/A 98/37/EC - 73/23/EC - 89/336/EC /88/EC /14/EC STANDARD: EN 12601: EN :2001 EN55012: EN : A2:2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9037584/A 98/37/EC - 73/23/EC - 89/336/EC - 2002/88/EC - 2000/14/EC STANDARD: EN 12601:2001 - EN61000-6-1:2001 EN55012:2002 - EN55014-1:2000 + A2:2002"

Transkript

1 Dichiarazione di conformità CE - Declaration of compliance EEC - Déclaration de conformité CE - Konformitätserklärung EWG Declaración de conformidad CE - Declaração de conformidade CE - Verklaring van overeenstemming EEG - CE-Overensstemmelseserklæring Försäkran om CE-överensstämmelse - CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus - CE - O wiadczenie o zgodno ci KE - Izjava o sukladnosti direktivama EZ - Izjava o skladnosti ES - EK Megfelelési nyilatkozat - ES Prohlášení o shod Prehlásenie ES o zhode - O - EF-overensstemmelseserklæring - AT uygunluk beyan Declara ie de conformitate CE - O Izjava o sukladnosti propisima EZ - - Vastavusdeklaratsioon EK - NOI DICHIARIAMO CHE LA COSTRUZIONE DEL SEGUENTE PRODOTTO - WE DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCT - LA SOCIETÉ DECLARE QUE LA CONSTRUCTION DU PRODUIT SUIVANT - WIR ERKLÄREN HIERMIT, DASS DIE KONSTRUKTION DES NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN PRODUKTES NOSOTROS DECLARAMOS QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO - NÓS DECLARAMOS QUE A CONSTRUÇÃO DO PRODUCTO SEGUINTE WIJ VERKLAREN DAT DE CONSTRUCTIE VAN ONDERSTAAND PRODUCT - VI ERKLÆRER, AT KONSTRUKTIONEN AF NEDENSTÅENDE PRODUKT VI FÖRSÄKRAR ATT KONSTRUKTIONEN HOS FÖLJANDE PRODUKT - VAKUUTAMME, ETTÄ SEURAAVA TUOTE ON VALMISTETTU - O WIADCZAMY, E BUDOWA NAST PUJ CEGO WYROBU MI POTVR UJEMO DA JE OVAJ PROIZVOD KONSTRUIRAN - IZJAVLAJMO DA JE PROIZVODNJA A PROIZVODA KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉKSZERKEZETE - PROHLAŠUJEME, E VÝROBA TOHOTOVÝROBKU - PREHLASUJEME, EVÝROBA TOHOTOVÝROBKU, - VI ERKLÆRER AT KONSTRUKSJONEN AV DET FØLGENDE PRODUKTET - A A IDA BEL RT LEN ÜRÜN MAL N N SE DECLAR C DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV PRODUSUL -, A JE OVAJ PROIZVOD KONSTRUISAN - PAREIŠKIAME, KAD ŠIS PRODUKTAS - KINNITAME, ET JÄRGMINE TOODE M S PAZI OJAM, KA SEKOJOŠAIS PRODUKTS È CONFORME ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI - WAS BUILT IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DISPOSITIONS EST CONFORME AUX DISPOSITIONS SUIVANTES - MIT DEN FOLGENDEN VORSCHRIFTEN ÜBEREINSTIMMT ESTÁ CONFORME CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES - ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VOLGENDE BEPALINGEN - OPFYLDER FØLGENDE FORSKRIFTER ÄR I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE FÖRESKRIFTER - ALLAOLEVIEN SÄÄDÖSTEN MUKAISESTI - JEST ZGODNA Z NI EJ WYMIENIONYMI NORMAMI - SKLADU SA SLIJEDE IM DIREKTIVAMA - ODREDBAMI MEGFELEL AZ ALÁBBI RENDELETEKNEK - JE V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI SM RNICEMI - JE V SÚLADE S NASLEDOVNÝMI SMERNICAMI ER I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE BESTEMMELSER ZLEYEN KURALLARA UYGUNLU UNU BEYAN EDER Z -A FOST EXECUTAT CONFORM DISPOZI IILOR - U SKLADU SA SL IM PROPISIMA - PAGAMINTAS, REMIANTIS SEKAN IOMIS DIREKTYVOMIS ON VALMISTATUD KOOSKÕLAS JÄRGMISTE DIREKTIIVIDEGA - TIKA IZGATAVOTS ATBILSTOŠI SEKOJOŠAJ M DIREKT V M 98/37/EC - 73/23/EC - 89/336/EC /88/EC /14/EC STANDARD: EN 12601: EN :2001 EN55012: EN : A2:2002 Ian Authbert 30/05/2009 Direttore qualità e competenza - Quality Assurance Controller - Réglage de précision - Leiter der Qualitätssicherung - Responsable de la garantia de calidad Controlador de garantia da qualidade - Directeur kwaliteit - Direktør for kvalitetsstyring og kompetence - Ansvarande för kvalitet och kompetens Laadunvalvonnan johtaja - - Dyrektor Jako ci - Direktor odjela zakontrolu kakvo e - Direktor zakvaliteto Min ségért felel s Igazgató - Vedoucí kvality a zp sobilosti - Riadite kvality a spôsobilosti - Kvalitets- og kompetansedirektør Kalite Müdürü - Director calitate - - Direktor odeljenja za kontrolu kvaliteta K tikrinimo kontrolierius - Kvaliteedigarantii direktor - K garantijos direktorius NUTOOL UNITED KINGDOM Rockingham Way, Redhouse Interchange, Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, DN6 7FB ENGLAND /A

2 FI Arvoisa Asiakkaamme Teidän uusi ja hyvin tehokas bensiinimoottorikäyttöinen vaihtosähkögeneraattorinne (jäljempänä generaattori) on helppo - ja monikäyttöinen sekä kätevä tuote. Toivotamme Teille tuotteemme mukavaa käyttöä! Tämä generaattori on valmistettu sovellettavien EU-direktiiivien ja standardien mukaisesti liittyen tämäntyyppisten laitteiden käyttöturvallisuuteen. Loukkaantumisvaaran estämiseksi, ennen tämän laitteen käyttöä on suoritettava tarvittavia turvallisuustoimenpiteitä. Sen vuoksi käyttäjän on luettava huolellisesti tämä käyttöohje ja säilyttää se, joten se on helposti käytettävissä joka tilanteessa. Valmistaja ei ota vastuuta tämän käyttöohjeen määräyksien laiminlyönnistä johtuvista tapaturmista tai vahingoista. Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön! Laite ei sovellu käytettäväksi teollisuus- tai ammattitarkoituksissa! Sisältö 1. Generaattorin rakenne 2. Sovellutukset 3. Käyttöohjeessa ja laitteessa käytetyt merkit ja tunnukse 4. Käyttöturvallisuuteen liittyvät ohjeet 5. Käyttöönottoon valmistaminen 6. Generaattorin käynnistys 7. Käyttö 8. Generaattorin sammutus 9. Säilytys 10. Huolto ja puhdistus 11. Tekniset tiedot, korjaus ja kierrätys 12. Huoltoaikataulu 13. Häiriöt ja niiden korjausmenetelmät 14. Kytkentäkaavio 15. Takuuehdot 16. EU-yhdenmukaisuustodistus Warunki Gwarancji Niniejszy wyrób zosta³ skonstruowany, wyprodukowany i sprawdzony zgodnie z najnowszymi metodami. Pocz¹wszy od dnia wydania towaru sprzedawca, którego nazwa i adres umieszczone sa na dowodzie zakupu, udziela 24-miesiecznej gwarancji na wady powstale z przyczyn tkwiacych w sprzedanym wyrobie oraz jego niezawodne dzialanie na nastepujacych warunkach: W okresie obowiazywania gwarancji wszelkie usterki wynikajace z wad materialowych lub produkcyjnych zostana usuniete bezplatnie. W razie reklamacji w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrócenie siê do punktu sprzeda y i dostarczenie kompletnego wyrobu wraz z akcesoriami. Reklamacje nalezy zglaszac niezwlocznie po wykryciu usterki. Roszczenia gwarancyjne wygasaja w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie lub konstrukcje wyrobu przez nabywce lub osoby trzecie. Szkody powstale w wyniku uzytkowania wyrobu niezgodnego z jego przeznaczeniem, nieprawidlowej obslugi, ustawienia, montazu, instalacji lub przylaczenia, niewlasciwej konserwacji lub przechowywania oraz spowodowane przez sile wyzsza lub inne wplywy zewnetrzne, np. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub inne spowodowane dzialaniem badz zaniedbaniem uzytkownika nie podlegaja swiadczeniom gwarancyjnym. Gwarancj¹ nie s¹ objête przewody po³¹czeniowe, sieciowe, s³uchawkowe, wtyki, gniazda, anteny teleskopowe, czesci posiadajace okreslona zywotnosc (baterie, akumulatory, bezpieczniki, zarowki, paski itp.) oraz uszkodzenia powstale wskutek naturalnego, czesciowego lub calkowitego zuzycia zgodnie z wlasciwosciami lub przeznaczeniem wyrobu. W przypadku reklamacji gwarant zastrzega sobie prawo naprawy badz wymiany uszkodzonych czesci lub wymiany wyrobu. Wymienione czesci przechodza na wlasnosc gwaranta. Nie istnieje prawo do dalszych roszczen z tytulu niniejszej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne beda uwzgledniane po przedlozeniu przez nabywce dowodu zakupu wyrobu. Niniejsza gwarancja obowi¹zuje w kraju, w którym wyrób zosta³ zakupiony. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa. Wskazówki: 1. Je eli wyrób nie funkcjonuje prawid³owo, nale y najpierw sprawdziæ, czy przyczyn¹tego nie s¹ inne czynniki, np. niew³aœciwa obs³uga. 2. Prosimy przestrzegaæ, aby w przypadku zg³aszania reklamacji, do uszkodzonego,kompletnego wyrobu do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: a) Dowód zakupu b) Opis wystêpuj¹cej usterki (dok³adny opis uszkodzenia u³atwi szybk¹ naprawê)

3 13.1 Recykling Informacja dotycz¹ca ochrony œrodowiska Zu yte urz¹dzenia elektryczne s¹ surowcami wtórnymi nie wolno wyrzucaæ ich do pojemników na odpady domowe, poniewa mog¹ zawieraæ substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i œrodowiska! Prosimy o aktywn¹ pomoc w oszczêdnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie œrodowiska naturalnego przez przekazanie zu ytego urz¹dzenia do punktu sk³adowania surowców wtórnych - zu ytych urz¹dzeñ elektrycznych. 14. Schemat obwodu 1. Generaattorin rakenne Kuva 1 B GR Y G R Czarny Zielony Ýóùty Szary Czerwony R/W Y/G SP Czerwony/ Biaùy Ýóùty/ Zielony Úwieca zapùonowa 1. Polttoainetankki 2. Polttoainetankin kansi/korkki (sen alla polttoainetankin sihdillä varustettu täyttöaukko) 3. Polttoaineventtiili 4. Ilmasuodattimen kansi 5. Sytytystulpan pistoke 6. Pakokaasun vaimennin varustettuna sihdillä 7. Imuvipu (Choke) 8. Pistorasia 230V ~; 50 Hz 9. Sytytyskytkin 10. Maadoituspuristin vihreäkeltaisella maadoitusjohdolla (1m) 11. Moottoriöljyn syöttöaukko varustettuna öljytason mittatikulla 12. Öljyn tyhjennyspultti 13. Käsikäynnistin vetovaijerilla 14. Polttoaineen osoitin 15. Tyyppikilpi 16. Varoitusvalo - öljyn taso 17. Jännitemittari 18. Automaattisulake 1.1 Lisävarusteet 1 Moottoriöljyn täyttösuppilo 1 Sytytystulppien avain

4 2. Sovellutukset Tämä bensiinikäyttöinen vaihtosähkögeneraattori (jäljempänä generaattori) on tarkoitettu yksityiskäyttöön ja kytkettäväksi tilapäisesti sellaisiin yksivaihteisiin (230V, 50Hz) sähkölaitteisiin, kuin esim. sähkötyökalut, lamput ja lämmityslaitteet, mikäli läheltä ei löydy sähköverkon pistorasiaa. Sellaiset jänniteominaisuuksien vaihteluun alttiit ja kalliit sähkölaitteet, kuten esim. tietokone, stereo- tai videolaitteet, mittauslaitteet jne. saattavat olla kelvottomia toimimaan tämän generaattorin kanssa. Tämä generaattori ei kelpaa toimittamaan pysyvää ja varmaa virransyöttöä. Sen vuoksi se ei sovellu käytettäväksi ainoaksi rakennusten, koneiden, teollisuuslaitteiden ym. virtalähteeksi, erityisesti jos kyseessä ovat lääketieteelliset laitteet tai ihmisille ja eläimille tarvittavan virransyötön pysyvyyttä varmistavat laitteet. Generaattori ei sovellu käytettäväksi sairaaloiden, tehtaiden, varastojen, kuljetusvälineiden ym. varateholähteenä. Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon virransyöttöä varten. Generaattoria käytetään pääasiassa sellaisissa tilanteissa, jolloin sen odottamaton vaurioituminen ei aiheuta vahinkoja tai vaarallisuutta. Muut sovellutukset paitsi mainitut ovat ehdottomasti kielletty. 3. Käyttöohjeessa ja laitteessa käytetyt merkit ja tunnukset Tyyppikilpi: V~ Voltti, vaihtovirta Hz Hertsi W Watti A Ampeeri Yleiset varoitusmerkit muistuttavat käyttäjälle toimimaan varovaisesti huomioon ottaen yleiset vaarat. Varoitusmerkit näkyvät sellaisten muiden ohjeiden ja tunnuksien parissa, joiden laiminlyönti voi aiheuta loukkaantumisvaaran tai laitteen vaurioittamisen. Po kaýdym transporcie Czynnoúã / przed kaýdym co 50 h co 100 h uýyciem Kontrola œwiecy zap³onowej Kontrola wtyku œwiecy zap³onowej Czyszczenie sitka paliwowego Czyszczenie sitka wydmuchowego Kontrola zap³onu, ewentualna regulacja(0,3 0,4) Ca³kowicie opró niæ zbiornik i spuœciæ paliwo z gaÿnika Po 300 h: Po 300 h: Kontrola luzu zaworowego, ewentualna regulacja (przy 20 C), IN: 0,15 mm EX: 0,20 mm Ewentualna wymiana filtra powietrza 13. Zak³ócenia i ich usuwanie Zakùócenie Silnik nie uruchamia siæ. Silnik pracuje nieregularnie, dùawi siæ. Generator nie wytwarza pràdu. Moýliwa przyczyna / usuniæcie 1. Czy zawór paliwowy jest otwarty, czy w³¹cznik/wy³¹cznik ustawiony jest na W.? 2. Czy po uruchomieniu silnika dÿwignia Ssanie przesuniêta zosta³a na prawo? 3. Czy w zbiorniku znajduje siê wystarczaj¹ca iloœæ paliwa? Z przyczyn technicznych w zbiorniku pozostaje zawsze ma³a iloœæ paliwa, która nie mo e byæ zu yta. Zatankowaæ ewentualnie paliwo. 4. Poci¹gn¹æ mocniej za linkê rozrusznika. 5. Czy œwieca zap³onowa jest prawid³owo wkrêcona i czy na œwiecê za³o ony jest wtyk od œwiecy zap³onowej? 6. Wyczyœciæ œwiecê zap³onow¹. Sprawdziæ odstêp elektrod. Przed/po dùuýszym okresie nieuýywania /okres zimowy 1. Czy œwieca zap³onowa jest prawid³owo wkrêcona i czy na œwiecê za³o ony jest wtyk od œwiecy zap³onowej? 2. Wyczyœciæ œwiecê zap³onow¹. Sprawdziæ odstêp elektrod. 3. Czy filtr powietrza jest czysty? 4. Upewniæ siê, czy stosowana jest odpowiednia mieszanka paliwowa i czy w zbiorniku jest wystarczaj¹ca iloœæ paliwa. 1. Sprawdziæ, czy nie ma zwarcia lub przeci¹ enia. 2. W³¹czyæ automat bezpiecznikowy na W. (rys. 1, poz. 18) obok gniazda wtyczkowego. Edellyttäen, että käyttäjä lukee käyttöohjeen huolellisesti ennen käyttöä, nämä ovat tuttuja ja pysyvässä käytössä olevia ohjemerkkejä Generator wyùàcza siæ pod obciàýeniem. 1. Czy ssanie (Choke) zosta³o wy³¹czone po starcie silnika przesuniête na prawo? 2. Silnik jest jeszcze zbyt zimny. Przed pod³¹czeniem odbiorników odczekaæ jeszcze kilka minut

5 11. Dane techniczne, naprawy, recykling Podane wartoœci przedstawiaj¹ poziom emisji i nie s¹ si³¹ rzeczy bezpiecznymi poziomami roboczymi. Poniewa istnieje wspó³zale noœæ miêdzy poziomami emisji i immisji, nie mo e ona s³u yæ niezawodnie do okreœlenia ewentualnych, koniecznych, dodatkowych œrodków bezpieczeñstwa. Wspó³czynniki maj¹ce wp³yw na aktualny poziom immisji si³y oddzia³ywania obejmuj¹ w³aœciwoœci pomieszczenia roboczego, inne Ÿród³a ha³asu itp., jak liczba maszyn i innych procesów granicz¹cych oraz okres czasu, w którym obs³uguj¹cy nara ony jest na dzia³anie ha³asu. Jednoczeœnie dopuszczalny poziom emisji mo e byæ inny w ró nych krajach. Jednak informacja ta da u ytkownikowi mo liwoœæ lepszego oszacowania ryzyka i zagro eñ. 3. Käyttöohjeessa ja laitteessa käytetyt merkit ja tunnukset Kieltomerkki kieltää laitteen käyttöä suljetuissa ja huonosti tuuletetuissa tiloissa sekä asuntotiloissa. Kieltomerkki kieltää avotulen käyttöä laitteen työalueella sekä tulenarkojen aineiden (tässä tapauksessa: polttoaineen) lähellä. W pobli u pracuj¹cego agregatu nosiæ nale y zawsze ochronniki s³uchu /nauszniki ochronne Kieltomerkki kieltää tupakoinnin laitteen työalueella Naprawa Usterki naprawiane mog¹ byæ tylko przez wykwalifikowanych specjalistów / serwisantów. 12. Tabela konserwacji Po kaýdym transporcie Czynnoúã / przed kaýdym co 50 h co 100 h uýyciem h= roboczogodziny silnika Przed/po dùuýszym okresie nieuýywania /okres zimowy Czyszczenie Kontrola wizualna wa nych czêœci i komponentów, jak np. zbiornik, kurek paliwowy, linka ciêgnowa, os³ony, izolacja, gniazda wtyczkowe pod wzglêdem szkód, jak np. deformacje, rdza, poprawne mocowanie i przecieki Kontrola wizualna przewodów paliwowych, zacisków wê y pod wzglêdem porowatoœci wzgl. prawid³owej instalacji Kontrola wizualna przewodu uziemiaj¹cego pod wzglêdem izolacji i kontaktu elektrycznego Kontrola po³¹czeñ œrubowych Kontrola poziomu oleju Pierwsza wymiana oleju Wymiana oleju Kontrola i czyszczenie fi ltra powietrza po 20 h co 60 h (w zakur z o n y m otoczeniu czêœciej) Varoitusmerkki ilmoittaa työalueella oleskeleville henkilöille tarvittavan turvavälin säilyttämisestä käynnissä olevasta laitteesta. Lapset eivät saa oleskella laitteen lähellä. Varoitusmerkki ilmoittaa jokaiselle laitteen käyttäjälle sekä sen alueella oleskeleville henkilöille sähköön liittyvistä vaaroista. Varoitusmerkki ilmoittaa sähköiskuvaarasta koskettaessa jännitteenalaisia osia ja johtoja. Kieltomerkki kieltää laitteen käyttöä vesisateessa sekä kovassa kosteudessa. Kieltomerkki ilmoittaa työalueella oleskeleville henkilöille suosittavasta kuulosuojaimien käytöstä. Varoitusmerkki ilmoittaa korkeasta laitteen pinnan ja elementtien lämpötilasta ja mahdollisesta kosketuksesta aiheutuvasta palovaarasta. Työn jälkeen laite saattaa olla kuuma pidempi aika. Varoitusmerkki ilmoittaa aina käyttäjälle laitteesta tulevista myrkyllisistä pakokaasuista. Väärinkäytössä laitteen pakokaasut saattavat aiheuttaa myrkytyksen, tajunnan menetyksen tai kuoleman!

6

7

8 4. Käyttöturvallisuuteen liittyvät ohjeet 10. Konserwacja, czyszczenie I) Generaattoria on suojeltava välittömältä auringonvalolta. Laitteen asennusta ei saa tehdä pysyvästi yli 40 C lämpötilalle alttiina olevassa paikassa. 4.2 Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet - sähköturvallisuus a) Generaattori asennetaan kuivalle, palamattomalle ja tukevalle alustalle.a) Suojele laitetta vesisateelta ja kosteudelta. Generaattoria ei missään tapauksessa saa upottaa nesteeseen. Laitetta ei saa käyttää vesi- ja lumisateessa tai tiheässä sumussa. Mikäli sähkölaitteeseen pääsee vettä tai kosteutta, sähköiskuvaara suurenee huomattavasti. Generaattori on varustettu IP23-suojausluokan mukaisella rakenteella/kotelolla. Sen vuoksi se on suojeltu yli 12,5 mm:n suuruisilta vierasaineilta sekä suihkuvedeltä (ruiskuttaessa 60 kulmasta). Generaattori soveltuu käytettäväksi ulkona ja myös ollessaan alttiina lyhyen ajan vesi- tai lumisateelle. On kuitenkin vältettävä sen veden tai kosteuden vaikutukselle alttiiksi panemista! b) Generaattoriin ei saa missään tapauksessa koskettaa märin käsin. c) Laitteen ollessa käynnissä ei saa missään tapauksessa ottaa kiinni sytytystulpan pistokkeesta tai -johdoista. Vaarallinen korkea jännite! d) Kytkettyjen vastaanottolaitteen johtoja on tarkastettava mahdollisesti esiintyneiden vikojen kannalta. Ei saa kytkeä vastaanottolaitteita vaurioitettujen syöttöjohtojen avulla. Johtoja on suojeltava korkeilta lämpötiloilta, öljyltä, teräviltä reunoilta sekä laitteen liikkuvilta elementeiltä. Vaurioitetut tai kiertyneet syöttöjohdot suurentavat sähköiskuvaaran. e) Mikäli generaattoria käytetään ulkona, on käytettävä myös ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja ja vastaanottolaitteita. Käytetään ainoastaan elastisia kumivaippajohtoja (IEC245-4:n tai vastaavan standardin mukaisia). Asianmukaisten ja ehjien jatkojohtojen sekä vastaanottolaitteiden käyttö vähentää sähköiskuvaaran. f) Jatkojohtoa käytettäessä on muistettava siitä, että sen kuparijohtimen pinta- 2 2 alan ollessa 1,5mm - ja 2,5mm suurin sallittu jatkojohdon kokonaispituus on vastaavasti 60m ja 100m. g) Generaattoria saa käyttää ainoastaan maadoitusjohdon ollessa kytkettynä! Maadoitusjohto liitetään maadoituskiskoon tai muuhun asianmukaisesti maadoitettuun metalliosaan. h) Generaattoria ei saa missään tapauksessa kytkeä sähköverkon pistorasiaan.sekä paikallista käytäntöä ja yöhiljaisuutta. OSTRZE ENIE Zasadniczo podczas wszystkich prac konserwacyjnych przy generatorze nale y zdj¹æ wtyk œwiecy zap³onowej w celu unikniêcia przypadkowego rozruchu! 10.1 Spuszczanie i wymiana oleju silnikowego W razie potrzeby mo na spuœciæ olej silnikowy, patrz rys. 5: a) Ciep³y jeszcze i wy³¹czony agregat ustawiæ na równym pod³o u. b) Wykrêciæ korek wlewu oleju ( poz. 3 rys.5). c) Podsilnik podstawiæ odpowiedni pojemnik, odkrêciæ œrubê spustow¹ oleju (poz. 1 rys. 5) i spuœciæ olej. d) W przypadku uszkodzenia œruby spustowej oleju lub pierœcienia O (poz.2 rys. 5) nale y je wymieniæ. e) W razie potrzeby wlaæ nowy olej i wkrêciæ korek wlewu oleju. UWAGA: Oleju silnikowego i benzyny nie mo na po prostu wylaæ do wody lub gleby. Nale y je z u t y l i z o w a æ z g o d n i e z pr z e p i s a m i Filtr powietrza Rysunek 2 Czysty filtr powietrza jest bardzo wa ny dla prawid³owego funkcjonowania i trwa³oœci generatora. Filtr powietrza czyœciæ nale y po ka dych 50 godzinach eksploatacji. Otworzyæ pokrywê filtra (poz. 4 rys. 1), poprzez poluzowanie obu zacisków. Wyj¹æ filtr powietrza i wyczyœciæ go dok³adnie przy pomocy benzyny. Nastêpnie nale y go ca³kowicie wysuszyæ. Na zakoñczenie zwil yæ go czystym olejem do filtrów powietrza, usun¹æ nadmiar oleju. Za³o yæ ponownie filtr i zamkn¹æ pokrywê. Uwaga! Agregatu nie mo na nigdy w³¹czaæ bez filtra powietrza, w przeciwnym wypadku uszkodzony móg³by zostaæ silnik. W zakurzonym otoczeniu filtr powietrza nale y czyœciæ czêœciej, np. co 25 godzin eksploatacji

9 7. Obs³uga 4. Käyttöturvallisuuteen liittyvät ohjeet b) Je eli w silniku nie znajduje siê olej lub jest jego za ma³o zapali siê czerwona lampka ostrzegawcza (poz.16 rys.1), silnik po pewnym czasie wy³¹czy siê automatycznie. Nale y odczekaæ od 5 do 10 minut i dolaæ oleju tak jak to opisano w rozdz. Przygotowanie do u ytkowania. c) Je eli wyjœcie generatora zostanie przeci¹ one elektrycznie, zadzia³a automat bezpieczeñstwa / bezpiecznik automatyczny (poz.18 rys.1). W takim przypadku zredukowaæ nale y pod³¹czon¹ moc elektryczn¹ (maks. 2500W) i po wystygniêciu ponownie w³¹czyæ bezpiecznik automatyczny. 8. Wy³¹czanie agregatu a) Bezpiecznik automatyczny (poz. 18 rys. 1) nastawiæ na pozycjê WY i wyj¹æ wtyczkê odbiornika z gniazdka agregatu (poz. 8 rys.1). Przed wy³¹czeniem, pozostawiæ pracuj¹cy bez obci¹ enia generator przez parê minut. b) Nastawiæ W³./Wy³¹cznik (poz.9 rys.1) na pozycjê WY. c) Zawór paliwowy (poz. 3 rys.1) nastawiæ na pozycjê ZAM. (zamkniêty). 9. Przechowywanie a) Po zakoñczeniu u ytkowania urz¹dzenie pozostawiæ zawsze do wystygniêcia. b) Urz¹dzenie czyœciæ wilgotn¹ œciereczk¹ z odrobin¹ detergentu. Do miejsc s³abo dostêpnych u yæ nale y pêdzelka lub szczoteczki. Do czyszczenia nie wolno stosowaæ agresywnych œrodków czyszcz¹cych lub rozpuszczalników. Mog³yby one uszkodziæ metalowe i wykonane z tworzywa sztucznego czêœci urz¹dzenia. c) Generator i jego akcesoria przechowywaæ w ciemnym, suchym, wolnym od mrozu i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Urz¹dzenie przechowywaæ nale y zawsze w niedostêpnym dla dzieci miejscu. Idealna temperatura przechowywania wynosi C. Do przechowywania u ywaæ nale y najlepiej oryginalnego opakowania. d) D³ugie okres nieu ywania, okres zimowy: Ca³kowicie nape³niæ zbiornik paliwem. Nastawiæ zawór paliwowy na pozycji ZAM. (zamkniêty). Poprzez poluzowanie œruby pod gaÿnikiem nale y opró niæ w¹ paliwowy i gaÿnik. W¹ paliwowy gaÿnik znajduj¹ siê obok wzglêdnie za skrzynk¹ filtra powietrza (rys.1, poz. 4) i pod zaworem paliwowym (rys.1, poz.3). Nale y do tego u yæ odpowiedniego naczynia lub ch³onnej szmatki. e) Cylinder i pierœcienie t³oków konserwuje siê w nastêpuj¹cy sposób: Prz wykrêconej œwiecy zap³onowej do komory spalania wlaæ ok. 10 ml oleju do silnikó dwutaktowych, a nastêpnie wkrêciæ œwiecê. 2-3 krotnie poci¹gn¹æ za linkê ciêgnow¹ rozrusznika (13). Za³o yæ wtyk œwiecy zap³onowej. f) Wa ne elementy metalowe zabezpieczyæ ewentualnie przed korozj¹. g) Generator nale y oczyœciæ. Aby zabezpieczyæ generator przed ewentualny kurzem lub wilgoci¹, nale y go zakryæ. h) Naprawa: Usterki naprawiane mog¹ byæ tylko przez wykwalifikowanych specjalistów! i) Generaattoria ei saa missään tapauksessa kytkeä muihin generaattoreihin (rinnakkais- tai sarjaliitäntä on ehdottomasti kielletty). 4.3 Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet - henkilöturvallisuus a) Pyydämme Teitä toimimaan varovaisesti. Sähkötyökalujen käytössä on toimittava järkevästi. Sähkötyökalua ei saa käyttää ollessasi väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Huolimattomuus sähkölaitetta käytettäessä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. b) Pyydämme pitämään henkilökohtaisia suojausvarusteita. Pitämällä sellaisia henkilökohtaisia suojausvarusteita, kuin kuulosuojaimet, askelvarmat jalkineet, suojakäsineet jne. (laitteen kuluvan käyttötarkoituksen mukaan) vähennetään loukkaantumisvaara. c) Ennen sähkölaitteen päälle kytkemistä poistetaan kaikki asetustyökalut ja avaimet. Sähkölaitteen pyörivään elementtiin jätetty työkalu tai avain voi aiheuttaa tapaturman. d) Vältä epäsopivaa kehon asentoa. Pidä aina huolta tukevan asennon ja tasapainon säilyttämisestä. e) Pidä asianmukaisia suojavaatteita. Ei saa käyttää löysiä vaatteita ja koruja. On huolehdittava siitä, ettei hiukset, vaatteet tai jalkineet joudu liikkuvien elementtien lähelle. Löysät vaatteet, korut tai hiukset saattavat tarttua liikkuviin elementteihin. f) Päälle kytkettyä generaattoria ei saa jättää ilman valvontaa. g) Generaattorin kantamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, jolloin laite otetaan kiinni yläputkista. Muut elementit saattavat olla hyvin kuumia! Älä kosketa moottoriin tai pakoputkeen! PALOVAARA! 4.4 Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet - sähkölaitteen sovellutukset ja huolto a) Älä ylikuormita generaattoria. Ei saa kytkeä sellaisia vastaanottolaitteita, joiden tehontarve on generaattorin nimellistehoa isompi (katso tyyppikilpi ja tekniset tiedot). Generaattoriin kytketään ainoastaan vaihtovirtaan tarkoitettuja 230 V:n jännitteellä ja 50 Hz:n taajuudella toimivia vastaanottolaiteita. Pyydämme tutustumaan vastaanottolaitteen nimikilvessä tai käyttöohjeessa oleviin teknisiin tietoihin. b) Mikäli yksikin sähkölaitteen kytkimistä tai sulakkeista on vaurioitettu, sen käyttö on ehdottomasti kielletty. Sellainen sähkölaite, joka ei kytkeydy päälle tai pois päältä tai ei sammu automaattisesti, on vaarallinen, ja se on ensi tilassa korjattava

10 4. Käyttöturvallisuuteen liittyvät ohjeet c) Generaattori on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Sen vuoksi se ei voi toimia kiinteänä tai pysyvänä virtalähteenä. d) Seisonta-aikana sähkölaitteet pidetään pois lasten ulottuvilta. Työkaluun tai näihin turvallisuusohjeisiin perehtymättömiltä henkilöiltä on kiellettävä sähkölaitteen käyttöä. Jos kokemattomat henkilöt käyttävät sähkölaitetta, se on vaarallista. e) Sähkölaitetta on tarkistettava jaksoittain ja huollettava tarkasti. Varmistetaan, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja jumiutumatta sekä tarkistetaan onko ne haljettu tai vaurioituneet siinä määrin, että saattavat vaikuttaa sähkölaitteen toimintaan. Vaurioitetut osat korjataan ennen laitteen uudelleen käyttämistä. Monet tapaturmat aiheutuvat sähkölaitteiden väärästä huoltokäytännöstä. f) Aina ennen käyttöä tarkistetaan ensi sijassa polttoainejohdot, polttoainetankki, tankin kansi, sytytysjohto ja -tulppa sen oikean asetuksen kannalta ja sitten myös mahdollisten vuotojen sekä muiden vikojen esiintyminen. Ei saa käynnistää vaurioitunutta laitetta. Tarkastukset on suoritettava asianmukaisin määräajoin. g) Sähkölaitetta, sen lisävarusteita, aputyökaluja jne. on käytettävä vastaavien käyttöohjeiden mukaisesti. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpiteen tyyppi. Sähkölaitteen epätarkoituksenmukainen käyttö on vaarallista. 4.5 Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet - henkilöturvallisuus a) Ainoastaan pätevä asiantuntija saa suorittaa korjauksia laitteessanne. Ainoastaan asianmukaisesti koulutetut huoltajat saavat arvioida aiheutuneita vikoja ja mahdollisuuksien mukaan korjata ne ammattitaitoisesti. Näin varmistetaan laitteen käyttöturvallisuus. 4.6 Muut bensiinimoottorikäyttöisten generaattorien turvallisuusohjeet a) Pyydämme Teiltä noudattamaan generaattorin huolto- ja ylläpito-ohjeita. Laitetta ei missään tapauksessa saa muuttaa omavaltaisesti. Ei koskaan saa muuttaa laitteen asetettua pyörimisnopeutta. Tässä käyttöohjeessa annetaan ehkäiseviin huoltotoimenpiteisiin sekä oikeaan ylläpitoon liittyvät ohjeet. 6. Uruchamianie generatora f) Podczas w³¹czania i d³u szego przebywania w okolicy generatora nosiæ nale y nauszniki ochronne! Teraz wyci¹gn¹æ szybko linkê ciêgnow¹ (rys. 4) rozrusznika rêcznego (poz. 13 rys. 1), jednak nie do koñca. Lince pozwoliæ nale y na powrót na pozycjê wyjœciow¹ bez puszczania uchwytu. Operacjê t¹ powtarzaæ ewentualnie kilka razy, a do rozruchu silnika. g) Sprawdzaæ napiêcie wychodz¹ce, woltomierz (poz. 17 rys.1) musi pokazywaæ ok. 230 V. h) Silnik pozostawiæ do osi¹gniêcia obrotowej prêdkoœci roboczej i pozostawiæ go tak na kilka sekund. Nastêpnie dÿwigniê Ssanie (poz. 7 rys. 1) przesun¹æ na prawo na jej pozycjê wyjœciow¹. i) Do gniazda wtyczkowego generatora (poz. 8 rys. 1) pod³¹czyæ mo na teraz odbiornik elektryczny lub listwê z gniazdami wtyczkowymi, do której pod³¹czyæ mo na kilka odbiorników. j) Bezpiecznik automatyczny (poz. 18 rys. 1) musi byæ wciœniêty (pozycja W ). Moc ca³kowita pod³¹czonych odbiorników nie mo e przekroczyæ 2500 W. Wskazówka: Nigdy nie uruchamiaæ generatora z pod³¹czonym odbiornikiem! 7. Obs³uga OSTRZEZENIE Po dluzszym okresie nieuzywania benzyna w gazniku moze sie zestarzec, co bedzie utrudnialo rozruch. W takim przypadku nalezy wymienic benzyne w gazniku. W generatorze tym nie zaleca sie stosowania pomocy rozruchowej w sprayu! W zaleznosci od zachowania generatora przy jego rozruchu moze siê zdarzyæ, e linka ciêgnowa rozrusznika (poz. 8 rys. 1) zostanie gwaltownie wciagnieta. Nalezy byc na to przygotowanym przy uruchamianiu, aby uniknac obrazen ciala. Uwaga! W³¹czonego generatora nie wolno nigdy pozostawiæ bez nadzoru. a) W regularnych odstêpach czasu sprawdzaæ poziom paliwa w zbiorniku (poz. 1 rys.1). Skala oznaczona jest przy pomocy F (full=pe³ny) i E (empty=pusty). W razie potrzeby nale y wy³¹czyæ agregat i po jego ostygniêciu dolaæ benzyny tak jak to opisano powy ej. Wskazówka: Generator nie powinien pracowaæ do momentu ca³kowitego opró nienia zbiornika. Paliwo nale y dolaæ odpowiednio wczeœniej. Pomaga to w unikniêciu przepiêæ, które mog¹ zaszkodziæ odbiornikom. Przed dolaniem benzyny wy³¹czyæ zawsze generator w celu ostygniêcia

11 5. Przygotowanie do u ytkowania 4. Käyttöturvallisuuteen liittyvät ohjeet Wskazowka: W otworze do nape³niania zbiornika znajduje siê sitko paliwowe. Filtruje ono grubsze zanieczyszczenia i mozna je wyjac do czyszczenia. Generator tankowac wolno tylko z zalozonym sitkiem. Sitko to nalezy czyscic przynajmniej co 100 roboczogodzin. Przed ponownym w³o eniem nale y je wymyæ i ca³kowicie wysuszyæ. Rozlane ewentualnie paliwo wytrzec natychmiast dokladnie ze wszystkich czesci generatora. OSTRZE ENIE Podczas pracy generator musi byæ zawsze uziemiony! Do dobrze uziemionej czêœci metalowej np. do kotwy ziemnej zawsze pod³¹czyæ zielono- ó³ty przewód uziemiaj¹cy (poz. 10). Nale y stworzyæ dobry kontakt elektryczny! 6. Uruchamianie generatora a) Przed ka dy uruchomieniem generatora sprawdziæ poziom oleju przy pomocy prêta / bagnetu olejowego (poz. 11 rys. 1). W razie potrzeby nalaæ oleju a osi¹gnie on poziom oznaczenia maks. wzglêdnie je eli olej wyleje siê przez otwór. b) Sprawdziæ prawid³owe ustawienie generatora i prawid³owe przy³¹czenie przewodu uziemiaj¹cego (poz. 10 rys.1). Nale y siê upewniæ, czy zamkniêta jest pokrywa / korek zbiornika na paliwo. Wyj¹æ wtyczkê pod³¹czonego ewentualnie odbiornika z gniazda wtykowego generatora (poz. 8 rys. 1). c) Zawór paliwowy (poz. 3 rys. 1) ustawiæ na pozycjê OTW. (otwarty). d) W³¹cznik/wy³¹cznik (poz. 9 rys.1) ustawiæ na pozycjê W. e) Je eli agregat nie by³ eksploatowany przez d³u szy czas lub jest zimny, dÿwigniê Ssanie (poz. 7 rys. 1) przesun¹æ w lewo jak pokazane na rys. 3. Przy ciep³ym silniku dÿwignia Ssanie mo e pozostaæ wy³¹czona na prawej pozycji. Bagnet poziomu oleju Rysunek 2 SSANIE Rysunek 3 Rysunek 4 b) Ei koskaan saa koskettaa generaattoriin huolimattomasti mahdollisen palovaaran vuoksi. Käytön aikana ja lyhyen ajan sen jälkeen laitteen elementit saattavat olla hyvin kuumia! Pyydämme muistamaan siitä, että pakoputki ja muut ulkopinnat ja johdot saattavat kuumentua kovasti! Palovaara! Pyydämme myös noudattamaan laitteessa olevia merkkejä ja tunnuksia! c) Moottoriin imetyn ilman on oltava puhdas, eli vapaan pölystä, kaasuista ja höyryistä. d) Moottori tarvitsee hyvää ilmankiertoa ja käyttäjän on sitä varmistettava. Generaattorin on oltava helposti saavutettavissa kaikilta puoliltaan. e) Polttoainetankkia täytettäessä generaattorin on aina oltava sammutettuna ja ennen tankkausta sen on oltava jäähtynyt! Bensiini on tulenarka. Tankkauksen aikana ei missään tapauksessa saa tupakoida! Tankkauksen aikana laitteen lähellä ei saa käyttää avotulta! f) Tankkauksessa käytetään ainoastaan sellaisia asianmukaisia apuvälineitä, kuin suppiloita ja täyttöputkia. Ei saa kaataa polttoainetta generaattorin tai sen pakojärjestelmän päälle! Sytytysvaara! g) Kuitenkin polttoaineen yli valuessa poistetaan se huolellisesti kaikista generaattorin elementeistä. Ennen generaattorin käynnistystä on odotettava kunnes mahdolliset polttoaineen jäännökset haihtuvat! h) Pakokaasut ovat myrkyllisiä! Generaattoria ei saa käyttää sellaisissa tiloissa, jotka eivät ole varustettu ilmanvaihdolla! Mikäli generaattoria käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, on aina suoritettava tulipalon ehkäiseviä toimenpiteitä tai järjestettävä sammutusaineita. Vältetään räjähdysvaarallisia paikkoja. i) Tankkauksen aikana älä hengitä sisään polttoaineesta tulevia höyryjä. Älä koskaan tankkaa suljetussa ikkunattomassa tilassa, esim. kellarissa tai aitassa. Myrkytys- ja räjähdysvaara! j) Vältetään ihokosketusta polttoaineeseen. k) Ei saa juoda eikä syödä tankkauksen aikana. Mikäli niellään polttoainetta tai öljyä tai niiden joutuessa silmiin, on välittömästi haettava lääkärin neuvoa. l) Välittömästi tankkauksen jälkeen on kiristettävä polttoainetankin korkki huolellisesti. Varmistetaan, että korkki on tiiviisti kiinni. m) Generaattoria ei missään tapauksessa saa käyttää ilman ilmasuodatintaan. Generaattoria ei saa missään tapauksessa käyttää sen ollessa epätäydellinen tai sen osien puuttuessa tai vaurioituessa. n) Ennen vastaanottolaitteiden kytkemistä annetaan generaattorin saavuttaa työnopeutensa lämmetä vähän aikaa. Ennen generaattorin sammuttamista irrotetaan ensin vastaanottolaitteet ja jätetään generaattori käyntiin vielä lyhyeksi ajaksi

12

13 4. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania 5. Käyttöönottoon valmistaminen b) Nigdy nie wolno dotykaæ generatora nieuwa nie. Mo na siê poparzyæ. Podczas u ytkowania i krótko po jego zakoñczeniu elementy urz¹dzenia np. wydech s¹ bardzo gor¹ce! Prosimy pamiêtaæ, e silnik, wydech i inne powierzchnie zewnêtrzne i przewody mog¹ osi¹gn¹æ wysokie temperatury. Niebezpieczeñstwo poparzenia! Prosimy równie o przestrzeganie oznaczeñ na urz¹dzeniu! c) Zasysane powietrze do silnika spalinowego musi byæ czyste. Powietrze to musi byæ wolne od py³ów, kurzu, gazów i oparów. d) Silniki spalinowe potrzebuj¹ dobrej cyrkulacji powietrza. Nale y to zagwarantowaæ. Generator musi byæ ze wszystkich stron ³atwo dostêpny. e) Podczas nalewania paliwa do zbiornika generator musi byæ zawsze wy³¹czony, przed przyst¹pieniem do tankowania generator nale y zawsze wystudziæ! Benzyna jest ³atwopalna. Podczas tankowania nie wolno nigdy paliæ! Podczas tankowania nie mo e byæ w pobli u otwartego ognia! f) Do tankowania stosowaæ nale y tylko odpowiednie œrodki pomocnicze jak lejki lub króæce do nape³niania. Nie wolno rozlewaæ paliwa na generator lub jego uk³ad wydechowy! Istnieje niebezpieczeñstwo zap³onu! g) Je eli jednak nast¹pi do rozlania paliwa, to nale y je starannie usun¹æ ze wszystkich czêœci generatora. Przed uruchomieniem generatora mo liwe pozosta³oœci musz¹ siê w ca³oœci ulotniæ! h) Spaliny s¹ truj¹ce! Generatora nie wolno u ytkowaæ w niewentylowanych pomieszczeniach! Je eli generator u ytkowany jest w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, to nale y zawsze wprowadziæ œrodki dla unikniêcia po aru lub œrodki przeciwpo arowe. Unikaæ zagro onych wybuchem miejsc. i) Podczas tankowania nie wdychaæ oparów pochodz¹cych od paliwa. Nigdy niewolno tankowaæ w zamkniêtych pomieszczeniach, np. piwnicach lub szopach. Istnieje niebezpieczeñstwo zatrucia i wybuchu! j) Nale y unikaæ kontaktu skóry z paliwem. k) Podczas tankowania nie wolno jeœæ lub piæ. Je eli dojdzie do po³kniêcia paliwa lub oleju, albo paliwo lub olej dostan¹ siê do oczu, nale y natychmiast udaæ siê do lekarza. l) Po zakoñczeniu tankowania nale y natychmiast dok³adnie zakrêciæ korek wlewu zbiornika. Nale y siê upewniæ, czy korek zosta³ poprawnie i szczelnie zamkniêty. m) Generatora nie wolno nigdy u ywaæ bez filtra powietrza. Generatora nie wolno nigdy u ytkowaæ, je eli nie jest ona ca³kowicie zmontowany lub je eli brakuje w nim czêœci lub s¹ one uszkodzone. n) Przed pod³¹czeniem odbiorników generator powinien osi¹gn¹æ prêdkoœæ robocz¹ i krótko siê rozgrzaæ. Przed wy³¹czeniem generatora najpierw od³¹czyæ nale y odbiorniki i pozostawiæ go jeszcze na moment w pracy. Ohje: Polttoainetankin täyttöaukko on varustettu sihdillä. Sihti suodattaa pois isompia jätteitä ja se voidaan myös irrottaa puhdistusta varten. Generaattori tankataan ainoastaan sihdin ollessa asennettuna paikalleen. Sihti tavallisesti puhdistetaan vähintään 100 työtunnin välein. Ennen paikalleen asentamista sihti puhdistetaan ja kuivataan täydellisesti. Mahdollisesti kaadettu polttoaine pyyhitään välittömästi pois kaikista generaattorin elementeistä. VAROITUS Työn aikana generaattorin on oltava aina maadoitettuna! A s i a n m u k a i s e s t i m a a d o i t e t t u u n m e t a l l i o s a a n, e s i m. maadoituskiskoon liitetään vihreäkeltainen maadoitusjohto (nro 10). Varmistetaan hyvä sähköliitäntä! 6. Generaattorin käynnistys Öljyntason mittatikku a) Aina ennen generaattorin käynnistämistä tarkistetaan öljyntaso mittatikun avulla (kuva 1, nro 11). Tarvittaessa täytetään öljy kunnes se saavuttaa merkityn suurimman tason tai vuotaa täyttöaukon yli. b) Tarkista generaattorin oikea asennus ja maadoitusjohdon liitäntä (kuva 1, nro 10). Varmista, että polttoainetankin kansi/korkki on kiinni. Irrota mahdollisesti g e n e r a a t t o r i i n k y t k e t y n vastaanottolaitteen pistoke pistorasiasta (kuva 1, nro 8). c) Polttoaineventtiili (kuva 1, nro 3) asetetaan OTW-asentoon (auki). d) Pääkytkin (kuva 1, nro 9) asetetaan W asentoon. e) Mikäli generaattori on ollut käytössä pidempi aika tai se on kylmä, imuvipu (kuva 1, nro 3) vedetään vasemmalle, kuten on näytetty kuvassa 3. Moottorin ollessa lämmin imuvipu saa olla kytkettynä pois päältä eli asetettu oikealle. Kuva 2 IMUVIPU Kuva 3 Kuva

14 6. Generaattorin käynnistys f) Generaattorin käynnistyksen ajan sekä oleskellessa sen läheisyydessä pidemmän aikaa, on pidettävä kuulosuojaimia! Vedä nyt reippaasti käsikäynnistimen (kuva 1, nro 13) vaijerista (kuva 4), kuitenkaan ei loppuun asti. Vaijerin on palattava vapaasti alkuasentoon kuitenkin päästämättä kahvaa irti. Toimenpide toistetaan mahdollisesti pari kertaa kunnes moottori käynnistyy. g) Tarkista poistojännite, jännitemittarin (kuva 1, nro 17) on näytettävä n. 230 V. h) Odotetaan kunnes moottori saavuttaa työnopeutensa ja jätetään se käyntiin pariksi sekunniksi. Sitten aseta imuvipu (kuva 1, nro 7) oikealle sen alkuasentoon. i) Generaattorin pistorasiaan (kuva 1, nro 8) voidaan nyt kytkeä vastaanottolaite tai jatkojohto joihin liittyy pari vastaanottolaitetta. j) Automaattisen sulakkeen (kuva 1, nro 18) on oltava kytkettynä päälle (W -asento). Kytkettyjen vastaanottolaitteiden teho ei saa olla suurempi kuin 2500 W. Ohje: Älä koskaan käynnistä generaattoria vastaanottolaitteen ollessa kytkettynä! 7. Käyttö VAROITUS Pidemmän seisonta-ajan jälkeen käyttämätön bensiini saattaa vanhentua, vaikeuttaen käynnistystä. Tällöin on vaihdettava kaasuttimessa oleva bensiini. Tässä generaattorissa ei suositeta käyttämään käynnistyssuihketta. Generaattorin toiminnasta riippuen käynnistyksen yhteydessä käynnistysvaijeri (kuva 1, nro 8) on joskus yhtäkkiä vedetty takaisin laitteen sisään. Tähän on oltava valmistautuneena moottorin käynnistyessä loukkaantumisvaaran estämiseksi. Huom! Päälle kytkettyä generaattoria ei saa jättää ilman valvontaa. a) Tarkistetaan jaksoittain polttoaineen taso tankissa (kuva 1, nro 1).Mittakaava on merkitty F:lla (full=täynnä) ja E:llä (empty=tyhjä). Tarvittaessa kytketään generaattori pois päältä ja sen jäähtyessä lisätään bensiiniä edellä mainitun menetelmän mukaan. Ohje: Generaattori pitäisi sammuttaa ennen kuin se kuluttaa kokonaan tankissa olevan polttoaineen. Polttoaine lisätään aikaisemmin hyvissä ajoin. Näin vältetään vastaanottolaitteille vaarallista ylijännitteen esiintymistä. Ennen bensiinin lisäämistä on sammutettava generaattori sen jäähtymistä varten. 4. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania i) Generatora nie wolno nigdy ³¹czyæ z innymi generatorami (po³¹czenia równoleg³e lub szeregowe s¹ niedopuszczalne). 4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa dla elektronarzêdzi bezpieczeñstwo osób a) Prosimy byæ uwa nym. Do pracy przy u yciu elektronarzêdzi podchodziæ nale y z rozs¹dkiem. Narzêdzia elektrycznego nie nale y u ywaæ, je eli s¹ Pañstwo zmêczeni lub pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub leków. Moment nieuwagi podczas u ytkowania urz¹dzenia elektrycznego prowadziæ mo e do powa nych obra eñ cia³a. b) Nale y nosiæ osobiste wyposa enie ochronne. Noszenie osobistego wyposa enia ochronnego, jak ochrona s³uchu, antypoœlizgowe obuwie, rêkawice ochronne, itp. (w zale noœci od zastosowania urz¹dzenia), zmniejsza ryzyko obra eñ cia³a. c) Przed w³¹czeniem elektronarzêdzia usun¹æ nale y wszystkie narzêdzia nastawcze i klucze do œrub. Mo e dojœæ do wypadku, je eli w obracaj¹cej siê czêœci narzêdzia elektrycznego pozostanie narzêdzie lub klucz. d) Unikaæ nietypowej postawy cia³a. Nale y zadbaæ o stabiln¹ pozycjê i utrzymanie równowagi w ka dym momencie. e) Nale y nosiæ odpowiednie ubranie robocze. Nie wolno nosiæ luÿnych ubrañ i bi uterii. W³osy, ubranie i buty trzymaæ nale y z dala od ruchomych czêœci. LuŸne ubrania, bi uteria lub d³ugie w³osy mog¹ byæ uchwycone przez ruchome czêœci. f) W³¹czonego agregatu nie wolno nigdy pozostawiæ bez nadzoru. g) Generator przenosiæ zawsze w dwie osoby za górne dr¹ ki. Inne czêœci obudowy mog¹ byæ bardzo gor¹ce! Nie dotykaæ silnika, ani wydechu! NIEBEZPIECZEÑSTWO POPARZENIA! 4.4 Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa elektronarzêdzi zastosowanie i pielêgnacja urz¹dzenia elektrycznego a) Nie przeci¹ aæ generatora. Nie wolno pod³¹czaæ odbiorników, których pobór mocy jest wiêkszy jak moc znamionowa generatora (patrz tabliczka znamionowa i dane techniczne). Pod³¹czaæ wolno tylko odbiorniki przeznaczone do zasilania pr¹dem przemiennym o napiêciu 230 V i czêstotliwoœci 50 Hz. Prosimy zapoznaæ siê z danymi technicznymi odbiorników znajduj¹cymi siê na ich tabliczce znamionowej lub w dokumentacji. b) Nie wolno u ywaæ adnych urz¹dzeñ elektrycznych, których prze³¹cznik lub bezpiecznik s¹ uszkodzone. Urz¹dzenie elektryczne, które nie daje siê w³¹czyæ lub wy³¹czyæ lub nie wy³¹cza siê automatycznie, jest niebezpieczne i musi zostaæ naprawione

15 4. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania I) Generator chroniæ przed bezpoœrednim œwiat³em s³onecznym. Nie nale y wybieraæ miejsca ustawienia nara onego na ci¹g³e dzia³anie temperatur powy ej 40 C. 4.2 Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa elektronarzêdzi bezpieczeñstwo elektryczne a) Urz¹dzenie chroniæ przed deszczem i wilgoci¹. Generatora nie wolno nigdy zanurzaæ w p³ynach. Urz¹dzenia nie wolno u ytkowaæ podczas deszczu, œniegu, gêstej mg³y lub podczas innych opadów. Dostanie siê wody lub wilgoci do urz¹dzenia elektrycznego zwiêksza ryzyko pora enia pr¹dem. Agregat ten posiada konstrukcjê / obudowê zapewniaj¹c¹ stopieñ ochrony IP23. Oznacza to, e urz¹dzenie zabezpieczone jest przed dostaniem siê do wnêtrza sta³ych cia³ obcych o przekroju >= 12,5 mm oraz wody rozpylonej (do 60 w stosunku do prostopad³ej). Agregat mo e byæ u ytkowany na wolnym powietrzu i nara ony byæ przy tym na krótkie lekkie dzia³anie deszczu lub œniegu. Jednak nale y unikaæ nara ania go na dzia³anie wody lub wilgoci! b) Generatora nie wolno nigdy dotykaæ mokrymi rêkami. c) Podczas pracy nie wolno nigdy chwytaæ za wtyk do œwiec zap³onowych lub za przewód zap³onowy. Niebezpieczne wysokie napiêcie! d) Przewody pod³¹czonych odbiorników sprawdziæ pod wzglêdem uszkodzeñ. Nie wolno pod³¹czaæ odbiorników z uszkodzonymi przewodami zasilaj¹cymi. Przewody trzymaæ nale y z dala od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawêdzi i bêd¹cych w ruchu czêœci urz¹dzenia. Uszkodzone lub przekrêcone przewody sieciowe podwy szaj¹ ryzyko pora enia pr¹dem elektrycznym. e) Je eli generator u ytkowany jest na zewn¹trz, nale y stosowaæ tylko przed³u acze i odbiorniki nadaj¹ce siê te do u ytkowania na zewn¹trz. Nale y stosowaæ tylko przewody elastyczne, w gumowym p³aszczu (wg IEC245-4 lub równowa ne). Stosowanie odpowiednich, nieuszkodzonych przed³u aczy i odbiorników zmniejsza ryzyko pora enia pr¹dem. f) Je eli stosowane s¹ przed³u acze, to nale y pamiêtaæ, eby ich d³ugoœæ 2 ca³kowita przy œrednicy y³ (dotyczy przekroju drutu miedzianego) 1,5 mm nie 2 przekracza³a 60 m, a przy œrednicy y³ 2,5 mm - 100m. g) Agregat mo na eksploatowaæ tylko przy pod³¹czonym przewodzie uziemiaj¹cym! Przewód uziemiaj¹cy po³¹czyæ z kotw¹ ziemn¹ lub inn¹ dobrze uziemion¹ metalow¹ czêœci¹. h) Generatora nie wolno nigdy ³¹czyæ z gniazdem wtyczkowym publicznej sieci elektrycznej Käyttö b) Mikäli moottorissa ei ole öljyä tai sitä on liian vähän, punainen merkkivalo palaa (kuva 1, nro 16) ja moottori sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tällöin odotetaan 5-10 minuuttia ja lisätään öljyä Käyttöönoton valmistaminen -luvussa mainittujen ohjeiden mukaisesti. c) Mikäli generaattorin poistopuolella esiintyy ylijännitettä, automaattinen ylijännitesuoja/automaattisulake käynnistyy (kuva 1, nro 18). Tällöin on vähennettävä kytkettyä vastaanottotehoa (enintään 2500W) ja sen generaattorin jäähtyessä uudelleen kytkettävä ylijännitesuoja päälle. 8. Generaattorin sammutus a) Automaattisulake (kuva 1, nro 18) asetetaan WY -asentoon ja irrotetaan vastaanottolaitteen pistoke generaattorin pistorasiasta (kuva 1, nro 8). Ennen sammutuksesta jätetään generaattorin tyhjään käyntiin pariksi minuutiksi. b) Asetetaan pääkytkin (kuva 1, nro 9) WY -asentoon. c) Polttoaineventtiili (kuva 1, nro 3) asetetaan ZAM-asentoon (kiinni). 9. Säilytys a) Käytön jälkeen laite aina jätetään jäähtymään. b) Seuraavaksi pyyhitään laitetta lievästi pesuaineella kosteutetun kankaan avulla. Vaikeasti päästävissä olevien paikkojen puhdistamiseen käytetään pensseliä tai harjaa. Puhdistuksessa ei saa käyttää tehokkaita puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne saattavat vaurioittaa laitteen metalli- tai muoviosia. c) Generaattori varusteineen tulee säilyttää pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojellussa sekä asianmukaisesti tuuletetussa tilassa. Laitetta on aina säilytettävä pois lasten ulottuvilta. Täydellinen säilytyslämpötila on C. Säilytyksessä suositetaan käyttämään alkuperäistä pakkausta. d) Pitkä seisonta-aika, talviaika: Täytetään polttoainetankki. Asetetaan polttoaineventtiili ZAM-asentoon (kiinni). Löysentämällä kaasuttimen alla olevaa pulttia tyhjennetään polttoaineletku ja kaasutin, jotka löytyvät vastaavasti pultin vierestä tai ilmasuodattimen kotelon takaa (kuva 1, nro 4) sekä polttoaineventtiilin alta (kuva 1, nro 3). Tähän on käytettävä asianmukaista astiaa tai imevää kangasta. e) Sylinteri ja männänrenkaat huolletaan seuraavan menetelmän mukaisesti: Sytytystulpan ollessa irrotettuna, kaadetaan noin 10 ml kaksitahtimoottoreille tarkoitettua öljyä ja kierretään sytytystulppa takaisin. Vedetään käynnistimen vaijerista (13) 2-3 kertaa. Asennetaan sytytystulpan pistoke paikalleen. f) Mahdollisesti suojellaan tärkeät metallielementit korroosiolta. g) Generaattori puhdistetaan ja peitetään sen pölyltä tai kosteudelta suojelemiseksi. h) Korjaus: Ainoastaan ammattitaitoiset asiantuntijat saavat korjata mahdollisesti esiintyneitä laitteen vikoja!

16 10. Huolto ja puhdistus 4. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania VAROITUS Ennen generaattorin kaikentyyppisiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä irrotetaan sytytystulpan pistoke satunnaisen käynnistyksen välttämiseksi! 10.1 Moottoriöljyn poisto ja vaihto Voit tarvittaessa poistaa moottoriöljyn seuraavalla tavalla (katso myös kuva 5): a) Aseta lämmin ja sammutettu generaattori tasaiselle alustalle. b) Irrota öljyn täyttöaukon korkki (kuva 5, nro 3). c) Laita asianmukainen astia moottorin alle, irrota öljyn tyhjennyspultti (kuva 5, nro 1) ja tyhjennä öljy. d) Öljyn tyhjennyspultin tai sen aluslevyn (kuva 5, nro 2) vaurioituessa se vaihdetaan. e) Lisää tarvittaessa uutta öljyä ja kierrä öljyn täyttöaukon korkki takaisin kiinni. Kuva 5 H U OMIO! Havit a k a y t e tt y m oo t t o r i o l j y y m p a r i s t o y s t a v a l l i s e s t i. Vie s e s uljet u s sa astiassa huoltoasemalle tai lahimpaan ongelmajatteiden keruupisteeseen. Ala k o s k a a n h e i t a j a t e o l j y a r o s k i i n t a i k a a d a m a a h a n Ilmasuodatin Ilmasuodattimen puhtaudella on hyvin tärkeä rooli generaattorin oikean toiminnan ja kestävyyden kannalta. Ilmasuodatin puhdistetaan aina 50 työtunnin välein. Avaa suodattimen kansi (kuva 1, nro 4) löysentämällä molemmat puristimet. Irrota ilmasuodatin ja puhdista se huolellisesti bensiinillä. Kuivuta se kokonaan. Lopuksi levitä sen päälle ilmasuodattimien öljyä sekä poista ylimääräistä öljyä. Asenna ilmasuodatin takaisin ja sulje kansi. Huom! Generaattoria ei saa missään tapauksessa käyttää ilman ilmasuodatintaan; muuten moottori voi vaurioittaa suodattimen. Pölyisessä ympäristössä ilmasuodatinta on puhdistettava useammin, esim. joka 25 työtunnin välein. d) Podczas u ytkowania agregatu dzieci, zwierzêta i inne osoby znajdowaæ siê musz¹ z dala od niego. W przypadku odwrócenia uwagi mo na straciæ kontrolê nad urz¹dzeniem. e) Agregat nale y stawiaæ na suchej, niepalnej, p³askiej i stabilnej powierzchni. Nie stawiaæ agregatu na podwy szeniu, np. na schodach, stole, parapecie okiennym lub s³upach betonowych. Niebezpieczeñstwo spadniêcia! Podczas pracy generator nie mo e siê przewróciæ, nie mo na go przesuwaæ lub przestawiaæ lub przemieszczaæ (w inny sposób).suche liœcie, ig³y iglaków lub wyschniêta trawa mog¹ siê zapaliæ. Idealne s¹ równe powierzchnie asfaltowe, betonowe lub wirowe. f) Urz¹dzenie ustawiæ nale y w wystarczaj¹cej odleg³oœci od przedmiotów, œcian itp. oraz od pod³¹czonych odbiorników. Niektóre czêœci, np.. wydech generatora staj¹ siê bardzo gor¹ce! Prosimy równie o przestrzeganie oznaczeñ na generatorze. W okolicy generatora nie mog¹ siê nigdy znajdowaæ ³atwopalne materia³y. Nale y pamiêtaæ, eby ³atwopalne przedmioty jak drewno, tekstylia lub papier nie zetknê³y siê nigdy z gor¹cymi powierzchniami generatora lub znajdowa³y siê w jego bezpoœredniej bliskoœci. Podczas pracy oraz w rozgrzanym stanie nie wolno nigdy zakrywaæ generatora! Na generator nie wolno nigdy stawiaæ adnych przedmiotów! g) Generator mo na u ytkowaæ na zewn¹trz, ale podczas opadów deszczu lub œniegu nale y go zadaszyæ, np. daszkiem, otwartym pawilonem itd. (patrz te Bezpieczeñstwo elektryczne ). h) Ponadto nale y uwa aæ, eby urz¹dzenie nie sta³o w ch³odzie lub zag³êbieniu, które mog³oby siê wype³niæ wod¹ podczas deszczu. Nale y siê zawsze upewniæ, czy woda mo e odp³ywaæ z miejsca ustawienia. i) Uwaga! Generatora nie wolno nigdy u ytkowaæ w zamkniêtym lub Ÿle wentylowanym pomieszczeniu! Generatora nie wolno nigdy u ytkowaæ w pomieszczeniach wewnêtrznych (równie, gdy s¹ one dobrze wentylowane), gdy znajduj¹ siê w nich ludzie! Generator produkuje truj¹ce spaliny. Spaliny mog¹ prowadziæ w ci¹gu krótkiego czasu do zatruæ, utraty œwiadomoœci lub do œmierci. j) Ustawiaj¹c urz¹dzenie na powietrzu nale y je ustawiæ tak, eby wydech nie by³ skierowany w miejsca, w których znajduj¹ siê osoby. k) Generator powoduje ha³as. W pobli u generatora nale y zawsze nosiæ nauszniki ochronne! Prosimy mieæ na wzglêdzie inne osoby, dla których ha³as mo e byæ dokuczliwy. Prosimy o przestrzeganie przepisów dotycz¹cych zapobieganiu ha³asowi oraz miejscowych zwyczajów i ciszy nocnej

17 4. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania 10. Huolto ja puhdistus 10.3 Sytytystulpat Uwaga! Podczas u ytkowania agregatu przestrzegaæ nale y nastêpuj¹cych podstawowych œrodków bezpieczeñstwa zwi¹zanych z ochron¹ przed pora eniem pr¹dem, niebezpieczeñstwem po aru i obra eñ cia³a. Przed u yciem urz¹dzenia przeczytaæ i przestrzegaæ poni szych wskazówek. a) Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa nale y zachowaæ na przysz³oœæ. Zastosowane we wskazówkach dotycz¹cych bezpieczeñstwa, pojêcie narzêdzie elektryczne lub elektronarzêdzie odnosi siê do zasilanych sieciowo narzêdzi elektrycznych (z przewodem sieciowym) i narzêdzi elektrycznych zasilanych akumulatorowo (bez przewodu sieciowego) oraz do agregatów / generatorów pr¹dotwórczych. b) Urz¹dzenie to nie jest przeznaczone do u ytkowania przez osoby (³¹cznie z dzieæmi) z ograniczonymi fizycznymi, sensorycznymi i psychicznymi zdolnoœciami lub bez doœwiadczenia i/lub bez wiedzy, chyba, e nadzorowane one bêd¹ przez doros³¹ osobê odpowiedzialn¹ za ich bezpieczeñstwo lub otrzymaj¹ od niej instrukcjê dotycz¹ce obs³ugi urz¹dzenia. Dzieci nale y nadzorowaæ, aby upewniæ siê, e nie bawi¹ siê urz¹dzeniem. c) Instrukcjê u ytkowania zawsze nale y przechowywaæ w miejscu ³atwo dostêpnym dla u ytkowników urz¹dzenia. d) Je eli przekazujemy urz¹dzenie, aby zapewniæ bezpieczeñstwo nale y przekazaæ równie tê instrukcjê obs³ugi. Niedoœwiadczone osoby nale y poinstruowaæ zgodnie z wytycznymi w niniejszej instrukcji u ytkowania. 4.1 Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa dla elektronarzêdzi miejsce ustawienia/ strefa robocza a) Miejsce ustawienia utrzymana powinna byæ w czystoœci i dobrze oœwietlone. Nieporz¹dek i nieoœwietlona strefa robocza prowadziæ mog¹ do wypadków. Prosimy pamiêtaæ, e przewody sieciowe pod³¹czonych urz¹dzeñ (odbiorników) mog¹ siê ³atwo staæ miejscem potkniêcia dla innych osób. b) Urz¹dzeniem nie mo na u ytkowaæ w zagro onych wybuchem miejscach, w których znajduj¹ siê palne ciecze, gazy lub py³y. Agregat mo e wytwarzaæ iskry, które mog¹ zapaliæ py³y lub opary. Niebezpieczeñstwo eksplozji! c) Je eli generator nie jest u ytkowany w zakresie temperatur C i wysokoœci m, to nale y zredukowaæ pod³¹czon¹ moc! Nale y tego unikaæ, aby zagwarantowaæ wiêksz¹ ywotnoœæ urz¹dzenia i wykluczyæ niebezpieczeñstwa! Sytytystulpat ja niiden pistokkeet on tarkastettava joka 50 työtunnin välein. Sytytystulpan elektrodien välin on oltava 0,7-0,8 mm, katso kuva 6. Huom! Sammuta generaattori! Irrota sytytystulpan liitäntäjohto (kuva 1, nro 5), irrota sytytystulppa vastaavalla avaimella ja vaihda se tarvittaessa uuteen BPR-4ES(NGK)- tai F6TC (LD)-mukaiseen sytytystulppaan. Kiinnitä sytytystulpan liitäntäjohto takaisin paikalleen Poistosihti Poistosihti puhdistetaan 50 työtunnin välein. Tätä varten irrotetaan ensin metallikansi asianmukaisella ruuvimeisselillä löysentämällä letkun jännityksen poistoaukon ulkopuolella (kuva 1, nro 6). Irrota ja puhdista sihti. Lopuksi asenna sihti takaisin paikalleen. Älä käynnistä generaattoria ilman poistosihtiä! VAROITUS Poistosihti on hyvin kuuma! Jätä laite kokonaan jäähtymään! Tarkempaan huoltoon liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ammattitaitoiseen asiantuntijaan 10.5 Puhdistus Sammuta generaattori. Puhdista laite kostealla kankaalla ja jätä se kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Ei saa käyttää puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voisivat vaurioittaa laitteen muovi- tai metallielementtejä Kuljetus Kuva 6 Mikäli joudutaan siirtämään generaattoria, sitä on ensin kytkettävä pois päältä ja jäähdyttävä! a) Generaattori kannetaan aina ottaen kiinni rungon ylätangoista/-putkista. Muut elementit saattavat olla hyvin kuumia! b) Kuljetettaessa generaattoria autolla, se on ensin tyhjennettävä kokonaan polttoainevuotojen ja mahdollisten vaarojen estämiseksi. Kuljetusajaksi generaattoria estetään liikkumasta tai kaatumasta. c) Generaattoria saa kantaa ja kuljettaa ainoastaan tavallisessa työasennossa (laitteen kallistaminen tai kaataminen on kielletty)

18 11. Tekniset tiedot, korjaus ja kierrätys 3. Symbolei znaki u yte w instrukcji i oznaczeniach urz¹dzenia 11.1 Moottori Moottorin tyyppi Nimellinen pyörimisnopeus Nimellinen poistoteho Moottoritilavuus Sytytystulpan tyyppi Polttoainetankin tilavuus Polttoaine Kuiva paino Työaika täydellä polttoainetankilla Moottoriöljy (lämpötilan mukaan) Generaattoriyksikkö Palosuojelu Koko 11.2 Sähkötiedot Nimellisjännite Nimellistaajuus Nimellisteho Suurin poistoteho (tilapäinen käyttöaika S2 5 min.) Tasainen virran voimakkuus Nimellistehon kerroin Vaihde Kotelon suojausluokka Toimitusluokka Sähkösuojauksen luokka 11.3 Melupäästö Tasainen meluemissiotaso Taattu meluemissiotaso L WA K mittaustoleranssi Yksisylinterinen, nelitahtinen, ilmajäähdytys 3000 krs/min. noin 6 hp cm BPR6ES (NGK), F6TC (LD) 12 l Lyijytön bensiini, 95 tai 98 oktaania 47 kg noin 8 tuntia (kuormituksen mukaan) SAE 10W30, API SJ SAE 15W40, API SJ SAE 20W40, API SJ ISO 8528 ISO mm 230 V 50 Hz 2500 W 2800 W (suurin sallittu käyttöaika 5 minuuttia) 10,9 A cos ô = 1,0 Yksivaihteinen IP 23 G 1 I 91,06 db(a) 92,27 db(a) 1,22 db HUOMAUTUS: Generaattoriin merkitty 92 db arvo koostuu meluemissiotason sekä mittaustoleranssin arvosta. Znak zakazu, zabrania u ywania urz¹dzenia w zamkniêtych i s³abo wentylowanych pomieszczeniach. Znak zakazu, zabrania u ywania obszarze mieszkalnym Znak zakazu, zakazuje u ytkowania wszelkiego otwartego ognia w strefie roboczej urz¹dzenia i w pobli u materia³ów palnych (tu paliwo). Znak zakazu, zakazuje palenia tytoniu w obszarze roboczym urz¹dzenia. Znak ostrzegawczy, ostrzega u ytkownika i osoby w strefie roboczej o koniecznoœci zachowaniu odpowiedniego odstêpu bezpieczeñstw do pracuj¹cego urz¹dzenia. Dzieciom nie wolno przebywaæ w pobli u urz¹dzenia. Znak ostrzegawczy, ostrzega ka dego u ytkownika i osoby w obszarze roboczym urz¹dzenia o niebezpieczeñstwach pochodz¹cych od pr¹du elektrycznego. Znak ostrzegawczy, ostrzega przed niebezpieczeñstwem pora enia pr¹dem przez przewodz¹ce pr¹d/napiêcie czêœci. Znak zakazu, zakazuje u ytkowanie urz¹dzenia podczas opadów deszczu i w warunkach du ej wilgotnoœci. Znak nakazu, zwraca uwagê osobom znajduj¹cym siê w strefie roboczej na to, eby stosowaæ ochronê s³uchu. Znak ostrzegawczy, ostrzega przed wysokimi temperaturami na powierzchniach i czêœciach urz¹dzenia, po dotkniêciu których dojœæ mo e do poparzeñ. Urz¹dzenie mo e byæ gor¹ce przez d³u szy czas po zakoñczeniu pracy. Znak ostrzegawczy, ostrzega ka dego u ytkownika przed truj¹cymi spalinami urz¹dzenia. Przy niew³aœciwym u ytkowaniu spaliny pochodz¹ce z urz¹dzenia prowadziæ mog¹ do zatruæ, utraty œwiadomoœci lub do œmierci!

19 2. Zastosowanie Ten zespó³ pr¹dotwórczy pr¹du przemiennego napêdzany t³okowym silnikiem benzynowym (nazywany dalej generatorem lub agregatem) przeznaczony jest do prywatnego u ytku, dla dorywczego zasilania urz¹dzeñ elektrycznych, jednofazowych (230 V, 50 Hz) takich jak np. narzêdzia elektryczne, lampy lub urz¹dzenia grzewcze, je eli w pobli u nie jest dostêpne gniazdo publicznej sieci elektrycznej. Wra liwe na wahania parametrów zasilania i kosztowne urz¹dzenia elektryczne, jak np.. komputer, sprzêt audio/video, urz¹dzenia pomiarowe itd. nie mog¹ pracowaæ z tym agregatem. Agregat ten nie nadaje siê do zagwarantowania ci¹g³ego i bezawaryjnego zasilania w energiê elektryczn¹. Dlatego nie mo e byæ on u yty jako wy³¹czne Ÿród³o zasilania dla budynków, maszyn, urz¹dzeñ przemys³owych itd., a szczególnie nie dla urz¹dzeñ medycznych lub urz¹dzeñ zapewniaj¹cych ci¹g³oœæ zasilania w energiê elektryczn¹ dla ludzi lub zwierz¹t. Agregat ten nie mo e byæ stosowany jako zasilanie awaryjne w szpitalach, zak³adach produkcyjnych, halach magazynowych, dla urz¹dzeñ transportowych itd. Nie wolno go pod³¹czaæ do publicznej sieci elektrycznej w celu jej zasilenia w energiê. Agregat tez powinien byæ u yty zasadniczo tylko wtedy, gdy jego nieprzewidziana awaria nie przyczyni siê do powstania szkód lub zagro eñ. Inne zastosowania s¹ zdecydowanie wykluczone. 3. Symbolei znaki u yte w instrukcji i oznaczeniach urz¹dzenia Tabliczka znamionowa: V~ Volt, pr¹d przemienny Hz W A Herz Watt Amper Ogólne znaki ostrzegawcze, upominaj¹ ka dego u ytkownika o zachowanie ostro noœci przy ogólnych niebezpieczeñstwach. Wystêpuj¹ np. w po³¹czeniu z innymi wskazówkami ostrzegawczymi lub innymi symbolami, których nieprzestrzeganie mo e doprowadziæ do obra eñ cia³a lub uszkodzenia urz¹dzenia. Znaki nakazuj¹ce znane u ytkownikowi, który przed u yciem dok³adnie czyta instrukcjê u ytkowania. S¹ one stale u ywane. 11. Tekniset tiedot, korjaus ja kierrätys Mainitut arvot kuvaavat meluemissiotasoa ja niitä ei voi pitää melun turvallisena työtasona. Melun emissio- ja vastaanottotasojen välisen riippuvuuden vuoksi nämä arvot eivät kelpaa määrittelemään varmuudella mahdollisia, tarvittavia tai avustavia turvallisuustoimenpiteitä. Kuluvaan meluvastaanottotasoon vaikuttavat tekijät sisältävät työtilan ominaisuuksia, muita melulähteitä sekä koneiden ja muiden viereisten prosessien määrää ja myös käyttäjän melualttiuden aikaa. Samalla sallittu meluemissiotaso saattaa vaihdella eri maissa. Tämä tieto kuitenkin antaa käyttäjälle paremman mahdollisuuden arvioida riskiä ja vaaroja Korjaus Käynnissä olevan generaattorin lähellä on aina pidettävä kuulosuojaimia. Ainoastaan ammattitaitoiset asiantuntijat/huoltajat saavat korjata mahdollisesti esiintyneitä laitteen vikoja. 12. Huoltoaikataulu h=moottorin työtunti Aina kuljetuksen Pidemmän seisontaajan jälkeen Toimenpide jälkeen tai ennen 50 h välein 100h välein käyttöä ennen käyttöä Puhdistus Osien ja elementtien silmämääräinen tarkastus, esim. polttoainetankki, polttoainehana, vetovaijeri, suojukset, eristys, pistorasiat sellaisten vaurioiden kannalta kuin muodonmuutoksia, oikea kiinnitys ja mahdollisia vuotoja Silmämääräinen tarkastus: polttoainejohdot, letkukiristimet halkeamien kannalta ja oikean asennuksen suhteen Maadoitusjohdon eristyksen ja sähköjohtavuuden silmämääräinen tarkastus Pulttiliitosten tarkastus Öljytason tarkastus Ensimmäinen öljynvaihto Öljynvaihto Ilmasuodattimen tarkastus ja puhdistus 20 h kuluttua 60 h välein (kuitenkin u s e a m m i n p ö l y i s e s s ä ympäristössä)

20 Aina kuljetuksen Toimenpide jälkeen tai ennen 50 h välein 100 h välein käyttöä ennen käyttöä Sytytystulpan tarkastus Sytytystulpan pistokkeen tarkastus Polttoainesihdin tarkastus Poistosihdin puhdistus Sytytyksen tarkastus, säätö tarvittaessa (0,3-0,4) Polttoainetankin ja kaasuttimen tyhjennys kokonaan Pidemmän seisontaajan jälkeen 1. Budowa urz¹dzenia 300 h kuluttua: Venttiilikiristyksen tarkastus, säätö tarvittaessa (20 C:n lämpötilassa), TULO: 0,15 mm LÄHTÖ: 0,20 mm 300 h kuluttua: Tarvittaessa ilmasuodattimen vaihto 13. Häiriöt ja niiden korjausmenetelmät Häiriön nimike Moottori ei käynnisty Moottori toimii epätasaisesti ja huohottaa. Generaattori ei tuota sähköä. Generaattori sammuu kuormituksen alla. Mahdollinen syy ja korjausmenetelmä 1. Onko polttoaineventtiili auki, onko pääkytkin W -asennossa? 2. Oliko imuvipu oikeassa asennossa moottorin käynnistyksen jälkeen? 3. Onko tankissa riittävästi polttoainetta? Teknisistä syistä tankkiin aina jää pieni määrä käyttämätöntä polttoainetta. Tarvittaessa tankkaus. 4. Vedetään reippaammin vetovaijerista. 5. Onko sytytystulppa kiinnitetty oikein ja onko pistoke asennettu sen päälle? 6. Puhdista sytytystulppa. Tarkista elektrodien väli. 1. Onko sytytystulppa kiinnitetty oikein ja onko pistoke asennettu sen päälle? 2. Puhdista sytytystulppa. Tarkista elektrodien väli. 3. Onko ilmasuodatin puhtaana? 4. Varmista, että käytössä on oikea polttoaineen tyyppi ja tankissa on riittävästi polttoainetta. 1.Tarkista, onko esiintynyt oikosulkuja tai ylijännitettä. 2.Kytke pistorasian vieressä oleva automaattisulake W -asentoon (kuva 1, nro 18). 1.Onko imuvipu (Choke) kytketty pois päältä eli asetettu oikealle moottorin käynnistyksen jälkeen? 2.Moottori on vielä liian kylmä. Odota vielä pari minuuttia ennen vastaanottolaitteiden kytkentää Rysunek 1 1. Zbiornik paliwowy 2. Pokrywa / korek zbiornika paliwowego (pod tym otworów do nape³niania zbiornika z sitkiem paliwowym) 3. Zawór paliwowy 4. Pokrywa filtra powietrza 5. Wtyk swiecy zaplonowej 6. Tlumik wydechu spalin z sitkiem wydmuchowym 7. Dzwignia Ssanie (Choke) 8. Gniazdo wtyczkowe wyjsciowe 230V ~ ; 50 Hz 9. Wl./Wylacznik zaplonu 10. Zacisk uziemiajacy z przylaczonym zielono-zoltym przewodem uziemiajacym (1 m) 11. Wlew oleju silnikowego z pretem (bagnetem) kontroli stanu oleju 12. Sruba spustowa oleju 13. Rozrusznik reczny z linka ciegnowa 14. WskaŸnik poziomu paliwa 15. Tabliczka znamionowa 16. Lampka ostrzegawcza-poziom oleju 17. Woltomierz 18. Bezpiecznik automatyczny 1.1 Akcesoria 1 Lejek do nalewania oleju silnikowego 1 Klucz do swiec zaplonowych

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje

MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella. Käyttöohje 1 MALLI KKJKA-150A+ Jääkaappi, automaattisulatuksella Käyttöohje 2 Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä

Läs mer

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN DAN0737 FI ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet.. 3 4. Yleiskuvaus 3 5. Koneen käyttö 4 6. Koneen hoito ja huolto. 5 7. Tekniset

Läs mer

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIJÄÄKAAPPI SKS- 56A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning 23 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FIN Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE

JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE JÄÄKAAPPI SFJV-175MC JÄÄ/PAKASTINKAAPPI SFK-175MC PAKASTINKAAPPI SFPK-175MC KÄYTTÖOHJE Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen.

Läs mer

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi na pytania do testów

Läs mer

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3-5 2:YLEINEN KUVAUS.

Läs mer

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS SF6040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/831016 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS SF6040. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS SF6040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter)

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter) BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211 Växelriktare (inverter) Nr./Nro: 32-5124 Mod./Malli: G-12-300 Invertteri Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original Bruksanvisning för LED-trädgårdsbelysning Bruksanvisning for LED-hagebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia ogrodowego LED Installation Instructions for LED Garden Lighting 422-255 SV NO PL EN Bruksanvisning

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

Modell / Malli / Model: HT82039 94 412 14

Modell / Malli / Model: HT82039 94 412 14 Modell / Malli / Model: HT82039 94 412 14 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Fan Heater 2kW Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Halogenvärmare 1,2kW. Säteilylämmitin 1,2kW. Halogen Heater 1.2kW

Halogenvärmare 1,2kW. Säteilylämmitin 1,2kW. Halogen Heater 1.2kW Modell / Malli / Model: HH01 99 940 88 SE FI EN BRUKSANVISNING Halogenvärmare 1,2kW KÄYTTÖOHJEET Säteilylämmitin 1,2kW INSTRUCTION MANUAL Halogen Heater 1.2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Kontrollera att

Läs mer

PAINEILMAKOMPRESSORIT KÄYTTÖOHJE ÖLJYTTÖMILLE MALLEILLE

PAINEILMAKOMPRESSORIT KÄYTTÖOHJE ÖLJYTTÖMILLE MALLEILLE PAINEILMAKOMPRESSORIT KÄYTTÖOHJE ÖLJYTTÖMILLE MALLEILLE TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET. 3-5 2:YLEINEN KUVAUS..

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING LUMILINKO 6,5hv SNÖSLUNGA 6,5hk DAR0962 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Käännös alkuperäisohjeista

Läs mer

Bruksanvisning Frostvakt Käyttöohje Pakkasvahti

Bruksanvisning Frostvakt Käyttöohje Pakkasvahti S Bruksanvisning Frostvakt Käyttöohje Pakkasvahti S Bruksanvisning Frostvakt Art.nr: 962337 Läs igenom instruktionerna nedan innan du använder frostvakten. Introduktion För att få ut mesta möjliga av din

Läs mer

KÄYTTÖOHJE. Kaappipakastin KKPK-205A+ Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta.

KÄYTTÖOHJE. Kaappipakastin KKPK-205A+ Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Kaappipakastin KKPK-205A+ KÄYTTÖOHJE Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. 2

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

Modell / Malli / Model: IFH01-20B

Modell / Malli / Model: IFH01-20B Modell / Malli / Model: IFH01-20B 99 870 03 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Värmefläkten ska anslutas

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING GRUPPO INCASSO 100 800 m 3 /h 93 262 294 263 1017 780 150 1053 1029 259 min 12/max 20 319 FORATURA PER INCASSO / HOLE SIZES: 1029x262 GRUPPO INCASSO

Läs mer

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37

O C. Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 37 O C Type KIP 6256-60 N KIP 6256-60 NX FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 37 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR

MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR MA3425807 RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR GREASE PRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 40BAR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO!

Läs mer

Thermozone AC 500 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12

Thermozone AC 500 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12 2 Thermozone AC 500 3 SE Användningsområde Frico Thermozone AC 500 är ett luftridåaggregat avsedda att användas som skydd för

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto

Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto Ver. 001-200504 Modell/Malli: ED8525S-SBC Nr/Nro: 34-3996 SVENSKA Mikrovågsugn med grill&

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029

Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029 Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029 GXS-12 MKII är en högtalare för dig som vill ha extremt bastryck hemma, men den passar även bra till disco, dubbla 12 basar kan flytta mängder med luft. Den är måttanpassad

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi I dessa tider är det lugnande att vara kund i en bank som står på egna ben. Näinä aikoina on rauhoittavaa olla asiakkaana pankissa, joka pärjää omillaan. Som kund eller ägarkund hos andelsbanken kan du

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJZ-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Type EKI 50-90. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 30

Type EKI 50-90. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 30 Type EKI 50-90 FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 30 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan ja

Läs mer

Bruksanvisning KSP 584-2

Bruksanvisning KSP 584-2 Bruksanvisning KSP 584-2 Innehåll: Innan du använder skåpet första gången... 2 Beskrivning av kyl/sval... 3 Så används kyl/sval... 4 Skötsel... 5 Installation... 6 Ändring av dörrhängning...8 Cylinda ljudguide...10

Läs mer

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin Fjärrströmbrytare utomhus Fjernbryter utendørs Kauko-ohjattava virtakatkaisin ulkotiloihin 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 44-078 Fjärrströmbrytare, utomhus INLEDNING Med

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Type KI 610-60 N. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 31

Type KI 610-60 N. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 31 Type KI 610-60 N FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 31 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

Type GKG 50-03 EXE B. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 24

Type GKG 50-03 EXE B. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 24 Type GKG 50-03 EXE B FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 24 Onnittelemme uuden GRAM-lieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

Modell / Malli / Model: HFN

Modell / Malli / Model: HFN Modell / Malli / Model: HFN-2016 94 412 17 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu

Läs mer

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 A. Funktioner 1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad timern ) kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25

SHF62NOG. FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 SHF62NOG FIN Käyttöohjeet...2 SE Bruksanvisning...25 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M

HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M P0015IVZ.fm HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M Betriebsanleitung.................... 8 Operating Instruction................ 14 Instructions d'utilisation..............

Läs mer

Modell / Malli / Model: HFN-2001NT

Modell / Malli / Model: HFN-2001NT Modell / Malli / Model: HFN-2001NT 94 412 16 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Värmefläkten skall anslutas

Läs mer

Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34

Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34 Kyl- och frysskåp Jääkaappi-Pakastin B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E KF 2796S8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 SISÄLLYSLUETTELO 14 2223 012-34 2 VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET Det är av största

Läs mer

Kit 2800 Art.nr. 703461

Kit 2800 Art.nr. 703461 Kit 2800 Art.nr. 703461 Kit 2800 är ett 2-vägs kit med 4 st identiska bas/mellanregister element. Tack vare användandet av flera mindre element blir basen tight och torr precis som mindre element brukar

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Engemycin 25 mg/ml, sumute iholle, suspensio naudalle, lampaalle ja sialle

PAKKAUSSELOSTE. Engemycin 25 mg/ml, sumute iholle, suspensio naudalle, lampaalle ja sialle PAKKAUSSELOSTE Engemycin 25 mg/ml, sumute iholle, suspensio naudalle, lampaalle ja sialle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni PAKKAUSSELOSTE Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset.

1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. KÄYTTÖOHJEET 1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. Tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusmääräykset on merkitty yleisellä DIN 4844-W 9 -varoitusmerkillä.

Läs mer

Modell / Malli / Model: FH-01AKT

Modell / Malli / Model: FH-01AKT Modell / Malli / Model: FH-01AKT-2 99 940 86 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW SE Säkerhetsföreskrifter 1. Kontrollera att spänningen

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

O C MENU. Type IO 11630-90 IO 11630-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 26

O C MENU. Type IO 11630-90 IO 11630-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 26 MENU O C Type IO 11630-90 IO 11630-90 X FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 26 Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin

Läs mer

Modell / Malli / Model: IFH01-90/M

Modell / Malli / Model: IFH01-90/M Modell / Malli / Model: IFH0-90/M 99 870 05 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 9kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 9kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 9kW SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. Värmefläkten ska anslutas

Läs mer

O C MENU. Type IO 12654-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 28

O C MENU. Type IO 12654-90 X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 28 MENU O C Type IO 12654-90 X FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 28 Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin toimintaan ja

Läs mer

KKI 60-01 TF FIN S. Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23

KKI 60-01 TF FIN S. Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23 KKI 60-01 TF FIN S Käyttöohjeet...2 Bruksanvisning...23 YLEISTÄ Onnittelemme teitä GRAM induktiokeittotason ostamisesta! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät keittotasoa. Tutki induktiokeittotason

Läs mer

Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle. Meropenem Sandoz 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi

Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle. Meropenem Sandoz 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle Meropenem Sandoz 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Meropenem Sandoz 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten meropeneemi Lue tämä pakkausseloste

Läs mer

Type CI V. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 34

Type CI V. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 34 Type CI 45550 V FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 34 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

O C. Type EK 6610-90 F. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 28

O C. Type EK 6610-90 F. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 28 O C Type EK 6610-90 F FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 28 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Grundläggande Voisitko auttaa minua? Fråga om hjälp Puhutko englantia? Fråga om en person talar engelska Puhutteko _[kieltä]_? Fråga om en person talar ett visst språk En puhu _[kieltä]_. Förtydliga

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Fråga om hjälp. Voisitko auttaa minua?

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Fråga om hjälp. Voisitko auttaa minua? - Grundläggande Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Fråga om hjälp Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Fråga om en person talar engelska Czy mówisz po _ [nazwa języka]

Läs mer

Type CI FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 36

Type CI FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 36 Type CI 45551 FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 36 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan ja

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Tardak vet 10 mg/ml injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

LED LENSER * h14r.2. English... 02-05 Deutsch... 06-09 Español... 10-13 Français... 14-18 Nederlands... 19-22 Italian... 23-26

LED LENSER * h14r.2. English... 02-05 Deutsch... 06-09 Español... 10-13 Français... 14-18 Nederlands... 19-22 Italian... 23-26 LED LENSER * h14r.2 Operating instructions Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Käyttöohje Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 수동 取 扱 説

Läs mer

Käyttöohje/Varotoimenpiteet FIN Grilliuuni pyörivällä vartaalla ja 2 keittolevyllä

Käyttöohje/Varotoimenpiteet FIN Grilliuuni pyörivällä vartaalla ja 2 keittolevyllä Käyttöohje/Varotoimenpiteet FIN Grilliuuni pyörivällä vartaalla ja 2 keittolevyllä KUVAUS Tyyppi TO 2311N 1 8 7 6 FIN Kuvaus 1 Kuuma levy, vasempi ja oikea puoli 2 Lämmönsäädin levyn vasemmalla puolella

Läs mer

Spikpistol/Häftpistol

Spikpistol/Häftpistol BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Spikpistol/Häftpistol Ver 001-200209 Nr/Nro: 30-8146, 30-8147, 30-8148 Naula- ja niittipistooli Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FSN 270-00 FSN 270-00 X

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FSN 270-00 FSN 270-00 X FIN S ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FSN 270-00 FSN 270-00 X Sisällys FIN 1 Turvallisuus ja ympäristö Turvallisuusohjeita... 3 Ympäristöasiat ja energiansäästö... 4 2 Laitteen

Läs mer

Type CI V. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 34

Type CI V. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 34 Type CI 45550 V FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 34 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

Trento LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Trento LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 63-65 Trento LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Läs mer

Suomi 3 Svenska 13 English 23

Suomi 3 Svenska 13 English 23 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KESKUSPÖLYNIMURIT A 30, A 40, A 50 BRUKS- OCH SERVICENAVISNING CENTRALDAMMSUGARE A 30, A 40, A 50 INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE CENTRAL VACUUM CLEANERS A 30, A 40, A 50 Suomi

Läs mer

Type CI CI X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 35

Type CI CI X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 35 Type CI 46550 CI 46550 X FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 35 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

IN 7575 TF FI SE. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...32 IOAA-650A (09.2011/1)

IN 7575 TF FI SE. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...32 IOAA-650A (09.2011/1) IN 7575 TF FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...2 IOAA-650A (09.2011/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy loistavaan tehokkuuteen. Kun olet lukenut ohjeet,

Läs mer

Type CI CI X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 35

Type CI CI X. FI Käyttöohje 2. SE Bruksanvisning 35 Type CI 46550 CI 46550 X FI Käyttöohje 2 SE Bruksanvisning 35 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FI Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden lieden toimintaan

Läs mer

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 16.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 172/27 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA SZWECJA Pomoc państwa nr SA.18857 (2012/C)

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERING AIR CONDITIONER

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERING AIR CONDITIONER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Läs mer

Din brugermanual STIGA SB435HD http://da.yourpdfguides.com/dref/5480488

Din brugermanual STIGA SB435HD http://da.yourpdfguides.com/dref/5480488 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE MINIPAKASTIN SFS-56 A+ Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. TEKNISET TIEDOT: (oikeudet muutoksiin pidätetään) Mitat:

Läs mer