KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25 augusti, kl Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av sekretessärenden kl ca Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar ca kl Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl YVONNE PERSSON Ordförande ANNIKA ANDERSSON Förvaltningschef Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a ). Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Majoriteten i smtr rum Björken (plan 5 A), kl Oppositionen i smtr rum Linden (plan 5 A), kl Förhinder anmäls alltid till: Petra Grönhaug, tfn , eller via e-post:

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Upprop och val av protokolljusterare (Förslag: Urban Svenkvist med Seija Noppa ersättare, Justeringsdatum: onsdagen den 27 augusti 2014) 2. Sekretessärenden: 2.1 IVO- Begäran om yttrande angående ej verkställt beslut (Läggs på bordet) 2014/SON Administrativa ärenden: 3.1 Förvaltningschefen informerar 3.2 Medborgardialog 3.3 Budgetuppföljning och prognos tom juli 2014 (Bil) 2014/SON Budget 2015 (Bil) 2014/SON Uppföljning av brukarundersökning (Bil) 2014/SON Remissvar: Program för integrerat samhälle (Bil) 2014/SON Remissvar: Ungdomspolitiskt program (Bil) 2014/SON Svar på motion: Samlad marknadsföring i Borås (Bil) 2014/SON Remissvar: Framtidsfullmakter (Läggs på bordet) 2014/SON Anmälningsärenden: 4.1 Redovisning av delegationsbeslut (Bil) 4.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelse (Bil) 5. Övrigt

3 1 (1) Dnr 2014/SON 0048 Handläggare Jonas Ringström Budgetuppföljning och prognos tom juli 2014 Redovisning av budgetuppföljning och prognos tom juli 2014, nämnduppföljning med helårsprognos. Förslag till beslut Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad budgetuppföljning och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Yvonne Persson Ordförande Annika Andersson Förvaltningschef

4 Månadsuppföljning juli Sociala omsorgsnämnden

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Individ- och familjeomsorg för vuxna Socialpsykiatri Funktionshinderverksamhet Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 2(10)

6 1 Inledning Avvikelse en mot budget är efter juli månad tkr motsvarande siffra efter juli månad 2013 var tkr och 2013 års resultat var ett underskott på tkr. Inom myndighetsidan finns kostnader som inte är betalda med som hör till perioden på ca tkr. Exempel är kostnader för boenden på entreprenad, daglig verksamhet enligt LOV samt köpta tjänster av Stadsdelarna Under 2013 så fanns det några engångskostnader som inte återkommer under 2014 eller är något lägre, som ex kan nämnas kostnader för validering, lägre kostnad för projekt Enkelt (införandet av ett nytt verksamhetssystem inom vård o omsorg). Den av nämnden antagna handlingsplanen genomförs i de allra flesta delar, vid några enstaka delar får vi en fördröjning. Detta innebär att det i nuläget prognostiseras ett nollresultat för I prognosen tas hänsyn till det utökade kommunbidraget som fullmäktige beslutat om. Då alla reserver är förbrukade krävs en stor återhållsamhet och restriktivitet under året. 2 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tkr Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 3(10)

7 Resultatanalys Prognosen visar ett nollresultat för I resultatet efter Juli finns kostnader inom Myndighetssidan som inte är betalda men som hör till perioden på ca tkr. Exempel på dessa kostnader är boenden som drivs på entreprenad, daglig vht enligt LOV och köpta tjänster av Stadsdelarna. Det finns en volymökning inom personlig assistans LSS där antalet personer är konstant men antal timmar ökade under 2013 med 1000 tim per månad. Inom IFO Vuxen ligger vi på ungefär samma nivå som motsvarande tid förra året. I dagsläget har vi låga kostnader för LVM. Avvikelse en mot budget är efter Juli månad tkr motsvarade siffra efter Juli månad 2013 var 5 710tkr och 2013 års resultat var ett underskott på tkr. Det finns vissa kostnader som nämnden hade under 2013 och som nämnden inte har Exempel på detta är kostnader för validering och lägre kostnader för projekt Enkelt. Nettokostnadsökning är i jämförelse med motsvarande period ,9% och budgetramen har ökat med 4,3%. Underskott inom verkställigheten Funktionhinder beror till största delen på att intäkter saknas från myndighetsutövningen och till viss del från försäkringskassan. 2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Gemensam administration Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad IFO Vuxen Intäkt Kostnad Nettokostnad Vård och omsorg i ordinärt boende Intäkt Kostnad Nettokostnad Vård och omsorg i särskilt boende Intäkt Kostnad Nettokostnad Insatser enl LSS och LASS Intäkt Kostnad Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 4(10)

8 Tkr Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tkr Nettokostnad Övrig vård o omsorg för äldre och funktionshindrade Intäkt Kostnad Nettokostnad Buffert Intäkt Kostnad Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Gemensam administration De åtgärder i handlingsplanen som berör gemensam administration har genomförts och det innebär att kostnaderna kommer att hållas inom fastställd budget IFO Vuxen Myndighetsutövning Efter juli månad finns ett fortsatt underskott gentemot budget vad gäller institutionsvården. Antalet externa placeringar och vårddygn har ökat något i jämförelse med årets första månader. Antalet vårddygn enligt LVM är fortsatt låg, under första halvåret har inga nya placering gjorts vilket innebär låga kostnader för LVM jämfört med motsvarande period Den totala kostnaden för institutionsvården har också minskat något jämfört med samma period Åtgärder Det pågår ett långsiktigt arbete med att föra över dyrare externa placeringar till mer kostnadseffektiva placeringar där institutionsvård är nödvändig. Vi försöker även använda familjehem framför Institutionsvård i större utsträckning, framförallt i svåra ärendena där närhet till psykiatrins öppenvård är viktig. Vi anlitar i ökad utsträckning extern såväl som intern öppenvård som ett komplement till Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 5(10)

9 avslutade behandlingar på institution och familjehemsvård. Detta kommer att sänka dygnsmedelkostnaden per placering över tid kring de personer som har behov av den typen av insats. Handläggare arbetar med nya metoder i utredningar enligt LVM, vi har fortsatt lyckats motivera klienterna till frivilliga placeringar och insatser. Analys av verksamheten Ett av verksamhetens mål under 2014 kommer att vara att minska inflödet av personer med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna där verksamheten behöver utveckla utbudet av förebyggande insatser tillsammans med interna och externa aktörer. Det är viktigt att arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar och minska kostnaderna för externa placeringar fortsätter enligt den framtagna handlingsplanen. Arbetet med samverkan internt kommun samt externt region behöver också utvecklas ytterligare. Det finns en tendens till att personer som finns inom tvångs- eller slutenvård skrivs ut tidigare och insatserna inom öppenvården är inte alltid tillräckliga vilket kan innebära att personen behöver återremitteras. Ett återkommande problem är bristen på bostäder/sociala boenden, vilket i vissa fall innebär längre placeringar på HVB hem istället. Insatser Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder Verksamheterna följer budgetprognosen och ger ett mindre överskott totalt. Det är personalkostnader som varit lägre än budget på grund av vakanser som inte varit tillsatta och partiella ledigheter. Tjänsterna har nu tillsatts. Analys av verksamheten Det vräkningsförebyggande arbetet som samordnas av Sociala omsorgsförvaltningen i samverkan med i första hand Arbetslivsförvaltningen, Barn- och familj och AB Bostäder arbetar som en del i metodutvecklingen med uppföljningar för att underlätta för de som riskerar hemlöshet att behålla sina kontrakt. Detta arbete är en framgångsfaktor men kommer att kräva en volymökning av verksamheten för att kunna fungera fullt ut. Arbetsmodellen tillsammans med öppenvårdsinsatser och boendestöd möjliggör att människor behåller sin bostad i större utsträckning. En svårighet är bristen på lägenheter generellt och "special" boenden som passar målgruppen. I något fall innebär det istället ett behov av köpt extern plats. Det fortsatta arbetet enligt konceptet "Bostad först" pågår utifrån den överenskommelse som nämnden har med AB Bostäder. Natthärbärget Kastanjen har enligt planen stängts Utvärdering av verksamheten har gjorts inför nystarten Arbetet med att ta fram förslag till samverkansmöjligheter mellan Borås Stad och idéburna organisationer inom det sociala området pågår för att bl.a. bättre samordna arbetet i kring hemlösa. Den Boendesociala enheten kommer 2015 att få i uppdrag att samordna fler sociala boendeformer. Idag har flera förvaltningar kontakter med hyresbolagen och det upplevs att vi konkurrerar med varandra och att det saknas en helhetsbild Vård och omsorg i ordinärt boende Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder I den samlade myndighetsutövningen beslutas om insatser inom hemtjänst från stadsdelarna, korttidsboende både internt och externt samt ledsagning, avlösning och boendestöd från förvaltningens egen verksamhet. Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 6(10)

10 För beslut om insatser inom boendestöd har det varit en viss ökning på antalet timmar de senaste månaderna, inom socialpsykiatri gäller det främst utförda HSL insatser. Även antal dygn inom korttidsvård socialpsykiatri har ökat något. Antalet beviljade timmar inom hemtjänst har ökat de senaste månaderna och debiteringar från stadsdelarna har inte kommit igång fullt ut. Analys av verksamheten Ett arbete har påbörjats med att systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal inom hela myndighetsutövningen detta för att få en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Brist på tillgång till korttidsplats inom socialpsykiatrin kan innebära framtida behov av köpt extern plats. Insatser När det gäller boendestöd så pågår en sammanslagning i förvaltningen till ett gemensamt boendestöd och detta skall vara klart under hösten Syftet är att få en bättre kvalité genom att på ett mer flexibelt sätt styra insatserna utifrån behoven. I uppdraget ligger också att ta fram en plan för ett utvidgat boendestöd som ökar möjligheten för personer med en funktionsnedsättning eller missbruk att bo i ordinärt boende. Utbudet av korttidsplatser i egen verksamhet inom socialpsykiatrin är begränsad till 4 platser, dessa är i stort sätt fullbelagda under hela året, i dagsläget kan vi verkställa ytterligare ett beslut genom att det finns en ledig lägenhet i ett av våra särskilda boenden, vi köper också en plats hos extern vårdgivare. Kostnader för hjälpmedel följer inte budget, utskrivningar och inköp övervägs noga, vissa är dock nödvändiga utifrån den enskildes behov och säkerhet Vård och omsorg i särskilt boende Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder Antalet insatser och beslut om särskilt boende har hållit sig på en konstant nivå under det senaste året. Verksamheten eftersträvar att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. Det finns några externa placeringar sen lång tid tillbaka, för några av dessa finns möjlighet att erbjuda boende på nya Teknikgatan som i nuläget planeras starta under Analys av verksamheten För att bibehålla nivån på antalet platser inom särskilt boende behöver verksamheten utveckla stödet till personer i ordinärt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med kvalificerade öppenvårdsinsatser eller boendestöd möjliggör också att människor behåller sin bostad i större utsträckning. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas, som exempel kan nämnas behovet av fler "satellitlägenheter". Insatser Varje enhetschef har god kontroll över sin bemanningsplanering så att resurser används så optimalt som möjligt utan att kvalitén för brukare försämras. Varje månad görs en uppföljning av respektive chefs ansvarsområde, både individuellt samt gemensamt i ledningsgruppen för verksamhetsområdet. En översyn av bemanning kvällar- och nätter inom boenden socialpsykiatri har genomförts. Under våren planerades nattbemanningen att förändras på flera enheter, vilket skulle innebära att resurser kunde fördelas om inom verksamhetsområdet. Förändringen har dock förskjutits bl.a. på grund av en inspektion från Arbetsmiljöverket samt installation av nya larm på berörda enheter. Detta medför att effekten av åtgärden blir mindre än beräknat samt ett underskott i budget på dessa enheter. Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 7(10)

11 Analys av verksamheten Under hösten 2014 skulle det nya boendet på Teknikgatan öppna men flyttas nu fram till 2015 med anledning av nämndens anpassningsplan för Boendet är för personer med komplexa behov och kommer att kräva en hög personalbemanning. I Borås Stad pågår arbetet med införandet av heltidstjänster och nya arbetstidsmodeller, hur och vilka effekter det får är i dagsläget oklart. Det planerade boendet på Solosången, som ersätter nuvarande Badhusgatan har blivit framflyttat till att stå klart under våren Insatser enligt LSS och LASS Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Den största anledningen till avvikelsen är att det finns kostnader som inte är betalda men som tillhör perioden. Exempel på kostnader är boenden på entreprenad, daglig verksamhet enligt LOV. Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har under en tid varit relativt konstant, det som ökat är antalet beviljade timmar/person, totalt har den genomsnittliga nivån per månad ökat med ca timmar. Kostnader för personlig assistans enligt SFB har de sex första månaderna ökat med ca tkr jämfört med motsvarande period Åtgärder Inom myndighetsutövningen har ett tydligare arbete påbörjats med att följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs noga. Alla handläggartjänster är tillsatta och en tjänst som metodutvecklare är inrättad. Detta för att möjliggöra bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. Analys av verksamheten Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av boenden. Insatser Boendesektionen Hela verksamhetsområdet har genomfört beslutad anpassning på 1% och visar ett överskott tom Juli. Inom Boendesektionen är en cheftjänst vakant men blir återsatt i december månad då en person återvänder efter föräldraledighet. Enheten på N. Sjöbogatan är under ombyggnation och kommer åter att öppnas i september månad. Gruppbostaden på Sollunda som är en icke fullvärdig bostad kommer att stängas och samtliga hyresgäster kommer under maj månad att flytta in i den nybyggda gruppbostaden på Logatan. Gruppbostaden var planerad till en annan målgrupp men då lokalytan inte stämmer överens med behovet görs omnämnda förändring. De hyresgästerna har istället erbjudits lägenheter på gruppbostaden Kadriljgatan (Samba) som är en nybyggnation och inflyttningsklar mars En genomlysning av korttiden kommer ske under året för att se om tillgång och efterfrågan av antal platser stämmer överens. En omvärldsanalys behöver göras för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen. Både boendesektionen och korttidsverksamheten arbetar med att sänka vikarie/poolkostnaderna vilket Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 8(10)

12 ligger i linje med Borås Stads beslut om heltider och ny arbetstidsmodell. Ett antal nattjänster ses över och kommer att avslutas under året så fort behovet minskar för brukarna. Personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service) eller enligt SFB (socialförsäkringsbalken tidigare LASS) Ersättningsnivån fr o m 2014 är 250 kr/tim för utförandet av personlig assistans enligt LSS. Ersättningen från försäkringskassan är 280 kr/tim som används till personlig assistans enligt SFB Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade Inom denna verksamhet köper nämnden sysselsättning av arbetslivsförvaltningen för personer inom socialpsykiatrin. Dessutom ingår här driftskostnader för delar av Spinnaren som används av föreningar och där det även finns samlingssalar. 3 Verksamhetsmått 3.1 Individ- och familjeomsorg för vuxna Heldygnsvård Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal placerade personer med heldygnsvård Socialpsykiatri Socialpsykiatri övergripande Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL Insatser i ordinärt boende Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 9(10)

13 3.3 Funktionshinderverksamhet SOL-verksamhet Insatser i ordinärt boende Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal brukare med hemtjänst under 65 år SoL (Historik) SOL-verksamhet Särskilda boendeformer Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Köpta platser på särskilt boende med heldygnsomsorg LSS-verksamhet Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal personer med beslut om insats LSS-verksamhet Daglig verksamhet Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal personer med beslut om daglig verksamhet LSS LSS-verksamhet Personlig assistans Verksamhetsmått Utfall Jul 2013 Budget 2014 Utfall Jul 2014 Antal personer med beslut om personlig assistans enligt LSS Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt SFB Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 10(10)

14 1 (1) Dnr 2014/SON 0116 Handläggare Jonas Ringström Kommunstyrelsen Budget 2015 Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till tkr. Det motsvarar en generell uppräkning med 2,2 %. Beräknade kostnadsökningar för 2015 är 2,5 % för personalkostnader och 1,5 % för övriga kostnader. Denna uppräkning innebär att nuvarande nivå kan bibehållas men för nämnden så tillkommer ökade kostnader för volymökningar vilka nämnden äskar medel för. Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda kostnader vilket motsvarar tkr. Nämndens beslut Sociala omsorgsnämnden beslutar Att föreslå Kommunfullmäktige att som tidigare år avsätta en central buffert för speciella barnärenden inom Funktionshinderverksamheten och för vårdformen tvång i öppenvård. Att föreslå Kommunfullmäktige ge Sociala omsorgsnämnden täckning för de volymökningar som beskrivs i äskandelistan. Att fastställa budget för 2015:1 med tillhörande bilagor. Att översända budget 2015:1 med tillhörande bilagor till Kommunstyrelsen. SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Yvonne Persson Ordförande Annika Andersson Förvaltningschef

15 Budget facknämnder 2015 Sociala omsorgsnämnden

16 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Livskraftig stadskärna Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens förbättrings- och förändringsområden Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Individ- och familjeomsorg för vuxna Socialpsykiatri Egen organisation Funktionshinderverksamhet Investeringar Bilagor Bilaga 1: Äskanden volymökning 2015 Bilaga 2: DB 1 Bilaga 3: DB 2 Bilaga 4: DB 3 Sociala omsorgsnämnden, Budget facknämnder (31)

17 1 Inledning Brukare och medborgare För flera av brukarna inom nämndens ansvarsområden är frågan om tillgänglighet högst väsentlig. Den fysiska tillgängligheten har underlättats efterhand i takt med nya lagkrav. Men tillgänglighet är mycket mer, det handlar om att få känna att man är med som människa i samtal, att få ta del av kulturutbud och andra evenemang som alla andra har tillgång till. Ett område som borde vara självklart är att få göra sin stämma hörd, att få vara med och framföra sin åsikt. Socialstyrelsens vägledning om brukarinflytande inom psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats" är även tillämplig inom funktionshindersverksamheten. Nämnden vill förstärka arbetet för att nå fler brukare så att deras erfarenheter och förväntningar kan tas tillvara i högre utsträckning än vad som görs idag på såväl individnivå som verksamhets- och systemnivå. En lyckad satsning med hög brukarmedverkan 2014 var projektet Schysst Attityd och Schyssta Relationer för brukare med funktionsnedsättning. Nämnden har ansökt om medel ur den Sociala investeringsfonden för en fortsatt satsning Medborgardialog är ytterligare ett sätt att få in synpunkter till nämnden som kan ge förutsättningar till beslutsunderlag i viktiga närliggande områden men också områden som berör framtidens satsningar. En svårighet som framträtt tydligt under 2014 är att det råder oklarhet om ansvarsfördelning av insatser och kostnader för de brukare som har en samsjuklighet med psykiatrisk diagnos. Det finns en ingjuten tradition att regionen alltid har tolkningsföreträde av samverkansavtalet viket ger en övervältring av ansvar och kostnader till kommunen. Ytterligare oklarheter gällande tolkning av samverkansavtal gäller egenvårdsbegreppet som drabbar nämndens brukare (lägre självständighet) och nämndens ekonomi då primärvården skjuter över hälso- och sjukvårdsansvaret till kommunen. Åldersstrukturen hos målgruppen inom LSS har över åren förändrats. Fler äldre som har behov av särskilt boende lever längre och behovet av nya boendeformer för de yngre med beslut av boendeinsatser är stort. Antal personer som behöver bostad inom de närmaste fem åren är ca 50. Verksamhet Myndighetsutövning inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) vuxen, Socialpsykiatri och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har samordnats likaså har samordning gjorts inom insatssidans boendestöd och två hälso- och sjukvårdsteam har blivit en enhet. Gemensamma processer för planering och uppföljning har gett en högre effektivitet vilket varit nödvändigt med de anpassningskrav om ca fyra procent som varit Verksamhetsutveckling för att höja kvaliteten har fått stå tillbaka. Målet under år 2014 har varit att på individnivå eftersträva en god kvalitet i det enskilda mötet och beslut om rätt insats utifrån den enskildes behov. Borås Stads motto som tydliggörs i Kvalitetspolicyn, att arbeta med ständiga förbättringar har inte getts utrymme varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Nämndens prognos om balans efter juli månads uppföljning ger en ingång 2015 att göra satsningar. Nämnden avser att ge uppdrag till förvaltningen att omfördela och tillsätta vakanta resurser för att skapa en utvecklingsenhet, som finns inom stadsdelarna, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Bristen på korttidsplatser för brukare inom socialpsykiatrin innebär köp av ofta dyrbara externa placeringar. Nämnden har inlett ett samarbete med Lokalförsörjningsnämnden med särskild inriktning mot att finna lösningar för målgruppen. Men samarbetet omfattar även att finna så kallade "Udda boenden" för målgruppen vuxna missbrukare där behovet är stort. Det vräkningsförebyggande arbetet, där nämnden utifrån Program mot hemlöshet har ett Sociala omsorgsnämnden, Budget facknämnder (31)

18 samordningsansvar, har gett bra resultat med täta uppföljningar och samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen Väster. Antal ärenden har ökat med närmare 100 och nämnden äskar om resursförstärkning för fortsatt hög måluppfyllelse. Från början av 2015 tar nämnden över verkställighet av alla sociala boenden (ej etableringsboenden). Syftet med att organisera all verkställighet under en och samma nämnd är dels för att få en samlad bild av behoven dels att staden får en ingång till såväl kommunala som privata hyresvärdar och får ett helhetsgrepp om vilka tillgångar av lägenheter/boende som finns. På detta sätt undviks även den interna konkurrensen vilket underlättar att rätt prioritering sker utifrån de brukare som har störst behov. Trots att antalet personer med beslut om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) har stabiliserats ökar kommunens kostnader då Försäkringskassan (FK) är mer restriktiv vid bedömningar av nyansökningar och tvåårsuppföljningar, än tidigare. Insatserna som bekostats av FK skjuts över till kommunen då brukarnas behov finns kvar och besluten om insatserna istället ges från lagrummen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (Sol). Volymökningen är 1500 tim en kostnadsökning om 4,7 mnkr. Antal personer med beslut om daglig verksamhet har den senaste tiden varit relativt konstant. Inför 2015 ser nämnden dock ett ökat behov av insatser, för att bättre säkerställa framtida volymer kommer samarbetet med gymnasiesärskolan att intensifieras. Förvaltningen flyttar till Vulcanus under slutet av För Sociala omsorgsförvaltningens del skapas förutsättningar till, ett för Borås Stad, nytt sätt med att arbeta i ändamålsenliga lokaler med en blandning av öppet landskap, mötesplatser och enskilda kontor. I arbetet med nya arbetssätt kommer en riktning att vara ett mer miljöinriktat arbete. Engagerade miljöambassadörer ska ges möjlighet och förutsättningar till att förbättra och öka måluppfyllelsen för ett hållbart ekologiskt samhälle. Medarbetare Heltid till alla och bättre arbetsvillkor med borttagande av delade turer är en del för att Sociala omsorgsnämnden ska kunna attrahera nya medarbetare och kunna behålla de medarbetare som redan har anställning. Speciella marknadsföringsinsatser måste till för att nämndens ansvarsområden ska kunna konkurrera om morgondagens medarbetare. En marknadsföringsgrupp med bred representation ska arbeta innovativt och söka nya vägar för att framtidens rekryteringsbehov ska kunna tillgodoses. Att verka för en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser är varje chefs ansvar. Tillsammans med arbetstagarparter genomförs utbildningar inom området. Den höga sjukfrånvaron i verksamheterna är oroande. Nämnden har gett uppdrag till förvaltningen att arbeta med riktade insatser till arbetsplatser där sjukfrånvaron har ökat och till arbetsplatser med hög sjukfrånvaro över tid. Arbetet med riktade insatser görs i samarbete med Personal och förhandling (hälsoutvecklare) som medverkar i utvärderingen. Chefers förutsättningar har särskilt fokus som ett delområde i granskningen av Vård- och omsorgen som är ett stadenövergripande projekt och leds av kommunchefen. I väntan på projektresultat om eventuella generella satsningar som ska redovisas i sin helhet juni 2015, fördelar nämnden administrativa närstödsresurser till alla chefer. Ekonomi Nämndens anpassningsåtgärder 2014 prognostiseras ge en ekonomi i balans inför Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag 2015 uppgår till tkr. Det motsvarar en generell uppräkning med 2,2 %. Beräknade kostnadsökningar för 2015 är 2,5 % för personalkostnader och 1,5% för övriga kostnader. Det innebär att nuvarande nivå kan bibehållas, kostnader för volymökningar äskar nämnden särskilda medel för. Volymökning inom LSS - personlig assistans ska ses som en del av övervältring av kostnader från FK vilket leder till att kommunen istället får ge insatser då brukarbehovet kvarstår. Sociala omsorgsnämnden, Budget facknämnder (31)

19 Resterande äskanden är till två LSS boenden och ett boende för socialpsykiatrins målgrupper. Medel till äskandet gällande boendesociala enhetens utökning är överföring av uppdrag från Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnden Väster Nämnden önskar att det finns centralt avsatta medel (hos kommunstyrelsen) för de kostnader som speciella barnärenden inom Funktionshinderverksamheten och externa placeringar i vårdformen tvång i öppenvård inom IFO Vuxen/Socialpsykiatrin bedöms medföra för Borås Stad. Nämnden har för avsikt att från och med 2015 överföra medel till den kommungemensamma enheten i Stadsdelsnämnd Öster för en samlad funktion med tillsynsansvarig inom socialtjänst (TÖS) avseende funktionshindersverksamheten. Det uppdraget har för nämnden hanterats inom ram från juristfunktionen. Nämnden har tidigare påtalat bristen av att TÖS funktionen inte ingått som en uppgift i den kommungemensamma enheten för äldre- och funktionshindersverksamheten såsom medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Kostnader för flytt, uppstart- och nyanskaffning av inventarier gällande Vulcanus har nämnden framställt till Kommunstyrelsen som ett särskilt äskande. Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 procent av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda kostnader vilket motsvarar tkr. 2 Omvärldsanalys Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Antalet personer med beslut om assistansersättning enligt SFB har ökat ständigt sedan mitten av talet men trenden är nu att antal personer med assistansersättning har stabiliserats. Detta gör att kostnadsökningen för kommunerna inte fortsätter att öka i samma takt som tidigare. Men Försäkringskassan (FK) är mer restriktiv vid nyansökningar och tvåårsuppföljningar. Detta innebär att insatser som bekostats av FK skjuts över till kommunen eftersom behoven hos brukaren kvarstår. När vissa brukare, efter FK s bedömning förlorar rätten till personlig assistans beviljas andra insatser enligt LSS och Sol såsom hemtjänst, boendestöd eller boende med särskild service och på så sätt övervältras kostnaderna till kommunen. Andra brukare får personlig assistans enligt LSS då det grundläggande behovet ligger under 20 timmar per vecka. Kommunerna har då kostnadsansvaret för assistansen för både grundläggande behov och aktiviteter. I den statliga utredningen SOU 2012:6, "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning" dras slutsatsen att det råder en obalans mellan starka ekonomiska drivkrafter i systemet och svaga kontrollmöjligheter tillsatte regeringen en statlig utredning, Assistansersättningsutredningen "Översyn av ersättningen för personlig assistans" som presenterade sitt betänkande i februari Utredningen föreslår att ersättningen även i framtiden ska ges enligt timschablon men att denna ska delas i en grundschablon och en tilläggsschablon för brukare med stort behov av assistans på nätter och helger. Grundschablonen föreslås ligga under nuvarande timersättning. Grundschablonen ska täcka kostnader för ordinarie assistents sjukfrånvaro för privata och kommunala utförare vilket innebär att kommunerna inte längre ska ersätta assistansföretagen för detta. Utredningen föreslår att grundschablon och tilläggsschablon ska införas successivt från 2015 i takt med att Försäkringskassan fattar nya ärendebeslut. Vägledning för brukarinflytande Socialstyrelsens "Att ge ordet och lämna plats" är en vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. Den behandlar medverkan och inflytande på såväl Sociala omsorgsnämnden, Budget facknämnder (31)

20 individnivå som verksamhets- och systemnivå. Vägledningen innehåller en beskrivning av förutsättningar för brukarinflytande, en genomgång av några av de metoder som används för olika målgrupper och ett avsnitt ägnas åt de särskilda krav på lyhördhet och flexibilitet som ställs när personer har svårt att utöva sitt inflytande på grund av nedsatt autonomi eller vård utan samtycke. Brukarperspektivet är en viktig del i en evidensbaserad praktik (EBP) där tre kunskapskällor vägs samman den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar. Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård och omsorg. Maktrelationerna mellan professionen och de som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att professionen ska lösa individens problem och att den enskilde är mottagare av insatser håller på att ersättas av insikten att både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas. Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inta bara vuxna, utan även barn och ungdomar. För att nämnden ska nå framgång i det fortsatta arbetet med att åstadkomma ökat brukarinflytande krävs en struktur och en långsiktig strategi. Det handlar om en process med planering, genomförande och uppföljning. Det gäller såväl på individnivå som på de mer övergripande nivåerna. Viktigt är att brukarna finns med redan från början. Det är också väsentligt att systematiskt följa upp och utvärdera om de metoder som används verkligen gör skillnad för individen och grupper av brukare. Riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården år Sedan dess har nya behandlingsmetoder introducerats och nya metoder för upptäckt och prevention har tillkommit i vården och omsorgen. Ett arbete har påbörjats för att revidera 2007 års nationella riktlinjer, en preliminär version av de reviderade riktlinjerna presenterades mars 2014, en regional remisskonferens genomfördes i Göteborg 25 april. Den slutliga versionen beräknas vara klar under våren Under remisskonferensen framkom bl.a. behov av att riktlinjerna behöver förtydligas gällande respektive huvudmans ansvar då det står delat ansvar inom vissa områden. De reviderade riktlinjerna för missbruks- och beroendevård tar upp följande områden: Bedömningsinstrument Medicinska test Farmakologisk och psykosocial behandling Ungdomar/unga vuxna Samsjuklighet Att hälso- och sjukvården använder kunskapsbaserade metoder har en stor betydelse för att upptäcka och förebygga missbruk och för att den givna behandlingen ska lyckas. Riktlinjerna kommer att öka möjligheterna att sprida kunskapen. Då blir det tydligare för vård- och omsorgsgivarna att vissa behandlingar bör införas eller få utökade resurser medan andra bör minska eller avvecklas helt. Riktlinjer innebär att vårdgivare kan erbjuda en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård och omsorg. De medför även att vården och omsorgen blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom vårdgivaren får samma kunskap. Det kommer innebära att verksamheten behöver utveckla nya former av insatser, på ett bättre sätt kvalitetssäkra handläggning och utförda insatser samt vidareutveckla samverkansformer för att arbeta förebyggande gällande ungdomar och unga vuxna. I socialstyrelsens lägesrapport 2014 beskrivs bl.a. följande iakttagelser: Andel unga som dricker alkohol fortsätter att sjunka Allt fler dör med en narkotikarelaterad diagnos Omfattningen av tvångsvården enligt LVM har minskat i ett längre tidsperspektiv Hemlöshetsplan Sociala omsorgsnämnden, Budget facknämnder (31)

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 25 augusti,

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-01-02

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-01-02 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-01-02 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, torsdagen den 2

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-09-22

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-09-22 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA -09-22 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 22 september

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-09-29 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 29 september,

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15, kl. 18.00-18.50. Tjänstgör för Anna Christensen (M)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15, kl. 18.00-18.50. Tjänstgör för Anna Christensen (M) PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15, kl. 18.00-18.50. Omfattning 86-99 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Wiwi Roswall (M) Gunbritt Johansson (V) Ismeta Dzafic

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer