SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson (S) Daniel Krondahl (V) Allan Backson (SD) Beslutande ersättare Övriga ersättare Tjänstemän Ann-Christine Kullgren (M) Bengt-Ola Rydberg (KD) Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare Utses att justera Irene Norrman (M), Yvonne Roos (S) Kommunhuset Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gunilla Lynghed Ordförande... Berit Lundström Organ Justerande... Irene Norrman Yvonne Roos Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vård- och Omsorgsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset i Sjöbo Underskrift... Kerstin Andersson

2 Föredragningslista Ansökan om statsbidrag värdegrundsarbetet Bilaga 2. Ekonomisk uppföljning per 30 juni Bilaga 3. Utvärdering kundenkät bostadsanpassning Bilaga 4. Rapportering av ej verkställda beslut 1 4 kap SoL samt 9 LSS till kommunfullmäktige Bilaga 5. Verksamhet Personlig Assistans Bilaga 6. Stimulansbidrag till att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Bilaga 7. Utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bilaga 8. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för personer med demenssjukdom och deras närstående Bilaga 9. Mottagande av gåva Bilaga 10. Skrivelser Bilaga 11. Arbetsutskottets protokoll Sekretesslista 12. Delegationsärenden Sekretesslista 13. Urvalsärende SoL Sekretesslista 14. Urvalsärende Bostadsanpassningsbidrag Sekretesslista 15. Information

3 Von 85 Ansökan om statsbidrag värdegrundsarbetet Med anledning av lagändringen i socialtjänstlagen om nationell värdegrund för äldre personer med insatser från socialtjänsten fick socialstyrelsen flera olika uppdrag Socialstyrelsen fick senare i uppdrag genomföra ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Man skall efter ansökan från kommunerna utbetala stimulansmedel för utbildning till värdegrundsledare eller för utbildning till personal som har funktion för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. Sjöbo kommun kan ansöka om kr Arbetsutskottet har föreslagit vård- och omsorgsnämnden ställa sig bakom ansökan om statsbidrag för utbildning till värdegrundsledare. Socialstyrelsens information om ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Ansökan från Sjöbo kommun. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ansökan om statsbidrag för utbildning till värdegrundsledare. Socialstyrelsen

4 Von 86 Ekonomisk uppföljning per 30 juni Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2012 skall vård - och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 30 juni till ekonomiavdelningen den 10 juli Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen (den 15 augusti). Arbetsutskottet har föreslagit vård- och omsorgsnämnden fastställa budgetuppföljning tom juni 2012, och överlämna nämndsammanfattning/prognos till kommunstyrelsen. Utfallsprognos till kommunstyrelsen samt nämndens månadsuppföljning tom juni. Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom juni 2012, och överlämnar nämndsammanfattning/prognos till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

5 Von 87 Utvärdering kundenkät bostadsanpassning I samband med svar till revisionen över vidtagna åtgärder i samband med granskning av handläggning av bostadsanpassningsärenden beslutade vård- och omsorgsnämnden i januari 2012 att en enkät, som finns i BAB-programmet, med följebrev skulle skickas ut till alla som fått beslut om bostadsanpassningsbidrag jan-juni Föreligger sammanställning över inkomna svar. Sammanställning på utvärdering enkät om bostadsanpassning 1 jan- 30 juni. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

6 Von 88 Rapportering av ej verkställda beslut 1 4 kap SoL samt 9 LSS till kommunfullmäktige Kommunerna har fr o m 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen och kommunens revisorer rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte och inte på nytt verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. Från den 1 juli 2008 skall ej verkställda gynnande beslut enligt LSS rapporteras på samma sätt som inom SoL. Statistikrapport ej verkställda beslut tom Vård och omsorgsnämnden överlämnar Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1 4 kap SoL och LSS tom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer, enligt bilaga till protokollet. Kommunfullmäktige, Kommunens revisorer

7 Von 89 Verksamhet Personlig Assistans Inom personlig assistans kan den som beviljas insatsen från försäkringskassan eller kommunen välja om man vill ha kommunen som anordnare, eller ett privat assistansföretag eller om man vill anställa sina assistenter själv. I Sjöbo finns f n 30 kunder med beslut om personlig assistans och av dessa är det 11 st som valt kommunen som anordnare. Då verksamheten kräver mycket stora administrativa resurser både avseende rekrytering, arbetsledning, vikarieanskaffning och redovisningsrutiner till försäkringskassan skulle den kunna vara lämplig att lägga ut på entreprenad till privat utförare, vilket skett i flera kommuner. Verksamhetschef LSS föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för lägga ut den del som avser kommunen som utförare på entreprenad. Verksamhetschef Eva Lundqvist skrivelse angående personlig assistans. Yrkande Yvonne Roos yrkar på att man inte skall utreda frågan vidare, kommunen skall bedriva verksamheten i egen regi. Berit Lundström (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att lägga ut den kommunalt anordnade personliga assistansen på entreprenad till privat utförare. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Berit Lundströms (M) yrkande. Vård och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att lägga ut den kommunalt anordnade personliga assistansen på entreprenad till privat utförare. Utredningen bör presenteras för nämnden senast december Reservation Yvonne Roos (S), Liz-Beth Persson (S) och Daniel Krondahl (V) reserverar sig mot beslutet.

8 Verksamhetschef LSS Administrativ chef

9 Von 90 Stimulansbidrag till att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Vård- och omsorgsnämnden beslutade i april 2012 att ställa sig bakom ansökan om stimulansbidrag LOV avseende utredning av valfrihetssystem; hälso- och sjukvårdsinsatser ( kr) Socialstyrelsen har nu beviljat Sjöbo kommun kr och bidraget får användas till konkreta insatser dels för att utreda kommunens förutsättningar för att utveckla och tillämpa valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) och dels för att efter politiskt beslut införa ett sådant system. Socialstyrelsens beslut avseende Stimulansbidrag till att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Vård och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, i enlighet med ansökan, utreda kommunens förutsättningar att införa och tillämpa valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) avseende hälso- och sjukvårdsinsatser. Uppdraget avgränsas till hemsjukvård (ej rehabinsatser). Omfattningen på utredningen begränsas av beviljat belopp, kr. Yvonne Roos (S), Liz-Beth Persson (S) och Daniel Krondahl (V) deltar inte i beslutet, då man anser att dessa insatser skall utföras av kommunen. Verksamhetschef hemtjänst/hemsjukvård Förvaltningschef

10 Von 91 Utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla stödet till äldre med psykisk ohälsa och som en del i uppdraget vill man stödja utvecklingsarbeten som leder till förbättrad vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa inom kommuner och landsting. Ansökan skall ha inkommit till socialstyrelsen senast den 21 september och skall innehålla uppgifter om projektet, tidsplan, belopp. Socialstyrelsens skrivelse angående utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Förvaltningschef Kjell-Åke Nilsson redogör för intentionen med gemensam ansökan med SÖSK-kommunerna, primärvården samt öppenvård psykiatri. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom gemensam ansökan inom SÖSK om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Förvaltningschef

11 Von 92 Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för personer med demenssjukdom och deras närstående Vård och omsorgsnämnden i Sjöbo kommun har på olika sätt utvecklat sina verksamheter under de senaste sex åren. Visionen Ett gott liv varje dag har arbetats fram i bred samverkan mellan olika yrkesgrupper och mellan tjänstemän och politiker. Visionen innebär att vi på olika sätt strävar efter att stärka våra kunders inflytande och delaktighet i hur de beslutade insatserna utförs och ett starkt fokus på personalens bemötande. Verksamheten har nu utarbetat förslag till hur man inom ramen för ovanstående kan arbeta med att utveckla verksamheten för personer med demenssjukdom och deras närstående i Sjöbo kommun. Förslag till handlingsplan för personer med demenssjukdom och deras närstående i Sjöbo kommun. Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till handlingsplan för personer med demenssjukdom och deras närstående, enligt bilaga till protokollet. Ledningsgruppen Sara Lövgren, för publicering i verksamhetshandbok.

12 Von 93 Mottagande av gåva Anna-Lisa Nilsson har i donationshandling uttryckt sin vilja att donera sitt sparkapital till Solkullen i Vollsjö. Kommunfullmäktige har, efter förslag från vård- och omsorgsnämnden beslutat att Sjöbo kommun med tacksamhet tar emot gåva från Anna-Lisa Nilsson, Vollsjö, att användas till de äldres trevnad vid Solkullen samt att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta och använda medlen i enlighet med givarens vilja. Efter redovisning från AB Jarls Begravningsbyrå har ,22 tillförts vård och omsorgsnämndens konto för testamenten och gåvor. Liksom övriga testamente och gåvor kommer särredovisning att ske för Anna-Lisa Nilssons gåva till Solkullen. Kommunfullmäktiges beslut angående gåva. Redovisning av dödsbo. Donationsbrev/Testamentariskt förordnande, godkänt av Kammarkollegiet. 1. Vård och omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att förvalta och använda testamenterade medel i enlighet med testatorns vilja. 2. Verksamheten uppmanas att arbeta fram förslag på användande av pengarna. Förvaltningschef Verksamhetschef särskilt boende Verksamhetschef hemtjänst/hemsjukvård Administrativ chef

13 Von 94 Information Förvaltningschef Kjell-Åke Nilsson informerar vård- och omsorgsnämnden om läget avseende arbetsmiljöproblemen i lokalerna för bl a daglig verksamhet LSS och psykiatri, (Örnen 8). Enligt hyresvärden AB Sjöbohem och externt anlitad konsult skall problemen vara åtgärdade efter ytterligare översyn av ventilationen, men det finns fortfarande personer som upplever problem med luften. Ärendet följs vidare. Yvonne Roos (S) tar upp frågan om de nya nyckelgömmorna till kunder med trygghetslarm. Förvaltningschef Kjell-Åke Nilsson informerar nämnden övergripande om hur dessa fungerar. För mer detaljfrågor hänvisas till Verksamhetschef Eva Gustafsson. Ann-Christine Kullgren (M) meddelar nämnden att kommunmedborgare som tidigare kontaktat henne angående upplevda problem på ett särskilt boende, har hört av sig och tackat för att deras synpunkter lyfts fram och problemen åtgärdats.

14 Sekretessparagrafer 95-98

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 4 Plats och tid Närvarande ledamöter Turbergsrummet, plan 13 kl.14:00 Benkt Kullgard (M) ordförande Bo Johansson (FP) Roger Sjöberg (S) Margareta Cantell (C) Gert Nordin (KD) Tahir Qureshi (V)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

HITÅT REVISION 1 P R O J E K T P L A N

HITÅT REVISION 1 P R O J E K T P L A N P R O J E K T P L A N HITÅT REVISION 1 Projektplanen godkänd av SFVH:s styrelse 2014-11-11 Projektägare Projektledare: Peter Lundholm, ordf tandvårdssektionen Projektplan 2 (5) 1 BAKGRUND... 3 1.1 SYFTE...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN

OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN SSEn^a 2015-04-16 Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 10.30 Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1. Upprop. 2. Val av justeringsperson, bestämmande av dag och

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer