrikesflyget med hela 4%, vilket var en oväntad volymtillväxt. Braathens Aviation-koncernen ökade antalet passagerare med 2,4% till 2,2 miljoner passagerare, kapaciteten ökade med 6,2% och kabinfaktorn minskade med 2,5% procentenheter i förhållande till föregående år. Enhetsintäkten ökade med 2,4% i jämförelse med föregående år. Den externa försäljningen av ACMI-lease (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) har under året minskat i jämförelse med föregående år då koncernens kapacitet i högre grad använts till att flyga på egna linjer som tidigare flugits av inhyrd tredjepart. Det gångna året har präglats av stor fluktuation i USDkurs och bränslepris, men genom löpande terminsäkringar för del av flödet i USD och flygplansbränsle har resultateffekterna reducerats. Under senhösten 2015 kommer Malmö Aviations och Sverigeflyg med dotterföretags varumärken att ersättas med det nya gemensamma varumärket BRA, som är en förkortning av Braathens Regional Airlines. Som en följd härav har de varumärken som ingick i förvärvet av Sverigeflyg under 2011 nedskrivits med -90 MSEK (0). Övriga poster av engångskaraktär uppgick till -10 MSEK (-14) och inkluderar -9 MSEK (0) relaterat till transformationsprocessen mot ett gemensamt varumärke och -1 MSEK (-14) relaterat till omstruktureringskostnader för personal. Finansiella poster inkluderar valutavinst relaterad till USD och NOK med 16 MSEK (-15). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 26 MSEK (19) före nedskrivning av varumärken -90 MSEK (0) och före poster av engångskaraktär -10 MSEK (-14). 3

4 VERKSAMHETEN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 Dotterföretagens verksamhet under 2014 Malmö Aviation AB:s verksamhet omfattar linjetrafik inrikes samt charterflygningar. Trots marknadstillväxten på de linjer som trafikeras och Malmö Aviations ökning i antal passagerare reducerades marknadsandelen marginellt. Enhetsintäkten ökade i förhållande till föregående år. Sverigeflyg AB bedriver genom dotterföretag regional linjetrafik i Sverige såsom flygorganisatör. Marknaden på linjer som trafikeras hade under året en stärkt tillväxt, men trots Sverigeflygs ökning i antal passagerare reducerades marknadsandelen något och samtidigt reducerades enhetsintäkten. Braathens Regional AB:s verksamhet omfattar ACMIlease (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) och utgörs av linjetrafik åt andra flygoperatörer både inom Braathens Aviation-koncernen och åt externa flygbolag. I början av året förvärvades ett SAAB 2000-flygplan. Braathens Regional Airlines AB:s (f.d. Braathens Technical AB) verksamhet omfattar teknisk underhålls- och konsultverksamhet för i första hand flygbolag. Under året har den externa försäljningen av tjänster och flygplansreservdelar/-komponenter ökat. Braathens Training AB:s verksamhet omfattar primärt utbildning för flygande personal inom Braathens Aviation-koncernen, men under 2014 har utbildning också genomförts för andra svenska och utländska flygbolag. Braathens Leasing Ltd. beställde under år 2011 tio stycken nya CSeries-flygplan från Bombardier Inc. med option på ytterligare tio CSeries-flygplan. Moderbolaget Braathens Aviation AB (publ) är moderbolag i en koncern där Braganza AB (org.nr , säte i Stockholm) är det slutliga moderbolaget. Bolaget ägs till 100% av Braganza II AB (org.nr , säte i Stockholm). Moderbolagets verksamhet omfattar att bedriva investerings- och konsultverksamhet i rese- och transportbolag. Verksamheten har under 2014 varit inriktad på managementverksamhet för företag inom Braathens Aviation-koncernen. För att effektivisera administrationen inom Braathens Aviation-koncernen har vissa funktioner under 2014 överförts från olika dotterföretag till moderbolaget. Finansiella poster inkluderar valutavinst relaterad till USD och NOK med 16 MSEK (-15). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -30 MSEK (-40) och inkluderar räntekostnader och avgifter med -21 MSEK (-19) relaterade till moderbolagets obligationslån. Föregående års resultat efter finansiella poster inkluderade omstruktureringskostnader för personal med -4 MSEK. 4

5 BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVäntad framtida utveckling FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Koncern På den svenska inrikesmarknaden förväntas en viss ökning under 2015 jämfört med 2014, men med ett fortsatt utmanande marknadsläge som följd av fortsatt överkapacitet. Under senhösten 2015 kommer Malmö Aviations och Sverigeflyg med dotterföretags varumärken att ersättas med det nya gemensamma varumärket BRA, som är en förkortning av Braathens Regional Airlines. Starka lokala organisationer som samlas under ett gemensamt varumärke är en av idéerna bakom BRA. I samband med lansering av BRA kommer även resenärerna att märka av enklare lösningar för transferering mellan flygningar, nya digitala lösningar samt mer flexibel användning av flygplanstyperna i koncernen för att anpassa kapaciteten till efterfrågan i de lokala regionerna. Från den 1 april 2015 har dotterföretagsstrukturen förenklats, vilket är en del i processen mot ett nytt gemensamt varumärke. 5

6 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 Moderbolaget Från den 1 april 2015 har de anställda i moderbolaget överförts till dotterföretaget BRA Sverige AB, vilket är en del i arbetet för att förenkla och förtydliga dotterföretagsstrukturen i processen mot ett nytt gemensamt varumärke. Moderbolaget kommer under 2015 att belastas med helårseffekt av räntekostnader och avgifter i storleksordningen -19 MSEK relaterade till obligationslånet. Risk- och osäkerhetsfaktorer Braathens Aviation-koncernen arbetar strategiskt med riskhantering för att hantera stora svängningar i verksamheten genom handlingsplaner och policies. Följande övergripande risker hanteras framför allt centralt: Marknadsrisker Braathens Aviation-koncernen är i huvudsak verksam på den svenska inrikes flygmarknaden och är därför primärt känsliga för konjunkturutvecklingen i Sverige, men också den globala konjunkturutvecklingen. Koncernens flygplansflotta med flera flygplanstyper möjliggör, i större utsträckning än verksamheter med enbart en flygplanstyp, att koncernen kan anpassa produktionen på respektive lokala marknad för att således minska marknadsrisken. Politiska och regulatoriska risker Braathens Aviation-koncernen och flygindustrin är exponerad för olika typer av politiska och regulatoriska beslut som kan ha en betydande påverkan på koncernens verksamhet. Utöver att noga följa utvecklingen försöker koncernen också påverka utvecklingen, både enskilt och genom nationella och internationella branschorganisationer. Valutarisker Koncernen har dotterbolag i utlandet och är därmed utsatt för valutarisker i form av omräkningsrisker vid omräkning av det utländska dotterbolagets tillgångar och skulder samt resultat. Koncernen är även utsatt för transaktionsrisker genererade av flöden i utländsk valuta, primärt USD för flygbränsle. Gällande policy för säkring av USD innebär att cirka 50% av beräknat behov för kommande 12 månader ska vara säkrat. Bränsleprisrisk Braathens Aviation-koncernen är exponerad mot förändringar i priset för flygbränsle. Exponeringen hanteras genom policy för säkring av flygbränsle som innebär att cirka 50% av beräknat behov för kommande 12 månader ska vara säkrat. Ränterisker Koncernen är exponerad för ränteförändring på STIBOR som följd av att moderbolagets obligationslån löper med en ränta på tre månaders STIBOR plus 5,75%. Kreditrisker Kreditrisken är utspridd över ett stort antal kunder, såväl privatpersoner som företag inom olika branscher. Kreditbedömning och kreditupplysning erfordras för försäljning på kredit i syfte att minimera risken för kundförluster. Vid kreditkortsförsäljning erhålls betalning från kreditkortsbolag eller kreditkortsinlösare vid ett senare tillfälle än vid bokningstillfället och denna försäljning övervakas kontinuerligt. Likviditetsrisker Flygindustrin är säsongsmässig vilket påverkar kassaflödet över året. Koncernen arbetar löpande med övervakning av likvida medel samt likviditets- och kassaflödesprognoser. 6

7 BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 FLYGPLANSFLOTTA Flygplansflotta Braathens Aviation-koncernens flygplansflotta per den 31 december 2014: Ägda Leasade Totalt Varav i egen trafik AVRO RJ AVRO RJ ATR Saab Saab Braathens Leasing Ltd. har beställt tio stycken nya CSeries-flygplan från Bombardier Inc., varav fem stycken CS100 med 125 säten och fem stycken av den större modellen CS300 med 145 säten. Leveranser enligt ursprunglig tidplan skulle ha startat under 2014, men utvecklingsprogrammet för CSeries är försenad med ungefär två år. Certifiering av flygplanstypen förväntas ske i slutet av Som följd av de stora förseningarna pågår för närvarande förhandlingar med Bombardier Inc. om ändringar i avtalet. Summa

8 MILJÖ och hållbarhet BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 Miljö och hållbarhet Företagen inom Braathens Aviation-koncernen bedriver ett aktivt arbete med att minska påverkan på miljö och klimat. Nio av dotterföretagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för att säkerställa systematiska och kontrollerade miljöförbättringar. De miljöcertifierade dotterföretagen har fastställda miljömål för utsläpp till luft, buller, inköp och avfall. Revision av miljöledningssystemet genomförs årligen. Under 2014 antogs en uppförandekod för medarbetare och affärspartners som bygger på koncernens värdegrund samt internationella överenskomna regler, främst FN:s Global Compacts tio principer. Arbetet med att utöka miljöcertifikatet att gälla hela Braathens Aviation-koncernen med ett gemensamt miljöledningssystem fortgår och kommer enligt plan att uppnås under

9 BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst (kronor) Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: I ny räkning överföres Summa Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp i tusentals kronor (TSEK) där ej annat anges. Foto: Jan Ohlsson 9

10 BRAATHENS AVIATION 2014 Resultaträkning Balansräkning KASSAFLÖDESANALYS Bokslutskommentarer och NOTER revisionsberättelse

11 RESULTATRÄKNING - KONCERN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 RESULTATRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar 9, Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

12 BALANSRÄKNING - KONCERN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 BALANSRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Goodwill Slots och linje Varumärken Systeminvesteringar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Flygplan Förskott avseende flygplan Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Reservdelslager Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING - KONCERN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 BALANSRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Skulder Avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Obligationslån Skuld till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Förskott från kunder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN - KONCERN (Belopp i TSEK) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 17 Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERN Aktiekapital Övrigt tillskjutetkapital Annat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Ingående balans Årets resultat Omräkningsdifferenser Förändrad ägarandel i dotterföretag Utgående balans Minoritetsintresse Aktiekapital Övrigt tillskjutetkapital Annat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Ingående balans Årets resultat Förändrad ägarandel i dotterföretag - -4 Omräkningsdifferenser Utgående balans Aktiekapital aktier á kvotvärde 100 kronor. EFFEKT PÅ EGET KAPITAL VID ÖVERGÅNG TILL K3 - KONCERN Minoritetsintresse Aktiekapital Övrigt tillskjutetkapital Annat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Utgående balans enligt fastställd balansräkning Effekt vid övergång till K Ingående balans enligt K Aktiekapital Övrigt tillskjutetkapital Annat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Utgående balans enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till K Effekt på årets resultat 2013 vid övergång till K Utgående balans enligt K För en beskrivning av hur övergången till K3 påverkat resultat och balansräkningarna i övrigt se not

15 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN (Belopp i TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av lager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga fordringar Ökning/minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

16 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN (Belopp i TSEK) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar Reavinst vid avyttring av anläggningstillångar Reaförlust vid avyttring av anläggningstillångar Avsättning till pensioner Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Kassa och bank Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut

17 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Not Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

18 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Systeminvesteringar Materiella anläggningstillgångar 10 Maskiner och inventarier Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 11 Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 BALANSRÄKNING- MODERBOLAG BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Obligationslån Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN - moderbolag (Belopp i TSEK) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 17 Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser

20 förändring i eget kapital BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - MODERBOLAG Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Disposition av föregående års resultat Årets resultat -81 Utgående balans Aktiekapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Disposition av föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Aktiekapital aktier á kvotvärde 100 kronor. Övergången till K3 har inte haft någon effekt på moderbolagets eget kapital per och Ackumulerat erhållna s.k. villkorade aktieägartillskott uppgår per till ( ). De utgör enligt svensk lag fritt eget kapital och en eventuell återbetalning kan endast ske enligt aktiebolagslagens regler för vinstutdelning. Således måste på ordinarie årsstämma konstateras att moderbolaget har fritt eget kapital och att en sådan återbetalning inte står i strid med god affärssed. Om förutsättning föreligger för återbetalning av aktieägartillskottet kan återbetalning genomföras efter överenskommelse mellan aktieägare. 20

21 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av och investeringar i dotterföretag Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Återbetalda lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

22 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Periodiserade avgifter Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Kassa och bank Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut

23 BOKSLUTSKOMMENTARER BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). Detta är första året koncernen och moderbolaget tillämpar K3 och eftersom årsredovisningen innehåller jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2013 så har övergångsdatum till K3 fastställts till den 1 januari Koncernen och moderbolaget tillämpade tidigare ÅRL, Bokföringsnämndens råd, vägledningar och uttalanden samt de av Redovisningsrådets rekommendationer som var relevanta. Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 tillämpats vilka kräver att företag tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilka syftar till att underlätta övergången till K3. En beskrivning av hur koncernen och moderbolaget tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur koncernens resultat och finansiella ställning påverkades av övergången till K3 samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts av redovisningsprinciperna presenteras i not 18. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Braathens Aviation AB (publ) och de företag över vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderbolaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50% av rösterna. Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. Minoritetsintresse Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderbolaget ägare och minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen och i direkt anslutning till posten Årets resultat i koncernresultaträkningen. Goodwill Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill skrivs av över den förväntade nyttjandeperioden vilken uppgår till 10 år. Per varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av goodwill är lägre än det redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar företaget återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en nedskrivningsprövning. 23

24 BOKSLUTSKOMMENTARER BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2014 Intäkter Koncernens intäkter består i huvudsak av passagerarintäkter. Dessa redovisas som intäkter när transporten är genomförd. Värdet på giltiga biljetter som har sålts men inte utnyttjats per balansdagen redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden minskas antingen när transporten har genomförts eller om passageraren erhåller återbetalning. Andra intäkter än passagerarintäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Kundlojalitetsprogram Vissa av företagen i koncernen har kundlojalitetsprogram. Inom programmen kan passagerare samla på bonuspoäng baserat på sina köpta biljetter. Bonuspoäng kan användas som betalning för framtida biljettinköp m m. En kortfristig skuld redovisas vid försäljningstidpunkten av biljetter. Föregående års utnyttjande av bonuspoäng har använts för att beräkna skulden för kundlojalitetsprogrammet som i balansräkningen redovisas till verkligt värde. Leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Företagets leasingavtal är operationella. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. Omräkning av utländska dotterföretag Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas direkt mot eget kapital. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner För avgiftsbestämda pensionsplanar betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligara avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs. Förmånsbestämda pensionsplaner Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda pensionsplaner beräknas genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Ändringar i pensionsförpliktelser på grund av ändringar i pensionsplaner redovisas över den uppskattade återstående tjänstgöringsperioden. 24

ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2013

ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2013 ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2013 1 2 BRAATHENS AVIATION 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 VERKSAMHETEN 5 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 7 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 8 FLYGPLANSFLOTTA 8 MILJÖ

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012

ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012 ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012 BRAATHENS AVIATION 2012 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETEN 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 6 FLYGPLANSFLOTTA 6 MILJÖINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord.

Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord. Malmö Aviation AB 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2007 MALMÖ AVIATION AB Styrelsen och verkställande direktören för Malmö Aviation AB avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2007-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer