Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen AB m gdkännande sm huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskla vid Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kmmun, Dnr :928 Förslag till beslut Nämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB m att utöka verksamheten på Yrkesgymnasiet Huddinge med följande natinella prgram; 1. Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete 2. Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr Sammanfattning ThrenGruppen AB har hs sklinspektinen ansökt m att till sklstart 2016 få utöka sin verksamhet på Yrkesgymnasiet Huddinge med de natinella prgrammen Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete, ch Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr. I ansökan framgår att Yrkesgymnasiet Huddinge hppas varje år kunna anta fyra elever till respektive prgram ch inriktning. Elevantalet baseras på en intresseundersökning sm genmförts under nvember januari Intresseundersökningen visar på ett intresse är någt större än det tänkta elevantaget på fyra elever per inriktning ch läsår. Med hänvisning till söktryck till Sågbäcksgymnasiets mtsvarande prgram ch inriktningar, det allmänt låga intresset för yrkesprgram samt till det rådande utbudet av de aktuella prgrammen i grannkmmunerna föreslår förvaltningen att Gymnasienämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB. Beskrivning av ärendet Staten ställer vissa krav på fristående gymnasiesklr sm ansöker m rätt till bidrag ch statlig tillsyn. Sklinspektinen handlägger dessa ansökningar. POSTADRESS Barn- ch utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietrget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) Kmmuner sm kan antas bli berörda av en etablering får yttra sig till Sklinspektinen. I yttrandet ska kmmunen, m man avstyrker, framföra m en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för sklväsendet i kmmunen där den fristående sklan är belägen. Bedömningen ska avse förhållanden på lång sikt. Strleken på kmmunens gymnasierganisatin ska ckså vägas in. Enligt den bedömningspraxis sm blivit nrm inm Sklinspektinen måste det finnas utmrdentliga starka skäl m starten av de fristående gymnasieskla ska kunna förhindras. Förvaltningens ställningstagande sker utifrån detta faktum. Förvaltningens synpunkter ThrenGruppen AB driver för närvarande Yrkesgymnasiet Huddinge. Sklan erbjuder Handels- ch administratinsprgrammet, Bygg- ch anläggningsprgrammet, El- ch energiprgrammet, Frdns- ch transprtprgrammet, Hantverksprgrammet, Vård- ch msrgsprgrammet, ch VVS- ch fastighetsprgrammet. Huvudmannen har hs sklinspektinen ansökt m att få utöka sin verksamhet på Yrkesgymnasiet Huddinge med ytterligare två natinella prgram; Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr I ansökan framgår att Yrkesgymnasiet Huddinge hppas varje år kunna anta fyra elever till respektive prgram ch inriktning. Elevantalet baseras på en intresseundersökning sm genmförts under nvember 2014 januari Undersökningen visar på ett intresse strax över det tänkta elevantaget per läsår. Sågbäcksgymnasiet erbjuder båda de natinella prgrammen med de inriktningar sm ansökan från ThrenGruppen AB avser. Efter antagningsprcessen 2014/2015 fanns vid läsårsstart lediga platser kvar på BF-prgrammet ch HT-prgrammet för de aktuella inriktningarna på Sågbäcksgymnasiet. De första söksiffrrna för årets antagning visar att endast 10 % av de sm har sökt BF-prgrammet inriktning fritid ch hälsa på Sågbäcksgymnasiet har valt det sm sitt förstahandsval. Mtsvarande siffra för inriktning pedaggiskt arbete är 25 %. Av de sökande till HT-prgrammet på Sågbäcksgymnasiet har 35 % valt det sm sitt förstahandsval. De aktuella prgrammen ch inriktningarna erbjuds i flera av Huddinge kmmuns grannkmmuner, både hs fristående- ch kmmunala gymnasiesklr. BF-prgrammet med en eller båda aktuella inriktningar finns

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) bland annat i Btkyrka kmmun, Haninge kmmun ch Stckhlms stad. HT-prgrammet med en eller båda aktuella inriktningar erbjuds bland annat i Stckhlms stad ch på Stckhlms praktiska gymnasium Liljehlmen. Under hösten 2014 presenterade Sklverket nya uppgifter sm visar att det är frtsatt få elever i åk 1 sm går yrkesprgram ch att det skett en minskning med 1,2 % från föregående läsår. Från 2008 har andelen elever sm går åk 1 på ett yrkesprgram minskat från 37 % till 27 %. 1 Det är mt denna bakgrund sm förvaltningen föreslår att Gymnasienämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB m ett utökat prgramutbud på Yrkesgymnasiet Huddinge. Jukka Kuusist Utbildningschef P Jakim Graffner Gymnasiechef Bilagr Ansökan m gdkännande sm huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskla Rapprt Intresseundersökning Beslutet delges Sklinspektinen Akten 1

4 Sida l av 3 Harriet Stenis Re g istratar ha huddi nge.se HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- ch utbildningsförvaltningen sekretariatet Frän: Pstlåda-Huddinge kmmun (Registratr) Skickat: den 12 februari :43 Till: Pstläda-BUF Barn- ch utbildningsförvaltn (Registratr) Ämne: VB: Remiss frän sklinspektinen Ansökan 2015:928 Hej, Den här handlingen har kmmit till kmmunens fficiella e-pstlåda ch sänds till dig/er för åtgärd. Med vänliga hälsningar Registratr Kmmunstyrelsens kansli Frän: Patrik Levin Skickat: den 12 februari :10 Till: Pstlåda-Huddinge kmmun (Registratr); Kpia: Ämne: Remiss frän sklinspektinen Ansökan 2015:928 Remiss Berörda kmmuner ( 1) Dnr :928 Remiss från sklinspektinen TherenGruppen AB har hs sklinspektinen ansökt m gdkännande sm huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskla vid Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kmmun fr..m. läsåret 2016/2017. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skllagen (2010:800). Både lägeskmmunens ch närliggande kmmuners yttranden är viktiga underlag för att sklinspektinen ska kmma bedöma m en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av sklväsendet sm anrdnas av det allmänna (kmmunal verksamhet). https :/ /w3 d3. huddinge. se/ Asp/Dwnlad.asp?ini in e~ l &FILEREF~ &frame~ l

5

6 Sida 2 av 3 Kmmunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifga en knsekvensbeskrivning. Av knsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka eknmiska, rganisatriska ch pedaggiska knsekvenser sm kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att sklinspektinen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kmmunen även bifga följande: l. En beflkningsprgns över kmmunens 16-åringar de kmmande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kmmunala ch fristående gymnasiesklr i kmmunen sm idag erbjuder de sökta prgrammen ch inriktningarna. 3. Uppgift m antalet befintliga utbildningsplatser vid kmmunala respektive fristående gymnasiesklr i kmmunen. 4. Uppgift m vilka prgram ch inriktningar kmmunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016. Om prgram ch inriktningar är fastställda för läsåret 2016/2017, bifga även dessa. 5. Uppgift m vilket elevantal sm är nödvändigt per prgram ch inriktning för att kmmunen ska kunna bedriva utbildningen av gd kvalitet. 6. Uppgift m vilka kmmuner/förbund ni har samverkansavtal med. Sklinspektinens bedömning sklinspektinen ska, enligt 2 kap. 5 skllagen, lämna ett gdkännande m den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för utbildningen ch utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av sklväsendet sm anrdnas av det allmänna i den kmmun där utbildningen ska bedrivas. sklinspektinen ska, m möjligt, fatta samtliga beslut före den l ktber Under juli 2015 kmmer därför sklinspektinen begära in 2015 års slutliga antagningsstatistik till gymnasiesklan. Remissvar Kmmunens remissvar i frm avinscannad kpia på justerat prtkll från beslutande rgan ska vara Sklinspektinen tillhanda senast den 5 maj E-pstadress: Pstadress: Sklinspektinen, Registratr, Bx 23069, Stckhlm. Vänligen ange ansökans Dnr :928 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hs sklinspektinen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Sklinspektinens vägnar Patrik Levin Undervisningsråd Bilaga Ansökan från TherenGruppen AB Kpia till TherenGruppen AB https ://w 3 d3.h uddinge. se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FJLEREF= &frame= l

7

8 Sida l av 14 Ansökan m gdkännande sm huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskla sklinspektinen prövar m sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skllagen {2010:800). Det är sökanden sm ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för den sökta utbildningen. En fullständig ansökan kan kmma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn ch/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga sklenheter kan kmma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid sklinspektinens handläggning inhämtas upplysningar m sökandens eknmiska status hs UC AB. D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m persnuppgiftslagen Ange vilket läsår sklenheten avser att starta 2016 Ange vilken kmmun sklenheten ska vara belägen l Huddinge kmmun sökandens namn {exempel Blaget AB) TherenGruppen AB Organisatinsnummer/persnnummer Organisatinsfrm Aktieblag v sklenhetens namn i Yrkesgymnasiet Huddinge Fullständigt ifylld ansökan med bilagr ska lämnas till sklinspektinen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de persner sm är behöriga firmatecknare för blaget/föreningen/stifte/sen undertecknar ansökan. Om kntaktpersnen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimatin ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifgas till ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifgas till ansökan eller skickas till sk/inspektinen, Bx 23069, stckh/m alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

9 Sida 2 av sökanden ch kntaktpersn O Läsmer Sökandens namn (exempel Blaget AB) 1.1 Uppgifter m sökanden ' IThrenGruppen AB! Organisatinsfrm l Aktieblag vi Organisatinsnummer/persnnummer l ' l Utdelningsadress lsaggböle 115 l Pstnummer ' i Ort!umeå 1.2 Bifga sökandens registeruppgifter Handlingar sm styrker sökndens rättsliga handlingsförmåga ska bifgas ansökan. Senedan vilken handling sm ska bifgas för respektive rganisatinsfrm. Registreringsbeviset sm bifgas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de persner sm står angivna sm firmatecknare sm ckså måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem sm ansöker sm huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett blag till ett annat under pågående handläggning. O Läsmer Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kmmun eller ett landsting har aktier eller andelar i blaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på någt annat sätt. se 2 kap. 6 skllagen. Om detta är fallet, redgör utförligt för - bestämmanderätten i blaget eller föreningen samt kmmunens inflytande i blaget eller föreningen -rsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kmmun eller ett landsting ch en enskild för att verksamheten ska kmma till stånd, samt - vilka särskilda skäl sm finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utfrmning. i-! 1.4 Kntaktpersn Under handläggningstiden kmmer sklinspektinens kntakter att ske med utsedd kntaktpersn. Om kntaktpersnen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimatin ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifgas ansökan. O Infrmatin m förenklad delgivning av beslut https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=77243 S&frame= l

10 Sida 3 av 14 Kntaktpersn E-pstadress Christina Rsenqvist Telefn arbetet : Mbil ' Utdelningsadress Baggböle 115 Pstnummer Ort,Umeå 1.5 Inriktning Ange m sklenheten kmmer att ha någn av nedanstående inriktningar D Waldrf D Knfessinell. Redgör för de knfessinella inslagen i utbildningen. Ange sklenhetskd på den befintliga sklenheten sklenhetskd D Läs mer ' 1.7 Byta namn- gamla namnet Om sklenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. Det nya namnet anges här. 1.8 Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever vid sklenheten fördelat på respektive prgram, inriktning ch årskurs. Natinellt prgram l Bygg ch anläggningsprgrammet vi Inriktning l Husbyggnad vi Åk l Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 6 l :g,2 16 Natinellt prgram l Bygg ch anläggningsprgrammet vi Inriktning l Måleri vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever '5 7 :l ' Natinellt prgram l El- ch energiprgrammet vi Inriktning l Elteknik vi https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=l&fileref=772435&frame=

11 Sida 4 av 14 Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever Natinellt prgram l Vvs- ch fastighetsprgrammet vi Inriktning l Vvs vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 13 '7 Il l! 31 Natinellt prgram r Handels- ch administratinsprgrammet vi Inriktning l Handel ch service vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever '4 :!0! 12 i 6 Natinellt prgram l Hantverksprgrammet vi Inriktning l Frisör vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 16 [13!l Natinellt prgram l Vård- ch msrgsprgrammet vi Inriktning r vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 9 il, ! Natinellt prgram l Industritekniska prgrammet vi Inriktning l Svetsteknik vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever!4 1:4!Q 's Natinellt prgram l Frdns- ch transprtprgrammet vi Inriktning l Persnbil vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 16 :is tl2 i 23 '' ' Infga prgram '!,g Ttalt antal elever vid sklenheten Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kmmer att påverka den nuvarande (eller befintliga) sklenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur lkalen ch speciallkaler kmmer att påverkas/utökas - hur sklenhetens eknmi påverkas - hur antalet lärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kmmer att påverka sk/verksamheten. https://w3d3.huddinge.se/asp/dwn1ad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

12 Sida 5 av 14 'Lkalen där sklan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den mfattning ansökan i innebär. Sklans eknmi kmmer påverkas psitivt då sklan idag har ledig kapacitet att ta emt fler.elever ch samtidigt alla funktiner sm en verksamhet kräver redan på plats. Denna kmmer utökas i den mfattning det behövs för att tillgdse utökningens behv men kmmer ändå innebära ett psitivt. resultat på eknmin. Antalet lärartjänster kmmer utökas då detta är nya prgram sm kräver mer persnal med rätt utbildning. Utökningen kmmer mtsvara den lärartäthet sm anges under punkt 5 ch i enlighet med det antal elever vi sökt utökning för. l övrigt kmmer utökningen innebära psitiva effekter på sklans pedaggiska kncept då prgrammen vi söker är ett bra kmplement till de befintliga ' prgrammen på sklan. 2. Sökta prgram, elevantal ch elevprgns D Läsmer 2.1 Natinella prgram ch inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser Ange vilka natinella prgr m ch inriktningar sm ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår l, 2 ch 3. D Läsmer Natinellt prgram l Barn- ch fritidsprgrammet Inriktning l Fritid ch hälsa Läsår l Åk l 4 Åk2 Åk3 Ttalt Läsår 2 '4 :8 Läsår Natinellt prgram l Barn- ch fritidsprgrammet Inriktning l Pedaggiskt arbete Läsår l Åk l!4 Åk2 Åk3 Ttalt 4 Läsår 2 Läsår 3 '4 4 : 4 :14 '!4 8 i 12 Natinellt prgram l Htell- ch turismprgrammet Inriktning l Htell ch knferens Åk l Åk2 Åk3 '4 ;4!4 i4 l : 4 4 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF= &frame= l

13 Sida 6 av 14 Natinellt prgram l Htell- ch turismprgrammet Inriktning j Turism ch resr vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Läsår 1.4 i: 4 'l ' Läsår 2 4 i!4 '! 8 Läsår 3 4 l '4 l' l :,4 '12 Natinellt prgram 1 vi Inriktning l vi Läsår 1 Läsår 2 Åk1 Åk2 Åk3 Ttalt l' i' l' '0 Läsår 3 l', 'O Infga prgram! l 'l i O ' vi 2.2 Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redvisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt ange vilket år detta inträffar. Fullt utbyggd verksamhet 116! 16 Åk1 Åk z Åk3 Ttalt År l. i 16 l Elevprgns En elevprgns ska sökerställa att sökanden får ett tillräckligt strt elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt ch kntinuerligt. Elevprgnsen kan grundas på en intresseundersökning sm bifgas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter sm visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen ch sklenheten. Om elevprgnsen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genmförd - urvalsmetden - hur många elever/vårdnadshavare sm blivit tillfrågade -vilken infrmatin elev/vårdnadshavare fick m sökanden ch den planerade sklenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick infrmatin m att den planerade sklan är en fristående skla - när intresseundersökningen genmfördes - vilka frågr sm ställdes vid undersökningen - resultatetfrån undersökningen ch hur svaren är fördelade per prgram ch inriktning. D Läs mer Bevprgnsen grundar sig på en intresseundersökning. Intresseundersökningen är bifgad ansökan. Dör finns ckså svaren på frågrna i punktema van. Förutm detta finns m efterfrågas tillgång till ringlistr.samt allt nåmaterial. Den samtalsmall sm använts till undersökningen är bifgad i avsnitt 7.2. Lägg till bilaga https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

14 Sida 7 av Eknmi D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m inhämtning av kreditupplysning D Läsmer 3.1 sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 ch 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redvisning av de intäkter ch kstnader sm påverkas av utökningen. Mms ch sciala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kn kmma in med en budget för hela sklverksamheten alternativt en budget sm endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget sm lämnas in samt hur många elever ch lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- ch resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet med gd kvalitet ch varaktighet. Utgå exempelvis från sklverkets jämförelsetal ch kmmentera eventuella större avvikelser från genmsnittskstnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någn pst i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Söknde följer i sin planering av ny ch befintlig verksamhet de jämförelsetal sm tagits fram av Sklverket. Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex sm lärrtäthet bevakas ch budgetarna innehåller alla pster för att driva en verksamhet med gd kvalitet ch varaktighet. 3.2 Årsredvisning/årsbkslut Bifga den senaste årsredvisningen/årsbkslutet m sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/periderna eller m blagets/föreningens eknmi visar låg likviditet ch/eller sliditet, redgör i förekmmande fall för bakgrunden till detta. Redgör dessutm för hur sökanden ska stärka den eknmiska situatinen. D Läsmer Lägg till bilaga -~ ~ Grundbelpp Redvisa hur sökanden har beräknat kmmunens grundbelpp per natinellt prgram. Belppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Av redgörelsen ska framgå - belppets strlek ch hur det har beräknats - vilka kntakter sm tagits med kmmunen. https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=77243 S&frame= l

15 Sida 8 av 14 D Läsmer Bidragsbelppen beräknas grundat på infrmatin från sklans säteskmmun. Trts att det kan bli enstaka elever från kranskmmuner har endast belppen från säteskmmunen använts. Belppen avser bidragsbelppen för Belppen mtsvarar de belpp sm SCB natinellt tagit fram för de natinella gymnasieprgrammen i fråga. ' i 3.4 Lån/ägartillsktt/aktieägartillsktt samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillsktt/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkm med nedanstående uppgifter. Lån- Styrk psten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belpp sm kan/kmmer att lånas ut. D Lösmer Aktieägartillsktt/ägartillsktt- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna pst ch styrkas med aktuellt intyg sm är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kntutdrag, årsredvisning eller liknande sm visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medel sm finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk psten med till exempel sökandens senaste årsredvisning ch förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redvisas. Ange i så fall vad psten mfattar ch med vilket belpp. Om detfinns utbetalningar/kstnader sm kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belpp ch var de återfinns i budgeten. Tillsktt av medel sm inte mfattas av lån/ägartillsktt/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg ch kntutdrag från privatpersn, spnsravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. D Läs mer 3.6 Likviditetsbudget ch resultatbudget Inkm med en likviditetsbudget ch resultatbudget för läsår 1, 2 ch 3. Utgå från sklinspektinens budgetmall nedan. Observera att angivna kstnader läsår 1 bör överensstämma med ttala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. D Läsmer Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

16 Sida 9 av 14 Kmmunalt bidrag Kmmunalt bidrag, gymnasieskla gymnasieskla Lån övriga intäkter Aktieägartillsktt/ ägartillsktt Finansiering med egna medel Annan finansiering Övriga inbetalningar Summa inbetalningar Summa kstnader Utbetalningar Persnal sklledning Kstnader Persnal sklledning Lärare gymnasieskla Lärare gymnasieskla! '! ; ' övrig persnal Administratin Rekrytering Övrig persnal Administratin Rekrytering Frtbildning 9936 Frtbildning Lkaler/Utrustning Lkalkstnad Kstnader för speciallkaler Möbler Lkaler/Utrustning Lkalkstnad Kstnader för speciallkaler Datrer Kntrsutrustning/ förbrukningsinventarier Telefn, kpiatr mm Lärmedel Kntrsutrustning/ förbrukningsinventarier Lärmedel Litteratur/utrustning/!70000 Litteratur/utrustning/ sklbiblitek (ink sklbiblitek (ink prgramvarr, licenser) prgramvarr, licenser) 6vrigt Övrigt Infrmatin ch Infrmatin ch annnsering annnsering i Elevhälsa Elevhälsa ' sklmåltider! sklmåltider ; : studieresr!11200 studieresr j22400 :33600 Försäkringar 1600 Försäkringar! studie- ch studie- ch : https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

17 Sida 10 av 14 yrkesvägledning yrkesvägledning APL-handledning APL -handledning :,4800 '', Övriga kstnader Finansiella pster Räntr Amrteringar Övriga kstnader Finansiella pster Räntr Avskrivningar Möbler l; Datrer : Telefn, kpiatr mm Summa utbetalningar Summa kstnader Över /undersktt Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 ch blaget/föreningen inte har ett eget kapital sm täcker förlusten, redvisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redvisa när verksamheten beräknas generera sm lägst ett nllresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 4. Lkaler D Läsmer 4.1 Lkaler Redgör för m lkalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samtför hela sklenheten ch sklans adress. D Läsmer l Lkalerna behöver inte förändras i någn större mån till följd av den tilltänkta utökningen. Det är snarare i iutbildningsmaterial/ev. utrustning sm behövs investeras i vilket finns med i utökningens budget. Ytan :för utökningen i m2 är därmed O. Befintliga lkaler har ytan: 1700 m2 Adressen är: regulatrvägen 21, '14149 Huddinge 4.2 Speciallkaler Redgör för tillgången till speciallkaler för de prgram sm utökningen avser. Ange m sökanden hyr speciallkaler externt eller m dessa inryms inm den befintliga sklenheten. Redgör för speciallkaler för nedanstående ämnen Idrtt ch hälsa https://w3d3.huddinge.se/asp/dwn1ad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

18 Sida Il av 14 Ansökan avser endast en utökning av sklans verksamhet. Utökningen kmmer rymmas inm existerande idrttslkaler sm redan hyrs. Därmed behöver inga nya lkaler hyras utan tidsbkningen utökas. Naturvetenskapliga ämnen j ej aktuellt för de sökta prgrammen Speciallkaler ch utrustning för respektive sökt yrkesprgram Utökningen ryms inm befintliga lkaler ch special lkaler. Prgrammen är av karaktären att det blir mer en fråga m utrustning hellre än en speciallkal när det gäller de sökta prgrammen. s. sklenhetens ledning ch persnal D Läs mer 5.1 Rektr 0 För ledning v sklenheten ska det finnas en rektr. sökanden hr en rektr sm genm utbildning ch erfrenhet har pedaggisk insikt enligt 2 kap. 11 skllagen. 5.2 Lärare- behörighetskrav För undervisning i gymnasiesklan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den sm har legitimatin sm lärare ch är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. 0 sökanden för gymnasiesklan kmmer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 ch skllagen. 5.3 Antal lärare Ange beräknat antal lärare i gymnasiesklan uttryckt i antal persner ch antal heltidstjänster för bride sökt utökning ch för hela sklenheten. Lämna även en redgörelse för hur lärarresurserna ska rganiseras på sklan. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) iställetför kmmatecken {4,5). D Läsmer Utökning Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal persner heltids- persner heltids- persner heltids- persner heltidstjänster tjänster tjänster tjänster 2 '1.5! i4 4.4 l! '4.4 l '6 '' Antal elever per lärare, läsår l Antal elever per lärare, läsår Antal elever per lärare, läsår Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

19 Sida 12 av 14 Hela sklenheten Läsår l Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal persner heltids- persner heltids- persner heltids- persner heltidstjänster tjänster tjänster tjänster i [18 16! [20 i [17.5 [[20 :[17.5 Lämna en redgörelse för hur lärarresurserna ska rganiseras på sklan. När det göller utökningen så kmmer persnal med rätt spetskmpetens anställas för att säkerställa att eleverna får det för prgrammet uppsatta kunskapsmålen i de prgramspecifika ämnena. Tjänster i :övriga ämnen såsm gymnasiegemensamma ämnen t ex sm ingår i prgammet kmmer utökas i 'enlighet med behvet sm följt av ökat elevintag. Förutm detta har sklan utökat elevhälsanför ;utökningen ch även APL-samrdning sm är en viktig funktin på sk/n. 5.4 Övrig persnal Om sökanden angett övrig persnal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken persnal sm avses. 6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ch gymnasial lä rlingsutbild ni ng Om sökanden avser att utöka gymnasiesklan/gymnasiesärsk/a med yrkesprgram ch inte har beslut m gdkännande för någt yrkesprgram sedan tidigare ska sökanden besvara avsnitt rörande Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ch gymnasiallärlingsutbildning. D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m APL utmlands 6.1 Gymnasiallärlingsutbildning D Sökanden avser att erbjuda gymnasiallärlingsutbildning. Om sökanden avser att erbjuda gymnasiallärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen. 6.2 Omfattning av APL Ange antal veckr sm kmmer att förläggas till APL på respektive prgram/inriktning. Prgram Inriktning Veckr l v[[ v[ Infga prgram https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

20 Sida 13 av säkerställande av APL-platser Redgör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL -platser på utbildningen. 6.4 Lkalt prgramråd D sklenheten kmmer för yrkesprgrammen att upprätta ett eller flera fkala prgramråd för samverkan mellan skla ch arbetsliv enligt l kap. 8 gymnasieförrdningen. 6.5 Handledare Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL -platsen. Av beskrivningen ska framgå - hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren sm utses har nödvändig kunskap ch erfarenhet för uppdraget ch även i övrigt bedöms vara lämplig. 6.6 Bedömning ch betygsättning Redgör för sökandens rutiner för bedömning ch betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. Av beskrivningen ska framgå - vem sm ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna -hur eleverna infrmeras m det centrala innehålfet i kursmålen -hur det säkerställs att de mment sm ska genmföras på APL -platsen kppfas till kursmåfen. l 6. 7 Lärlingsutbildning- utbildningskntrakt Om gymnasiesklan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redgör för hur utbildningskntraktet kmmer att utfrmas alternativt bifga ett exempel på utbildningskntrakt Lägg till bilaga 7. Övrigt 7.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar sm sökanden önskar framhålla anges här. 7.2 Övriga bilagr https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=l

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer