Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Karin Lindgren (s) Ulf Nordlander (v) Sven-Olov Granlund (c) Dick Holmström (s), tjg ers Ann-Kristin Brännström (s), tjg ers Marja Lundmark (c), tjg ers Övriga närvarande Christina Lundström Lövgren, flyktingsekreterare, 68 Margot Edström Lövgren, enhetschef avd för funktionshindrade, 69 Catrin Höglander, administrativ handläggare, 69 Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Ulf Nordlander Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Ulf Nordlander Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 68 Tema Flyktingsamordning Sn 69 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2007 Färdtjänst och AFF Sn 70 Dnr 00159/ Bidrag för år Norrbottens läns familjehemsförening Sn 71 Dnr 00229/ Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Sn 72 Dnr 00341/ Anmälan enligt Lex Maria år 2007 Sn 73 Dnr 00503/ Riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre Sn 74 Dnr 00339/ Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet Sn 75 Dnr 00338/ Riktlinjer vid avvikande från kommunal vård- och omsorgsenhet Sn 76 Dnr 00340/ Regler för hantering av internbudget Sn 77 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Sn 78 Dnr 00335/ Höjning av timkostnad för nyttjande av personalpoolen Sn 79 Dnr 00259/ Verksamhetsmål för socialnämnden år Sn 80 Dnr 00329/ Internbudget för socialnämnden forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning forts. Sn 81 Dnr 00351/ Utökning av Socialnämndens budgetram för år 2008 Sn 82 Dnr 00336/ Omstrukturering av hus 1 Ringelsta från äldreboende till seniorboende Sn 83 Dnr 00231/ Inbjudan att söka utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa Sn 84 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnande beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 85 Dnr 00331/ Delårsbokslut Sn 86 Dnr 00359/ Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre Remittering Sn 87 Dnr 00337/ Mottagning av ensamkommande asylsökande barn Sn 88 Delgivningar och meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 68 Tema Flyktingmottagning Christina Lundström-Lövgren, flyktingsekreterare, har berättat vad hennes arbete innebär med flyktingmottagning. I Arvidsjaurs finns just nu 24 st flyktingar där merparten har permanent uppehållstillstånd, övriga har tillfälligt tillstånd. En av Christinas uppgifter är att ordna boende till de flyktingar som kommer, se till att dessa påbörjar SFI-undervisning så snabbt som möjligt och att det finns praktikplatser. Det är också viktigt att skapa meningsfull fritid för flyktingarna. Detta görs med samverkan med bl a lokala föreningar i Glommersträsk, där de flesta flyktingarna bor. Exp till Anonyma Alkoholister AA Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 69 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2007 Färdtjänst och AFF Catrin Höglander, administrativ handläggare, har redogjort för färdtjänsten och riksfärdtjänst fram till augusti Det finns 242 st färdtjänsttillstånd. Av dessa är det 101 st som aldrig har rest. Margot Edström Lövgren, enhetschef för avd för funktionshindrade har redogjort för två delegeringsbeslut, ett SoL och LASS-ärende. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 70 Dnr 00159/ Bidrag för år Norrbottens läns familjehemsförening Norrbottens familjehemsförening söker bidrag hos kommunerna i Norrbotten med 250 kr per familjehemsplacerat barn samt 150 kr per stöd och kontaktfamilj. Länsföreningen arbetar övergripande med utbildningar, temakvällar med information i kommunerna, kontakter med socialtjänst, skola och länsstyrelse. Verksamheten består också mycket av rådgivning och stöd till familjehemmen som ofta sker på kvällar, helger och andra tider när tjänstemännen ej är anträffbara. Under 2006 har Arvidsjaur kommun haft 4 barn placerade i familjehem under någon del av året. Antalet barn som fått stöd via kontaktperson/- kontaktfamilj har varit 17 barn under Socialnämnden beslutar att bevilja Norrbottens läns Familjehemsförening bidrag med kronor för år att pengarna tas från konto 752 (vård i familjehem). Exp till Norrbottens familjehemsförening Anna Lindbäck Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 71 Dnr 00229/ Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Länsstyrelsen har skickat inbjudan till kommunstyrelsen om att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Regeringen har beslutat om medel som skall fördelas av Länsstyrelserna i respektive län till att förstärka insatserna till alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder i kommunerna. Socialnämnden har i samarbete med barn- och ungdomsnämnden under flera år bedrivit drogförebyggande projekt. Barn- och ungdomsnämnden har vid halvårsskiftet lämnat in ansökan om medel till förebyggande insatser för att fortsätta det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar i Arvidsjaur. Socialnämnden beslutar att inte söka pengar med anledning av att andra projekt pågår vad gäller förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Exp till Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 72 Dnr 00341/ Anmälan enligt Lex Maria år 2007 Under september 2006 till januari 2007 inträffade en händelse som föranledde en Lex Maria anmälan. En äldre kvinna fick dubbel dos av ett antidepressivt läkemedel. Socialstyrelsen riktar kritik mot de inblandade sjuksköterskorna för bristande kontroll i läkemedelshanteringen. En patient har blivit utsatt för en allvarlig risk att skadas men Socialstyrelsen bedömer att de åtgärder som vidtagits av MAS är adekvata och bör kunna förbättra patientsäkerheten. Socialstyrelsen kommer inte, utöver den kritik som getts, att vidta några ytterligare åtgärder. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga ärendet till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 73 Dnr 00503/ Riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre Socialnämnden beslutade att godkänna riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre. Jessica Sehlstedt, och Pernilla Bergström har reviderat riktlinjerna. Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av riktlinjer kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre att socialnämndens beslut upphör att gälla att riktlinjerna finns att läsa i kommunens diarium. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 74 Dnr 00339/ Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet Riktlinjer för förskrivning och användande av hjälpmedel samt ansvarsfördelning har upprättas för Arvidsjaurs kommun. I korthet gäller att Landstinget ansvarar för hjälpmedel i hemmen och kommunen i boenden. Socialnämnden beslutar./. att anta Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i enlighet med bilaga till protokollet. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Bilaga till socialnämndens protokoll (20) Riktlinjer för Hjälpmedelsverksamheten Arvidsjaurs kommun Reviderad

12 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Mål och ansvarsfördelning 2 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 2 Kommunens ansvar för hjälpmedel 4 Övriga lagar och förordningar av betydelse för hjälpmedelsverksamheten 5 Hjälpmedelsförsörjningen 6 Hjälpmedelsförskrivning och kostnadsansvar 7 Ansvarsfördelning 7: 1 Hjälpmedelsanvändare 7:2 Personalen 7 3 Boendechef 8 Generella riktlinjer S: l Dubbel utrustning S:2 Byte av hjälpmedel 8:3 Återlämning av hyrda hjälpmedel 8:4 Grundutrustning 8:5 Utlåning av hjälpmedel till annan person 8:6 Ersättning av borttappade hjälpmedel 8:7 Avvikelsehantering S: 8 Begränsningsåtgärder 9 Hjälpmedel som Socialförvaltningen svarar för 9:1 Tekniska hjälpmedel

13 3 (20) 1 Mål och ansvarsfördelning Mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå enligt l8 b Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilda boende former som avses i 20 och 21. Landstingets ansvar och skyldighet regleras i 3. Rehabilitering, habilitering och tillgång till tekniska hjälpmedel innefattas i detta ansvar. Huvudmannaskapet och skyldigheten att tillhandhålla tekniska hjälpmedel är delat mellan kommunerna och landstinget. 2 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige En grundläggande princip i svensk hjälpmedelspolitik är att funktionshindrade ska få tillgång till hjälpmedel utan ekonomisk prövning. Förskrivning av hjälpmedel ska utgå ifrån personens behov av att upprätthålla och/eller förbättra sina förmågor/funktioner, som en del i habiliterings/rehabiliteringsprocessen. Ansvaret för hjälpmedelsverksamheten är i huvudsak delat mellan hälso - och sjukvårds huvudmannen, kommunerna och landstinget. Kommunerna har ansvar enligt de överenskommelser som gjorts i samband med ÄDEL, omsorgs- och psykiatrireformerna medan landstinget har ansvar for övriga delar. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har ett ansvar för tillsynen av den yrkesmässiga användningen av de hjälpmedel som tillhandahålls av sjukvårdshuvudsmännen vid sjukvårdande behandling och i/eller rehabilitering/habilitering. Läkemedelsverket Läkemedelsverket svarar för tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare Läkemedelsverket svarar även för de föreskrifter som behövs för att klargöra de krav som anges i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscenter inom hjälpmedelsområdet. Huvudmannaskapet för hjälpmedelinstitutet är delat mellan Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet

14 Boverket Boverket har tillsyn över kommunernas verksamhet vad gäller bostadsanpassningsbidrag. 4 (20) 3 Kommunens ansvar för hjälpmedel Från och med december 2006 ska samtliga personliga hjälpmedel, även data och kommunikations-, i särskilda boenden förskrivas av kommunens förskrivare. Undantag är hjälpmedel som förskrivs från syn-, hörsel- andningsenheter, ortopediavdelning samt logoped vilka är Landstingets ansvar. Landstinget har ansvar för samtliga hjälpmedel i ordinärt boende så också för alla personliga assistansföretag och deras önskemål om hjälpmedel. Anhörigvårdare faller numera också under landstingets ansvarsområde. Begreppet arbetstekniska hjälpmedel har förändrats. Exempel på kommunalt ansvar i särskilda boenden är: Hjälpmedel som behövs vid vård och behandling för att utföra den sjukvård och den rehabilitering som är ett kommunalt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hjälpmedel som helt eller delvis är motiverade av de anställdas situation inom särskilda boendeformer. Se bilaga 1; Avtal om ansvarsfördelning för hjälpmedel i Norrbottens län. De (produkter) hjälpmedel som är ett kommunalt ansvar redovisas separat under respektive ISO-kod. 4 Övriga lagar och förordningar av betydelse för hjälpmedelsverksamheten Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter Alla produkter som är avsedda som hjälpmedel för handikappade är medicintekniska produkter som omfattas av lagen De produkter som släpps ut på marknaden måste uppfylla kraven i lagen. Ansvaret för att produkterna är säkra och ändamålsenliga när de släpps ut på marknaden är tillverkarens. Begreppet medicintekniska produkter MTP indelas i 3 grupper Grupp I Medicinteknisk utrustning Grupp II Arbetstekniska hjälpmedel (omfattar idag endast skyddshandskar och förkläden). Grupp III Individuellt utprovade hjälpmedel

15 5 (20) Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (LYHS) I lagen och förordningen anges bestämmelser angående; Skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal Behörighet och legitimationsregler Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder Disciplinpåföljd och återkallande av legitimation Socialstyrelsens tillsyn Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndens verksamhet Ansvarsbestämmelser, överklaganden m m Patientjournallagen (1985:362) Alla vård av patienter inom hälso- och sjukvården ska dokumenteras. Patientjournal ska föras på varje patient. Patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Arbetsmiljölagen ( SFS 1977:1160): Senaste revidering (2003:365) Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter Reglerar arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö för anställd personal Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2001:12 Föreskriften tillämpas vid användning och hantering av medicintekniska produkter i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvård. Kravet ar att vårdgivaren skall ha kvalitetssystem och lokala instruktioner för hantering och användning av medicintekniska produkter. Om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelse hantering, SOSFS 2002:4 Informationsöverföring och samordnad vårdplanering, SOSFS 1996:32 Kvalitets system i hälso- och sjukvården, SOSFS 1996:24 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvård, SOSFS 1997:14 Förordningen om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SFS 1996:933

16 6 (20) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1997:8 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, SOSFS 1997:l0 Läkemedelsverkets Författningssamling Föreskrift och allmänna råd om tillverkarens skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter, LFVS 2001:8. 5. Hjälpmedelsförsörjningen Ett samverkansavtal har tecknats med Landstingets Hjälpmedelscentrum Avtalet innebär bland annat att kommunen (socialförvaltningen) förbinder sig att hyra alternativt köpa sitt behov av de tekniska hjälpmedel som ingår i det så kallade länssortimentet. Kommunen kan även köpa teknisk service på inköpta hjälpmedel. Hjälpmedelscentrum svarar för besiktning av kommunens inköpta personlyftar. 6 Hjälpmedelsförskrivning och kostnadsansvar Med förskrivning avses den process som leder till att en person tillhandahåller ett individuellt hjälpmedel. I förskrivningsprocessen ingår; Bedömning av hjälpmedelsbehov Utprovning Eventuell anpassning, Information om hjälpmedlets funktion och användning Inträning av hjälpmedlet Uppföljning Förskrivning av hjälpmedel ska utgå från den enskildes behov. Den enskilde eller under vissa förhållande dess företrädare, ska ges mojlighet till medinflytande. Vårdplanering ska ligga till grund för att tillförsäkra den enskilde en god och säker vård. Förskrivaren svarar för att det görs en bedömning utifrån den funktionshindrades totala situation. For att få ett tillräckligt bedömningsunderlag inför förskrivning av hjälpmedel ska samråd ske mellan övriga yrkesgrupper som arbetar runt den enskilde. Förskrivaren svarar för att ge brukaren samt vid behov omvårdnadspersonal och anhöriga information och instruktion om hjälpmedlets funktion och användningsområde samt eventuella restriktioner.

17 7 (20) Kommunen ger vissa yrkesgrupper rätten att förskriva vissa hjälpmedel, till personer boende i särskilda boendeformer eller som vistas i dagliga verksamheter. De yrkesgrupper som ges förskrivningsrätt tillhör kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Rätten att förskriva hjälpmedel grundar sig på förskrivarens formella kompetens och arbetsuppgifter. Förskrivaren har som hälso- och sjukvårdspersonal ett yrkesansvar att vid förskrivning av hjälpmedel följa gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. Det åvilar förskrivaren att vid varje tillfälle göra en ekonomisk värdering där brukarens behov, hjälpmedlets funktion och kostnad värderas. Huvudregeln är att de personer som förskriver hjälpmedel är anställda vid socialförvaltningens, hälso- och sjukvårdsenhet. Förskrivaren har ett fortlöpande ansvar för att följa upp och utvärdera. Uppföljning av ett utprovat hjälpmedel är av vikt ur kva1itetssynpunkt. Kontinuerlig bedömning ska göras om hjälpmedlet fyller tänkt funktion och att behovet är tillgodosett. Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerlig uppföljning viktig eftersom onödiga hyreskostnader då kan undvikas. Uppföljning av hjälpmedel ska ske minst en gång per år. Dokumentation av samtliga steg i förskrivningsprocessen ska göras i vård och omsorgsjournalen. Förskrivning av hjälpmedel ske via datasystemet Sesam eller på särskild blankett. 7 Ansvarsfördelning 7:l Hjälpmedelanvändare Alla hjälpmedel som förskrivs till en person, är att betrakta som ett lån och ska återlämnas när behovet har upphört. Så långt det är möjligt svarar hjälpmedelsanvändaren eller dess företrädare för att hjälpmedlet sköts och förvaras i ett lämpligt utrymme samt att de återlämnas väl rengjorda när behovet har upphört 7:2 Personal Personalen svarar för, att ta del av och följa de instruktioner som ges av förskrivaren samt att informera förskrivaren vid problem och/eller förändringar. Om en person som har ett hjälpmedel förskrivet och som inte själv kan svara för hjälpmedlet, har omvårdnadspersonalen ett ansvar för att hjälpa till med skötsel, rengöring, förvaring samt återlämning.

18 8 (20) 7:3 Boendechef Boendechef svarar för att den inköpta utrustningen är lämplig att använda samt att personalen på enheten har tillräcklig kunskap och har kompetens att använda de/den hjälpmedel/utrustning som används. Boendechef svarar även för att den inköpta utrustningen kasseras när den inte längre är lämplig att använda, efter samråd med rehabpersonal och/eller hjälpmedelstekniker. 8 Generella riktlinjer 8:l Dubbel utrustning Dubbel utrustning av hjälpmedel som fyller samma funktion kan endast göras i undantagsfall om synnerliga skäl föreligger. Beslut angående dubbel utrustning av dyrare hjälpmedel fattas av budgetansvarig för tekniska hjälpmedel samt boendechef. 8:2 Byte av hjälpmedel Byte av hjälpmedel sker när brukarens behov ändrats eller då hjälpmedlet är utslitet 8:3 Återlämning av hyrda hjälpmedel Återlämning av hjälpmedel som hyrs via hjälpmedelscentrum ska göras så snart behovet har upphört. De hjälpmedel som återlämnas ska vara rengjorda och märkta med brukarens namn, personnummer samt hjälpmedlets individnummer. 8:4 Grundutrustning För att underlätta omvårdnadsarbetet ska Äldreboendena Länsmansgården och Borgargården samt Kommunrehab efter behov ha en viss grundutrustning dvs; Reglerbara sängar +madrass Mobila duschstolar Personlyftar Duschpallar/stolar Transportrullstolar Duschvagnar Enklare tryckavlastande bäddmadrasser typ Swenco Boendechef svarar för att de hjälpmedel som ingår i grundutrustningen är säkra att använda och att personalen har tillräckliga kunskaper och kompetens att använda dessa. Den personal som använder dessa hjälpmedel svarar för att användandet ar säkert. Personal som använder de hjälpmedel som tillhandahålls som utrustning i boendet är skyldig att ta del av gällande rutin för användning, bruksanvisning och övriga instruktioner. Instruktion, utbildning och handledning ska ges vid behov i samråd mellan enhetschef, arbetsterapeut/ sjukgymnast

19 9 (20) 8:5 Utlåning av hjälpmedel till annan person Personligt förskrivna hjälpmedel får inte lånas ut för att användas av annan person. Om ett föreskrivet hjälpmedel lånas ut till någon annan och ett olyckstillbud sker är den person som lånar ut hjälpmedlet helt ansvarig för konsekvenserna. 8:6 Ersättning av borttappade hjälpmedel Om ett hyrt hjälpmedel tappas bort och ej kan lämnas i retur ska det ersättas (enligt avtal med Hjälpmedelscentrum). Kostnad för borttappade hjälpmedel i särskilt boende bekostas av den enhet där brukaren har sin bostad. 8:7 Avvikelserapportering Vid händelse eller tillbud där tekniska hjälpmedel ingår i händelseförloppet ska avvikelserapport göras enligt lokal rutin. 8:8 Begränsningsåtgärder Användning av hjälpmedel ex sänggrindar, grenselar, bord och säkerhetsbälten i syfte att rörelsebegränsa en person är inte tillåten utan medgivande (ordination) från patientansvarig läkare. Vårdplanering och riskbedömning ska utföras och dokumenteras i omvårdnadsjournalen innan åtgärden vidtas. 9:1 Tekniska Hjälpmedel 03 BEHANDLING OCH TRÄNING Stimulatorer O Stimulatorer för smärtlindring. TNS med utanpåliggande elektroder. Förskrivningsrätt: Sjukgymnast med TNS-utbildning. Riktlinjer: Förskrivning görs av en komplett stimulator. Förbrukningsmaterial typ elektroder, elektrodpasta, rullhäfta och batterier tillhandahålls via förskrivaren Antidecubitushjälpmedel Antidecubituskuddar Förskrivs via kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast vid trycksårstendens eller som behandlingsåtgärd vid trycksår. Detta efter samråd med sjuksköterska Antidecubitusmadrasser och liggunderlägg Generella riktlinjer: Förskrivning av madrass sker enligt gällande rutin. Observera förskrivning av tryckavlastande madrass ersätter inte insättande av vändschema eller andra omvårdnadsåtgärder.

20 10 (20) Förebyggande och sårstadium 1 Madrass typ Swenco. Dessa madrasser ska ingå i boendets grundutrustning och köps in för att lånas ut vid behov. Sårstadium 1 Förskrivs madrass Scandi- Puls Vid mellan eller hög risk för trycksår krävs fortlöpande avlastning och behandling. Behandlande madrasser med dynamiskt växelvis tryckavlastning förskrivs vid dessa situationer. Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut efter samråd med sjuksköterska. Sårstadium 2 Förskrivs madrass Alpha-trancell Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut efter samråd med sjuksköterska med erfarenhet och god kunskap om hjälpmedlets terapeutiska verkan. Sårstadium 3-4 Förskrivs madrass Alpha Xcell Nimbus Förskrivningsrätt: Samma som för Alpha- trancell. Övrigt Fallskyddsprofylaktiska hjälpmedel som höftskyddsbyxor utprovas och beställes av kommunens sjukgymnast. I varje beställning ingår två par byxor. Boendet där personen bor betalar de tre första beställningarna sålunda de sex första paren. Fjärde beställningen betalar personen själv det vill säga sjunde och åttonde paret. Stödstrumpor samt ortopediska bandage som ej omfattas av NLL-subventioner betalas av personen själv. För vissa ortopediska bandage betalar dock NLL en del av totalkostnaden. Ovanstående hjälpmedel utprovas av kommunens arbetsterapeut /sjukgymnast och dokumenteras i personens omvårdnadsjournal Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap Arm- bål och benträningsredskap Förskrivningsrätt: Sjukgymnast Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser sängcykel Tippbrädor Riktlinjer: Om tippbrädan används för träning i bostaden förskrivs denna via landstingets sjukgymnast enligt landstingets riktlinjer och rutiner.

21 11 (20) Inom daglig verksamhet kan tippbräda hyras eller köpas in som generell utrustning för att användas vid tränings/aktivitetstillfälle inom verksamheten. Bekostas av verksamheten. Enklare (hand)träningsredskap utprovas och förskrives av kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast 9 Personlig vård Hjälpmedel för av- och påklädning Strumppådragare Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Enklare på- och avklädningshjälpmedel får personen anskaffa själv. Hänvisas till ex Apoteket, Varsams hjälpmedelskatalog etc Hjälpmedel vid toalettbesök Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: På Länsmansgården, Borgargården och Kommunrehab ska ett antal flyttbara duschstolar finnas som grundutrustning för att kunna användas som ett arbetshjälpmedel. Tillbehör till dessa ska vid behov ingå i form av standardbenstöd, comfortsits, säkerhetsbälte samt bäcken och bäckengejder. Dessa toalettstolar med tillbehör bekostas av respektive boendeenhet. Om bedömning görs att brukaren har specifika behov som inte kan tillgodoses med grundutrustningen, görs en individuell utprovning. Hygienstol med tippfunktion inklusive tillbehör förskrivs alltid som ett individuellt hjälpmedel. Vid förskrivning av Mobil Tipp ska, i första hand stol med gaskolv förskrivas. Endast i undantagsfall kan stol med elmotor förskrivas till brukare som är tunga eller har startproblematik, för att tiltningen ska ske långsamt och jämnt. Bristande kunskap angående handhavande är inte kriterium för förskrivning av Mobil Tipp med elmotor. 09 l2 12 Toastolsförhöjningar, fristående Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast l5 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Toastolsförhöjningar, fasta tillsatser Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast

22 12 (20) Armstöd och /eller ryggstöd som monteras på toaletten Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch Bad och duschstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda, badstol Duschstol/duschpall ska ingå i Länsmansgårdens, Borgargårdens och Kommunrehabs grundutrustning. Kostnad belastar respektive boendeenhet. I undantagsfall kan förskrivning av duschstol göras, vid de tillfällen där brukaren bedöms ha speciella behov som ej kan tillgodoses med grundutrustningen Duschvagn Riktlinjer: Duschvagn ingår i Länsmansgårdens, Borgargårdens och Ringelstas grundutrustning Bekostas av respektive boendeenhet. 12 Hjälpmedel vid förflyttning Gånghjälpmedel som hanteras med en arm Stödkäppar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Fyrpunktsstöd Förskrivningsrätt: Sjukgymnast Käpphållare Bekostas av personen själv Doppsko Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Isdubbar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast

23 13 (20) Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna Rollatorer Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Rollator förskrivs vid nedsatt gångförmåga då käpp inte ger tillräckligt stöd Huvudregeln är att endast en rollator kan förskrivas. Vid behov av rollator både inomhus och utomhus bör en kombinationsrollator förskrivas. Vid behov av bricka, korg eller andra tillbehör ska leverantörens produkter förskrivas. Korg går ej att hyra utan köps in och ska återlämnas till rehabenheten när behovet upphört Gåbord Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Rullstolar Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser s k transportrullstolar och komfortrullstolar till personer som inte klarar att självständigt förflytta sig med rullstol. Om ett långvarigt och omfattande behov föreligger och brukaren ej självständigt klarar förflyttning kan rullstol förskrivas. Innan utprovning sker ska alltid en bedömning göras om personens förmåga. Om personen klarar att förflytta sig sittande i rullstol eller ska ges möjlighet att träna in detta utprovas och förskrivs lämplig rullstol inklusive tillbehör. Samtliga boendeenheter ska vara utrustade med ett antal transportrullstolar att användas vid kortvariga transporter inomhus samt för utebruk. Rullstolarna kan köpas in via hjälpmedelscentrum och bekostas av respektive boendeenhet. Vid användandet av dessa rullstolar får brukaren inte lämnas utan uppsikt med tanke på säkerheten. Vid behov av service, reparation samt däckbyte på inköpta rullstolar bekostas detta av respektive boendeenhet. Personalen på enheten svarar för pumpning och rengöring av rullstolarna. Vid hyra via hjälpmedelscentrum ingår service, reparation samt däckbyte i hyreskostnaden. Personalen på boendet svarar för att hjälpa de brukare som inte klarar att själva sköta rengöring och pumpning Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut Manuella bakhjulsdrivna rullstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut

24 14 (20) Tilläggsutrustning till rullstolar Drivaggregat till rullstol Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut Riktlinjer: Drivaggregat monteras på rullstol för att underlätta för personalen att transportera en person. Drivaggregat ska i första hand användas till tunga personer. De personer som ska hantera drivaggregatet ska ha utbildning angående drivaggregatets funktion och användning Boendechef svarar for att aktualisera eventuellt utbildningsbehov till arbetsterapeut som är behjälplig att utbilda berörd personal i samråd med enhetschef. Drivaggregat hyrs vid behov till respektive boendeenhet som en generell utrustning. Bekostas av respektive boendeenhet Glidbrädor och glidmattor Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Vridplattor Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Fristående lyftbågar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Repstegar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Personlyftar Generella riktlinjer: Personlyft dvs både tak- och mobila lyftar tillhandahålls som ett arbetshjälpmedel i verksamheten och ingår i boendets grundutrustning. Innan lyft tas i bruk ska andra förflyttningssätt ha uteslutits och bedömning gjorts av rehabpersonal och sjuksköterska Stålyft förskrivs alltid som ett individuellt hjälpmedel. Bekostas via hjälpmedelsbudgeten Lyftselar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Lyftselar är individuella och ska vara märkta med brukarens namn. Bruksanvisning samt individuellt lyftschema ska finnas i brukarens bostad.

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2017-03-03 annika.nilsson@kil.se Beslutad av ledningsgruppen 2017-05-16 Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte,

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Februari 2016 1 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning över 20 år Hjälpmedelsrekommendationer

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Begränsningsåtgärder Sida: 1 (5) Datum: 2011-07-28 Uppdaterad 2013-09-17 Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Syfte Den 15 juni 2010 upphävdes föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, Socialstyrelsens

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Mars 2011 1 Innehållsförteckning 04 BEHANDLING OCH TRÄNING... 5 04 27 STIMULATORER...

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Ämne: Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för Innehåll 1. Kan man vidta åtgärder inom hälso och sjukvården eller socialtjänsten mot den enskildes vilja? 2. Får skyddsåtgärder aldrig användas?

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Samverkan, arbetssätt och rutiner mellan slutenvården, primärvården och kommunerna är av betydelse för en god vård när vårdgivaransvaret är delat.

Samverkan, arbetssätt och rutiner mellan slutenvården, primärvården och kommunerna är av betydelse för en god vård när vårdgivaransvaret är delat. Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (8) Bilaga Gränsdragning enligt avtal 2013 Bakgrund Från och med 1 februari 2013 är hälso- och sjukvård för personer 18 år och äldre som utförs i ordinärt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder

Användning av skyddsåtgärder Sida 1 (6) 2016-09-20 Användning av skyddsåtgärder MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (6) Innehåll Inledning... 3

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området Norrbottens kommuner Gemensamma Riktlinjer 2011 2010-12-06 1(3) Innehållsförteckning Sid nr 1. Mål och ansvarsfördelning 1 2. Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 1 - Socialstyrelsen - Läkemedelsverket

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef Riktlinje 2015-06-01 Riktlinjer för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns Särskilda boendeformer Korttidsboende Biståndsbedömda dagliga verksamheter/dagverksamheter Riktlinjen har antagits

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer