Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt och i nära samarbete med Hisingens sex stadsdelars socialkontor. Även med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sker samarbete. Under 2009 har arbetsmetoderna och arbetssättet utvecklats. Åtta temaveckor med veckovis nyintag pågår kontinuerligt, dessa har varit en framgångsfaktor då ämnena som varje vecka fokuseras kring har stark anknytning till vad individen behöver för att bli rustad för att komma närmre arbetsmarknaden. Under 2009 har verksamheten haft en del personalförändringar vilket bland annat resulterat i att coacherna kan återgå till klientarbetet och arbetet med temaveckorna läggs ut på konsultbasis. Arbetet med detta pågår och framskrider enligt planerna. Samarbete med ICA-skolan har fortsatt, nästa intag till skolan kommer att ske i augusti Under 2009 introducerades ett samarbete med ALMI som kommer att formeras under 2010 för att främja egenföretagande bland deltagarna. Arbetet med det kommunala uppföljet fortsätter under befintliga former men med mer fokus på praktik för de ungdomar som vi kommer i kontakt med. Samarbetet med utvecklingsförvaltningen fortskrider men kan ta sig nya och mer effektiva former under Verksamhetens resultat: Verksamheten följer den positiva trend som genomsyrat tidigare år. Genomströmningen har under året fördröjts då coacherna förutom klientarbete även varit uppbundna av temaveckor men arbetet med att Lågkonjunkturen under 2009 var kännbart även för Navigator och CoMcenter, bland annat resulterade lågkonjunkturen i en svårighet att intressera företag till nätverksträffar en gång/vecka. Utvärderarens uppdrag har förändrats vilket leder till en tryggare och säkrare uppföljning avseende utvärderingsresultatet. Deltagarna som inremitteras till oss har under 2009 blivit just den målgruppen som projektet riktar sig till vilket underlättar arbetet för personalen. Detta är en orsak till de mer positiva resultaten detta år. Personalen är effektiv och kunnig och säkrare i sitt klientarbete än under tidigare år vilket får till följd att antalet deltagare i kö minskat. Navigator och CoMcenter har i slutet av år 2009 prövat en ny form för intag av deltagare då en halvdag markerades för inskrivningar från Lundby socialkontor, vilket resulterade i att kön från detta kontor försvann.

2 Antal deltagare i samverkan Vi har arbetat mycket med att förbättra flödet på Nvigator och CoMcenter och vi vill uppnå 200 deltagare under året. Nu har vi 193 deltagare som har varit/är aktuella hos oss under året, vilket är ett fullgott resultat. Jan-aug :3 Total Aktuella vid periodens start Nya under perioden Avslutade under perioden Aktuella vid periodens slut Totalt aktuella under perioden Aggregerat under året Tid i aktivitet Vi har under 2009 arbetat med att förbättra flödet och försökt effektivisera arbetet på Navigator och CoMcenter, ett av de områden som vi har arbetat med är tiden i aktivitet hos oss. Vi har blivit bättre på att remittera tillbaka de deltagare som av olika anledningar inte klarar av strukturen hos oss. Det är i sig också ett resultat. Ett år har vi som målsättning att deltagaren får vara inskriven hos oss och 89 % är hos oss under max nio månader. De som har en längre inskrivningstid har ofta en än mer komplex situation och mycket att arbeta med innan de är i sysselsättning. Detta är socialsekreterare, coach och deltagare eniga om redan vid start. Tid i aktivitet < 3 mån % 4-6 mån % 7-9 mån % mån % mån % > 19 mån % % Försörjning ut Vår målgrupp står långt ifrån arbetsmarknaden vilket resulterar i att ibland även avslutade deltagare får fortsatt försörjningsstöd även efter att de är avslutade hos oss. Detta finns olika bidragande orsaker till dessa kan vara, deltagaren går på praktik och avslutas hos oss men de är i sysselsättning vilket de inte varit tidigare, med andra ord har målet i handlingsplanen uppnåtts, deltagaren är inte mottagbar för vår insats ännu, de är felremitterade från socialkontoren. Vi har två deltagare som under året har gått till Försäkringskassan och detta visar på en tendens att Navigator och CoMcenter har en förmåga att få individer ut från den rundgång i systemet som annars lätt blir följden. En del deltagare har som mål att komma i rutiner och därmed komma närmre arbetsmarknaden och då kunna bli inskrivna på Arbetsförmedlingen.

3 Ekonomi: Försörjning via Af % " Fk % " kommunen % Egen (lön, CSN) % Saknar inkomst/bidrag % Uppgift saknas % % BU HELÅR 09 UTFALL KOSTNAD TOM DEC 09 TKR Navigator- och CoMcenter BUDGET DELTA/ SDF (LUNDBY) intäkter navcom BUDGET DELTA MEDFINANSIERING BUDGET ESF TOTAL BUDGET NAVIGATOR- OCH COMCENTER hyreskostnader ulag via Ivana- del av flyttades till 09 på ESFs begäran pga f uppskattning obs ej ännu beslu maj-dec, esfs granskning har KOMMENTAR: observera att Lundbys redovisning till ESF kommit till oktober månad, siffrorna ovan är en uppskattning och prognos på tidigare utfall enligt föredragning styrgrupp. Observera att ESF inte är på samma redovisningsmånad, därav utfallet. Frågor som är viktiga inför framtiden: Samarbetet med Arbetsförmedlingen kan utvecklas då Ungdomsgarantin blir en garanti för att ungdomen går runt i systemet på grund av regler. Problematiken uppstår då ungdomar efter tre månader som arbetslösa per automatik kommer in i Ungdomsgarantin men då kan ha varit på Navigator och CoMcenter dessa månader och arbetet har framskridit efter den uppgjorda arbetsplanen och resultat börjar synas. Socialsekreterarna kräver att ungdomen är inskriven på Arbetsförmedlingen och det blir en rundgång i systemet för individen då de skall börja om på nytt, än en gång. Det föreligger även svårigheter med att få kontakt med arbetsförmedlare i enskilda fall då dessa är oanträffbara både skriftligt och per telfon vilket får till följd långa väntetider för avskrivningar från verksamheten vilket i sin tur hämmar genomströmningen och även för klienten som får väntetid mellan de olika verksamheterna. En fråga som blivit aktuell är enskilda socialsekreterare som inte tillåter att coacherna läser arbetsutredningar om klienterna även då samtycke skrivits på av denne. Klienterna måste då berätta hela sin bakgrundshistoria igen, vilket tar både tid och energi som skulle ha kunnat läggas på att fortsätta där individen är. Arbetet med detta pågår och kommer att intensifieras under En tendens kan ses att från vissa socialkontor är det en andel socialsekreterare som remitterar klienter och deras kolleger har inga alls inne på Navigator och CoMcenter,

4 vilket kan ses som att det inte är en rättvis fördelning av ärende in till oss från de olika kontoren. En berättelse eller ett exempel: (vuxen;comcenter) Bakgrund: 31-årig deltagare aktuell på enheten för försörjningsstöd. Deltagaren har avslutad grundskola men avbrutit gymnasieutbildningen och har deltagit i flera arbetsmarknadsåtgärder. Personen har inte haft ett reguljärt arbete. Det finns vissa tecken på arbetshinder, där ett hinder har varit ett ADHD liknande beteende och till följd av detta har det diskuterats lönebidrag. Deltagaren anmäls till NCC och en individuell arbetsplan upprättas tillsammans med socialsekreterare, deltagare och coach. Under sina sju månader på Navigator och Comcenter får personen kontinuerlig individcoachning och uppföljande samtal med social sekreteraren. Coachen initierar en kontakt med Af för informationsutbyte och gemensam handlingsplan upprättas. Första månaderna består av daglig strukturerad aktivitet i form av företagsträffar, friskvård, studiebesök, CV-skrivning, samtal med arbetsterapeut och söka jobb aktiviteter. Till en början har deltagaren svårigheter att vara i stor grupp, att sitta still och att koncentrera sig. Dessa hinder avtar med tiden och efter tre månader är deltagaren aktiv i temaveckor, arrangerar ett studiebesök och genomgår en kortare datakurs. Successivt tar deltagaren större och större ansvar för sin situation och blir mer målfokuserad. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen har varit att coachen sett deltagarens behov av flexibilitet för att få växa och därmed ta eget ansvar för sin situation och detta har tillmötesgåtts. Deltagarens mål är att få ett arbete som personlig assistent och är med på ett studiebesök(som anordnas av NCC) på ett assistentföretag. Coachen för ett aktivt samarbete med assistansföretaget med inriktning just på denna deltagare, vilket får till följd att personen blir kallad till en intervju, får gå en introduktionskurs och blir anställd på timmar. Deltagaren är aktiv på NCC och jobbar samtidigt parallellt på timmar Idag ska deltagaren avskrivas och är självförsörjande som personlig assistent, utan någon arbetsmarknadsåtgärd från Af. En framgångsfaktor är en fungerande myndighetssamverkan som gett deltagaren stor delaktighet och ansvar för sin egen jobbprocess. Coachens har haft en viktig funktion genom att bekräfta, stötta och motivera deltagaren i dennes utveckling. Struktur, social samvaro, trygghet och att deltagaren inte slussats ut för tidigt har också bidragit till en lyckad insats. En berättelse eller ett exempel: (ungdom; Navigator) Ung mamma till två små barn som har gått på försörjningsstöd ett flertal år. Kvinnan har en komplex social situation med bland annat en skilsmässa där barnens far hotar med att föra dem ut ur landet. I augusti har coach, kvinnan och socialsekreteraren det första trepartsmötet där arbetsplan och mål sätts upp. Innan dess har coachen och socialsekreteraren haft samtal om kvinnans bakgrund, familjeförhållanden, vad anser socialsekreteraren att kvinnan behöver för stöd. Coachen och socialsekreteraren gör upp

5 en planering där målet är egenförsörjning och vägen går via sysselsättning, coachsamtal med fokus på motivationen. Parallellt med denna planering görs även en planering för studier upp. Kvinnan fungerar till en början utmärkt, kommer i tid, ringer vid frånvaro etc. Efter tre veckor börjar kvinnan utebli från temaveckor, har många bortförklaringar, skyller mycket på barnen och deras förskola. Coachen arbetar aktivt med problematiken genom strukturerade coachsamtal där bl.a. motiverande samtal ingår. Parallellt med detta beställs tid till studievägledaren på Navigator och coachen och deltagaren går gemensamt till Studium för att söka till vårens kurser. Coachen arbetar tillsammans med deltagaren med fokus på arbete men deltagaren kommer på många undanflykter för att hellre gå på försörjningsstöd än att bli självförsörjande. Många samtal går ut på varför deltagaren skall bli självförsörjande, vad motiverar henne, hur skall hon hantera stressen vad gäller dagishämtning/lämning etc. Samtidigt som detta pågår har deltagaren, socialsekreteraren och coachen månadsvis trepartsmöten för att visa på nödvändigheten i att följa den uppgjorda handlingsplanen. Detta samarbete är nödvändigt för en positiv utveckling, då coachen och socialsekreteraren har gemensam samsyn och värderingsgrund. Deltagaren får slutligen ett arbete som hon klarar av i ca. två månader, under tiden har deltagaren fortfarande kontakt med coachen och coachen i sin tur med socialsekreteraren. Deltagaren blir slutligen uppsagd på grund av för mycket frånvaro på arbetsplatsen och återkommer till Navigator på heltid. Handlingsplanen revideras nu med att praktikplats skall påbörjas inom kort, vilket deltagaren och coach gemensamt letar efter. Slutligen hittar de en i en liten närbutik, detta arbete har föregåtts av en lång tids vägledning från coachens sida sett, vad vill kvinnan arbeta med, vad fungerar, vad har samhället för behov just nu? Här samarbetar coachen med Af, vad skulle arbetsförmedlaren rekommendera? Även deras analys av marknadsläget är en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Deltagaren påbörjar sin praktik och då coachen vill veta vad som fungerar bra, görs veckovisa möten med praktikhandledaren och deltagaren. Trepartsmötena pågår samtidigt där socialsekreteraren har en fortsatt tydlig inställning vad som behövs för att kunna fortsätta få försörjningsstöd. Deltagaren kan efter en del verbala konfrontationer med både coach och socialsekreterare komma till insikt om att egenförsörjning är i nuläget ett lättare och bättre sätt att försörja sig på och letar efter anställning i närbutiker i sitt hemområde. Hon lyckas efter en månads praktik och fick anställning i en närbutik i kvarteret där hon bor och är numera en självförsörjande småbarnsmamma. Kvinnan tackade i dagsläget nej till studierna som skulle ha påbörjats i januari med hänvisning till att hon tyckte att livet fungerade nu men att hon vet hur vägen till studier ser ut.

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer