Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1

2 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Broschyren finns i pdf-format på Du kan också ladda ner eller beställa broschyren på 2

3 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Detta är en kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Du får inget bidrag eller stöd automatiskt utan måste själv ansöka om det som kan vara aktuellt för dig. Det görs alltid en individuell bedömning. Uppgifterna är från februari 2015 och gäller för dig som bor i Stockholms län. För sammanställningen svarar Forum Funktionshinder, Stockholms läns landsting, tel , texttel , e-post: Vill du veta mer om vilket stöd som kan vara aktuellt för dig? Om du har kontakt med Habilitering & Hälsa kan du kontakta kuratorn där. Du kan också ringa till Forum Funktionshinders rådgivning, tel , texttel , e-post: Hör gärna av dig till oss om du saknar något som du tycker borde finnas med. Denna broschyr finns i pdf-format på Du kan också beställa broschyren på 3

4 Innehållsförteckning A Ö 1177 Vårdguiden...30 Adresser och telefonnummer Aktivitetsersättning...9 Alternativ telefoni...25 Arbete och daglig verksamhet Arbetshjälpmedel Assistansersättning Bilstöd...11 Bostadsanpassningsbidrag Bostadstillägg Daghandikappersättning Diskrimineringsombudsmannen (DO)...30 Ekonomiskt stöd vid studier...28 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Fonder...30 Forum Funktionshinder... 31, 44 Funktionsnedsättning och funktionshinder...6 Färdtjänst/särskild kollektivtrafik Förlängt barnbidrag Förmånsintyg Försäkringar...29 Försäkringskassan...8 Förvaltare God man...17 Habilitering & Hälsa... 7, 39 Handikappersättning Hjälpmedel...24 Hjälpmedelscentraler...38 Hälso- och sjukvårdslagen...36 IfA och Assistanskoll...23 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)...33 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBH Kommunen

5 Kommunerna i Stockholms län Kontaktperson Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning Lagar och FN-dokument Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...34 Ledsagarservice Läkemedelsförsäkringen...33 Medicinsk rehabilitering...23 Myndigheter...40 Myndigheter har serviceskyldighet...6 Närståendepenning Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Patientlagen...36 Patientnämnden...32 Patientskadelagen/LÖF...32 Patientvägledare/patientombudsman...32 Personlig assistans LSS Prisbasbelopp...9 Rehabilitering genom Försäkringskassan Resor...28 Riksfärdtjänst...17 Riksgymnasium för rörelsehindrade Stockholm...40 Samordnad individuell plan SIP...35 Sjukersättning...9 Skillnaden mellan habilitering och rehabilitering...23 Socialförsäkringsbalken...35 Socialtjänstlagen...35 Synpunkter och klagomål Särskilt pensionstillägg Tandvård...26 Tolk...6 Vuxenhabiliteringen på Huddinge sjukhusområde... 7 Överklaga...6 5

6 Myndigheter har serviceskyldighet För all myndighetsutövning gäller förvaltningslagen. Där står att myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp i frågor som rör deras verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Myndigheter ska sträva efter att uttrycka sig så att det är lätt att förstå vad de menar. Ärendena ska handläggas så snabbt som möjligt. Handläggaren ska också informera om dina rättigheter. Om du vänt dig till fel myndighet ska du få hänvisning till rätt instans. Rätt att överklaga Du har rätt att överklaga vissa beslut om du är missnöjd. Mer information kan du få från den myndighet som har fattat beslutet. Du kan också få information från Forum Funktionshinders rådgivning, kurator på habiliteringen eller annan enhet du har kontakt med. Du kan få hjälp av en tolk Du som inte talar svenska eller du som är hörsel- eller tal skadad kan få hjälp av en tolk vid kontakt med myndigheter. Se även tolktjänst på sidan 26. Vad menas med funktionsnedsättning och funktionshinder? Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt funktionsförmåga. Det kan gälla fysisk, psykisk, intellektuell eller kognitiv funktion. En person som har en funktionsnedsättning blir mer eller mindre funktionshindrad utifrån hur miljön är utformad och vilket bemötande hen får. Miljön kan till exempel anpassas så att en person som använder rullstol lättare kan ta sig fram. Det finns även andra hjälpmedel, till exempel tidshjälpmedel som kan underlätta för en person med en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Genom stöd och behandling kan följden av en funktionsnedsättning begränsas och funktionshindret minska. Det är brister i miljön som skapar ett funktionshinder. 6

7 Världshälsoorganisationen WHO har utarbetat ett system för att beskriva hälsa och funktionshinder. Det kallas ICF. Den svenska titeln är Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Syftet med ICF är att det ska vara ett gemensamt språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. ICF kan till exempel användas när man ska bedöma olika behov och vid utvärdering. Du kan läsa mer om ICF på Socialstyrelsens webbplats Habilitering & Hälsa Det finns flera habiliteringscenter för ungdomar och vuxna i Stockholms län. På ett habiliteringscenter arbetar assistent, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast. På en del center finns även specialpedagog. De som arbetar på ett habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till dig som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Du kan själv ta kontakt med ett habiliteringscenter. Det finns också andra länsövergripande verksamheter, till exempel Autismcenter för vuxna, ADHD-center (för personer upp till 25 år), Hjärnskadecenter, Dövteamet och Dövblindteamet. Du hittar information om alla Habilitering & Hälsas verksamheter på webbplatsen Telefonnummer hittar du på sidan 39. Habiliteringsprogram Habilitering & Hälsa har tagit fram habiliteringsprogram inom olika funktionsnedsättningsområden. Syftet är bland annat att ge en likvärdig habilitering inom länet. Vuxenhabiliteringen på Huddinge sjukhusområde Inom Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm finns en vuxenhabilitering. Mottagningen finns på Huddinge sjukhusområde, men hör administrativt till Danderyds sjukhus. Dit kan du som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning vända dig. Teamet 7

8 består av arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sekreterare. Du kan vända dig till detta team oavsett var du bor i Stockholms län. Teamet samverkar med habiliteringscentren. Telefon och , Försäkringskassan Här kan du läsa om bidrag och stödformer som du söker via Försäkringskassan. Mer information kan du få från Försäkringskassans webbplats Vill du ha personlig service kan du ringa kundservice på tel , texttelefoni Om du har bildtelefon kan du kontakta Försäkrings kassan genom den. 3G: ISDN: SIP: Försäkringskassan ger ut informationsbroschyrer och faktablad om de olika bidragen. En del av Försäkringskassans information är anpassad till lättläst svenska och finns också översatt till andra språk. Det går att beställa information på talkassett, CD, Daisy-CD eller i punktskrift. För de flesta bidrag krävs läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen och behovet av hjälp. Om du behöver särskilt stöd i frågor om sjukförsäkring och annat som rör Försäkringskassan kan du få en personlig handläggare som hjälper dig. Den personliga handläggaren finns med genom hela ärendet och kan också ge stöd i andra kontakter med Försäkringskassan. Försäkringskassans personal kan hjälpa dig att formulera din ansökan. Om du inte får vad du ansökt om kommer beslutsunderlaget att skickas till dig för dina synpunkter innan Försäkringskassan fattar beslut i ärendet. Ompröva eller överklaga ett beslut Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Ett tjänstemannabeslut omprövas av Försäkringskassan och du får sedan ett omprövningsbeslut. Är du 8

9 fortfarande inte nöjd kan du överklaga till förvaltningsrätten och sedan eventuellt vidare till högre instans. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet är ett belopp som fastställs av regeringen för ett år i taget. Många ersättningar och bidrag är knutna till prisbasbeloppet och bestämda till en viss procent av det. Prisbasbeloppet för år 2015 är kr. Aktivitetsersättning och sjukersättning Aktivitetsersättning och sjukersättning är till för dig som inte kan arbeta heltid på grund av din funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning ska ge ekonomisk trygghet för dig som är mellan år och som har en nedsättning av arbetsförmågan som antas bestå under minst ett år. Din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättningen är alltid tidsbegränsad och du får den längst under 3 år i taget. Ersättningen kan vara hel, trefjärdedels, halv eller en fjärdedels beroende på din arbetsförmåga. Du som behöver förlängd skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan också få aktivitetsersättning. Under den tid som du får aktivitetsersättning kan du gå på utredning, rehabilitering eller delta i aktiviteter. Försäkringskassan kan hjälpa dig att planera och se till att du får möjlighet att delta i aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara att delta i föreningsverksamhet, att ägna sig åt en hobby eller social träning för att öva dagliga rutiner. Det kan också vara grundläggande utbildning eller kontakter med arbetslivet. Sjukersättning Sjukersättning är en ersättning du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersättningen ges till dig som är mellan år. Beroende på hur mycket du kan arbeta kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. 9

10 För att du ska kunna få sjukersättning måste din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar. Vilande aktivitets- och sjukersättning Du som har aktivitets- eller sjukersättning och vill arbeta eller studera kan ansöka om vilande ersättning. Vilande ersättning innebär att du har kvar din rätt till ersättningen men den betalas inte ut. Förmånsintyg Du som har handikappersättning, aktivitetsersättning eller sjukersättning har rätt att få ett förmånsintyg från Försäkringskassan. När man har ett förmånsintyg kan man få olika rabatter. Du kan till exempel resa billigare med kollektivtrafiken i Stockholm (SL) samt få reducerat pris på färdtjänst, se I vissa fall kan du även få rabatt på inträden till olika evenemang, till exempel bio och museum. Du får själv kontrollera med respektive företag om intyget ger rätt till rabatt. Om du inte har fått ett förmånsintyg kan du ringa och beställa ett via Försäkringskassans kundcenter på , texttelefoni Arbetshjälpmedel Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel för att du ska kunna återgå i arbete om du är sjukskriven, eller för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Försäkringskassan kan också ge bidrag till reparationer av arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen. Försäkringskassan betalar enbart ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö. Assistansersättning Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan få ersättning till personlig assistans. För det krävs att du behöver hjälp med de 10

11 grundläggande behoven. Med grundläggande behov menas hjälp med att äta mat, klä sig, personlig hygien, prata med andra eller hjälp med annat som kräver stora kunskaper om din funktionsnedsättning. För att få assistansersättning från Försäkringskassan krävs att behovet av assistans med de grundläggande behoven är mer än 20 timmar per vecka. Är behovet mindre svarar kommunen för kostnaden. Du får inte assistansersättning när du är i skolan eller deltar i daglig verksamhet om det inte finns särskilda skäl. Ansökan om assistans ska göras före 65 års ålder. Du som beviljats personlig assistans före 65 års ålder har rätt att behålla den även efter fyllda 65 år. Däremot kan inte assistanstimmarna utökas efter fyllda 65 år. Kommunen kan ge personlig assistans. Det finns också många olika assistansföretag som kan sköta din assistans. Du kan även själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Det krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet med personlig assistans. Om du själv är arbetsgivare åt dina assistenter räcker det att du anmäler din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs även om personlig assistans på sidan 21. Bilstöd Bilstöd är ett bidrag till dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort, om man behöver körkort för att kunna arbeta. Du ska vara under 65 år. Det är dessutom vissa andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få bilstöd. Bilstödet består av: ett grundbidrag för köp av bil, moped eller motorcykel oavsett inkomst anskaffningsbidrag som är ett extra bidrag för bilköp om du har låg inkomst anpassningsbidrag om du behöver specialutrusta eller bygga om bilen för att kunna använda den bidrag till körkortsutbildning som kan lämnas under vissa förutsättningar. (Se under Körkortsutbildning.) 11

12 För att få grund- och anskaffningsbidrag är grundregeln att det ska ha gått minst nio år sedan förra beslutet om rätt till bilstöd. Undantag från grundregeln är vid medicinska skäl, vid trafiksäkerhetsskäl eller om bilen gått minst mil sedan du köpte den. Det finns ingen tidsgräns för anpassningsbidrag. Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning I särskilda fall kan du även få bidrag till körkortsutbildning i samband med att du köper en bil som du får bilstöd för. Förutom att uppfylla grundkraven för rätt till bilstöd ska du: vara under 65 år och vara beroende av bilen för att kunna arbeta, studera eller gå på en rehabilitering samtidigt som du får aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning vara eller riskera att bli arbetslös, och körkortet ska kunna leda till ett arbete som pågår under minst sex månader. Bostadstillägg Om du har aktivitets- eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på hur stor inkomst och boendekostnad du har. Förlängt barnbidrag Från 16 års ålder upphör det allmänna barnbidraget. Du får istället förlängt barnbidrag om du fortfarande går i grundskola, specialskola, särskola eller motsvarande. Det förlängda barnbidraget betalas ut till och med den månad du slutar skolan. Beloppet motsvarar barnbidraget och betalas ut 12 månader per år. Det är skolan som lämnar uppgifter till Försäkringskassan om förlängt barnbidrag. Handikappersättning Du som har en funktionsnedsättning kan få handikappersättning från och med 1 juli det år du fyller 19 år. 12

13 För att få handikappersättning måste din funktionsförmåga vara så pass nedsatt att du behöver tidskrävande hjälp av en annan person i ditt dagliga liv behöver hjälp av en annan person för att kunna förvärvsarbeta eller studera eller har betydande merkostnader. Din funktionsnedsättning ska ha uppstått innan du fyllt 65 år och du ska ha behov av stöd på grund av funktionsnedsättningen under minst ett år. Försäkringskassan väger samman hjälpbehov och merkostnader när de beslutar om rätten till ersättning. Handikappersättning finns på tre nivåer och är skattefri. Du som är blind eller saknar ledsyn har alltid rätt till handikappersättning. Det gäller även dig som är döv eller har en grav hörselskada. Daghandikappersättning Om du vistas på en institution kan du i vissa fall få daghandikappersättning för de dagar som du inte är där. Förutsättningen är att du inte varit där minst tio dagar under ett kvartal eller minst tio dagar i följd vid ett kvartalsskifte. Närståendepenning Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Med svårt sjuk menas en livshotande sjukdom. Vården kan ske i hemmet, på sjukhus eller liknande. Som närstående räknas anhöriga och nära vänner. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. Rehabilitering genom Försäkringskassan Försäkringskassans uppgift är att uppmärksamma behovet av rehabilitering och att samordna insatserna i samarbete med dig och med din läkare, arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen och andra som är berörda. När det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska Försäkringskassan tillsammans med dig göra en plan för återgång i arbete. 13

14 Det är i första hand din arbetsgivare som ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktade insatser för arbetslösa och för dem som är anställda men som riskerar arbetslöshet. Särskilt pensionstillägg Förälder som är född 1953 eller tidigare, kan få ett särskilt pensionstillägg till ålderspensionen. Du ska i så fall ha avstått från förvärvsarbete under minst sex år för att vårda ett sjukt eller funktionsnedsatt barn över 16 år. Mer information om särskilt pensionstillägg finns i Vägledning 2010:3 på Kommunen Kommunen har ett särskilt ansvar att ge stöd, hjälp och information till personer med funktionsnedsättning. Alla former av stöd finns inte med här, men du kan alltid kontakta kommunen och be att få upplysningar om vad som kan vara aktuellt för just dig. Kommunen ska informera om sin verksamhet. Under avsnittet om Lagar längre fram finns information om LSS och socialtjänstlagen som innehåller många av de insatser som du kan ansöka om hos kommunen. Bostadsanpassningsbidrag Om du behöver anpassa din bostad (hyresrätt, bostadsrätt, eget hus) på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan användas till att bredda dörrar, ta bort trösklar, ordna duschplats istället för badkar med mera. Du kan också få bidrag till ändringar i anslutning till bostaden, till exempel för räcken, ledstänger, ramper och automatiska dörröppnare. Bidraget är inte inkomstprövat. Byter du bostad får du bidrag till kostnadskrävande bostadsanpassning endast om det finns särskilda skäl. Bostadsanpassningsbidrag kan även sökas av dig som delar hushåll med en person med funktionsnedsättning eller av dig som i ditt hem ger 14

15 långvarig och regelbunden omvårdnad till en person med funktionsnedsättning. En arbetsterapeut kan hjälpa dig med ansökan. Bostadsanpassningsbidrag söks hos kommunen. För dig som bor i Stockholms stad finns en särskild Bostadsanpassningsavdelning, tel , kl vardagar. Du kan överklaga ett avslag på din ansökan hos förvaltningsrätten. Boverket har tillsyn över verksamheten. Bostadscenter Bostadscenter är en webbplats där du kan läsa om bostadsanpassning. Där hittar du exempel på anpassningar, produkter, frågor och svar samt kurser. På webbplatsen finns också ett verktyg för att rita upp och anpassa din bostad. Färdtjänst/särskild kollektivtrafik Om du har stora svårigheter att förflytta dig kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänstresor kan ske med Närtrafiken som trafikeras av mindre bussar, tillgänglig allmän kollektivtrafik, taxi eller specialfordon. Ansökan Du ansöker om färdtjänst hos din kommun som gör en utredning. I allmänhet krävs ett läkarintyg som styrker behovet. Färdtjänstförvaltningen fattar beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Färdtjänstkort och resor När du har fått tillstånd för färdtjänst får du ett personligt färdtjänstkort. Är du under 25 år har du rätt till obegränsat antal resor, medan grundtilldelningen är 72 resor per kalenderår. Därutöver kan man få maximalt 126 resor. Dessa får du automatiskt när du gjort slut på din grundtilldelning. Du kan även använda färdtjänstkortet i SL-trafiken och då åker du och en medresenär utan kostnad i hela Stockholms län. 15

16 Du kan dessutom skriftligen ansöka om extra resor för: arbete och studier, om ingen annan huvudman betalar dessa stadigvarande förtroendeuppdrag besök hos familjemedlemmar vid vård eller boende utanför hemmet hämtning och lämning av egna barn på förskola/förskoleklass. Samplanering Din färdtjänstresa kan samplaneras, vilket innebär att du reser tillsammans med andra resenärer. Om du har rätt till resa utan samplanering, resor med specialfordon eller bårtransport får du resa efter behov, vilket betyder att du har obegränsat antal resor. För att ansöka om ensamåkning krävs ett läkarintyg. Medresenär Om du inte har blivit beviljad att ta med en ledsagare, kan du ta med en medresenär. Du betalar då en fastställd avgift per resa för medresenären. Avgiften är 20 kr och kommer på din månadsräkning. Det finns ett särskilt högkostnadsskydd för medresenärsavgiften. Den som har rätt till färdtjänst får även ta med sig egna barn och syskon som inte fyllt 18 år, utan att det kostar något. Dessa måste då vara registrerade hos Färdtjänsten. Avgifter och högkostnadsskydd Priset för en färdtjänstresa är 70 kr per påbörjade 30 km. Kostnaden per månad överstiger inte kostnaden för SL:s 30-dagarsbiljett för kollektivtrafik. Det är reducerat pris för barn upp till 20 år samt för vuxna med ålderspension, aktivitets-, sjuk- eller handikappersättning. Om du vill ta en bil på gatan (resa med en taxi som inte är förbeställd) måste du ha biljetter för detta. Biljetter kan du beställa från Färdtjänstens kundservice. Då kan du mot särskild avgift ta en taxibil direkt på gatan. Den ska vara märkt med Färdtjänstens F-dekal. Resegaranti Om färdtjänstfordonet inte har kommit efter minst 20 minuter från bokad hämtningstid kan du ringa Färdtjänstens resegaranti. Telefonnumret är Resegarantin hjälper då till att så snabbt som 16

17 möjligt få fram ett fordon. Du har även möjlighet att ta en valfri taxi och betala resan själv. Ersättningskravet skickas in till Färdtjänsten. Gäller det specialfordon ska du kontakta det bolag som resan är bokad med, till exempel Samtrans, Taxi Kurir eller Taxi 020. Frågor Frågor om färdtjänst besvaras av Färdtjänstens kundservice, tel Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten ska ersätta merkostnader för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar vid resa utanför länet. En resa med riksfärdtjänst sker normalt med reguljära kommunikationer som flyg, tåg, buss eller båt och med kommunal färdtjänst på avrese- och ankomstorten. I vissa fall måste hela resan göras med taxi eller specialfordon. Om du behöver en ledsagare under resan kan du få ledsagarens kostnad betald. Du ansöker om riksfärdtjänst hos kommunen. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten. God man Alla blir myndiga vid 18 års ålder, men några kan behöva en god man som hjälp att tillvarata sina intressen. Så här säger lagen (föräldrabalken 11 kap 4 ): Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, förordna en god man för henne eller honom. Ansökan om behov av god man Ansökan om god man lämnas hos tingsrätten. Den som behöver en god man kan själv ansöka om det. Även föräldrar, make, maka och nära släktingar kan göra en ansökan. 17

18 Tingsrätten får inte besluta om god man utan att den som ska få god man har samtyckt. Undantag görs bara om personens funktionsnedsättning är så svår att hen inte kan ta ställning till frågan. Den som har fått en god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att hen har full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och sin egendom. Den som har god man kallas för huvudman. Anmälan om behov av god man Den som inte är formellt behörig att ansöka om godmanskap kan göra en anmälan om att någon är i behov av en god man. Anmälan skickas till överförmyndaren i kommunen som utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras hos tingsrätten eller inte. Vad ska en god man göra? Den gode mannen kan hjälpa till med att sköta ekonomin, se till att huvudmannen har ett bra boende och bevaka hans eller hennes behov av vård, social service med mera. Den gode mannen är också skyldig att försöka rätta till brister. Vem kan bli god man? I lagen står det att en person som är rättrådig, erfaren och lämplig ska utses till god man. Arvode God man har rätt till ett arvode. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och om det ska betalas av den som har god man eller av kommunen. Förvaltare I de fall det inte är tillräckligt med en god man kan tingsrätten utse en för valtare. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Det krävs ett läkarintyg. 18

19 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBH KBH är ett bidrag till hyran för dig som har dyrare boendekostnader på grund av din funktionsnedsättning. KBH finns bara i ett fåtal kommuner och de kommuner som har KBH har olika regler. Kontakta din kommun för information om vilka regler som gäller där. Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska som ska kunna fungera som en kompis och ett stöd i olika vardagliga situationer. En kontaktperson kan följa med på olika fritidsaktiviteter och hjälpa till att främja sociala kontakter. Du ansöker om kontaktperson hos din kommun. Du kan ansöka om kontaktperson antingen via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, eller via socialtjänstlagen. Ledsagarservice Ledsagarservice ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Du kan till exempel ansöka om att få en ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller uträtta olika vardagsärenden. Du vänder dig till din kommun för att ansöka om en ledsagare. Du kan ansöka om ledsagarservice antingen via LSS eller via socialtjänstlagen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Om du har stora problem med att gå eller om du är rullstolsburen kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade. Även du som har psykiska problem, som till exempel fobier, kan i vissa fall få parkeringstillstånd. Om du inte kan köra själv kan du ändå få parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du behöver regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet. 19

20 Ansökan Du söker parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Bor du i Stockholms stad vänder du dig till Kontaktcenter Stockholm, tel Ansökan sker på en speciell blankett. Oftast krävs ett läkarintyg. Överklaga Kommunens beslut om parkeringstillstånd går att överklaga till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas hos Transportstyrelsen. Parkeringsavgift Även om du har ett parkeringstillstånd kan du få betala parkeringsavgift. Reglerna angående avgiften varierar från kommun till kommun. Parkeringstillståndet gäller i Sverige och i de flesta europeiska länderna Ditt parkeringstillstånd gäller i hela landet. Det gäller även i de flesta europeiska länderna. Ett tips om du ska åka utomlands är att kontakta landets ambassad för information om vad som gäller där. Befriad från trängelskatt Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att få en bil befriad från trängselskatteplikt. Du gör ansökan hos Skatteverket. Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd I trafikförordningen finns ett undantag som innebär att du får stanna bilen trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter. Det gäller om du har en passagerare som är sjuk eller rörelsehindrad och som behöver hjälp för att komma i och ur bilen samt behöver hjälp utanför bilen. Din bil får dock inte hindra andra eller orsaka trafikskada. 20

21 Personlig assistans LSS Har du stora och varaktiga funktionsnedsättningar och ett stort behov av hjälp kan du få personlig assistans. För att få personlig assistans krävs det att du behöver hjälp med de grundläggande behoven, det vill säga att äta mat, klä sig, personlig hygien, prata med andra eller hjälp med annat som kräver stora kunskaper om din funktionsnedsättning. Ansökan om personlig assistans skall göras före 65 års ålder. Om du har personlig assistans har du rätt att behålla den även efter fyllda 65 år. Däremot kan inte assistanstimmarna utökas efter fyllda 65 år. Om du har behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning via Försäkringskassan, se sidan

22 Arbete och daglig verksamhet Arbetsförmedlingen har ansvar för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. För dig som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning finns det olika stödinsatser att söka genom Arbetsförmedlingen. På deras webbplats hittar du information om detta. Det kan till exempel vara hjälpmedel, personligt eller ekonomiskt stöd till arbete. Här finns också särskilt stöd till start av näringsverksamhet. Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade Du som bor inom Stockholms stad eller Lidingö stad och söker arbete på den öppna marknaden kan vända dig till Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade. Du ska vara högst 29 år. Se Daglig verksamhet Daglig verksamhet är för dig som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Du ska erbjudas en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och behov och som bidrar till personlig utveckling. Daglig verksamhet kan vara en verksamhet i särskilda lokaler med handledare. Daglig verksamhet kan även vara på en vanlig arbetsplats med stöd av personal. Om du ingår i personkretsen för LSS och har en utvecklingsstörning, autism eller en hjärnskada som du har fått i vuxen ålder kan du ha rätt till daglig verksamhet. För att ansöka om daglig verksamhet eller annan sysselsättning ska du vända dig till kommunens LSS-handläggare/biståndsbedömare. Du som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, kan ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Vänd dig till din kommun. 22

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

HANDIKAPPUPPLYSNINGEN. Värt att veta. Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna med funktionshinder

HANDIKAPPUPPLYSNINGEN. Värt att veta. Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna med funktionshinder HANDIKAPPUPPLYSNINGEN Värt att veta Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna med funktionshinder Värt att veta Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna med funktionshinder Värt att

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD regiongavleborg.se SAMHÄLLSSTÖD I den här broschyren finns information om vissa samhällsstöd som finns för vuxna funktionshindrade. Förutom de sociala förmåner, som alla

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer