Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt"

Transkript

1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev

2 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar innehåller de samlade kraven på underlagsförberedelser, inklusive åtgärdsförslag, som Weber ställer krav på innan installation av Weber Våtrumssystem Tec Dispersions system, Tec Foliesystem eller Litex Våtrumssystem sker. Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar kan utöver att utgöra underlag för egenkontroll även användas till att projektera så att rätt förutsättningar innan tätskiktssystem som valts enligt Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval installeras. Läsanvisning Weber Våtrumsguide är uppbyggd med en hierarkisk numrering där övergripande stycken har exempelvis numreringen 1. och stycken tillhörande 1. är numrerade 1.1 osv. Detta innebär att: För att kraven i stycke ska kunna anses vara uppfyllt, måste övergripande styckena 1.1 och 1. också vara uppfyllda. Stycke 1. och 1.1 beskriver då exempelvis förutsättningar som måste vara uppfyllda för att åtgärd ska kunna utföras på fackmässigt vis. Vid ny- eller tillbyggnation Tänk på att bygglovspliktiga åtgärder kräver att berörda utrymmen ibland ska kunna handikappanpassas. Enligt BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 3:221: Rummen i bostäder i ett plan ska vara tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum ska möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats, om sådan saknas från början. Materialhantering Tänk på att byggmaterial innan installation ska kontrolleras så att inga synliga skador finns på materialet. Materialet ska också skyddas mot nedsmutsning, fukt etc. vid lagring och bearbetning. Begränsningar Dessa förutsättningar gäller enbart för Webers Våtrumssystem på golv och väggar i bostäder och jämförbart, inom hus, med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor. Såväl nyproduktion som renovering avses. Anvisningarna gäller endast för keramiska beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tandspackel enligt så kallad tunnskiktsteknik. Belastning inskränker sig till gångtrafik. Weber förutsätter att allt arbete som föregår appliceringen av Weber Våtrumssystem är utfört i enlighet med denna skrift om annat ej angivits. All montering och byggnation ska utföras enligt respektive produkt eller systemleverantörs monteringsanvisningar samt aktuella produktblad, vilka bör sparas. Utfört arbete verifieras med egenkontroll/kvalitetsdokument, vilket också bör bifogas. Rekommendationer som avviker från råden i denna skrift ska vara skriftligen bekräftade från leverantör. Alla tider som anges gäller vid +20 C och <65% relativ luftfuktighet. Materialet bör för bästa resultat innan påbörjat arbete lagras så att detta har samma temperatur som miljön det ska installeras i. Vid tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka vår webbplats eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare. Kvalitetssäkring För att inneha erforderlig kvalitetssäkring för utförda arbeten ska all montering och byggnation utföras enligt respektive produkt/systemleverantörs anvisningar samt aktuella produktblad, vilka ska bifogas av arbetsledare undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som intygar att arbetet blivit utfört enligt gällande anvisningar. Dessa dokument ska överlämnas till beställare/brukare och bör arkiveras efter avslutat arbete. Som checklista för egenkontroll av underlag och förutsättningar innan tätskiktsinstallation av Weber Våtrumssystem kan Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar, nyttjas. 2

3 Innehållsförteckning Förutsättningar inledning 2 7. Generellt Dörr- och fönsteröppningar Fönsteröppningar Anslutning mot dörröppningar Golv Generella krav på golv fall på underlag och krav på ytjämnhet Fall på våtrumsgolvet Monteringsyta för WC-stol Ytjämnhet på underlag till tätskikt Rörgenomföringar Golvbrunnar Byte av befintlig golvbrunn Förhöjningsringar Golvbrunnar i träbjälklag Golvbrunnar i betongbjälklag Golvbrunnens placering Golvvärmekonstruktioner Elburen golvvärme :1 Läggning av elburen golvvärme :2 Avjämning ovan elburen golvvärme Vattenburen golvvärme :1 Läggning av vattenburen golvvärme 10 Innehållsförteckning fortsättning :2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva :3 Uppstyvning med lättviktsmassa Betongbjälklag Lättbetongbjälklag Leca bjälklag Golvavjämning och spackel Infästning för WC-stol eller inbyggnad av badkar Väggar Rörgenomföringar Rör-i-rörsystem Generella krav på vägg ytjämnhet Åtgärder på underlag vägg Skivmaterial :1 Kartongbeklägg gips och zonindelning Betongväggar Lättbetongväggar Leca väggar Puts Väggspackel 19 Putsstrukturer som underlag för tätskikt 20 Anteckningar :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar :3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget Åtgärder på underlag golv Träbjälklag :1 Uppstyvning med golvavjämning 12 3

4 7. Generellt Underlaget för tätskiktsapplikation ska vara utfört enligt gällande konstruktionskrav och anvis ningar från inblandade materialleverantörer. Det ska vara utfört enligt god branschpraxis och uppfylla de för byggnadsdelen och ändamålet ställda kraven avseende funktion, toleranser, belastning och utförande. Denna skrift utgör förutsättningar för en god tätskiktsinstalla tion och gäller för samtliga Weber Våtrumssystem i de fall där annat ej anges. Där avvikelser uppkommit pga befintlig konstruktion, materialval eller andra överenskommelser ska detta dokumenteras. Gamla ytbeläggningar och tätskikt ska vara avlägsnade i de fall där annat ej anges. Under laget ska vid tätskiktets applikation vara stabilt och ha en fast ytstruktur. Det ska vara torrt, jämnt och fritt från sprickor, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Under lagen ska också vara fria från tillskjutande fukt. Ovanstående gäller även för underlag till spackel, golv avjämning, golvbruk och putser. För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna för VVS-företagens branschregler Säker Vatten tillämpas: Då man i många fall installerar skivorna på regelväggar innan golv arbetet utförs rekommenderas att arbete enligt kapitlet 7.3 Väggar gås igenom före kapitlet 7.2 Golv om skivmaterial används som underlag. Vid användning av Litex Våtrumssystem på vägg, se Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monterings anvisning. Under respektive underlag återfinns rekommendationer för att åstadkomma rätt bärighet, svikt eller formstabilitet i de fall då detta särskilt bör beaktas. Detta för att säkerställa att under laget en ligt given erfarenhet uppfyller det krav som ställs på underlag till keramiska konstruktioner. OBS! Tillskjutande fukt (markfukt) får ej förekomma! Om tillskjut an de mark fukt förekommer, var god kontakta din närmaste Weber-återförsäljare eller fuktsakkunnig fackman. 7.1 Dörr- och fönsteröppningar Dörr- och fönsteröppningar bör om möjligt ej placeras närmare än 1 m från duschzon, se bild Fönsteröppningar Ska utföras med fönsterbänk som lutar in mot rummet för att förhindra att vatten blir stående mot fönsterpartiet. I de fall där fönstrets place ring är närmare än 1 m från dusch zon bör detta om möjligt installeras så att fönstrets underkant ej är lägre än 1,6 m från färdig golvbeläggning. 4 Bild 1

5 7.1.2 Anslutning mot dörröppningar För att kunna ansluta tätskikt och keramik mot dörröppningar ska: Dörrkarm och tröskel monteras i liv med våtrumsvägg. (Säkerställ därför att karm bredd/tröskelbredd är av samma mått som väggtjockleken). Förseglingen av tätskikt kunna utföras i nivå med färdig golvyta. Tätskiktet kunna anslutas mot dörrens tröskellösning minst 20 mm över brunnens fläns, se bild 2. Tätskiktet vikas upp på motsvarande vis som mot tröskel min 20 mm över brunnens fläns mitt under dörrbladet om tröskelfri lösning ska nyttjas. Bild Golv I våtrum där jacuzzi, bubbelbad eller annat större badkar ska installeras bör en belastningskalkyl utföras av kunnig fackman före installation. Detsamma gäller i samband med renovering då större uppbyggnadsskikt ska utföras med golvbruk eller andra metoder som medför en kraftigt ökad egentyngd i konstruktionen Generella krav på golv fall på underlag och krav på ytjämnhet Fall på våtrumsgolvet Duschzon Fall 1:50 1:15 0 Riktvärde 13 mm/m Utanför duschzon Fall 1:100 1:200 Riktvärde 7 mm/m Tätskikt >20 mm Bild 3 Golvet i duschzon ska utföras med fall i intervallet 1:50 1:150 (7 20 mm/m). Golvets nivå vid dörrbladets mitt eller mot tröskel bör vara min 20 mm högre än golvbrunnens överkant. Höjdskillnaden mellan de färdiga ytbeläggningarna vid var sida om dörren får inte vara mer än 5 mm vid nybyggnation. Kravet bör även tillämpas vid renovering om konstruktionen tillåter detta. Golv utanför duschzon ska utföras så att detta inte får bakfall. Då kravet på underlaget normalt sätts till ± 5 mm på 2 m, rekommenderas ett fall på mer än 1:200 (5 mm/m) på övriga ytor för att säkerställa att bakfall inte förekommer. Fall på mer än 1:50 (dvs 20 mm/m) får dock aldrig förekomma. Konstruktioner som kan hindra vatten från att rinna ner i golvbrunn, så som exempelvis förhöj ningar kring duschzon, får ej förekomma. 5

6 Monteringsyta för WC -stol Vid golvmonterad WC-stol eller bidé rekommenderas att en plan monteringsyta om minst 400 x300 mm planeras för detta. Vid vägghängd WC-stol ska golvet under denna ha fall mot golvbrunn. Monteringsytan bör vara fri från golvvärmeinstallationer för att undvika att rör eller kabel skadas vid mekanisk infästning. Om rör eller kabel förläggs under ytan rekommenderas att dessa placeras min 60 mm under färdig golvyta Ytjämnhet på underlag till tätskikt Underlaget bör uppfylla angivna toleranser för buktighet och småbuktighet enligt AMA Hus 08, tabell 43.DC/-1, se tabell till höger. Mätlängd Klass A Klass B 0,25 m ± 1,2 mm ± 1,2 mm 2 m ± 3 mm ± 5 mm Normalt brukar Klass B vara gällande men vid läggning av storformatiga plattor (> 25x25 cm) på golv bör Klass A nyttjas Rörgenomföringar Förutom avloppsrör och golvbrunnar får inga andra genomföringar genom golvets tätskikt förekomma. I duschplats och under badkar får inga andra genomföringar än golvbrunn förekomma. Där genomföringar i golv trots allt förekommer ska: Avstånd mellan rör och parallell vägg vara minst 60 mm efter färdigt tätskikt. Röret vara fixerat vinkelrät från underlaget så att rörelse inte kan uppstå mellan rör. och golv när tätskiktet monteras. OBS! Rör får ej fixeras efter att tätskiktet applicerats. Avloppsstosar/rör sticka upp minst 40 mm över färdigt tätskikt samt vara så utform ade att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Håltagning i golvskiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa. Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras Bild 4: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg Golvbrunnar Weber rekommenderar i första hand enbart installation av Webers våtrumssystem mot de golvbrunnar monteringsanvisningar återfinns för. Se Tätskiktsapplikation på golv för valt tätskiktssystem. Webers tätskikt får endast appliceras mot golvbrunnar tillverkade senare än 1991 som typgodkänts enligt SS-EN 1253 och monterats enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar. (BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 6:5335) Golvbrunnarna ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, under lag, tätskikt och golvbeläggning. 6

7 Byte av befintlig golvbrunn Golvbrunnar äldre än 1991 eller sådana som ej är typgodkända enligt SS-EN 1253 ska bytas i samband med renovering eller ombyggnation. Detsamma gäller för golvbrunnar som är defekta, saknar klämringskonstruktion eller nödvändig reservdel för att säkerställa funktionen Förhöjningsringar Upphöjande monteringsplatta eller golvbrunnar med förhöjd brunnshals bör användas där högre bygghöjd på angränsande golv är aktuellt, exempelvis vid uppstyvning av träbjälklag enligt kapitel Träbjälklag, se bild 5 och 6 nedan. Där förhöjningsring måste användas ska denna vara typgodkänd med aktuell golvbrunn enligt SS-EN 1253 och monterad enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar. Bild Golvbrunnar i träbjälklag Vid förstärkning av träbjälklag enligt kapitel Träbjälklag, får golvet en högre bygghöjd vilket gör att tätskiktet hamnar på en högre nivå. Detta måste beaktas vid montering av golvbrunnen för att säkerställa att tätskiktet kan ansluta mot golvbrunnens eller förhöjningsringens överkant utan nivåskillnad. Golvbrunnen ska vara monterad så att inbördes rörel ser inte kan uppstå mellan golvbrunn, underlag, tätskikt eller golvbeläggning. Detta görs enligt av golvbrunnsleverantören särskilt framtagen metod som fästs mot under liggande bjälkar, se exempel i bild 6. OBS! Monteringsplatta ska endast användas tillsammans med den golvbrunn den är avsedd för. Bild Golvbrunnar i betongbjälklag Ska fixeras så att brunnens läge inte kan ändras i samband med gjutning. 7

8 Golvbrunnens placering Golvbrunnen ska monteras så att dess överkant eller förhöjningsringens överkant kommer i nivå med anslutande tätskikt. Detta bör noggrant kontrolleras före påbörjad tät skiktsinstallation. Bild 7 Minsta avstånd från vägg ska vara 50 mm från brunnsflänsens ytterkant om inte annat anges. Vid val av brun nens placering ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att lyfta ur demonterbart vattenlås. Golvbrunnen får ej heller luta mer än ±2 mm från golvbrunnens centrum till ytterkant i samtliga riktningar. Detta gäller även vid installation av golvbrunnar modell ränna, se bild 8. Bild Golvvärmekonstruktioner Yttemperaturen på lagda golvvärmesystem får ej överstiga 27 C. Säkerställ med leverantören av golvvärmesystemet att detta lämpar sig för den aktuella konstruktionen och att monteringen av golvvärmesystemet utförs efter leverantörens anvisningar. Undvik att lägga golvvärme under monteringsytan för toalettstol eller bidé. Underlag med befintlig golvvärme får ej ha högre temperatur än valda produkters arbetstemperatur vid läggning av golvavjämning, tätskikt eller keramik. Bäst arbetsförhållanden med Webers produkter erhålls vid ca +20 C. Tänk på att armering ska göras på ytor med golvvärme som är större än 10 m 2 vid användning av Webers rekommenderade avjämningsmassor. Detta utförs lämpligen med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarv ning av armerning ovan golvvärme görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Se även kapitel Golvavjämning och -spackel innan arbete med golvavjämning påbörjas. 8

9 Elburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig elburen golvvärme ska golvvärmen stängas av minst 48 timmar innan arbetet kan påbörjas. Golvvärmen får kopplas på först 28 dygn efter avslutad fogning och får då höjas med högst +5 C per dygn till drifttemperaturen. Undvik att täcka över ytor med isolerande material, exempelvis hög med tvätt eller tjocka mattor :1 Läggning av elburen golvvärme Tänk på att elsäkerhetsföreskrifterna ska följas. Installation ska därför göras av behörig installatör. Komponenterna i våta utrymmen ska uppfylla isolerklass IP67. Elinstallationen ska följa minst skyddsklass I eller III. Regleringen ska ske med golvgivare, gärna i kombination med rumsgivare. Övergången mellan värmekabel och kallkabel ska förläggas inspacklad eller ingjuten i golvet. Elvärmeanläggningens funktion ska vara dokumenterad genom mätningar och förläggningsskiss över kabelns placering ska finnas tillgänglig. Prima underlaget med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet före läggning av golvvärmekabeln vid avjämning med Webers rekommenderade avjämningsmassor :2 Avjämning ovan elburen golvvärme Weber rekommenderar att golvavjämningen alltid ska täcka kablarna med minst 5 mm i våtrum. Om underlaget är spånskivor monterade på bjälkar med c-avstånd på max 600 mm mellan bjälkarna enligt kapitel Träbjälklag, ska golvkonstruktionen beläggas med minst 15 mm av Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 minst 5 mm över kabel. Armering på ytor större än 10 m 2 görs som beskrivet under kapitel Golvvärmekonstruktioner innan golvavjämning utförs. OBS! Beakta även anvisningarna för träbjälklag i kapitel Träbjälklag. Bild Vattenburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig vattenburen golvvärme kan maximala framledningstemperaturen begränsas till omgivande klimats temperatur, max +20 C om man inte vill stänga av denna. Detta bör utföras minst 48 timmar innan arbetet påbörjas. Framledningstemperaturen på golvvärmen får efter utfört arbete höjas med max +5 C per vecka till normal driftstemperatur. 9

10 :1 Läggning av vattenburen golvvärme Weber rekommenderar i första hand vattenburna golvvärmesystem med värmespridande plåtar i träbjälklag. Detta då den låga bygghöjden med golvavjämning som normalt används ibland kan vara otillräcklig för erforderlig värmespridning. Weber rekommenderar inte limning av golvgips ovan dessa värmespridande plåtar då detta ger en isolerande effekt jämfört med avjämningsmassa som begränsar golvvärmesystemets funktion med troligen ökade driftskostnader som följd. Plaströr av typ PEX ska ha mekaniska egenskaper enligt SS-EN ISO och syrebarriär enligt DIN 4726 för att förhindra korrosion i värmekällan. Weber rekommenderar att underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet innan avjämning med av Weber rekommenderade avjämningsmassor. Detta ska göras före läggning av armeringsnät eller golvvärmeslang om inte system av värmefördelande plåtar används. OBS! Se kapitel :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar innan arbete med golvvärmesystemet påbörjas om denna typ av system används :2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar Bild 10 Weber rekommenderar: 1. Underlag. 2. Golvvärmesystem. 3. Floor 4960 Kantlist. 4. Floor 4940 Geotextil. 5. Armering på ytor större än 10 m Minst 25 mm Floor 644, Floor 4320 elller Floor Weber rekommenderar att Floor 4960 Kantlist monteras kring alla väggar och fasta genomföringar så som pelare, rörgenomföringar och dylikt. Kantlisten skärs sedan så att denna ej viks upp under brunnsflänsen utan enbart är fäst mot brunnens vertikala väggar. Floor 4940 Geotextil läggs därefter som separerande skikt ovan spårskivorna med uppvik mot kanter och fasta genomföringar med min 10 cm. Överlappning i skarvarna ska vara minst 20 cm. Där hål i geotextilen uppstår och otätheter finns pga svårighet i installation eller dylikt måste dessa tejpas (exempelvis med silvertejp). Geotextilen måste bilda en tät sarg så att avjämningsmassan ej kan rinna genom duken. Armering på ytor större än 10 m 2 görs sedan som beskrivet under kapitel Golvvärmekonstruktioner varefter golvavjämning sker med min 25 mm Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. När avjämningsmassan härdat kan Floor 4960 Kantlist och 4940 Geotextil skäras i nivå med färdigt golv varefter eventuella hålig heter mellan kantlist och avjämningsmassa fylls ut med Floor 4040 Combi Rapid DR. 10

11 :3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m Minst 10 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 över rörhjässa. Bild 11 Weber rekommenderar att golvavjämning utförs med Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. Avjämning ska utföras så att rörhjässan täcks med [rörens c-avstånd/10] mm dock minst 10 mm golvavjämning eller enligt golvvärmeleverantörens anvisningar. OBS! Vid läggning ovan träbjälklag, beakta även anvisningarna i kapitel Träbjälklag Åtgärder på underlag golv Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlet Golvavjämning och -spackel före påbörjat arbete med spackling Träbjälklag Måste alltid styvas upp för formstabilitet enligt lösningarna som anges i kapitel :1 Uppstyvning med golvavjämning, :2 Uppstyvning med golvgipsskiva, :3 Uppstyvning med lättviktsmassa eller med annan metod som ger motsvarande funktion och egenskaper. Träbjälklag ska ha en böjstyvhet motsvarande minst 22 mm golvspånskiva av kvalitet P5 limmad och skruvad på bjälkar 45x220 mm av kvalitet C24 med c-avstånd på max 600 mm med upplagsavstånd på max 4200 mm. Vid c-avstånd på max 300 mm kan upplagsavstånd på max 5300 mm användas. Spånskivan ska vara av fukttålig typ och måste ha en fuktkvot < 12% innan beläggning med golvavjämning sker. 11

12 :1 Uppstyvning med golvavjämning Uppstyvning av bjälklag med c-avstånd mm ska avjämnas med minst 12 mm fiberarmerad av leverantör rekommenderad avjämningsmassa. Denna ska armeras med ett punksvetsat stålnät eller enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar att uppstyvning av dessa bjälklag utförs genom att spånskivorna primas med Floor 4716 Primer spädd 5+1 med vatten och avjämnas med minst 12 mm Floor 644 Värme golvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Ytor > 10 m 2 armeras med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 armeras på ytor större än 10 m Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild 12 Om fallspackling med handspackel ska utföras, läggs minst 12 mm golvavjämning plant enligt ovan varefter handspackling utföres med Floor 4040 Combi Rapid DR när underliggande avjämningsmassa torkat. Se kapitel Golvavjämning och -spackel. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller 4360 armeras på ytor större än 10 m 2. Bild 13 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn :2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva Skivorna som används ska vara av tillverkaren godkända som golvskiva för det aktuella användningsområdet. Skivorna ska placeras så att dessa ligger dikt an mot golvbrunnens flänshals eller eventuell förhöjningsring. Skivorna läggs i förband med förskjutna skarvar i förhållande till spånskivorna, dock i samma längdriktning, så det bär över reglarna. 12

13 Weber rekommenderar att skivorna limmas med Set 616 Multi Max, minsta rekommenderade tandspackel 8 mm. Erfoderlig täckning måste erhållas så att full bärighet på undersidan av skivorna förekommer och så att skivbrott inte kan uppstå. Eventuell stödskruvning av skivan kan utföras mot underlaget under härdning men skruvarna ska dock avlägsnas när limmet härdat. Spackling ovan golvskivan ska därefter utföras med nedanstående produkter så att spacklet fyller ut eventuellt kvarvarande hålighet under golvbrunnens fläns och så att spacklet ansluter i nivå som möjliggör att tätskiktet kan ansluta utan nivåskillnad mot brunnsflänsen övre kant. Tätskiktet får under inga omständigheter appliceras direkt mot skivmaterial på golv. Innan spackling primas golvskivan med Floor 4716 Primer spädd 5+1 (primer+vatten). Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Set 616 Multi Max applicerad med 8 mm fixkam. 3. Av leverantör rekommenderad golvskiva primad med Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040, Floor 644, Floor 4320 eller Floor Bild 14 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn :3 Uppstyvning med lättviktsmassa Uppstyvning av träbjälklag med lättviktsmassa typ EPSCement eller liknande med en densitet <450 kg/m 3 och en tryckhållfasthet > 2Mpa kan utföras på sätt som bild visar enligt leverantörens anvisning. Lättviktsmassan ska därefter toppas med minst 20 mm avjämningsmassa och armeras enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar avjämningsmassor typ Floor 644, Floor 4320 eller Floor Ytor > 10m 2 armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Lättfyllnadsmassa Avjämningsmassa minst 20 mm Armering enligt leverantör Tunn plastfolie skyddar tills lättfyllnadsmassan härdat 600 mm 12 mm kryssfanér 45x220 mm 45x45 mm Bild 15 Av Weber rekommenderade spackel: Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn 13

14 Betongbjälklag Betonggolv ska vara äldre än 2 månader och ha en brädriven yta eller likvärdigt, alternativt vara avjämnad med cementbaserad avjämningsmassa. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbeläggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionstätskikt göras även på betong med 90% relativ fuktighet. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber: Floor 319 Snabbslipsats Fin ( mm, jordfuktigt golv) Dry-Mix 85 ( mm, pumpbar betong) Redo att avjämnas efter: min 1 dygn min 1 3 dygn För förslag på lättare uppbyggnadsskikt med Webers produk ter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare Lättbetongbjälklag Ska vara spacklade med lågalkaliska produkter. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4320 Fibre Flow Rapid (6 50 mm) Floor 644 Värmegolvspackel (6 50 mm) Beläggningsbar efter: min 3 dygn min 1 3 dygn Weber rekommenderar att ytor större än 10 m 2, vid mer än 20 mm av Webers golvavjämningsmassor, armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produkter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare Leca bjälklag Ska vara spacklade med lämplig cementbaserad avjämningsmassa. Av Weber rekommenderade spackel: Floor 4040 Combi Rapid DR (0 50 mm, tixotropt spackel) Floor 644 Värmegolvspackel (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 50 mm, avjämningsmassa) Floor 4360 Base Flow Rapid (10 80 mm, pumpbart golvbruk) Beläggningsbar efter: min 2 tim min 1 3 dygn min 3 dygn min 2 dygn Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber: Floor 319 Snabbslipsats Fin ( mm, jordfuktigt golv) Redo att avjämnas efter: min 1 dygn Dry-Mix 85 ( mm, pumpbar betong) min 1 3 dygn För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produk ter, se eller kontakt din Weber-återförsäljare. 14

15 Golvavjämning och spackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sand spackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas. Weber rekommenderar att golv avjämning ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Innan applicering av Weber Floor golvavjämning, spackel eller golvbruk ska underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt nedan: Betong Golvgipsskiva/spånskiva Lättbetong/Leca Sten/keramik Floor 4716 Primer + vatten Det är alltid av yttersta vikt att full täckning åstadkoms med golvavjämning eller spackel under brunnsflänsen i våtrum. Vid flytande konstruktioner eller vid uppstyvning av träbjälklag måste dessutom avjämningsmassan vara sammanhängande hela vägen under brunnsflänsen och upp till ovankant på brunnsflänsen. Om handspackling av fall ska utföras rekommenderas att detta görs efter att avjämningen utförts till nivå med brunnsflänsens överkant, se bild 14 nedan. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Floor 644, Floor 4320 eller Floor Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild Infästning för WC- stol eller inbyggnad av badkar Infästning av WC-stol eller inbyggnad av badkar får först ske när tätskikt och det keramiska ytskiktet är monterat samt fästmassa och fogmassa härdat. För väggmonterad WC-stol gäller detsamma för fixturen till vattenbehållaren och WC-stolen. För infästning genom keramik och tätskikt eller inbyggnad av badkar eller vägghängd WC-stol se respektive tätskiktssystems monteringsanvisning. 15

16 7.3 Väggar Rörgenomföringar Förutom anslutningar av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för dusch eller badkar. Vid rörgenomföringar ska: Rören vara monterade vinkelrät ut från väggen så att efterjustering inte behöver göras när tätskiktet monteras. C- avstånd mellan närliggande vatten- eller värmerör vara 40 mm. Weber rekom menderar för detta lösningar typ Gustavsberg Vatette eller Uponor Väggbockfixtur med avsedd monteringsplåt vilka anslutning utförs mot med Tec Rörmanschett 2x mm eller 3 x24 32 mm. Rören sticka ut mm från väggskiva eller motsvarande. Rören vara fixerade så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller mot svarande när tätskikt monteras. Fixeringen ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning. Håltagning i skiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa. Tätning av rörgenomföringar utföras enligt monteringsanvisning. Tätning av rör-i-rörsystem utförs mot mantelrör/skyddsrör enligt monteringsanvisning. Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras. Bild 17: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg Rör-i-rörsystem Alla leverantörer av rör-i-rör system har ett eller flera liknande eller likvärdiga system för montage. Montering av dessa ska alltid följa respektive leve rantörs senast uppdaterade monterings anvisning och utföras med de komponenter som leverantören anvisar. Bild 18 Komponenter från olika system får inte blandas. Även om vissa komponenter kan ha samma mått kan materialegenskaperna vara olika vilket kan leda till haveri. De special verktyg som leverantören anvisar ska användas enligt leverantörens instruktioner. Nedan visas ett exempel på en teknisk funktionslösning. 16

17 7.3.2 Generella krav på vägg ytjämnhet Underlaget ska vara fritt från sådana hinder som försvårar montering/applicering av tät- och ytskikt. Ojämnheter, sprickor och håligheter ska vara spacklade eller åtgärdade med puts. Underlaget (inkl. vinklar och hörn) bör uppfylla krav i AMA Hus 08, tabell 44.C/-1. Mätlängd Tolerans Buktighet 0,25 m ± 2 mm 2 m ± 5 mm Lutning L (mätlängd) mm L/600 lägst ± 5 mm högst ± 20 mm Åtgärder på underlag vägg Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlen Puts eller Väggspackel före påbörjat arbete Skivmaterial Före installation av skivor bör det planeras för kommande infästningar. Detta då infästningar genom tätskikt för såväl krokar och hyllor som blandare och tvättställ ska säkras i bakomliggande regel, kortling, byggskiva eller lämpligt infästningsplank, se bild 19. Skivmaterial ska på vägg ha en böjstyvhet som motsvarar ett lager 13 mm kartongbeklädd gipsskiva monterat på reglar med ett c-avstånd på max 450 mm eller 2 lager 13 mm kartong beklädd gipsskiva monterat på reglar med c-avstånd på max 600 mm om annat ej anges. Valda skivmaterial ska vara godkända av tillverkaren som underlag för tätskikt och keramik samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Weber rekommenderar i första hand applicering av tätskikt på de skivtyper som rekommenderas till respektive system under kapitel 3. Val av tätskikt och skivmaterial om sådana rekommendationer finns. Utspackling, lagning av skivmaterial på vägg görs lämpligast med Maxfix (0 15 mm) vilken möjliggör tätskiktsapplicering efter min 6 24 tim. Detta kan också utföras med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Bild 19 Silikon :1 Kartongbeklädd gips och zonindelning Weber förordar inte användandet av våtrumsskivor jämfört med kartongbeklädda gipsskivor i våtrum utan lämnar detta till beställaren att avgöra då det finns argument för båda alternativen. Några argument för de olika skivtyperna och eventuell zonindelning mellan gipsskivor och alternativa våtrumsskivor återfinns i Weber Våtrumsguide del 1 Upphandling, projektering och materialval. OBS! Vid användning av kartongbeklädd gipsskiva i våtrum ska denna tätskiktas med Tec Foliesystem. 17

18 Betongväggar Betongväggar ska vara äldre än 2 månader och gjuten mot slät form. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbeläggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionssystem göras även på betong med 90 % relativ fuktighet. Av Weber rekommenderade spackel: Väggspackel Snabb Fin (0 50 mm) Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 1 tim min 6 24 tim Putsning på betong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på betong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 103 Rödgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller 132. Putsen ska ej ha högre än 85% fortvarig relativ fuktighet om annat ej anges Lättbetongväggar Lättbetongväggar ska vara bredspacklade eller putsade med lågalkaliska produkter så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1 2 för väggspackel och 2 3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel: Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 6 24 tim Putsning på lättbetong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på lättbetong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 105 Vitgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 130 Lättbetongputs B (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base 130 Lättbetongputs B Leca väggar Ska putsas eller spacklas så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, foto bilaga putsstrukturer 1 2 för väggspackel och 2 3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel: Väggspackel Snabb Fin (0 50 mm) Maxfix (0 15 mm) Beläggningsbar efter: min 1 tim min 6 24 tim Putsning på Leca med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på Leca med cementbaserad puts Utförs lämpligast med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 10 mm vid 1 påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller

19 Puts Ska ha en brädriven eller våfflad yta se AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 2 3. Kalkbruksbaserade produkter får ej användas. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan Väggspackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sandspackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas. Weber rekommenderar att väggspackel ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Ytjämnheten vid spackling av väggar ska minst motsvara AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1 2. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan

20 Putsstrukturer som underlag för tätskikt Putsstrukturerna nedan motsvarar ungefärligt de strukturer som återfinns med samma betäck ning i AMAHus 08, kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer. Dessa kan användas som rikt linjer för hur ytan på putsade underlag ska se ut innan installation av Weber tätskikt. Putsstruktur 1 Putsstruktur 2 Putsstruktur 3 20

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Innehållsförteckning Förutsättningar inledning 2 7. Generellt 4 7.1 Dörr- och fönsteröppningar

Läs mer

Keramik i torra utrymmen

Keramik i torra utrymmen Keramik i torra utrymmen Arbetsanvisning Plattsättningssystem 1.2.1 Keramik i torra utrymmen Förord System för montering av keramiska plattor invändigt i torra utrymmen på väggar eller golv. Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Keramik i torra utrymmen

Keramik i torra utrymmen Keramik i torra utrymmen Arbetsanvisning Plattsättningssystem Förord System för montering av keramiska plattor invändigt i torra utrymmen på väggar eller golv. Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan även användas för att bygga inredningar

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle Vad är Tec Foliesystem?

Läs mer

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt 2011 februari första utgåvan 1. Val av tätskikt och skivmaterial 1.1 System Litex Våtrumsskiva

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle du ska sälja din bostad,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Handbok för byggare 1

Handbok för byggare 1 Handbok för byggare 1 Innehållsförteckning Weber.app 3 Golvspackel och avjämningsmassor 4 P-märkta golv 5 Spackla golv förarbete 6 Produktöversikt golvspackel 8 Lättviktsfyllnadsmassa 14 Avjämning på fuktiga

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM FEBRUARI 2011, UTGÅVA 1. ERSÄTTER JUNI 2009. UTGÅVA 1. 2011 UTGÅVA 1. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen,

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 20 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 20 i glespanel Monteringsanvisningar På golvbjälkar med i glespanel På golvbjälkar med i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter

Läs mer

Tec Dispersionssystem

Tec Dispersionssystem Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Weber Floor Nya generationens golv

Weber Floor Nya generationens golv Weber Floor Nya generationens golv Nya generationens golv från Weber Bakgrund Utvecklingen går hela tiden framåt. Vi är övertygade om att det gäller för Weber att se till att vi har sådana produkter, system

Läs mer

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn Monteringsanvisning för Weber Designbrunn rev. 2016-06-15 1(12) Weber Designbrunn Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterat tätskikt. Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för både husägare

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 4. 2011 UTGÅVA 4. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter.

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkade produkter Innehållsförteckning sid Åtgärdsförslag

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum

SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum SÄKRA VÅTRUM GVKs branschregler för tätskikt i våtrum Januari 2016, utgåva 1. Ersätter september 2011, utgåva 4. HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K Augusti 2013 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

Typgodkännande: Sitac 0073/00

Typgodkännande: Sitac 0073/00 Sitac 00/00 garanterar produktens 0.0. Utgåva sid () ACO GOLVBRUNN 0 Golvbrunnar - betonggolv, med plastmatta ACO Golvbrunn 0 med sido- eller bottenutlopp DN mm (samma installationsanvisning gäller) är

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008.

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM JUNI 2009. ERSÄTTER DECEMBER 2008. I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer