ADM Rb Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADM Rb 2006. Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA"

Transkript

1 ADM b 2006 Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GÄNSDAGNINGSLISTA Objekt/uppdrag: Sångfågeln 1 Beställare: Brf Sångfågeln 1 Brf Sångfågeln 1 1(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

2 INNEHÅLLSFÖTECKNING A ADMINISTATIVA ABETSUPPGIFTE... 3 A0 ALLMÄNT... 3 A0.1 Hjälpmedel m.m A0.2 Tillhandahållanden och andra övergripande frågor... 3 A1 LÖPANDE EKONOMISK ADMINISTATION... 4 A1.1 Kassa... 4 A1.2 Hyror, avgifter och kundfakturor... 4 A1.3 Leverantörsfakturor... 5 A1.4 Löner och n... 5 A1.5 Bokföring... 5 A1.6 Bokföringsrapporter... 6 A1.7 Kontorsservice... 6 A2 BUDGETEING, UPPFÖLJNING OCH APPOTEING... 6 A2.1 Kostnads- och intäktsbudget... 6 A2.2 Delårsrapport och prognos... 7 A2.3 Bokslut och årsredovisning... 7 A2.4 Likviditet... 7 A2.5 Konkursbevakning... 8 A2.6 evision... 8 A2.9 Övriga rapporter och statistik... 8 A3 SKATTE, AVGIFTE OCH UPPGIFTE TILL MYNDIGHET... 8 A3.1 Skatter och arbetsgivaravgifter... 8 A3.2 Uppgifter om bostadsrättshavare... 8 A3.3 Mervärdesskatt... 9 A3.4 Deklarationer... 9 A3.9 Övriga uppgifter till myndigheter m fl... 9 A4 LÅN OCH SAMHÄLLSSTÖD... 9 A4.1 Befintliga lån... 9 A4.2 Nya lån A4.3 Samhällssubventioner A5 HYESGÄSTE / BOSTADSÄTTSHAVAE A5.1 Ut-, om- och inflyttningar A5.2 Kontakter med hyresgäster / bostadsrättshavare A5.3 Lägenhetsunderhåll A6 AKIV, NYCKLA OCH FÖVALTNINGSHANDLINGA A6.1 Arkiv A6.2 Nycklar A6.3 Förvaltningshandlingar A7 TEKNISK PLANEING, UPPHANDLING OCH GENOMFÖANDE A7.1 Drift A7.2 Underhåll A7.3 Jourtjänst, beredskap m.m A7.4 Myndighetsbesiktningar / -anmälningar A9 ÖVIGT A9.1 Sammanträden A9.2 Försäkringar A10 KONSULTTJÄNSTE A10.1 Konsulttjänster avseende drift A10.4 Teknisk rådgivning A10.5 Juridisk rådgivning A10.7 Ekonomisk rådgivning A10.9 Fastighetsutveckling A10.91 Miljöinventering A10.92 iksbyggen Trygghetsinventering A10.94 Digital ritningshantering A10.95 Statuskontroll av lägenheter A10.96 Systematiskt brandskyddsarbete Brf Sångfågeln 1 2(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

3 A A0 ADMINISTATIVA ABETSUPPGIFTE Denna beskrivning är upprättad i enlighet med ADM 99 ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar B = Beställaren = iksbyggen Förutsättningar Det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex skrivs under rubriken A, gäller således för A1, A1.1, A1.11 osv., om annat inte anges under dessa underrubriker. Då en åtgärdsfrekvens, t ex 6 gånger per år, anges i denna handling skall åtgärden genomföras med anpassade tidsintervall. Då åtgärdsfrekvensen anges som "vartannat år" eller ännu mera sällan, skall åtgärden göras första gången under det första året. I n anges om iksbyggen har ansvar för och om det ingår i kontrakterat års genom en markering i vänstra kolumnen respektive ja eller nej i högra kolumnen. Är nej markerat i högra kolumnen innebär det att skall ersättas särskilt. Markeringarna i n sätts på rader med beskrivande text. Sätts markringar på rubrikrader medför det att markeringarna även gäller för alla underrubriker enligt pyramidregeln. ALLMÄNT A0.1 Hjälpmedel m.m. skall på egen bekostnad tillhandahålla erforderliga hjälpmedel och förbrukningsmaterial för den egna entreprenaden där inte annat anges i denna handling. A0.2 Tillhandahållanden och andra övergripande frågor A0.22 utiner, instruktioner iksbyggens rutiner finns beskrivna i ILS (Integrerat Ledningssystem). A0.23 Handlingar Handlingar som B tillhandahåller, enligt nedanstående förteckning. itningar och beskrivningar över förvaltningsobjekten Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner Lägenhets- och lokalregister Låsschema Gällande garantiförbindelser från leverantörer Gällande produktansvarsförbindelser från leverantörer Föreningens stadgar Föreningens ekonomiska plan Protokoll från styrelsemöten och föreningens årsstämma A0.241 iksbyggen Direkt B får via Internet och :s hemsida (iksbyggen Direkt) åtkomst till sådan föreningsspecifik information som följer av ADM b apporter som levereras genom iksbyggen Direkt specificeras under respektive rubrik. Villkoren för användning av iksbyggen Direkt framgår av KONTAKT b 2006 punkt 7. Brf Sångfågeln 1 3(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

4 B tilldelas en användaridentitet med administratörsrättigheter. Denna möjliggör för B att administrera behörighetskoder för sina användare. B skall underrätta om vem hos B som skall administrera användarkoder mm. Denne skall fungera som kontaktperson hos B. A0.25 Betalningar och avräkningskonto En grundförutsättning för att betalningsuppdrag skall kunna utföras korrekt är att det vid var tid finns erforderliga medel till :s förfogande på avräkningskontot. Det åligger B att vid anfordran ställa erforderliga medel till förfogande om förvaltade medel inte räcker till betalning. Se vidare KONAKT b 2006 punkt 9. Ingår i :s Noteringar A1 LÖPANDE EKONOMISK ADMINISTATION A1.1 Kassa upprätthåller kassafunktion för förvaltningsobjektets kassaflöde. Utbetalningar görs på senaste betalningsdag efter attest enligt attestrutin. A1.2 Hyror, avgifter och kundfakturor Se kapitel A5.1 för ytterligare uppgifter. A1.21 Hyres- och avgiftsavier skriver ut och distribuerar hyres- eller avgiftsavier avseende bostäder och bilplatser fyra gånger per år enligt av B fastställt uttag till de hyresgäster / bostadsrättshavare som är registrerade i förvaltningsobjektet. svarar för att korrekta avgifter debiteras och verkställer beslutade ändringar. B meddelar om bostadsrättshavare har invändning mot debiterad avgift eller har betalat denna direkt till föreningen. A1.22 Kundfakturor fakturerar hyresgäster/bostadsrättshavare. svarar för övrig fakturering. bevakar inbetalningar inom ramen för uppdraget. A1.23 Saldo- och restlistor upprättar saldo- och restlistor avseende förskottsinbetalda och ej inbetalade hyror/avgifter en gång per månad. A1.24 Påminnelseavier skriver ut och distribuerar påminnelseavier. Påminnelseavgifter enligt författning tillfaller. A1.25 Dröjsmålskostnader, krav, inkasso m m Betalningsförelägganden o d, se A Brf Sångfågeln 1 4(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

5 A1.251 Dröjsmålskostnader skriver ut och distribuerar fakturor rörande dröjsmålskostnader. A1.252 Inkassoärenden lämnar ärenden om obetalda hyror och andra avgifter till inkasso. skriver ut och distribuerar fakturor rörande dröjsmålsränta samt inkassokrav i enlighet med inkassolagen. Inkassoavgifter enligt författning tillfaller. A1.3 Leverantörsfakturor A1.31 Uppgifter på leverantörsfakturor förser, i samråd med B, leverantörer och sidoentreprenörer med erforderliga uppgifter för korrekt adressering av fakturor med uppgift om kostnadsställe och andra uppgifter av intresse för administrationen. A1.32 Leverans- och fakturakontroll för leverantörsfakturor kontrollerar, i de fall har gjort beställningen, att leverans har skett i enlighet med uppgift på faktura och ombesörjer godkännande/attest för utbetalning i enlighet med rutin upprättad mellan och B. A1.33 egistrering och kontering av fakturor svarar för ankomstregistrering och kontering av fakturor. A1.4 Löner och n A1.42 Arvoden till styrelsemedlemmar och funktionärer beräknar och gör utbetalning av n en gång per år till styrelsemedlemmar. Eventuella ersättningar för utlägg och förlorad arbetsinkomst till föreningsvalda funktionärer utbetalas i enlighet med instruktioner från B. A1.5 Bokföring A1.51 Bokföring sköter och förvarar förvaltningsobjektens löpande bokföring på sätt som gällande lag och god redovisningssed föreskriver samt beaktar instruktioner som utfärdats av B. Ingår i :s Noteringar Brf Sångfågeln 1 5(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

6 A1.52 eskontra för reskontra avseende leverantörs-, hyres- och lånebetalningar för förvaltningsobjekten. A1.6 Bokföringsrapporter A1.61 Bokföringsutdrag lämnar bokföringsutdrag innehållande aktuella kontoställningar inkluderande kundreskontra (periodiseringar m.m. ingår ej) till B via iksbyggen Direkt. A1.7 Kontorsservice A1.71 Utskrifter, distribution allmänt utför utskrift, kopiering och distribution av information, aviseringar, kallelser, dagordningar, brev och övriga meddelanden. Kostnad för utskrift av protokoll och kallelser samt kostnad för porto och kopiering debiteras B. A1.72 Utskrifter och distribution av årsredovisningar utför utskrifter och kopiering (inklusive distribution till styrelsen) av årsredovisningar för förvaltningsobjektet. A1.73 Posthantering handhar B:s inkommande post och lägger i särskilt postfack. A1.74 Distribution av kallelser och årsredovisningar distribuerar kallelser och årsredovisningar till boende. Ingår i :s Noteringar A2 BUDGETEING, UPPFÖLJNING OCH APPOTEING A2.1 Kostnads- och intäktsbudget A2.11 Årsbudget A2.111 Upprättande av årsbudget upprättar förslag till budget avseende intäkter och kostnader senast 5 veckor före ingången av aktuellt budgetår. A2.12 Flerårsbudget Brf Sångfågeln 1 6(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

7 A2.121 Upprättande av flerårsbudget upprättar förslag till flerårsbudget avseende intäkter och kostnader att levereras vid av B angiven tidpunkt. A2.2 Delårsrapport och prognos A2.21 edovisning av delårsrapport A2.23 Prognos upprättar delårsrapport som föreläggs styrelsen en gång per år vid tidpunkt som överenskoms med B. sköter i förekommande fall inrapportering till Bolagsverket. följer fortlöpande upp utfall mot budget och gör prognos avseende årets resultat samt lämnar B redovisning en gång under verksamhetsåret. A2.3 Bokslut och årsredovisning A2.31 Årsredovisning upprättar förslag till bokslut och årsredovisning med förvaltningsberättelse. A2.32 Sista årsredovisning Om kontraktet upphör skall upprätta årsredovisning för det sista hela redovisningsåret trots att detta arbete kan komma efter kontraktstidens utgång. A2.33 Kassaflödesanalys upprättar kassaflödesanalys i samband med årsbokslut. A2.34 Åtagande efter avtalets upphörande Efter avtalets upphörande kan på begäran av B åtaga sig att utföra tjänster mot särskild ersättning. A2.4 Likviditet A2.41 Likviditetsbudget upprättar förslag till likviditetsbudget senast 5 veckor före ingången av aktuellt budgetår. A2.42 Likviditetsbevakning bevakar likviditeten mot budget och rapporterar utan dröjsmål till B då budgetavvikelser av betydenhet uppstår. Ingår i :s Noteringar Brf Sångfågeln 1 7(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

8 A2.43 Placering av likvida medel placerar, utan dröjsmål, likvida medel för in- och utbetalningar på ett för detta ändamål och för kunders räkning öppnat speciellt konto hos Föreningssparbanken eller annan bank. placerar långsiktigt, 30 dagar eller längre, efter samråd med B. A2.5 Konkursbevakning A2.6 evision A2.61 Uppgifter till revisor tillhandahåller revisorerna det material de begär och svarar på frågor. A2.9 Övriga rapporter och statistik A2.94 Förvaltningsberättelse lämnar underlag till förvaltningsberättelse vad avser de verksamhetsområden enligt avtal har ansvar för. Ingår i :s Noteringar A3 SKATTE, AVGIFTE OCH UPPGIFTE TILL MYNDIGHET A3.1 Skatter och arbetsgivaravgifter A3.12 Skatter m m för styrelsemedlemmar och funktionärer beräknar och ombesörjer inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter för styrelsemedlemmar och andra funktionärer verksamma på förvaltningsobjektet. Kontrolluppgifter till skattemyndigheten sammanställs och distribueras årligen. A3.13 Fastighetsskatt ombesörjer beräkning och betalning av preliminär fastighetsskatt. A3.2 Uppgifter om bostadsrättshavare A3.21 Förmögenhetsuppgifter beräknar, skriver ut och distribuerar uppgifter om bostadsrättshavares andel i föreningens förmögenhet. Brf Sångfågeln 1 8(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

9 A3.22 Kontrolluppgifter beräknar, sammanställer och distribuerar uppgifter om överlåtelse av bostadsrätt till skattemyndighet och säljare. A3.3 Mervärdesskatt A3.4 Deklarationer A3.41 B:s allmänna självdeklaration skall i samråd med B upprätta B:s allmänna självdeklaration av förvaltningsobjekten. A3.42 Deklaration vid fastighetstaxering upprättar i samråd med B allmän fastighetsdeklaration av förvaltningsobjektet. A3.9 Övriga uppgifter till myndigheter m fl sammanställer och lämnar av myndigheter infordrade obligatoriska uppgifter. A3.92 Uppgifter till SCB sammanställer för förvaltningsobjektet aktuella uppgifter och utför alla uppgifter som är aktuella i samband med. Folk- och bostadsräkningar Hyresundersökning för KPI Bostads- och hyresundersökningen Intäkts- och kostnadsundersökningen Antal bostadslägenheter och outhyrda lägenheter Energistatistik för flerbostadshus A3.94 egistrering av styrelse m m sammanställer och distribuerar i samråd med B de uppgifter som krävs i samband med ändring av stadgar, styrelsens sammansättning o d till Bolagsverket. B ersätter för utlägg i samband med registrering. Ingår i :s Noteringar A4 LÅN OCH SAMHÄLLSSTÖD A4.1 Befintliga lån Vad som anges beträffande lån, finansiering och subventioner i denna bestämmelse avser inte lån, finansiering eller subventioner till ny eller ombyggnad. Brf Sångfågeln 1 9(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

10 A4.11 Förteckning över lån för fortlöpande en förteckning över lån som belastar förvaltningsobjektet inkluderande reskontra, betalningsterminer, ränte- och amorteringsvillkor. A4.12 Bevakning av lånemarknad bevakar lånemarknaden och lämnar förslag till förändringar av låneportföljen i samband med konvertering. A4.13 Förhandlingar om befintliga lån A4.2 Nya lån medverkar vid omförhandlingar gällande sedvanliga lån för fastigheten inklusive omsättning och upptagande av dessa lån samt vid administration av andra lån. Vad som anges beträffande lån, finansiering och subventioner i denna bestämmelse avser reparationer, underhåll ny- eller ombyggnad där medverkar på uppdrag av B. Ersätts särskilt enligt KONTAKT b 2006 punkt A4.21 Upptagande av nya lån ombesörjer den administration som erfordras vid upptagning av nya lån, inklusive säkerheter. A4.22 Bevakning av lånemarknad bevakar lånemarknaden och lämnar alternativa förslag till val av låneinstitut och villkor. A4.23 Förhandlingar om nya lån medverkar vid förhandlingar gällande nya lån för fastigheten inklusive omsättning och upptagande av dessa lån samt vid administration av andra lån. A4.3 Samhällssubventioner A4.31 Bevakning av utbud av samhällssubventioner bevakar utbudet av samhällssubventioner. A4.32 Administration i samband med samhällssubventioner ombesörjer den administration som erfordras för att erhålla samhällssubventioner. Ingår i :s Noteringar A5 HYESGÄSTE / BOSTADSÄTTSHAVAE A5.1 Ut-, om- och inflyttningar Brf Sångfågeln 1 10(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

11 Ingår i :s Noteringar A5.11 Marknadsföring A5.115 Kölistor m m tar emot och registrerar anmälningar till kölistor för parkeringsplatser. aviserar sökande enligt kölistan då vakanser uppstår. A5.12 Nya hyresavtal för parkeringsplatser A5.124 Upprättande av hyreskontrakt skriver ut förslag till hyreskontrakt som föreläggs B för godkännande. A5.13 Löpande hyresavtal för parkeringsplatser A5.131 Bevakning av hyresnivåer samt uppsägning A Uppsägning av hyresavtal säger upp avtal efter samråd med B. A5.14 Andrahandsuthyrning A5.141 Ansökningar och beslut om andrahandsuthyrningar handlägger andrahandsuthyrningar inklusive kontrolluppgift till skattemyndigheterna. Avgifter, f n 493 kr/gång, debiteras bostadsrättshavaren. A5.142 Tvister om andrahandsuthyrningar företräder B vid tvister om andrahandsuthyrning i hyresnämnd. A5.17 Förteckning över lägenheter, lokaler m m A5.171 Förteckning över hyresobjekt skall uppdatera förteckning över parkeringsplatser samt förteckning över hyresgäster och hyror. A5.172 Förteckning över bostadsrättslägenheter för lägenhetsförteckning enligt bostadsrättslagen. lämnar på begäran av bostadsrättshavaren ett utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet som bostadsrättshavaren innehar. Brf Sångfågeln 1 11(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

12 A5.173 Förteckning över medlemmar i bostadsrättsförening förelägger ansökningar om medlemskap för styrelsen och håller förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar aktuell i enlighet med bostadsrättslagen. A5.18 Övergång av bostadsrätter Vid övergång av bostadsrätt har rätt att uttaga 2,5 % av gällande prisbasbelopp för nedanstående arbetsuppgifter, jämte 1 % för pantförskrivning inklusive moms. Vid övergång av bostadsrätt skall : granska underliggande övergångsunderlag och fångeshandlingar. till banker och låneinstitut lämna, av B tillhandahållen, information om föreningens ekonomi och stadgar, fastigheternas underhållsbehov och andra för dessa intressenter viktiga frågor. inhämta kreditupplysning på köparen. Ersätts särskilt av B utöver ovanstående ersättning. medverka till att köpare av bostadsrätt ansöker om medlemskap hos B. medverka till att säljare av bostadsrätt ansöker om utträde ur föreningen. förelägga ansökan om inträde i föreningen för B, som beslutar om godkännande av ansökan. registrera ny medlem i B:s lägenhetsförteckning (redovisas under A5.172 och A5.173). upprätta kontrolluppgift (redovisas under A3.22). apportera överlåtelsen till B. A5.181 Pantförskrivning A5.19 Övrigt registrerar och bevakar pantförskrivningar i föreningens lägenhetsförteckning. skall underrätta panthavare om pantsättares eventuella skulder till B. lämnar till banker och låneinstitut av föreningen tillhandahållna handlingar som årsredovisning, registreringsbevis eller protokollsutdrag och fullmakter. bekräftar gjorda denuntiationer till panthavare. Ersätts särskilt enligt punkt A5.18. Ingår i :s Noteringar Brf Sångfågeln 1 12(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

13 A5.2 Kontakter med hyresgäster / bostadsrättshavare är tillgänglig inom förvaltningsobjekten för personliga besök av hyresgäster/bostadsrättshavare under ordinarie arbetstid. A5.21 Felanmälan m m Jourtjänst och beredskap, se A7.3 A5.211 Felanmälan under normal arbetstid tillhandahåller bemannad telefonmottagning under ordinarie arbetstid. Övriga tider mottas felanmälan på telefonsvarare eller e-post. Vid felrapportering agerar enligt med B överenskommen rutin. A5.212 Felanmälan utanför normal arbetstid tillhandahåller information om vart hyresgäster/bostadsrättshavare skall vända sig vid akuta fel som inträffar utanför :s normala arbetstid. A5.22 Information besvarar frågor från bostadsrättshavare/hyresgäst och lämnar erforderlig information i förvaltningsfrågor. A5.221 Våningsregister och namnskyltar på dörrar uppdaterar våningsregister och namnskyltar på dörrar senast samma dag som in- eller utflyttning sker. A5.223 Meddelanden på anslagstavlor håller meddelanden på anslagstavlor aktuella. aviserar hyresgäst/bostadsrättshavare innan ingrepp görs, som påverkar de boendes nyttjande. För planeringsbara ingrepp skall avisering göras enligt önskemål av bostadsrättsföreningens styrelse. A5.23 Störningar och försumlighet av hyresgäst/bostadsrättshavare A5.232 Skriftliga rättelseanmaningar skriver ut och distribuerar rättelseanmaning i rekommenderat brev till försumliga eller störande hyresgäster / bostadsrättshavare enligt med B överenskommen rutin. A5.233 Uppsägning av hyresavtal/ bostadsrättsavtal verkställer efter samråd med B uppsägningar av hyresavtal / bostadsrättsavtal i enlighet med reglerna i Jordabalken / Bostadsrättslagen och lämnar lagstadgade meddelanden till sociala myndigheter. Ingår i :s Noteringar Brf Sångfågeln 1 13(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

14 A5.234 Betalningsförelägganden, avhysning, kvarstad och handräckning ansöker om betalningsföreläggande, avhysning och handräckning om avhysning hos kronofogden i enlighet med rutin. För detta utgår särskild ersättning. B ersätter för utlägg i samband med ansökan hos kronofogden. meddelar socialtjänsten att ansökan om avhysning har inlämnats vid ärenden som rör hyresrätt. A5.235 Tvångsförsäljning ansöker om god man och biträder vid tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen. A5.236 Ordningsfrågor företräder B vid handläggning av ordningsfrågor. A Handläggning av ordningsfrågor handlägger ärenden, som till följd av brott mot lag eller stadgar leder till uppsägning och /eller rättslig prövning. A5.24 Hyrestvister handlägger, i samråd med B hyrestvister i hyresnämnd och domstol. A5.3 Lägenhetsunderhåll Ingår i :s Noteringar A6 AKIV, NYCKLA OCH FÖVALTNINGSHANDLINGA A6.1 Arkiv A6.11 Förvaring av handlingar åtar sig att under kontraktstiden förvara handlingar, som rör ekonomiska och tekniska förhållanden avseende förvaltningsobjektet samt räkenskapsmaterial och andra handlingar, som omfattas av :s arkiveringsskyldighet enligt bokföringslagen och som mottagit eller upprättat särskilt för B:s räkning. Handlingarna skall förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med föreskrifter i Bokföringslagen. Gallring av handlingar sker enligt föreskrivna rutiner, som B genom undertecknandet av detta avtal har godkänt. Vid avtalets upphörande skall handlingarna snarast och senast tre månader efter avtalets upphörande överlämnas till B genom kvittering. B skall senast en månad före avtalets upphörande anvisa särskild mottagare av dokumenten. Brf Sångfågeln 1 14(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

15 Ingår i :s Noteringar A6.12 Säkerhetskopiering A6.2 Nycklar Säkerhetskopiering av uppgifter på datamedium genomförs varje arbetsdag. Säkerhetskopiorna förvaras avskilda från dataenheten. tillhandahålls mot kvittens nycklar till samtliga driftutrymmen och gemensamma utrymmen. Utkvitterade nycklar får inte märkas så att tillhörigheten kan tolkas av obehöriga och skall förvaras i utrymme med erforderlig säkerhetsklass. A6.21 Nyckel- och kortregister uppdaterar kontinuerligt register över personer som utkvitterat nycklar/kort till förvaltningsobjektet och handhar eventuella nyckelpanter. A6.22 Nyckel- och passerkortsanskaffning beställer nya nycklar/passerkort i erforderlig utsträckning. Nyckel-/ passerkortskostnaden debiteras B. A6.23 Nyckelutlämning A6.231 Nycklar/passerkort för drift och underhåll lämnar under normal arbetstid ut nycklar/passerkort mot kvitto till personal och sidoentreprenörer som behöver tillträde till driftutrymmen o d och bevakar att de återlämnas inom angiven tid. meddelar samtliga berörda om var nycklar/passerkort finns tillgängliga utom kontorstid. A6.232 Nycklar/passerkort till hyresgäster hanterar och registrerar nycklar och passerkort till hyresgäster och återkräver respektive avprogrammerar dem vid utflyttning. A6.24 Låsschema uppdaterar kontinuerligt låsschema över förvaltningsobjektet. A6.25 Låscylindrar för bokning av tvättstuga ombesörjer anskaffning av nya cylindrar och tillhandahåller reservcylindrar tills nya har kunnat överlämnas till hyresgäst/bostadsrättshavare. Ersätts särskilt av B eller hyresgäst/bostadsrättshavare. Brf Sångfågeln 1 15(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

16 A6.26 Byte av låscylindrar till enskilda utrymmen På uppdrag av B, skiftar låscylindrar på lägenhetsdörrar till enskilda utrymmen vid byte av hyresgäst/bostadsrättshavare. A6.3 Förvaltningshandlingar A6.31 elationshandlingar lämnar uppgifter till B som underlag för upprättande av relationshandlingar efter av genomförda förändringar i förvaltningsobjektet. A6.32 Driftinstruktioner lämnar uppgifter till B som underlag för revidering av driftinstruktioner efter av genomförda förändringar i förvaltningsobjekten. A6.33 Uppdatering av drift- och underhållsinstruktioner Underlag för uppdatering av drift- och underhållsinstruktioner skall lämnas snarast efter av genomförda förändringar. Ingår i :s Noteringar A7 TEKNISK PLANEING, UPPHANDLING OCH GENOMFÖANDE Anläggning, art och omfattning framgår av TEKNIK b A7.1 Drift A7.11 Upphandling och kontroll av leverantörer och sidoentreprenörer A7.111 Avrop av driftåtgärder skall avropa tjänster för förvaltningsobjektens drift av sidoentreprenörer med vilka ramavtal har tecknats. A7.112 Direktupphandling av driftåtgärder skall direktupphandla tjänster för förvaltningsobjektens drift vars kostnad beräknas understiga kronor. A7.114 Upphandling av förbrukningsmaterial skall för B:s räkning upphandla leveranser av förbrukningsmaterial. Brf Sångfågeln 1 16(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

17 A7.115 Upphandling av sidoentreprenörer för drift av förvaltningsobjekten skall upprätta förfrågningsunderlag och för B:s räkning upphandla de sidoentreprenörer som erfordras för förvaltningsobjektets drift. A7.116 Kontroll av leveranser och sidoentreprenörer kontrollerar att leveranser och sidoentreprenörers tjänster uppfyller ställda krav på kvalitet, kvantitet och leveranstid. A7.117 Samordning av sidoentreprenörer samordnar sidoentreprenörernas arbeten på förvaltningsobjektet. A7.12 Driftstatistik, -rapporter A7.122 Mätaravläsning avläser mätare för försörjningsmedia enligt följande: Värme (energi och flöde) samt vatten; den vardag som ligger närmast varje sista dag i månaden. A7.123 Bearbetning och redovisning av driftstatistik analyserar de insamlade mätuppgifterna med hänsyn till variationer i avläsningstidpunkt och utomhusklimat. upprättar och redovisar med uppgifter från avlästa mätarställningar förbrukningsstatistik för värme och vatten en gång/kvartal. A7.124 Kommentarer och åtgärdsförslag kommenterar onormala förändringar i förbrukningen av försörjningsmedia och lämnar förslag till åtgärder. A7.125 Driftjournaler för driftjournaler i tekniska centraler. A7.126 Driftrapporter för driftrapporter enligt med B överenskommen rutin vid tillsyn i samband med driften av värme- och ventilationsanläggningar och redovisar dessa vid kontraktsmöten. A7.127 Övervakning av driftstörningar Jourtjänst och beredskap, se A7.3 A7.129 Övriga driftrapporter Ingår i :s Noteringar Brf Sångfågeln 1 17(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

18 Ingår i :s Noteringar A7.14 Driftsansvar och funktionsprovning A7.141 Drift/funktionsprovning genomför en gång per år drift/funktionsprovning av förvaltningsobjektets befintliga värme- och ventilationsanläggningar och upprättar därvid protokoll. Dessa kontroller avser ej OVK (obligatorisk ventilationskontroll). A7.142 Serviceavtal upphandlar för B:s räkning för driften erforderliga serviceavtal. A7.2 Underhåll A7.21 Felavhjälpande underhåll Ersätts särskilt enligt KONTAKT b 2006 punkt A7.211 Avrop av felavhjälpande underhåll skall avropa felavhjälpande underhåll av sidoentreprenörer med vilka ramavtal har tecknats. A7.212 Direktupphandling av felavhjälpande underhåll beslutar om upphandlingar av felavhjälpande underhåll med en kostnad som beräknas understiga kronor. A7.214 Upphandling av felavhjälpande underhåll skall infordra, för B:s räkning, anbud och utvärdera anbud. Anbudsförfrågan ska om möjligt med hänsyn till omständigheterna gå till flera entreprenörer och upphandling göras till fast pris. A7.216 Besiktning av felavhjälpande underhåll skall svara för övervakning, regelbunden tillsyn, kontroll och besiktning av sidoentreprenörers arbete samt vara Bs ombud under projektets gång. A7.22 Planerat underhåll Ersätts särskilt enligt KONTAKT b 2006 punkt A7.223 Uppdatering av underhållsplan skall i samråd med B uppdatera underhållsplanen inklusive kostnadskalkyler. Uppdateringen skall göras årligen och vara färdigställd senast november månad varje år. Brf Sångfågeln 1 18(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

19 A7.224 Årligt underhållsprogram upprättar i samråd med B underhållsprogram inklusive kostnadskalkyler. Underhållsprogrammet ska avse de åtgärder som enligt beslut ska genomföras under ett budgetår och vara upprättat i god tid inför budgetarbetet. Utredningar för alternativa åtgärder beställs efter godkännande av B och debiteras efter särskild taxa. A7.225 Genomförande av underhåll Ersätts särskilt enligt KONTAKT b 2003 punkt A Upprätta förfrågningsunderlag handlägger förfrågningsunderlag med ritningar, beskrivningar mm utifrån fastställt åtgärdsprogram. A Upphandling A Administration av upphandling översänder upprättat förfrågningsunderlag till respektive anbudsgivare och infordrar, för B:s räkning, anbud och utvärderar dessa med hänsyn till tekniska och ekonomiska konsekvenser samt kvalitet. Anbudsförfrågan ska om möjligt med hänsyn till omständigheterna gå till flera entreprenörer. svarar för kontakter med anbudsgivare under anbudstiden och förhandlar med anbudsgivare efter överenskommelse med B. deltar vid öppnandet av anbud och upprättar därvid protokoll. upprättar anbudssammanställning samt redovisar för B en s k nollställning av lämnade anbud. A Beslut om upphandling utarbetar beställningsskrivelse för antagande av entreprenör alternativt beställer entreprenaden efter överenskommelse med B. A Underrättelse till anbudsgivare underrättar efter överenskommelse med B anbudsgivare som ej antagits. A Administrativa arbetsuppgifter A Lån och bidrag utarbetar ekonomiska ramar och ansöker om lån och bidrag för underhållsprojektet. handlägger lånebeslut och utbetalning av lån. Ingår i :s Noteringar Brf Sångfågeln 1 19(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

20 Ingår i :s Noteringar A Bygglov söker och handlägger ansökan om bygglov samt bevakar att bygglov erhålles. A Igångsättningskalkyl, årsavgifts- och hyreskalkyler upprättar igångsättningskalkyl med aktuell och beräknad slutlig produktionskostnad för avstämning mot respektive pantvärden. Med igångsättningskalkylen som underlag upprättar preliminära årsavgifts- och hyreskalkyler. A Anmälan svarar för anmälan till myndigheter av igångsättning, besiktning m.m. A Byggnadskreditiv handlägger utbetalning av lyft på byggnadskreditiv enligt fastställd lyftplan. A Arbetarskydd svarar för att arbetsmiljölagens krav på arbetsskydd tillgodoses vid underhållsarbeten. A Byggledning och kontroll leder och kontrollerar sidoentreprenörers arbete med underhåll i avseende på kvalitet, kvantitet och leveranstid. Erforderliga rapporter i detta avseende görs till B. A Besiktning svarar för upphandling av besiktningsman. A7.3 Jourtjänst, beredskap m.m. A7.31 Jourtjänst Definition av normal arbetstid anges i KONTAKT b 2006 punkt 4.2. tillhandahåller jourtjänst som säkerställer att akut underhåll i förvaltningsobjektet kan utföras utanför normal arbetstid mot särskild ersättning. Brf Sångfågeln 1 20(24) Gäller fr.o.m ADM b 2006, Upprättat Copyright, iksbyggen Sign....

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning E0 Objektsbeskrivning 3 E1 Rutiner och instruktioner 3 E2 Handlingar 3 E3 Löpande ekonomisk

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Objektsbeskrivning Administrativa arbetsuppgifter

Objektsbeskrivning Administrativa arbetsuppgifter Objektsbeskrivning Adminirativa arbetsuppgifter ALLMÄNT LÖPANDE EKONOMISK ADMINISTRATION Areor boäder + lokaler Antal boäder + lokaler m 2 BOA+ LOA Kassa Antal inbetalningar per år Antal utbetalningar

Läs mer

Ekonomi Total. Ekonomisk förvaltning och Administration

Ekonomi Total. Ekonomisk förvaltning och Administration Ekonomi Total Ekonomisk förvaltning och Administration Ekonomisk förvaltning omfattar allt som rör en bostadsrättsförenings ekonomi. Föreningen har en ansvarig ekonomisk förvaltare på Storholmen som arbetar

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Lokalvård/städning Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning E0 Objektsbeskrivning 3 E1 Rutiner och instruktioner 3 E2 Handlingar

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

FASTUM RUTINBESKRIVNING

FASTUM RUTINBESKRIVNING FASTUM RUTINBESKRIVNING AVSEENDE EKONOMISK FÖRVALTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Rutinbeskrivning Detta dokument utgör bilaga till avtal mellan UBC Förvaltning AB (nedan kallad ) och Kunden och preciserar

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt?

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt? VÄLKOMNA TILL KURSEN Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: www.bostadsratterna.se Telefonsupport: 0775 200 100 Webbsupport: fraga@bostadsratterna.se

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning E0 Objektsbeskrivning 3 E1 Rutiner och instruktioner 3 E2 Handlingar

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Adm och gränsdragningslista 11

Adm och gränsdragningslista 11 Adm och gränsdragningslista 11 Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av administrativa arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren )

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren ) Förhandsavtal RIO Mellan nedanstående bostadsrättsförening och förhandstecknare denna dag ingås följande avtal om att bostadsrättsföreningen skall upplåta nedan beskriven lägenhet med bostadsrätt samt

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bilagor. Förhandsavtal. Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott

Bilagor. Förhandsavtal. Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott S O L L E N T U N A S AT T R A K T I VA L ÄG E N H E T E R FÖ R H E L A FA M I L J E N Bilagor Förhandsavtal 01 Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl 04 Tillstånd att ta emot förskott

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Stadgar. Antagna på årsstämman

Stadgar. Antagna på årsstämman Sida 1 av 6 Stadgar 1. Lindholmsdockans hamn- och sjöbodsförening är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 2. Hamn- och sjöbodsföreningens ändamål och

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 119 Komplettering i anvisningarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL MARK

BEVAKNINGSAVTAL MARK Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN Bilaga 1 till Stadgarna ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN 1. Styrelsens uppdrag Styrelsens uppdrag att förvalta fastigheten omfattar både byggnad och mark (se bil 1). Uppdraget

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

STYRELSENS ARBETSORDNING ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM ALLMÄNT STYRELSENS SAMMANKOMSTER STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MORKULLAN I STOCKHOLM Styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm ( Föreningen ) har upprättat denna arbetsordning som ett komplement

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING

STADGAR FÖR HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING STADGAR FÖR HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING 1. Föreningens namn Föreningens namn ska vara Havstenssunds Bryggförening, nedan kallad Föreningen. 2. Föreningens säte Föreningen ska ha sitt säte i Havstenssund,

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Lokalvård/städning Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning E0 Objektsbeskrivning 3 E1 Rutiner och instruktioner

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Lokalvård/städning [Bostadsrättsföreningens namn] [Ort, datum] Upprättad enligt Innehåll Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer