Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015"

Transkript

1 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D

2 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion A Motion A2 Stärk den svenska modellen... 5 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion A B HÄLSO OCH SJUKVÅRD... 8 Motion B1 Avskaffa alternativt begränsa vårdval... 8 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B Motion B2 Nytt sjukhus till Handen Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B Motion B3 Ang. TBE vaccinering Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B Motion B4 Motion om Endometrios Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B Motion B5 Garantera möjligheterna för alla barn med AST diagnos i Stockholms län få behandling Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B Motion B6 Ombilda Nacka sjukhus till geriatriskt specialsjukhus Motion B7 Motion om låta Närakuten vid Nacka sjukhus vara öppen dygnet runt och med rätt skriva in äldre patienter Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B6 och B Motion B8 Utöka och effektivisera dygnet runt tjänsten med jourläkar bilarna samt förbättra samarbetet mellan 112, ambulansverksamheten och Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B C VÄLFÄRD/OMSORG Motion C1 Stoppa urholkningen av läkemedelsförsäkringen Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C2 Ökat stöd till personer som utss för våldsbrott Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C3 Stöd till våldsförebyggande arbete och till brottsoffer och deras anhöriga Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C4 Ang. ansökan om samhällets hjälpinsatser för personer enligt LSS med obotliga funktionsnedsättningar Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C5 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård och omsorgsbehovet och betalningsansvarslagen Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C

3 3 (61) Motion C6 Samordna LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshinder) och SoL (Socialtjänstlagen) Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C7 Offentlig verksamhet behöver skyddas mot kriminella strukturer Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C8 Motion till Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikt Nya arbetsformer inom gemensam sektor Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C9 Rätten till sin egen död Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C10 Motion om sjukersättning Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C Motion C11 Inför likvärdig och rättssäker bedömning av äldres biståndsbehov inför placering på kommunernas särskilda boenden Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion C D KOLLEKTIVTRAFIK Motion D1 Snabbussar Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion D Motion D2 För en kollektivtrafik i offentlig regi Motion D3 Motion ang kollektivtrafiken inom Stockholms län Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion D2 och D Motion D4 Ang. månadskort gällande över länsgränserna Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion D Motion D5 Pendeltåg som tillväxtmotor Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion D Motion D6 Bussar till Slussen från Värmdö Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion D Motion D7 Bättre samordning Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion D

4 4 (61) A ARBETSMARKNAD Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt Ett stort och orättfärdigt problem i vårt samhälle och arbetsliv är värdediskriminering. Sverige har ett långlivat och oförsvarligt lönegap; lön efter kön. Skillnader som inte kan förklaras på grund av arbetstider, utbildning, arbetslivserfarenhet eller kompetens brukar även kallas för oförklarade löneskillnader. Ett område som enligt uträkningar tar 100 år, - med dagens takt och metoder -, utjämna. Enligt Akademikerförbundet SSR, har bara hälften av Sveriges kommuner och landsting en aktuell lönekartläggning. Därutöver har kartläggningarna så stora brister de undantagsvis fyller sin funktion. Undersökningssvaren har hämtats in från 157 av landets 290 kommuner samt 16 av landets 21 landsting. Utöver det pekar SSR på tillsynen av lönekartläggningen är obefintlig. Vi socialdemokrater kan inte anno 2014, sitta och vänta i 100 år, på bättre tider. Diskrimineringslagen säger något annat än ovanstående; arbetsgivare ska minst vart tredje år, kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Syftet är upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan könen. Analysen av SSR:s undersökning visar idag använder flertalet arbetsgivare lönekartläggningen för; finna ursäkter till löneskillnader vid arbeten med likvärdiga krav. Lagen tillämpas således som ett verktyg för skydda osakliga löneskillnader! Marknaden är en frekvent använd ursäkt för bryta mot lagen; oavsett om det råder brist eller överskott på arbetssökande inom ett yrke. Vi socialdemokrater är ett feministiskt parti och en av våra värdegrunder är människor lika värde, - det förpliktigar. Våra väljare ska aldrig behöva tvivla på den saken. Och ändå, i en S- styrd kommun tjänar enligt SCB, männen 3500 kronor mer än kvinnorna, på osaklig grund. Situationen väcker frågor som; bör lönekartläggningsreglerna inkludera alla diskrimineringsgrunder, ska metoder för lönekartläggning utformas så de är fria från diskriminering, ska lönekartläggningskravet åtföljas av ett krav på analys och bör lönekartläggningskravet bli en naturlig del av lönerevisioner etc.? Att kvinnodominerade yrken värdediskrimineras det vill säga betalas lägre än mansdominerade yrken, med samma sorts kvalifikationskrav måste upphöra nu. Och när vi pratar om hur mycket mindre kvinnor får i lön behöver vi även beakta vad denna värdediskriminerande resursförskjutning bidrar till. Och hur det kan påverka politiska beslut som exempelvis föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag. Island är en modern nordisk förebild i värdediskrimineringsfrågor. Island har börjat erbjuda en likalönscertifiering. Man menar det inte är en ren statistikfråga utan en etisk fråga. Certifieringen betyder löner kan på frivillig basis, sättas efter en viss standardiserad metod. Metoden tar inte bort alla problem men snabbar på processen sluta ett oförklarligt och oförsvarligt lönegap mellan könen. Kvinnorna på Island behöver inte som i Sverige, - vänta i 100

5 5 (61) år på lönegapet ska försvinna. Statliga arbetsgivare på Island har redan idag halverat värdediskrimineringen bland sina anställda med dryga 50 procent. (Certifieringen sker i samarbete med British Standards Institution, BSI ). Det är dags för en metod som belönar alla anställda på en ickediskriminerande grund. Jag föreslår distriktskongressen överlämnar motionen till länsriksdagsgruppen för överväga lämpliga åtgärder för få till stånd jämlika löner Marina Andersson, Handens Socialdemokratiska förening Förslag till beslut Haninge Arbetarekommuns styrelse föreslår medlemsmötet besluta motionen skickas till distriktskongressen som arbetarekommunens egen Haninge arbetarekommun beslutar vid medlemsmöte , skicka motionen som sin egen till partidistriktets årskongress 2015 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion A1 Föredragande: Leif Nysmed Socialdemokratin är ett feministiskt parti, lönediskrimineringen som motionären beskriver är oacceptabel och ett av de vallöften som partiet gick till val på var lönekartläggningar ska göras varje år. Lönekartläggningar är ett viktigt instrument för komma tillrätta med lönediskriminering. Även arbetsmarknadens parter har ett viktigt arbete göra för komma tillrätta med problemet. Motionen beskriver intressanta förslag såsom det isländska arbetet med likalönscertifiering. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen, samt överlämna motionen jämte utlåtandet till länsriksdagsgruppen. Motion A2 Stärk den svenska modellen Vi har i Sverige med stolthet framfört på vår arbetsmarknad har parterna genom kollektivavtal reglerat löner och anställningsvillkor och därför behövs inte någon lagstiftning om minimilön. Det är detta vi kallar för den svenska modellen. Under senare år, inte minst under åtta år med högeralliansen, har vi sett en nedåtgående trend av företag som tecknat avtal med facket. Detta är ett allvarligt hot mot den svenska modellen.

6 6 (61) Dödsolyckan vid värmekraftverket vid Hjorthagen där två arbetare dog är ett skrämmande exempel. Fortum som är statsägt (finska staten) är beställare och har upphandlat österrikiska Andritz för jobbet. Andritz har inget avtal och det har inte heller det polska företag där de omkomna arbetarna var anställda. Det polska företaget är underentreprenör till Andritz. Nu vet ingen om de efterlevande får någon ersättning. Med svenskt kollektivavtal hade ersättning utgivits. Dessutom kräver det svenska avtalet skyddsombud utses och en skyddsorganisation etablerats. Kollektivavtal borde vara en självklarhet på företag som erhåller statliga subventioner exempelvis de som anställer arbetslösa Men så är det inte. Bemanningsföretagens uthyrning av arbetskraft sker utan kontroll om de inhyrande företaget har kollektivavtal. De anställda vid bemanningsföretagen en har en uts position och har svårt med krav om löner, men också svårt med fackligt medlemskap. Bemanningstrendens fula baksida heter Tillgänglighetsslaveriet. Där står arbetaren med mobilen i hand ständigt beredd rycka in. Då kräver man inte kollektivavtal utan är glad för jobb och lite lön. Sammanfningsvis medverkar detta till kraven på kollektivavtal vid företagen minskar vilket är till nackdel för de som jobbar. Resultatet är dumpade löner, brister i arbetarskyddet då skyddsombud saknas. Vid företag med kollektivavtal upprätthålles lönerna och arbetarskyddet. Dessutom utses skyddsombud. Vi kan konstatera det som ovan nämnts medverkat till den svenska modellen är försvagad och därmed hotad. För stärka upp den borde det vara självklart staten, lansting och kommuner alltid använder företag med kollektivavtal i sina upphandlingar. Med hänvisning till ovanstående föreslås distriktkongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag tillskriva regeringen om regeringen tillsätter en snabbutredning för fastställa kollektivavtalens status på den svenska arbetsmarknaden Lex Lavallagen rivs upp åtgärder vidtages för stärka kollektivavtalen och den svenska modellen uppmana stat, landsting och kommuner ge uppdrag till företag med kollektivavtal Jan Aspefjord Täby arbetarekommun beslutar vid medlemsmöte , skicka motionen som sin egen till partidistriktets årskongress 2015

7 7 (61) Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion A2 Föredragande: Leif Nysmed Distriktsstyrelsen delar motionärens syn vi får en väl fungerande arbetsmarknad. Regeringen har startat upp ett flertal utredningar som ska presentera hur det blir ordning och reda på svensk arbetsmarknad, bl.a. om huvudentreprenörsansvar i byggbranschen och om det kan behövas inom andra branscher. Partiet gick även till val på ett tiopunktsprogram för stärka den svenska modellen och få ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Arbetet är påbörjat i riksdag och regering och även i landstinget och i kommunerna pågår arbetet utifrån det valprogram som partidistrikten i Stockholm kom överens med LO-distriktet om. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad.

8 8 (61) B HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Motion B1 Avskaffa alternativt begränsa vårdval Vårdvalet har införts 2008.vårdvalet innebär patienter kan välja mellan olika vårdgivare, båda privat och landstingdrivna. sedan dess harr båda antalet sjukskrivningar och längden på sjukskrivningsperioderna tydligt ökat mest i stora städer som har betydligt högre utbud av läkaremottagningar, bland annat beroende på mycket generösa etableringsregler-med högre konkurens om patienterna. Effekten av detta har blivit snabbt stigande kostnader inom primär vården samtidigt som sjukhusen brottas med överbeläggningar och hårt pressade arbetsscheman - Resurs fördelning av specialitet sjukvård försämras samt vårdkvalitet reduceras markant ändå ställs inför fortsa besparingskrav. Att Att Avskaffa vårdval återinföra det gamla systemet. Begränsa vårdvalen inom kommun/stadsdel. Motionären: Sargon Daoud, Hallunda-Norsborg S-föreningen Svar gällande motion Avskaffa alternativ begränsa vårdval Motionären tar upp frågor gällande vårdvalet som den Moderatledda alliansen i landstinget införde under Motionären beskriver vårdvalets effekter där kostnaden för vård blivit högre, resursfördelningen av t ex specialistvård blivit mer ojämlik fördelad över regionen och sjukskrivningarna av personalen har ökat. I åtta år har landstinget i Stockholm styrts av en Moderatledd allians. Under dessa år har de konsekvent prioriterat skesänkningar och privatiseringar framför ta ett helhetansvar för möta framtidens utmaningar. Med vårdvalet har Moderaterna haft ambitioner öka tillgängligheten i sjukvård, vilket inte är fel. Men resultaten har uteblivit. I takt med vi har fått en allt mer marknadsstyrd sjukvård har antalet läkarbesök ökat, dock inte tiden med patienterna. Idag är det mer lönsamt fylla i listor till den centrala byråkratin än ägna tiden åt den enskilda patienten. För sjukvården styrs i allt för stor utsträckning mot fokusera på många korta läkarbesök, snarare än ta ett helhetsansvar kring patienten. Vårdvalets ersättningssystem hämmar utvecklingen av sjukvården då den detaljreglerar hur vårdpersonalen ska jobba. Och precis som motionärer skriver så riskerar systemet vara kostnadsdrivande då det premierar läkarbesök före vårdresultat. Vi socialdemokrater vill se en mer värdebaserad vård och målet för Socialdemokratin är en god och jämlik hälso- och sjukvård för samtliga invånare i Stockholms län. Den rådande etableringsfriheten för företagen innebär varje vårdgivare som levt upp till kriterierna för ett vårdval och blivit auktoriserad, har rätt bedriva verksamhet där den anser det vara mest lönsamt. Det skapar en ojämlik tillgång till sjukvården i länet och innebär ofta längre resor för länets medborgare nå vården.

9 9 (61) Den enskilde patientens hälsa behöver återigen bli den vägledande principen. Våra gemensamma resurser ska styras och fördelas utifrån varje enskild individs behov av vård. Det är hög tid vända utvecklingen. Men det går inte bortse ifrån vårdvalet har funnits i åtta år och det måste vara vår utgångpunkt. Därför är det inte realistiskt återinföra systemet som vi hade för åtta år sedan, som motionären föreslår. Den socialdemokratiska distriktsårskongressen i Stockholms län har beslutat landstinget ska utarbeta en etableringsstrategi för säkerställa länets medborgare får en jämlik tillgång till såväl primär- som specialistvård. Samt ändra ersättningssystemen så vården ersätts efter patientens behov och efter vårdens kvalitet, istället för antal ingrepp eller antal ifyllda enkäter. Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade skicka in motionen till distriktsårskongressen som enskild. Beslut på medlemsmöte i Socialdemokraterna i Botkyrka den 22/11. Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B1 Föredragande: Agneta Karlsson Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över den utveckling som hälso- och sjukvården tagit, inte minst inom vårt eget landsting som har en av de mest extrema vårdvalsmodellerna i landet. Både när det gäller omfning och valet av ersättningssystem. Flera utvärderingar, senast Riksrevisionen i november, har beskrivit hur ojämlikheten har ökat med LOV-lagstiftningen. Nuvarande regering avsåg ta bort kravet på alla landsting måste ha vårdvalssystem tvångsloven i dagligt tal. Detta för landstingen själva ska få välja hur man organiserar sin hälso- och sjukvård, men också för vårdvalen bidragit till ökad ojämlikhet på sina håll. Dessvärre har regeringen inte fått majoritet för förslaget i riksdagen. Innan vårdvalet och etableringsfriheten fanns i Stockholms läns landsting kunde landstinget istället upphandla privat eller ideell verksamhet, vilket gav större kontroll och inflytande över verksamheten. Vi kan idag se en del kommuner, exvis Södertälje, väljer gå tillbaka till den ordningen istället för använda sig av LOV, som är frivillig för kommunerna följa till skillnad mot i hälso- och sjukvården där den är obligatorisk. Med nuvarande riksdagsmajoritet och ett alliansstyrt landsting i Stockholms län, är möjligheterna på kort sikt mycket små för förändra vårdvalet. Vi socialdemokrater i Stockholms län anser dock, vilket också framgår av Botkyrka Arbetarekommuns utlåtande, landstinget ska utarbeta en etableringsstrategi för säkerställa länets medborgare får en jämlik tillgång till såväl primär- som specialistvård. Eftersom vårdvalet funnits i vårt län under mycket lång tid, är det inte realistiskt ändra systemet totalt. Vi vill istället förändra ersättningssystemen så vården ersätts efter patientens behov och efter vårdens kvalitet, istället för ersätta utifrån antal ingrepp, besök eller ifyllda enkäter. På så sätt kan vi förena valfrihet med kvalitet utifrån patientens behov och inte utförarnas behov.

10 10 (61) Till detta kommer också regeringens arbete med utreda hur ordning och reda i välfärden ska kunna utformas. Det handlar om ställa högre krav på utförare, införa meddelarskydd även för privata utförare, ha öppna böcker mm Arbetet ska redovisas Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad. Motion B2 Nytt sjukhus till Handen Handens sjukhus försörjer ett område med innevånare med allmän sjukvård och ett antal specialistfunktioner. De nuvarande lokalerna är gamla och är byggda med asbests varför nödvändiga renoveringar inte kan göras. Handens behöver nu ett nytt sjukhus. Enligt landstingets beräkningar har sjukhuset ett upptagningsområde med ökande befolkning och ett ökat behov av sjukvård. Inom upptagningsområdet finns en del av de områden som genererar vad man kallar undvikbar sjukhusvård. Med det menas bristen på förebyggande och tidiga vårdinsatser ger efter en tid sjukhusvård som skulle kunna undvikas. Ett annat tecken på höga ohälsotal är Haninge tillhör de kommuner som enligt försäkringskassan har de högsta sjukskrivningstalen. Det finns således ett underutnyttjande av sjukvård parallellt med ohälsa. Haninge kommun har i planarbete möjliggjort ett nytt sjukhus byggs i anslutning till pendeltågsstationen i Handen. Det möjliggör innevånare får ett specialistcentrum av det slag som beskrivs i landstingets Framtidsplan för sjukvården. Vi förslår distriktskongressen uttalar sig för ett nytt Handens sjukhus. Västerhaninge-Muskö Socialdemokratiska förening Göran Svensson Förslag till beslut Stockholms län är Sveriges främsta tillväxtregion. Den starka befolkningsutvecklingen, i kombination med andelen äldre och kroniskt sjuka patienter ökar, leder till ett ökat behov av hälso- och sjukvård inte bara idag utan även i framtiden. Det är för framtidens Stockholm som vi Socialdemokrater vill bygga en hälso- och sjukvård som utgår från varje patients unika behov av vård. Hälso- och sjukvårdsdirektören har informerat ett utredningsbeslut är fat avseende nytt sjukhus i Handen. Haninge arbetarkommuns styrelse föreslår medlemsmötet besluta skicka motionen till distriktskongressen som arbetarkommunens egen.

11 11 (61) Haninge arbetarekommun beslutar vid medlemsmöte , skicka motionen som sin egen till partidistriktets årskongress 2015 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B2 Föredragande: Jens Sjöström Motionen lyfter upp en av de frågor som Socialdemokraterna i Stockholms län och landsting i samverkan med Haninge arbetarekommun har drivit sedan drygt två år tillbaka. Frågan om ett nytt sjukhus i Handen, som ersättning för det nuvarande sjukhuset som byggnadsmässigt och arbetsmiljömässigt är utdömt, är viktigt ur flera perspektiv. I Stockholms läns landstings Framtidsplan förutsätts flera delar inom nuvarande vård på våra akutsjukhus flyttas ut till primärvård, specialistcentra och närsjukhus. Detta för kunna renodla akutsjukhusens inriktningar och uppdrag. Framtidsplanen tydliggör Nya Karolinska sjukhuset i Solnas uppdrag inom vård, utbildning och forskning ska organiseras med hänsyn taget till sjukhusets roll inom universitetssjukvården och vara högspecialiserad. Vård som inte faller inom denna definition kommer flyttas till andra akutsjukhus och antalet slutenvårdplatser på NKS kommer vara lägre än idag. Investeringar görs också i övriga akutsjukhus för modernisera och verksamhetsanpassa lokalerna för framtida inriktning. Tyvärr haltar, enligt distriktsstyrelsens uppfning, det viktiga steget i den utflyttning som ska ske av vård från akutsjukhuset till primärvård, specialistvård och övriga sjukhus. Framtidsplanens mål om ca öppenvårdsbesök på akutsjukhuset ska kunna flytta ut och ges av andra vårdutförare är starkt avgörande för Framtidsplanen ska kunna genomföras och inte patienter drabbas av platsbrist och svårtillgänglig vård. Det är bland annat mot bakgrund av detta som vikten av ett skyndsamt genomförande av ett nytt närsjukhus i Handen ska ses. Inte minst geriatriken är beroende av en tydligare decentraliserad struktur men även rehabiliteringsvård och somatisk specialistvård. Här menar vi socialdemokrater en bättre fungerande närsjukhusstruktur och ökad samordning mellan sjukvårdens aktörer är avgörande. Man kan konstatera Framtidsplanen i detta avseende inte tagit tillräckligt stor hänsyn till vårdbehoven i de södra länsdelarna då andelen närsjukhus är betydligt underdimensionerat. Till detta ska också anföras Handens närsjukhus har ett stort upptagningsområde där Nynäshamnsbornas förutsättningar till en väl fungerande vård är i starkt är beroende av ett välfungerande nav som Handens närsjukhus. Efter Socialdemokraterna en tid drivit frågan om ett nytt närsjukhus i Handen kände sig även alliansen nödgade ansluta sig till vår linje. Det moderata Finanslandstingsrådet lovade i samband med landstingets budgetdeb år 2013 ett nytt sjukhus i Handen skulle byggas. Vi såg positivt på detta besked från Moderaterna, men är ifrågasättande då Alliansens budget vare sig för 2014 eller 2015, till skillnad från Socialdemokraternas, inte innehållit några avsa medel för en investering i ett nytt närsjukhus. Denna deskrepans mellan löfte och handling ter sig något problematisk.

12 12 (61) Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen. Motion B3 Ang. TBE vaccinering TBE, eller Tick borne encephalitis, är en hjärninflammation som sprids av fästingar och värddjuret misstänks vara rådjur. Mot denna mycket allvarliga sjukdom finns fortfarande inga läkemedel. Borrelia, en annat fästingburen infektion kan framgångsrikt behandlas med antibiotika. Följderna av TBE kan bli livslånga förlamningar, neds inlärningsförmåga m.fl. följder av allvarlig natur och även död. Fästingarna har under de senare åren ökat sitt spridningsområde och förekommer nu långt inne i syd- och mellansverige och även norrut längs kusten. Mildare vintrar, riklig förekomst av rådjur inte minst i villaträdgårdar, parker och grönområden nära bebyggelse är sannolikt faktorer som gynnat ökningen av och utbredningen av fästingarna. Det finns vaccin mot TBE men TBE-vaccineringen är fortfarande en privat angelägenhet för de som har råd. Vaccineringen ingår ej i högkostnadsskyddet för vare sig läkarvård eller läkemedel! Kostnaden för den enskilda personen ligger på ca kr per tillfälle, dvs en kostnad på ca 1500 kr och det krävs 3 vaccinationer, två (2) inom en månad och ytterligare en inom ett år för ge ett fullgott grundskydd. Ytterligare påfyllning av vaccinationen bör göra efter 4-5 år för skyddet skall vara varaktigt. För en barnfamilj, t.ex. med 2 barn, blir kostnaden stor om hela familjen vill skydda sig mot sjukdomen, ca 6000 kr för grundskyddet och senare ca 2000 kr per vaccinationspåfyllning. För en familj med måttliga inkomster blir det en kännbar kostnad och risken är stor många avstår från vaccination. Att sluta vistas utomhus annat än i totalt urbaniserade miljöer kan vara ett sätt skydda sig men det är knappast tilltalande för vare sig individen eller samhället. Ett annat sätt skydda sig mot fästingar ha heltäckande kläder, insektsmedel etc. men det är knappast realistiskt. Fästingarna kan krypa omkring i kläderna i flera dagar på sin jakt efter sitt byte. Mot bakgrund av ökningen av TBE, den fästingburna hjärninflammationen, föreslår jag distriktskongressen ställa sig bakom: Att Att Att högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel skall omfa vaccination mot TBE för vuxna. vaccination för barn och ungdom t.o.m. 18 år skall vara kostnadsfri. Motionen överlämnas till den socialdemokratiska gruppen i riksdagen och landstinget för åtgärder. Krystyna Munthe

13 13 (61) Förslag till beslut Haninge arbetarkommuns styrelse föreslår medlemsmötet besluta motionen skickas till distriktskongressen som arbetarkommunens egen Haninge arbetarekommun beslutar vid medlemsmöte , skicka motionen som sin egen till partidistriktets årskongress 2015 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B3 Föredragande: Tove Sander Motionären lyfter en viktig fråga. I vårt land är sjukvård skefinansierad med undantag för vi betalar besöksavgifter upp till ett visst belopp årligen, det så kallade högkostnadsskyddet för sjukvård. När vi köper mediciner betalar vi fullt pris upp till ett visst belopp, det så kallade högkostnadsskyddet för mediciner. Högkostnadsskyddet för mediciner gäller bara för sådana mediciner som vi fått förskrivna på recept. För ett läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet krävs läkemedelstillverkaren ansökt hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om deras läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet och TLV beviljat detta. Det är ingen tillverkare av TBE-vaccin som gjort en sådan ansökan. Det finns för närvarande ingen möjlighet tvinga in en leverantör i TLV:s prövning som de facto leder till en prispress av läkemedel. Det pågår dock en utredning vars syfte är klargöra om det är möjligt tvinga alla läkemedel genom TLV:s prövning. Att idag införa allmän vaccination mot TBE skulle innebära vi accepterade tillverkarna av TBE-vaccin fritt sätter sina priser och vi därefter subventionerar deras preparat. Att vaccinera hälften av invånarna i Stockholms län med de inledande tre vaccinationstillfällena skulle innebära en kostnad om en miljard kronor. Till det kommer sedan vaccinationen ska följas upp var femte år. Distriktsstyrelsens uppfning är det krävs en nationell samordning och utredning för hitta former för hur svenska folket på bästa sätt får tillgång till TBE-vaccination. När man inför nya vacciner i det som finansieras bör det göras efter noggrann utredning av de hälsoekonomiska effekterna. Av tradition har vi i vårt land prioriterat våra yngsta och succesivt vaccinerat befolkningen genom införliva nya vacciner i barnvaccinationsprogrammet. Problemet med just TBE-vaccin är at det måste fyllas på var femte år och barnvaccinationsprogrammet därför inte är tillräckligt. Motionären har föreslagit motionen ska överlämnas till såväl riksdags- som landstingsgruppen. Distriktsstyrelsens uppfning är detta är en komplex fråga som kräver utredning och åtgärder på nationell nivå varför motionen jämte motionssvaret bör överlämnas till riksdagsgruppen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionen besvarad, samt överlämna motionen jämte utlåtandet till länsriksdagsgruppen.

14 14 (61) Motion B4 Motion om Endometrios Endometrios är en dold kvinnosjukdom som drygt 200,000 kvinnor i Sverige bär på. Det vill säga ca % av Sveriges kvinnor i fertil ålder är drabbade, samt dessa 200,000 kvinnors arbetsgivare, partner, barn och familjer. Det är vanligare än diabetes och cancer. Endometrios yttrar sig i livmoderslemhinnan sprider sig utanför livmodern vilket i sin tur orsakar: Svår smärta vid menstruation. Smärta vid toalettbesök. Smärta vid samlag. Rikliga blödningar, mellanblödningar, rubbad menscykel. Infertilitet (svårighet bli gravid). Ökad risk för prematurbörd (för tidig födsel) och därmed kejsarsnitt. Endometrioscystor vilket kan ge blödningar i bukhålan. Psykisk ohälsa. Det kan i dagsläget ta upp till år få rätt diagnos med mycket lidande till följd, problem i arbetslivet, psykiska besvär, sjukdagar, höga sjukvårdskostnader, smärta och lägre grad av folkhälsa och livsglädje! Många av dessa kvinnor med denna kroniska sjukdom behöver vara sjukskrivna ett par dagar varje månad med följd arbete, möten, vardagsliv inte kan genomföras. Kvinnor blir misstänkliggjorda som fuskare och det " kanske inte är så farligt med lite mensvärk"? Det finns en stor kunskapsbrist hos läkare som behöver sätta en så tidig diagnos som möjligt. Det behövs även en inriktad utbildning och större kännedom om samband mellan psykiskt och fysiskt välbefinnande, då detta är en immunbristsjukdom. Idag finns det endometriosföreningar, endometrioscentrum och information på webben hämta. Dock saknas det en allmän kunskap om denna sjukdom och forskningen behöver stödjas ytterligare för kunna finna bättre metoder för diagnostik och kirurgi. distriktskongressen ger riksdagsgruppen i uppdrag verka för en upplysningskampanj till gynekologer, ungdomsmottagningar, allmänhet, sjukvårdspersonal och patienter genomförs. distriktskongressen ger riksdagsgruppen i uppdrag verka för ökade och riktade forskningsanslag med inriktning endometrios genomförs. distriktskongressen ger riksdagsgruppen i uppdrag verka för nationella riktlinjer införs för endometriosvården. distriktskongressen ger riksdagsgruppen verka för endometrios omfas av försäkringskassans särskilda högriskskydd. Ing-Marie Elfström, Vallentuna den 29 oktober 2014

15 15 (61) Vallentuna Arbetarekommuns medlemsmöte onsdagen den 19 november 2014 beslutar enhälligt motionen ska antas som sin egen och skickas till Distriktskongressen Ing-Marie Elfström, ordförande Vallentuna Arbetarekommun Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B4 Föredragande: Anna Ljungdell Endometrios är en av de vanligast förekommande kvinnosjukdomarna, som motionären mycket riktigt påpekar. Många kvinnor får vänta länge på en korrekt diagnos och lider därför i onödan, ibland i flera år. När väl korrekt diagnos har ställts finns det olika behandlingar som kan ha effekt. Distriktsstyrelsen håller därför med motionären om behovet av sprida kunskapen om endometrios, både vad gäller symptom, diagnosmetoder och behandling. Ansvaret för detta ligger i huvudsak på landstingen och det finns idag kunskapscentrum i de fyra största regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Det är viktigt se till den kunskap som finns sprids till sjukvårdens olika vårdgivare. Exempelvis har Svensk förening för obstretik och gynekologi, SFOG, tagit fram bra råd och rekommendationer för diagnostisering och behandling som bygger på samlade erfarenhet från internationell forskning. Frågan är varför denna kunskap inte har fått större spridning. Distriktsstyrelsen håller därför med motionären om denna sjukdom borde lyftas fram i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. När det gäller frågan om särskilt högriskskydd bygger det på arbetsförmåga, inte på diagnos. Man kan få särskilt högriskskydd om man har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör man troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger om året. Då har man ingen karensdag utan kan få sjukpenning eller sjuklön redan från första dagen. Försäkringskassan betalar hela sjuklönekostnaden till arbetsgivaren. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta avslå -sats 1, bifalla -sats 2 och 3, samt avslå -sats 4. Motion B5 Garantera möjligheterna för alla barn med AST-diagnos i Stockholms län få behandling Allt fler barn har de senaste åren efter utredning fått en autismspektrumdiagnos (AST). Vi ser en ökning i såväl USA, Sverige som helhet och i Stockholms län. Uppskningar ger vid handen andelen tonåringar Stockholms län med diagnosticerad autism ligga på 2,6 procent år 2011 och siffran ökar ytterligare om vi i den inkluderar aspergers syndrom.

16 16 (61) De här barnen har en genomgripande funktionsnedsättning när det gäller kommunikation och samspel, förmågor som är värderas högt i vårt moderna samhälle och är viktiga för kunna leva ett bra liv med utbildning och arbete. Länge var prognosen för de barn som fick en AST-diagnos i barndomen ofta dyster. Autism ansågs obotligt och det sågs dystert på framtiden och barnets möjligheter till utveckling. Modern forskning och klinisk erfarenhet har dock visat om de här barnen får tidig och intensiv träning/behandling och stöd i sin utveckling så finns möjligheter till en mycket god utveckling av förmågor och kunskaper. I en del fall en sådan god utveckling funktionsnedsättningen mildras till den grad det inte längre finns fog diagnosen. I Stockholms läns landsting har verksamheten, såsom Autismcenter för små barn, Autismcenter för barn och unga och Aspergercentrer, som riktar sig mot barn och ungdomar de senaste åren ej fått ekonomiska medel som motsvarar de ökade antal barn och ungdomar med AST och de behov de har av behandling och stöd. Det har fått till följd det har uppstått mycket långa väntetider, intagningsstopp, inställda kurser och behandlingar. Verksamheterna har ej heller möjlighet i tillräcklig utsträckning, erbjuda den behandling som forskningen förespråkar. Det har t.o.m. blivit så barn/unga kan bli i stort sett utan behandlande åtgärder från landstinget, när de hamnar i kläm mellan nya åldersregler, intagningsstopp osv. i verksamheterna. Barn med AST-diagnos bör få rätt till den chans till ökad livskvalité och förmågor som modern behandling och träning kan ge dem. Jag yrkar landstingsgruppen får i uppdrag verka för: Autismcenter för små barn och övriga center får ökade ekonomiska resurser för möta den större mängden barn med autismdiagnos varje barn och ung med AST garanteras möjlighet till modern forskningsbaserad behandling/träning och stöd Annica Gryhed Täby arbetarekommun beslutar vid medlemsmöte , skicka motionen som sin egen till partidistriktets årskongress 2015 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B5 Föredragande: Tove Sander Precis som motionären skriver är det alltfler barn i Stockholms län som utreds och får en autismspektrumdiagnos. Det är glädjande alltfler barn får genomgå utredning men givetvis helt oacceptabelt de efter utredning och diagnostisering inte får tillgång till den behandling och träning de behöver. Distriktsstyrelsen delar helt och fullt motionärens uppfning de ekonomiska tillskotten till behandling och träning inte motsvaras av behoven. Även om det är distriktsstyrelsens bestämda uppfning de ekonomiska resurserna behöver öka anser sig inte styrelsen kunna ta ställning till om det är Autismcenter för små barn och övriga center som för

17 17 (61) närvarande arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting eller andra aktörer som ska ges i uppdrag tillgodose de ökade behoven. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse -sats 1 besvarad, bifalla -sats 2, samt överlämna motionen jämte utlåtandet till landstingsgruppen. Motion B6 Ombilda Nacka sjukhus till geriatriskt specialsjukhus Nacka sjukhus kan bidra med ett antal nya välbehövliga geriatriska vårdplatser, platser som avlastar bl.a. Södersjukhuset (SÖS) och ger mera plats för de som behöver riktigt akut vård. Att behovet av platser i geriatrisk vård är mycket stort i Stockholms Läns Landsting (SLL) är knappast någon nyhet. Inte heller behovet av geriatrisk vård med största sannolikhet kommer öka under de kommande åren. En av orsakerna till platsbristen på SÖS är bl.a. de upptas av äldre patienter som i många fall inte skulle behöva komma dit. När de väl kommit dit så blir de efter lång väntan ev. behandlade direkt eller inlagda för någon enklare åtgärd och ny väntan på transporteras hem eller till annan, förhoppningsvis, geriatrisk klinik där man för tillfället kan hitta en plats för forts vård. Det råder stor brist på alla former av vårdpersonal som har specialkunskaper i geriatrik. Geriatrik har dessvärre aldrig ansetts som någon, fin och glamorös vidareutbildning. För förbättra kunskaperna och synen på geriatrik krävs utbildning och forskning. Utbildning och forskning kräver patienter och plats för elever och forskare. och även här tycker vi Nacka sjukhus skall bidra genom ett samarbeta med t.ex. Karolinska Institutet Södersjukhuset och Äldrecentrum. Med hänvisning till ovanstående föreslås Att Utreda förutsättningarna för Nacka sjukhus ombildas till geriatriskt specialsjukhus och erbjuda platser för utbildning och forskning i geriatrik. Gunnar Lindqvist Utlåtande Arbetarekommunen anser behovet av minska trycket på SÖS som akutsjukhus är stort. Idag kan mycket långa väntetider uppstå och då framförallt för äldre patienter som är multisjuka. Effekten av den snabba ökningen av invånare i vår region kan motivera ett Nacka Sjukhus ombildas till en geriatriskt specialsjukhus. När det gäller frågan om behovet av utbildnings- och forskarplatser i geriatriken var denna fråga uppe på Distriktskongressen 2014 med ett positivt beslut. Därför beslutar

18 18 (61) Värmdö Arbetarekommuns styrelse föreslår medlemsmötet bifalla motionen och skicka den till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Värmdö Arbetarekommuns medlemsmöte har den valt anta motionen i sin helhet och insända densamma till partidistriktets ordinarie distriktskongress 2015 som sin egen. Motion B7 Motion om låta Närakuten vid Nacka sjukhus vara öppen dygnet runt och med rätt skriva in äldre patienter. Närakuten på Nacka sjukhus har ett stort upptagningsområde som omfar Nacka och Värmdö och gäller personer över 6 månader. Öppettiderna är idag mån fre , lör sön Ett välkänt faktum är såväl vuxenakuten på Södersjukhuset som Sachska barnsjukhusets och Astrid Lindgrens barnakutmottagning lider av ständiga överbeläggningar som sliter hårt på såväl personalen som patienterna. Många av de patienter som söker sig till akutmottagningen netid behöver inte den stora akutmottagningens resurser utan skulle klara sig mycket väl med den vård en närakut kan erbjuda. Inte minst kan även resorna till den vård man söker ha stor betydelse, i synnerhet netid, för t ex en barnfamilj som skall åka från Värmdö till Astrid Lindgrens med en sårskada som ev behöver sys. Motionären önskar Den befintliga närakuten Nacka sjukhus skall vara öppen dygnet runt, den behövs för alla åldrar Ge närakuten medicinsk kompetens (geriatrik) och rätt skriva in äldre patienter under alla dygnets timmar utan behöva sända patienten vidare till SÖS för bedömning. Gunnar Lindqvist Värmdö Arbetarekommuns styrelse föreslår medlemsmötet besluta motionen skickas till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Värmdö Arbetarekommuns medlemsmöte har den valt anta motionen i sin helhet och insända densamma till partidistriktets ordinarie distriktskongress 2015 som sin egen.

19 19 (61) Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över motion B6 och B7 Föredragande: Agneta Karlsson - Motionären lyfter behovet av en tillgänglig vård där akuta vårdbehov och geriatriska patienter ska kunna omhändertas även utanför de stora akutsjukhusen. Det ska vara möjligt bedömas, vårdas och läggas in även på mindre sjukhus, som i detta fallet Nacka närsjukhus. Socialdemokraterna anser en ny sjukvårdsstruktur kan leda till ett bättre användande av sjukvårdens resurser. Specialistvården för äldre, kroniker och multisjuka ska organiseras utifrån patienternas behov och förutsättningar, slutenvård ska succesivt och patientsäkert övergå till öppenvård. Tydlighet och trygghet för medborgarna om vilken vård som finns var ska öka och etableringen av vård ske utifrån behov, strategisk nytta och specialisering. Detta innebär också satsningar och utveckling av närsjukvården. Socialdemokraterna ser närsjukhus med närakuter ska finnas i stadskärnorna där människor bor och arbetar. Den nya sjukvårdsstrukturen innebär det ska finnas utarbetade rutiner och arbetsprocesser för samarbete mellan primärvård och specialistvård. Det ska inrättas särskilda specialistsjukhus med ansvar för behandling av specifika kroniska sjukdomar. Specialistsjukhusen ska också, i samarbete med Karolinska institutet och andra parter, ha ansvar för utvecklingen inom respektive område. På akutsjukhus och universitetssjukhus bedrivs fortsättningsvis slutenvård och högspecialiserad vård. Nacka sjukhus är idag ett av länets närsjukhus. De bedriver specialistvård både i öppen- och slutenvård. Nacka närsjukhus planeras ha ca 200 geriatriska vårdplatser till 2019, idag ca 100, enligt den planering som pågår under namnet Framtidens hälso- och sjukvård, det innebär de kommer ha ett relativt stort uppdrag i länet. Närsjukhusen kommer vara en viktig del i Stockholms sjukvårdsstruktur och ha ett nära och naturligt samarbete med akutsjukhusen oavsett om de drivs av akutsjukhusen själva eller av en privat aktör. Med ett utvidgat uppdrag till geriatriken önskar Socialdemokraterna förutsättningarna för direktinskrivningen ska kunna öka, vilket stärker patientsäkerheten och avlastar akutsjukhusens akutmottagningar. Närsjukhusen ska ansvara för det finns en närakut med tillgång till röntgen och lab. Det finns anledning se över vilken typ av röntgen som ska finnas och utöka även till CT-röntgen för göra det möjligt utöka uppdraget ytterligare när det gäller direktinskrivning till geriatriken. Idag körs alltför många av länets äldre till akutsjukhusen där de riskerar bli liggande på överfulla akutmottagningar utan tillgång basal omvårdnad. Det skapar otrygghet hos patienten vilket riskerar försämra hälsoläget, samt medföra en stor stress för personalen på akutmottagningarna som känner de inte har möjlighet ta hand om dessa äldre patienter. Ofta har de ett akut vårdbehov som leder till inläggning, men de har inte alltid behov av akutsjukhusets resurser. En utökning av geriatrikens uppdrag gällande direktinskrivning vore därför det bästa ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är viktigt närakuten har öppet även på udda tider såsom kvällar och helger för den ska kännas som ett reellt alternativ till akutsjukhusens akutmottagningar. Däremot ställer vi oss tveksamma till en dygnetrunt-öppen närakut är det bästa sättet nyttja våra gemensamma resurser. Att bemanna en akutmottagning dygnet runt är mycket resurskrävande, särskilt om man även vill inkludera även de minsta barnen som kräver en högre kompetens för kunna göra säkra bedömningar.

20 20 (61) Idag finns det jourläkarbilar som är kraftigt underutnyttjade, dessa kan ta sig över hela länet, Socialdemokraterna anser de bör stärkas upp med just barnläkare för kunna åka hem till barnfamiljer dygnet runt. Trycket på akutmottagningarna går generellt ner netid och dessa jourläkarbilar skulle i större utsträckning kunna avlasta sjukhusens akutmottagningar när det gäller mindre akuta sjukdomsfall. Socialdemokraterna vill en utredning gällande vilka sjukhus som ska vara specialistsjukhus ska genomföras innan de utses, dessa bör ligga strategiskt spridda över länet för ge hela länets medborgare en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Med specialistsjukhus menar vi ett sjukhus som bedriver specialistvård i både öppen- och slutenvård och är specialiserat på ett visst område, exempelvis diabetes eller geriatrik. Idag går det se vissa delar av länet har sämre tillgång till vård, men framförallt underkonsumerar vård beräknat utifrån det förväntade vårdbehovet. Detta är särskilt tydligt i de södra delarna av länet såsom Handen och Tumba, sannolikt är en första satsning på specialistsjukhus kommer ske i dessa områden för säkerställa ett idag inte tillgodosett behov. Landstinget saknar idag en ordentlig kompetensförsörjningsplan, samtidigt som det är tydligt personalfrågorna är en av vårdens stora utmaningar i framtiden. För ha möjlighet utbilda tillräckligt med personal är det nödvändigt samtliga vårdnivåer tar sitt ansvar och har tillgängliga utbildningsplatser och tar emot praktikanter. Utbildningsuppdraget ska således gälla för samtliga vårdgivare. Även när det gäller forskning är det viktigt Stockholm och Sverige fortsätter ligga i framkant när det gäller medicinsk utveckling och då måste vården i större utsträckning möjliggöra blandade anställningar och vara mer tillgänglig för kliniska prövningar. Forskning behöver bedrivas där patienterna finns det vill säga på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta anse motionerna besvarade, samt överlämna motionerna och utlåtandena till landstingsgruppen. Motion B8 Utöka och effektivisera dygnet runt tjänsten med jourläkarbilarna samt förbättra samarbetet mellan 112, ambulansverksamheten och 1177 Företaget Curera får nästan 24 miljoner kronor för 6000 hembesök per år. Men i själva verket kommer bilarna rycka ut 1740 gånger om de fortsätter i samma takt som nu (mars 2014). Verksamheten inriktar sig i första hand till äldre och barnfamiljer. En väl fungerande jourläkarverksamhet minskar onödigt lidande och oro för många patienter, det minskar trycket på akutmottagningarna och underlättar för ambulansverksamheten. Tyvärr fungerar inte SLL jourläkarverksamhet som det var tänkt och som den borde. En effektiv jourläkarverksamhet har stor betydelse för minska antalet onödiga ambulanstransporter till och från länets akutmottagningar och upptagna sängplatser på akutmottagningarna.

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2015 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer