Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt"

Transkript

1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev

2 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar innehåller de samlade kraven på underlagsförberedelser, inklusive åtgärdsförslag, som Weber ställer krav på innan installation av Weber Våtrumssystem Tec Dispersions system, Tec Foliesystem eller Litex Våtrumssystem sker. Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar kan utöver att utgöra underlag för egenkontroll även användas till att projektera så att rätt förutsättningar innan tätskiktssystem som valts enligt Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval installeras. Läsanvisning Weber Våtrumsguide är uppbyggd med en hierarkisk numrering där övergripande stycken har exempelvis numreringen 1. och stycken tillhörande 1. är numrerade 1.1 osv. Detta innebär att: För att kraven i stycke ska kunna anses vara uppfyllt, måste övergripande styckena 1.1 och 1. också vara uppfyllda. Stycke 1. och 1.1 beskriver då exempelvis förutsättningar som måste vara uppfyllda för att åtgärd ska kunna utföras på fackmässigt vis. Vid ny- eller tillbyggnation Tänk på att bygglovspliktiga åtgärder kräver att berörda utrymmen ibland ska kunna handikappanpassas. Enligt BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 3:221: Rummen i bostäder i ett plan ska vara tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum ska möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats, om sådan saknas från början. Materialhantering Tänk på att byggmaterial innan installation ska kontrolleras så att inga synliga skador finns på materialet. Materialet ska också skyddas mot nedsmutsning, fukt etc. vid lagring och bearbetning. Begränsningar Dessa förutsättningar gäller enbart för Webers Våtrumssystem på golv och väggar i bostäder och jämförbart, inom hus, med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor. Såväl nyproduktion som renovering avses. Anvisningarna gäller endast för keramiska beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tandspackel enligt så kallad tunnskiktsteknik. Belastning inskränker sig till gångtrafik. Weber förutsätter att allt arbete som föregår appliceringen av Weber Våtrumssystem är utfört i enlighet med denna skrift om annat ej angivits. All montering och byggnation ska utföras enligt respektive produkt eller systemleverantörs monteringsanvisningar samt aktuella produktblad, vilka bör sparas. Utfört arbete verifieras med egenkontroll/kvalitetsdokument, vilket också bör bifogas. Rekommendationer som avviker från råden i denna skrift ska vara skriftligen bekräftade från leverantör. Alla tider som anges gäller vid +20 C och <65% relativ luftfuktighet. Materialet bör för bästa resultat innan påbörjat arbete lagras så att detta har samma temperatur som miljön det ska installeras i. Vid tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka vår webbplats eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare. Kvalitetssäkring För att inneha erforderlig kvalitetssäkring för utförda arbeten ska all montering och byggnation utföras enligt respektive produkt/systemleverantörs anvisningar samt aktuella produktblad, vilka ska bifogas av arbetsledare undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som intygar att arbetet blivit utfört enligt gällande anvisningar. Dessa dokument ska överlämnas till beställare/brukare och bör arkiveras efter avslutat arbete. Som checklista för egenkontroll av underlag och förutsättningar innan tätskiktsinstallation av Weber Våtrumssystem kan Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar, nyttjas. 2

3 Innehållsförteckning Förutsättningar inledning 2 7. Generellt Dörr- och fönsteröppningar Fönsteröppningar Anslutning mot dörröppningar Golv Generella krav på golv fall på underlag och krav på ytjämnhet Fall på våtrumsgolvet Monteringsyta för WC-stol Ytjämnhet på underlag till tätskikt Rörgenomföringar Golvbrunnar Byte av befintlig golvbrunn Förhöjningsringar Golvbrunnar i träbjälklag Golvbrunnar i betongbjälklag Golvbrunnens placering Golvvärmekonstruktioner Elburen golvvärme :1 Läggning av elburen golvvärme :2 Avjämning ovan elburen golvvärme Vattenburen golvvärme :1 Läggning av vattenburen golvvärme 10 Innehållsförteckning fortsättning :2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva :3 Uppstyvning med lättviktsmassa Betongbjälklag Lättbetongbjälklag Leca bjälklag Golvavjämning och spackel Infästning för WC-stol eller inbyggnad av badkar Väggar Rörgenomföringar Rör-i-rörsystem Generella krav på vägg ytjämnhet Åtgärder på underlag vägg Skivmaterial :1 Kartongbeklägg gips och zonindelning Betongväggar Lättbetongväggar Leca väggar Puts Väggspackel 19 Putsstrukturer som underlag för tätskikt 20 Anteckningar :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar :3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget Åtgärder på underlag golv Träbjälklag :1 Uppstyvning med golvavjämning 12 3

4 7. Generellt Underlaget för tätskiktsapplikation ska vara utfört enligt gällande konstruktionskrav och anvis ningar från inblandade materialleverantörer. Det ska vara utfört enligt god branschpraxis och uppfylla de för byggnadsdelen och ändamålet ställda kraven avseende funktion, toleranser, belastning och utförande. Denna skrift utgör förutsättningar för en god tätskiktsinstalla tion och gäller för samtliga Weber Våtrumssystem i de fall där annat ej anges. Där avvikelser uppkommit pga befintlig konstruktion, materialval eller andra överenskommelser ska detta dokumenteras. Gamla ytbeläggningar och tätskikt ska vara avlägsnade i de fall där annat ej anges. Under laget ska vid tätskiktets applikation vara stabilt och ha en fast ytstruktur. Det ska vara torrt, jämnt och fritt från sprickor, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Under lagen ska också vara fria från tillskjutande fukt. Ovanstående gäller även för underlag till spackel, golv avjämning, golvbruk och putser. För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna för VVS-företagens branschregler Säker Vatten tillämpas: Då man i många fall installerar skivorna på regelväggar innan golv arbetet utförs rekommenderas att arbete enligt kapitlet 7.3 Väggar gås igenom före kapitlet 7.2 Golv om skivmaterial används som underlag. Vid användning av Litex Våtrumssystem på vägg, se Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monterings anvisning. Under respektive underlag återfinns rekommendationer för att åstadkomma rätt bärighet, svikt eller formstabilitet i de fall då detta särskilt bör beaktas. Detta för att säkerställa att under laget en ligt given erfarenhet uppfyller det krav som ställs på underlag till keramiska konstruktioner. OBS! Tillskjutande fukt (markfukt) får ej förekomma! Om tillskjut an de mark fukt förekommer, var god kontakta din närmaste Weber-återförsäljare eller fuktsakkunnig fackman. 7.1 Dörr- och fönsteröppningar Dörr- och fönsteröppningar bör om möjligt ej placeras närmare än 1 m från duschzon, se bild Fönsteröppningar Ska utföras med fönsterbänk som lutar in mot rummet för att förhindra att vatten blir stående mot fönsterpartiet. I de fall där fönstrets place ring är närmare än 1 m från dusch zon bör detta om möjligt installeras så att fönstrets underkant ej är lägre än 1,6 m från färdig golvbeläggning. 4 Bild 1

5 7.1.2 Anslutning mot dörröppningar För att kunna ansluta tätskikt och keramik mot dörröppningar ska: Dörrkarm och tröskel monteras i liv med våtrumsvägg. (Säkerställ därför att karm bredd/tröskelbredd är av samma mått som väggtjockleken). Förseglingen av tätskikt kunna utföras i nivå med färdig golvyta. Tätskiktet kunna anslutas mot dörrens tröskellösning minst 20 mm över brunnens fläns, se bild 2. Tätskiktet vikas upp på motsvarande vis som mot tröskel min 20 mm över brunnens fläns mitt under dörrbladet om tröskelfri lösning ska nyttjas. Bild Golv I våtrum där jacuzzi, bubbelbad eller annat större badkar ska installeras bör en belastningskalkyl utföras av kunnig fackman före installation. Detsamma gäller i samband med renovering då större uppbyggnadsskikt ska utföras med golvbruk eller andra metoder som medför en kraftigt ökad egentyngd i konstruktionen Generella krav på golv fall på underlag och krav på ytjämnhet Fall på våtrumsgolvet Duschzon Fall 1:50 1:15 0 Riktvärde 13 mm/m Utanför duschzon Fall 1:100 1:200 Riktvärde 7 mm/m Tätskikt >20 mm Bild 3 Golvet i duschzon ska utföras med fall i intervallet 1:50 1:150 (7 20 mm/m). Golvets nivå vid dörrbladets mitt eller mot tröskel bör vara min 20 mm högre än golvbrunnens överkant. Höjdskillnaden mellan de färdiga ytbeläggningarna vid var sida om dörren får inte vara mer än 5 mm vid nybyggnation. Kravet bör även tillämpas vid renovering om konstruktionen tillåter detta. Golv utanför duschzon ska utföras så att detta inte får bakfall. Då kravet på underlaget normalt sätts till ± 5 mm på 2 m, rekommenderas ett fall på mer än 1:200 (5 mm/m) på övriga ytor för att säkerställa att bakfall inte förekommer. Fall på mer än 1:50 (dvs 20 mm/m) får dock aldrig förekomma. Konstruktioner som kan hindra vatten från att rinna ner i golvbrunn, så som exempelvis förhöj ningar kring duschzon, får ej förekomma. 5

6 Monteringsyta för WC -stol Vid golvmonterad WC-stol eller bidé rekommenderas att en plan monteringsyta om minst 400 x300 mm planeras för detta. Vid vägghängd WC-stol ska golvet under denna ha fall mot golvbrunn. Monteringsytan bör vara fri från golvvärmeinstallationer för att undvika att rör eller kabel skadas vid mekanisk infästning. Om rör eller kabel förläggs under ytan rekommenderas att dessa placeras min 60 mm under färdig golvyta Ytjämnhet på underlag till tätskikt Underlaget bör uppfylla angivna toleranser för buktighet och småbuktighet enligt AMA Hus 08, tabell 43.DC/-1, se tabell till höger. Mätlängd Klass A Klass B 0,25 m ± 1,2 mm ± 1,2 mm 2 m ± 3 mm ± 5 mm Normalt brukar Klass B vara gällande men vid läggning av storformatiga plattor (> 25x25 cm) på golv bör Klass A nyttjas Rörgenomföringar Förutom avloppsrör och golvbrunnar får inga andra genomföringar genom golvets tätskikt förekomma. I duschplats och under badkar får inga andra genomföringar än golvbrunn förekomma. Där genomföringar i golv trots allt förekommer ska: Avstånd mellan rör och parallell vägg vara minst 60 mm efter färdigt tätskikt. Röret vara fixerat vinkelrät från underlaget så att rörelse inte kan uppstå mellan rör. och golv när tätskiktet monteras. OBS! Rör får ej fixeras efter att tätskiktet applicerats. Avloppsstosar/rör sticka upp minst 40 mm över färdigt tätskikt samt vara så utform ade att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Håltagning i golvskiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa. Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras Bild 4: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg Golvbrunnar Weber rekommenderar i första hand enbart installation av Webers våtrumssystem mot de golvbrunnar monteringsanvisningar återfinns för. Se Tätskiktsapplikation på golv för valt tätskiktssystem. Webers tätskikt får endast appliceras mot golvbrunnar tillverkade senare än 1991 som typgodkänts enligt SS-EN 1253 och monterats enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar. (BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 6:5335) Golvbrunnarna ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, under lag, tätskikt och golvbeläggning. 6

7 Byte av befintlig golvbrunn Golvbrunnar äldre än 1991 eller sådana som ej är typgodkända enligt SS-EN 1253 ska bytas i samband med renovering eller ombyggnation. Detsamma gäller för golvbrunnar som är defekta, saknar klämringskonstruktion eller nödvändig reservdel för att säkerställa funktionen Förhöjningsringar Upphöjande monteringsplatta eller golvbrunnar med förhöjd brunnshals bör användas där högre bygghöjd på angränsande golv är aktuellt, exempelvis vid uppstyvning av träbjälklag enligt kapitel Träbjälklag, se bild 5 och 6 nedan. Där förhöjningsring måste användas ska denna vara typgodkänd med aktuell golvbrunn enligt SS-EN 1253 och monterad enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar. Bild Golvbrunnar i träbjälklag Vid förstärkning av träbjälklag enligt kapitel Träbjälklag, får golvet en högre bygghöjd vilket gör att tätskiktet hamnar på en högre nivå. Detta måste beaktas vid montering av golvbrunnen för att säkerställa att tätskiktet kan ansluta mot golvbrunnens eller förhöjningsringens överkant utan nivåskillnad. Golvbrunnen ska vara monterad så att inbördes rörel ser inte kan uppstå mellan golvbrunn, underlag, tätskikt eller golvbeläggning. Detta görs enligt av golvbrunnsleverantören särskilt framtagen metod som fästs mot under liggande bjälkar, se exempel i bild 6. OBS! Monteringsplatta ska endast användas tillsammans med den golvbrunn den är avsedd för. Bild Golvbrunnar i betongbjälklag Ska fixeras så att brunnens läge inte kan ändras i samband med gjutning. 7

8 Golvbrunnens placering Golvbrunnen ska monteras så att dess överkant eller förhöjningsringens överkant kommer i nivå med anslutande tätskikt. Detta bör noggrant kontrolleras före påbörjad tät skiktsinstallation. Bild 7 Minsta avstånd från vägg ska vara 50 mm från brunnsflänsens ytterkant om inte annat anges. Vid val av brun nens placering ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att lyfta ur demonterbart vattenlås. Golvbrunnen får ej heller luta mer än ±2 mm från golvbrunnens centrum till ytterkant i samtliga riktningar. Detta gäller även vid installation av golvbrunnar modell ränna, se bild 8. Bild Golvvärmekonstruktioner Yttemperaturen på lagda golvvärmesystem får ej överstiga 27 C. Säkerställ med leverantören av golvvärmesystemet att detta lämpar sig för den aktuella konstruktionen och att monteringen av golvvärmesystemet utförs efter leverantörens anvisningar. Undvik att lägga golvvärme under monteringsytan för toalettstol eller bidé. Underlag med befintlig golvvärme får ej ha högre temperatur än valda produkters arbetstemperatur vid läggning av golvavjämning, tätskikt eller keramik. Bäst arbetsförhållanden med Webers produkter erhålls vid ca +20 C. Tänk på att armering ska göras på ytor med golvvärme som är större än 10 m 2 vid användning av Webers rekommenderade avjämningsmassor. Detta utförs lämpligen med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarv ning av armerning ovan golvvärme görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Se även kapitel Golvavjämning och -spackel innan arbete med golvavjämning påbörjas. 8

9 Elburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig elburen golvvärme ska golvvärmen stängas av minst 48 timmar innan arbetet kan påbörjas. Golvvärmen får kopplas på först 28 dygn efter avslutad fogning och får då höjas med högst +5 C per dygn till drifttemperaturen. Undvik att täcka över ytor med isolerande material, exempelvis hög med tvätt eller tjocka mattor :1 Läggning av elburen golvvärme Tänk på att elsäkerhetsföreskrifterna ska följas. Installation ska därför göras av behörig installatör. Komponenterna i våta utrymmen ska uppfylla isolerklass IP67. Elinstallationen ska följa minst skyddsklass I eller III. Regleringen ska ske med golvgivare, gärna i kombination med rumsgivare. Övergången mellan värmekabel och kallkabel ska förläggas inspacklad eller ingjuten i golvet. Elvärmeanläggningens funktion ska vara dokumenterad genom mätningar och förläggningsskiss över kabelns placering ska finnas tillgänglig. Prima underlaget med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet före läggning av golvvärmekabeln vid avjämning med Webers rekommenderade avjämningsmassor :2 Avjämning ovan elburen golvvärme Weber rekommenderar att golvavjämningen alltid ska täcka kablarna med minst 5 mm i våtrum. Om underlaget är spånskivor monterade på bjälkar med c-avstånd på max 600 mm mellan bjälkarna enligt kapitel Träbjälklag, ska golvkonstruktionen beläggas med minst 15 mm av Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 minst 5 mm över kabel. Armering på ytor större än 10 m 2 görs som beskrivet under kapitel Golvvärmekonstruktioner innan golvavjämning utförs. OBS! Beakta även anvisningarna för träbjälklag i kapitel Träbjälklag. Bild Vattenburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig vattenburen golvvärme kan maximala framledningstemperaturen begränsas till omgivande klimats temperatur, max +20 C om man inte vill stänga av denna. Detta bör utföras minst 48 timmar innan arbetet påbörjas. Framledningstemperaturen på golvvärmen får efter utfört arbete höjas med max +5 C per vecka till normal driftstemperatur. 9

10 :1 Läggning av vattenburen golvvärme Weber rekommenderar i första hand vattenburna golvvärmesystem med värmespridande plåtar i träbjälklag. Detta då den låga bygghöjden med golvavjämning som normalt används ibland kan vara otillräcklig för erforderlig värmespridning. Weber rekommenderar inte limning av golvgips ovan dessa värmespridande plåtar då detta ger en isolerande effekt jämfört med avjämningsmassa som begränsar golvvärmesystemets funktion med troligen ökade driftskostnader som följd. Plaströr av typ PEX ska ha mekaniska egenskaper enligt SS-EN ISO och syrebarriär enligt DIN 4726 för att förhindra korrosion i värmekällan. Weber rekommenderar att underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet innan avjämning med av Weber rekommenderade avjämningsmassor. Detta ska göras före läggning av armeringsnät eller golvvärmeslang om inte system av värmefördelande plåtar används. OBS! Se kapitel :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar innan arbete med golvvärmesystemet påbörjas om denna typ av system används :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar Bild 10 Weber rekommenderar: 1. Underlag. 2. Golvvärmesystem. 3. Floor 4960 Kantlist. 4. Floor 4940 Geotextil. 5. Armering på ytor större än 10 m Minst 25 mm Floor 644, Floor 4320 elller Floor Weber rekommenderar att Floor 4960 Kantlist monteras kring alla väggar och fasta genomföringar så som pelare, rörgenomföringar och dylikt. Kantlisten skärs sedan så att denna ej viks upp under brunnsflänsen utan enbart är fäst mot brunnens vertikala väggar. Floor 4940 Geotextil läggs därefter som separerande skikt ovan spårskivorna med uppvik mot kanter och fasta genomföringar med min 10 cm. Överlappning i skarvarna ska vara minst 20 cm. Där hål i geotextilen uppstår och otätheter finns pga svårighet i installation eller dylikt måste dessa tejpas (exempelvis med silvertejp). Geotextilen måste bilda en tät sarg så att avjämningsmassan ej kan rinna genom duken. Armering på ytor större än 10 m 2 görs sedan som beskrivet under kapitel Golvvärmekonstruktioner varefter golvavjämning sker med min 25 mm Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. När avjämningsmassan härdat kan Floor 4960 Kantlist och 4940 Geotextil skäras i nivå med färdigt golv varefter eventuella hålig heter mellan kantlist och avjämningsmassa fylls ut med Floor 4040 Combi Rapid DR. 10

11 :3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m Minst 10 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 över rörhjässa. Bild 11 Weber rekommenderar att golvavjämning utförs med Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. Avjämning ska utföras så att rörhjässan täcks med [rörens c-avstånd/10] mm dock minst 10 mm golvavjämning eller enligt golvvärmeleverantörens anvisningar. OBS! Vid läggning ovan träbjälklag, beakta även anvisningarna i kapitel Träbjälklag Åtgärder på underlag golv Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlet Golvavjämning och -spackel före påbörjat arbete med spackling Träbjälklag Måste alltid styvas upp för formstabilitet enligt lösningarna som anges i kapitel :1 Uppstyvning med golvavjämning, :2 Uppstyvning med golvgipsskiva, :3 Uppstyvning med lättviktsmassa eller med annan metod som ger motsvarande funktion och egenskaper. Träbjälklag ska ha en böjstyvhet motsvarande minst 22 mm golvspånskiva av kvalitet P5 limmad och skruvad på bjälkar 45x220 mm av kvalitet C24 med c-avstånd på max 600 mm med upplagsavstånd på max 4200 mm. Vid c-avstånd på max 300 mm kan upplagsavstånd på max 5300 mm användas. Spånskivan ska vara av fukttålig typ och måste ha en fuktkvot < 12% innan beläggning med golvavjämning sker. 11

12 :1 Uppstyvning med golvavjämning Uppstyvning av bjälklag med c-avstånd mm ska avjämnas med minst 12 mm fiberarmerad av leverantör rekommenderad avjämningsmassa. Denna ska armeras med ett punksvetsat stålnät eller enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar att uppstyvning av dessa bjälklag utförs genom att spånskivorna primas med Floor 4716 Primer spädd 5+1 med vatten och avjämnas med minst 12 mm Floor 644 Värme golvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Ytor > 10 m 2 armeras med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 armeras på ytor större än 10 m Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild 12 Om fallspackling med handspackel ska utföras, läggs minst 12 mm golvavjämning plant enligt ovan varefter handspackling utföres med Floor 4040 Combi Rapid DR när underliggande avjämningsmassa torkat. Se kapitel Golvavjämning och -spackel. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller 4360 armeras på ytor större än 10 m 2. Bild 13 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn :2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva Skivorna som används ska vara av tillverkaren godkända som golvskiva för det aktuella användningsområdet. Skivorna ska placeras så att dessa ligger dikt an mot golvbrunnens flänshals eller eventuell förhöjningsring. Skivorna läggs i förband med förskjutna skarvar i förhållande till spånskivorna, dock i samma längdriktning, så det bär över reglarna. 12

13 Weber rekommenderar att skivorna limmas med Set 616 Multi Max, minsta rekommenderade tandspackel 8 mm. Erfoderlig täckning måste erhållas så att full bärighet på undersidan av skivorna förekommer och så att skivbrott inte kan uppstå. Eventuell stödskruvning av skivan kan utföras mot underlaget under härdning men skruvarna ska dock avlägsnas när limmet härdat. Spackling ovan golvskivan ska därefter utföras med nedanstående produkter så att spacklet fyller ut eventuellt kvarvarande hålighet under golvbrunnens fläns och så att spacklet ansluter i nivå som möjliggör att tätskiktet kan ansluta utan nivåskillnad mot brunnsflänsen övre kant. Tätskiktet får under inga omständigheter appliceras direkt mot skivmaterial på golv. Innan spackling primas golvskivan med Floor 4716 Primer spädd 5+1 (primer+vatten). Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Set 616 Multi Max applicerad med 8 mm fixkam. 3. Av leverantör rekommenderad golvskiva primad med Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040, Floor 644, Floor 4320 eller Floor Bild 14 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn :3 Uppstyvning med lättviktsmassa Uppstyvning av träbjälklag med lättviktsmassa typ EPSCement eller liknande med en densitet <450 kg/m 3 och en tryckhållfasthet > 2Mpa kan utföras på sätt som bild visar enligt leverantörens anvisning. Lättviktsmassan ska därefter toppas med minst 20 mm avjämningsmassa och armeras enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar avjämningsmassor typ Floor 644, Floor 4320 eller Floor Ytor > 10m 2 armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Lättfyllnadsmassa Avjämningsmassa minst 20 mm Armering enligt leverantör Tunn plastfolie skyddar tills lättfyllnadsmassan härdat 600 mm 12 mm kryssfanér 45x220 mm 45x45 mm Bild 15 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn 13

14 Betongbjälklag Betonggolv ska vara äldre än 2 månader och ha en brädriven yta eller likvärdigt, alternativt vara avjämnad med cementbaserad avjämningsmassa. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbeläggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionstätskikt göras även på betong med 90% relativ fuktighet. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber: Floor 319 Snabbslipsats Fin ( mm, jordfuktigt golv) Dry-Mix 85 ( mm, pumpbar betong) Redo att avjämnas efter: min 1 dygn min 1 3 dygn För förslag på lättare uppbyggnadsskikt med Webers produk ter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare Lättbetongbjälklag Ska vara spacklade med lågalkaliska produkter. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4320 Fibre Flow Rapid (6 50 mm) Floor 644 Värmegolvspackel (6 50 mm) Beläggningsbar efter: min 3 dygn min 1 3 dygn Weber rekommenderar att ytor större än 10 m 2, vid mer än 20 mm av Webers golvavjämningsmassor, armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produkter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare Leca bjälklag Ska vara spacklade med lämplig cementbaserad avjämningsmassa. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber: Floor 319 Snabbslipsats Fin ( mm, jordfuktigt golv) Redo att avjämnas efter: min 1 dygn Dry-Mix 85 ( mm, pumpbar betong) min 1 3 dygn För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produk ter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare. 14

15 Golvavjämning och spackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sand spackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas. Weber rekommenderar att golv avjämning ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Innan applicering av Weber Floor golvavjämning, spackel eller golvbruk ska underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt nedan: Betong Golvgipsskiva/spånskiva Lättbetong/Leca Sten/keramik Floor 4716 Primer + vatten Det är alltid av yttersta vikt att full täckning åstadkoms med golvavjämning eller spackel under brunnsflänsen i våtrum. Vid flytande konstruktioner eller vid uppstyvning av träbjälklag måste dessutom avjämningsmassan vara sammanhängande hela vägen under brunnsflänsen och upp till ovankant på brunnsflänsen. Om handspackling av fall ska utföras rekommenderas att detta görs efter att avjämningen utförts till nivå med brunnsflänsens överkant, se bild 14 nedan. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Floor 644, Floor 4320 eller Floor Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild Infästning för WC- stol eller inbyggnad av badkar Infästning av WC-stol eller inbyggnad av badkar får först ske när tätskikt och det keramiska ytskiktet är monterat samt fästmassa och fogmassa härdat. För väggmonterad WC-stol gäller detsamma för fixturen till vattenbehållaren och WC-stolen. För infästning genom keramik och tätskikt eller inbyggnad av badkar eller vägghängd WC-stol se respektive tätskiktssystems monteringsanvisning. 15

16 7.3 Väggar Rörgenomföringar Förutom anslutningar av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för dusch eller badkar. Vid rörgenomföringar ska: Rören vara monterade vinkelrät ut från väggen så att efterjustering inte behöver göras när tätskiktet monteras. C- avstånd mellan närliggande vatten- eller värmerör vara 40 mm. Weber rekom menderar för detta lösningar typ Gustavsberg Vatette eller Uponor Väggbockfixtur med avsedd monteringsplåt vilka anslutning utförs mot med Tec Rörmanschett 2x mm eller 3 x24 32 mm. Rören sticka ut mm från väggskiva eller motsvarande. Rören vara fixerade så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller mot svarande när tätskikt monteras. Fixeringen ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning. Håltagning i skiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa. Tätning av rörgenomföringar utföras enligt monteringsanvisning. Tätning av rör-i-rörsystem utförs mot mantelrör/skyddsrör enligt monteringsanvisning. Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras. Bild 17: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg Rör-i-rörsystem Alla leverantörer av rör-i-rör system har ett eller flera liknande eller likvärdiga system för montage. Montering av dessa ska alltid följa respektive leve rantörs senast uppdaterade monterings anvisning och utföras med de komponenter som leverantören anvisar. Bild 18 Komponenter från olika system får inte blandas. Även om vissa komponenter kan ha samma mått kan materialegenskaperna vara olika vilket kan leda till haveri. De special verktyg som leverantören anvisar ska användas enligt leverantörens instruktioner. Nedan visas ett exempel på en teknisk funktionslösning. 16

17 7.3.2 Generella krav på vägg ytjämnhet Underlaget ska vara fritt från sådana hinder som försvårar montering/applicering av tät- och ytskikt. Ojämnheter, sprickor och håligheter ska vara spacklade eller åtgärdade med puts. Underlaget (inkl. vinklar och hörn) bör uppfylla krav i AMA Hus 08, tabell 44.C/-1. Mätlängd Tolerans Buktighet 0,25 m ± 2 mm 2 m ± 5 mm Lutning L (mätlängd) mm L/600 lägst ± 5 mm högst ± 20 mm Åtgärder på underlag vägg Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlen Puts eller Väggspackel före påbörjat arbete Skivmaterial Före installation av skivor bör det planeras för kommande infästningar. Detta då infästningar genom tätskikt för såväl krokar och hyllor som blandare och tvättställ ska säkras i bakomliggande regel, kortling, byggskiva eller lämpligt infästningsplank, se bild 19. Skivmaterial ska på vägg ha en böjstyvhet som motsvarar ett lager 13 mm kartongbeklädd gipsskiva monterat på reglar med ett c-avstånd på max 450 mm eller 2 lager 13 mm kartong beklädd gipsskiva monterat på reglar med c-avstånd på max 600 mm om annat ej anges. Valda skivmaterial ska vara godkända av tillverkaren som underlag för tätskikt och keramik samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Weber rekommenderar i första hand applicering av tätskikt på de skivtyper som rekommenderas till respektive system under kapitel 3. Val av tätskikt och skivmaterial om sådana rekommendationer finns. Utspackling, lagning av skivmaterial på vägg görs lämpligast med Maxfix (0 15 mm) vilken möjliggör tätskiktsapplicering efter min 6 24 tim. Detta kan också utföras med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Bild 19 Silikon :1 Kartongbeklädd gips och zonindelning Weber förordar inte användandet av våtrumsskivor jämfört med kartongbeklädda gipsskivor i våtrum utan lämnar detta till beställaren att avgöra då det finns argument för båda alternativen. Några argument för de olika skivtyperna och eventuell zonindelning mellan gipsskivor och alternativa våtrumsskivor återfinns i Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval. OBS! Vid användning av kartongbeklädd gipsskiva i våtrum ska denna tätskiktas med Tec Foliesystem. 17

18 Betongväggar Betongväggar ska vara äldre än 2 månader och gjuten mot slät form. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbeläggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionssystem göras även på betong med 90 % relativ fuktighet. Av Weber rekommenderade spackel: Väggspackel Snabb Fin (0 50 mm) Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 1 tim min 6 24 tim Putsning på betong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på betong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 103 Rödgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller 132. Putsen ska ej ha högre än 85% fortvarig relativ fuktighet om annat ej anges Lättbetongväggar Lättbetongväggar ska vara bredspacklade eller putsade med lågalkaliska produkter så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1 2 för väggspackel och 2 3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel: Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 6 24 tim Putsning på lättbetong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på lättbetong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 105 Vitgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 130 Lättbetongputs B (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base 130 Lättbetongputs B Leca väggar Ska putsas eller spacklas så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, foto bilaga putsstrukturer 1 2 för väggspackel och 2 3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel: Väggspackel Snabb Fin (0 50 mm) Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 1 tim min 6 24 tim Putsning på Leca med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på Leca med cementbaserad puts Utförs lämpligast med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 10 mm vid 1 påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller

19 Puts Ska ha en brädriven eller våfflad yta se AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 2 3. Kalkbruksbaserade produkter får ej användas. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan Väggspackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sandspackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas. Weber rekommenderar att väggspackel ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Ytjämnheten vid spackling av väggar ska minst motsvara AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1 2. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan

20 Putsstrukturer som underlag för tätskikt Putsstrukturerna nedan motsvarar ungefärligt de strukturer som återfinns med samma betäck ning i AMAHus 08, kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer. Dessa kan användas som rikt linjer för hur ytan på putsade underlag ska se ut innan installation av Weber tätskikt. Putsstruktur 1 Putsstruktur 2 Putsstruktur 3 20

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion,

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion, SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-10. Golvvärme i spackelskikt (ROT-10) Golvvärme i träbjälklag Utvändigt frostskydd av rör Snösmältning i mark (400V) Förläggning och installation skall utföras

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Avloppsrenovering med relining Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOAKIM NIMMERFORS Institutionen för energi och miljö Avdelningen för installationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer