Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr 2014:144/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr 2014:144/04

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för god ekonomisk hushållning... 5 Personalredovisning... 9 Intern Kontroll Finansiella Mål Ekonomisk analys Ekonomisk Översikt Resultaträkning Balanskravsutredning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Driftsredovisning Investeringsredovisning Redovisningsprinciper Kommunens verksamheter Finansförvaltningen Kommunstyrelse Kommunledningskontoret Skolsektionen Äldreomsorgssektionen Stöd och omsorgssektion Kultur och fritidssektionen Samhällsbyggnadssektionen Miljö och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Bolag, nämnder och kommunalförbund Kommunkoncernen Gagnefsbostäder AB Gagnef Teknik AB Dala Vatten o Avfall AB Revisionsberättelse för år

3 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen ordförande har ordet Året som gick Gagnefs kommun utmärkte sig under 2013, i många sammanhang i positiva ordalag. Även om det var ett år präglat av tuffa ekonomiska förutsättningar lyckades vi tillsammans åstadkomma både en verksamhet med kvalitet och i utveckling och ett ekonomiskt överskott på ca 17 mkr. En stor del av överskottet beror även i år på återbetalda försäkringspremier, men också på att verksamheterna totalt sett hållit sin budget. Att vi just lyckades både behålla och utveckla vår verksamhet visade sig bl a i den lyckade satsningen på lärplattor i skolan, våra fina betyg i skolenkäten och i äldreomsorgens brukarenkät. En genomgång under året tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting visade också att vi behöver göra goda resultat även kommande år för framtida investeringar, utmaningarna är många. Kommunen har under året fortsatt arbetet med att konkretisera besluten från 2012 kring utvecklingen av kommunens äldreomsorg. Förslagen arbetades igenom på bred front och konkretiserades i form av upphandlingsunderlag och ombyggnaden av Törnholn inleddes. Arbetet med att forma och anpassa äldreomsorgen, som är en av våra största och viktigaste verksamheter, fortsätter även kommande år. Satsningen på Familjens Hus och barn och unga med psykisk ohälsa visade goda resultat under året. Även inom vår andra stora målgrupp, barn och unga, har det under året hänt mycket positivt. Vi kunde under (den strålande) sommaren erbjuda alla sökande ungdomar ett sommarjobb inom kommunen. Vi har också fokuserat på vad barn och unga faktiskt vill med Gagnefs kommun genom Ungdomsforum och genom den nya SMS panel som introducerades under året. Här har de unga själva möjlighet att tycka till om hur viktiga frågor bör hanteras i kommunen. För de minsta togs beslutet om att erbjuda kvälls och nattomsorg en efterfrågad tjänst bland föräldrar. Maten i våra verksamheter är ständigt aktuell och omtalad. Här har vi aktivt jobbat efter det livsmedelspolitiska programmet som tagits fram av en fullmäktigeberedning och som bl a inneburit att vi uppnått målet med 25 % ekologiska livsmedel inom skola och barnomsorg. Positivt! Genom samarbetet inom Falun Borlängeregionen bildades en gemensam nämnd för alkohol och läkemedelstillsyn, med säte i Falun. UpphandlingsCenter i Ludvika har nu varit i gång i ett år och nu har verksamheten börjat ta form på riktigt. En förutsättning för att klara kommande utmaningar och för att få en positiv utveckling i kommunen är vårt näringsliv. Vi har under året genomfört nästan 70 företagsbesök och våra mycket uppskattade företagsfrukostar (10 st under året) samlar i snitt ca 30 engagerade företagare varje gång. Med ett gott resultat i ryggen ser vi fram emot Sofia Jarl Kommunstyrelsens ordförande Gagnefs kommun 3 Årsredovisning 2013

4 Viktiga händelser under året Hemsjukvården överfördes från Landstinget Dalarna till kommunens regi. Personliga Assistens lades ut på entreprenad genom företaget Kompis assistens från Beslut om ombyggnation av Törnholn togs på Kommunfullmäktige i april. Budget för investeringen fastställdes till 13,5 mnkr. En upphandling genomfördes och Törnholn stängde för reparation i början av maj. Arbetet fortlöper planenligt. I december togs beslut om att avsätta pengar för att bygga nytt eller renovera Gagnefsgården. Under året har antalet boende på Gagnefsgården reducerats succesivt för att möjliggöra att de boende där i början av 2014 kan flyttas till de 17 platser som då kommer att finnas på Törnholn. Beslut om nybyggnad av två nya förskoleavdelningar i Djurås. Kommunfullmäktige avsatta en budgetram på 8 mnkr för investeringen. Upphandling av entreprenör pågår. Satsningen på IT i grundskolan. Första steget är att alla sexor får lärplattor och all personal utbildas av högskolan under Det är första steget i en långsiktigt IT satsning. I februari invigdes nya Familjens hus i Mockfjärd. En samlad familjecentral i en gemensam lokal. Mockfjärdsskolans utemiljö med lekparker, grönytor och parkering blev färdigställt under våren och sommaren. Beslut i AFA försäkringar om återbetalning av premier för 2005 och Beslutet gav en återbetalning på 9,5 mnkr. Kostavdelningen ingår från i skolsektionen Administrativa sektionen övergick till att vara en avdelning inom kommunledningskontoret. LSS och IFO sektionerna har tidigare organiserats som två sektioner under en chef. Under året har dessa samordnats i en stöd och omsorgssektion. Ensamkommande barn i egen regi. Kommunstyrelsen beslutade i september att överta verksamheten för ensamkommande barn. Nya kulturbidragsregler har arbetats fram och antogs av kommunfullmäktige i november. Under året genomfördes en installation av en ny ITplattform från Microsoft som helt ersätter den tidigare. Bytet har inneburit moderna och integrerade verktyg för såväl handläggare och medarbetare. Arbetet fortsätter under En trafikberedning har tillsats i syfte att se över kollektivtrafikens framtida utformning. Upphandlingsfrågor har övergått till Upphandlingscentrum i Ludvika, vilket innebär en omläggning av arbetet med upphandlingsfrågor. Organisationsförändringar i bolag och samarbete med andra kommuner genomfördes en sammanslagning av upphandlingsfunktionen inom kommunerna Gagnef, Borlänge, Falun, Ludvika och Säter i UpphandlingsCenter (UhC) i Ludvika. Från övergick färdtjänsthandläggningen i Gagnef och hela länet till en samordnad enhet under Dalatrafiks organisation. Den planerade samgåenden mellan Gagnefs och Leksands kommuners miljö och byggförvaltningar blev inte av. Gagnefs kommun 4 Årsredovisning 2013

5 Mål för god ekonomisk hushållning Kommunens verksamhetsplan arbetar med 5 prioriterade områden, framtagna utifrån kommunens övergripande vision. Uppföljningen nedan presenterar hur väl målsättningarna klarats av till och med Höja attraktiviteten hos kommunen Indikatorer Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Ökat invånarantal Ja Befolkning ökade från till Ökad företagsamhet Fler besökare till kommunen Fler anhörigvårdare får stöd Oklart Oklart Ja Anhörigvårdarnas arbete under året har resulterat i att fler har fått stöd och hjälp i sitt vårdande av anhöriga. Vi fortsätter utveckla arbetet även under nästa år. Ökad synlighet i massmedia Oklart Saknar möjlighet att mäta. Nyckelaktiviteter Agera för att fler bostäder skapas inom kommunen, privata bolag, kommunalt och egnahem Göra flera tomter tillgängliga och marknadsföra dessa Bättre marknadsföring av kommunens goda resultat Agera för bra kommunikationer inklusive gång och cykelvägar Ökad samverkan mellan skola och näringsliv Agera för att stärka besöksnäringen i kommunen Ansvarig sektion Samhällsbygg KS Ledningsgrupp Samhällsbygg Genomfört Kommentarer ja nej Nej ja Skolsektionen Delvis Arbete pågår. KS Ledningsgrupp Delvis 12 lägenheter inflyttningsbara den 1/ samt 12 ytterligare prel 1/ Ytterligare 12 kommer att produceras i Gagnef, klara Avvaktar detaljplaner från Miljö och bygg. Existerande tomter marknadsförs via tex Träffa Dalarna och via hemsida. Ny cykelväg är färdig streckan Djurås centrum Erik Pelles väg. Gagnefs kommun 5 Årsredovisning 2013

6 2. Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv service med god kvalitet till kommuninvånarna Indikatorer Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Kommunen ska ha ett resultatöverskott på 2% av bruttokostnaderna Eget kapital är värdesäkrat i enlighet med god ekonomisk hushållning Ja Nej Kommunen har och kommer under överskådlig framtid att ha negativ soliditet om pensionsskulden medräknas. Inköp följer gjorda upphandlingar Oklart Tillförlitliga mätningar saknas. Nyckelaktiviteter Ansvarig sektion Genomfört Regelbundna avstämningar mot kommunala jämförelsetal (standardkostnader, etc) Ett löpande effektiviseringsarbete genomförs Samverka med andra ska ske där det leder till ökad effektivitet I större utsträckning följa gjorda upphandlingar och därmed öka köptroheten (förändrat inköpsbeteende) KS Ledningsgrupp KS Ledningsgrupp KS Ledningsgrupp Ekonomi avdelningen Ja Ja Ja Delvis 3. En trygg, säker och jämställd kommun Indikatorer Minskad skadegörelse Minskat antal placeringar av barn och unga Förbättrad brottsstatistik Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Kommunen har infört en rutin att anmäla samtliga brott, vilket påverkar statistiken. Ett aktivt arbete Ja pågår för att följa upp skadegörelse. Tjänstemannabedömningen är att skadegörelsen minskat något. Har haft ett bra år med få placeringar, då vi kommer in tidigare i familjerna med hjälp. Det nya ja arbetssättet med Familjens hus och Famnen har varit avgörande faktorer i det goda resultatet. Oklart Då man nu varit mer aktiv att anmäla brott är det svårt att bedöma om det har ökat eller ej. God självkänsla hos barn och unga Delvis En stor del barn och unga trivs och mår bra i kommunen. Enligt skolenkät och LUPP undersökning. Gagnefs kommun 6 Årsredovisning 2013

7 Nyckelaktiviteter Samverkan mellan IFO och skola kring förebyggande arbete med barn och unga Ansvarig sektion Skolsektion IFO Ja Genomfört Kommentarer En samverkansplan har tagits fram och skall redovisas i ks. (BoU) Samarbetsavtal och rutiner kring samarbetet har arbetats fram och börjat förankras ut i verksamheten.(ifo) I större utsträckning hitta hemmaplanslösningar (i kommunen) för barn och unga med särskilt behov av stöd IFO Ja Arbetssättet med hemmaplanslösningar har slagit väl ut. Att arbeta för mer långsiktiga lösningar genom att ge familjerna stöd i tidigt skede har resulterat i positiva effekter för både barn och föräldrar. Utveckla det förebyggande arbetet inom drogmissbruk IFO Skolsektionen Delvis Utifrån de planer som är antagna genomförs det olika förebyggande aktiviteter. Utveckla föräldrautbildningen IFO Skolsektionen Ja Generellt och riktat föräldrastöd erbjuds i kommunen (BoU) Föräldrastödsutbildningar för alla har vi annonserat om men ej fått någon respons. Däremot har riktade föräldrautbildningar (Komet) genomförts med gott resultat. Pappaträffar har genomförts på Familjenshus och även cafékvällar med aktuella ämnen (IFO) Respektive sektion ansvarar för att ta fram minst ett fokusområde för jämställdhetsarbete Delvis Vid rekryteringar har vi arbetat för att få in mer män inom vård och omsorg. Vi har lyckats rekrytera män inom LSS verksamheten och enhetschefsidan. Kvinnor försöks rekryteras till vaktmästeri och män till lokalvård. 4. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Indikatorer Tillräckligt antal kvalificerade sökande till tjänster Ja Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Detta uppnås med ett fåtal undantag på svårrekryterade specialisttjänster och vissa läraryrken. En positiv utveckling av hälsotalet Nej Ohälsotalet i kommunen har ökat med 0,54 procentenheter. Trenden återspeglar riket. Personalrörlighet Oklart Svårbedömd indikator. Att man pratar gott om kommunen Ja Medarbetarenkäten visade positivt resultat. Gagnefs kommun 7 Årsredovisning 2013

8 Nyckelaktiviteter Skapa ett positivt samverkansklimat med kommunens arbetstagare (öppenhet, information, arbetsglädje, bra hjälpmedel etc) Ansvarig sektion KS Ledningsgrupp Arbetstagare Genomfört Kommentarer Delvis Intern kompetensutveckling Ledningsgrupp Delvis Ledarskapsprogram för alla chefer har pågått under året. Hälso och friskvårdsaktiviteter Personal avdelningen Ja Motionskort, god uppslutning på blodomloppet, teatersubvention under sommaren, partiell avgiftsfinansiering vid fysisk aktivitet. Lågt resultat i medarbetarenkäten motsvarar ej medarbetarnas förväntningar Flexibla arbetstidsmodeller Personal avdelningen Delvis Semesterdagsväxling, projekt skolan alternativ arbetstidsförläggning, individuella scheman VoO. Skapa organisationsformer som ger möjligheter till ökad tjänstgöringsgrad Ledningsgrupp Delvis Tjänstgöringsgraderna har ökat under året. Vikariecentrum bidrar även till ökad tjänstgöringsgrad. 5. Öppenhet och delaktighet Indikatorer Uppfyllt 2013 Kommentar Helår 2013 Kommuninvånare och medarbetare ska i större utsträckning känna sig delaktiga i den kommunala servicen. Minskade kostnader för läromedel, abonnemang, informationsdatabaser, kopiering. Befintliga IT system används som kunskapsbank. Alla föräldrar har möjlighet att följa skolans arbete via Schoolsoft. Oklart Oklart Oklart Ja Mätning har ej genomförts. Svårbedömd indikator. Införande av tekniskt stöd har sannolikt minskat kopieringskostnad.. Svårbedömd indikator. Nyckelaktiviteter IT och systemutveckling i alla verksamheter Ansvarig sektion KS Ledningsgrupp Genomfört Kommentarer Delvis Dock är ny IT strategisk plan under framtagande som delvis berör övergripande utvecklingsfrågor Utveckling av arbetssätt och metoder med hjälp av IT stöd Sektioner Oklart Ny IT strategisk plan under framtagande som klargör ansvar och roller. Utveckling av e tjänster för medborgare KS Ledningsgrupp Nej Endast intern e handläggning genomförd Gagnefs kommun 8 Årsredovisning 2013

9 Personalredovisning Personalen utgör kommunens största resurs. Ca 2/3 av totala kostnaderna avser personal kostnader. I det här avsnittet redovisas vad som hänt inom personalområdet under året och den personalstruktur som finns. Verksamhetsövergångar Personlig assistans Upphandling har genomförts av privat utförare av personlig assistans vilket innebar att 23 tillsvidareanställda och tio PAN anställda övergick till annan arbetsgivare from Hemsjukvård 7e januari 2013 överfördes hemsjukvården från landstinget till kommunen, vilket innebar övergång av fyra arbetstagare från Landstinget till kommunen samt tre nyrekryteringar. Attraktiv arbetsgivare Personalavdelningen har av personalutskottet fått i uppdrag och också påbörjat arbetet gällande Attraktiv arbetsgivare. De stora pensionsavgångarna i Sverige leder till allt högre konkurrens om arbetstagarna vilket gör att kommunen måste stärka sina möjligheter att rekrytera personal. Utvecklingsplan för arbetet har tagits fram och plan för att utveckla Gagnefs kommun som en attraktivare arbetsgivare. För att möta de kommande rekryteringsbehoven, har under 2013 en rekryteringspolicy tagits fram, samt att rekryteringsprocessen har förtydligats i kommunen Medarbetarundersökning I början av året 2013 genomfördes en medarbetarundersökning i samarbete med företaget SIPU. Resultatet presenterades under året och har lett till att resultatet analyserats i verksamheterna och utvecklingsområden identifierats. Lokalt kollektivavtal Under 2013 träffades ett lokalt kollektivavtal avseende rätten att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Friskvård Under 2013 genomfördes utöver motionskort och friskvårdsbidrag även vissa riktade friskvårdsinsatser. Bl.a. medverkan motionsloppet blodomloppet, vilket 170 av kommunens arbetstagare deltog. Utöver detta även erbjudande om sommarteater. Löner Den lönekartläggning som genomfördes 2013 påvisade inga osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Årets totala sammanlagda lönenivåhöjning uppgick till 3,3 %. (Löneöversyn samt lönesättningar i samband med nyanställning) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron uppgick under året till 5,7 % av antalet anställningsdagar. Det är en ökning jämfört med föregående år med 0,3 procentenheter. Vi ser att orsaken till den ökande sjukfrånvaron är sjukskrivningar längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män. Andelen korta sjukfall minskar i förhållande till föregående år. Kostnaden för företagshälsovård under 2013 uppgick till ca :, vilket är i jämförelse en relativt låg siffra. Utöver företagshälsovård är Gagnefs kommun medlemmar i Arbetsgivarringen. Även via Arbetsgivarringen ges insatser för medarbetare som riskerar ohälsa eller redan är sjukskriven. Detta främst med fokus på den psykiska ohälsan. Arbetsgivarringen är ett komplement till traditionell företagshälsovård. Personalkostnader Den totala kostnaden för löner och arvoden uppgick under 2013 till 244,2 mnkr. Motsvarande summa år 2012 var 245,5 mnkr. Kommunens pensionsförpliktelser mot förtroendevalda politiker uppgick till 690 tkr. Med anledning av verksamhetsövergång gällande personliga assistenter har antalet tillsvidareanställda i kommunen minskat från 777 till 750 per Vidare kan noteras att andelen kvinnor med deltidsanställning har minskat från 48,7 % till 45,5 %. Trots att förväntat generationsskifte har inletts har antalet pensionsavgångar minskat något jämfört med Viss intern rörlighet pga. verksamhetsförändringar, bl.a. inom administration. Gagnefs kommun 9 Årsredovisning 2013

10 Personalekonomiska nyckeltal avser tillsvidareanställningar Nyckeltal/verksamhetsmått Utfall 2013 Utfall 2012 Anställningar Antal anställda vid utgången av året varav kvinnor 86,0% 86,0% varav män 14,0% 14,0% Medelålder kvinnor 49,3 49,2 män 46,8 46,5 Andel kvinnor som arbetar deltid 45,5% 48,7% män som arbetar deltid 16,0% 16,0% Andel 60 år och äldre 16,2% 16,1% år 36,5% 36,2% år 27,3% 27,1% år 15,5% 16,2% 29 år och yngre 4,5% 4,4% Antal heltidsanställningar vid utgången av året Andel heltidsanställningar 58,5% 55,8% Antal deltidsanställningar vid utgången av året varav kvinnor 94,5% 94,7% varav män 5,5% 5,3% Antal nyrekryteringar under året Antal avgångar under året varav p.g.a. pensionering Löner Medellön per månad kvinnor män Medianlön per månad kvinnor män Summa totalt utbetalda löner och arvoden tkr tkr Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,7% 5,4% varav kvinnor 5,9% 5,6% varav män 4,4% 4,0% Sjukfrånvaro ålder 50 år och äldre 6,7% 6,0% år 4,8% 5,0% 29 år och yngre 4,2% 3,5% Sjukfrånvaron fördelad: dag 1 2,7% 3,5% dag ,9% 37,1% dag ,8% 19,8% Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer 49,3% 45,3% varav kvinnor 47,3% 45,7% varav män 63,3% 42,5% Antal sjukdagar per anställd (sjukdagar/antal tv anställd) Andel anställda utan sjukdagar 26,3% 25,6% Gagnefs kommun 10 Årsredovisning 2013

11 Intern Kontroll Kommunfullmäktige har den 12 mars 2012 antagit ett reviderat reglemente för intern kontroll där det framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Detta innebär ansvaret för att en organisation kring intern kontroll inrättas inom kommunen och att kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Styrelsen/ nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska varje år inlämna rapport avseende årets interna kontroll till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av kommungemensamma rutiner. Det fanns 30 kontrollområden med i planen 2013 som har identifierats utifrån en riskanalys per sektion. Alla kontrollansvariga har lämnat en återrapportering. Det finns flera kontrollområden som är i behov av utveckling eller saknar en dokumenterad rutinbeskrivning. De ska åtgärdas och rapporteringen sker i samband med planredovisningen för Enligt senaste granskningsrapporten bedömer revisorerna att den interna kontrollen i Gagnefs kommuns helägda bolag har varit tillräcklig. Gagnefs kommun 11 Årsredovisning 2013

12 Finansiella Mål Finansiella mål Årligt överskott (justerat) (%) av kommunens bruttokostnader Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%) Belåningsgrad kommunkoncernen, (tkr/invånare) 1 Mål 2013 Utfall 2013 Mål uppfyllt >2,0 6,1% Ja <98,0 96,0% Ja 43,9% 1) 24,5% Nej 50,4 1) 44,3 Ja 1) Jämförelsemålen soliditet och belåningsgrad är hämtade från Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) och avser 2012 års värden för Dalarnas kommuner Man kan konstatera att kommunen hade behövt ett resultat på 154,5 mnkr i år för att uppnå det finansiella målet vilket inte är överensstämmande med den budget på 5,7 mnkr som fullmäktige tagit. De finansiella målen har kritiserats av revisorerna. Det första målet har, så som det varit definierat, varit möjligt att uppnå även om kommunen går med underskott. Revisorerna har även ifrågasatt de två måtten där jämförelse görs med genomsnittet för Dalarnas kommuner och argumenterat för att det inte är säkert att det att vara bättre än andra kommuner betyder att det är bra för Gagnef. Som ett resultat av kritiken har de finansiella målen reviderats och nya mål gäller från och med bokslutet För jämförelsens skull redovisar vi även hur årets resultat står sig mot de kommande målen. Fullmäktige har i budget fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen har varit oförändrade under ett antal år. Tre av fyra finansiella mål uppnås. Det mått som inte uppnås är måttet för soliditet, där utfallet är mycket lägre än genomsnittet för Dalarnas kommuner. Målet har inte uppnåtts sedan Medelvärdet för Dalarnas kommuner har varit relativt stabilt under perioden, medan Gagnefs kommuns utfall sjunkit succesivt. Soliditeten sjönk från 28,9 % förra året till 24,5% som ett resultat av att kommunens balansomslutning ökat genom att koncernbank har införts och Gagnefsbostäder AB:s lån lyft in i balansräkningen. Finansiella mål 2014 Kommunen ska uppnå ett överskott på 2 % av skatteoch utjämningsintäkter Kommunkoncernens låneskuld får inte överstiga 60 tkr per invånare vid årets slut. Kommunkoncernens soliditet får inte understiga 20 % vid årets slut. Mål Utfall 2013 Mål uppfyllt >2,0 3,4% Ja <60 44,3 Ja >20% 24,8% Ja Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål 1. Årligt överskott ska uppgå till 2 % av kommunens bruttokostnader (%) En kommun får enligt lagen inte budgetera ett underskott. Kommunen bör dock ha ett överskott för att värdesäkra kommunens tillgångar. Kommunfullmäktige har fastställt detta mål till 2 % av kommunens bruttokostnader, exklusive utbetalning av pensioner intjänade före 1998 och som endast ligger som en ansvarsförbindelse inom linjen i kommunens balansräkning. 2. Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag ska understiga 98 % Detta mål anger hur väl skatteintäkter och statliga bidrag används, oavsett hur kommunen är finansierad. Målsättningen är att nettokostnaden ska understiga 98 % av skatteintäkter och statliga bidrag. 3. Soliditet exklusiva pensionsåtaganden ska ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner Soliditet anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt och räknas på kommunens balansräkning som förhållandet mellan eget kapital och total balansomslutning. Målsättningen är att soliditeten ska ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner. 4. Belåningsgraden för kommunkoncernen ska ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner Detta beräknas som total låneskuld för kommunen inklusive dotterbolag, utslaget per kommuninnevånare. Målsättningen är att värdet ska ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner. Gagnefs kommun 12 Årsredovisning 2013

13 Ekonomisk analys Resultat Kommunen lämnar som helhet ett resultat på 17,0 mnkr. Den budget som kommunfullmäktige beslutade i december 2012 hade ett överskott på 5,7 mnkr. Detta överskott motsvarade 1,1 % av budgeterade skatte och utjämningsintäkter. I resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt på 9,5 mnkr i återbetalda AFA försäkringspremier från 2005 och Dessutom har resultatet belastas med en kostnad på 2,2 mnkr för nedskrivning av värdet på fyra fastigheter. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Årets resultat (mnkr) 1,1 1,5 0,1 18,3 17, Resultatet hade utan återbetalningen från AFA varit 7,5 mnkr, dvs. 1,8 mnkr bättre än budget på 5,7 mnkr. Resultatet 17,0 mnkr motsvarar ett överskott på 3,4 % av skatte och utjämningsintäkterna. Resultatet exklusive återbäringen från AFA motsvarar 1,5 %. Om man även lägger tillbaka nedskrivningen av fastigheter motsvarar resultatet 1,9 %. Budgetavvikelse per nämnd Det är positivt att resultatet exklusive återbetalningen från AFA är bättre än budgeterat. Driftsresultatet för kommunens verksamheter är 1,7 mnkr jämfört med budget. Om resultatet inte hade belastats med fastighetsnedskrivningar hade resultatet varit positivt med 0,5 mnkr för verksamheterna. Detta innebär att man som helhet haft en god budgetföljsamhet inom kommunens verksamheter. Största delen av överskottet finns inom Finansförvaltningen, där förutom AFA även lägre pensionskostnader och högre finansnetto än budgeterat bidrar till ett överskott på 13,1 mnkr. Resultatutfall (mnkr) Anslag/ budget Avvikelse Avikelse % Finansförvaltningen 498,1 13,1 2,6% Kommunstyrelsen 487,8 2,5 0,5% därav kommunledning 68,5 1,5 2,2% därav skolsektion 218,2 1,4 0,6% därav äldreomsorgssektion 112,2 2,2 2,0% därav stöd och omsorgssektion 64,9 0,2 0,4% därav kultur och fritidssektion 11,7 0,0 0,0% därav samhällsbyggnadssektion 12,3 0,2 1,4% Miljö o byggnadsnämnd 2,7 0,7 27,6% Kommunfullmäktige 1,9 0,0 1,0% Summa 5,7 11,3 Kommunstyrelsens förvaltning avviker som helhet med 2,5 mnkr. Justerat för den icke budgeterade fastighetsnedskrivningen blir avvikelsen 0,3 mnkr vilket bör betraktas som marginellt. Inom förvaltningen lämnar kommunledningen ett större överskott (+1,5 mnkr) vilket förklaras med att kommunstyrelsens utvecklingsmedel inte använts. Samhällsbyggnadssektionen har ett svagt negativt resultat. Resultatet hade dock varit positivt utan fastighetsnedskrivningarna. Även skolan hade redovisat ett positivt resultat om inte resultatet belastats med icke budgeterade kostnader. En satsning på lärplattor (Ipads) var budgeterat som en investering. Beslut har dock fattats att det är mer korrekt att redovisa denna typ av utrustning som en driftskostnad. Detta har medfört att resultatet belastats med tkr. Kultur och fritidssektionen följer sin budget. Stöd och omsorgssektionen har ett marginellt underskott. Här är det dock stora differenser mellan IFO som lämnar ett stort överskott och LSS verksamheten som har ett lika kraftigt underskott. Äldreomsorgen har haft ett problemfyllt år, där utfallen hela tiden varit sämre än budget. Det prognosticerade underskottet har ständigt växt. Utfallet på 2,2 mnkr beror till stora delar på att personalkostnaderna inom särskilda boenden varit högre än budgeterat. Miljö och byggnadsnämndens förvaltning lämnar ett mycket kraftigt överskott på 0,7 mnkr. Huvudorsaken är lägre personalkostnader pga. vakanser och sjukskrivningar. Gagnefs kommun 13 Årsredovisning 2013

14 Intäkts och kostnadsutveckling Intäkter från skatter och utjämningssystemet har ökat med 3,4 % sedan förra året. Rensat för effekten av skatteväxlingen mellan landstinget och länets kommuner när kommunerna tog över hemsjukvården är ökningen 2,6 %. Utveckling (mnkr) Skatter och utjämning 507,1 490,4 förändring % 3,4% 2,3% Verksamhetens intäkter 83,5 90,3 förändring % 7,6% 9,3% Personalkostnader 374,9 371,7 förändring % 0,9% 2,2% Övriga kostnader 171,0 166,2 förändring % 2,9% 3,1% Av och nedskrivningar 24,5 20,8 förändring % 17,7% 6,9% Nettokostnader 487,0 468,4 förändring % 4,0% 1,4% Finansnetto 3,1 3,8 Verksamhetens intäkter har minskat med 7,6 % mellan åren. Under 2013 har inte kommunen fått intäkter från försäkringskassan för den personliga assistens som är utlagd på entreprenad. Övriga intäkter har ökat med 3,7 % mellan åren. Personalkostnaderna har mellan åren ökat med 0,9 %. Kompenserat för verksamhetsförändringar (kommunens ansvar för hemsjukvården och personlig assistens som är utlagd på entreprenad) är kostnadshöjningen 2,72 %. Kostnaderna för ned och avskrivningar har ökat kraftigt. Om man bortser från nedskrivningen av fastighetsvärdena har avskrivningarna ökat med 6,8 %. Detta beror till stor del på att avskrivningarna för Mockfjärdsskolan löpt under hela 2013 medan de endast belastades en del av Nettokostnaderna har ökat med 4,0 %. Det är två faktorer som stör jämförelsen mellan åren. Dels har kostnaderna för hemsjukvården tillkommit (5,0 mnkr), dels var förra årets nettokostnader påverkade av att en tidigare avsättning för pensionskostnader på 6,0 mnkr upplöstes och fördes till det egna kapitalet. Kompenserat för detta har nettokostnaderna ökat med 1,6 % mellan åren. Den finansiella nettokostnaden har minskat mellan åren på grund av det mycket gynnsamma ränteläget. Skatteintäkter och utjämning Intäkterna för kommunalskatt för 2013 uppgick till 399 mnkr. Det är en ökning med 3,3 % från året innan. I beloppet ingick slutavräkning med 0,2 mnkr som avsåg Nettointäkten från skatteutjämningen uppgick till 87,4 mnkr, vilket är en ökning på 4,1 %. Bidraget från inkomstutjämningen ökade med 4,7 mnkr, medan avgiften till kostnadsutjämningen ökade med 1,6 mnkr. Bidraget för regleringsposten i utjämningen minskade något medan bidraget för LSS utjämningen ökade. Sammantaget ökade dessa två poster med 0,4 mnkr. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften uppgår till 20,8 mnkr en ökning med 2,1 % sedan förra året. Finansiellt resultat Den finansiella nettokostnaden på 3,1 mnkr innebär en minskning med 19,4 %. Som en följd av att internbank för kommunkoncernen genomförts under året så har det blivit stora förändringar av kommunens finansiella intäkter och kostnader. Därmed har kostnaderna för räntebetalningar ökat samtidigt som kommunen får ökade ränteintäkter från bolagen. De finansiella intäkterna har ökat med 2,2 mnkr vilket i princip motsvarar effekten av bolagens ökade ränteinbetalningar. De finansiella kostnaderna har ökat mindre med 1,5 mnkr vilket förklarar att finansiell nettokostnad minskat med 0,7 mnkr. Kommunens snittränta på inlåning inklusive leasingräntan för Älvudden uppgår till 2,40 % vilket är en sänkning från 2,85 % förra året. Balanskrav och resultatutjämningsreserv Gagnefs kommun har inga gamla underskott som behöver återställas i enlighet med balanskravet. Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är det möjligt att reservera eventuellt överskott utöver 2 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till en resultatutjämningsreserv. För 2013 innebär detta att kommunen måste ha ett resultat på tkr innan det blir aktuellt med en avsättning till resultatutjämningsreserven. Årsredovisningen ska innehålla en balanskravsutredning där årets resultat justeras för en del realisationsvinster och förluster. För Gagnefs kommun innebär detta ett justerat resultat på tkr. Kommunen kan kompensera för de kostnader som uppstod i resultaträkningen som effekt av ändringen av RIPSräntan (163 tkr) under hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär att kommunen kan avsätta tkr till resultatutjämningsreserven. Medlen ingår som en öronmärkt post inom det egna kapitalet. Hur dessa medel får disponeras framgår av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Borgensåtaganden I och med att kommunens har infört internbank har de flesta av kommunens borgensåtagande gentemot de Gagnefs kommun 14 Årsredovisning 2013

15 egna bolagen upphört. Kvar finns ett borgensåtagande för Dala Vatten och Avfall AB där kommunen, tillsammans med övriga tre delägarkommuner solidariskt gått i borgen för 30 mnkr, varav kommunens andel uppgår till 6,5 mnkr. Kommunen har dessutom ett borgensåtagande gentemot Dalatrafik på totalt 6,1 mnkr. Utöver detta har kommunen ett borgensåtagande för egna hem på 0,3 mnkr Genom medlemskapet i Kommuninvest har kommunen tillsammans med övriga 278 medlems kommuner och landsting gått i solidarisk borgen för Kommuninvests totala förpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på kommunens upplåning i Kommuninvest. Kommunens andel av Kommuninvests åtagande uppgår till 521 mnkr. Pensionskostnader och åtagande Kommunens kostnader för pensioner uppgick under 2013 till 25,8 mnkr. Det är en ökning med 5,9 mnkr. Under 2012 återfördes en tidigare avsättning för pensionsändamål med 6,0 mnkr vilket innebär att jämförelsen haltar. I praktiken har pensionskostnaderna minskat något mellan åren. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kostnad pensioner intjänade före ,4 9,5 13,1 15,1 16, Kostnaden för pensioner intjänade före 1998 fortsätter att öka och uppgår till 16,3 mnkr. Kostnadsökningen har varit kraftig de senare åren och ligger över de pensionsprognoser kommunen fått från pensionsadministratören. Differensen lär bero på att en hel del anställda väljer att ta ut denna del av pensionen i förtid, vilket innebär att pensionskostnaderna blir lägre i framtiden. Det är klart att ökningen av kostnaderna på 6,8 mnkr sedan 2010 innebär att kommunen får begränsa sin övriga verksamhet motsvarande. att sedan börja öka och nå samma nivåer som 2013 i början av 2020 talet. Kommunens åtagande för pensioner intjänade före 1998 som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen uppgår till 273,9 mnkr. Det är en ökning med 8,7 mnkr. Under året har RIPS räntan sänkts vilket innebär en ökning av åtagandet med 19,5 mnkr. När skulden inte ökat mer än 8,7 mnkr innebär det att kommunen genom sina utbetalningar betalat av 10,9 mnkr på pensionsskulden. Ytterligare sänkningar av RIPS räntan verkar mycket osannolikt. Det innebär att kommunens pensionsskuld har kulminerat och att vi kan förvänta oss att skulden nu kommer i en fas där den succesivt amorteras och sjunker årligen. Pensionsförpliktelser (mnkr) Avsättningar (inkl löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser 0,9 1,0 Ansvarsförbindelser dvs pensionsförpliktelser (intjänad före 1998) som inte upptagits bland avsättningar 273,9 265,3 Individuell del avtalspension 2013 bokfört som kortfristig skuld 13,8 13,3 Skuldvärdet garantipensions lösningar samt pensionslösningar för tidigare kommunalråd. 2,0 2,3 Pensionsåtaganden brutto 290,7 282,0 Eget kapital öronmärkt för framtida pensionsbetalningar 6,0 6,0 Pensionsåtaganden netto 284,7 276,0 Investeringar Kommunen har under året investerat för 29,2 mnkr, jämfört med den beslutade budgeten på 36,3 mnkr. En del av de budgeterade projekten har inte hunnit genomföras under året, vilket innebär att 6,6 mnkr kvarstår att göras. Denna budget föreslås rullas, det vill säga överföras till Justerat för detta hade budgeten varit 29,7 mnkr vilket innebär att kommunen dragit över sin investeringsbudget med 0,5 mnkr för helåret. Kostnaden för dessa pensioner prognosticeras minska under kommande år till 11,5 mnkr under för Gagnefs kommun 15 Årsredovisning 2013

16 Ekonomiska nyckeltal Ekonomiska nyckeltal Antal invånare 31/12 respektive år Skatte och utjämningsintäkter, kronor per invånare Skattesats % 22,72 22,49 22,49 22,49 22,49 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 487,0 468,4 475,1 468,0 454,1 andel av skatte och utjämningsintäkterna % 96,0 95,5 99,1 99,1 99,2 förändring mellan åren % 4,0 1,4 1,5 3,1 0,3 Årets resultat (mnkr) 17,0 18,3 0,1 1,5 1,1 andel av skatteintäkterna % 3,4 3,7 0,0 0,3 0,2 Långfristiga skulder kommun mnkr 436,6 290,9 255,6 211,8 197,4 Långfristiga skulder kommunkoncern mnkr 443,8 448,8 414,6 369,3 356,4 Långfristiga skulder kommunkoncern kr/invånare Soliditet kommun % 24,5 28,9 28,4 30,2 30,6 Soliditet kommun inkl pensionsåtagande % 14,3 20,3 25,5 21,9 25,7 Soliditet kommunkoncern % 24,8 22,9 21,5 22,0 22,3 Finansiell status Det är glädjande att kommunen för andra året i rad lämnar ett stort ekonomiskt överskott. Båda åren har dock resultatet lyfts av återbetalda försäkringspremier för AFA försäkringen. Kommunen har även utan dessa inkomster genererat överskott som ligger nära 2 % av skatte och utjämningsintäkterna. När det gäller kommunens verksamhet har dessa, förutom de dispositioner som gjordes i bokslutet, i stort hållit sina ramar och budgetar. Det innebär att organisationen är anpassad för kommunens totala ekonomiska ram. Undantaget är äldreomsorgen där ett arbete behövs för att anpassa kostnaderna till den ekonomiska ramen. Kommunens skulder (långfristiga fordringar) har ökat under året som resultat av att Gagnefsbostäder AB:s lån lyfts in i kommunens internbank. I och med denna konstruktion blir det riktigare att titta på koncernens skulder. Dessa har minskat marginellt under året vilket är ett avbrott mot den stadiga ökande trenden. Kommunens soliditet har minskat under året. Det är resultatet av en ökad balansomslutning på grund av internbanken. Förbättringen av den negativa soliditeten när pensionsåtagandet räknas med har till stor del samma orsak. Årets positiva resultat blir tydligt när man tittar på koncernens soliditet som ökat nästan 2 procentenheter. Framtid Kommunen bör ha goda möjligheter att i framtiden klara sitt nysatta finansiella mål om ett överskott på 2 % av skatte och utjämningsintäkterna. Verksamheten följer i stort ram. Det är tveksamt om det kommer flera utbetalningar från AFA. Gagnef är dock vinnare i den stora omläggningen av utjämningssystemet som börjar 2014 och som innebär att kommunen kommer få ett tillskott på 12 mnkr det året som ökar till 15 mnkr år Kommunen har beslutat om att tillskapa ett nytt demensboende genom om eller nybyggnation av Gagnefsgården. Den beslutade investeringsramen uppgår till 92 mnkr. Utöver detta finns beslut om nybyggnation av nya dagisavdelningar i Djurås för 8 mnkr. Gagnefsbostäder arbetar med att genomföra nybyggnation av totalt 6 nya hyreshus i tre delprojekt. Investeringsramen uppgår till 66 mnkr. Gagnefs Teknik AB har aviserat stora behov av investeringar i vatten och avloppsnätet under den närmaste 10 årsperioden. Behovet har uppskattats till omkring 10 mnkr årligen. Större delen av dessa investeringar kommer att få göras med lånade medel vilket innebär att kommunkoncernens låneskuld kommer öka och soliditeten kommer att minska. Man kan även förvänta sig att räntorna kommer att öka under de kommande åren. Kombinerat med ökad inlåning innebär det risk för kraftigt ökande räntekostnader För att klara av investeringsbehoven är det viktigt att kommunen fortsätter lämna överskott som kan användas till att delfinansiera investeringarna. Det samma gäller för kommunens dotterbolag. Gagnefs kommun 16 Årsredovisning 2013

17 Ekonomisk Översikt Resultaträkning Kommunen Kommunkoncernen Resultaträkning(tkr) Not Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter 1, Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningssystem Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Balanskravsutredning Balanskravsutredning (tkr) 2013 Årets resultat Samtliga realisationsvinster 698 Vissa realisationsvinster enligt undandtagsmöjlighet 0 vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 0 medel till pensionsreserv 0 synnerliga skäl (ändring av RIPS ränta) 163 Årets balanskravsresultat Gagnefs kommun 17 Årsredovisning 2013

18 Balansräkning Kommunen Kommunkoncernen Balansräkning(tkr) Not Utfall Utfall Utfall Utfall TILLGÅNGER Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, därav årets resultat därav uppskrivningsfond del av eget kapital som ingår i resultatutjämningsreserv del av eget kapital öronmärkt för framtida pensionsutbetalningar Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatt Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVS. O. SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 1 Panter och därmed jämförliga säkerheter inga inga Inga Inga 2 Ansvarsförbindelser a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna, b) Övriga ansvarsförbindelser Gagnefs kommun 18 Årsredovisning 2013

19 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys(tkr) Not Utfall Utfall DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar 18, Reavinst ( ) / förlust (+) vid försäljning Övriga poster 36 Ökning ( )/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning ( )/Minskning (+) av förråd Ökning (+)/Minskning ( ) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Försålda materiella anläggningstillgångar (intäkter) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERING Ökning (+)/minskning ( ) av långfristiga skulder Ökning ( )/minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Gagnefs kommun 19 Årsredovisning 2013

20 Noter Kommunen Koncernen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Driftsbidrag Försäljn av verksamh. o entreprenader Försäljning av anläggningar Not 2 Verksamhetens kostnader Driftskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivning immat anläggningstillgångar Avskrivningar byggnader o tekniska anläggningar Avskrivningar mask o inventarier Avskrivningar leasingavtal Nedskrivning anläggningstillgångar Avskrivning sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde. Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Prognos slutavräkningar Not 5 Generella statsbidrag och utjämningssystem Inkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag / avgift Bidrag / avgift LSS utjämning Kommunal fastighetsavgift Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter dotterbolag Ränteintäkter Aktieutdelningar Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader banklån Räntekostnad leasingkontrakt Nedskrivning finansiella tillgångar Övriga räntekostnader Gagnefs kommun 20 Årsredovisning 2013

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer