Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Karin Lindgren (s) Ulf Nordlander (v) Sven-Olov Granlund (c) Dick Holmström (s), tjg ers Ann-Kristin Brännström (s), tjg ers Marja Lundmark (c), tjg ers Övriga närvarande Christina Lundström Lövgren, flyktingsekreterare, 68 Margot Edström Lövgren, enhetschef avd för funktionshindrade, 69 Catrin Höglander, administrativ handläggare, 69 Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Ulf Nordlander Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Ulf Nordlander Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 68 Tema Flyktingsamordning Sn 69 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2007 Färdtjänst och AFF Sn 70 Dnr 00159/ Bidrag för år Norrbottens läns familjehemsförening Sn 71 Dnr 00229/ Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Sn 72 Dnr 00341/ Anmälan enligt Lex Maria år 2007 Sn 73 Dnr 00503/ Riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre Sn 74 Dnr 00339/ Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet Sn 75 Dnr 00338/ Riktlinjer vid avvikande från kommunal vård- och omsorgsenhet Sn 76 Dnr 00340/ Regler för hantering av internbudget Sn 77 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Sn 78 Dnr 00335/ Höjning av timkostnad för nyttjande av personalpoolen Sn 79 Dnr 00259/ Verksamhetsmål för socialnämnden år Sn 80 Dnr 00329/ Internbudget för socialnämnden forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning forts. Sn 81 Dnr 00351/ Utökning av Socialnämndens budgetram för år 2008 Sn 82 Dnr 00336/ Omstrukturering av hus 1 Ringelsta från äldreboende till seniorboende Sn 83 Dnr 00231/ Inbjudan att söka utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa Sn 84 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnande beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 85 Dnr 00331/ Delårsbokslut Sn 86 Dnr 00359/ Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre Remittering Sn 87 Dnr 00337/ Mottagning av ensamkommande asylsökande barn Sn 88 Delgivningar och meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 68 Tema Flyktingmottagning Christina Lundström-Lövgren, flyktingsekreterare, har berättat vad hennes arbete innebär med flyktingmottagning. I Arvidsjaurs finns just nu 24 st flyktingar där merparten har permanent uppehållstillstånd, övriga har tillfälligt tillstånd. En av Christinas uppgifter är att ordna boende till de flyktingar som kommer, se till att dessa påbörjar SFI-undervisning så snabbt som möjligt och att det finns praktikplatser. Det är också viktigt att skapa meningsfull fritid för flyktingarna. Detta görs med samverkan med bl a lokala föreningar i Glommersträsk, där de flesta flyktingarna bor. Exp till Anonyma Alkoholister AA Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 69 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning socialnämnden 2007 Färdtjänst och AFF Catrin Höglander, administrativ handläggare, har redogjort för färdtjänsten och riksfärdtjänst fram till augusti Det finns 242 st färdtjänsttillstånd. Av dessa är det 101 st som aldrig har rest. Margot Edström Lövgren, enhetschef för avd för funktionshindrade har redogjort för två delegeringsbeslut, ett SoL och LASS-ärende. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 70 Dnr 00159/ Bidrag för år Norrbottens läns familjehemsförening Norrbottens familjehemsförening söker bidrag hos kommunerna i Norrbotten med 250 kr per familjehemsplacerat barn samt 150 kr per stöd och kontaktfamilj. Länsföreningen arbetar övergripande med utbildningar, temakvällar med information i kommunerna, kontakter med socialtjänst, skola och länsstyrelse. Verksamheten består också mycket av rådgivning och stöd till familjehemmen som ofta sker på kvällar, helger och andra tider när tjänstemännen ej är anträffbara. Under 2006 har Arvidsjaur kommun haft 4 barn placerade i familjehem under någon del av året. Antalet barn som fått stöd via kontaktperson/- kontaktfamilj har varit 17 barn under Socialnämnden beslutar att bevilja Norrbottens läns Familjehemsförening bidrag med kronor för år att pengarna tas från konto 752 (vård i familjehem). Exp till Norrbottens familjehemsförening Anna Lindbäck Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 71 Dnr 00229/ Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Länsstyrelsen har skickat inbjudan till kommunstyrelsen om att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Regeringen har beslutat om medel som skall fördelas av Länsstyrelserna i respektive län till att förstärka insatserna till alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder i kommunerna. Socialnämnden har i samarbete med barn- och ungdomsnämnden under flera år bedrivit drogförebyggande projekt. Barn- och ungdomsnämnden har vid halvårsskiftet lämnat in ansökan om medel till förebyggande insatser för att fortsätta det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar i Arvidsjaur. Socialnämnden beslutar att inte söka pengar med anledning av att andra projekt pågår vad gäller förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Exp till Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 72 Dnr 00341/ Anmälan enligt Lex Maria år 2007 Under september 2006 till januari 2007 inträffade en händelse som föranledde en Lex Maria anmälan. En äldre kvinna fick dubbel dos av ett antidepressivt läkemedel. Socialstyrelsen riktar kritik mot de inblandade sjuksköterskorna för bristande kontroll i läkemedelshanteringen. En patient har blivit utsatt för en allvarlig risk att skadas men Socialstyrelsen bedömer att de åtgärder som vidtagits av MAS är adekvata och bör kunna förbättra patientsäkerheten. Socialstyrelsen kommer inte, utöver den kritik som getts, att vidta några ytterligare åtgärder. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga ärendet till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 73 Dnr 00503/ Riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre Socialnämnden beslutade att godkänna riktlinjer, kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre. Jessica Sehlstedt, och Pernilla Bergström har reviderat riktlinjerna. Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av riktlinjer kvalitetsnorm och standarvdårdplan för utredning och behandling av malnutrition för Arvidsjaurs kommuns särskilda boenden för äldre att socialnämndens beslut upphör att gälla att riktlinjerna finns att läsa i kommunens diarium. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 74 Dnr 00339/ Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet Riktlinjer för förskrivning och användande av hjälpmedel samt ansvarsfördelning har upprättas för Arvidsjaurs kommun. I korthet gäller att Landstinget ansvarar för hjälpmedel i hemmen och kommunen i boenden. Socialnämnden beslutar./. att anta Riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i enlighet med bilaga till protokollet. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Bilaga till socialnämndens protokoll (20) Riktlinjer för Hjälpmedelsverksamheten Arvidsjaurs kommun Reviderad

12 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Mål och ansvarsfördelning 2 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 2 Kommunens ansvar för hjälpmedel 4 Övriga lagar och förordningar av betydelse för hjälpmedelsverksamheten 5 Hjälpmedelsförsörjningen 6 Hjälpmedelsförskrivning och kostnadsansvar 7 Ansvarsfördelning 7: 1 Hjälpmedelsanvändare 7:2 Personalen 7 3 Boendechef 8 Generella riktlinjer S: l Dubbel utrustning S:2 Byte av hjälpmedel 8:3 Återlämning av hyrda hjälpmedel 8:4 Grundutrustning 8:5 Utlåning av hjälpmedel till annan person 8:6 Ersättning av borttappade hjälpmedel 8:7 Avvikelsehantering S: 8 Begränsningsåtgärder 9 Hjälpmedel som Socialförvaltningen svarar för 9:1 Tekniska hjälpmedel

13 3 (20) 1 Mål och ansvarsfördelning Mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå enligt l8 b Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilda boende former som avses i 20 och 21. Landstingets ansvar och skyldighet regleras i 3. Rehabilitering, habilitering och tillgång till tekniska hjälpmedel innefattas i detta ansvar. Huvudmannaskapet och skyldigheten att tillhandhålla tekniska hjälpmedel är delat mellan kommunerna och landstinget. 2 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige En grundläggande princip i svensk hjälpmedelspolitik är att funktionshindrade ska få tillgång till hjälpmedel utan ekonomisk prövning. Förskrivning av hjälpmedel ska utgå ifrån personens behov av att upprätthålla och/eller förbättra sina förmågor/funktioner, som en del i habiliterings/rehabiliteringsprocessen. Ansvaret för hjälpmedelsverksamheten är i huvudsak delat mellan hälso - och sjukvårds huvudmannen, kommunerna och landstinget. Kommunerna har ansvar enligt de överenskommelser som gjorts i samband med ÄDEL, omsorgs- och psykiatrireformerna medan landstinget har ansvar for övriga delar. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har ett ansvar för tillsynen av den yrkesmässiga användningen av de hjälpmedel som tillhandahålls av sjukvårdshuvudsmännen vid sjukvårdande behandling och i/eller rehabilitering/habilitering. Läkemedelsverket Läkemedelsverket svarar för tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare Läkemedelsverket svarar även för de föreskrifter som behövs för att klargöra de krav som anges i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscenter inom hjälpmedelsområdet. Huvudmannaskapet för hjälpmedelinstitutet är delat mellan Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet

14 Boverket Boverket har tillsyn över kommunernas verksamhet vad gäller bostadsanpassningsbidrag. 4 (20) 3 Kommunens ansvar för hjälpmedel Från och med december 2006 ska samtliga personliga hjälpmedel, även data och kommunikations-, i särskilda boenden förskrivas av kommunens förskrivare. Undantag är hjälpmedel som förskrivs från syn-, hörsel- andningsenheter, ortopediavdelning samt logoped vilka är Landstingets ansvar. Landstinget har ansvar för samtliga hjälpmedel i ordinärt boende så också för alla personliga assistansföretag och deras önskemål om hjälpmedel. Anhörigvårdare faller numera också under landstingets ansvarsområde. Begreppet arbetstekniska hjälpmedel har förändrats. Exempel på kommunalt ansvar i särskilda boenden är: Hjälpmedel som behövs vid vård och behandling för att utföra den sjukvård och den rehabilitering som är ett kommunalt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hjälpmedel som helt eller delvis är motiverade av de anställdas situation inom särskilda boendeformer. Se bilaga 1; Avtal om ansvarsfördelning för hjälpmedel i Norrbottens län. De (produkter) hjälpmedel som är ett kommunalt ansvar redovisas separat under respektive ISO-kod. 4 Övriga lagar och förordningar av betydelse för hjälpmedelsverksamheten Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter Alla produkter som är avsedda som hjälpmedel för handikappade är medicintekniska produkter som omfattas av lagen De produkter som släpps ut på marknaden måste uppfylla kraven i lagen. Ansvaret för att produkterna är säkra och ändamålsenliga när de släpps ut på marknaden är tillverkarens. Begreppet medicintekniska produkter MTP indelas i 3 grupper Grupp I Medicinteknisk utrustning Grupp II Arbetstekniska hjälpmedel (omfattar idag endast skyddshandskar och förkläden). Grupp III Individuellt utprovade hjälpmedel

15 5 (20) Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (LYHS) I lagen och förordningen anges bestämmelser angående; Skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal Behörighet och legitimationsregler Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder Disciplinpåföljd och återkallande av legitimation Socialstyrelsens tillsyn Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndens verksamhet Ansvarsbestämmelser, överklaganden m m Patientjournallagen (1985:362) Alla vård av patienter inom hälso- och sjukvården ska dokumenteras. Patientjournal ska föras på varje patient. Patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Arbetsmiljölagen ( SFS 1977:1160): Senaste revidering (2003:365) Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter Reglerar arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö för anställd personal Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2001:12 Föreskriften tillämpas vid användning och hantering av medicintekniska produkter i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvård. Kravet ar att vårdgivaren skall ha kvalitetssystem och lokala instruktioner för hantering och användning av medicintekniska produkter. Om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelse hantering, SOSFS 2002:4 Informationsöverföring och samordnad vårdplanering, SOSFS 1996:32 Kvalitets system i hälso- och sjukvården, SOSFS 1996:24 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvård, SOSFS 1997:14 Förordningen om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SFS 1996:933

16 6 (20) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1997:8 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, SOSFS 1997:l0 Läkemedelsverkets Författningssamling Föreskrift och allmänna råd om tillverkarens skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter, LFVS 2001:8. 5. Hjälpmedelsförsörjningen Ett samverkansavtal har tecknats med Landstingets Hjälpmedelscentrum Avtalet innebär bland annat att kommunen (socialförvaltningen) förbinder sig att hyra alternativt köpa sitt behov av de tekniska hjälpmedel som ingår i det så kallade länssortimentet. Kommunen kan även köpa teknisk service på inköpta hjälpmedel. Hjälpmedelscentrum svarar för besiktning av kommunens inköpta personlyftar. 6 Hjälpmedelsförskrivning och kostnadsansvar Med förskrivning avses den process som leder till att en person tillhandahåller ett individuellt hjälpmedel. I förskrivningsprocessen ingår; Bedömning av hjälpmedelsbehov Utprovning Eventuell anpassning, Information om hjälpmedlets funktion och användning Inträning av hjälpmedlet Uppföljning Förskrivning av hjälpmedel ska utgå från den enskildes behov. Den enskilde eller under vissa förhållande dess företrädare, ska ges mojlighet till medinflytande. Vårdplanering ska ligga till grund för att tillförsäkra den enskilde en god och säker vård. Förskrivaren svarar för att det görs en bedömning utifrån den funktionshindrades totala situation. For att få ett tillräckligt bedömningsunderlag inför förskrivning av hjälpmedel ska samråd ske mellan övriga yrkesgrupper som arbetar runt den enskilde. Förskrivaren svarar för att ge brukaren samt vid behov omvårdnadspersonal och anhöriga information och instruktion om hjälpmedlets funktion och användningsområde samt eventuella restriktioner.

17 7 (20) Kommunen ger vissa yrkesgrupper rätten att förskriva vissa hjälpmedel, till personer boende i särskilda boendeformer eller som vistas i dagliga verksamheter. De yrkesgrupper som ges förskrivningsrätt tillhör kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Rätten att förskriva hjälpmedel grundar sig på förskrivarens formella kompetens och arbetsuppgifter. Förskrivaren har som hälso- och sjukvårdspersonal ett yrkesansvar att vid förskrivning av hjälpmedel följa gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. Det åvilar förskrivaren att vid varje tillfälle göra en ekonomisk värdering där brukarens behov, hjälpmedlets funktion och kostnad värderas. Huvudregeln är att de personer som förskriver hjälpmedel är anställda vid socialförvaltningens, hälso- och sjukvårdsenhet. Förskrivaren har ett fortlöpande ansvar för att följa upp och utvärdera. Uppföljning av ett utprovat hjälpmedel är av vikt ur kva1itetssynpunkt. Kontinuerlig bedömning ska göras om hjälpmedlet fyller tänkt funktion och att behovet är tillgodosett. Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerlig uppföljning viktig eftersom onödiga hyreskostnader då kan undvikas. Uppföljning av hjälpmedel ska ske minst en gång per år. Dokumentation av samtliga steg i förskrivningsprocessen ska göras i vård och omsorgsjournalen. Förskrivning av hjälpmedel ske via datasystemet Sesam eller på särskild blankett. 7 Ansvarsfördelning 7:l Hjälpmedelanvändare Alla hjälpmedel som förskrivs till en person, är att betrakta som ett lån och ska återlämnas när behovet har upphört. Så långt det är möjligt svarar hjälpmedelsanvändaren eller dess företrädare för att hjälpmedlet sköts och förvaras i ett lämpligt utrymme samt att de återlämnas väl rengjorda när behovet har upphört 7:2 Personal Personalen svarar för, att ta del av och följa de instruktioner som ges av förskrivaren samt att informera förskrivaren vid problem och/eller förändringar. Om en person som har ett hjälpmedel förskrivet och som inte själv kan svara för hjälpmedlet, har omvårdnadspersonalen ett ansvar för att hjälpa till med skötsel, rengöring, förvaring samt återlämning.

18 8 (20) 7:3 Boendechef Boendechef svarar för att den inköpta utrustningen är lämplig att använda samt att personalen på enheten har tillräcklig kunskap och har kompetens att använda de/den hjälpmedel/utrustning som används. Boendechef svarar även för att den inköpta utrustningen kasseras när den inte längre är lämplig att använda, efter samråd med rehabpersonal och/eller hjälpmedelstekniker. 8 Generella riktlinjer 8:l Dubbel utrustning Dubbel utrustning av hjälpmedel som fyller samma funktion kan endast göras i undantagsfall om synnerliga skäl föreligger. Beslut angående dubbel utrustning av dyrare hjälpmedel fattas av budgetansvarig för tekniska hjälpmedel samt boendechef. 8:2 Byte av hjälpmedel Byte av hjälpmedel sker när brukarens behov ändrats eller då hjälpmedlet är utslitet 8:3 Återlämning av hyrda hjälpmedel Återlämning av hjälpmedel som hyrs via hjälpmedelscentrum ska göras så snart behovet har upphört. De hjälpmedel som återlämnas ska vara rengjorda och märkta med brukarens namn, personnummer samt hjälpmedlets individnummer. 8:4 Grundutrustning För att underlätta omvårdnadsarbetet ska Äldreboendena Länsmansgården och Borgargården samt Kommunrehab efter behov ha en viss grundutrustning dvs; Reglerbara sängar +madrass Mobila duschstolar Personlyftar Duschpallar/stolar Transportrullstolar Duschvagnar Enklare tryckavlastande bäddmadrasser typ Swenco Boendechef svarar för att de hjälpmedel som ingår i grundutrustningen är säkra att använda och att personalen har tillräckliga kunskaper och kompetens att använda dessa. Den personal som använder dessa hjälpmedel svarar för att användandet ar säkert. Personal som använder de hjälpmedel som tillhandahålls som utrustning i boendet är skyldig att ta del av gällande rutin för användning, bruksanvisning och övriga instruktioner. Instruktion, utbildning och handledning ska ges vid behov i samråd mellan enhetschef, arbetsterapeut/ sjukgymnast

19 9 (20) 8:5 Utlåning av hjälpmedel till annan person Personligt förskrivna hjälpmedel får inte lånas ut för att användas av annan person. Om ett föreskrivet hjälpmedel lånas ut till någon annan och ett olyckstillbud sker är den person som lånar ut hjälpmedlet helt ansvarig för konsekvenserna. 8:6 Ersättning av borttappade hjälpmedel Om ett hyrt hjälpmedel tappas bort och ej kan lämnas i retur ska det ersättas (enligt avtal med Hjälpmedelscentrum). Kostnad för borttappade hjälpmedel i särskilt boende bekostas av den enhet där brukaren har sin bostad. 8:7 Avvikelserapportering Vid händelse eller tillbud där tekniska hjälpmedel ingår i händelseförloppet ska avvikelserapport göras enligt lokal rutin. 8:8 Begränsningsåtgärder Användning av hjälpmedel ex sänggrindar, grenselar, bord och säkerhetsbälten i syfte att rörelsebegränsa en person är inte tillåten utan medgivande (ordination) från patientansvarig läkare. Vårdplanering och riskbedömning ska utföras och dokumenteras i omvårdnadsjournalen innan åtgärden vidtas. 9:1 Tekniska Hjälpmedel 03 BEHANDLING OCH TRÄNING Stimulatorer O Stimulatorer för smärtlindring. TNS med utanpåliggande elektroder. Förskrivningsrätt: Sjukgymnast med TNS-utbildning. Riktlinjer: Förskrivning görs av en komplett stimulator. Förbrukningsmaterial typ elektroder, elektrodpasta, rullhäfta och batterier tillhandahålls via förskrivaren Antidecubitushjälpmedel Antidecubituskuddar Förskrivs via kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast vid trycksårstendens eller som behandlingsåtgärd vid trycksår. Detta efter samråd med sjuksköterska Antidecubitusmadrasser och liggunderlägg Generella riktlinjer: Förskrivning av madrass sker enligt gällande rutin. Observera förskrivning av tryckavlastande madrass ersätter inte insättande av vändschema eller andra omvårdnadsåtgärder.

20 10 (20) Förebyggande och sårstadium 1 Madrass typ Swenco. Dessa madrasser ska ingå i boendets grundutrustning och köps in för att lånas ut vid behov. Sårstadium 1 Förskrivs madrass Scandi- Puls Vid mellan eller hög risk för trycksår krävs fortlöpande avlastning och behandling. Behandlande madrasser med dynamiskt växelvis tryckavlastning förskrivs vid dessa situationer. Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut efter samråd med sjuksköterska. Sårstadium 2 Förskrivs madrass Alpha-trancell Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut efter samråd med sjuksköterska med erfarenhet och god kunskap om hjälpmedlets terapeutiska verkan. Sårstadium 3-4 Förskrivs madrass Alpha Xcell Nimbus Förskrivningsrätt: Samma som för Alpha- trancell. Övrigt Fallskyddsprofylaktiska hjälpmedel som höftskyddsbyxor utprovas och beställes av kommunens sjukgymnast. I varje beställning ingår två par byxor. Boendet där personen bor betalar de tre första beställningarna sålunda de sex första paren. Fjärde beställningen betalar personen själv det vill säga sjunde och åttonde paret. Stödstrumpor samt ortopediska bandage som ej omfattas av NLL-subventioner betalas av personen själv. För vissa ortopediska bandage betalar dock NLL en del av totalkostnaden. Ovanstående hjälpmedel utprovas av kommunens arbetsterapeut /sjukgymnast och dokumenteras i personens omvårdnadsjournal Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap Arm- bål och benträningsredskap Förskrivningsrätt: Sjukgymnast Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser sängcykel Tippbrädor Riktlinjer: Om tippbrädan används för träning i bostaden förskrivs denna via landstingets sjukgymnast enligt landstingets riktlinjer och rutiner.

21 11 (20) Inom daglig verksamhet kan tippbräda hyras eller köpas in som generell utrustning för att användas vid tränings/aktivitetstillfälle inom verksamheten. Bekostas av verksamheten. Enklare (hand)träningsredskap utprovas och förskrives av kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast 9 Personlig vård Hjälpmedel för av- och påklädning Strumppådragare Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Enklare på- och avklädningshjälpmedel får personen anskaffa själv. Hänvisas till ex Apoteket, Varsams hjälpmedelskatalog etc Hjälpmedel vid toalettbesök Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: På Länsmansgården, Borgargården och Kommunrehab ska ett antal flyttbara duschstolar finnas som grundutrustning för att kunna användas som ett arbetshjälpmedel. Tillbehör till dessa ska vid behov ingå i form av standardbenstöd, comfortsits, säkerhetsbälte samt bäcken och bäckengejder. Dessa toalettstolar med tillbehör bekostas av respektive boendeenhet. Om bedömning görs att brukaren har specifika behov som inte kan tillgodoses med grundutrustningen, görs en individuell utprovning. Hygienstol med tippfunktion inklusive tillbehör förskrivs alltid som ett individuellt hjälpmedel. Vid förskrivning av Mobil Tipp ska, i första hand stol med gaskolv förskrivas. Endast i undantagsfall kan stol med elmotor förskrivas till brukare som är tunga eller har startproblematik, för att tiltningen ska ske långsamt och jämnt. Bristande kunskap angående handhavande är inte kriterium för förskrivning av Mobil Tipp med elmotor. 09 l2 12 Toastolsförhöjningar, fristående Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast l5 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Toastolsförhöjningar, fasta tillsatser Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast

22 12 (20) Armstöd och /eller ryggstöd som monteras på toaletten Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch Bad och duschstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda, badstol Duschstol/duschpall ska ingå i Länsmansgårdens, Borgargårdens och Kommunrehabs grundutrustning. Kostnad belastar respektive boendeenhet. I undantagsfall kan förskrivning av duschstol göras, vid de tillfällen där brukaren bedöms ha speciella behov som ej kan tillgodoses med grundutrustningen Duschvagn Riktlinjer: Duschvagn ingår i Länsmansgårdens, Borgargårdens och Ringelstas grundutrustning Bekostas av respektive boendeenhet. 12 Hjälpmedel vid förflyttning Gånghjälpmedel som hanteras med en arm Stödkäppar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Fyrpunktsstöd Förskrivningsrätt: Sjukgymnast Käpphållare Bekostas av personen själv Doppsko Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Isdubbar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast

23 13 (20) Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna Rollatorer Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Rollator förskrivs vid nedsatt gångförmåga då käpp inte ger tillräckligt stöd Huvudregeln är att endast en rollator kan förskrivas. Vid behov av rollator både inomhus och utomhus bör en kombinationsrollator förskrivas. Vid behov av bricka, korg eller andra tillbehör ska leverantörens produkter förskrivas. Korg går ej att hyra utan köps in och ska återlämnas till rehabenheten när behovet upphört Gåbord Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Rullstolar Riktlinjer: Förskrivningsrätten avser s k transportrullstolar och komfortrullstolar till personer som inte klarar att självständigt förflytta sig med rullstol. Om ett långvarigt och omfattande behov föreligger och brukaren ej självständigt klarar förflyttning kan rullstol förskrivas. Innan utprovning sker ska alltid en bedömning göras om personens förmåga. Om personen klarar att förflytta sig sittande i rullstol eller ska ges möjlighet att träna in detta utprovas och förskrivs lämplig rullstol inklusive tillbehör. Samtliga boendeenheter ska vara utrustade med ett antal transportrullstolar att användas vid kortvariga transporter inomhus samt för utebruk. Rullstolarna kan köpas in via hjälpmedelscentrum och bekostas av respektive boendeenhet. Vid användandet av dessa rullstolar får brukaren inte lämnas utan uppsikt med tanke på säkerheten. Vid behov av service, reparation samt däckbyte på inköpta rullstolar bekostas detta av respektive boendeenhet. Personalen på enheten svarar för pumpning och rengöring av rullstolarna. Vid hyra via hjälpmedelscentrum ingår service, reparation samt däckbyte i hyreskostnaden. Personalen på boendet svarar för att hjälpa de brukare som inte klarar att själva sköta rengöring och pumpning Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut Manuella bakhjulsdrivna rullstolar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut

24 14 (20) Tilläggsutrustning till rullstolar Drivaggregat till rullstol Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut Riktlinjer: Drivaggregat monteras på rullstol för att underlätta för personalen att transportera en person. Drivaggregat ska i första hand användas till tunga personer. De personer som ska hantera drivaggregatet ska ha utbildning angående drivaggregatets funktion och användning Boendechef svarar for att aktualisera eventuellt utbildningsbehov till arbetsterapeut som är behjälplig att utbilda berörd personal i samråd med enhetschef. Drivaggregat hyrs vid behov till respektive boendeenhet som en generell utrustning. Bekostas av respektive boendeenhet Glidbrädor och glidmattor Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Vridplattor Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Fristående lyftbågar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Repstegar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Personlyftar Generella riktlinjer: Personlyft dvs både tak- och mobila lyftar tillhandahålls som ett arbetshjälpmedel i verksamheten och ingår i boendets grundutrustning. Innan lyft tas i bruk ska andra förflyttningssätt ha uteslutits och bedömning gjorts av rehabpersonal och sjuksköterska Stålyft förskrivs alltid som ett individuellt hjälpmedel. Bekostas via hjälpmedelsbudgeten Lyftselar Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut, Sjukgymnast Riktlinjer: Lyftselar är individuella och ska vara märkta med brukarens namn. Bruksanvisning samt individuellt lyftschema ska finnas i brukarens bostad.

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Mars 2011 1 Innehållsförteckning 04 BEHANDLING OCH TRÄNING... 5 04 27 STIMULATORER...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området Norrbottens kommuner Gemensamma Riktlinjer 2011 2010-12-06 1(3) Innehållsförteckning Sid nr 1. Mål och ansvarsfördelning 1 2. Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 1 - Socialstyrelsen - Läkemedelsverket

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Inledning En regional överenskommelse/riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är antagen och finns på http://www.orebroll.se/sv/halsa-och-vard/for-vardgivare/ovk/kommunal-halsooch-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard_rutiner-riktlinjer/.

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-10-25 Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén Eva-Britt Apelvi 2 2012-11-20 Ulrika Ström, Eva Franzén, Ann-Britt Förvaltningens ledningsgrupp Lundin

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer