Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1

2 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Broschyren finns i pdf-format på Du kan också ladda ner eller beställa broschyren på 2

3 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Detta är en kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Du får inget bidrag eller stöd automatiskt utan måste själv ansöka om det som kan vara aktuellt för dig. Det görs alltid en individuell bedömning. Uppgifterna är från februari 2015 och gäller för dig som bor i Stockholms län. För sammanställningen svarar Forum Funktionshinder, Stockholms läns landsting, tel , texttel , e-post: Vill du veta mer om vilket stöd som kan vara aktuellt för dig? Om du har kontakt med Habilitering & Hälsa kan du kontakta kuratorn där. Du kan också ringa till Forum Funktionshinders rådgivning, tel , texttel , e-post: Hör gärna av dig till oss om du saknar något som du tycker borde finnas med. Denna broschyr finns i pdf-format på Du kan också beställa broschyren på 3

4 Innehållsförteckning A Ö 1177 Vårdguiden...30 Adresser och telefonnummer Aktivitetsersättning...9 Alternativ telefoni...25 Arbete och daglig verksamhet Arbetshjälpmedel Assistansersättning Bilstöd...11 Bostadsanpassningsbidrag Bostadstillägg Daghandikappersättning Diskrimineringsombudsmannen (DO)...30 Ekonomiskt stöd vid studier...28 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Fonder...30 Forum Funktionshinder... 31, 44 Funktionsnedsättning och funktionshinder...6 Färdtjänst/särskild kollektivtrafik Förlängt barnbidrag Förmånsintyg Försäkringar...29 Försäkringskassan...8 Förvaltare God man...17 Habilitering & Hälsa... 7, 39 Handikappersättning Hjälpmedel...24 Hjälpmedelscentraler...38 Hälso- och sjukvårdslagen...36 IfA och Assistanskoll...23 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)...33 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBH Kommunen

5 Kommunerna i Stockholms län Kontaktperson Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning Lagar och FN-dokument Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...34 Ledsagarservice Läkemedelsförsäkringen...33 Medicinsk rehabilitering...23 Myndigheter...40 Myndigheter har serviceskyldighet...6 Närståendepenning Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Patientlagen...36 Patientnämnden...32 Patientskadelagen/LÖF...32 Patientvägledare/patientombudsman...32 Personlig assistans LSS Prisbasbelopp...9 Rehabilitering genom Försäkringskassan Resor...28 Riksfärdtjänst...17 Riksgymnasium för rörelsehindrade Stockholm...40 Samordnad individuell plan SIP...35 Sjukersättning...9 Skillnaden mellan habilitering och rehabilitering...23 Socialförsäkringsbalken...35 Socialtjänstlagen...35 Synpunkter och klagomål Särskilt pensionstillägg Tandvård...26 Tolk...6 Vuxenhabiliteringen på Huddinge sjukhusområde... 7 Överklaga...6 5

6 Myndigheter har serviceskyldighet För all myndighetsutövning gäller förvaltningslagen. Där står att myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp i frågor som rör deras verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Myndigheter ska sträva efter att uttrycka sig så att det är lätt att förstå vad de menar. Ärendena ska handläggas så snabbt som möjligt. Handläggaren ska också informera om dina rättigheter. Om du vänt dig till fel myndighet ska du få hänvisning till rätt instans. Rätt att överklaga Du har rätt att överklaga vissa beslut om du är missnöjd. Mer information kan du få från den myndighet som har fattat beslutet. Du kan också få information från Forum Funktionshinders rådgivning, kurator på habiliteringen eller annan enhet du har kontakt med. Du kan få hjälp av en tolk Du som inte talar svenska eller du som är hörsel- eller tal skadad kan få hjälp av en tolk vid kontakt med myndigheter. Se även tolktjänst på sidan 26. Vad menas med funktionsnedsättning och funktionshinder? Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt funktionsförmåga. Det kan gälla fysisk, psykisk, intellektuell eller kognitiv funktion. En person som har en funktionsnedsättning blir mer eller mindre funktionshindrad utifrån hur miljön är utformad och vilket bemötande hen får. Miljön kan till exempel anpassas så att en person som använder rullstol lättare kan ta sig fram. Det finns även andra hjälpmedel, till exempel tidshjälpmedel som kan underlätta för en person med en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Genom stöd och behandling kan följden av en funktionsnedsättning begränsas och funktionshindret minska. Det är brister i miljön som skapar ett funktionshinder. 6

7 Världshälsoorganisationen WHO har utarbetat ett system för att beskriva hälsa och funktionshinder. Det kallas ICF. Den svenska titeln är Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Syftet med ICF är att det ska vara ett gemensamt språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. ICF kan till exempel användas när man ska bedöma olika behov och vid utvärdering. Du kan läsa mer om ICF på Socialstyrelsens webbplats Habilitering & Hälsa Det finns flera habiliteringscenter för ungdomar och vuxna i Stockholms län. På ett habiliteringscenter arbetar assistent, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast. På en del center finns även specialpedagog. De som arbetar på ett habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till dig som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Du kan själv ta kontakt med ett habiliteringscenter. Det finns också andra länsövergripande verksamheter, till exempel Autismcenter för vuxna, ADHD-center (för personer upp till 25 år), Hjärnskadecenter, Dövteamet och Dövblindteamet. Du hittar information om alla Habilitering & Hälsas verksamheter på webbplatsen Telefonnummer hittar du på sidan 39. Habiliteringsprogram Habilitering & Hälsa har tagit fram habiliteringsprogram inom olika funktionsnedsättningsområden. Syftet är bland annat att ge en likvärdig habilitering inom länet. Vuxenhabiliteringen på Huddinge sjukhusområde Inom Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm finns en vuxenhabilitering. Mottagningen finns på Huddinge sjukhusområde, men hör administrativt till Danderyds sjukhus. Dit kan du som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning vända dig. Teamet 7

8 består av arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sekreterare. Du kan vända dig till detta team oavsett var du bor i Stockholms län. Teamet samverkar med habiliteringscentren. Telefon och , Försäkringskassan Här kan du läsa om bidrag och stödformer som du söker via Försäkringskassan. Mer information kan du få från Försäkringskassans webbplats Vill du ha personlig service kan du ringa kundservice på tel , texttelefoni Om du har bildtelefon kan du kontakta Försäkrings kassan genom den. 3G: ISDN: SIP: Försäkringskassan ger ut informationsbroschyrer och faktablad om de olika bidragen. En del av Försäkringskassans information är anpassad till lättläst svenska och finns också översatt till andra språk. Det går att beställa information på talkassett, CD, Daisy-CD eller i punktskrift. För de flesta bidrag krävs läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen och behovet av hjälp. Om du behöver särskilt stöd i frågor om sjukförsäkring och annat som rör Försäkringskassan kan du få en personlig handläggare som hjälper dig. Den personliga handläggaren finns med genom hela ärendet och kan också ge stöd i andra kontakter med Försäkringskassan. Försäkringskassans personal kan hjälpa dig att formulera din ansökan. Om du inte får vad du ansökt om kommer beslutsunderlaget att skickas till dig för dina synpunkter innan Försäkringskassan fattar beslut i ärendet. Ompröva eller överklaga ett beslut Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Ett tjänstemannabeslut omprövas av Försäkringskassan och du får sedan ett omprövningsbeslut. Är du 8

9 fortfarande inte nöjd kan du överklaga till förvaltningsrätten och sedan eventuellt vidare till högre instans. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet är ett belopp som fastställs av regeringen för ett år i taget. Många ersättningar och bidrag är knutna till prisbasbeloppet och bestämda till en viss procent av det. Prisbasbeloppet för år 2015 är kr. Aktivitetsersättning och sjukersättning Aktivitetsersättning och sjukersättning är till för dig som inte kan arbeta heltid på grund av din funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning ska ge ekonomisk trygghet för dig som är mellan år och som har en nedsättning av arbetsförmågan som antas bestå under minst ett år. Din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättningen är alltid tidsbegränsad och du får den längst under 3 år i taget. Ersättningen kan vara hel, trefjärdedels, halv eller en fjärdedels beroende på din arbetsförmåga. Du som behöver förlängd skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan också få aktivitetsersättning. Under den tid som du får aktivitetsersättning kan du gå på utredning, rehabilitering eller delta i aktiviteter. Försäkringskassan kan hjälpa dig att planera och se till att du får möjlighet att delta i aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara att delta i föreningsverksamhet, att ägna sig åt en hobby eller social träning för att öva dagliga rutiner. Det kan också vara grundläggande utbildning eller kontakter med arbetslivet. Sjukersättning Sjukersättning är en ersättning du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersättningen ges till dig som är mellan år. Beroende på hur mycket du kan arbeta kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. 9

10 För att du ska kunna få sjukersättning måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar. Vilande aktivitets- och sjukersättning Du som har aktivitets- eller sjukersättning och vill arbeta eller studera kan ansöka om vilande ersättning. Vilande ersättning innebär att du har kvar din rätt till ersättningen men den betalas inte ut. Förmånsintyg Du som har handikappersättning, aktivitetsersättning eller sjukersättning har rätt att få ett förmånsintyg från Försäkringskassan. När man har ett förmånsintyg kan man få olika rabatter. Du kan till exempel resa billigare med kollektivtrafiken i Stockholm (SL) samt få reducerat pris på färdtjänst, se I vissa fall kan du även få rabatt på inträden till olika evenemang, till exempel bio och museum. Du får själv kontrollera med respektive företag om intyget ger rätt till rabatt. Om du inte har fått ett förmånsintyg kan du ringa och beställa ett via Försäkringskassans kundcenter på , texttelefoni Arbetshjälpmedel Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel för att du ska kunna återgå i arbete om du är sjukskriven, eller för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Försäkringskassan kan också ge bidrag till reparationer av arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen. Försäkringskassan betalar enbart ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö. Assistansersättning Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan få ersättning till personlig assistans. För det krävs att du behöver hjälp med de 10

11 grundläggande behoven. Med grundläggande behov menas hjälp med att äta mat, klä sig, personlig hygien, prata med andra eller hjälp med annat som kräver stora kunskaper om din funktionsnedsättning. För att få assistansersättning från Försäkringskassan krävs att behovet av assistans med de grundläggande behoven är mer än 20 timmar per vecka. Är behovet mindre svarar kommunen för kostnaden. Du får inte assistansersättning när du är i skolan eller deltar i daglig verksamhet om det inte finns särskilda skäl. Ansökan om assistans ska göras före 65 års ålder. Du som beviljats personlig assistans före 65 års ålder har rätt att behålla den även efter fyllda 65 år. Däremot kan inte assistanstimmarna utökas efter fyllda 65 år. Kommunen kan ge personlig assistans. Det finns också många olika assistansföretag som kan sköta din assistans. Du kan även själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Det krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet med personlig assistans. Om du själv är arbetsgivare åt dina assistenter räcker det att du anmäler din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs även om personlig assistans på sidan 21. Bilstöd Bilstöd är ett bidrag till dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort, om man behöver körkort för att kunna arbeta. Du ska vara under 65 år. Det är dessutom vissa andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få bilstöd. Bilstödet består av: ett grundbidrag för köp av bil, moped eller motorcykel oavsett inkomst anskaffningsbidrag som är ett extra bidrag för bilköp om du har låg inkomst anpassningsbidrag om du behöver specialutrusta eller bygga om bilen för att kunna använda den bidrag till körkortsutbildning som kan lämnas under vissa förutsättningar. (Se under Körkortsutbildning.) 11

12 För att få grund- och anskaffningsbidrag är grundregeln att det ska ha gått minst nio år sedan förra beslutet om rätt till bilstöd. Undantag från grundregeln är vid medicinska skäl, vid trafiksäkerhetsskäl eller om bilen gått minst mil sedan du köpte den. Det finns ingen tidsgräns för anpassningsbidrag. Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning I särskilda fall kan du även få bidrag till körkortsutbildning i samband med att du köper en bil som du får bilstöd för. Förutom att uppfylla grundkraven för rätt till bilstöd ska du: vara under 65 år och vara beroende av bilen för att kunna arbeta, studera eller gå på en rehabilitering samtidigt som du får aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning vara eller riskera att bli arbetslös, och körkortet ska kunna leda till ett arbete som pågår under minst sex månader. Bostadstillägg Om du har aktivitets- eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på hur stor inkomst och boendekostnad du har. Förlängt barnbidrag Från 16 års ålder upphör det allmänna barnbidraget. Du får istället förlängt barnbidrag om du fortfarande går i grundskola, specialskola, särskola eller motsvarande. Det förlängda barnbidraget betalas ut till och med den månad du slutar skolan. Beloppet motsvarar barnbidraget och betalas ut 12 månader per år. Det är skolan som lämnar uppgifter till Försäkringskassan om förlängt barnbidrag. Handikappersättning Du som har en funktionsnedsättning kan få handikappersättning från och med 1 juli det år du fyller 19 år. 12

13 För att få handikappersättning måste din funktionsförmåga vara så pass nedsatt att du behöver tidskrävande hjälp av en annan person i ditt dagliga liv behöver hjälp av en annan person för att kunna förvärvsarbeta eller studera eller har betydande merkostnader. Din funktionsnedsättning ska ha uppstått innan du fyllt 65 år och du ska ha behov av stöd på grund av funktionsnedsättningen under minst ett år. Försäkringskassan väger samman hjälpbehov och merkostnader när de beslutar om rätten till ersättning. Handikappersättning finns på tre nivåer och är skattefri. Du som är blind eller saknar ledsyn har alltid rätt till handikappersättning. Det gäller även dig som är döv eller har en grav hörselskada. Daghandikappersättning Om du vistas på en institution kan du i vissa fall få daghandikappersättning för de dagar som du inte är där. Förutsättningen är att du inte varit där minst tio dagar under ett kvartal eller minst tio dagar i följd vid ett kvartalsskifte. Närståendepenning Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Med svårt sjuk menas en livshotande sjukdom. Vården kan ske i hemmet, på sjukhus eller liknande. Som närstående räknas anhöriga och nära vänner. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. Rehabilitering genom Försäkringskassan Försäkringskassans uppgift är att uppmärksamma behovet av rehabilitering och att samordna insatserna i samarbete med dig och med din läkare, arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen och andra som är berörda. När det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska Försäkringskassan tillsammans med dig göra en plan för återgång i arbete. 13

14 Det är i första hand din arbetsgivare som ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktade insatser för arbetslösa och för dem som är anställda men som riskerar arbetslöshet. Särskilt pensionstillägg Förälder som är född 1953 eller tidigare, kan få ett särskilt pensionstillägg till ålderspensionen. Du ska i så fall ha avstått från förvärvsarbete under minst sex år för att vårda ett sjukt eller funktionsnedsatt barn över 16 år. Mer information om särskilt pensionstillägg finns i Vägledning 2010:3 på Kommunen Kommunen har ett särskilt ansvar att ge stöd, hjälp och information till personer med funktionsnedsättning. Alla former av stöd finns inte med här, men du kan alltid kontakta kommunen och be att få upplysningar om vad som kan vara aktuellt för just dig. Kommunen ska informera om sin verksamhet. Under avsnittet om Lagar längre fram finns information om LSS och socialtjänstlagen som innehåller många av de insatser som du kan ansöka om hos kommunen. Bostadsanpassningsbidrag Om du behöver anpassa din bostad (hyresrätt, bostadsrätt, eget hus) på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan användas till att bredda dörrar, ta bort trösklar, ordna duschplats istället för badkar med mera. Du kan också få bidrag till ändringar i anslutning till bostaden, till exempel för räcken, ledstänger, ramper och automatiska dörröppnare. Bidraget är inte inkomstprövat. Byter du bostad får du bidrag till kostnadskrävande bostadsanpassning endast om det finns särskilda skäl. Bostadsanpassningsbidrag kan även sökas av dig som delar hushåll med en person med funktionsnedsättning eller av dig som i ditt hem ger 14

15 långvarig och regelbunden omvårdnad till en person med funktionsnedsättning. En arbetsterapeut kan hjälpa dig med ansökan. Bostadsanpassningsbidrag söks hos kommunen. För dig som bor i Stockholms stad finns en särskild Bostadsanpassningsavdelning, tel , kl vardagar. Du kan överklaga ett avslag på din ansökan hos förvaltningsrätten. Boverket har tillsyn över verksamheten. Bostadscenter Bostadscenter är en webbplats där du kan läsa om bostadsanpassning. Där hittar du exempel på anpassningar, produkter, frågor och svar samt kurser. På webbplatsen finns också ett verktyg för att rita upp och anpassa din bostad. Färdtjänst/särskild kollektivtrafik Om du har stora svårigheter att förflytta dig kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänstresor kan ske med Närtrafiken som trafikeras av mindre bussar, tillgänglig allmän kollektivtrafik, taxi eller specialfordon. Ansökan Du ansöker om färdtjänst hos din kommun som gör en utredning. I allmänhet krävs ett läkarintyg som styrker behovet. Färdtjänstförvaltningen fattar beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Färdtjänstkort och resor När du har fått tillstånd för färdtjänst får du ett personligt färdtjänstkort. Är du under 25 år har du rätt till obegränsat antal resor, medan grundtilldelningen är 72 resor per kalenderår. Därutöver kan man få maximalt 126 resor. Dessa får du automatiskt när du gjort slut på din grundtilldelning. Du kan även använda färdtjänstkortet i SL-trafiken och då åker du och en medresenär utan kostnad i hela Stockholms län. 15

16 Du kan dessutom skriftligen ansöka om extra resor för: arbete och studier, om ingen annan huvudman betalar dessa stadigvarande förtroendeuppdrag besök hos familjemedlemmar vid vård eller boende utanför hemmet hämtning och lämning av egna barn på förskola/förskoleklass. Samplanering Din färdtjänstresa kan samplaneras, vilket innebär att du reser tillsammans med andra resenärer. Om du har rätt till resa utan samplanering, resor med specialfordon eller bårtransport får du resa efter behov, vilket betyder att du har obegränsat antal resor. För att ansöka om ensamåkning krävs ett läkarintyg. Medresenär Om du inte har blivit beviljad att ta med en ledsagare, kan du ta med en medresenär. Du betalar då en fastställd avgift per resa för medresenären. Avgiften är 20 kr och kommer på din månadsräkning. Det finns ett särskilt högkostnadsskydd för medresenärsavgiften. Den som har rätt till färdtjänst får även ta med sig egna barn och syskon som inte fyllt 18 år, utan att det kostar något. Dessa måste då vara registrerade hos Färdtjänsten. Avgifter och högkostnadsskydd Priset för en färdtjänstresa är 70 kr per påbörjade 30 km. Kostnaden per månad överstiger inte kostnaden för SL:s 30-dagarsbiljett för kollektivtrafik. Det är reducerat pris för barn upp till 20 år samt för vuxna med ålderspension, aktivitets-, sjuk- eller handikappersättning. Om du vill ta en bil på gatan (resa med en taxi som inte är förbeställd) måste du ha biljetter för detta. Biljetter kan du beställa från Färdtjänstens kundservice. Då kan du mot särskild avgift ta en taxibil direkt på gatan. Den ska vara märkt med Färdtjänstens F-dekal. Resegaranti Om färdtjänstfordonet inte har kommit efter minst 20 minuter från bokad hämtningstid kan du ringa Färdtjänstens resegaranti. Telefonnumret är Resegarantin hjälper då till att så snabbt som 16

17 möjligt få fram ett fordon. Du har även möjlighet att ta en valfri taxi och betala resan själv. Ersättningskravet skickas in till Färdtjänsten. Gäller det specialfordon ska du kontakta det bolag som resan är bokad med, till exempel Samtrans, Taxi Kurir eller Taxi 020. Frågor Frågor om färdtjänst besvaras av Färdtjänstens kundservice, tel Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten ska ersätta merkostnader för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar vid resa utanför länet. En resa med riksfärdtjänst sker normalt med reguljära kommunikationer som flyg, tåg, buss eller båt och med kommunal färdtjänst på avrese- och ankomstorten. I vissa fall måste hela resan göras med taxi eller specialfordon. Om du behöver en ledsagare under resan kan du få ledsagarens kostnad betald. Du ansöker om riksfärdtjänst hos kommunen. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten. God man Alla blir myndiga vid 18 års ålder, men några kan behöva en god man som hjälp att tillvarata sina intressen. Så här säger lagen (föräldrabalken 11 kap 4 ): Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, förordna en god man för henne eller honom. Ansökan om behov av god man Ansökan om god man lämnas hos tingsrätten. Den som behöver en god man kan själv ansöka om det. Även föräldrar, make, maka och nära släktingar kan göra en ansökan. 17

18 Tingsrätten får inte besluta om god man utan att den som ska få god man har samtyckt. Undantag görs bara om personens funktionsnedsättning är så svår att hen inte kan ta ställning till frågan. Den som har fått en god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att hen har full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och sin egendom. Den som har god man kallas för huvudman. Anmälan om behov av god man Den som inte är formellt behörig att ansöka om godmanskap kan göra en anmälan om att någon är i behov av en god man. Anmälan skickas till överförmyndaren i kommunen som utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras hos tingsrätten eller inte. Vad ska en god man göra? Den gode mannen kan hjälpa till med att sköta ekonomin, se till att huvudmannen har ett bra boende och bevaka hans eller hennes behov av vård, social service med mera. Den gode mannen är också skyldig att försöka rätta till brister. Vem kan bli god man? I lagen står det att en person som är rättrådig, erfaren och lämplig ska utses till god man. Arvode God man har rätt till ett arvode. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och om det ska betalas av den som har god man eller av kommunen. Förvaltare I de fall det inte är tillräckligt med en god man kan tingsrätten utse en för valtare. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Det krävs ett läkarintyg. 18

19 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBH KBH är ett bidrag till hyran för dig som har dyrare boendekostnader på grund av din funktionsnedsättning. KBH finns bara i ett fåtal kommuner och de kommuner som har KBH har olika regler. Kontakta din kommun för information om vilka regler som gäller där. Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska som ska kunna fungera som en kompis och ett stöd i olika vardagliga situationer. En kontaktperson kan följa med på olika fritidsaktiviteter och hjälpa till att främja sociala kontakter. Du ansöker om kontaktperson hos din kommun. Du kan ansöka om kontaktperson antingen via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, eller via socialtjänstlagen. Ledsagarservice Ledsagarservice ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Du kan till exempel ansöka om att få en ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller uträtta olika vardagsärenden. Du vänder dig till din kommun för att ansöka om en ledsagare. Du kan ansöka om ledsagarservice antingen via LSS eller via socialtjänstlagen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Om du har stora problem med att gå eller om du är rullstolsburen kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade. Även du som har psykiska problem, som till exempel fobier, kan i vissa fall få parkeringstillstånd. Om du inte kan köra själv kan du ändå få parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du behöver regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet. 19

20 Ansökan Du söker parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Bor du i Stockholms stad vänder du dig till Kontaktcenter Stockholm, tel Ansökan sker på en speciell blankett. Oftast krävs ett läkarintyg. Överklaga Kommunens beslut om parkeringstillstånd går att överklaga till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas hos Transportstyrelsen. Parkeringsavgift Även om du har ett parkeringstillstånd kan du få betala parkeringsavgift. Reglerna angående avgiften varierar från kommun till kommun. Parkeringstillståndet gäller i Sverige och i de flesta europeiska länderna Ditt parkeringstillstånd gäller i hela landet. Det gäller även i de flesta europeiska länderna. Ett tips om du ska åka utomlands är att kontakta landets ambassad för information om vad som gäller där. Befriad från trängelskatt Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att få en bil befriad från trängselskatteplikt. Du gör ansökan hos Skatteverket. Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd I trafikförordningen finns ett undantag som innebär att du får stanna bilen trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter. Det gäller om du har en passagerare som är sjuk eller rörelsehindrad och som behöver hjälp för att komma i och ur bilen samt behöver hjälp utanför bilen. Din bil får dock inte hindra andra eller orsaka trafikskada. 20

21 Personlig assistans LSS Har du stora och varaktiga funktionsnedsättningar och ett stort behov av hjälp kan du få personlig assistans. För att få personlig assistans krävs det att du behöver hjälp med de grundläggande behoven, det vill säga att äta mat, klä sig, personlig hygien, prata med andra eller hjälp med annat som kräver stora kunskaper om din funktionsnedsättning. Ansökan om personlig assistans skall göras före 65 års ålder. Om du har personlig assistans har du rätt att behålla den även efter fyllda 65 år. Däremot kan inte assistanstimmarna utökas efter fyllda 65 år. Om du har behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning via Försäkringskassan, se sidan

22 Arbete och daglig verksamhet Arbetsförmedlingen har ansvar för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. För dig som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning finns det olika stödinsatser att söka genom Arbetsförmedlingen. På deras webbplats hittar du information om detta. Det kan till exempel vara hjälpmedel, personligt eller ekonomiskt stöd till arbete. Här finns också särskilt stöd till start av näringsverksamhet. Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade Du som bor inom Stockholms stad eller Lidingö stad och söker arbete på den öppna marknaden kan vända dig till Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade. Du ska vara högst 29 år. Se Daglig verksamhet Daglig verksamhet är för dig som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Du ska erbjudas en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och behov och som bidrar till personlig utveckling. Daglig verksamhet kan vara en verksamhet i särskilda lokaler med handledare. Daglig verksamhet kan även vara på en vanlig arbetsplats med stöd av personal. Om du ingår i personkretsen för LSS och har en utvecklingsstörning, autism eller en hjärnskada som du har fått i vuxen ålder kan du ha rätt till daglig verksamhet. För att ansöka om daglig verksamhet eller annan sysselsättning ska du vända dig till kommunens LSS-handläggare/biståndsbedömare. Du som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, kan ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Vänd dig till din kommun. 22

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer