Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt"

Transkript

1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev

2 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar innehåller de samlade kraven på underlagsförberedelser, inklusive åtgärdsförslag, som Weber ställer krav på innan installation av Weber Våtrumssystem Tec Dispersions system, Tec Foliesystem eller Litex Våtrumssystem sker. Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar kan utöver att utgöra underlag för egenkontroll även användas till att projektera så att rätt förutsättningar innan tätskiktssystem som valts enligt Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval installeras. Läsanvisning Weber Våtrumsguide är uppbyggd med en hierarkisk numrering där övergripande stycken har exempelvis numreringen 1. och stycken tillhörande 1. är numrerade 1.1 osv. Detta innebär att: För att kraven i stycke ska kunna anses vara uppfyllt, måste övergripande styckena 1.1 och 1. också vara uppfyllda. Stycke 1. och 1.1 beskriver då exempelvis förutsättningar som måste vara uppfyllda för att åtgärd ska kunna utföras på fackmässigt vis. Vid ny- eller tillbyggnation Tänk på att bygglovspliktiga åtgärder kräver att berörda utrymmen ibland ska kunna handikappanpassas. Enligt BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 3:221: Rummen i bostäder i ett plan ska vara tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum ska möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats, om sådan saknas från början. Materialhantering Tänk på att byggmaterial innan installation ska kontrolleras så att inga synliga skador finns på materialet. Materialet ska också skyddas mot nedsmutsning, fukt etc. vid lagring och bearbetning. Begränsningar Dessa förutsättningar gäller enbart för Webers Våtrumssystem på golv och väggar i bostäder och jämförbart, inom hus, med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor. Såväl nyproduktion som renovering avses. Anvisningarna gäller endast för keramiska beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tandspackel enligt så kallad tunnskiktsteknik. Belastning inskränker sig till gångtrafik. Weber förutsätter att allt arbete som föregår appliceringen av Weber Våtrumssystem är utfört i enlighet med denna skrift om annat ej angivits. All montering och byggnation ska utföras enligt respektive produkt eller systemleverantörs monteringsanvisningar samt aktuella produktblad, vilka bör sparas. Utfört arbete verifieras med egenkontroll/kvalitetsdokument, vilket också bör bifogas. Rekommendationer som avviker från råden i denna skrift ska vara skriftligen bekräftade från leverantör. Alla tider som anges gäller vid +20 C och <65% relativ luftfuktighet. Materialet bör för bästa resultat innan påbörjat arbete lagras så att detta har samma temperatur som miljön det ska installeras i. Vid tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka vår webbplats eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare. Kvalitetssäkring För att inneha erforderlig kvalitetssäkring för utförda arbeten ska all montering och byggnation utföras enligt respektive produkt/systemleverantörs anvisningar samt aktuella produktblad, vilka ska bifogas av arbetsledare undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som intygar att arbetet blivit utfört enligt gällande anvisningar. Dessa dokument ska överlämnas till beställare/brukare och bör arkiveras efter avslutat arbete. Som checklista för egenkontroll av underlag och förutsättningar innan tätskiktsinstallation av Weber Våtrumssystem kan Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar, nyttjas. 2

3 Innehållsförteckning Förutsättningar inledning 2 7. Generellt Dörr- och fönsteröppningar Fönsteröppningar Anslutning mot dörröppningar Golv Generella krav på golv fall på underlag och krav på ytjämnhet Fall på våtrumsgolvet Monteringsyta för WC-stol Ytjämnhet på underlag till tätskikt Rörgenomföringar Golvbrunnar Byte av befintlig golvbrunn Förhöjningsringar Golvbrunnar i träbjälklag Golvbrunnar i betongbjälklag Golvbrunnens placering Golvvärmekonstruktioner Elburen golvvärme :1 Läggning av elburen golvvärme :2 Avjämning ovan elburen golvvärme Vattenburen golvvärme :1 Läggning av vattenburen golvvärme 10 Innehållsförteckning fortsättning :2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva :3 Uppstyvning med lättviktsmassa Betongbjälklag Lättbetongbjälklag Leca bjälklag Golvavjämning och spackel Infästning för WC-stol eller inbyggnad av badkar Väggar Rörgenomföringar Rör-i-rörsystem Generella krav på vägg ytjämnhet Åtgärder på underlag vägg Skivmaterial :1 Kartongbeklägg gips och zonindelning Betongväggar Lättbetongväggar Leca väggar Puts Väggspackel 19 Putsstrukturer som underlag för tätskikt 20 Anteckningar :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar :3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget Åtgärder på underlag golv Träbjälklag :1 Uppstyvning med golvavjämning 12 3

4 7. Generellt Underlaget för tätskiktsapplikation ska vara utfört enligt gällande konstruktionskrav och anvis ningar från inblandade materialleverantörer. Det ska vara utfört enligt god branschpraxis och uppfylla de för byggnadsdelen och ändamålet ställda kraven avseende funktion, toleranser, belastning och utförande. Denna skrift utgör förutsättningar för en god tätskiktsinstalla tion och gäller för samtliga Weber Våtrumssystem i de fall där annat ej anges. Där avvikelser uppkommit pga befintlig konstruktion, materialval eller andra överenskommelser ska detta dokumenteras. Gamla ytbeläggningar och tätskikt ska vara avlägsnade i de fall där annat ej anges. Under laget ska vid tätskiktets applikation vara stabilt och ha en fast ytstruktur. Det ska vara torrt, jämnt och fritt från sprickor, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Under lagen ska också vara fria från tillskjutande fukt. Ovanstående gäller även för underlag till spackel, golv avjämning, golvbruk och putser. För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna för VVS-företagens branschregler Säker Vatten tillämpas: Då man i många fall installerar skivorna på regelväggar innan golv arbetet utförs rekommenderas att arbete enligt kapitlet 7.3 Väggar gås igenom före kapitlet 7.2 Golv om skivmaterial används som underlag. Vid användning av Litex Våtrumssystem på vägg, se Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monterings anvisning. Under respektive underlag återfinns rekommendationer för att åstadkomma rätt bärighet, svikt eller formstabilitet i de fall då detta särskilt bör beaktas. Detta för att säkerställa att under laget en ligt given erfarenhet uppfyller det krav som ställs på underlag till keramiska konstruktioner. OBS! Tillskjutande fukt (markfukt) får ej förekomma! Om tillskjut an de mark fukt förekommer, var god kontakta din närmaste Weber-återförsäljare eller fuktsakkunnig fackman. 7.1 Dörr- och fönsteröppningar Dörr- och fönsteröppningar bör om möjligt ej placeras närmare än 1 m från duschzon, se bild Fönsteröppningar Ska utföras med fönsterbänk som lutar in mot rummet för att förhindra att vatten blir stående mot fönsterpartiet. I de fall där fönstrets place ring är närmare än 1 m från dusch zon bör detta om möjligt installeras så att fönstrets underkant ej är lägre än 1,6 m från färdig golvbeläggning. 4 Bild 1

5 7.1.2 Anslutning mot dörröppningar För att kunna ansluta tätskikt och keramik mot dörröppningar ska: Dörrkarm och tröskel monteras i liv med våtrumsvägg. (Säkerställ därför att karm bredd/tröskelbredd är av samma mått som väggtjockleken). Förseglingen av tätskikt kunna utföras i nivå med färdig golvyta. Tätskiktet kunna anslutas mot dörrens tröskellösning minst 20 mm över brunnens fläns, se bild 2. Tätskiktet vikas upp på motsvarande vis som mot tröskel min 20 mm över brunnens fläns mitt under dörrbladet om tröskelfri lösning ska nyttjas. Bild Golv I våtrum där jacuzzi, bubbelbad eller annat större badkar ska installeras bör en belastningskalkyl utföras av kunnig fackman före installation. Detsamma gäller i samband med renovering då större uppbyggnadsskikt ska utföras med golvbruk eller andra metoder som medför en kraftigt ökad egentyngd i konstruktionen Generella krav på golv fall på underlag och krav på ytjämnhet Fall på våtrumsgolvet Duschzon Fall 1:50 1:15 0 Riktvärde 13 mm/m Utanför duschzon Fall 1:100 1:200 Riktvärde 7 mm/m Tätskikt >20 mm Bild 3 Golvet i duschzon ska utföras med fall i intervallet 1:50 1:150 (7 20 mm/m). Golvets nivå vid dörrbladets mitt eller mot tröskel bör vara min 20 mm högre än golvbrunnens överkant. Höjdskillnaden mellan de färdiga ytbeläggningarna vid var sida om dörren får inte vara mer än 5 mm vid nybyggnation. Kravet bör även tillämpas vid renovering om konstruktionen tillåter detta. Golv utanför duschzon ska utföras så att detta inte får bakfall. Då kravet på underlaget normalt sätts till ± 5 mm på 2 m, rekommenderas ett fall på mer än 1:200 (5 mm/m) på övriga ytor för att säkerställa att bakfall inte förekommer. Fall på mer än 1:50 (dvs 20 mm/m) får dock aldrig förekomma. Konstruktioner som kan hindra vatten från att rinna ner i golvbrunn, så som exempelvis förhöj ningar kring duschzon, får ej förekomma. 5

6 Monteringsyta för WC -stol Vid golvmonterad WC-stol eller bidé rekommenderas att en plan monteringsyta om minst 400 x300 mm planeras för detta. Vid vägghängd WC-stol ska golvet under denna ha fall mot golvbrunn. Monteringsytan bör vara fri från golvvärmeinstallationer för att undvika att rör eller kabel skadas vid mekanisk infästning. Om rör eller kabel förläggs under ytan rekommenderas att dessa placeras min 60 mm under färdig golvyta Ytjämnhet på underlag till tätskikt Underlaget bör uppfylla angivna toleranser för buktighet och småbuktighet enligt AMA Hus 08, tabell 43.DC/-1, se tabell till höger. Mätlängd Klass A Klass B 0,25 m ± 1,2 mm ± 1,2 mm 2 m ± 3 mm ± 5 mm Normalt brukar Klass B vara gällande men vid läggning av storformatiga plattor (> 25x25 cm) på golv bör Klass A nyttjas Rörgenomföringar Förutom avloppsrör och golvbrunnar får inga andra genomföringar genom golvets tätskikt förekomma. I duschplats och under badkar får inga andra genomföringar än golvbrunn förekomma. Där genomföringar i golv trots allt förekommer ska: Avstånd mellan rör och parallell vägg vara minst 60 mm efter färdigt tätskikt. Röret vara fixerat vinkelrät från underlaget så att rörelse inte kan uppstå mellan rör. och golv när tätskiktet monteras. OBS! Rör får ej fixeras efter att tätskiktet applicerats. Avloppsstosar/rör sticka upp minst 40 mm över färdigt tätskikt samt vara så utform ade att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Håltagning i golvskiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa. Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras Bild 4: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg Golvbrunnar Weber rekommenderar i första hand enbart installation av Webers våtrumssystem mot de golvbrunnar monteringsanvisningar återfinns för. Se Tätskiktsapplikation på golv för valt tätskiktssystem. Webers tätskikt får endast appliceras mot golvbrunnar tillverkade senare än 1991 som typgodkänts enligt SS-EN 1253 och monterats enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar. (BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 6:5335) Golvbrunnarna ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, under lag, tätskikt och golvbeläggning. 6

7 Byte av befintlig golvbrunn Golvbrunnar äldre än 1991 eller sådana som ej är typgodkända enligt SS-EN 1253 ska bytas i samband med renovering eller ombyggnation. Detsamma gäller för golvbrunnar som är defekta, saknar klämringskonstruktion eller nödvändig reservdel för att säkerställa funktionen Förhöjningsringar Upphöjande monteringsplatta eller golvbrunnar med förhöjd brunnshals bör användas där högre bygghöjd på angränsande golv är aktuellt, exempelvis vid uppstyvning av träbjälklag enligt kapitel Träbjälklag, se bild 5 och 6 nedan. Där förhöjningsring måste användas ska denna vara typgodkänd med aktuell golvbrunn enligt SS-EN 1253 och monterad enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar. Bild Golvbrunnar i träbjälklag Vid förstärkning av träbjälklag enligt kapitel Träbjälklag, får golvet en högre bygghöjd vilket gör att tätskiktet hamnar på en högre nivå. Detta måste beaktas vid montering av golvbrunnen för att säkerställa att tätskiktet kan ansluta mot golvbrunnens eller förhöjningsringens överkant utan nivåskillnad. Golvbrunnen ska vara monterad så att inbördes rörel ser inte kan uppstå mellan golvbrunn, underlag, tätskikt eller golvbeläggning. Detta görs enligt av golvbrunnsleverantören särskilt framtagen metod som fästs mot under liggande bjälkar, se exempel i bild 6. OBS! Monteringsplatta ska endast användas tillsammans med den golvbrunn den är avsedd för. Bild Golvbrunnar i betongbjälklag Ska fixeras så att brunnens läge inte kan ändras i samband med gjutning. 7

8 Golvbrunnens placering Golvbrunnen ska monteras så att dess överkant eller förhöjningsringens överkant kommer i nivå med anslutande tätskikt. Detta bör noggrant kontrolleras före påbörjad tät skiktsinstallation. Bild 7 Minsta avstånd från vägg ska vara 50 mm från brunnsflänsens ytterkant om inte annat anges. Vid val av brun nens placering ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att lyfta ur demonterbart vattenlås. Golvbrunnen får ej heller luta mer än ±2 mm från golvbrunnens centrum till ytterkant i samtliga riktningar. Detta gäller även vid installation av golvbrunnar modell ränna, se bild 8. Bild Golvvärmekonstruktioner Yttemperaturen på lagda golvvärmesystem får ej överstiga 27 C. Säkerställ med leverantören av golvvärmesystemet att detta lämpar sig för den aktuella konstruktionen och att monteringen av golvvärmesystemet utförs efter leverantörens anvisningar. Undvik att lägga golvvärme under monteringsytan för toalettstol eller bidé. Underlag med befintlig golvvärme får ej ha högre temperatur än valda produkters arbetstemperatur vid läggning av golvavjämning, tätskikt eller keramik. Bäst arbetsförhållanden med Webers produkter erhålls vid ca +20 C. Tänk på att armering ska göras på ytor med golvvärme som är större än 10 m 2 vid användning av Webers rekommenderade avjämningsmassor. Detta utförs lämpligen med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarv ning av armerning ovan golvvärme görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Se även kapitel Golvavjämning och -spackel innan arbete med golvavjämning påbörjas. 8

9 Elburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig elburen golvvärme ska golvvärmen stängas av minst 48 timmar innan arbetet kan påbörjas. Golvvärmen får kopplas på först 28 dygn efter avslutad fogning och får då höjas med högst +5 C per dygn till drifttemperaturen. Undvik att täcka över ytor med isolerande material, exempelvis hög med tvätt eller tjocka mattor :1 Läggning av elburen golvvärme Tänk på att elsäkerhetsföreskrifterna ska följas. Installation ska därför göras av behörig installatör. Komponenterna i våta utrymmen ska uppfylla isolerklass IP67. Elinstallationen ska följa minst skyddsklass I eller III. Regleringen ska ske med golvgivare, gärna i kombination med rumsgivare. Övergången mellan värmekabel och kallkabel ska förläggas inspacklad eller ingjuten i golvet. Elvärmeanläggningens funktion ska vara dokumenterad genom mätningar och förläggningsskiss över kabelns placering ska finnas tillgänglig. Prima underlaget med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet före läggning av golvvärmekabeln vid avjämning med Webers rekommenderade avjämningsmassor :2 Avjämning ovan elburen golvvärme Weber rekommenderar att golvavjämningen alltid ska täcka kablarna med minst 5 mm i våtrum. Om underlaget är spånskivor monterade på bjälkar med c-avstånd på max 600 mm mellan bjälkarna enligt kapitel Träbjälklag, ska golvkonstruktionen beläggas med minst 15 mm av Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 minst 5 mm över kabel. Armering på ytor större än 10 m 2 görs som beskrivet under kapitel Golvvärmekonstruktioner innan golvavjämning utförs. OBS! Beakta även anvisningarna för träbjälklag i kapitel Träbjälklag. Bild Vattenburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig vattenburen golvvärme kan maximala framledningstemperaturen begränsas till omgivande klimats temperatur, max +20 C om man inte vill stänga av denna. Detta bör utföras minst 48 timmar innan arbetet påbörjas. Framledningstemperaturen på golvvärmen får efter utfört arbete höjas med max +5 C per vecka till normal driftstemperatur. 9

10 :1 Läggning av vattenburen golvvärme Weber rekommenderar i första hand vattenburna golvvärmesystem med värmespridande plåtar i träbjälklag. Detta då den låga bygghöjden med golvavjämning som normalt används ibland kan vara otillräcklig för erforderlig värmespridning. Weber rekommenderar inte limning av golvgips ovan dessa värmespridande plåtar då detta ger en isolerande effekt jämfört med avjämningsmassa som begränsar golvvärmesystemets funktion med troligen ökade driftskostnader som följd. Plaströr av typ PEX ska ha mekaniska egenskaper enligt SS-EN ISO och syrebarriär enligt DIN 4726 för att förhindra korrosion i värmekällan. Weber rekommenderar att underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet innan avjämning med av Weber rekommenderade avjämningsmassor. Detta ska göras före läggning av armeringsnät eller golvvärmeslang om inte system av värmefördelande plåtar används. OBS! Se kapitel :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar innan arbete med golvvärmesystemet påbörjas om denna typ av system används :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar Bild 10 Weber rekommenderar: 1. Underlag. 2. Golvvärmesystem. 3. Floor 4960 Kantlist. 4. Floor 4940 Geotextil. 5. Armering på ytor större än 10 m Minst 25 mm Floor 644, Floor 4320 elller Floor Weber rekommenderar att Floor 4960 Kantlist monteras kring alla väggar och fasta genomföringar så som pelare, rörgenomföringar och dylikt. Kantlisten skärs sedan så att denna ej viks upp under brunnsflänsen utan enbart är fäst mot brunnens vertikala väggar. Floor 4940 Geotextil läggs därefter som separerande skikt ovan spårskivorna med uppvik mot kanter och fasta genomföringar med min 10 cm. Överlappning i skarvarna ska vara minst 20 cm. Där hål i geotextilen uppstår och otätheter finns pga svårighet i installation eller dylikt måste dessa tejpas (exempelvis med silvertejp). Geotextilen måste bilda en tät sarg så att avjämningsmassan ej kan rinna genom duken. Armering på ytor större än 10 m 2 görs sedan som beskrivet under kapitel Golvvärmekonstruktioner varefter golvavjämning sker med min 25 mm Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. När avjämningsmassan härdat kan Floor 4960 Kantlist och 4940 Geotextil skäras i nivå med färdigt golv varefter eventuella hålig heter mellan kantlist och avjämningsmassa fylls ut med Floor 4040 Combi Rapid DR. 10

11 :3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m Minst 10 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 över rörhjässa. Bild 11 Weber rekommenderar att golvavjämning utförs med Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. Avjämning ska utföras så att rörhjässan täcks med [rörens c-avstånd/10] mm dock minst 10 mm golvavjämning eller enligt golvvärmeleverantörens anvisningar. OBS! Vid läggning ovan träbjälklag, beakta även anvisningarna i kapitel Träbjälklag Åtgärder på underlag golv Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlet Golvavjämning och -spackel före påbörjat arbete med spackling Träbjälklag Måste alltid styvas upp för formstabilitet enligt lösningarna som anges i kapitel :1 Uppstyvning med golvavjämning, :2 Uppstyvning med golvgipsskiva, :3 Uppstyvning med lättviktsmassa eller med annan metod som ger motsvarande funktion och egenskaper. Träbjälklag ska ha en böjstyvhet motsvarande minst 22 mm golvspånskiva av kvalitet P5 limmad och skruvad på bjälkar 45x220 mm av kvalitet C24 med c-avstånd på max 600 mm med upplagsavstånd på max 4200 mm. Vid c-avstånd på max 300 mm kan upplagsavstånd på max 5300 mm användas. Spånskivan ska vara av fukttålig typ och måste ha en fuktkvot < 12% innan beläggning med golvavjämning sker. 11

12 :1 Uppstyvning med golvavjämning Uppstyvning av bjälklag med c-avstånd mm ska avjämnas med minst 12 mm fiberarmerad av leverantör rekommenderad avjämningsmassa. Denna ska armeras med ett punksvetsat stålnät eller enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar att uppstyvning av dessa bjälklag utförs genom att spånskivorna primas med Floor 4716 Primer spädd 5+1 med vatten och avjämnas med minst 12 mm Floor 644 Värme golvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Ytor > 10 m 2 armeras med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 armeras på ytor större än 10 m Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild 12 Om fallspackling med handspackel ska utföras, läggs minst 12 mm golvavjämning plant enligt ovan varefter handspackling utföres med Floor 4040 Combi Rapid DR när underliggande avjämningsmassa torkat. Se kapitel Golvavjämning och -spackel. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller 4360 armeras på ytor större än 10 m 2. Bild 13 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn :2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva Skivorna som används ska vara av tillverkaren godkända som golvskiva för det aktuella användningsområdet. Skivorna ska placeras så att dessa ligger dikt an mot golvbrunnens flänshals eller eventuell förhöjningsring. Skivorna läggs i förband med förskjutna skarvar i förhållande till spånskivorna, dock i samma längdriktning, så det bär över reglarna. 12

13 Weber rekommenderar att skivorna limmas med Set 616 Multi Max, minsta rekommenderade tandspackel 8 mm. Erfoderlig täckning måste erhållas så att full bärighet på undersidan av skivorna förekommer och så att skivbrott inte kan uppstå. Eventuell stödskruvning av skivan kan utföras mot underlaget under härdning men skruvarna ska dock avlägsnas när limmet härdat. Spackling ovan golvskivan ska därefter utföras med nedanstående produkter så att spacklet fyller ut eventuellt kvarvarande hålighet under golvbrunnens fläns och så att spacklet ansluter i nivå som möjliggör att tätskiktet kan ansluta utan nivåskillnad mot brunnsflänsen övre kant. Tätskiktet får under inga omständigheter appliceras direkt mot skivmaterial på golv. Innan spackling primas golvskivan med Floor 4716 Primer spädd 5+1 (primer+vatten). Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Set 616 Multi Max applicerad med 8 mm fixkam. 3. Av leverantör rekommenderad golvskiva primad med Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040, Floor 644, Floor 4320 eller Floor Bild 14 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn :3 Uppstyvning med lättviktsmassa Uppstyvning av träbjälklag med lättviktsmassa typ EPSCement eller liknande med en densitet <450 kg/m 3 och en tryckhållfasthet > 2Mpa kan utföras på sätt som bild visar enligt leverantörens anvisning. Lättviktsmassan ska därefter toppas med minst 20 mm avjämningsmassa och armeras enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar avjämningsmassor typ Floor 644, Floor 4320 eller Floor Ytor > 10m 2 armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Lättfyllnadsmassa Avjämningsmassa minst 20 mm Armering enligt leverantör Tunn plastfolie skyddar tills lättfyllnadsmassan härdat 600 mm 12 mm kryssfanér 45x220 mm 45x45 mm Bild 15 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn 13

14 Betongbjälklag Betonggolv ska vara äldre än 2 månader och ha en brädriven yta eller likvärdigt, alternativt vara avjämnad med cementbaserad avjämningsmassa. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbeläggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionstätskikt göras även på betong med 90% relativ fuktighet. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber: Floor 319 Snabbslipsats Fin ( mm, jordfuktigt golv) Dry-Mix 85 ( mm, pumpbar betong) Redo att avjämnas efter: min 1 dygn min 1 3 dygn För förslag på lättare uppbyggnadsskikt med Webers produk ter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare Lättbetongbjälklag Ska vara spacklade med lågalkaliska produkter. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4320 Fibre Flow Rapid (6 50 mm) Floor 644 Värmegolvspackel (6 50 mm) Beläggningsbar efter: min 3 dygn min 1 3 dygn Weber rekommenderar att ytor större än 10 m 2, vid mer än 20 mm av Webers golvavjämningsmassor, armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produkter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare Leca bjälklag Ska vara spacklade med lämplig cementbaserad avjämningsmassa. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber: Floor 319 Snabbslipsats Fin ( mm, jordfuktigt golv) Redo att avjämnas efter: min 1 dygn Dry-Mix 85 ( mm, pumpbar betong) min 1 3 dygn För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produk ter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare. 14

15 Golvavjämning och spackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sand spackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas. Weber rekommenderar att golv avjämning ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Innan applicering av Weber Floor golvavjämning, spackel eller golvbruk ska underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt nedan: Betong Golvgipsskiva/spånskiva Lättbetong/Leca Sten/keramik Floor 4716 Primer + vatten Det är alltid av yttersta vikt att full täckning åstadkoms med golvavjämning eller spackel under brunnsflänsen i våtrum. Vid flytande konstruktioner eller vid uppstyvning av träbjälklag måste dessutom avjämningsmassan vara sammanhängande hela vägen under brunnsflänsen och upp till ovankant på brunnsflänsen. Om handspackling av fall ska utföras rekommenderas att detta görs efter att avjämningen utförts till nivå med brunnsflänsens överkant, se bild 14 nedan. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Floor 644, Floor 4320 eller Floor Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild Infästning för WC- stol eller inbyggnad av badkar Infästning av WC-stol eller inbyggnad av badkar får först ske när tätskikt och det keramiska ytskiktet är monterat samt fästmassa och fogmassa härdat. För väggmonterad WC-stol gäller detsamma för fixturen till vattenbehållaren och WC-stolen. För infästning genom keramik och tätskikt eller inbyggnad av badkar eller vägghängd WC-stol se respektive tätskiktssystems monteringsanvisning. 15

16 7.3 Väggar Rörgenomföringar Förutom anslutningar av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för dusch eller badkar. Vid rörgenomföringar ska: Rören vara monterade vinkelrät ut från väggen så att efterjustering inte behöver göras när tätskiktet monteras. C- avstånd mellan närliggande vatten- eller värmerör vara 40 mm. Weber rekom menderar för detta lösningar typ Gustavsberg Vatette eller Uponor Väggbockfixtur med avsedd monteringsplåt vilka anslutning utförs mot med Tec Rörmanschett 2x mm eller 3 x24 32 mm. Rören sticka ut mm från väggskiva eller motsvarande. Rören vara fixerade så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller mot svarande när tätskikt monteras. Fixeringen ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning. Håltagning i skiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa. Tätning av rörgenomföringar utföras enligt monteringsanvisning. Tätning av rör-i-rörsystem utförs mot mantelrör/skyddsrör enligt monteringsanvisning. Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras. Bild 17: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg Rör-i-rörsystem Alla leverantörer av rör-i-rör system har ett eller flera liknande eller likvärdiga system för montage. Montering av dessa ska alltid följa respektive leve rantörs senast uppdaterade monterings anvisning och utföras med de komponenter som leverantören anvisar. Bild 18 Komponenter från olika system får inte blandas. Även om vissa komponenter kan ha samma mått kan materialegenskaperna vara olika vilket kan leda till haveri. De special verktyg som leverantören anvisar ska användas enligt leverantörens instruktioner. Nedan visas ett exempel på en teknisk funktionslösning. 16

17 7.3.2 Generella krav på vägg ytjämnhet Underlaget ska vara fritt från sådana hinder som försvårar montering/applicering av tät- och ytskikt. Ojämnheter, sprickor och håligheter ska vara spacklade eller åtgärdade med puts. Underlaget (inkl. vinklar och hörn) bör uppfylla krav i AMA Hus 08, tabell 44.C/-1. Mätlängd Tolerans Buktighet 0,25 m ± 2 mm 2 m ± 5 mm Lutning L (mätlängd) mm L/600 lägst ± 5 mm högst ± 20 mm Åtgärder på underlag vägg Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlen Puts eller Väggspackel före påbörjat arbete Skivmaterial Före installation av skivor bör det planeras för kommande infästningar. Detta då infästningar genom tätskikt för såväl krokar och hyllor som blandare och tvättställ ska säkras i bakomliggande regel, kortling, byggskiva eller lämpligt infästningsplank, se bild 19. Skivmaterial ska på vägg ha en böjstyvhet som motsvarar ett lager 13 mm kartongbeklädd gipsskiva monterat på reglar med ett c-avstånd på max 450 mm eller 2 lager 13 mm kartong beklädd gipsskiva monterat på reglar med c-avstånd på max 600 mm om annat ej anges. Valda skivmaterial ska vara godkända av tillverkaren som underlag för tätskikt och keramik samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Weber rekommenderar i första hand applicering av tätskikt på de skivtyper som rekommenderas till respektive system under kapitel 3. Val av tätskikt och skivmaterial om sådana rekommendationer finns. Utspackling, lagning av skivmaterial på vägg görs lämpligast med Maxfix (0 15 mm) vilken möjliggör tätskiktsapplicering efter min 6 24 tim. Detta kan också utföras med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Bild 19 Silikon :1 Kartongbeklädd gips och zonindelning Weber förordar inte användandet av våtrumsskivor jämfört med kartongbeklädda gipsskivor i våtrum utan lämnar detta till beställaren att avgöra då det finns argument för båda alternativen. Några argument för de olika skivtyperna och eventuell zonindelning mellan gipsskivor och alternativa våtrumsskivor återfinns i Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval. OBS! Vid användning av kartongbeklädd gipsskiva i våtrum ska denna tätskiktas med Tec Foliesystem. 17

18 Betongväggar Betongväggar ska vara äldre än 2 månader och gjuten mot slät form. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbeläggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionssystem göras även på betong med 90 % relativ fuktighet. Av Weber rekommenderade spackel: Väggspackel Snabb Fin (0 50 mm) Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 1 tim min 6 24 tim Putsning på betong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på betong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 103 Rödgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller 132. Putsen ska ej ha högre än 85% fortvarig relativ fuktighet om annat ej anges Lättbetongväggar Lättbetongväggar ska vara bredspacklade eller putsade med lågalkaliska produkter så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1 2 för väggspackel och 2 3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel: Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 6 24 tim Putsning på lättbetong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på lättbetong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 105 Vitgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 130 Lättbetongputs B (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base 130 Lättbetongputs B Leca väggar Ska putsas eller spacklas så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, foto bilaga putsstrukturer 1 2 för väggspackel och 2 3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel: Väggspackel Snabb Fin (0 50 mm) Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 1 tim min 6 24 tim Putsning på Leca med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på Leca med cementbaserad puts Utförs lämpligast med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 10 mm vid 1 påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller

19 Puts Ska ha en brädriven eller våfflad yta se AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 2 3. Kalkbruksbaserade produkter får ej användas. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan Väggspackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sandspackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas. Weber rekommenderar att väggspackel ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Ytjämnheten vid spackling av väggar ska minst motsvara AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1 2. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan

20 Putsstrukturer som underlag för tätskikt Putsstrukturerna nedan motsvarar ungefärligt de strukturer som återfinns med samma betäck ning i AMAHus 08, kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer. Dessa kan användas som rikt linjer för hur ytan på putsade underlag ska se ut innan installation av Weber tätskikt. Putsstruktur 1 Putsstruktur 2 Putsstruktur 3 20

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt 2011 februari första utgåvan 1. Val av tätskikt och skivmaterial 1.1 System Litex Våtrumsskiva

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan även användas för att bygga inredningar

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle Vad är Tec Foliesystem?

Läs mer

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Handbok för byggare 1

Handbok för byggare 1 Handbok för byggare 1 Innehållsförteckning Weber.app 3 Golvspackel och avjämningsmassor 4 P-märkta golv 5 Spackla golv förarbete 6 Produktöversikt golvspackel 8 Lättviktsfyllnadsmassa 14 Avjämning på fuktiga

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011 UTGÅVA 4. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008.

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008. I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval

Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval Guide till val av skivor, tätskikt, fästmassor, fogmassor och keramik Rev 2015.06.01 1 Weber Våtrumsguide del 1 Inledning och materialval

Läs mer

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong.

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Wet room foil system Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. INNEHÅLL: Branschregler för tätskikt i våtrum Förberedelser 4 Bostik tätskiktsystem VTvF & VTgF 5 Åtgångstabeller

Läs mer

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta JAFO:s golvbrunnar fi nns i modellerna MP (med mattpaket innehållande sil, klämring, O-ring,

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning TarkoDry Wall* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik Tarkett TarkoDry Wall kan monteras såväl horisontellt som vertikalt.

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Systemlösningar Våtrum

Systemlösningar Våtrum Juni 2010 Systemlösningar Våtrum Branschregler 27dec 2009 10-01-05 08.11 Sida 1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) Monteringsanvisning PCI VG2007 PCI Pecilastic W FÄ STER, ÅNGTÄTT 3,13 PCI VG2007 VÅTRUMSSYSTEM FOG A R, miljoner sekunder per meter OCH K LINK ER TÄTA R K A K EL Innehållsförteckning

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Dammbindande primer. Undvik klapperljud. Platon Ventitex används i alla golv under Platonmattan för att dämpa ljudet i golvkonstruktionen,

Dammbindande primer. Undvik klapperljud. Platon Ventitex används i alla golv under Platonmattan för att dämpa ljudet i golvkonstruktionen, Så här monterar Du System Platon Golv med eller utan avjämningsmassa, golv Det är av yttersta vikt för funktionen, att följande anvisningar följs noga och att arbetet görs noga! System Platon är typgodkänt

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 03-2015 ersätter 06-2012

JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 03-2015 ersätter 06-2012 JACKON VÅTRUM Ì FUKTSÄKRA BYGGSKIVOR Ì VÄGGAR OCH INBYGGNADER Ì ISOLERING TG 2283 03-2015 ersätter 06-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Bygg fuktsäkra och isolerande konstruktioner

Läs mer