Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen AB m gdkännande sm huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskla vid Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kmmun, Dnr :928 Förslag till beslut Nämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB m att utöka verksamheten på Yrkesgymnasiet Huddinge med följande natinella prgram; 1. Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete 2. Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr Sammanfattning ThrenGruppen AB har hs sklinspektinen ansökt m att till sklstart 2016 få utöka sin verksamhet på Yrkesgymnasiet Huddinge med de natinella prgrammen Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete, ch Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr. I ansökan framgår att Yrkesgymnasiet Huddinge hppas varje år kunna anta fyra elever till respektive prgram ch inriktning. Elevantalet baseras på en intresseundersökning sm genmförts under nvember januari Intresseundersökningen visar på ett intresse är någt större än det tänkta elevantaget på fyra elever per inriktning ch läsår. Med hänvisning till söktryck till Sågbäcksgymnasiets mtsvarande prgram ch inriktningar, det allmänt låga intresset för yrkesprgram samt till det rådande utbudet av de aktuella prgrammen i grannkmmunerna föreslår förvaltningen att Gymnasienämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB. Beskrivning av ärendet Staten ställer vissa krav på fristående gymnasiesklr sm ansöker m rätt till bidrag ch statlig tillsyn. Sklinspektinen handlägger dessa ansökningar. POSTADRESS Barn- ch utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietrget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) Kmmuner sm kan antas bli berörda av en etablering får yttra sig till Sklinspektinen. I yttrandet ska kmmunen, m man avstyrker, framföra m en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för sklväsendet i kmmunen där den fristående sklan är belägen. Bedömningen ska avse förhållanden på lång sikt. Strleken på kmmunens gymnasierganisatin ska ckså vägas in. Enligt den bedömningspraxis sm blivit nrm inm Sklinspektinen måste det finnas utmrdentliga starka skäl m starten av de fristående gymnasieskla ska kunna förhindras. Förvaltningens ställningstagande sker utifrån detta faktum. Förvaltningens synpunkter ThrenGruppen AB driver för närvarande Yrkesgymnasiet Huddinge. Sklan erbjuder Handels- ch administratinsprgrammet, Bygg- ch anläggningsprgrammet, El- ch energiprgrammet, Frdns- ch transprtprgrammet, Hantverksprgrammet, Vård- ch msrgsprgrammet, ch VVS- ch fastighetsprgrammet. Huvudmannen har hs sklinspektinen ansökt m att få utöka sin verksamhet på Yrkesgymnasiet Huddinge med ytterligare två natinella prgram; Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr I ansökan framgår att Yrkesgymnasiet Huddinge hppas varje år kunna anta fyra elever till respektive prgram ch inriktning. Elevantalet baseras på en intresseundersökning sm genmförts under nvember 2014 januari Undersökningen visar på ett intresse strax över det tänkta elevantaget per läsår. Sågbäcksgymnasiet erbjuder båda de natinella prgrammen med de inriktningar sm ansökan från ThrenGruppen AB avser. Efter antagningsprcessen 2014/2015 fanns vid läsårsstart lediga platser kvar på BF-prgrammet ch HT-prgrammet för de aktuella inriktningarna på Sågbäcksgymnasiet. De första söksiffrrna för årets antagning visar att endast 10 % av de sm har sökt BF-prgrammet inriktning fritid ch hälsa på Sågbäcksgymnasiet har valt det sm sitt förstahandsval. Mtsvarande siffra för inriktning pedaggiskt arbete är 25 %. Av de sökande till HT-prgrammet på Sågbäcksgymnasiet har 35 % valt det sm sitt förstahandsval. De aktuella prgrammen ch inriktningarna erbjuds i flera av Huddinge kmmuns grannkmmuner, både hs fristående- ch kmmunala gymnasiesklr. BF-prgrammet med en eller båda aktuella inriktningar finns

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) bland annat i Btkyrka kmmun, Haninge kmmun ch Stckhlms stad. HT-prgrammet med en eller båda aktuella inriktningar erbjuds bland annat i Stckhlms stad ch på Stckhlms praktiska gymnasium Liljehlmen. Under hösten 2014 presenterade Sklverket nya uppgifter sm visar att det är frtsatt få elever i åk 1 sm går yrkesprgram ch att det skett en minskning med 1,2 % från föregående läsår. Från 2008 har andelen elever sm går åk 1 på ett yrkesprgram minskat från 37 % till 27 %. 1 Det är mt denna bakgrund sm förvaltningen föreslår att Gymnasienämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB m ett utökat prgramutbud på Yrkesgymnasiet Huddinge. Jukka Kuusist Utbildningschef P Jakim Graffner Gymnasiechef Bilagr Ansökan m gdkännande sm huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskla Rapprt Intresseundersökning Beslutet delges Sklinspektinen Akten 1

4 Sida l av 3 Harriet Stenis Re g istratar ha huddi nge.se HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- ch utbildningsförvaltningen sekretariatet Frän: Pstlåda-Huddinge kmmun (Registratr) Skickat: den 12 februari :43 Till: Pstläda-BUF Barn- ch utbildningsförvaltn (Registratr) Ämne: VB: Remiss frän sklinspektinen Ansökan 2015:928 Hej, Den här handlingen har kmmit till kmmunens fficiella e-pstlåda ch sänds till dig/er för åtgärd. Med vänliga hälsningar Registratr Kmmunstyrelsens kansli Frän: Patrik Levin Skickat: den 12 februari :10 Till: Pstlåda-Huddinge kmmun (Registratr); Kpia: Ämne: Remiss frän sklinspektinen Ansökan 2015:928 Remiss Berörda kmmuner ( 1) Dnr :928 Remiss från sklinspektinen TherenGruppen AB har hs sklinspektinen ansökt m gdkännande sm huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskla vid Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kmmun fr..m. läsåret 2016/2017. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skllagen (2010:800). Både lägeskmmunens ch närliggande kmmuners yttranden är viktiga underlag för att sklinspektinen ska kmma bedöma m en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av sklväsendet sm anrdnas av det allmänna (kmmunal verksamhet). https :/ /w3 d3. huddinge. se/ Asp/Dwnlad.asp?ini in e~ l &FILEREF~ &frame~ l

5

6 Sida 2 av 3 Kmmunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifga en knsekvensbeskrivning. Av knsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka eknmiska, rganisatriska ch pedaggiska knsekvenser sm kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att sklinspektinen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kmmunen även bifga följande: l. En beflkningsprgns över kmmunens 16-åringar de kmmande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kmmunala ch fristående gymnasiesklr i kmmunen sm idag erbjuder de sökta prgrammen ch inriktningarna. 3. Uppgift m antalet befintliga utbildningsplatser vid kmmunala respektive fristående gymnasiesklr i kmmunen. 4. Uppgift m vilka prgram ch inriktningar kmmunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016. Om prgram ch inriktningar är fastställda för läsåret 2016/2017, bifga även dessa. 5. Uppgift m vilket elevantal sm är nödvändigt per prgram ch inriktning för att kmmunen ska kunna bedriva utbildningen av gd kvalitet. 6. Uppgift m vilka kmmuner/förbund ni har samverkansavtal med. Sklinspektinens bedömning sklinspektinen ska, enligt 2 kap. 5 skllagen, lämna ett gdkännande m den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för utbildningen ch utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av sklväsendet sm anrdnas av det allmänna i den kmmun där utbildningen ska bedrivas. sklinspektinen ska, m möjligt, fatta samtliga beslut före den l ktber Under juli 2015 kmmer därför sklinspektinen begära in 2015 års slutliga antagningsstatistik till gymnasiesklan. Remissvar Kmmunens remissvar i frm avinscannad kpia på justerat prtkll från beslutande rgan ska vara Sklinspektinen tillhanda senast den 5 maj E-pstadress: Pstadress: Sklinspektinen, Registratr, Bx 23069, Stckhlm. Vänligen ange ansökans Dnr :928 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hs sklinspektinen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Sklinspektinens vägnar Patrik Levin Undervisningsråd Bilaga Ansökan från TherenGruppen AB Kpia till TherenGruppen AB https ://w 3 d3.h uddinge. se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FJLEREF= &frame= l

7

8 Sida l av 14 Ansökan m gdkännande sm huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskla sklinspektinen prövar m sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skllagen {2010:800). Det är sökanden sm ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för den sökta utbildningen. En fullständig ansökan kan kmma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn ch/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga sklenheter kan kmma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid sklinspektinens handläggning inhämtas upplysningar m sökandens eknmiska status hs UC AB. D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m persnuppgiftslagen Ange vilket läsår sklenheten avser att starta 2016 Ange vilken kmmun sklenheten ska vara belägen l Huddinge kmmun sökandens namn {exempel Blaget AB) TherenGruppen AB Organisatinsnummer/persnnummer Organisatinsfrm Aktieblag v sklenhetens namn i Yrkesgymnasiet Huddinge Fullständigt ifylld ansökan med bilagr ska lämnas till sklinspektinen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de persner sm är behöriga firmatecknare för blaget/föreningen/stifte/sen undertecknar ansökan. Om kntaktpersnen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimatin ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifgas till ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifgas till ansökan eller skickas till sk/inspektinen, Bx 23069, stckh/m alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

9 Sida 2 av sökanden ch kntaktpersn O Läsmer Sökandens namn (exempel Blaget AB) 1.1 Uppgifter m sökanden ' IThrenGruppen AB! Organisatinsfrm l Aktieblag vi Organisatinsnummer/persnnummer l ' l Utdelningsadress lsaggböle 115 l Pstnummer ' i Ort!umeå 1.2 Bifga sökandens registeruppgifter Handlingar sm styrker sökndens rättsliga handlingsförmåga ska bifgas ansökan. Senedan vilken handling sm ska bifgas för respektive rganisatinsfrm. Registreringsbeviset sm bifgas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de persner sm står angivna sm firmatecknare sm ckså måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem sm ansöker sm huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett blag till ett annat under pågående handläggning. O Läsmer Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kmmun eller ett landsting har aktier eller andelar i blaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på någt annat sätt. se 2 kap. 6 skllagen. Om detta är fallet, redgör utförligt för - bestämmanderätten i blaget eller föreningen samt kmmunens inflytande i blaget eller föreningen -rsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kmmun eller ett landsting ch en enskild för att verksamheten ska kmma till stånd, samt - vilka särskilda skäl sm finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utfrmning. i-! 1.4 Kntaktpersn Under handläggningstiden kmmer sklinspektinens kntakter att ske med utsedd kntaktpersn. Om kntaktpersnen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimatin ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifgas ansökan. O Infrmatin m förenklad delgivning av beslut https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=77243 S&frame= l

10 Sida 3 av 14 Kntaktpersn E-pstadress Christina Rsenqvist Telefn arbetet : Mbil ' Utdelningsadress Baggböle 115 Pstnummer Ort,Umeå 1.5 Inriktning Ange m sklenheten kmmer att ha någn av nedanstående inriktningar D Waldrf D Knfessinell. Redgör för de knfessinella inslagen i utbildningen. Ange sklenhetskd på den befintliga sklenheten sklenhetskd D Läs mer ' 1.7 Byta namn- gamla namnet Om sklenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. Det nya namnet anges här. 1.8 Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever vid sklenheten fördelat på respektive prgram, inriktning ch årskurs. Natinellt prgram l Bygg ch anläggningsprgrammet vi Inriktning l Husbyggnad vi Åk l Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 6 l :g,2 16 Natinellt prgram l Bygg ch anläggningsprgrammet vi Inriktning l Måleri vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever '5 7 :l ' Natinellt prgram l El- ch energiprgrammet vi Inriktning l Elteknik vi https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=l&fileref=772435&frame=

11 Sida 4 av 14 Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever Natinellt prgram l Vvs- ch fastighetsprgrammet vi Inriktning l Vvs vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 13 '7 Il l! 31 Natinellt prgram r Handels- ch administratinsprgrammet vi Inriktning l Handel ch service vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever '4 :!0! 12 i 6 Natinellt prgram l Hantverksprgrammet vi Inriktning l Frisör vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 16 [13!l Natinellt prgram l Vård- ch msrgsprgrammet vi Inriktning r vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 9 il, ! Natinellt prgram l Industritekniska prgrammet vi Inriktning l Svetsteknik vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever!4 1:4!Q 's Natinellt prgram l Frdns- ch transprtprgrammet vi Inriktning l Persnbil vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 16 :is tl2 i 23 '' ' Infga prgram '!,g Ttalt antal elever vid sklenheten Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kmmer att påverka den nuvarande (eller befintliga) sklenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur lkalen ch speciallkaler kmmer att påverkas/utökas - hur sklenhetens eknmi påverkas - hur antalet lärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kmmer att påverka sk/verksamheten. https://w3d3.huddinge.se/asp/dwn1ad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

12 Sida 5 av 14 'Lkalen där sklan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den mfattning ansökan i innebär. Sklans eknmi kmmer påverkas psitivt då sklan idag har ledig kapacitet att ta emt fler.elever ch samtidigt alla funktiner sm en verksamhet kräver redan på plats. Denna kmmer utökas i den mfattning det behövs för att tillgdse utökningens behv men kmmer ändå innebära ett psitivt. resultat på eknmin. Antalet lärartjänster kmmer utökas då detta är nya prgram sm kräver mer persnal med rätt utbildning. Utökningen kmmer mtsvara den lärartäthet sm anges under punkt 5 ch i enlighet med det antal elever vi sökt utökning för. l övrigt kmmer utökningen innebära psitiva effekter på sklans pedaggiska kncept då prgrammen vi söker är ett bra kmplement till de befintliga ' prgrammen på sklan. 2. Sökta prgram, elevantal ch elevprgns D Läsmer 2.1 Natinella prgram ch inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser Ange vilka natinella prgr m ch inriktningar sm ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår l, 2 ch 3. D Läsmer Natinellt prgram l Barn- ch fritidsprgrammet Inriktning l Fritid ch hälsa Läsår l Åk l 4 Åk2 Åk3 Ttalt Läsår 2 '4 :8 Läsår Natinellt prgram l Barn- ch fritidsprgrammet Inriktning l Pedaggiskt arbete Läsår l Åk l!4 Åk2 Åk3 Ttalt 4 Läsår 2 Läsår 3 '4 4 : 4 :14 '!4 8 i 12 Natinellt prgram l Htell- ch turismprgrammet Inriktning l Htell ch knferens Åk l Åk2 Åk3 '4 ;4!4 i4 l : 4 4 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF= &frame= l

13 Sida 6 av 14 Natinellt prgram l Htell- ch turismprgrammet Inriktning j Turism ch resr vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Läsår 1.4 i: 4 'l ' Läsår 2 4 i!4 '! 8 Läsår 3 4 l '4 l' l :,4 '12 Natinellt prgram 1 vi Inriktning l vi Läsår 1 Läsår 2 Åk1 Åk2 Åk3 Ttalt l' i' l' '0 Läsår 3 l', 'O Infga prgram! l 'l i O ' vi 2.2 Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redvisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt ange vilket år detta inträffar. Fullt utbyggd verksamhet 116! 16 Åk1 Åk z Åk3 Ttalt År l. i 16 l Elevprgns En elevprgns ska sökerställa att sökanden får ett tillräckligt strt elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt ch kntinuerligt. Elevprgnsen kan grundas på en intresseundersökning sm bifgas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter sm visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen ch sklenheten. Om elevprgnsen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genmförd - urvalsmetden - hur många elever/vårdnadshavare sm blivit tillfrågade -vilken infrmatin elev/vårdnadshavare fick m sökanden ch den planerade sklenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick infrmatin m att den planerade sklan är en fristående skla - när intresseundersökningen genmfördes - vilka frågr sm ställdes vid undersökningen - resultatetfrån undersökningen ch hur svaren är fördelade per prgram ch inriktning. D Läs mer Bevprgnsen grundar sig på en intresseundersökning. Intresseundersökningen är bifgad ansökan. Dör finns ckså svaren på frågrna i punktema van. Förutm detta finns m efterfrågas tillgång till ringlistr.samt allt nåmaterial. Den samtalsmall sm använts till undersökningen är bifgad i avsnitt 7.2. Lägg till bilaga https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

14 Sida 7 av Eknmi D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m inhämtning av kreditupplysning D Läsmer 3.1 sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 ch 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redvisning av de intäkter ch kstnader sm påverkas av utökningen. Mms ch sciala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kn kmma in med en budget för hela sklverksamheten alternativt en budget sm endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget sm lämnas in samt hur många elever ch lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- ch resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet med gd kvalitet ch varaktighet. Utgå exempelvis från sklverkets jämförelsetal ch kmmentera eventuella större avvikelser från genmsnittskstnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någn pst i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Söknde följer i sin planering av ny ch befintlig verksamhet de jämförelsetal sm tagits fram av Sklverket. Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex sm lärrtäthet bevakas ch budgetarna innehåller alla pster för att driva en verksamhet med gd kvalitet ch varaktighet. 3.2 Årsredvisning/årsbkslut Bifga den senaste årsredvisningen/årsbkslutet m sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/periderna eller m blagets/föreningens eknmi visar låg likviditet ch/eller sliditet, redgör i förekmmande fall för bakgrunden till detta. Redgör dessutm för hur sökanden ska stärka den eknmiska situatinen. D Läsmer Lägg till bilaga -~ ~ Grundbelpp Redvisa hur sökanden har beräknat kmmunens grundbelpp per natinellt prgram. Belppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Av redgörelsen ska framgå - belppets strlek ch hur det har beräknats - vilka kntakter sm tagits med kmmunen. https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=77243 S&frame= l

15 Sida 8 av 14 D Läsmer Bidragsbelppen beräknas grundat på infrmatin från sklans säteskmmun. Trts att det kan bli enstaka elever från kranskmmuner har endast belppen från säteskmmunen använts. Belppen avser bidragsbelppen för Belppen mtsvarar de belpp sm SCB natinellt tagit fram för de natinella gymnasieprgrammen i fråga. ' i 3.4 Lån/ägartillsktt/aktieägartillsktt samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillsktt/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkm med nedanstående uppgifter. Lån- Styrk psten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belpp sm kan/kmmer att lånas ut. D Lösmer Aktieägartillsktt/ägartillsktt- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna pst ch styrkas med aktuellt intyg sm är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kntutdrag, årsredvisning eller liknande sm visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medel sm finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk psten med till exempel sökandens senaste årsredvisning ch förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redvisas. Ange i så fall vad psten mfattar ch med vilket belpp. Om detfinns utbetalningar/kstnader sm kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belpp ch var de återfinns i budgeten. Tillsktt av medel sm inte mfattas av lån/ägartillsktt/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg ch kntutdrag från privatpersn, spnsravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. D Läs mer 3.6 Likviditetsbudget ch resultatbudget Inkm med en likviditetsbudget ch resultatbudget för läsår 1, 2 ch 3. Utgå från sklinspektinens budgetmall nedan. Observera att angivna kstnader läsår 1 bör överensstämma med ttala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. D Läsmer Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

16 Sida 9 av 14 Kmmunalt bidrag Kmmunalt bidrag, gymnasieskla gymnasieskla Lån övriga intäkter Aktieägartillsktt/ ägartillsktt Finansiering med egna medel Annan finansiering Övriga inbetalningar Summa inbetalningar Summa kstnader Utbetalningar Persnal sklledning Kstnader Persnal sklledning Lärare gymnasieskla Lärare gymnasieskla! '! ; ' övrig persnal Administratin Rekrytering Övrig persnal Administratin Rekrytering Frtbildning 9936 Frtbildning Lkaler/Utrustning Lkalkstnad Kstnader för speciallkaler Möbler Lkaler/Utrustning Lkalkstnad Kstnader för speciallkaler Datrer Kntrsutrustning/ förbrukningsinventarier Telefn, kpiatr mm Lärmedel Kntrsutrustning/ förbrukningsinventarier Lärmedel Litteratur/utrustning/!70000 Litteratur/utrustning/ sklbiblitek (ink sklbiblitek (ink prgramvarr, licenser) prgramvarr, licenser) 6vrigt Övrigt Infrmatin ch Infrmatin ch annnsering annnsering i Elevhälsa Elevhälsa ' sklmåltider! sklmåltider ; : studieresr!11200 studieresr j22400 :33600 Försäkringar 1600 Försäkringar! studie- ch studie- ch : https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

17 Sida 10 av 14 yrkesvägledning yrkesvägledning APL-handledning APL -handledning :,4800 '', Övriga kstnader Finansiella pster Räntr Amrteringar Övriga kstnader Finansiella pster Räntr Avskrivningar Möbler l; Datrer : Telefn, kpiatr mm Summa utbetalningar Summa kstnader Över /undersktt Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 ch blaget/föreningen inte har ett eget kapital sm täcker förlusten, redvisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redvisa när verksamheten beräknas generera sm lägst ett nllresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 4. Lkaler D Läsmer 4.1 Lkaler Redgör för m lkalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samtför hela sklenheten ch sklans adress. D Läsmer l Lkalerna behöver inte förändras i någn större mån till följd av den tilltänkta utökningen. Det är snarare i iutbildningsmaterial/ev. utrustning sm behövs investeras i vilket finns med i utökningens budget. Ytan :för utökningen i m2 är därmed O. Befintliga lkaler har ytan: 1700 m2 Adressen är: regulatrvägen 21, '14149 Huddinge 4.2 Speciallkaler Redgör för tillgången till speciallkaler för de prgram sm utökningen avser. Ange m sökanden hyr speciallkaler externt eller m dessa inryms inm den befintliga sklenheten. Redgör för speciallkaler för nedanstående ämnen Idrtt ch hälsa https://w3d3.huddinge.se/asp/dwn1ad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

18 Sida Il av 14 Ansökan avser endast en utökning av sklans verksamhet. Utökningen kmmer rymmas inm existerande idrttslkaler sm redan hyrs. Därmed behöver inga nya lkaler hyras utan tidsbkningen utökas. Naturvetenskapliga ämnen j ej aktuellt för de sökta prgrammen Speciallkaler ch utrustning för respektive sökt yrkesprgram Utökningen ryms inm befintliga lkaler ch special lkaler. Prgrammen är av karaktären att det blir mer en fråga m utrustning hellre än en speciallkal när det gäller de sökta prgrammen. s. sklenhetens ledning ch persnal D Läs mer 5.1 Rektr 0 För ledning v sklenheten ska det finnas en rektr. sökanden hr en rektr sm genm utbildning ch erfrenhet har pedaggisk insikt enligt 2 kap. 11 skllagen. 5.2 Lärare- behörighetskrav För undervisning i gymnasiesklan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den sm har legitimatin sm lärare ch är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. 0 sökanden för gymnasiesklan kmmer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 ch skllagen. 5.3 Antal lärare Ange beräknat antal lärare i gymnasiesklan uttryckt i antal persner ch antal heltidstjänster för bride sökt utökning ch för hela sklenheten. Lämna även en redgörelse för hur lärarresurserna ska rganiseras på sklan. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) iställetför kmmatecken {4,5). D Läsmer Utökning Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal persner heltids- persner heltids- persner heltids- persner heltidstjänster tjänster tjänster tjänster 2 '1.5! i4 4.4 l! '4.4 l '6 '' Antal elever per lärare, läsår l Antal elever per lärare, läsår Antal elever per lärare, läsår Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

19 Sida 12 av 14 Hela sklenheten Läsår l Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal persner heltids- persner heltids- persner heltids- persner heltidstjänster tjänster tjänster tjänster i [18 16! [20 i [17.5 [[20 :[17.5 Lämna en redgörelse för hur lärarresurserna ska rganiseras på sklan. När det göller utökningen så kmmer persnal med rätt spetskmpetens anställas för att säkerställa att eleverna får det för prgrammet uppsatta kunskapsmålen i de prgramspecifika ämnena. Tjänster i :övriga ämnen såsm gymnasiegemensamma ämnen t ex sm ingår i prgammet kmmer utökas i 'enlighet med behvet sm följt av ökat elevintag. Förutm detta har sklan utökat elevhälsanför ;utökningen ch även APL-samrdning sm är en viktig funktin på sk/n. 5.4 Övrig persnal Om sökanden angett övrig persnal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken persnal sm avses. 6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ch gymnasial lä rlingsutbild ni ng Om sökanden avser att utöka gymnasiesklan/gymnasiesärsk/a med yrkesprgram ch inte har beslut m gdkännande för någt yrkesprgram sedan tidigare ska sökanden besvara avsnitt rörande Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ch gymnasiallärlingsutbildning. D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m APL utmlands 6.1 Gymnasiallärlingsutbildning D Sökanden avser att erbjuda gymnasiallärlingsutbildning. Om sökanden avser att erbjuda gymnasiallärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen. 6.2 Omfattning av APL Ange antal veckr sm kmmer att förläggas till APL på respektive prgram/inriktning. Prgram Inriktning Veckr l v[[ v[ Infga prgram https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

20 Sida 13 av säkerställande av APL-platser Redgör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL -platser på utbildningen. 6.4 Lkalt prgramråd D sklenheten kmmer för yrkesprgrammen att upprätta ett eller flera fkala prgramråd för samverkan mellan skla ch arbetsliv enligt l kap. 8 gymnasieförrdningen. 6.5 Handledare Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL -platsen. Av beskrivningen ska framgå - hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren sm utses har nödvändig kunskap ch erfarenhet för uppdraget ch även i övrigt bedöms vara lämplig. 6.6 Bedömning ch betygsättning Redgör för sökandens rutiner för bedömning ch betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. Av beskrivningen ska framgå - vem sm ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna -hur eleverna infrmeras m det centrala innehålfet i kursmålen -hur det säkerställs att de mment sm ska genmföras på APL -platsen kppfas till kursmåfen. l 6. 7 Lärlingsutbildning- utbildningskntrakt Om gymnasiesklan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redgör för hur utbildningskntraktet kmmer att utfrmas alternativt bifga ett exempel på utbildningskntrakt Lägg till bilaga 7. Övrigt 7.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar sm sökanden önskar framhålla anges här. 7.2 Övriga bilagr https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=l

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer