Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Karin Lindgren (s) Ulf Nordlander (v) Sven-Olov Granlund (c) Dick Holmström (s), tjg ers Ann-Kristin Brännström (s), tjg ers Marja Lundmark (c), tjg ers Övriga närvarande Christina Lundström Lövgren, flyktingsekreterare, 68 Margot Edström Lövgren, enhetschef avd för funktionshindrade, 69 Catrin Höglander, administrativ handläggare, 69 Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Ulf Nordlander Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Ulf Nordlander Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 68 Tema Flyktingsamordning Sn 69 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2007 Färdtjänst och AFF Sn 70 Dnr 00159/ Bidrag för år Norrbottens läns familjehemsförening Sn 71 Dnr 00229/ Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Sn 72 Dnr 00341/ Anmälan enligt Lex Maria år 2007 Sn 73 Dnr 00503/ Riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre Sn 74 Dnr 00339/ Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet Sn 75 Dnr 00338/ Riktlinjer vid avvikande från kommunal vård- och omsorgsenhet Sn 76 Dnr 00340/ Regler för hantering av internbudget Sn 77 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Sn 78 Dnr 00335/ Höjning av timkostnad för nyttjande av personalpoolen Sn 79 Dnr 00259/ Verksamhetsmål för socialnämnden år Sn 80 Dnr 00329/ Internbudget för socialnämnden forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning forts. Sn 81 Dnr 00351/ Utökning av Socialnämndens budgetram för år 2008 Sn 82 Dnr 00336/ Omstrukturering av hus 1 Ringelsta från äldreboende till seniorboende Sn 83 Dnr 00231/ Inbjudan att söka utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa Sn 84 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnande beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 85 Dnr 00331/ Delårsbokslut Sn 86 Dnr 00359/ Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre Remittering Sn 87 Dnr 00337/ Mottagning av ensamkommande asylsökande barn Sn 88 Delgivningar och meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 68 Tema Flyktingmottagning Christina Lundström-Lövgren, flyktingsekreterare, har berättat vad hennes arbete innebär med flyktingmottagning. I Arvidsjaurs finns just nu 24 st flyktingar där merparten har permanent uppehållstillstånd, övriga har tillfälligt tillstånd. En av Christinas uppgifter är att ordna boende till de flyktingar som kommer, se till att dessa påbörjar SFI-undervisning så snabbt som möjligt och att det finns praktikplatser. Det är också viktigt att skapa meningsfull fritid för flyktingarna. Detta görs med samverkan med bl a lokala föreningar i Glommersträsk, där de flesta flyktingarna bor. Exp till Anonyma Alkoholister AA Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 69 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2007 Färdtjänst och AFF Catrin Höglander, administrativ handläggare, har redogjort för färdtjänsten och riksfärdtjänst fram till augusti Det finns 242 st färdtjänsttillstånd. Av dessa är det 101 st som aldrig har rest. Margot Edström Lövgren, enhetschef för avd för funktionshindrade har redogjort för två delegeringsbeslut, ett SoL och LASS-ärende. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 70 Dnr 00159/ Bidrag för år Norrbottens läns familjehemsförening Norrbottens familjehemsförening söker bidrag hos kommunerna i Norrbotten med 250 kr per familjehemsplacerat barn samt 150 kr per stöd och kontaktfamilj. Länsföreningen arbetar övergripande med utbildningar, temakvällar med information i kommunerna, kontakter med socialtjänst, skola och länsstyrelse. Verksamheten består också mycket av rådgivning och stöd till familjehemmen som ofta sker på kvällar, helger och andra tider när tjänstemännen ej är anträffbara. Under 2006 har Arvidsjaur kommun haft 4 barn placerade i familjehem under någon del av året. Antalet barn som fått stöd via kontaktperson/- kontaktfamilj har varit 17 barn under Socialnämnden beslutar att bevilja Norrbottens läns Familjehemsförening bidrag med kronor för år att pengarna tas från konto 752 (vård i familjehem). Exp till Norrbottens familjehemsförening Anna Lindbäck Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 71 Dnr 00229/ Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Länsstyrelsen har skickat inbjudan till kommunstyrelsen om att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Regeringen har beslutat om medel som skall fördelas av Länsstyrelserna i respektive län till att förstärka insatserna till alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder i kommunerna. Socialnämnden har i samarbete med barn- och ungdomsnämnden under flera år bedrivit drogförebyggande projekt. Barn- och ungdomsnämnden har vid halvårsskiftet lämnat in ansökan om medel till förebyggande insatser för att fortsätta det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar i Arvidsjaur. Socialnämnden beslutar att inte söka pengar med anledning av att andra projekt pågår vad gäller förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Exp till Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 72 Dnr 00341/ Anmälan enligt Lex Maria år 2007 Under september 2006 till januari 2007 inträffade en händelse som föranledde en Lex Maria anmälan. En äldre kvinna fick dubbel dos av ett antidepressivt läkemedel. Socialstyrelsen riktar kritik mot de inblandade sjuksköterskorna för bristande kontroll i läkemedelshanteringen. En patient har blivit utsatt för en allvarlig risk att skadas men Socialstyrelsen bedömer att de åtgärder som vidtagits av MAS är adekvata och bör kunna förbättra patientsäkerheten. Socialstyrelsen kommer inte, utöver den kritik som getts, att vidta några ytterligare åtgärder. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga ärendet till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 73 Dnr 00503/ Riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre Socialnämnden beslutade att godkänna riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre. Jessica Sehlstedt, och Pernilla Bergström har reviderat riktlinjerna. Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av riktlinjer kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre att socialnämndens beslut upphör att gälla att riktlinjerna finns att läsa i kommunens diarium. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 74 Dnr 00339/ Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet Riktlinjer för förskrivning och användande av hjälpmedel samt ansvarsfördelning har upprättas för Arvidsjaurs kommun. I korthet gäller att Landstinget ansvarar för hjälpmedel i hemmen och kommunen i boenden. Socialnämnden beslutar./. att anta Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i enlighet med bilaga till protokollet. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Bilaga till socialnämndens protokoll (20) Riktlinjer för Hjälpmedelsverksamheten Arvidsjaurs kommun Reviderad

12 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Mål och ansvarsfördelning 2 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 2 Kommunens ansvar för hjälpmedel 4 Övriga lagar och förordningar av betydelse för hjälpmedelsverksamheten 5 Hjälpmedelsförsörjningen 6 Hjälpmedelsförskrivning och kostnadsansvar 7 Ansvarsfördelning 7: 1 Hjälpmedelsanvändare 7:2 Personalen 7 3 Boendechef 8 Generella riktlinjer S: l Dubbel utrustning S:2 Byte av hjälpmedel 8:3 Återlämning av hyrda hjälpmedel 8:4 Grundutrustning 8:5 Utlåning av hjälpmedel till annan person 8:6 Ersättning av borttappade hjälpmedel 8:7 Avvikelsehantering S: 8 Begränsningsåtgärder 9 Hjälpmedel som Socialförvaltningen svarar för 9:1 Tekniska hjälpmedel

13 3 (20) 1 Mål och ansvarsfördelning Mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå enligt l8 b Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilda boende former som avses i 20 och 21. Landstingets ansvar och skyldighet regleras i 3. Rehabilitering, habilitering och tillgång till tekniska hjälpmedel innefattas i detta ansvar. Huvudmannaskapet och skyldigheten att tillhandhålla tekniska hjälpmedel är delat mellan kommunerna och landstinget. 2 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige En grundläggande princip i svensk hjälpmedelspolitik är att funktionshindrade ska få tillgång till hjälpmedel utan ekonomisk prövning. Förskrivning av hjälpmedel ska utgå ifrån personens behov av att upprätthålla och/eller förbättra sina förmågor/funktioner, som en del i habiliterings/rehabiliteringsprocessen. Ansvaret för hjälpmedelsverksamheten är i huvudsak delat mellan hälso - och sjukvårds huvudmannen, kommunerna och landstinget. Kommunerna har ansvar enligt de överenskommelser som gjorts i samband med ÄDEL, omsorgs- och psykiatrireformerna medan landstinget har ansvar for övriga delar. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har ett ansvar för tillsynen av den yrkesmässiga användningen av de hjälpmedel som tillhandahålls av sjukvårdshuvudsmännen vid sjukvårdande behandling och i/eller rehabilitering/habilitering. Läkemedelsverket Läkemedelsverket svarar för tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare Läkemedelsverket svarar även för de föreskrifter som behövs för att klargöra de krav som anges i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscenter inom hjälpmedelsområdet. Huvudmannaskapet för hjälpmedelinstitutet är delat mellan Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet

14 Boverket Boverket har tillsyn över kommunernas verksamhet vad gäller bostadsanpassningsbidrag. 4 (20) 3 Kommunens ansvar för hjälpmedel Från och med december 2006 ska samtliga personliga hjälpmedel, även data och kommunikations-, i särskilda boenden förskrivas av kommunens förskrivare. Undantag är hjälpmedel som förskrivs från syn-, hörsel- andningsenheter, ortopediavdelning samt logoped vilka är Landstingets ansvar. Landstinget har ansvar för samtliga hjälpmedel i ordinärt boende så också för alla personliga assistansföretag och deras önskemål om hjälpmedel. Anhörigvårdare faller numera också under landstingets ansvarsområde. Begreppet arbetstekniska hjälpmedel har förändrats. Exempel på kommunalt ansvar i särskilda boenden är: Hjälpmedel som behövs vid vård och behandling för att utföra den sjukvård och den rehabilitering som är ett kommunalt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hjälpmedel som helt eller delvis är motiverade av de anställdas situation inom särskilda boendeformer. Se bilaga 1; Avtal om ansvarsfördelning för hjälpmedel i Norrbottens län. De (produkter) hjälpmedel som är ett kommunalt ansvar redovisas separat under respektive ISO-kod. 4 Övriga lagar och förordningar av betydelse för hjälpmedelsverksamheten Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter Alla produkter som är avsedda som hjälpmedel för handikappade är medicintekniska produkter som omfattas av lagen De produkter som släpps ut på marknaden måste uppfylla kraven i lagen. Ansvaret för att produkterna är säkra och ändamålsenliga när de släpps ut på marknaden är tillverkarens. Begreppet medicintekniska produkter MTP indelas i 3 grupper Grupp I Medicinteknisk utrustning Grupp II Arbetstekniska hjälpmedel (omfattar idag endast skyddshandskar och förkläden). Grupp III Individuellt utprovade hjälpmedel

15 5 (20) Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (LYHS) I lagen och förordningen anges bestämmelser angående; Skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal Behörighet och legitimationsregler Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder Disciplinpåföljd och återkallande av legitimation Socialstyrelsens tillsyn Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndens verksamhet Ansvarsbestämmelser, överklaganden m m Patientjournallagen (1985:362) Alla vård av patienter inom hälso- och sjukvården ska dokumenteras. Patientjournal ska föras på varje patient. Patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Arbetsmiljölagen ( SFS 1977:1160): Senaste revidering (2003:365) Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter Reglerar arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö för anställd personal Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2001:12 Föreskriften tillämpas vid användning och hantering av medicintekniska produkter i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvård. Kravet ar att vårdgivaren skall ha kvalitetssystem och lokala instruktioner för hantering och användning av medicintekniska produkter. Om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelse hantering, SOSFS 2002:4 Informationsöverföring och samordnad vårdplanering, SOSFS 1996:32 Kvalitets system i hälso- och sjukvården, SOSFS 1996:24 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvård, SOSFS 1997:14 Förordningen om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SFS 1996:933

16 6 (20) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1997:8 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, SOSFS 1997:l0 Läkemedelsverkets Författningssamling Föreskrift och allmänna råd om tillverkarens skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter, LFVS 2001:8. 5. Hjälpmedelsförsörjningen Ett samverkansavtal har tecknats med Landstingets Hjälpmedelscentrum Avtalet innebär bland annat att kommunen (socialförvaltningen) förbinder sig att hyra alternativt köpa sitt behov av de tekniska hjälpmedel som ingår i det så kallade länssortimentet. Kommunen kan även köpa teknisk service på inköpta hjälpmedel. Hjälpmedelscentrum svarar för besiktning av kommunens inköpta personlyftar. 6 Hjälpmedelsförskrivning och kostnadsansvar Med förskrivning avses den process som leder till att en person tillhandahåller ett individuellt hjälpmedel. I förskrivningsprocessen ingår; Bedömning av hjälpmedelsbehov Utprovning Eventuell anpassning, Information om hjälpmedlets funktion och användning Inträning av hjälpmedlet Uppföljning Förskrivning av hjälpmedel ska utgå från den enskildes behov. Den enskilde eller under vissa förhållande dess företrädare, ska ges mojlighet till medinflytande. Vårdplanering ska ligga till grund för att tillförsäkra den enskilde en god och säker vård. Förskrivaren svarar för att det görs en bedömning utifrån den funktionshindrades totala situation. For att få ett tillräckligt bedömningsunderlag inför förskrivning av hjälpmedel ska samråd ske mellan övriga yrkesgrupper som arbetar runt den enskilde. Förskrivaren svarar för att ge brukaren samt vid behov omvårdnadspersonal och anhöriga information och instruktion om hjälpmedlets funktion och användningsområde samt eventuella restriktioner.

17 7 (20) Kommunen ger vissa yrkesgrupper rätten att förskriva vissa hjälpmedel, till personer boende i särskilda boendeformer eller som vistas i dagliga verksamheter. De yrkesgrupper som ges förskrivningsrätt tillhör kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Rätten att förskriva hjälpmedel grundar sig på förskrivarens formella kompetens och arbetsuppgifter. Förskrivaren har som hälso- och sjukvårdspersonal ett yrkesansvar att vid förskrivning av hjälpmedel följa gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. Det åvilar förskrivaren att vid varje tillfälle göra en ekonomisk värdering där brukarens behov, hjälpmedlets funktion och kostnad värderas. Huvudregeln är att de personer som förskriver hjälpmedel är anställda vid socialförvaltningens, hälso- och sjukvårdsenhet. Förskrivaren har ett fortlöpande ansvar för att följa upp och utvärdera. Uppföljning av ett utprovat hjälpmedel är av vikt ur kva1itetssynpunkt. Kontinuerlig bedömning ska göras om hjälpmedlet fyller tänkt funktion och att behovet är tillgodosett. Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerlig uppföljning viktig eftersom onödiga hyreskostnader då kan undvikas. Uppföljning av hjälpmedel ska ske minst en gång per år. Dokumentation av samtliga steg i förskrivningsprocessen ska göras i vård och omsorgsjournalen. Förskrivning av hjälpmedel ske via datasystemet Sesam eller på särskild blankett. 7 Ansvarsfördelning 7:l Hjälpmedelanvändare Alla hjälpmedel som förskrivs till en person, är att betrakta som ett lån och ska återlämnas när behovet har upphört. Så långt det är möjligt svarar hjälpmedelsanvändaren eller dess företrädare för att hjälpmedlet sköts och förvaras i ett lämpligt utrymme samt att de återlämnas väl rengjorda när behovet har upphört 7:2 Personal Personalen svarar för, att ta del av och följa de instruktioner som ges av förskrivaren samt att informera förskrivaren vid problem och/eller förändringar. Om en person som har ett hjälpmedel förskrivet och som inte själv kan svara för hjälpmedlet, har omvårdnadspersonalen ett ansvar för att hjälpa till med skötsel, rengöring, förvaring samt återlämning.

18 8 (20) 7:3 Boendechef Boendechef svarar för att den inköpta utrustningen är lämplig att använda samt att personalen på enheten har tillräcklig kunskap och har kompetens att använda de/den hjälpmedel/utrustning som används. Boendechef svarar även för att den inköpta utrustningen kasseras när den inte längre är lämplig att använda, efter samråd med rehabpersonal och/eller hjälpmedelstekniker. 8 Generella riktlinjer 8:l Dubbel utrustning Dubbel utrustning av hjälpmedel som fyller samma funktion kan endast göras i undantagsfall om synnerliga skäl föreligger. Beslut angående dubbel utrustning av dyrare hjälpmedel fattas av budgetansvarig för tekniska hjälpmedel samt boendechef. 8:2 Byte av hjälpmedel Byte av hjälpmedel sker när brukarens behov ändrats eller då hjälpmedlet är utslitet 8:3 Återlämning av hyrda hjälpmedel Återlämning av hjälpmedel som hyrs via hjälpmedelscentrum ska göras så snart behovet har upphört. De hjälpmedel som återlämnas ska vara rengjorda och märkta med brukarens namn, personnummer samt hjälpmedlets individnummer. 8:4 Grundutrustning För att underlätta omvårdnadsarbetet ska Äldreboendena Länsmansgården och Borgargården samt Kommunrehab efter behov ha en viss grundutrustning dvs; Reglerbara sängar +madrass Mobila duschstolar Personlyftar Duschpallar/stolar Transportrullstolar Duschvagnar Enklare tryckavlastande bäddmadrasser typ Swenco Boendechef svarar för att de hjälpmedel som ingår i grundutrustningen är säkra att använda och att personalen har tillräckliga kunskaper och kompetens att använda dessa. Den personal som använder dessa hjälpmedel svarar för att användandet ar säkert. Personal som använder de hjälpmedel som tillhandahålls som utrustning i boendet är skyldig att ta del av gällande rutin för användning, bruksanvisning och övriga instruktioner. Instruktion, utbildning och handledning ska ges vid behov i samråd mellan enhetschef, arbetsterapeut/ sjukgymnast

19 9 (20) 8:5 Utlåning av hjälpmedel till annan person Personligt förskrivna hjälpmedel får inte lånas ut för att användas av annan person. Om ett föreskrivet hjälpmedel lånas ut till någon annan och ett olyckstillbud sker är den person som lånar ut hjälpmedlet helt ansvarig för konsekvenserna. 8:6 Ersättning av borttappade hjälpmedel Om ett hyrt hjälpmedel tappas bort och ej kan lämnas i retur ska det ersättas (enligt avtal med Hjälpmedelscentrum). Kostnad för borttappade hjälpmedel i särskilt boende bekostas av den enhet där brukaren har sin bostad. 8:7 Avvikelserapportering Vid händelse eller tillbud där tekniska hjälpmedel ingår i händelseförloppet ska avvikelserapport göras enligt lokal rutin. 8:8 Begränsningsåtgärder Användning av hjälpmedel ex sänggrindar, grenselar, bord och säkerhetsbälten i syfte att rörelsebegränsa en person är inte tillåten utan medgivande (ordination) från patientansvarig läkare. Vårdplanering och riskbedömning ska utföras och dokumenteras i omvårdnadsjournalen innan åtgärden vidtas. 9:1 Tekniska Hjälpmedel 03 BEHANDLING OCH TRÄNING Stimulatorer O Stimulatorer för smärtlindring. TNS med utanpåliggande elektroder. Förskrivningsrätt: Sjukgymnast med TNS-utbildning. Riktlinjer: Förskrivning görs av en komplett stimulator. Förbrukningsmaterial typ elektroder, elektrodpasta, rullhäfta och batterier tillhandahålls via förskrivaren Antidecubitushjälpmedel Antidecubituskuddar Förskrivs via kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast vid trycksårstendens eller som behandlingsåtgärd vid trycksår. Detta efter samråd med sjuksköterska Antidecubitusmadrasser och liggunderlägg Generella riktlinjer: Förskrivning av madrass sker enligt gällande rutin. Observera förskrivning av tryckavlastande madrass ersätter inte insättande av vändschema eller andra omvårdnadsåtgärder.

20 10 (20) Förebyggande och sårstadium 1 Madrass typ Swenco. Dessa madrasser ska ingå i boendets grundutrustning och köps in för att lånas ut vid behov. Sårstadium 1 Förskrivs madrass Scandi- Puls Vid mellan eller hög risk för trycksår krävs fortlöpande avlastning och behandling. Behandlande madrasser med dynamiskt växelvis tryckavlastning förskrivs vid dessa situationer. Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut efter samråd med sjuksköterska. Sårstadium 2 Förskrivs madrass Alpha-trancell Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut efter samråd med sjuksköterska med erfarenhet och god kunskap om hjälpmedlets terapeutiska verkan. Sårstadium 3-4 Förskrivs madrass Alpha Xcell Nimbus Förskrivningsrätt: Samma som för Alpha- trancell. Övrigt Fallskyddsprofylaktiska hjälpmedel som höftskyddsbyxor utprovas och beställes av kommunens sjukgymnast. I varje beställning ingår två par byxor. Boendet där personen bor betalar de tre första beställningarna sålunda de sex första paren. Fjärde beställningen betalar personen själv det vill säga sjunde och åttonde paret. Stödstrumpor samt ortopediska bandage som ej omfattas av NLL-subventioner betalas av personen själv. För vissa ortopediska bandage betalar dock NLL en del av totalkostnaden. Ovanstående hjälpmedel utprovas av kommunens arbetsterapeut /sjukgymnast och dokumenteras i personens omvårdnadsjournal Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap Arm- bål och benträningsredskap Förskrivningsrätt: Sjukgymnast Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser sängcykel Tippbrädor Riktlinjer: Om tippbrädan används för träning i bostaden förskrivs denna via landstingets sjukgymnast enligt landstingets riktlinjer och rutiner.

21 11 (20) Inom daglig verksamhet kan tippbräda hyras eller köpas in som generell utrustning för att användas vid tränings/aktivitetstillfälle inom verksamheten. Bekostas av verksamheten. Enklare (hand)träningsredskap utprovas och förskrives av kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast 9 Personlig vård Hjälpmedel för av- och påklädning Strumppådragare Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Enklare på- och avklädningshjälpmedel får personen anskaffa själv. Hänvisas till ex Apoteket, Varsams hjälpmedelskatalog etc Hjälpmedel vid toalettbesök Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: På Länsmansgården, Borgargården och Kommunrehab ska ett antal flyttbara duschstolar finnas som grundutrustning för att kunna användas som ett arbetshjälpmedel. Tillbehör till dessa ska vid behov ingå i form av standardbenstöd, comfortsits, säkerhetsbälte samt bäcken och bäckengejder. Dessa toalettstolar med tillbehör bekostas av respektive boendeenhet. Om bedömning görs att brukaren har specifika behov som inte kan tillgodoses med grundutrustningen, görs en individuell utprovning. Hygienstol med tippfunktion inklusive tillbehör förskrivs alltid som ett individuellt hjälpmedel. Vid förskrivning av Mobil Tipp ska, i första hand stol med gaskolv förskrivas. Endast i undantagsfall kan stol med elmotor förskrivas till brukare som är tunga eller har startproblematik, för att tiltningen ska ske långsamt och jämnt. Bristande kunskap angående handhavande är inte kriterium för förskrivning av Mobil Tipp med elmotor. 09 l2 12 Toastolsförhöjningar, fristående Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast l5 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Toastolsförhöjningar, fasta tillsatser Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast

22 12 (20) Armstöd och /eller ryggstöd som monteras på toaletten Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch Bad och duschstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda, badstol Duschstol/duschpall ska ingå i Länsmansgårdens, Borgargårdens och Kommunrehabs grundutrustning. Kostnad belastar respektive boendeenhet. I undantagsfall kan förskrivning av duschstol göras, vid de tillfällen där brukaren bedöms ha speciella behov som ej kan tillgodoses med grundutrustningen Duschvagn Riktlinjer: Duschvagn ingår i Länsmansgårdens, Borgargårdens och Ringelstas grundutrustning Bekostas av respektive boendeenhet. 12 Hjälpmedel vid förflyttning Gånghjälpmedel som hanteras med en arm Stödkäppar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Fyrpunktsstöd Förskrivningsrätt: Sjukgymnast Käpphållare Bekostas av personen själv Doppsko Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Isdubbar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast

23 13 (20) Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna Rollatorer Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Rollator förskrivs vid nedsatt gångförmåga då käpp inte ger tillräckligt stöd Huvudregeln är att endast en rollator kan förskrivas. Vid behov av rollator både inomhus och utomhus bör en kombinationsrollator förskrivas. Vid behov av bricka, korg eller andra tillbehör ska leverantörens produkter förskrivas. Korg går ej att hyra utan köps in och ska återlämnas till rehabenheten när behovet upphört Gåbord Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Rullstolar Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser s k transportrullstolar och komfortrullstolar till personer som inte klarar att självständigt förflytta sig med rullstol. Om ett långvarigt och omfattande behov föreligger och brukaren ej självständigt klarar förflyttning kan rullstol förskrivas. Innan utprovning sker ska alltid en bedömning göras om personens förmåga. Om personen klarar att förflytta sig sittande i rullstol eller ska ges möjlighet att träna in detta utprovas och förskrivs lämplig rullstol inklusive tillbehör. Samtliga boendeenheter ska vara utrustade med ett antal transportrullstolar att användas vid kortvariga transporter inomhus samt för utebruk. Rullstolarna kan köpas in via hjälpmedelscentrum och bekostas av respektive boendeenhet. Vid användandet av dessa rullstolar får brukaren inte lämnas utan uppsikt med tanke på säkerheten. Vid behov av service, reparation samt däckbyte på inköpta rullstolar bekostas detta av respektive boendeenhet. Personalen på enheten svarar för pumpning och rengöring av rullstolarna. Vid hyra via hjälpmedelscentrum ingår service, reparation samt däckbyte i hyreskostnaden. Personalen på boendet svarar för att hjälpa de brukare som inte klarar att själva sköta rengöring och pumpning Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut Manuella bakhjulsdrivna rullstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut

24 14 (20) Tilläggsutrustning till rullstolar Drivaggregat till rullstol Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut Riktlinjer: Drivaggregat monteras på rullstol för att underlätta för personalen att transportera en person. Drivaggregat ska i första hand användas till tunga personer. De personer som ska hantera drivaggregatet ska ha utbildning angående drivaggregatets funktion och användning Boendechef svarar for att aktualisera eventuellt utbildningsbehov till arbetsterapeut som är behjälplig att utbilda berörd personal i samråd med enhetschef. Drivaggregat hyrs vid behov till respektive boendeenhet som en generell utrustning. Bekostas av respektive boendeenhet Glidbrädor och glidmattor Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Vridplattor Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Fristående lyftbågar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Repstegar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Personlyftar Generella riktlinjer: Personlyft dvs både tak- och mobila lyftar tillhandahålls som ett arbetshjälpmedel i verksamheten och ingår i boendets grundutrustning. Innan lyft tas i bruk ska andra förflyttningssätt ha uteslutits och bedömning gjorts av rehabpersonal och sjuksköterska Stålyft förskrivs alltid som ett individuellt hjälpmedel. Bekostas via hjälpmedelsbudgeten Lyftselar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Lyftselar är individuella och ska vara märkta med brukarens namn. Bruksanvisning samt individuellt lyftschema ska finnas i brukarens bostad.

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 1(38) Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 HJÄLPMEDEL VID RÖRELSEHINDER, TALSKADOR, KOGNITIVA OCH MEDICINSKA FUNKTIONSHINDER Kommunernas ansvar efter 2008-01-01 omfattar förskrivningsanvisningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer