Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr 2014:144/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr 2014:144/04

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för god ekonomisk hushållning... 5 Personalredovisning... 9 Intern Kontroll Finansiella Mål Ekonomisk analys Ekonomisk Översikt Resultaträkning Balanskravsutredning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Driftsredovisning Investeringsredovisning Redovisningsprinciper Kommunens verksamheter Finansförvaltningen Kommunstyrelse Kommunledningskontoret Skolsektionen Äldreomsorgssektionen Stöd och omsorgssektion Kultur och fritidssektionen Samhällsbyggnadssektionen Miljö och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Bolag, nämnder och kommunalförbund Kommunkoncernen Gagnefsbostäder AB Gagnef Teknik AB Dala Vatten o Avfall AB Revisionsberättelse för år

3 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen ordförande har ordet Året som gick Gagnefs kommun utmärkte sig under 2013, i många sammanhang i positiva ordalag. Även om det var ett år präglat av tuffa ekonomiska förutsättningar lyckades vi tillsammans åstadkomma både en verksamhet med kvalitet och i utveckling och ett ekonomiskt överskott på ca 17 mkr. En stor del av överskottet beror även i år på återbetalda försäkringspremier, men också på att verksamheterna totalt sett hållit sin budget. Att vi just lyckades både behålla och utveckla vår verksamhet visade sig bl a i den lyckade satsningen på lärplattor i skolan, våra fina betyg i skolenkäten och i äldreomsorgens brukarenkät. En genomgång under året tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting visade också att vi behöver göra goda resultat även kommande år för framtida investeringar, utmaningarna är många. Kommunen har under året fortsatt arbetet med att konkretisera besluten från 2012 kring utvecklingen av kommunens äldreomsorg. Förslagen arbetades igenom på bred front och konkretiserades i form av upphandlingsunderlag och ombyggnaden av Törnholn inleddes. Arbetet med att forma och anpassa äldreomsorgen, som är en av våra största och viktigaste verksamheter, fortsätter även kommande år. Satsningen på Familjens Hus och barn och unga med psykisk ohälsa visade goda resultat under året. Även inom vår andra stora målgrupp, barn och unga, har det under året hänt mycket positivt. Vi kunde under (den strålande) sommaren erbjuda alla sökande ungdomar ett sommarjobb inom kommunen. Vi har också fokuserat på vad barn och unga faktiskt vill med Gagnefs kommun genom Ungdomsforum och genom den nya SMS panel som introducerades under året. Här har de unga själva möjlighet att tycka till om hur viktiga frågor bör hanteras i kommunen. För de minsta togs beslutet om att erbjuda kvälls och nattomsorg en efterfrågad tjänst bland föräldrar. Maten i våra verksamheter är ständigt aktuell och omtalad. Här har vi aktivt jobbat efter det livsmedelspolitiska programmet som tagits fram av en fullmäktigeberedning och som bl a inneburit att vi uppnått målet med 25 % ekologiska livsmedel inom skola och barnomsorg. Positivt! Genom samarbetet inom Falun Borlängeregionen bildades en gemensam nämnd för alkohol och läkemedelstillsyn, med säte i Falun. UpphandlingsCenter i Ludvika har nu varit i gång i ett år och nu har verksamheten börjat ta form på riktigt. En förutsättning för att klara kommande utmaningar och för att få en positiv utveckling i kommunen är vårt näringsliv. Vi har under året genomfört nästan 70 företagsbesök och våra mycket uppskattade företagsfrukostar (10 st under året) samlar i snitt ca 30 engagerade företagare varje gång. Med ett gott resultat i ryggen ser vi fram emot Sofia Jarl Kommunstyrelsens ordförande Gagnefs kommun 3 Årsredovisning 2013

4 Viktiga händelser under året Hemsjukvården överfördes från Landstinget Dalarna till kommunens regi. Personliga Assistens lades ut på entreprenad genom företaget Kompis assistens från Beslut om ombyggnation av Törnholn togs på Kommunfullmäktige i april. Budget för investeringen fastställdes till 13,5 mnkr. En upphandling genomfördes och Törnholn stängde för reparation i början av maj. Arbetet fortlöper planenligt. I december togs beslut om att avsätta pengar för att bygga nytt eller renovera Gagnefsgården. Under året har antalet boende på Gagnefsgården reducerats succesivt för att möjliggöra att de boende där i början av 2014 kan flyttas till de 17 platser som då kommer att finnas på Törnholn. Beslut om nybyggnad av två nya förskoleavdelningar i Djurås. Kommunfullmäktige avsatta en budgetram på 8 mnkr för investeringen. Upphandling av entreprenör pågår. Satsningen på IT i grundskolan. Första steget är att alla sexor får lärplattor och all personal utbildas av högskolan under Det är första steget i en långsiktigt IT satsning. I februari invigdes nya Familjens hus i Mockfjärd. En samlad familjecentral i en gemensam lokal. Mockfjärdsskolans utemiljö med lekparker, grönytor och parkering blev färdigställt under våren och sommaren. Beslut i AFA försäkringar om återbetalning av premier för 2005 och Beslutet gav en återbetalning på 9,5 mnkr. Kostavdelningen ingår från i skolsektionen Administrativa sektionen övergick till att vara en avdelning inom kommunledningskontoret. LSS och IFO sektionerna har tidigare organiserats som två sektioner under en chef. Under året har dessa samordnats i en stöd och omsorgssektion. Ensamkommande barn i egen regi. Kommunstyrelsen beslutade i september att överta verksamheten för ensamkommande barn. Nya kulturbidragsregler har arbetats fram och antogs av kommunfullmäktige i november. Under året genomfördes en installation av en ny ITplattform från Microsoft som helt ersätter den tidigare. Bytet har inneburit moderna och integrerade verktyg för såväl handläggare och medarbetare. Arbetet fortsätter under En trafikberedning har tillsats i syfte att se över kollektivtrafikens framtida utformning. Upphandlingsfrågor har övergått till Upphandlingscentrum i Ludvika, vilket innebär en omläggning av arbetet med upphandlingsfrågor. Organisationsförändringar i bolag och samarbete med andra kommuner genomfördes en sammanslagning av upphandlingsfunktionen inom kommunerna Gagnef, Borlänge, Falun, Ludvika och Säter i UpphandlingsCenter (UhC) i Ludvika. Från övergick färdtjänsthandläggningen i Gagnef och hela länet till en samordnad enhet under Dalatrafiks organisation. Den planerade samgåenden mellan Gagnefs och Leksands kommuners miljö och byggförvaltningar blev inte av. Gagnefs kommun 4 Årsredovisning 2013

5 Mål för god ekonomisk hushållning Kommunens verksamhetsplan arbetar med 5 prioriterade områden, framtagna utifrån kommunens övergripande vision. Uppföljningen nedan presenterar hur väl målsättningarna klarats av till och med Höja attraktiviteten hos kommunen Indikatorer Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Ökat invånarantal Ja Befolkning ökade från till Ökad företagsamhet Fler besökare till kommunen Fler anhörigvårdare får stöd Oklart Oklart Ja Anhörigvårdarnas arbete under året har resulterat i att fler har fått stöd och hjälp i sitt vårdande av anhöriga. Vi fortsätter utveckla arbetet även under nästa år. Ökad synlighet i massmedia Oklart Saknar möjlighet att mäta. Nyckelaktiviteter Agera för att fler bostäder skapas inom kommunen, privata bolag, kommunalt och egnahem Göra flera tomter tillgängliga och marknadsföra dessa Bättre marknadsföring av kommunens goda resultat Agera för bra kommunikationer inklusive gång och cykelvägar Ökad samverkan mellan skola och näringsliv Agera för att stärka besöksnäringen i kommunen Ansvarig sektion Samhällsbygg KS Ledningsgrupp Samhällsbygg Genomfört Kommentarer ja nej Nej ja Skolsektionen Delvis Arbete pågår. KS Ledningsgrupp Delvis 12 lägenheter inflyttningsbara den 1/ samt 12 ytterligare prel 1/ Ytterligare 12 kommer att produceras i Gagnef, klara Avvaktar detaljplaner från Miljö och bygg. Existerande tomter marknadsförs via tex Träffa Dalarna och via hemsida. Ny cykelväg är färdig streckan Djurås centrum Erik Pelles väg. Gagnefs kommun 5 Årsredovisning 2013

6 2. Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv service med god kvalitet till kommuninvånarna Indikatorer Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Kommunen ska ha ett resultatöverskott på 2% av bruttokostnaderna Eget kapital är värdesäkrat i enlighet med god ekonomisk hushållning Ja Nej Kommunen har och kommer under överskådlig framtid att ha negativ soliditet om pensionsskulden medräknas. Inköp följer gjorda upphandlingar Oklart Tillförlitliga mätningar saknas. Nyckelaktiviteter Ansvarig sektion Genomfört Regelbundna avstämningar mot kommunala jämförelsetal (standardkostnader, etc) Ett löpande effektiviseringsarbete genomförs Samverka med andra ska ske där det leder till ökad effektivitet I större utsträckning följa gjorda upphandlingar och därmed öka köptroheten (förändrat inköpsbeteende) KS Ledningsgrupp KS Ledningsgrupp KS Ledningsgrupp Ekonomi avdelningen Ja Ja Ja Delvis 3. En trygg, säker och jämställd kommun Indikatorer Minskad skadegörelse Minskat antal placeringar av barn och unga Förbättrad brottsstatistik Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Kommunen har infört en rutin att anmäla samtliga brott, vilket påverkar statistiken. Ett aktivt arbete Ja pågår för att följa upp skadegörelse. Tjänstemannabedömningen är att skadegörelsen minskat något. Har haft ett bra år med få placeringar, då vi kommer in tidigare i familjerna med hjälp. Det nya ja arbetssättet med Familjens hus och Famnen har varit avgörande faktorer i det goda resultatet. Oklart Då man nu varit mer aktiv att anmäla brott är det svårt att bedöma om det har ökat eller ej. God självkänsla hos barn och unga Delvis En stor del barn och unga trivs och mår bra i kommunen. Enligt skolenkät och LUPP undersökning. Gagnefs kommun 6 Årsredovisning 2013

7 Nyckelaktiviteter Samverkan mellan IFO och skola kring förebyggande arbete med barn och unga Ansvarig sektion Skolsektion IFO Ja Genomfört Kommentarer En samverkansplan har tagits fram och skall redovisas i ks. (BoU) Samarbetsavtal och rutiner kring samarbetet har arbetats fram och börjat förankras ut i verksamheten.(ifo) I större utsträckning hitta hemmaplanslösningar (i kommunen) för barn och unga med särskilt behov av stöd IFO Ja Arbetssättet med hemmaplanslösningar har slagit väl ut. Att arbeta för mer långsiktiga lösningar genom att ge familjerna stöd i tidigt skede har resulterat i positiva effekter för både barn och föräldrar. Utveckla det förebyggande arbetet inom drogmissbruk IFO Skolsektionen Delvis Utifrån de planer som är antagna genomförs det olika förebyggande aktiviteter. Utveckla föräldrautbildningen IFO Skolsektionen Ja Generellt och riktat föräldrastöd erbjuds i kommunen (BoU) Föräldrastödsutbildningar för alla har vi annonserat om men ej fått någon respons. Däremot har riktade föräldrautbildningar (Komet) genomförts med gott resultat. Pappaträffar har genomförts på Familjenshus och även cafékvällar med aktuella ämnen (IFO) Respektive sektion ansvarar för att ta fram minst ett fokusområde för jämställdhetsarbete Delvis Vid rekryteringar har vi arbetat för att få in mer män inom vård och omsorg. Vi har lyckats rekrytera män inom LSS verksamheten och enhetschefsidan. Kvinnor försöks rekryteras till vaktmästeri och män till lokalvård. 4. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Indikatorer Tillräckligt antal kvalificerade sökande till tjänster Ja Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Detta uppnås med ett fåtal undantag på svårrekryterade specialisttjänster och vissa läraryrken. En positiv utveckling av hälsotalet Nej Ohälsotalet i kommunen har ökat med 0,54 procentenheter. Trenden återspeglar riket. Personalrörlighet Oklart Svårbedömd indikator. Att man pratar gott om kommunen Ja Medarbetarenkäten visade positivt resultat. Gagnefs kommun 7 Årsredovisning 2013

8 Nyckelaktiviteter Skapa ett positivt samverkansklimat med kommunens arbetstagare (öppenhet, information, arbetsglädje, bra hjälpmedel etc) Ansvarig sektion KS Ledningsgrupp Arbetstagare Genomfört Kommentarer Delvis Intern kompetensutveckling Ledningsgrupp Delvis Ledarskapsprogram för alla chefer har pågått under året. Hälso och friskvårdsaktiviteter Personal avdelningen Ja Motionskort, god uppslutning på blodomloppet, teatersubvention under sommaren, partiell avgiftsfinansiering vid fysisk aktivitet. Lågt resultat i medarbetarenkäten motsvarar ej medarbetarnas förväntningar Flexibla arbetstidsmodeller Personal avdelningen Delvis Semesterdagsväxling, projekt skolan alternativ arbetstidsförläggning, individuella scheman VoO. Skapa organisationsformer som ger möjligheter till ökad tjänstgöringsgrad Ledningsgrupp Delvis Tjänstgöringsgraderna har ökat under året. Vikariecentrum bidrar även till ökad tjänstgöringsgrad. 5. Öppenhet och delaktighet Indikatorer Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Kommuninvånare och medarbetare ska i större utsträckning känna sig delaktiga i den kommunala servicen. Minskade kostnader för läromedel, abonnemang, informationsdatabaser, kopiering. Befintliga IT system används som kunskapsbank. Alla föräldrar har möjlighet att följa skolans arbete via Schoolsoft. Oklart Oklart Oklart Ja Mätning har ej genomförts. Svårbedömd indikator. Införande av tekniskt stöd har sannolikt minskat kopieringskostnad.. Svårbedömd indikator. Nyckelaktiviteter IT och systemutveckling i alla verksamheter Ansvarig sektion KS Ledningsgrupp Genomfört Kommentarer Delvis Dock är ny IT strategisk plan under framtagande som delvis berör övergripande utvecklingsfrågor Utveckling av arbetssätt och metoder med hjälp av IT stöd Sektioner Oklart Ny IT strategisk plan under framtagande som klargör ansvar och roller. Utveckling av e tjänster för medborgare KS Ledningsgrupp Nej Endast intern e handläggning genomförd Gagnefs kommun 8 Årsredovisning 2013

9 Personalredovisning Personalen utgör kommunens största resurs. Ca 2/3 av totala kostnaderna avser personal kostnader. I det här avsnittet redovisas vad som hänt inom personalområdet under året och den personalstruktur som finns. Verksamhetsövergångar Personlig assistans Upphandling har genomförts av privat utförare av personlig assistans vilket innebar att 23 tillsvidareanställda och tio PAN anställda övergick till annan arbetsgivare from Hemsjukvård 7e januari 2013 överfördes hemsjukvården från landstinget till kommunen, vilket innebar övergång av fyra arbetstagare från Landstinget till kommunen samt tre nyrekryteringar. Attraktiv arbetsgivare Personalavdelningen har av personalutskottet fått i uppdrag och också påbörjat arbetet gällande Attraktiv arbetsgivare. De stora pensionsavgångarna i Sverige leder till allt högre konkurrens om arbetstagarna vilket gör att kommunen måste stärka sina möjligheter att rekrytera personal. Utvecklingsplan för arbetet har tagits fram och plan för att utveckla Gagnefs kommun som en attraktivare arbetsgivare. För att möta de kommande rekryteringsbehoven, har under 2013 en rekryteringspolicy tagits fram, samt att rekryteringsprocessen har förtydligats i kommunen Medarbetarundersökning I början av året 2013 genomfördes en medarbetarundersökning i samarbete med företaget SIPU. Resultatet presenterades under året och har lett till att resultatet analyserats i verksamheterna och utvecklingsområden identifierats. Lokalt kollektivavtal Under 2013 träffades ett lokalt kollektivavtal avseende rätten att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Friskvård Under 2013 genomfördes utöver motionskort och friskvårdsbidrag även vissa riktade friskvårdsinsatser. Bl.a. medverkan motionsloppet blodomloppet, vilket 170 av kommunens arbetstagare deltog. Utöver detta även erbjudande om sommarteater. Löner Den lönekartläggning som genomfördes 2013 påvisade inga osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Årets totala sammanlagda lönenivåhöjning uppgick till 3,3 %. (Löneöversyn samt lönesättningar i samband med nyanställning) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron uppgick under året till 5,7 % av antalet anställningsdagar. Det är en ökning jämfört med föregående år med 0,3 procentenheter. Vi ser att orsaken till den ökande sjukfrånvaron är sjukskrivningar längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män. Andelen korta sjukfall minskar i förhållande till föregående år. Kostnaden för företagshälsovård under 2013 uppgick till ca :, vilket är i jämförelse en relativt låg siffra. Utöver företagshälsovård är Gagnefs kommun medlemmar i Arbetsgivarringen. Även via Arbetsgivarringen ges insatser för medarbetare som riskerar ohälsa eller redan är sjukskriven. Detta främst med fokus på den psykiska ohälsan. Arbetsgivarringen är ett komplement till traditionell företagshälsovård. Personalkostnader Den totala kostnaden för löner och arvoden uppgick under 2013 till 244,2 mnkr. Motsvarande summa år 2012 var 245,5 mnkr. Kommunens pensionsförpliktelser mot förtroendevalda politiker uppgick till 690 tkr. Med anledning av verksamhetsövergång gällande personliga assistenter har antalet tillsvidareanställda i kommunen minskat från 777 till 750 per Vidare kan noteras att andelen kvinnor med deltidsanställning har minskat från 48,7 % till 45,5 %. Trots att förväntat generationsskifte har inletts har antalet pensionsavgångar minskat något jämfört med Viss intern rörlighet pga. verksamhetsförändringar, bl.a. inom administration. Gagnefs kommun 9 Årsredovisning 2013

10 Personalekonomiska nyckeltal avser tillsvidareanställningar Nyckeltal/verksamhetsmått Utfall 2013 Utfall 2012 Anställningar Antal anställda vid utgången av året varav kvinnor 86,0% 86,0% varav män 14,0% 14,0% Medelålder kvinnor 49,3 49,2 män 46,8 46,5 Andel kvinnor som arbetar deltid 45,5% 48,7% män som arbetar deltid 16,0% 16,0% Andel 60 år och äldre 16,2% 16,1% år 36,5% 36,2% år 27,3% 27,1% år 15,5% 16,2% 29 år och yngre 4,5% 4,4% Antal heltidsanställningar vid utgången av året Andel heltidsanställningar 58,5% 55,8% Antal deltidsanställningar vid utgången av året varav kvinnor 94,5% 94,7% varav män 5,5% 5,3% Antal nyrekryteringar under året Antal avgångar under året varav p.g.a. pensionering Löner Medellön per månad kvinnor män Medianlön per månad kvinnor män Summa totalt utbetalda löner och arvoden tkr tkr Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,7% 5,4% varav kvinnor 5,9% 5,6% varav män 4,4% 4,0% Sjukfrånvaro ålder 50 år och äldre 6,7% 6,0% år 4,8% 5,0% 29 år och yngre 4,2% 3,5% Sjukfrånvaron fördelad: dag 1 2,7% 3,5% dag ,9% 37,1% dag ,8% 19,8% Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer 49,3% 45,3% varav kvinnor 47,3% 45,7% varav män 63,3% 42,5% Antal sjukdagar per anställd (sjukdagar/antal tv anställd) Andel anställda utan sjukdagar 26,3% 25,6% Gagnefs kommun 10 Årsredovisning 2013

11 Intern Kontroll Kommunfullmäktige har den 12 mars 2012 antagit ett reviderat reglemente för intern kontroll där det framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Detta innebär ansvaret för att en organisation kring intern kontroll inrättas inom kommunen och att kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Styrelsen/ nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska varje år inlämna rapport avseende årets interna kontroll till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av kommungemensamma rutiner. Det fanns 30 kontrollområden med i planen 2013 som har identifierats utifrån en riskanalys per sektion. Alla kontrollansvariga har lämnat en återrapportering. Det finns flera kontrollområden som är i behov av utveckling eller saknar en dokumenterad rutinbeskrivning. De ska åtgärdas och rapporteringen sker i samband med planredovisningen för Enligt senaste granskningsrapporten bedömer revisorerna att den interna kontrollen i Gagnefs kommuns helägda bolag har varit tillräcklig. Gagnefs kommun 11 Årsredovisning 2013

12 Finansiella Mål Finansiella mål Årligt överskott (justerat) (%) av kommunens bruttokostnader Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%) Belåningsgrad kommunkoncernen, (tkr/invånare) 1 Mål 2013 Utfall 2013 Mål uppfyllt >2,0 6,1% Ja <98,0 96,0% Ja 43,9% 1) 24,5% Nej 50,4 1) 44,3 Ja 1) Jämförelsemålen soliditet och belåningsgrad är hämtade från Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) och avser 2012 års värden för Dalarnas kommuner Man kan konstatera att kommunen hade behövt ett resultat på 154,5 mnkr i år för att uppnå det finansiella målet vilket inte är överensstämmande med den budget på 5,7 mnkr som fullmäktige tagit. De finansiella målen har kritiserats av revisorerna. Det första målet har, så som det varit definierat, varit möjligt att uppnå även om kommunen går med underskott. Revisorerna har även ifrågasatt de två måtten där jämförelse görs med genomsnittet för Dalarnas kommuner och argumenterat för att det inte är säkert att det att vara bättre än andra kommuner betyder att det är bra för Gagnef. Som ett resultat av kritiken har de finansiella målen reviderats och nya mål gäller från och med bokslutet För jämförelsens skull redovisar vi även hur årets resultat står sig mot de kommande målen. Fullmäktige har i budget fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen har varit oförändrade under ett antal år. Tre av fyra finansiella mål uppnås. Det mått som inte uppnås är måttet för soliditet, där utfallet är mycket lägre än genomsnittet för Dalarnas kommuner. Målet har inte uppnåtts sedan Medelvärdet för Dalarnas kommuner har varit relativt stabilt under perioden, medan Gagnefs kommuns utfall sjunkit succesivt. Soliditeten sjönk från 28,9 % förra året till 24,5% som ett resultat av att kommunens balansomslutning ökat genom att koncernbank har införts och Gagnefsbostäder AB:s lån lyft in i balansräkningen. Finansiella mål 2014 Kommunen ska uppnå ett överskott på 2 % av skatteoch utjämningsintäkter Kommunkoncernens låneskuld får inte överstiga 60 tkr per invånare vid årets slut. Kommunkoncernens soliditet får inte understiga 20 % vid årets slut. Mål Utfall 2013 Mål uppfyllt >2,0 3,4% Ja <60 44,3 Ja >20% 24,8% Ja Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål 1. Årligt överskott ska uppgå till 2 % av kommunens bruttokostnader (%) En kommun får enligt lagen inte budgetera ett underskott. Kommunen bör dock ha ett överskott för att värdesäkra kommunens tillgångar. Kommunfullmäktige har fastställt detta mål till 2 % av kommunens bruttokostnader, exklusive utbetalning av pensioner intjänade före 1998 och som endast ligger som en ansvarsförbindelse inom linjen i kommunens balansräkning. 2. Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag ska understiga 98 % Detta mål anger hur väl skatteintäkter och statliga bidrag används, oavsett hur kommunen är finansierad. Målsättningen är att nettokostnaden ska understiga 98 % av skatteintäkter och statliga bidrag. 3. Soliditet exklusiva pensionsåtaganden ska ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner Soliditet anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt och räknas på kommunens balansräkning som förhållandet mellan eget kapital och total balansomslutning. Målsättningen är att soliditeten ska ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner. 4. Belåningsgraden för kommunkoncernen ska ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner Detta beräknas som total låneskuld för kommunen inklusive dotterbolag, utslaget per kommuninnevånare. Målsättningen är att värdet ska ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner. Gagnefs kommun 12 Årsredovisning 2013

13 Ekonomisk analys Resultat Kommunen lämnar som helhet ett resultat på 17,0 mnkr. Den budget som kommunfullmäktige beslutade i december 2012 hade ett överskott på 5,7 mnkr. Detta överskott motsvarade 1,1 % av budgeterade skatte och utjämningsintäkter. I resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt på 9,5 mnkr i återbetalda AFA försäkringspremier från 2005 och Dessutom har resultatet belastas med en kostnad på 2,2 mnkr för nedskrivning av värdet på fyra fastigheter. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Årets resultat (mnkr) 1,1 1,5 0,1 18,3 17, Resultatet hade utan återbetalningen från AFA varit 7,5 mnkr, dvs. 1,8 mnkr bättre än budget på 5,7 mnkr. Resultatet 17,0 mnkr motsvarar ett överskott på 3,4 % av skatte och utjämningsintäkterna. Resultatet exklusive återbäringen från AFA motsvarar 1,5 %. Om man även lägger tillbaka nedskrivningen av fastigheter motsvarar resultatet 1,9 %. Budgetavvikelse per nämnd Det är positivt att resultatet exklusive återbetalningen från AFA är bättre än budgeterat. Driftsresultatet för kommunens verksamheter är 1,7 mnkr jämfört med budget. Om resultatet inte hade belastats med fastighetsnedskrivningar hade resultatet varit positivt med 0,5 mnkr för verksamheterna. Detta innebär att man som helhet haft en god budgetföljsamhet inom kommunens verksamheter. Största delen av överskottet finns inom Finansförvaltningen, där förutom AFA även lägre pensionskostnader och högre finansnetto än budgeterat bidrar till ett överskott på 13,1 mnkr. Resultatutfall (mnkr) Anslag/ budget Avvikelse Avikelse % Finansförvaltningen 498,1 13,1 2,6% Kommunstyrelsen 487,8 2,5 0,5% därav kommunledning 68,5 1,5 2,2% därav skolsektion 218,2 1,4 0,6% därav äldreomsorgssektion 112,2 2,2 2,0% därav stöd och omsorgssektion 64,9 0,2 0,4% därav kultur och fritidssektion 11,7 0,0 0,0% därav samhällsbyggnadssektion 12,3 0,2 1,4% Miljö o byggnadsnämnd 2,7 0,7 27,6% Kommunfullmäktige 1,9 0,0 1,0% Summa 5,7 11,3 Kommunstyrelsens förvaltning avviker som helhet med 2,5 mnkr. Justerat för den icke budgeterade fastighetsnedskrivningen blir avvikelsen 0,3 mnkr vilket bör betraktas som marginellt. Inom förvaltningen lämnar kommunledningen ett större överskott (+1,5 mnkr) vilket förklaras med att kommunstyrelsens utvecklingsmedel inte använts. Samhällsbyggnadssektionen har ett svagt negativt resultat. Resultatet hade dock varit positivt utan fastighetsnedskrivningarna. Även skolan hade redovisat ett positivt resultat om inte resultatet belastats med icke budgeterade kostnader. En satsning på lärplattor (Ipads) var budgeterat som en investering. Beslut har dock fattats att det är mer korrekt att redovisa denna typ av utrustning som en driftskostnad. Detta har medfört att resultatet belastats med tkr. Kultur och fritidssektionen följer sin budget. Stöd och omsorgssektionen har ett marginellt underskott. Här är det dock stora differenser mellan IFO som lämnar ett stort överskott och LSS verksamheten som har ett lika kraftigt underskott. Äldreomsorgen har haft ett problemfyllt år, där utfallen hela tiden varit sämre än budget. Det prognosticerade underskottet har ständigt växt. Utfallet på 2,2 mnkr beror till stora delar på att personalkostnaderna inom särskilda boenden varit högre än budgeterat. Miljö och byggnadsnämndens förvaltning lämnar ett mycket kraftigt överskott på 0,7 mnkr. Huvudorsaken är lägre personalkostnader pga. vakanser och sjukskrivningar. Gagnefs kommun 13 Årsredovisning 2013

14 Intäkts och kostnadsutveckling Intäkter från skatter och utjämningssystemet har ökat med 3,4 % sedan förra året. Rensat för effekten av skatteväxlingen mellan landstinget och länets kommuner när kommunerna tog över hemsjukvården är ökningen 2,6 %. Utveckling (mnkr) Skatter och utjämning 507,1 490,4 förändring % 3,4% 2,3% Verksamhetens intäkter 83,5 90,3 förändring % 7,6% 9,3% Personalkostnader 374,9 371,7 förändring % 0,9% 2,2% Övriga kostnader 171,0 166,2 förändring % 2,9% 3,1% Av och nedskrivningar 24,5 20,8 förändring % 17,7% 6,9% Nettokostnader 487,0 468,4 förändring % 4,0% 1,4% Finansnetto 3,1 3,8 Verksamhetens intäkter har minskat med 7,6 % mellan åren. Under 2013 har inte kommunen fått intäkter från försäkringskassan för den personliga assistens som är utlagd på entreprenad. Övriga intäkter har ökat med 3,7 % mellan åren. Personalkostnaderna har mellan åren ökat med 0,9 %. Kompenserat för verksamhetsförändringar (kommunens ansvar för hemsjukvården och personlig assistens som är utlagd på entreprenad) är kostnadshöjningen 2,72 %. Kostnaderna för ned och avskrivningar har ökat kraftigt. Om man bortser från nedskrivningen av fastighetsvärdena har avskrivningarna ökat med 6,8 %. Detta beror till stor del på att avskrivningarna för Mockfjärdsskolan löpt under hela 2013 medan de endast belastades en del av Nettokostnaderna har ökat med 4,0 %. Det är två faktorer som stör jämförelsen mellan åren. Dels har kostnaderna för hemsjukvården tillkommit (5,0 mnkr), dels var förra årets nettokostnader påverkade av att en tidigare avsättning för pensionskostnader på 6,0 mnkr upplöstes och fördes till det egna kapitalet. Kompenserat för detta har nettokostnaderna ökat med 1,6 % mellan åren. Den finansiella nettokostnaden har minskat mellan åren på grund av det mycket gynnsamma ränteläget. Skatteintäkter och utjämning Intäkterna för kommunalskatt för 2013 uppgick till 399 mnkr. Det är en ökning med 3,3 % från året innan. I beloppet ingick slutavräkning med 0,2 mnkr som avsåg Nettointäkten från skatteutjämningen uppgick till 87,4 mnkr, vilket är en ökning på 4,1 %. Bidraget från inkomstutjämningen ökade med 4,7 mnkr, medan avgiften till kostnadsutjämningen ökade med 1,6 mnkr. Bidraget för regleringsposten i utjämningen minskade något medan bidraget för LSS utjämningen ökade. Sammantaget ökade dessa två poster med 0,4 mnkr. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften uppgår till 20,8 mnkr en ökning med 2,1 % sedan förra året. Finansiellt resultat Den finansiella nettokostnaden på 3,1 mnkr innebär en minskning med 19,4 %. Som en följd av att internbank för kommunkoncernen genomförts under året så har det blivit stora förändringar av kommunens finansiella intäkter och kostnader. Därmed har kostnaderna för räntebetalningar ökat samtidigt som kommunen får ökade ränteintäkter från bolagen. De finansiella intäkterna har ökat med 2,2 mnkr vilket i princip motsvarar effekten av bolagens ökade ränteinbetalningar. De finansiella kostnaderna har ökat mindre med 1,5 mnkr vilket förklarar att finansiell nettokostnad minskat med 0,7 mnkr. Kommunens snittränta på inlåning inklusive leasingräntan för Älvudden uppgår till 2,40 % vilket är en sänkning från 2,85 % förra året. Balanskrav och resultatutjämningsreserv Gagnefs kommun har inga gamla underskott som behöver återställas i enlighet med balanskravet. Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är det möjligt att reservera eventuellt överskott utöver 2 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till en resultatutjämningsreserv. För 2013 innebär detta att kommunen måste ha ett resultat på tkr innan det blir aktuellt med en avsättning till resultatutjämningsreserven. Årsredovisningen ska innehålla en balanskravsutredning där årets resultat justeras för en del realisationsvinster och förluster. För Gagnefs kommun innebär detta ett justerat resultat på tkr. Kommunen kan kompensera för de kostnader som uppstod i resultaträkningen som effekt av ändringen av RIPSräntan (163 tkr) under hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär att kommunen kan avsätta tkr till resultatutjämningsreserven. Medlen ingår som en öronmärkt post inom det egna kapitalet. Hur dessa medel får disponeras framgår av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Borgensåtaganden I och med att kommunens har infört internbank har de flesta av kommunens borgensåtagande gentemot de Gagnefs kommun 14 Årsredovisning 2013

15 egna bolagen upphört. Kvar finns ett borgensåtagande för Dala Vatten och Avfall AB där kommunen, tillsammans med övriga tre delägarkommuner solidariskt gått i borgen för 30 mnkr, varav kommunens andel uppgår till 6,5 mnkr. Kommunen har dessutom ett borgensåtagande gentemot Dalatrafik på totalt 6,1 mnkr. Utöver detta har kommunen ett borgensåtagande för egna hem på 0,3 mnkr Genom medlemskapet i Kommuninvest har kommunen tillsammans med övriga 278 medlems kommuner och landsting gått i solidarisk borgen för Kommuninvests totala förpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på kommunens upplåning i Kommuninvest. Kommunens andel av Kommuninvests åtagande uppgår till 521 mnkr. Pensionskostnader och åtagande Kommunens kostnader för pensioner uppgick under 2013 till 25,8 mnkr. Det är en ökning med 5,9 mnkr. Under 2012 återfördes en tidigare avsättning för pensionsändamål med 6,0 mnkr vilket innebär att jämförelsen haltar. I praktiken har pensionskostnaderna minskat något mellan åren. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kostnad pensioner intjänade före ,4 9,5 13,1 15,1 16, Kostnaden för pensioner intjänade före 1998 fortsätter att öka och uppgår till 16,3 mnkr. Kostnadsökningen har varit kraftig de senare åren och ligger över de pensionsprognoser kommunen fått från pensionsadministratören. Differensen lär bero på att en hel del anställda väljer att ta ut denna del av pensionen i förtid, vilket innebär att pensionskostnaderna blir lägre i framtiden. Det är klart att ökningen av kostnaderna på 6,8 mnkr sedan 2010 innebär att kommunen får begränsa sin övriga verksamhet motsvarande. att sedan börja öka och nå samma nivåer som 2013 i början av 2020 talet. Kommunens åtagande för pensioner intjänade före 1998 som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen uppgår till 273,9 mnkr. Det är en ökning med 8,7 mnkr. Under året har RIPS räntan sänkts vilket innebär en ökning av åtagandet med 19,5 mnkr. När skulden inte ökat mer än 8,7 mnkr innebär det att kommunen genom sina utbetalningar betalat av 10,9 mnkr på pensionsskulden. Ytterligare sänkningar av RIPS räntan verkar mycket osannolikt. Det innebär att kommunens pensionsskuld har kulminerat och att vi kan förvänta oss att skulden nu kommer i en fas där den succesivt amorteras och sjunker årligen. Pensionsförpliktelser (mnkr) Avsättningar (inkl löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser 0,9 1,0 Ansvarsförbindelser dvs pensionsförpliktelser (intjänad före 1998) som inte upptagits bland avsättningar 273,9 265,3 Individuell del avtalspension 2013 bokfört som kortfristig skuld 13,8 13,3 Skuldvärdet garantipensions lösningar samt pensionslösningar för tidigare kommunalråd. 2,0 2,3 Pensionsåtaganden brutto 290,7 282,0 Eget kapital öronmärkt för framtida pensionsbetalningar 6,0 6,0 Pensionsåtaganden netto 284,7 276,0 Investeringar Kommunen har under året investerat för 29,2 mnkr, jämfört med den beslutade budgeten på 36,3 mnkr. En del av de budgeterade projekten har inte hunnit genomföras under året, vilket innebär att 6,6 mnkr kvarstår att göras. Denna budget föreslås rullas, det vill säga överföras till Justerat för detta hade budgeten varit 29,7 mnkr vilket innebär att kommunen dragit över sin investeringsbudget med 0,5 mnkr för helåret. Kostnaden för dessa pensioner prognosticeras minska under kommande år till 11,5 mnkr under för Gagnefs kommun 15 Årsredovisning 2013

16 Ekonomiska nyckeltal Ekonomiska nyckeltal Antal invånare 31/12 respektive år Skatte och utjämningsintäkter, kronor per invånare Skattesats % 22,72 22,49 22,49 22,49 22,49 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 487,0 468,4 475,1 468,0 454,1 andel av skatte och utjämningsintäkterna % 96,0 95,5 99,1 99,1 99,2 förändring mellan åren % 4,0 1,4 1,5 3,1 0,3 Årets resultat (mnkr) 17,0 18,3 0,1 1,5 1,1 andel av skatteintäkterna % 3,4 3,7 0,0 0,3 0,2 Långfristiga skulder kommun mnkr 436,6 290,9 255,6 211,8 197,4 Långfristiga skulder kommunkoncern mnkr 443,8 448,8 414,6 369,3 356,4 Långfristiga skulder kommunkoncern kr/invånare Soliditet kommun % 24,5 28,9 28,4 30,2 30,6 Soliditet kommun inkl pensionsåtagande % 14,3 20,3 25,5 21,9 25,7 Soliditet kommunkoncern % 24,8 22,9 21,5 22,0 22,3 Finansiell status Det är glädjande att kommunen för andra året i rad lämnar ett stort ekonomiskt överskott. Båda åren har dock resultatet lyfts av återbetalda försäkringspremier för AFA försäkringen. Kommunen har även utan dessa inkomster genererat överskott som ligger nära 2 % av skatte och utjämningsintäkterna. När det gäller kommunens verksamhet har dessa, förutom de dispositioner som gjordes i bokslutet, i stort hållit sina ramar och budgetar. Det innebär att organisationen är anpassad för kommunens totala ekonomiska ram. Undantaget är äldreomsorgen där ett arbete behövs för att anpassa kostnaderna till den ekonomiska ramen. Kommunens skulder (långfristiga fordringar) har ökat under året som resultat av att Gagnefsbostäder AB:s lån lyfts in i kommunens internbank. I och med denna konstruktion blir det riktigare att titta på koncernens skulder. Dessa har minskat marginellt under året vilket är ett avbrott mot den stadiga ökande trenden. Kommunens soliditet har minskat under året. Det är resultatet av en ökad balansomslutning på grund av internbanken. Förbättringen av den negativa soliditeten när pensionsåtagandet räknas med har till stor del samma orsak. Årets positiva resultat blir tydligt när man tittar på koncernens soliditet som ökat nästan 2 procentenheter. Framtid Kommunen bör ha goda möjligheter att i framtiden klara sitt nysatta finansiella mål om ett överskott på 2 % av skatte och utjämningsintäkterna. Verksamheten följer i stort ram. Det är tveksamt om det kommer flera utbetalningar från AFA. Gagnef är dock vinnare i den stora omläggningen av utjämningssystemet som börjar 2014 och som innebär att kommunen kommer få ett tillskott på 12 mnkr det året som ökar till 15 mnkr år Kommunen har beslutat om att tillskapa ett nytt demensboende genom om eller nybyggnation av Gagnefsgården. Den beslutade investeringsramen uppgår till 92 mnkr. Utöver detta finns beslut om nybyggnation av nya dagisavdelningar i Djurås för 8 mnkr. Gagnefsbostäder arbetar med att genomföra nybyggnation av totalt 6 nya hyreshus i tre delprojekt. Investeringsramen uppgår till 66 mnkr. Gagnefs Teknik AB har aviserat stora behov av investeringar i vatten och avloppsnätet under den närmaste 10 årsperioden. Behovet har uppskattats till omkring 10 mnkr årligen. Större delen av dessa investeringar kommer att få göras med lånade medel vilket innebär att kommunkoncernens låneskuld kommer öka och soliditeten kommer att minska. Man kan även förvänta sig att räntorna kommer att öka under de kommande åren. Kombinerat med ökad inlåning innebär det risk för kraftigt ökande räntekostnader För att klara av investeringsbehoven är det viktigt att kommunen fortsätter lämna överskott som kan användas till att delfinansiera investeringarna. Det samma gäller för kommunens dotterbolag. Gagnefs kommun 16 Årsredovisning 2013

17 Ekonomisk Översikt Resultaträkning Kommunen Kommunkoncernen Resultaträkning(tkr) Not Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter 1, Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningssystem Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Balanskravsutredning Balanskravsutredning (tkr) 2013 Årets resultat Samtliga realisationsvinster 698 Vissa realisationsvinster enligt undandtagsmöjlighet 0 vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 0 medel till pensionsreserv 0 synnerliga skäl (ändring av RIPS ränta) 163 Årets balanskravsresultat Gagnefs kommun 17 Årsredovisning 2013

18 Balansräkning Kommunen Kommunkoncernen Balansräkning(tkr) Not Utfall Utfall Utfall Utfall TILLGÅNGER Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, därav årets resultat därav uppskrivningsfond del av eget kapital som ingår i resultatutjämningsreserv del av eget kapital öronmärkt för framtida pensionsutbetalningar Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatt Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVS. O. SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 1 Panter och därmed jämförliga säkerheter inga inga Inga Inga 2 Ansvarsförbindelser a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna, b) Övriga ansvarsförbindelser Gagnefs kommun 18 Årsredovisning 2013

19 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys(tkr) Not Utfall Utfall DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar 18, Reavinst ( ) / förlust (+) vid försäljning Övriga poster 36 Ökning ( )/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning ( )/Minskning (+) av förråd Ökning (+)/Minskning ( ) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Försålda materiella anläggningstillgångar (intäkter) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERING Ökning (+)/minskning ( ) av långfristiga skulder Ökning ( )/minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Gagnefs kommun 19 Årsredovisning 2013

20 Noter Kommunen Koncernen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Driftsbidrag Försäljn av verksamh. o entreprenader Försäljning av anläggningar Not 2 Verksamhetens kostnader Driftskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivning immat anläggningstillgångar Avskrivningar byggnader o tekniska anläggningar Avskrivningar mask o inventarier Avskrivningar leasingavtal Nedskrivning anläggningstillgångar Avskrivning sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde. Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Prognos slutavräkningar Not 5 Generella statsbidrag och utjämningssystem Inkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag / avgift Bidrag / avgift LSS utjämning Kommunal fastighetsavgift Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter dotterbolag Ränteintäkter Aktieutdelningar Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader banklån Räntekostnad leasingkontrakt Nedskrivning finansiella tillgångar Övriga räntekostnader Gagnefs kommun 20 Årsredovisning 2013

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04 Gagnefs kommun Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84 Dnr: 2013:154/04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer