Kommunkontoret Hultsfred , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson, MoB Stig Andersson, SOC Monica Bergh, BUN Konny Bogren, MoB Gunvor Nilsson, BUN Anders Nilsson, epilepsiföreningen Eva Steirud, RBU Marie Elf Elgstrand, RBU Margareta Ottosson, FBU Mariette Fransson, VHRF Anne-Marie Granath, EL Elsy Larsson, DHR Ann Persson, DHR Övriga deltagande Magnus Blomberg, sekreterare Walde Pettersson Torbjörn Karlsson Jonas Svensson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Magnus Blomberg Ordförande Justerande Gunilla Aronsson Monica Bergh Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tillgänglighetsrådet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift Walde Pettersson Magnus Blomberg

2 Sammanträdesprotokoll 2(17) Gunilla Nilsson Ann Persson KTR 16/2011 Ramp m.m. vid byggnad med toaletter (gamla drängstugan) på Kalvkätte Walde Petterssons förslag om att bygga en ramp till drängstugans toaletter godkänns och Gunilla och Ann får i uppdrag att tillsammans med Walde komma fram till den bästa utformningen. Tillgänglighetsrådet överlämnar anhållan om bidrag till byggande av altan och scengolv vidare till kommunstyrelsen för behandling i det pågående budgetarbetet. Kalvkätte Trädgård- och Friluftsförening ansöker i skrivelse daterad hos Kommunala Handikapprådet om ett bidrag på ca kronor för att kunna bygga en ramp vid gamla drängstugan på Kalvkätte. Byggnaden innehåller både en vanlig och en handikapptoalett men det går inte att komma in på handikapptoaletten för en rullstolsburen person. Sedermera har förslaget kompletterats med ett förslag att i samband med rampen vid stugan bygga en mindre altan och scen. Vi dagens möte redovisar Walde Pettersson, ÖSK, hur ärendet kan hanteras med hänsyn till villkoren som gäller för de anslagna medlen för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder (EAH-medel) i år budgeterade till kr. Kostnaderna för att bygga rampen kan tas ur EAH-kontot (uppskattad kostnad ca kr) men inte kostnaderna för altan och scen. Ev. behov av att hårdgöra en enkel tillfart till rampen kan också belasta kontot.

3 Sammanträdesprotokoll 3(17) Torbjörn Karlsson, ÖSK KTR 17/ /184 Utbyte av gatubeläggning på delar av gågatan (Bryggerigatan) i Hultsfred Rådet noterar med tillfredsställelse att redovisade delar av gågatan åtgärdas omgående. Rådet godkänner förslaget från samrådet som redovisas nedan innebärande att ÖSK arbetar fram ett nytt förslag för att åtgärda resterande delar av gågatan. Tillgänglighetsrådet har år 2006 lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om önskemål om att gatubeläggningen på Bryggerigatan i Hultsfred ska göras mera anpassad för personer som färdas med rullstol, använder rollator etc. Stadsarkitekt Jonas T Sandelius har arbetat fram ett förslag till hur framkomligheten på delar av gågatan kan förbättras genom att två ytor med gatsten byts ut till slät betongsten. Tekniska kontoret har lämnat förslag till kommunstyrelsen om att byte av aktuell ytbeläggning ska ske till en beräknad kostnad på 60 tkr. Vid senaste mötet med tillgänglighetsrådet , 8, fick sekreteraren i uppdrag att bjuda in Helena Grybäck-Svensson till nästa möte. Torbjörn Karlsson, ÖSK, deltar i stället för Helena vid dagens möte. Han informerar om att det genomförts ett samråd mellan ÖSK och Tillgänglighetsrådet på ort och ställe. ÖSK har beställt arbetet enligt stadsarkitektens förslag och utförande sker under slutet av maj. Vid samrådet överenskoms att ÖSK ska göra en fortsatt utredning om hur ytterligare utbyte av delar av gatstensbeläggningen till slätare ytbeläggning kan göras i en andra etapp. Förslaget ska efter ytterligare samråd med Tillgänglighetsrådet överlämnas för behandling i nästa års budgetarbete.

4 Sammanträdesprotokoll 4(17) Kommunstyrelsen KTR 18/2011 Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet Följande förslag till reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för antagande: Syfte 1 Rådet är avsett att vara ett organ för samråd, ömsesidig information och kontakt mellan handikapporganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan. Syftet är att lyfta fram behoven av tillgänglighet till politiker och tjänstemän på kommunen. Tillgänglighetsrådet hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. 2 Kommunen skall informera rådet om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation samt inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. 3 Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan med överläggningsrätt samt remissinstans i frågor som berör de funktionshindrade. Handikapporganisationerna bereds möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar i frågor som har aktualitet för de funktionshindrade. Representanter för handikapporganisationerna skall i sina organisationer informera vidare om frågor som behandlats i tillgänglighetsrådet. Inga enskilda ärenden skall upptas i tillgänglighetsrådet. Rådet ska utse en ritningsgranskninggrupp. 4 Med hänsyn till rådets sammansättning kan inte förväntas att rådet alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer och de beslut som fattas skall därför i sin helhet i form av protokoll föras vidare till den nämnd eller styrelse som har att ansvara för respektive nämnd. Kopior av rådets protokoll skall regelmässigt överlämnas till kommunstyrelsen och nämnderna för kännedom. Tillgänglighetsrådets sammansättning 5 För kommunstyrelsen deltar en ledamot som tillika är ordförande samt en ersättare. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden

5 Sammanträdesprotokoll 5(17) och miljö- och byggnadsnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare i rådet. Representanter från andra nämnder, styrelser och handikappkonsulent kan adjungeras när frågor som berör dem blir aktuella. Varje handikappförening med säte i kommunen och med riksanknytning utser vardera högst en representant. Dispens kan medges av tillgänglighetsrådet till handikapporganisation i kommunen som ej har riksanknytning intill dess att lokal förening med riksanknytning begär inträde. Utöver de beslutande i rådet deltar sekreterare som utses av kommunstyrelsen. Mötesrutiner 6 Rådet sammanträder fyra gånger om året (varav ett möte är offentligt) samt därutöver om synnerliga skäl föreligger. Pressen bjuds in i samband med ett vår- och ett höstsammanträde. Det är önskvärt att både ledamöter och ersättare deltar i alla rådets sammanträden. Ersättningar till ledamöter 7 Ersättning för resor och traktamente samt sammanträdesarvode utgår till rådets politiskt utsedda ledamöter efter de regler som gäller för förtroendevalda i kommunens nämnder. Föreningarnas representanter är berättigade till ersättning för resor till och från rådets möten enligt kommunala regler. De av föreningarnas representanter som måste ta ledigt från sina arbeten för att delta i rådets sammanträden är berättigade till sammanträdesarvode enligt de kommunala reglerna för förtroendevalda. Värdförening 8 Värdförening, som är ansvarig för mötesagendan under året, utses för ett år i taget från någon av de deltagande föreningarna. Ersättningen från kommunen till föreningen är för närvarande kronor per år. Värdföreningen ansvarar vid ett förmöte tillsammans med ordföranden för att fastställa vilka ärenden som ska behandlas vid rådets nästkommande sammanträde. Värdföreningens ledamot är tilllika vice ordförande i tillgänglighetsrådet. Ekonomi 9 I kommunens budget ska varje år finnas en summa pengar som är anslagna för tillgänglighetsarbete. Tillgänglighetsrådet ska lägga fram förslag till kommunstyrelsen hur anslagna pengar ska användas.

6 Sammanträdesprotokoll 6(17) Handlingsplan 10 Tillgänglighetsrådet ska i samband med ny mandatperiod arbeta fram en handlingsplan för de kommande fyra åren. Planen ska utvärderas och vid behov korrigeras efter halva tiden. Elsy Larsson och sekreteraren har enligt uppdrag vid senaste mötet , 1, arbetat fram ett förslag till reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet. Efter diskussion justeras förslaget vad gäller sammanträdesarvode till föreningsledamöter som måste ta ledigt från sitt arbete för att delta i rådets möten och därmed förlorar arbetsförtjänst.

7 Sammanträdesprotokoll 7(17) Magnus Blomberg KTR 19/2011 Förslag om inköp av räddningsmadrasser till kommunala byggnader med hiss Sekreteraren får i uppdrag att ordna med en demonstration av Järvens räddningsmadrass i samband med ett fullmäktigemöte samt att undersöka om hur många kommunala lokaler som är utrustade med hissar och hur många madrasser som behöver anskaffas totalt. Tillgänglighetsrådet har vid senaste mötet diskuterat frågan om behov av att anskaffa räddningsmadrasser till de av kommunens byggnader som är försedda med hissar. Hissar ska inte användas om brand utbryter i byggnader. Elsy Larsson fick då i uppdrag att till nästa möte undersöka vilka leverantörer som kan komma ifråga vid inköp av räddningsmadrasser och vilka priser som är mest fördelaktiga. En inventering via Internet visar att det finns två möjliga fabrikat, Järven svensktillverkad) och Pelastuspatja (finsktillverkad). Pelastuspatja är ingen renodlad räddningsmadrass utan en hygienmadrass med handtag. Järvens madrass är utformad för ändamålet och är den som bör komma ifråga.

8 Sammanträdesprotokoll 8(17) Elsy Larsson Magnus Blomberg KTR 20/2011 Migrering och ansvar för Tillgänglighetsguiden Rapporten från Elsy och Magnus läggs med kännedom till protokollet. Tillgänglighetsguiden behöver migreras till ny effektivare datamiljö för att kunna uppdateras på ett enkelt och smidigt sätt. Kostnaderna för en migrering har av IT-kontoret beräknats till kronor plus kronor i utbildningskostnader. Samtidigt har frågan om vilken instans i kommunen som ska ha ansvar för Tillgänglighetsguiden diskuterats. Hittills har Tillgänglighetsguiden hört hemma under socialförvaltningen. Det kanske är mera logiskt att guiden ska finnas hos t.ex. kommunstyrelsen. Elsy Larsson och Magnus Blomberg fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till lösning av migrering och förslag till vilken instans i kommunen som ska ha ett fortsatt ansvar för guiden. Frågan har diskuterats vid ett möte mellan berörda representanter för Tillgänglighet.nu, IT-kontoret, utvecklingskontoret och kommunstyrelsen. Resultatet av mötet blev att Magnus Blomberg fick i uppdrag att formulera ett förslag till förstudie för att utreda hur migreringen ska genomföras, hur uppdateringen ska ske framöver och om innehållet i den uppdaterade Tillgänglighetsguiden ska vara detsamma som idag.

9 Sammanträdesprotokoll 9(17) Gunilla Aronsson Elsy Larsson Ethel Svensson KTR 21/2011 Ledamöter i tillgänglighetsrådets ritningsgranskningsgrupp Följande representanter utses att ingå i ritningsgranskningsgruppen Gunilla Aronsson Elsy Larsson Ethel Svensson. Tillgänglighetsrådet har utsett följande deltagare i en ritningsgranskningsgrupp: Jonny Bengtsson Elsy Larsson Ethel Svensson. I och med att Gunilla Aronsson blev ny ordförande i rådet föreslås att hon ersätter Jonny i ritningsgranskningsgruppen.

10 Sammanträdesprotokoll 10(17) Britt Olsson, Yvonne Knutsson Lena Carlsson, Karin Schultz Magnus Blomberg Jonas Svensson KTR 22/2011 Demonstration av hjärtstartare Rådet tackar Jonas Svensson för informationen. Tillgänglighetsrådet rekommenderar kommunfullmäktige, styrelse och nämnder att genomföra en informationsinsats/demonstration enligt nedan. Servicesamordnare Jonas Svensson informerar om hur man använder sig av en så kallad hjärtstartare vid nödsituationer. Hjärtstartaren dirigerar och instruerar den som hjälper en nödställd så att inga misstag kan ske. Startaren dirigerar även hjärtlungräddningsinsatserna.

11 Sammanträdesprotokoll 11(17) Elsy Larsson Göran Pettersson KTR 23/2011 Rutiner för ritningsgranskningsgruppens medverkan i bygglovsprocessen samt utbildning i ritningsgranskning Granskningsgruppen får i uppdrag att komma överens med miljö- och byggnadskontoret hur rutinerna för tillgänglighetsgranskningen ska formas. Elsy Larsson föreslog vid rådets senaste möte att ritningsgranskningsgruppen skulle få utbildning i hur man ska bli bra på att granska ritningar och byggnationer för i första hand offentliga byggnader och platser. Vid dagens möte deltar byggnadsinspektör Göran Pettersson. Göran föreslår att granskningsgruppen i fortsättningen ska kallas till de samråd med byggherrarna m. fl. som följer efter det att bygglov beviljats. Ritningar kan överlämnas i förväg. Utformningen av den nya butiken i Vena kan tjäna som utbildningsprocess under Görans ledning.

12 Sammanträdesprotokoll 12(17) Magnus Blomberg KTR 24/2011 Regler för handikappanpassade uteserveringar i lokala ordningsstadgan Sekreteraren får i uppdrag att skriva en kommentar om frågan om uteserveringar till Humana. Rapporten noteras för övrigt med kännedom till protokollet. Assistansföretaget Humana har gjort en tillgänglighetsundersökning bland landets kommuner Humanas Tillgänglighetsbarometer Av landets 290 har 207 kommuner besvarat enkäten som omfattade 13 frågor. Hultsfreds kommun kom på 56 plats. Följande frågor gjorde att vi inte kom högre upp i rangordningen: Innehåller kommunens översiktsplan mätbara mål och/eller angivna förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar? Svar nej! Har er kommun en tjänsteman eller en förtroendevald som i sin arbetsinstruktion har ett särskilt rapporteringsansvar i tillgänglighetsoch användbarhetsfrågor gentemot kommunstyrelsen? Svar nej! Innehåller kommunens lokala ordningsföreskrifter (eller liknande regelverk) kring uteserveringar krav på att dessa ska vara tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol? Svar nej! Frågan om restaurangers och uteserveringars tillgänglighet hanteras av byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen. Därför syns frågan ovan om tillgänglighetsregler för uteserveringar i lokala ordningsföreskrifter lite udda.

13 Sammanträdesprotokoll 13(17) Gunilla Aronsson Stig Andersson Magnus Blomberg KTR 25/2011 Ändrade bestämmelse för att få tillgång till elrullstol Ordföranden och Stig Andersson får i uppdrag att informera socialnämnden om tillgänglighetsrådets diskussion. Sekreteraren och ordföranden får i uppdrag att utforma en skrivelse till socialnämnden för att påtala informationsbehovet. Från och med har kommunerna i länet tagit över ansvaret för hjälpmedel från landstinget. Elsy Larsson rapporterar att informationen om övergången varit mycket bristfällig. Det hade varit på sin plats med en tidig information från socialnämnden de ändrade förhållandena och vilka olika avgifter som skulle införas samt en bättre förklaring till de olika taxorna för hjälpmedelshyra.

14 Sammanträdesprotokoll 14(17) De utsedda KTR 26/2011 Tillgänglighetsprogram för , remissbearbetning En arbetsgrupp utses för att se över remissvaren och avväga i vilken omfattning synpunkterna ska påverka tillgänglighetsprogrammets utformning och innehåll. Arbetsgruppen består av Gunilla Aronsson, sammankallande, Elsy Larsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh, Karin Erlandsson, Anne- Marie Granath och Magnus Blomberg sekreterare. Elsy Larsson rapporterar att svar inkommit på det förslag till tillgänglighetsprogram som varit utsänt till berörda remissinstanser för synpunkter.

15 Sammanträdesprotokoll 15(17) KTR 27/2011 Information från funktionshinderrådet i Kalmar län Protokollet noteras med kännedom till protokollet. Protokollet från Funktionshinderrådets senast möte delges mötesdeltagarna.

16 Sammanträdesprotokoll 16(17) Anne-Marie Granath Magnus Blomberg KTR 28/2011 Öppet hus och föreläsning i höst Anne-Maries förslag godkänns och hon får i uppdrag att boka in föreläsningen i slutet av september. Sekreteraren bokar sal Balder i Valhall. Anne-Marie Granat, har som representant för en av de föreningar som är programansvariga i år, undersökt möjligheterna att engagera en bra föreläsare inom elallergiområdet för en föreläsning under hösten. Kalle Hellberg, Maxicom AB, Borås, är en välkänd och erkänt duktig person inom ämnesområdet Elektromagnetisk strålning och hälsorisker. För en föreläsning på 2,5-3 timmar debiterar han kronor + moms. Tillkommer ersättning för resa med 25 kr per mil drygt kr.

17 Sammanträdesprotokoll 17(17) KTR 29/2011 Rapporter Rapporterna godkänns. Tillverkaransvar för läkemedel Anne-Marie Granath rapporterar att långt ifrån alla tillverkare, vars läkemedel säljs genom apoteken, har fullgott försäkringsskydd vad gäller deras ansvar för oförutsedda biverkningar etc. Ersättning av kända läkemedel, med nya billigare, gör att det är svårt att som patient hålla reda på tillverkningsföretagen och deras ansvar. Hälsans stig Ulla-Britt Hofvergård rapporterar att arbetet med projektet pågår även om inte kommunen bidrog enligt ansökan. Grönt kort Anne-Marie Granat rapporterar att inget nytt hänt utan ärendet ligger kvar hos Regionförbundets Primärkommunala nämnd. Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län Enligt protokollsutdrag från Regionförbundet i Kalmar län, Primärkommunala nämnden, pågår ett arbete med att etablera en samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjning fr o m i vilken samtliga kommuner i länet deltar. Bilaga protokoll från PKN Nästa sammanträde Tillgänglighetsrådets nästa möte äger rum , kl

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer