FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning"

Transkript

1 Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 65:2010 Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Annette Lind Gunvor Gard, Handledare Besöksadress: Västra varvsgatan 11 Luleå Telefon: vx FoU Norrbotten är en fristående verksamhet inom Kommunförbundet Norrbotten. Vill du veta mer om vårt arbete eller ladda hem tidigare FoU rapporter. Gå till FoU NORRBOTTEN

2

3 Förord Denna studie grundar sig på en D-uppsats, 15 högskolepoäng, i sjukgymnastik som jag avslutade vårterminen 2010 vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Uppsatsen har därefter delvis omarbetats med handledning av FoU-miljöns vetenskapliga ledare Marianne Forsgärde och trycks i FoU Norrbottens rapportserie. Under tiden som jag skrev D-uppsatsen pågick ett gemensamt förbättringsarbete inom rehabiliteringsenheten på Socialförvaltningen, där en arbetsgrupp utarbetade ett utbildningsmaterial i evidensbaserad förflyttningsteknik. Alla sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom rehabiliteringsenheten använder sig numera av detta utbildningsmaterial för att introducera nyanställd baspersonal samt sommarvikarier i vård och omsorgsverksamheterna. Utbildningsmaterialet, evidensbaserad förflyttnings-teknik Steg 1, är ett sätt att kvalitetssäkra innehållet i förflyttningsutbildning. Jag vill tacka alla som deltagit i studien, personliga assistenter såväl som klienter som gjorde detta arbete möjligt. Ett varmt tack till min handledare Gunvor Gard för engagemang och stöd. Ett stort tack till chefer inom Luleå kommun som gav möjligheter till utveckling samt till arbetskamrater inom Hälso- och sjukvård & rehabilitering som har bidragit med kompetens och engagemang. Luleå Annette Lind

4 Sammanfattning BAKGRUND: Att arbeta som personliga assistent innebär att klientens hem är dennes arbetsmiljö, och den är inte anpassad vad gäller optimal arbetsställning och arbetsbelastning. Personliga assistenter måste anpassa sig till rummens storlek, möblering och hjälpmedel finns inte tillgängliga trots att det skulle behövas. SYFTE: Att kartlägga personliga assistenters arbetsställningar, dess skadliga inverkan, ländryggsflexion och biomekanisk ländryggsbelastning när klient hjälps vid förflyttningar. METOD: Stillbildsfotografier och videofilm användes för analys av arbetsställningar vid hjälp av två förflyttningar av klient: uppresning från ryggläge till sittande samt från sittande på sängkant till stående/till rullstol. En biomekanikdocka placerades i samma arbetsställning som fotografiet visade att personliga assistenten intog vid förflyttning av klient, för att bedöma ländryggsflexion som mättes med goniometer. Den biomekaniska ländryggsbelastningen beräknades med ett biomekaniskt dataprogram och med stöd av biomekanikdocka. För bedömning av personliga assistenternas arbetsställningar och eventuell skadlig inverkan användes AFS RESULTAT: Visar att fyra personliga assistenter har en skadlig nivå och fyra har en riskfylld nivå av ländryggsbelastning. Skadlig inverkan fanns vid förflyttningar där den personliga assistenten har en arbetsställning med kraftigt flekterad ländrygg och denna arbetsställning används vid flera förflyttningar av klient. De förflyttningar som är mest riskabla avseende ländryggsbelastning var förflyttningar där personliga assistenter hjälpte klient till rullstol. Låga manuella förflyttningar gav ökad ländryggsbelastning. Hälften av de personliga assistenterna arbetar med ländryggsflexion mellan vid förflyttning av klient. Enbart två personliga assistenter överskred ländryggsflexion >60 i de två förflyttningarna. De biomekaniska belastningsvärdena för ländrygg överskreds inte avseende axial eller skärande belastning enligt rekommenderade värden från NIOSH. KONKLUSION: Riskfyllda arbetsställningar och skadlig inverkan noterades i båda förflyttningar. Alla utom två personliga assistenter har ländryggsflexion mellan vid förflyttning av klient. Ingen har skadlig biomekanisk belastning i relation till NIOSH gränsvärden. Nyckelord: arbetsställning, ländryggsflexion, biomekanisk belastning, axial och skärande belastning, förflyttning

5 Innehållsförteckning BAKGRUND Syfte Frågeställningar INTRODUKTION Arbetsmiljön i ett hem Ergonomiska risker i hemmet METOD Datainsamling och analys Urval Metodologiska reflektioner Etiska överväganden RESULTAT DISKUSSION BILAGA 1.1 BILAGA

6 Bakgrund Antalet personer som får hjälp och stöd i det egna hemmet av personliga assistenter har ökat och idag finns det cirka anställda (Arbetsmiljöverket, 2009). I de riktlinjer och ergonomiska principer som tillämpas bedömer Arbetsmiljöverket att arbete i en klients hem kan innebära en hög fysisk belastning. Till exempel finns risken att personliga assistenter tvingas att använda felaktiga och ensidiga arbetsställningar och i vissa fall utföra tungt lyftarbete i trånga utrymmen. Även den psykiska belastningen kan vara hög på grund av till exempel våld och hot, stress i arbetet samt stress under resor till/från klient (Arbetsmiljöverket, 2009). Den genomförda litteratursökningen inom ramen för detta arbete visade inga studier avseende personliga assistenternas ergonomiska risker vid förflyttning av klient och hur de upplever sin totala kroppsliga ansträngning i arbetet. Syfte Syftet med studien är att kartlägga personliga assistenters arbetsställningar, ländryggsflexion och biomekanisk ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning. Frågeställningar 1. Vilka arbetsställningar intar personliga assistenter vid förflyttning av klient och innebär dessa skadlig inverkan? 2. Vilken ländryggsflexion intar personliga assistenten vid förflyttning av klient vid uppresning från ryggläge till sittande ställning samt från sittande på sängkant till sittande i rullstol? 3. Vilken biomekanisk ländryggsbelastning har personliga assistenter vid förflyttning av klient från ryggläge till sittande på sängkant samt från sittande på sängkant till sittande i rullstol? Introduktion Arbetsmiljön i ett hem Riskbedömning är viktigt i alla arbeten och måste ske tidigt för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ergonomiska faktorer som tillgodoser en god fysisk arbetsmiljö i ett hem är: fritt arbetsutrymme vid förflyttning, hjälpmedel samt kunskap i förflyttningsteknik. Fritt arbetsutrymme på minst 80 cm behövs för att kunna använda en god förflyttningsteknik vid tyngdöverföringar. Om två assistenter hjälper till vid en förflyttning ökar behovet av det fria arbetsutrymmet. När hjälpmedel används måste det finns utrymme för assistenter att röra sig fritt runt hjälpmedlet och klienten. Dessutom behövs utrymme för att manövrera hjälpmedlet utan att hindras av lösa eller fasta föremål (Arbetsmiljöverket, 2009). Genom att använda förflyttningshjälpmedel minskar risken för muskuloskeletala skador (Owen, 2000; Edlich, 2004; McGill & Kavcic, 2005, Nelson, 2006). En god 5

7 förflyttningsteknik minskar den fysiska belastningen och skaderisken genom klientens aktiva medverkan i förflyttningen (Tamminen-Peter, 2006). Det är möjligt att träna in förflyttningsteknik som minskar belastning på nacke och ländrygg (Tamminen-Peter et al, 2003), med rätt förflyttningsteknik minskas den biomekaniska belastningen på ländryggen (Schibye et al, 2003). Arbetsledare skall erbjuda vårdpersonal utbildning i förflyttningsteknik (Arbetsmiljöverket, 2009). När vårdpersonalen använder en säker förflyttningsteknik känner sig vårdtagaren tryggare och nöjdare under förflyttningar (Johnsson et al, 2002). Ergonomiska risker i hemmet I praktiken ställs stora krav på en personlig assistents förmåga att anpassa sina arbetsställningar till olika klienters behov, fysiska funktionsförmåga, psykiska tillstånd och vikt. Privata hem har olika möblering, golvbeläggning och arbetsutrymmen vilket påverkar arbetsställningarna och den fysiska belastningen i arbetet. Det skall vara möjligt att arbeta utan böjd eller vriden kropp då böjda, vridna och sträckta arbetsställningar alltid innebär risker för belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 2009). Tidspress kan också bidra till att den fysiska belastningen ökar. Ryggradens diskar hos unga personer tål en belastning på cirka Newton, och diskar hos äldre personer tål en belastning på cirka Newton (Wirhed, 2005). När kompressionsbelastning på disken blir för stor är det ändplattan som går sönder först (Wright & Radin, 1993). Längryggproblem är förknippade med kompressionskrafter på diskar, risken ökar med ökad kompression (Daynard, 2001). Tunga och manuella lyft och andra fysiskt påfrestande arbetsmoment ska enligt Arbetsmiljöverket undvikas i allt arbete och arbetet ska organiseras så att belastningsskador förebyggs. Nyanställda personliga assistenter bör få utbildning i förflyttningsmetodik och om hur de skall arbeta på rätt sätt för att undvika att få belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 2009). Enligt EU-standard i förflyttningsteknik finns fyra viktiga faser av träning i förflyttningsteknik: 1) att göra en analys av arbetsplatsen, 2) att träna in förflyttningsteknik, 3) att hitta förutsättningar för att praktisk träning av förflyttningsteknik i reell arbetsmiljö 4) att lära sig att utvärdera sin förflyttningsteknik (Johnsson et al, 2002). Ett pedagogiskt verktyg som kan användas är videofilmning som gör att personal själv kan se hur de arbetar praktiskt (Johnsson et al, 2002). Att lyfta patienten under axlarna vid förflyttning i och ur säng är obekvämt och mycket fysiskt påfrestande för vårdpersonalens axlar och rygg (Owen et al, 2000). Enligt Smedley innebär det ökad risk för ländryggsbesvär att manuellt förflytta patient i säng, att förflytta patient från säng till rullstol och att lyfta klient från golv (Smedley et al, 1995). Fogelberg och Sessmans (2008) studie visar att även om enklare hjälpmedel används och tre personal hjälper till vid lyft av klient så rekommenderas inte det (manuell lyft), då tillvägagångssättet överskrider gränsvärden från NIOSH och arbetsmiljöverket. Det finns evidens för att belastningen vid manuella förflyttningar av klient till/från rullstol/säng/duschstol är stor på musculus erector spinae och även på ryggens övre del och skuldror (Garg et al, 1991). Evidens för tung belastning finns när personal lyfter hela klientens kroppstyngd, eller vid uppresning av klient från sittande på sängkant till stående, samt vid 6

8 repositionering av klient längre bak i rullstol, och att förflytta klienten i sängen mot vårdarens sida samt att förflytta klienten högre upp i säng (Schibye & Skotte, 2000). Enligt Brinkhoff s och Knibbe s studie är det riskabelt att arbeta i en statisk position även utan att lyfta någon börda. Att inta arbetsställning innebär en belastning av ländryggen på grund av bålens, armarnas och huvudets tyngd då dessa kroppsdelar bär upp 2/3 av kroppsvikten. Ju mer flekterad arbetsställning, desto högre fysisk belastning. Att upprätthålla en arbetsställning statiskt under längre stund kan orsaka stickande smärta i nacke och rygg (Brinkhoff & Knibbe, 2003). Zhuang med flera (1999) anser att det är svårt att utföra förflyttningar från säng till stol även när hjälpmedel används. Däremot minskar den biomekaniska ländryggsbelastningen avsevärt när taklyft används. När manuell teknik och vårdbälte, glidbräda eller stålyft användes överskreds NIOSH rekommenderade värden avseende kompressionskrafter i ländrygg (Zhuang et al, 1999). Risker ökar för tung fysisk belastning i kombination med dåliga arbetsställningar och största riskerna finns vid de vanligaste förekommande förflyttningarna: förflyttning av klient från ryggliggande till sittande på sängkant samt från sittande på sängkant till rullstol (Arbetsmiljöverket, 2009). Riskbedömningar ska göras och dokumenteras innan arbete påbörjas hos nya klienter och då förhållandena förändras t ex om en klient försämras i sitt tillstånd (Arbetsmiljöverket, 2009). Metod För att få kunskap om personliga assistenters arbetsställningar, ländryggsflexion och biomekaniska ländryggsbelastning och skadlig inverkan studerades två olika situationer då klient hjälps vid förflyttning: uppresning från ryggliggande till sittande samt från sittande på sängkant till stående/till rullstol. Datainsamling och analys Datainsamlingen påbörjades under hösten 2009 i september månad och avslutades i november. Datainsamling genomfördes under åtta hembesök där undertecknad träffade klient och personlig assistent. Vid hembesöket informerades klienten och personliga assistenten om: syftet, att videofilmning och fotografierna skulle användas för att kunna göra en ergonomisk analys, att videfiler och fotografier skulle förstöras efter analys samt att fokus var på den personliga assistentens arbetsställning, inte på klienten. Videofilm och fotografier I ett försök att få en mer avslappnad situation videofilmades först en förflyttning som inte ingick i kartläggningen. I kartläggningen ingick förflyttning från liggande till sittande, från sittande på sängkant till stående eller med lyftsele till rullstol. Förflyttningarna blev utförd som en helhet och flera förflyttningar videofilmades, vilket tog 3-5 minuter i anspråk beroende på hur mycket hjälp klienten behövde och om det krävdes hjälpmedel vid förflyttningen. Videofilmerna användes dels för att göra en ergonomisk 7

9 analys av personliga assistenternas arbetsställningar vid båda förflyttningarna, med utgångspunkt i AFS 1998:1 belastningsergonomiföreskriften. Och dels för att öka tillförlitligheten i den ergonomiska analysen, som utfördes i efterhand. Efter videofilmning dokumenterades arbetsställningarna vid båda förflyttningarna med digitalkamera. Vid varje ny arbetsställning togs fem till åtta fotografier, för att kunna utföra ergonomisk analys med AFS 1998:1. Fotografierna möjliggjorde beräkning av ländryggsflexion samt den biomekanisk ländryggsbelastning. Lämpliga fotografier valdes ut där arbetsställning var tydlig och att personlig assistent syntes i sidoprofil. Utvalda fotografier analyserades med stöd av biomekanikdocka. 1). Arbetsställning med observation av skadlig inverkan bedömdes när klient hjälps från ryggläge till sittställning. Bedömningens gjordes med utgångspunkt i AFS 1998:1 med stöd av videofilm och fotografier (Tabell 1). Det röda fältet innebär en icke acceptabel arbetsställning det vill säga att en väsentlig del av arbetet sker med flekterad ländrygg utan rörelsefrihet eller med roterad ländrygg utan rörelsefrihet, eller samtidigt flekterad och roterad ländrygg med en kraftigt inskränkt rörelsefrihet. Det gula fältet innebär att arbetsställningen bör utredas då risk finns med att inta arbetsställning inom detta fält. Tidsaspekten är viktig när arbetsställning bedöms, det gula fältet innebär, att arbetsställning förekom periodvis under arbetsskiftet. Det gröna fältet innebär, att använda en arbetsställning som är acceptabel, det vill säga att ha en upprätt ställning med möjlighet till fria rörelser Tabell 1. Arbetsställningar enligt AFS 1998:1 (Arbetsmiljöverket) Arbetsställning Nacke Ländrygg Axlar/armar Ben Rött Något av nedanstående förekommer under en väsentlig del av arbetsskiftet. Olämpligt. Böjd utan rörelsefrihet eller vriden utan rörelsefrihet, samtidigt böjd och vriden kraftigt inskränkt rörelsefrihet Böjd utan rörelsefrihet eller vriden utan rörelsefrihet, samtidigt böjd och vriden, kraftigt inskränkt rörelsefrihet Handen i eller över skulderhöjd Handen i eller under knähöjd Handen ¾ armavstånd från kroppen Otillräcklig plats för ben och fötter Ostabilt underlag Lutande underlag Gult Något av nedanstående förekommer periodvis under arbetsskiftet. Bör utredas Böjd utan rörelsefrihet eller vriden utan rörelsefrihet, samtidigt böjd och vriden I kraftigt inskränkt rörelsefrihet Böjd utan rörelsefrihet eller vriden utan rörelsefrihet, samtidigt böjd och vriden kraftigt inskränkt rörelsefrihet Handen i eller över skulderhöjd Handen i eller under knähöjd Handen ¾ armavstånd från kroppen Otillräcklig plats för ben och fötter Ostabilt underlag Lutande underlag 8 Grönt Nedanstående gäller för en väsentlig del av arbetsskiftet. Acceptabelt Upprätt ställning med möjlighet till fria rörelser Upprätt arbetsställning med möjlighet till fria rörelser Arbetshöjd och räckområde anpassade till arbetsuppgift och individ Fri rörelsemöjlighet på halksäkert, jämnt och vågrätt underlag..inget ben- och sällan fotman-

10 Arbetsställning Rött Något av nedanstående förekommer under en väsentlig del av arbetsskiftet. Olämpligt. Ben- eller fotmanövrerat pedalarbete* Gult Något av nedanstående förekommer periodvis under arbetsskiftet. Bör utredas Ben- eller fotmanövrerat pedalarbete* 9 Grönt Nedanstående gäller för en väsentlig del av arbetsskiftet. Acceptabelt övrerat pedalarbete*. Möjlighet att växla till sittande 2). Ländryggsflexion bedömdes enligt fotografier av de arbetsställningar som personliga assistenter intog när klient hjälps vid förflyttning: uppresning från ryggliggande till sittande samt från sittande på sängkant till rullstol. Ländryggsflexionen mättes med Goniometer (vinkelmätare), där biomekanikdockans vertikala referenslinje placerades exakt genom rörelsecentrum för (L5/S1) och mätning gjordes mellan rörelseaxel (L5/S1) samt mellan rörelseaxel för bröstkorg, totalt gjordes 16 mätningar. Enligt ISO standard innebar en ländryggsflexion på högst 20 grader en acceptabel ställning, även vid flekterad ländryggen under en relativt lång tid (Marras,1999). Om ländryggen är flekterad grader bör utvärdering ske i syfte att bedöma om arbetsställningen utgör en skadlig belastning. Vid situationer när det fanns stöd för bålen kunde även graders ländryggsflexion anses vara acceptabel även för en långvarig belastning. Över 60 grader i ländryggsflexion rekommenderades inte (Marras, 1999). 3). Den biomekaniska ländryggsbelastningen beräknades med stöd av fotografier av personliga assistenternas arbetsställningar i de två förflyttningssituationerna. Fotografering gjordes rakt från sidan, i de två förflyttningar där personlig assistent hjälpte klienten. Det mest representativa fotografiet av varje enskild arbetsställning vid de två olika förflyttningssituationerna användes som underlag, bilderna togs i sagittalplanet utan rotation av bålen. Även kroppslängd och kroppsvikt användes för att beräkna biomekanisk ländryggsbelastning. En biomekanisk modelldocka användes för analys (Jonsson, 1987) och beräkningar gjordes på nedre delen av ländryggen (L5-S1) med hjälp av denna. Den biomekaniska belastningen beräknades utifrån dessa fotografier via ett biomekaniskt dataprogram (Biomek) i de två förflyttningssituationerna (Jonsson, 1987). Det flekterande momentet samt de komprimerande och skärande krafterna i ländryggen på L5-S1-nivå beräknades. Totalt gjordes 16 beräkningar. Modelldockan som var i skala 1:5 placerades i en position som så exakt som möjligt motsvarade personliga assistenternas arbetsställningar enligt fotografierna. En lodrät referenslinje drogs genom rörelsecentrum för segment L5-S1. Utifrån denna referenslinje mättes sedan de vågräta avstånden till de på dockan markerade tyngdpunkterna för huvud, hals, bröstkorg, buk samt för både höger och vänster överarm, underarm och hand. Beräkningarna förutsatte att den personlig assistenter stod symmetriskt utan rotationsinslag samt att ingen av kroppsdelarna ovan L5- S1 nivån hade något externt stöd (Jonsson, 1987). Analys av ländryggens lutningsgrad beräknades på den axiala och den skärande belastningen på L5-S1 där det vågräta avståndet mättes från den lodräta linjen till leden Th12-L1.

11 Det flekterade momentet i L5-S1 beräknades enligt (Jonsson, 1987): Moment= kraften * momentarmen Momentarmen för varje segment beräknades som: X*5 * KL 1000 * 174,5. Där X = uppmätt mått på modelldockan från referenslinjen till tyngdpunkten av segmentet i mm, KL = kroppslängd i cm Segmenttyngden beräknades som: SV% * KV * 9, Där SV% = segmentets vikt i procent av kroppsvikten, KV = kroppsvikten i kg Den skärande kraften beräknades på följande sätt: T * L1 27,4 Där var T = tyngden av överkroppen och L1 = det vågräta avståndet från den lodräta linjen till Th12-L1 i (mm). Värdet 27,44 motsvarade avståndet mellan Th12-L1 och L5-S1 (mm) på den biomekaniska modelldockan. Den axiala belastningen (A) i L5-S1 beräknades enligt (Jonsson, 1987): A = ES + AT. Där ES = kontraktionskraften i erector spinae (flekterande momentet i L5-S1 dividerat med KL * 0,04) och AT = den axiala belastningskomponenten av tyngden av överkroppen. Den senare kraften beräknades trigonometriskt enligt formeln: AT = T * (27, Ll 2 )/27,44 Urval I studien deltog klienter samt personliga assistenter från ett privat assistansföretag i Norra Sverige. Undertecknad tog kontakt med företaget som förmedlade personlig assistans och frågade företagsledaren om de hade klienter och personliga assistenter som kunde tänka sig att vara intresserade av att medverka i studien. Samtliga var positiva till att medverka i studien. Kontakter togs i följande ordning: 1. En av delägarna i företaget informerade om studien till arbetsledarna. 2. Arbetsledaren tillfrågade klienten om samtycke till att delta i studien. Klienten gav sitt samtycke till att delta i studien och fyllde i blankett som lämnades till arbetsledaren (bilaga 1.1). 3. Därefter tillfrågades personliga assistenter om att delta i studien, de gav sitt samtycke och blanketten fylldes i och lämnades till arbetsledaren (bilaga 10

12 1.2). Samtyckesblanketten skickades till undertecknad på adress Luleå Tekniska Universitet. Inklusionskriterier: Klienter som uppfyllde följande kriterier erbjöds att delta i studien: Har stöd och hjälp av personlig assistent Behöver hjälp vid förflyttning Personliga assistenten arbetar ensam hos klienten Exlusionskriterier: Klienter med diagnostiserad demenssjukdom (enligt journalen) fick inte delta i studien. En av klienterna har en demenssjukdom och blev därför exkluderad. Åtta klienter medverkade i studien och de var mellan år med medelålder på 59 år. Det var 5 manliga och 3 kvinnliga klienter. De hade olika fysiska funktionsnedsättningar, men gemensamt för dem var att de behövde hjälp vid förflyttningar av en personlig assistent. Det var stora variationer i hur mycket hjälp klienterna behövde vid förflyttningarna. Vissa fick hjälp med manuell förflyttning och få hjälpmedel och de som inte alls kunde medverka förflyttades med taklyft. Hos de olika klienterna användes vid förflyttning till exempel: höj- och sänkbar säng, glidlakan, glidtyg, olika lyftselar, handystång, överflyttningsplattform, mobil lyft, stålyft och taklyft samt manuella och vårdarmanövrerade rullstolar. Åtta personliga assistenter medverkade i studien, 5 kvinnor och 3 män. De var mellan år och medelåldern var 46 år. Assistenternas kunskaper i förflyttningsteknik varierade, en del hade erfarenhet av arbete inom vård och omsorg några hade ingen sådan erfarenhet. Metodologiska reflektioner Risken finns alltid när någon ska visa hur en förflyttning går till att det inte ger en sanningsenlig bild. En möjlig påverkan kan vara att klienten reagerar positivt på uppmärksamheten och hjälper till på ett annat sätt än till vardags. Resultaten i studien baseras på åtta personliga assistenter arbetsställningar i samband med förflyttning och resultatet visar på stor variationen under förflyttningssituationerna. Frågan är i vilken utsträckning resultatet kan överföras till annan personal i liknande förflyttningssituationer. Resultatet kan anses möjligt att generaliseras i bemärkelsen att läsaren tar del av resultatet vilket öppnar upp förståelsen för den egna arbetssituationen på ett nytt och utvidgat sätt. Denna insikt leder förhoppningsvis till förberedelser till förändringar eller till bekräftelse av existerande förhållanden. Etiska överväganden Att genomföra en studie i en klients privata hem innebär alltid en risk för upplevelse av integritetsintrång. Inför datainsamlingen fick både klient och personlig assistent god tid att förbereda sig för mitt besök. Vikt lades också vid att noggrant informera om vad som skulle göras, hur filmer och kort skulle hanteras samt att klienter såväl som personliga assistenter kommer att vara anonyma. Det vetenskapliga rådet på Luleå tekniska universitet har gett sitt etiska godkännande för studiens genomförande. 11

13 Resultat Resultatet redovisas på gruppnivå. Först presenteras resultat av arbetsställningar vid hjälp från ryggläge till sittande. Sen presenteras resultatet av ländryggsflexion samt biomekanisk ländryggsbelastning när klient hjälps vid förflyttning från ryggläge till sittande samt från sittande på sängkant till stående/eller sittande i rullstol. Arbetsställning avseende skadlig inverkan vid hjälp från rygg- till sittställning Inga personliga assistenternas arbetsställning avseende nacken var inom det röda fältet, det vill säga ingen tydlig skadlig inverkan kunde noteras. Alla personliga assistenter hamnade inom den gula zonen, det vill säga risk för skadlig inverkan förelåg i nacken (Tabell 2). Fyra personliga assistenternas arbetsställning i ländryggen visade skadlig inverkan Dessa arbetade med en kraftig flekterad och roterad ländrygg vid förflyttning av klient (rött fält). Övriga personliga assistenternas arbetsställningar innebar risk för skadlig inverkan i ländryggen (gult fält) (Tabell 2). En personlig assistent hade en arbetsställning avseende arm/axel som innebar att arbete utfördes med handen utanför ¾ armavstånd, vilket innebär skadlig inverkan (rött fält). Två personliga assistenter hade arbetsställning för axel/arm i det (gula fältet) där arbete utfördes med handen i eller under knähöjd, periodvis under arbetsskiftet. De övriga fem personliga assistenterna hade en acceptabel arbetsställning (grönt fält) (Tabell 2). Vad gäller arbetsställning för benen, uppvisade endast en personlig assistent otillräcklig plats för ben och fötter, vilket tolkas som risk för skadlig inverkan (gult fält). De övriga sju personliga assistenterna hade inga problem med arbetsställningen för benen, de hade ett halksäkert, jämnt och vågrätt underlag under en väsentlig del av arbetsskiftet (grönt fält)(tabell 2). Resultat visade sammanfattningsvis att alla åtta personliga assistenter uppvisade skadlig inverkan eller risk för skadlig inverkan i ländryggen. En personlig assistent uppvisade skadlig inverkan i arbetsställning för axel/arm, två uppvisade risk för skadlig inverkan där arbete utfördes med handen i eller under knähöjd periodvis under arbetsskiftet. Endast en personlig assistent var i riskzonen för skadlig inverkan för arbetsställning avseende ben med otillräcklig plats för ben och fötter (Tabell 2). 12

14 Tabell 2. Personliga assistententers arbetsställning utifrån AFS 1998:1 (Arbetsmiljöverket) när klient hjälps från rygg- till sittställning Arbetsställning Nacke Rött Något av nedanstående Förekommer under en väsentlig del av arbetsskiftet. Olämpligt. Gult Något av nedanstående Förekommer periodvis under arbetsskiftet. Bör utredas Böjd (3) böjd, roterad (5) Grönt Nedanstående gäller för en väsentlig del av arbetsskiftet. Acceptabelt Ländrygg Böjd (3) böjd och vriden, (1) Böjd (3) böjd och vriden (1) Axlar/armar Handen ¾ (1) armavstånd från kroppen Ben Handen i eller under knähöjd (2) Otillräcklig plats för ben och fötter (1) (5) (7) Arbetsställning avseende ländryggsflexion vid hjälp från rygg- till sittställning Personliga assistenters ländryggsflexion när klient hjälps från ryggliggande till sittande ställning visade att nästan alla personliga assistenter har en ländryggsflexion mellan Endast en personlig assistent har en ländryggsflexion >60. Medelvärdet visade en ländryggsflexion på 47,5 för samtliga personliga assistenter (Tabell 3). Tabell 3. Personliga assistenternas ländryggsflexion när klient hjälps från rygg- till sittställning Assistent flexion >60 flexion Nr 1 55 Nr 2 45 Nr 3 60 Nr 4 35 Nr 5 25 Nr 6 55 Nr 7 65 Nr

15 Arbetsställning avseende ländryggsflexion vid hjälp från sittande till stående samt sittande i rullstol När personliga assistenter hjälpte klient upp från sittande på sängkant till sittande i rullstolstol har nästan alla en ländryggsflexion på och endast en personlig assistent har en ländryggsflexion på 70. Medelvärdet visade ländryggsflexion på 50 för samtliga personliga assistenter(tabell 4). Tabell 4. Personliga assistenternas ländryggsflexion när klient hjälps från sittande på sängkant till sittande i rullstolstol Assistent flexion >60 flexion Nr 1 35 Nr 2 70 Nr 3 55 Nr 4 40 Nr 5 50 Nr 6 55 Nr 7 60 Nr 8 35 Biomekanisk ländryggsbelastning avseende L5/S1 vid hjälp från rygg- till sittstäl lning Resultatet visade att värdena varierade från 88,6 till 115,32 Nm i flekterande moment (L5/S1) med ett medelvärde på 102,55 Nm. Den axiala belastningen varierade från 1625,66 till 2103,46 N med ett medelvärde på 1908,59 N. Den skärande belastning var 0 N och kontraktionskraft i erector spinae varierade mellan N för samtliga assistenter (Tabell 5). Tabell 5. Antropometriska mått (längd och vikt). Flekterande vridmoment (L5/S1), axial och skärande belastning samt kontraktionskraft i erector spinae, när klient hjälps från ryggliggande till sittande på sängkant. Personlig assistent Längd i cm Vikt i kg Flekterande moment (L5/S1) 14 Axial belastning Skärande belastning Kontraktions kraft i erector spinae Nr ,58 Nm 1682,24N 0 N 1324,32N Nr ,49 Nm 2081,23 N 0 N 1653,87 N Nr ,32 Nm 2103,23 N 0 N 1676,1 N Nr ,72 Nm 2138,04 N 0 N 1657,25 N Nr ,77 Nm 1625,66 N 0 N 1219,67 N Nr ,34 Nm 1929,4 N 0 N 1502,04 N Nr 7 167, ,57 Nm 1663,77N 0 N 1321,88 N Nr ,58 Nm 2044,94 N 0 N 1617,57 N

16 Biomekanisk ländryggsbelastning avseende L5/S1 vid hjälp från sittande på sängkant till stående/rullstol Resultatet visade att högsta värdet var 115 Nm i flekterande moment avseende (L5/S1), lägsta värdet var 88 Nm i flekterande moment samt medelvärdet var 102 Nm i flekterande moment. Resultet för axialbelastning visade att högsta värdet för axialbelastning var 2103 N, lägsta värdet var 1626 N. Medelvärdet för axiala belastningen var 1909 N. Den skärande belastningen var 0 N och kontraktionskraft i erector spinae N för samtliga assistenter (Tabell 6). Tabell 6. Antropometriska mått (längd och vikt). Flekterande vridmoment (L5/S1), axial och skärande belastning samt kontraktionskraft i erector spinae när klient hjälps från sittande på sängkant till stående/rullstol. Personlig assistent Längd i cm Vikt i kg Flekterande moment (L5/S1) Axial belastning Skärande belastning Kontraktions kraft i erector spinae Nr ,43 Nm 1299,91 N 0 N 941,99 N Nr ,93 Nm 1935,37 N 0 N 1508,00 N Nr ,35 Nm 1944,04 N 0 N 1516,67 N Nr ,24 Nm 2176,53 N 0 N 1695,74 N Nr ,35 Nm 1823,79 N 0 N 1417,79 N Nr ,46 Nm 1874, 54 N 0 N 1447,17 N Nr 7 167, ,45 Nm 1617,27 N 0 N 1275,37 N Nr ,02 Nm 1692,04 N 0 N 1264,67 N Diskussion Syftet med studien var att kartlägga åtta personliga assistenters arbetsställningar, ländryggsflexion och biomekanisk ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning. Resultatet visar att samtliga personliga assistenter har flexion av ländrygg vid förflyttningarna och att arbetsställningarna var kraftigt flekterade och roterade. Hjälpmedel används inte i tillräcklig omfattning för att reglera arbetshöjden vid förflyttning av klient. Vid användning av lyfthjälpmedel i arbetet uppmättes högre värden i axial belastning jämfört med lyft med manuell förflyttning och hjälpmedel. Vid förflyttning är det viktigt att börja med att reglera arbetshöjd efter personliga assistentens längd och beroende på vilken förflyttning som ska utföras. Alla klienter i studien har höj- och sänkbara sängar i hemmet, men dessa användes inte i tillräcklig omfattning. En faktor som påverkar personliga assistenters ländryggsbelastning är om klienten kan medverka aktivt i förflyttning, vilket minskar ländryggsflexion samt den biomekanisk ländryggsbelastning och medför mindre skadlig inverkan i ländrygg. För att underlätta förflyttningar är det viktigt 15

17 att arbetstekniken är ergonomisk och att klientens medverkan bygger på ett naturligt rörelsemönster. Då det gäller hjälpmedel behövs kunskap om hur dessa ska användas på bästa sätt. När hjälpmedel inte används i tillräcklig omfattning, innebär det en påfrestning för personliga assistenten. För att kompensera klientens svaga benmuskulatur kan stålyft vara ett utmärkt hjälpmedel när klienten inte orkar stödja på nedre extremiteter. Om klienten har begränsad rörelseförmåga och kan stödja på sina nedre extremiteter räcker det med att justera arbetshöjden på höj- och sänkbara sängen för att underlätta uppresning till stående. Att inte ha kunskap om adekvat arbetsteknik och om hur hjälpmedel ska användas ökar risken för att personliga assistenter istället använder sig av kontroversiella tekniker. Till exempel att ta handgrepp i klientens armhålor eller lyfta i byxlinningen för att lyft upp klienten vid uppresning. Vid överflyttning från sittande på sängkant till rullstol kan även så kallade låga manuella utföras, vilket inte är acceptabel då risken för ryggskada ökar. Förutom att arbetsställningen innebär att ländryggen är flekterad och roterad så begränsas klientens förmåga att medverka vid förflyttningen. Personliga assistentens ländrygg belastas både av en ogynnsam arbetsställning samt klientens kroppstyngd. Ett rimligt antagande är att när klienten blir bensvag och tappar balansen ökar risken för ländryggskada, om personal tar emot och håller upp hela klientens kroppstyngd vid ett fall. Det viktigaste är att lindra fallet när klient blir bensvag och sjunker ihop. Personalen orkar inte hålla upp klienten i stående ställning i mer än några sekunder, denna plötsliga händelse kan innebära en ogynnsam position i ländryggen. Risken för skada i ländrygg uppstår när klientens kroppstyngd belastas i kombination med att ländryggen flekteras framåt, i sidled och roteras med en knyckig rörelse, det påfrestar ländryggens diskar och kan orsaka långvariga ländryggsbesvär. Som författare anser jag att utbildning i evidensbaserad förflyttningsteknik, belastningsergonomi är av stor betydelse för personliga assistenter. Det viktiga är att personliga assistenter är insatt i de grundläggande ergonomiska principer och hur dessa kan användas vid olika förflyttningar. En förflyttningsutbildning som innehåller övningar i kroppskännedom är positivt i syfte att få känna efter hur en ergonomisk arbetsställning intas samt att känna skillnaden när en belastning blir påfrestande för att undvika skadlig belastning. Sådana övningar kan skapa ahaupplevelser som är viktig för att undvika skadlig belastning på grund av olämpliga arbetsställningar. Att bli mer medveten om sin egen kropp innebär möjligheter för personliga assistenter att utvärdera sin egen förflyttningsteknik. För att minska skadlig inverkan av dåliga arbetsställningar anser jag att personliga assistenter bör göra riskbedömningar vid alla förflyttningar. De förflyttningar som är svåra att utföra måste kartläggas. Målet är att personliga assistenter ska utföra säkra och trygga förflyttningar såväl för klienten som sin egen del. Säkerhetstänk innebär att bedöma behovet av hjälpmedel vid olika förflyttningar, vilket förutsätter att det finns kunskap om hjälpmedel. Det är viktigt att identifiera risker vid förflyttning av klient, att vara förberedd på det oväntade som kan uppstå när klient blir trött och utmattad. När förflyttningsteknik väl är inlärd används inte kontroversiella tekniker som att lyfta klient under axlar/armhålor vid uppresning från sittande till stående eller att lyfta klient längre bak i stol manuellt, som medför risk för skadlig inverkan i ländryggen. 16

18 Viktigt är också att arbetsledare inom personlig assistans får utbildning så att de på ett adekvat sätt kan bedöma arbetsmiljön. De ska kunna kartlägga miljön i hemmen och om det är möjligt påverka utformning av personliga assistenternas arbetsmiljö, genom att utföra riskanalys av förflyttningar som utförs i klientens hem. Det är viktigt att dokumentera och åtgärda förflyttningar som inte är trygga och säkra, för att förebygga arbetsmiljöproblem. Det finns EU-direktiv som reglerar förflyttningsteknik dels vad gäller utbildningskrav och dels säkerhetsaspekter för personal som arbetar inom vård och omsorg. Ingen utvärdering har funnits som visar hur dessa krav har implementerats. Trenden idag har svängt från förflyttningsteknikträning till att utvärdera evidensbaserad förflyttning med olika utvärderingsverktyg. Enligt EUstandard i förflyttningsteknik är säkerhetstänk på organisationsnivå viktigt. Utbildning i förflyttningsteknik av god kvalitet kräver kompetenta lärare. Avgörande är att ha god kompetens inom belastningsergonomi och klinisk erfarenhet av att hjälpa klienter med funktionsnedsättning med förflyttning för att utbilda vårdpersonal i grundutbildning samt vid högre vårdutbildningar (Johnsson et al, 2007). Ambitionen med att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma så länge som det är möjligt (Socialtjänstlagen 1997:313) ökar kraven på hemrehabilitering. En viktig faktor för att möjliggöra det är att klienten får stöd att träna och bibehålla sin fysiska funktionsförmåga. Det krävs goda kunskaper för att träna klienter och sjukgymnasterna har förutom teoretiska kunskaper också erfarenheter av att träna äldre klienter med många sjukdomar (multisjuka) i olika miljöer. För att klientens funktionsförmåga ska bibehållas krävs tillgång till olika hjälpmedel: höj- och sänkbara sängar, uppresningsstöd, mobila lyftar och stålyftar. Sjukgymnastens uppgift är att handleda och stödja personliga assistenter i arbetet med rehabilitering och när de hjälper klienten vid förflyttning. I dag finns ett glapp mellan rehabilitering i hemmiljö och tillgång till sjukgymnast. Klienter i hemmiljö har inte samma möjligheter som i sjukhusmiljö att få tillgång till träning med sjukgymnast. Socialtjänstorganisationen är inte uppbyggd så att sjukgymnasten har möjlighet att stödja personliga assistenter i tillräcklig omfattning. Att vara äldre och ha flera sjukdomar (multisjuka) innebär bland annat att dagsformen varierar stort och att förutsättningarna förändras när de skrivs ut från sjukhuset och kommer till sin hemmiljö. På sjukhuset finns tillgång till och kunskap om tekniska hjälpmedel och utrymmen som oftast är större än i det privata hemmet. Personliga assistenter har ofta begränsad utbildning i förflyttningsteknik vilket gör att enbart ett fåtal varianter av förflyttningsteknik kan användas. Det är också vanligt att nödvändiga hjälpmedel saknas. Sjukgymnastens kunskaper är viktiga för att handleda och stödja personliga assistenter att genomföra säkra förflyttningar. Förflyttningar som innebär att kompensera klientens fysiska funktionsförmåga med stöd av förflyttningshjälpmedel och samtidigt undvika skadlig inverkan på den personliga assistentens kropp. I kommande studier skulle det vara intressant att studera personliga assistenters motoriska inlärning i en evidensbaserad förflyttning. Men också att få kunskap om användandet av evidensbaserad förflyttning gör att klienten upplever 17

19 förflyttningen trygg och säker samt om den skadliga belastningen för personliga assistenter och vårdpersonal minskar. Statisk belastning är en bidragande orsak till belastningsbesvär och det vore intressant att få kunskap om hur hjälpmedel kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Genom att mäta belastningen i muskulaturen hos personliga assistenters och vårdpersonals i olika arbetsställningar vid användning av olika förflyttningshjälpmedel. Det vore också intressant att få kunskap om vad som krävs för att klienten ska uppleva en förflyttningssituation som trygg och säker. Klientens upplevelse av att med hjälp av förflyttningshjälpmedel bli förflyttad finns inte beskriven i litteraturen. Att studera betydelsen av att i hemmiljö handleda anhöriga i förflyttningsteknik och samtidigt stimulera klienters delaktighet vid förflyttning med anpassade förflyttningshjälpmedel skulle vara intressant. 18

20 Referenslista Arbetsmiljöverket Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö [www dokument]. URL Arbetsmiljöverket Vård och omsorg [www dokument]. URL Belastningsergonomiföreskrift AFS 1998:1. Belastningsergonomi i hemvården adi 623 [www dokument]. URL Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:18. Brinkhoff A & Knibbe N (2003). The ergostat program pilot study of an ergonomic intervention to reduce static load for caregivers. Professional safety Daynard D, Yassi A, Cooper J E, Tate R, Norman R & Wells R. Biomechanical analysis of peak and cumulative spinal loads during simulated patient handling activities: a substudy of a randomized controlled trial to prevent lift and transfer injury of health care workers. Applied Ergonomics 2001, 32, Fogelberg S, Sessman, L. Biomekanisk analys av patientlyft i team. (2008). Högskolan i Halmstad. Garg A, Owen B, Beller D & Banaag J. (1991). A biomechanical and ergonomic evaluation of patient transferring tasks: bed to wheelchair and wheelchair to bed. Ergonomics; 34(3): Hignett S, Crumptom E, Ruszala S, Alexander P, Fray M & Fletcher M. (2003). Evidence-based patient handling tasks, equipment and interventions. Hignett S, Fray M, Rossi MA, Tamminen-Peter L, Hermann S, Lomi C, Dockrell S, Cotrim T, Cantineu JB & Johnsson, C. (2007). Implementation of the Manual Handling Directive in the healthcare industry in the European Union for patient handling tasks. International Journal of industrial ergonomics, volume 37, issue 5, Jonsson, B Människan i arbete. Funktionell anatomi, antropometri och biomekanik. Ur Lundgren N, Luthman G., Elgstrand Kl, (eds.). Johnsson C, Carlsson R & Lagerström M. (2002). Evaluation of training in patient handling and moving skills among hospital and home care personnel. Ergonomics, Vol 45, No 12, Marras W & Karwovski W The occupational ergonomics handbook. McGill SM & Kavcic NS. Transfer of the horizontal patient: the effects of a friction reducing assistive device of low back mechanics. Ergonomics 2005 June 22; 48 (8):

UNDER YTAN En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters arbetsmiljö

UNDER YTAN En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters arbetsmiljö ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2014 UNDER YTAN En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Hållbara arbetsförhållanden?

Hållbara arbetsförhållanden? Hållbara arbetsförhållanden? Sug- och spolbilförares fysiska belastning vid slamsugningsarbete en pilotstudie Eva Bernmark, ergonom, tekn. dr. Anders Lundin, civilingenjör, yrkeshygieniker Mikael Forsman,

Läs mer

Information angående deltagande i studie under våren 07

Information angående deltagande i studie under våren 07 Information angående deltagande i studie under våren 07 Du har nu blivit tillfrågad att medverka i en studie inom området sjukgymnastik. Jag Cecilia Åkerberg kommer under våren 07 att genomföra en C-uppsats

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator

Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:15 Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator Åsa Israelson-Skogsberg

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg - en kunskapssammanställning Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002: 2 Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetss innehåll District nurses and nurses perception of the work environment in primary care as

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

1 Sammanfattning och resultat

1 Sammanfattning och resultat 1 Sammanfattning och resultat Back App har sedan våren 2006 marknadsförts som ett träningsredskap som tränar musklerna runt ryggraden medan man sitter. Efter att ha sålt ca 11 000 stolar skickade vi ut

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula - En fallstudie utförd på sjukgymnaststudenter Emelie Petersson Linda Tellström Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå)

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Lena Rosenberg och Louise Nygård Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare: Ingela

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer