Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen AB m gdkännande sm huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskla vid Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kmmun, Dnr :928 Förslag till beslut Nämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB m att utöka verksamheten på Yrkesgymnasiet Huddinge med följande natinella prgram; 1. Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete 2. Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr Sammanfattning ThrenGruppen AB har hs sklinspektinen ansökt m att till sklstart 2016 få utöka sin verksamhet på Yrkesgymnasiet Huddinge med de natinella prgrammen Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete, ch Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr. I ansökan framgår att Yrkesgymnasiet Huddinge hppas varje år kunna anta fyra elever till respektive prgram ch inriktning. Elevantalet baseras på en intresseundersökning sm genmförts under nvember januari Intresseundersökningen visar på ett intresse är någt större än det tänkta elevantaget på fyra elever per inriktning ch läsår. Med hänvisning till söktryck till Sågbäcksgymnasiets mtsvarande prgram ch inriktningar, det allmänt låga intresset för yrkesprgram samt till det rådande utbudet av de aktuella prgrammen i grannkmmunerna föreslår förvaltningen att Gymnasienämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB. Beskrivning av ärendet Staten ställer vissa krav på fristående gymnasiesklr sm ansöker m rätt till bidrag ch statlig tillsyn. Sklinspektinen handlägger dessa ansökningar. POSTADRESS Barn- ch utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietrget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) Kmmuner sm kan antas bli berörda av en etablering får yttra sig till Sklinspektinen. I yttrandet ska kmmunen, m man avstyrker, framföra m en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för sklväsendet i kmmunen där den fristående sklan är belägen. Bedömningen ska avse förhållanden på lång sikt. Strleken på kmmunens gymnasierganisatin ska ckså vägas in. Enligt den bedömningspraxis sm blivit nrm inm Sklinspektinen måste det finnas utmrdentliga starka skäl m starten av de fristående gymnasieskla ska kunna förhindras. Förvaltningens ställningstagande sker utifrån detta faktum. Förvaltningens synpunkter ThrenGruppen AB driver för närvarande Yrkesgymnasiet Huddinge. Sklan erbjuder Handels- ch administratinsprgrammet, Bygg- ch anläggningsprgrammet, El- ch energiprgrammet, Frdns- ch transprtprgrammet, Hantverksprgrammet, Vård- ch msrgsprgrammet, ch VVS- ch fastighetsprgrammet. Huvudmannen har hs sklinspektinen ansökt m att få utöka sin verksamhet på Yrkesgymnasiet Huddinge med ytterligare två natinella prgram; Barn- ch fritidsprgrammet, inriktningar fritid ch hälsa ch pedaggiskt arbete Htell- ch turismprgrammet, inriktningar htell ch knferens ch turism ch resr I ansökan framgår att Yrkesgymnasiet Huddinge hppas varje år kunna anta fyra elever till respektive prgram ch inriktning. Elevantalet baseras på en intresseundersökning sm genmförts under nvember 2014 januari Undersökningen visar på ett intresse strax över det tänkta elevantaget per läsår. Sågbäcksgymnasiet erbjuder båda de natinella prgrammen med de inriktningar sm ansökan från ThrenGruppen AB avser. Efter antagningsprcessen 2014/2015 fanns vid läsårsstart lediga platser kvar på BF-prgrammet ch HT-prgrammet för de aktuella inriktningarna på Sågbäcksgymnasiet. De första söksiffrrna för årets antagning visar att endast 10 % av de sm har sökt BF-prgrammet inriktning fritid ch hälsa på Sågbäcksgymnasiet har valt det sm sitt förstahandsval. Mtsvarande siffra för inriktning pedaggiskt arbete är 25 %. Av de sökande till HT-prgrammet på Sågbäcksgymnasiet har 35 % valt det sm sitt förstahandsval. De aktuella prgrammen ch inriktningarna erbjuds i flera av Huddinge kmmuns grannkmmuner, både hs fristående- ch kmmunala gymnasiesklr. BF-prgrammet med en eller båda aktuella inriktningar finns

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2015/ (3) bland annat i Btkyrka kmmun, Haninge kmmun ch Stckhlms stad. HT-prgrammet med en eller båda aktuella inriktningar erbjuds bland annat i Stckhlms stad ch på Stckhlms praktiska gymnasium Liljehlmen. Under hösten 2014 presenterade Sklverket nya uppgifter sm visar att det är frtsatt få elever i åk 1 sm går yrkesprgram ch att det skett en minskning med 1,2 % från föregående läsår. Från 2008 har andelen elever sm går åk 1 på ett yrkesprgram minskat från 37 % till 27 %. 1 Det är mt denna bakgrund sm förvaltningen föreslår att Gymnasienämnden avstyrker ansökan från ThrenGruppen AB m ett utökat prgramutbud på Yrkesgymnasiet Huddinge. Jukka Kuusist Utbildningschef P Jakim Graffner Gymnasiechef Bilagr Ansökan m gdkännande sm huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskla Rapprt Intresseundersökning Beslutet delges Sklinspektinen Akten 1

4 Sida l av 3 Harriet Stenis Re g istratar ha huddi nge.se HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- ch utbildningsförvaltningen sekretariatet Frän: Pstlåda-Huddinge kmmun (Registratr) Skickat: den 12 februari :43 Till: Pstläda-BUF Barn- ch utbildningsförvaltn (Registratr) Ämne: VB: Remiss frän sklinspektinen Ansökan 2015:928 Hej, Den här handlingen har kmmit till kmmunens fficiella e-pstlåda ch sänds till dig/er för åtgärd. Med vänliga hälsningar Registratr Kmmunstyrelsens kansli Frän: Patrik Levin Skickat: den 12 februari :10 Till: Pstlåda-Huddinge kmmun (Registratr); Kpia: Ämne: Remiss frän sklinspektinen Ansökan 2015:928 Remiss Berörda kmmuner ( 1) Dnr :928 Remiss från sklinspektinen TherenGruppen AB har hs sklinspektinen ansökt m gdkännande sm huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskla vid Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kmmun fr..m. läsåret 2016/2017. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skllagen (2010:800). Både lägeskmmunens ch närliggande kmmuners yttranden är viktiga underlag för att sklinspektinen ska kmma bedöma m en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av sklväsendet sm anrdnas av det allmänna (kmmunal verksamhet). https :/ /w3 d3. huddinge. se/ Asp/Dwnlad.asp?ini in e~ l &FILEREF~ &frame~ l

5

6 Sida 2 av 3 Kmmunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifga en knsekvensbeskrivning. Av knsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka eknmiska, rganisatriska ch pedaggiska knsekvenser sm kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att sklinspektinen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kmmunen även bifga följande: l. En beflkningsprgns över kmmunens 16-åringar de kmmande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kmmunala ch fristående gymnasiesklr i kmmunen sm idag erbjuder de sökta prgrammen ch inriktningarna. 3. Uppgift m antalet befintliga utbildningsplatser vid kmmunala respektive fristående gymnasiesklr i kmmunen. 4. Uppgift m vilka prgram ch inriktningar kmmunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016. Om prgram ch inriktningar är fastställda för läsåret 2016/2017, bifga även dessa. 5. Uppgift m vilket elevantal sm är nödvändigt per prgram ch inriktning för att kmmunen ska kunna bedriva utbildningen av gd kvalitet. 6. Uppgift m vilka kmmuner/förbund ni har samverkansavtal med. Sklinspektinens bedömning sklinspektinen ska, enligt 2 kap. 5 skllagen, lämna ett gdkännande m den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för utbildningen ch utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av sklväsendet sm anrdnas av det allmänna i den kmmun där utbildningen ska bedrivas. sklinspektinen ska, m möjligt, fatta samtliga beslut före den l ktber Under juli 2015 kmmer därför sklinspektinen begära in 2015 års slutliga antagningsstatistik till gymnasiesklan. Remissvar Kmmunens remissvar i frm avinscannad kpia på justerat prtkll från beslutande rgan ska vara Sklinspektinen tillhanda senast den 5 maj E-pstadress: Pstadress: Sklinspektinen, Registratr, Bx 23069, Stckhlm. Vänligen ange ansökans Dnr :928 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hs sklinspektinen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Sklinspektinens vägnar Patrik Levin Undervisningsråd Bilaga Ansökan från TherenGruppen AB Kpia till TherenGruppen AB https ://w 3 d3.h uddinge. se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FJLEREF= &frame= l

7

8 Sida l av 14 Ansökan m gdkännande sm huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskla sklinspektinen prövar m sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skllagen {2010:800). Det är sökanden sm ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter sm gäller för den sökta utbildningen. En fullständig ansökan kan kmma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn ch/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga sklenheter kan kmma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid sklinspektinens handläggning inhämtas upplysningar m sökandens eknmiska status hs UC AB. D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m persnuppgiftslagen Ange vilket läsår sklenheten avser att starta 2016 Ange vilken kmmun sklenheten ska vara belägen l Huddinge kmmun sökandens namn {exempel Blaget AB) TherenGruppen AB Organisatinsnummer/persnnummer Organisatinsfrm Aktieblag v sklenhetens namn i Yrkesgymnasiet Huddinge Fullständigt ifylld ansökan med bilagr ska lämnas till sklinspektinen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de persner sm är behöriga firmatecknare för blaget/föreningen/stifte/sen undertecknar ansökan. Om kntaktpersnen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimatin ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifgas till ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifgas till ansökan eller skickas till sk/inspektinen, Bx 23069, stckh/m alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

9 Sida 2 av sökanden ch kntaktpersn O Läsmer Sökandens namn (exempel Blaget AB) 1.1 Uppgifter m sökanden ' IThrenGruppen AB! Organisatinsfrm l Aktieblag vi Organisatinsnummer/persnnummer l ' l Utdelningsadress lsaggböle 115 l Pstnummer ' i Ort!umeå 1.2 Bifga sökandens registeruppgifter Handlingar sm styrker sökndens rättsliga handlingsförmåga ska bifgas ansökan. Senedan vilken handling sm ska bifgas för respektive rganisatinsfrm. Registreringsbeviset sm bifgas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de persner sm står angivna sm firmatecknare sm ckså måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem sm ansöker sm huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett blag till ett annat under pågående handläggning. O Läsmer Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kmmun eller ett landsting har aktier eller andelar i blaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på någt annat sätt. se 2 kap. 6 skllagen. Om detta är fallet, redgör utförligt för - bestämmanderätten i blaget eller föreningen samt kmmunens inflytande i blaget eller föreningen -rsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kmmun eller ett landsting ch en enskild för att verksamheten ska kmma till stånd, samt - vilka särskilda skäl sm finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utfrmning. i-! 1.4 Kntaktpersn Under handläggningstiden kmmer sklinspektinens kntakter att ske med utsedd kntaktpersn. Om kntaktpersnen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimatin ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifgas ansökan. O Infrmatin m förenklad delgivning av beslut https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=77243 S&frame= l

10 Sida 3 av 14 Kntaktpersn E-pstadress Christina Rsenqvist Telefn arbetet : Mbil ' Utdelningsadress Baggböle 115 Pstnummer Ort,Umeå 1.5 Inriktning Ange m sklenheten kmmer att ha någn av nedanstående inriktningar D Waldrf D Knfessinell. Redgör för de knfessinella inslagen i utbildningen. Ange sklenhetskd på den befintliga sklenheten sklenhetskd D Läs mer ' 1.7 Byta namn- gamla namnet Om sklenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. Det nya namnet anges här. 1.8 Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever vid sklenheten fördelat på respektive prgram, inriktning ch årskurs. Natinellt prgram l Bygg ch anläggningsprgrammet vi Inriktning l Husbyggnad vi Åk l Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 6 l :g,2 16 Natinellt prgram l Bygg ch anläggningsprgrammet vi Inriktning l Måleri vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever '5 7 :l ' Natinellt prgram l El- ch energiprgrammet vi Inriktning l Elteknik vi https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=l&fileref=772435&frame=

11 Sida 4 av 14 Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever Natinellt prgram l Vvs- ch fastighetsprgrammet vi Inriktning l Vvs vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 13 '7 Il l! 31 Natinellt prgram r Handels- ch administratinsprgrammet vi Inriktning l Handel ch service vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever '4 :!0! 12 i 6 Natinellt prgram l Hantverksprgrammet vi Inriktning l Frisör vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 16 [13!l Natinellt prgram l Vård- ch msrgsprgrammet vi Inriktning r vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 9 il, ! Natinellt prgram l Industritekniska prgrammet vi Inriktning l Svetsteknik vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever!4 1:4!Q 's Natinellt prgram l Frdns- ch transprtprgrammet vi Inriktning l Persnbil vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Nuvarande antal elever 16 :is tl2 i 23 '' ' Infga prgram '!,g Ttalt antal elever vid sklenheten Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kmmer att påverka den nuvarande (eller befintliga) sklenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur lkalen ch speciallkaler kmmer att påverkas/utökas - hur sklenhetens eknmi påverkas - hur antalet lärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kmmer att påverka sk/verksamheten. https://w3d3.huddinge.se/asp/dwn1ad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

12 Sida 5 av 14 'Lkalen där sklan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den mfattning ansökan i innebär. Sklans eknmi kmmer påverkas psitivt då sklan idag har ledig kapacitet att ta emt fler.elever ch samtidigt alla funktiner sm en verksamhet kräver redan på plats. Denna kmmer utökas i den mfattning det behövs för att tillgdse utökningens behv men kmmer ändå innebära ett psitivt. resultat på eknmin. Antalet lärartjänster kmmer utökas då detta är nya prgram sm kräver mer persnal med rätt utbildning. Utökningen kmmer mtsvara den lärartäthet sm anges under punkt 5 ch i enlighet med det antal elever vi sökt utökning för. l övrigt kmmer utökningen innebära psitiva effekter på sklans pedaggiska kncept då prgrammen vi söker är ett bra kmplement till de befintliga ' prgrammen på sklan. 2. Sökta prgram, elevantal ch elevprgns D Läsmer 2.1 Natinella prgram ch inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser Ange vilka natinella prgr m ch inriktningar sm ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår l, 2 ch 3. D Läsmer Natinellt prgram l Barn- ch fritidsprgrammet Inriktning l Fritid ch hälsa Läsår l Åk l 4 Åk2 Åk3 Ttalt Läsår 2 '4 :8 Läsår Natinellt prgram l Barn- ch fritidsprgrammet Inriktning l Pedaggiskt arbete Läsår l Åk l!4 Åk2 Åk3 Ttalt 4 Läsår 2 Läsår 3 '4 4 : 4 :14 '!4 8 i 12 Natinellt prgram l Htell- ch turismprgrammet Inriktning l Htell ch knferens Åk l Åk2 Åk3 '4 ;4!4 i4 l : 4 4 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF= &frame= l

13 Sida 6 av 14 Natinellt prgram l Htell- ch turismprgrammet Inriktning j Turism ch resr vi Åk 1 Åk2 Åk3 Ttalt Läsår 1.4 i: 4 'l ' Läsår 2 4 i!4 '! 8 Läsår 3 4 l '4 l' l :,4 '12 Natinellt prgram 1 vi Inriktning l vi Läsår 1 Läsår 2 Åk1 Åk2 Åk3 Ttalt l' i' l' '0 Läsår 3 l', 'O Infga prgram! l 'l i O ' vi 2.2 Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redvisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt ange vilket år detta inträffar. Fullt utbyggd verksamhet 116! 16 Åk1 Åk z Åk3 Ttalt År l. i 16 l Elevprgns En elevprgns ska sökerställa att sökanden får ett tillräckligt strt elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt ch kntinuerligt. Elevprgnsen kan grundas på en intresseundersökning sm bifgas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter sm visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen ch sklenheten. Om elevprgnsen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genmförd - urvalsmetden - hur många elever/vårdnadshavare sm blivit tillfrågade -vilken infrmatin elev/vårdnadshavare fick m sökanden ch den planerade sklenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick infrmatin m att den planerade sklan är en fristående skla - när intresseundersökningen genmfördes - vilka frågr sm ställdes vid undersökningen - resultatetfrån undersökningen ch hur svaren är fördelade per prgram ch inriktning. D Läs mer Bevprgnsen grundar sig på en intresseundersökning. Intresseundersökningen är bifgad ansökan. Dör finns ckså svaren på frågrna i punktema van. Förutm detta finns m efterfrågas tillgång till ringlistr.samt allt nåmaterial. Den samtalsmall sm använts till undersökningen är bifgad i avsnitt 7.2. Lägg till bilaga https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

14 Sida 7 av Eknmi D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m inhämtning av kreditupplysning D Läsmer 3.1 sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 ch 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redvisning av de intäkter ch kstnader sm påverkas av utökningen. Mms ch sciala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kn kmma in med en budget för hela sklverksamheten alternativt en budget sm endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget sm lämnas in samt hur många elever ch lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- ch resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet med gd kvalitet ch varaktighet. Utgå exempelvis från sklverkets jämförelsetal ch kmmentera eventuella större avvikelser från genmsnittskstnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någn pst i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Söknde följer i sin planering av ny ch befintlig verksamhet de jämförelsetal sm tagits fram av Sklverket. Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex sm lärrtäthet bevakas ch budgetarna innehåller alla pster för att driva en verksamhet med gd kvalitet ch varaktighet. 3.2 Årsredvisning/årsbkslut Bifga den senaste årsredvisningen/årsbkslutet m sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/periderna eller m blagets/föreningens eknmi visar låg likviditet ch/eller sliditet, redgör i förekmmande fall för bakgrunden till detta. Redgör dessutm för hur sökanden ska stärka den eknmiska situatinen. D Läsmer Lägg till bilaga -~ ~ Grundbelpp Redvisa hur sökanden har beräknat kmmunens grundbelpp per natinellt prgram. Belppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Av redgörelsen ska framgå - belppets strlek ch hur det har beräknats - vilka kntakter sm tagits med kmmunen. https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=77243 S&frame= l

15 Sida 8 av 14 D Läsmer Bidragsbelppen beräknas grundat på infrmatin från sklans säteskmmun. Trts att det kan bli enstaka elever från kranskmmuner har endast belppen från säteskmmunen använts. Belppen avser bidragsbelppen för Belppen mtsvarar de belpp sm SCB natinellt tagit fram för de natinella gymnasieprgrammen i fråga. ' i 3.4 Lån/ägartillsktt/aktieägartillsktt samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillsktt/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkm med nedanstående uppgifter. Lån- Styrk psten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belpp sm kan/kmmer att lånas ut. D Lösmer Aktieägartillsktt/ägartillsktt- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna pst ch styrkas med aktuellt intyg sm är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kntutdrag, årsredvisning eller liknande sm visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medel sm finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk psten med till exempel sökandens senaste årsredvisning ch förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redvisas. Ange i så fall vad psten mfattar ch med vilket belpp. Om detfinns utbetalningar/kstnader sm kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belpp ch var de återfinns i budgeten. Tillsktt av medel sm inte mfattas av lån/ägartillsktt/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg ch kntutdrag från privatpersn, spnsravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. D Läs mer 3.6 Likviditetsbudget ch resultatbudget Inkm med en likviditetsbudget ch resultatbudget för läsår 1, 2 ch 3. Utgå från sklinspektinens budgetmall nedan. Observera att angivna kstnader läsår 1 bör överensstämma med ttala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. D Läsmer Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

16 Sida 9 av 14 Kmmunalt bidrag Kmmunalt bidrag, gymnasieskla gymnasieskla Lån övriga intäkter Aktieägartillsktt/ ägartillsktt Finansiering med egna medel Annan finansiering Övriga inbetalningar Summa inbetalningar Summa kstnader Utbetalningar Persnal sklledning Kstnader Persnal sklledning Lärare gymnasieskla Lärare gymnasieskla! '! ; ' övrig persnal Administratin Rekrytering Övrig persnal Administratin Rekrytering Frtbildning 9936 Frtbildning Lkaler/Utrustning Lkalkstnad Kstnader för speciallkaler Möbler Lkaler/Utrustning Lkalkstnad Kstnader för speciallkaler Datrer Kntrsutrustning/ förbrukningsinventarier Telefn, kpiatr mm Lärmedel Kntrsutrustning/ förbrukningsinventarier Lärmedel Litteratur/utrustning/!70000 Litteratur/utrustning/ sklbiblitek (ink sklbiblitek (ink prgramvarr, licenser) prgramvarr, licenser) 6vrigt Övrigt Infrmatin ch Infrmatin ch annnsering annnsering i Elevhälsa Elevhälsa ' sklmåltider! sklmåltider ; : studieresr!11200 studieresr j22400 :33600 Försäkringar 1600 Försäkringar! studie- ch studie- ch : https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

17 Sida 10 av 14 yrkesvägledning yrkesvägledning APL-handledning APL -handledning :,4800 '', Övriga kstnader Finansiella pster Räntr Amrteringar Övriga kstnader Finansiella pster Räntr Avskrivningar Möbler l; Datrer : Telefn, kpiatr mm Summa utbetalningar Summa kstnader Över /undersktt Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 ch blaget/föreningen inte har ett eget kapital sm täcker förlusten, redvisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redvisa när verksamheten beräknas generera sm lägst ett nllresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 4. Lkaler D Läsmer 4.1 Lkaler Redgör för m lkalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samtför hela sklenheten ch sklans adress. D Läsmer l Lkalerna behöver inte förändras i någn större mån till följd av den tilltänkta utökningen. Det är snarare i iutbildningsmaterial/ev. utrustning sm behövs investeras i vilket finns med i utökningens budget. Ytan :för utökningen i m2 är därmed O. Befintliga lkaler har ytan: 1700 m2 Adressen är: regulatrvägen 21, '14149 Huddinge 4.2 Speciallkaler Redgör för tillgången till speciallkaler för de prgram sm utökningen avser. Ange m sökanden hyr speciallkaler externt eller m dessa inryms inm den befintliga sklenheten. Redgör för speciallkaler för nedanstående ämnen Idrtt ch hälsa https://w3d3.huddinge.se/asp/dwn1ad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=

18 Sida Il av 14 Ansökan avser endast en utökning av sklans verksamhet. Utökningen kmmer rymmas inm existerande idrttslkaler sm redan hyrs. Därmed behöver inga nya lkaler hyras utan tidsbkningen utökas. Naturvetenskapliga ämnen j ej aktuellt för de sökta prgrammen Speciallkaler ch utrustning för respektive sökt yrkesprgram Utökningen ryms inm befintliga lkaler ch special lkaler. Prgrammen är av karaktären att det blir mer en fråga m utrustning hellre än en speciallkal när det gäller de sökta prgrammen. s. sklenhetens ledning ch persnal D Läs mer 5.1 Rektr 0 För ledning v sklenheten ska det finnas en rektr. sökanden hr en rektr sm genm utbildning ch erfrenhet har pedaggisk insikt enligt 2 kap. 11 skllagen. 5.2 Lärare- behörighetskrav För undervisning i gymnasiesklan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den sm har legitimatin sm lärare ch är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. 0 sökanden för gymnasiesklan kmmer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 ch skllagen. 5.3 Antal lärare Ange beräknat antal lärare i gymnasiesklan uttryckt i antal persner ch antal heltidstjänster för bride sökt utökning ch för hela sklenheten. Lämna även en redgörelse för hur lärarresurserna ska rganiseras på sklan. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) iställetför kmmatecken {4,5). D Läsmer Utökning Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal persner heltids- persner heltids- persner heltids- persner heltidstjänster tjänster tjänster tjänster 2 '1.5! i4 4.4 l! '4.4 l '6 '' Antal elever per lärare, läsår l Antal elever per lärare, läsår Antal elever per lärare, läsår Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

19 Sida 12 av 14 Hela sklenheten Läsår l Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal persner heltids- persner heltids- persner heltids- persner heltidstjänster tjänster tjänster tjänster i [18 16! [20 i [17.5 [[20 :[17.5 Lämna en redgörelse för hur lärarresurserna ska rganiseras på sklan. När det göller utökningen så kmmer persnal med rätt spetskmpetens anställas för att säkerställa att eleverna får det för prgrammet uppsatta kunskapsmålen i de prgramspecifika ämnena. Tjänster i :övriga ämnen såsm gymnasiegemensamma ämnen t ex sm ingår i prgammet kmmer utökas i 'enlighet med behvet sm följt av ökat elevintag. Förutm detta har sklan utökat elevhälsanför ;utökningen ch även APL-samrdning sm är en viktig funktin på sk/n. 5.4 Övrig persnal Om sökanden angett övrig persnal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken persnal sm avses. 6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ch gymnasial lä rlingsutbild ni ng Om sökanden avser att utöka gymnasiesklan/gymnasiesärsk/a med yrkesprgram ch inte har beslut m gdkännande för någt yrkesprgram sedan tidigare ska sökanden besvara avsnitt rörande Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ch gymnasiallärlingsutbildning. D Läs mer m aktuell lagstiftning, förrdningar ch prpsitiner D Läs mer m APL utmlands 6.1 Gymnasiallärlingsutbildning D Sökanden avser att erbjuda gymnasiallärlingsutbildning. Om sökanden avser att erbjuda gymnasiallärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen. 6.2 Omfattning av APL Ange antal veckr sm kmmer att förläggas till APL på respektive prgram/inriktning. Prgram Inriktning Veckr l v[[ v[ Infga prgram https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Dwnlad.asp?inline= l &FILEREF=772435&frame= l

20 Sida 13 av säkerställande av APL-platser Redgör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL -platser på utbildningen. 6.4 Lkalt prgramråd D sklenheten kmmer för yrkesprgrammen att upprätta ett eller flera fkala prgramråd för samverkan mellan skla ch arbetsliv enligt l kap. 8 gymnasieförrdningen. 6.5 Handledare Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL -platsen. Av beskrivningen ska framgå - hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren sm utses har nödvändig kunskap ch erfarenhet för uppdraget ch även i övrigt bedöms vara lämplig. 6.6 Bedömning ch betygsättning Redgör för sökandens rutiner för bedömning ch betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. Av beskrivningen ska framgå - vem sm ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna -hur eleverna infrmeras m det centrala innehålfet i kursmålen -hur det säkerställs att de mment sm ska genmföras på APL -platsen kppfas till kursmåfen. l 6. 7 Lärlingsutbildning- utbildningskntrakt Om gymnasiesklan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redgör för hur utbildningskntraktet kmmer att utfrmas alternativt bifga ett exempel på utbildningskntrakt Lägg till bilaga 7. Övrigt 7.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar sm sökanden önskar framhålla anges här. 7.2 Övriga bilagr https://w3d3.huddinge.se/asp/dwnlad.asp?inline=1&fileref=772435&frame=l

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag BRF Litgrafin 220 Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag Dag: 24 maj Tid ch plats: 11.00, stämman börjar 13.00 i Hbbyrummet eller vid fint väder utmhus i trädgården. Medlemmarna i HSB:s Bstadsrättsförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer