PROJEKTPLAN. Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende Carina Smith SÄN 2013/54-709

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende. 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende Carina Smith SÄN 2013/54-709

2 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar Mål och delmål Förväntat resultat Utförlig checklista Kort checklista Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet Rutiner för det brandförebyggande arbetet Sekretess Information Utbildning Avgränsningar Genomförandeplan Beslutspunkter Tidplan Budget och resursbehov Nyttokalkyl Riskanalys Projektorganisation Koppling till andra projekt/system/aktiviteter Kommunikationsplan Avslut och överlämnande (12)

3 1 Förutsättningar Socialtjänsten i Nacka kommun har uppdraget att arbeta förebyggande och socialtjänstens ledningsgrupp har beslutat att förebyggande arbete gällande bränder i är ett prioriterat område inom ramen för förebyggande insatser. De faktorer som påverkar vilka personer som skadas svårt och omkommer i bränder är hög ålder, ensamhet, social utsatthet samt psykisk och fysisk oförmåga. Socialtjänsten gör hembesök hos en stor andel av de personer som omfattas av ovanstående faktorer. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), där Nacka kommun ingår, har som mål att deras medlemskommuner ska minska antalet dödsfall och skadade i bränder med 30 % till år För att nå det målet i Nacka ska SBFF samverka med socialtjänsten i Nacka, eftersom kända riskgrupper utgörs av: Äldre (risken ökar med åldern) Storkonsumenter av alkohol Rökare Personer med någon form av missbruk, där missbruket sätter ner förmågan att uppfatta fara och/eller förmågan att sätta sig i säkerhet Personer med någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att förmågan att uppfatta fara och/eller att sätta sig i säkerhet är nedsatt. Från och med januari 2012 gör SBFF en utredning av samtliga bränder som inträffar och registrerar mer detaljerad statistik än tidigare. Den nya och mer välgrundade statistiken, över vilka grupper som skadas svårt och omkommer i samband med bränder, ska över tid användas för att följa upp resultatet av projektets arbete. 2 Mål och delmål Målet är att antalet dödsfall och skadade personer i bränder ska minska med 30 % till år Den målsättningen ingår som en del i arbetet att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra medborgare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en prognos som tar hänsyn till befolkningsutvecklingen och som visar en ökning av bränder med 34 % om ett brandförebyggande arbete inte påbörjas och utvecklas. När det brandförebyggande arbetet utvärderas ska hänsyn till prognosen tas. Ett delmål, för projektet, är att minska antalet bränder i Nacka. Målen ska uppnås genom att höja kunskapsnivån om brandförebyggande åtgärder hos personal som gör hembesök. Den personalgrupp som gör flest hembesök är hemtjänsten och det är önskvärt att 80 % av hemtjänstpersonalen har en brandförebyggande utbildning. Projektet avser att föreslå att ändra villkoren för att bli godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning, vilket då kommer att medföra ett krav på att 80 % av hemtjänstpersonalen ska ha en brandförebyggande 3 (12)

4 utbildning. 90 % av socialtjänstens egen personal som gör hembesök ska ha en brandförebyggande utbildning. Syftet med projektet är att utveckla och införa bättre systematik i det brandförebyggande arbetet, ett arbete som i dagsläget redan utförs men där personalen saknar rutiner för hur de identifierade riskerna ska åtgärdas. Det brandförebyggande arbetet är positivt ur ett hälsoperspektiv eftersom det ökar kundens trygghetskänsla och kan därmed ge en förbättrad livskvalitet. 3 Förväntat resultat 3.1 Utförlig checklista Projektet har, i samarbete med SBFF, tagit fram en checklista som ska underlätta för den hembesökande personalen i dess arbete med att fånga upp signaler om incidenter eller riskbeteenden hos kunder i. Följande områden ska bedömas i checklistan: boendemiljö, spis/matlagning, rökning, levande ljus/eldstad och elektrisk utrustning. Det är viktigt att det är enkelt att använda checklistan och att den är tydlig. Cirka 30 frågor ska besvaras. Checklistan ska finnas tillgänglig på Nacka kommuns hemsida. Vem som fyller i den utförliga checklistan beskrivs i avsnitt 3.4. Hur riskerna ska åtgärdas och av vem beskrivs i åtgärdskatalogen (se avsnitt 3.3). 3.2 Kort checklista En kort variant av den utförliga checklistan ska tas fram. Den korta checklistan ska beskriva de allvarligaste brandriskerna. Den ska plastas in och all personal från socialtjänsten, både egen personal och personal hos samtliga anordnare/utförare, som gör hembesök ska ständigt bära den med sig, både bokstavligt och bildligt. Om personal som gör hembesök upptäcker eller får någon signal om incidenter eller riskbeteende ska den utförliga checklistan fyllas i. Den korta checklistan ska finnas tillgänglig på Nacka kommuns hemsida, och den inplastade varianten ska beställas av den uppsökande verksamheten på Äldreenheten i Nacka kommun. 3.3 Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet Åtgärderna i katalogen, som är framtagen i samarbete med SBFF, är grupperade utifrån frågorna i den utförliga checklistan. Om det finns behov av åtgärder för att minska brandrisken beskrivs dessa i åtgärdskatalogen. En förutsättning är alltid att kunden ger sitt samtycke. Åtgärdskatalogen ska finnas tillgänglig på Nacka kommuns hemsida. 3.4 Rutiner för det brandförebyggande arbetet De personer som i tjänsten gör hembesök hos socialtjänstens kunder ska ha kunskap om vilka risker som föranleder att den utförliga checklistan ska fyllas i. Att ständigt ha eventuella brandrisker i åtanke, enligt punkterna i den korta 4 (12)

5 checklistan ingår i kundens beviljade insats, t.ex. kundens beviljade tid för hemtjänstinsatser. Den utförliga checklistan ska fyllas i av hemtjänstpersonal/boendestödjare om risker upptäcks, om kunden ger sitt samtycke, i de fall kunden har insatsen hemtjänst eller boendestöd beviljat. Hemtjänstanordnare får betalt för den tid som åtgår hos kund för att fylla i den utförliga checklistan. Hemtjänsten kan göra detta utan att i förväg stämma av med aktuell biståndshandläggare. Senast i samband med att tid debiteras för detta tillfälle faxas den ifyllda checklistan till handläggaren. För följdåtgärder som behövs från anordnarens sida, t.ex. att motivera för förändring eller göra enklare åtgärder i hemmet, krävs samråd med aktuell biståndshandläggare kring den aktuella kunden om det innebär behov av utökad hemtjänsttid. Om resultatet av den ifyllda checklistan visar att det finns behov av brandförebyggande åtgärder ska den hemtjänstpersonal/boendestödjare som fyllt i checklistan kontakta sin chef, utom i enklare fall där personalen själv kan föreslå åtgärder för att minska riskerna. Hemtjänstchef/boendestödschef ska, i enlighet med åtgärdskatalogen, kontakta aktuell funktion: Biståndshandläggarna (t.ex. bevilja mer insatser p.g.a. behov av städning eller plock, rökdetektor kopplad till trygghetslarm) I de fall det kan vara aktuellt med hjälpmedel eller bostadsanpassning, t.ex. spisvakt, ska primärvårdens distriktsarbetsterapeut kontaktas Tryggve (montering av och batteribyte i brandvarnare), om kunden är över 70 år. I svåra fall kan kommunens handläggare kontakta SBFF för rådgivning och SBFF kan även göra hembesök för att föreslå åtgärder. I mycket svåra fall kan det finnas behov av sprinklersystem. Behovet ska bedömas i samråd med SBFF och aktuell handläggare ska rådgöra med sin chef om det är möjligt för kommunen att stå för den kostnaden. Resultatet av den ifyllda checklistan och eventuella åtgärder ska dokumenteras av hemtjänstchef/boendestödschef i kundens sociala journal. Den ifyllda checklistan ska förvaras tillsammans med kundens sociala journal. Om kunden inte ger sitt samtycke till riskbedömning eller åtgärd ska det dokumenteras i kundens sociala journal. Om annan personalgrupp än hemtjänstpersonal/boendestödjare gör hembesök och upptäcker brandrisk hos kunden ska det rapporteras till respektive enhet i de fall kunden inte är beviljad hemtjänst eller boendestöd. För äldreenheten gäller att det ska rapporteras till den uppsökande verksamheten, som kontaktar kunden och erbjuder en brandförebyggande genomgång. Den uppsökande verksamheten ska föra statistik över hur många kunder som kontaktas och vad utfallet blir. Checklistan ska inte arkiveras. 5 (12)

6 För enheten för personer med funktionsnedsättning gäller att det ska rapporteras till handläggare eller gruppchef. 3.5 Sekretess Socialtjänstens verksamhet har sin utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över sin situation. Socialtjänstens insatser ska därför bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Utgångspunkten är därför att brandförebyggande genomgång ska erbjudas kunderna på frivillig basis. Vidare gäller sekretess för de uppgifter som finns inom socialtjänsten. För att kunna dela de uppgifter som samlas in mellan socialtjänsten, SBFF och/eller primärvården är det lämpligt att inhämta samtycke från kunden. Det är lämpligt att ett formulär tas fram som anger vilken information som avser att delas och med vilka myndigheter. Detta för att kunden ska veta vad samtycket gäller. Går det inte att få något samtycke kan information ändå delas efter en menprövning. 3.6 Information Funktionen Uppsökande verksamhet ansvarar för att informera socialtjänstens kunder och kommuninvånare över 75 år om brandförebyggande arbete. Informationsmaterial framtaget av SBFF ska användas. Hemtjänstanordnare och boendestödjare får information på sina respektive anordnarmöten. Handläggarna på enheten funktionsnedsättning ska informera aktuella kunder/brukare. På Nackas hemsida ska det under fliken Förebyggande och skador finnas information om det brandförebyggande arbetet gällande bränder i ordinärt boende. Ovanstående gäller för både äldreenheten och enheten funktionsnedsättning. 3.7 Utbildning Södertörns brandförsvarsförbund har tagit fram en web-utbildning i brandförebyggande arbete som tar ca 15 minuter. Den bör följande grupper gå igenom: - All personal från kommunen eller som på kommunens uppdrag gör hembesök (mål: 80 % av hemtjänstpersonalen/boendestödjarna och 90 % av socialtjänstens egen personal som gör hembesök ska ha en brandförebyggande utbildning) - Anhörigvårdare. De personalgrupper som gör hembesök och som ska erbjudas utbildning är: Anhörigkonsulenter Demenssjuksköterska Uppsökande verksamhet 6 (12)

7 Biståndshandläggare LSS-handläggare Färdtjänsthandläggare Bostadsanpassningshandläggare Socialsekreterare Personalen hos hemtjänstanordnarna Personalen hos assistansföretagen Boendestödjare Socialjouren Larm- och nattpatrullen På Nackas hemsida ska det finnas en länk till web-utbildningen framtagen av SBFF. All personal som genomgår utbildningen ska registrera det i ett Proofformulär. Det ska även finnas kontaktuppgifter till de funktioner som kan vara aktuella för Nackas kommuninvånare att kontakta. När uppföljning av hur stor andel personal som genomgått web-utbildningen sker, ska det även utvärderas hur det fungerar att registrera genomgången utbildning i nämnda Proof-formulär. Det förs diskussioner om att nyckelpersoner ska erbjudas fördjupad utbildning av SBFF. 4 Avgränsningar De checklistor, åtgärdskataloger och rutiner som projektet arbetar fram och implementerar gäller. Endast de personer, i, som får hembesök av socialtjänstens och utförares/anordnares personal ingår i målgruppen. Personalgrupper som gör hembesök varierar från enhet till enhet. Socialtjänstens ledningsgrupp har beslutat att införskaffande av brandvarnare och brandsläckare inte bekostas av kommunen, utan det är den enskildes eget ansvar. Den enskilde ansvarar även för att införskaffa nya elektriska apparater som ska ersätta sådana som innebär en säkerhetsrisk, bortforsling av sådant som riskerar att ta eld och som förhindrar tillgänglighet och utrymning. 5 Genomförandeplan Det har blivit bestämt att enheterna äldre och funktionsnedsättning ska påbörja projektarbetet eftersom det är flest berörda medborgare i dessa målgrupper. Övriga enheter ska påbörja arbetet med att förebygga bränder i i den ordning styrgruppen beslutar. Rutiner för det brandförebyggande arbetet kan komma att justeras utifrån respektive enhets behov. Checklistor och åtgärdskatalog ska vara enhetliga för hela socialtjänsten. 7 (12)

8 Enheterna, d.v.s. medlemmar i projektgruppen, ska göra en stor del av arbetet som beskrivs ovan. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund. Projektet har inlett ett erfarenhetsutbyte med motsvarande projekt i Stockholm stad. För att kunna följa upp det brandförebyggande arbetet ska projektet föreslå att villkoren för att bli godkänd anordnare av hemtjänst, avlösning och ledsagning uppdateras med att anordnarna aktivt ska arbeta med brandförebyggande åtgärder hos kunderna och att 80 % av personalen ska vara utbildad i brandförebyggande arbete (web-utbildningen). I checklistan som beskriver hur nyanställda tas emot av socialtjänsten ska det ingå en punkt om den brandförebyggande utbildningen. 6 Beslutspunkter Projektplan, checklistor och åtgärdskatalog för det brandförebyggande arbetet ska godkännas av styrgruppen. Ev. kostnader ska beslutas av styrgruppen. 7 Tidplan Juni 2012: Uppstartsmöte Aug 2012: möte med Expertgrupp (äldreenheten) Hösten 2012: projektet tar fram checklistor, åtgärdskatalog och rutiner för det brandförebyggande arbetet November 2012: presentera förslag på checklistor, åtgärdskatalog och rutiner för det brandförebyggande arbetet för styrgruppen November 2012: Avstämning med referensgruppen (KPR) December 2012: styrgruppen beslutar om vi kan implementera ovanstående förslag på äldreenheten och nnheten funktionsnedsättning Maj 2013: påbörja arbetet med att implementera rutiner mm på enheterna äldre och funktionsnedsättning (web-utbildning mm) Våren 2013: möte med Expertgrupp från barn- och ungdomsenheten IFO och vuxenenheten IFO Projektet fortsätter under Budget och resursbehov En grov kostnadsberäkning för äldreenheten vad avser utökade hemtjänstinsatser är: Totalt för år 2013: hemtjänstpersonal kommer att fylla i den utförliga checklistan för 50 kunder, mertid ca 30 minuter per kund. Beräknad kostnad är kr. För en del av de kunder inom äldreenheten som 8 (12)

9 hemtjänsten fyller i den utförliga checklistan för, uppskattningsvis 50 %, kommer extra hemtjänstinsatser att beviljas för t.ex. motivera till förändring, extra städning. Den kostnaden beräknas bli kr. Följande år: hemtjänstpersonal kommer att fylla i den utförliga checklistan för kunder, mertid ca 30 minuter per kund. Beräknad kostnad är kr/år. För en del av de kunder inom äldreenheten som hemtjänsten fyller i den utförliga checklistan för, uppskattningsvis 50 %, kommer extra hemtjänstinsatser att beviljas för t.ex. motivera till förändring, extra städning. Den kostnaden beräknas bli kr. En grov kostnadsberäkning för enheten funktionsnedsättning vad avser utökade hemtjänstinsatser är: Totalt för år 2013: hemtjänstpersonal/boendestödjare kommer att fylla i den utförliga checklistan för 25 kunder/klienter, mertid ca 30 minuter per kund/klient. Beräknad kostnad är kr. För en del av de kunder/klienter inom enheten funktionsnedsättning som hemtjänstpersonal/boendestödjare fyller i den utförliga checklistan för, uppskattningsvis 50 %, kommer extra hemtjänstinsatser att beviljas för t.ex. motivera till förändring, extra städning. Den kostnaden beräknas bli kr. Följande år: hemtjänstpersonal/boendestödjare kommer att fylla i den utförliga checklistan för 7 10 kunder/klienter, mertid ca 30 minuter per kund/klient. Beräknad kostnad är kr/år. För en del av de kunder/klienter inom enheten funktionsnedsättning som hemtjänstpersonal/boendestödjare fyller i den utförliga checklistan för, uppskattningsvis 50 %, kommer extra hemtjänstinsatser att beviljas för t.ex. motivera till förändring, extra städning. Den kostnaden beräknas bli kr. 9 Nyttokalkyl Inte aktuellt. 10 Riskanalys Projektet saknar tillräcklig politisk förankring Beslutade rutiner skapar onödigt merarbete Beslutade rutiner får inte avsedd effekt Stockholm stads erfarenhet visar att nyanlända äldre är en extra sårbar grupp, hur hanterar vi det? Aktiviteter krockar med Innocare, ett projekt som testar tekniska produkter och tjänster med syftet att öka tryggheten och säkerheten för äldre i 9 (12)

10 11 Projektorganisation Projektägare är socialdirektör Anders Fredriksson. Styrgruppen utgörs av Anne-Lie Söderlund, Eva Ralling Bergström och Stefan Heinebäck och Henrik Nyman, rådgivande (SBFF). Stefan kan vid behov ersättas av Inger Stenlund, gruppchef på Socialjouren. Referensgruppen består av ledamöter från Kommunala PensionärsRådet: Gun Mattsson (PRO), Gunnar Olsson (PRO), Birger Johansson (PRO), Ann Mari Hjort (SPF), Inga Kamlin (SPF) och Göran Österberg (PRO). Projektledare är Carina Smith, SKE. Projektgruppen består av Harriet Holmgren (bitr. enhetschef), Henrik Nyman (SBFF) och Henrik Lindström (SBFF), Ann-Kristin Ingemarsson (bostadsanpassare), Ove Lindroth (anhörigkonsulent), och Anne Viertola (Attendo hemtjänst). 12 Koppling till andra projekt/system/aktiviteter Ev. Innocare. 13 Kommunikationsplan Informera socialjouren och socialtjänstens kommunjurist kontinuerligt om projektet. Informera hemtjänstanordnarna och assistansföretagen om projektet. Genomgång av checklista och åtgärdskatalog på anordnarmöten. Informera socialtjänstens enheter. Informera KPR och Rådet för frågor kring personer med funktionsnedsättning. Ömsesidigt utbyte av information med Innocare-projektet för att samordna planering av aktiviteter för hemtjänstanordnare. 14 Avslut och överlämnande Följa upp projektet: d.v.s. har projektmål och tidplan uppnåtts. Uppföljning och utvärdering: antalet bränder, skadade och döda ska årligen följas upp 10 (12)

11 hur stor andel av grupper som gör hembesök som har en brandförebyggande utbildning (web-utbildning) ska årligen följas upp utvärdera hur det fungerar att personal som genomgått web-utbildningen registrerar det i ett Proof-formulär, eftersom ifyllandet av formuläret är fristående från den genomgångna utbildningen en översyn av checklistor, åtgärdskatalog och rutiner ska göras varje år uppföljning av kostnader för utökade hemtjänsttimmar. När projektet övergår i ordinarie verksamhet ska en nätverkande referensgrupp, bestående av representanter från socialtjänstens olika enheter, hemtjänstföretag m.fl., träffas 1-2 gånger per år för att följa upp och utvärdera det brandförebyggande arbetet. 11 (12)

12 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-01-08 Handläggare: Git Skog Telefon: +46 8-508 36 217 Till Äldrenämnden 19 februari 2013 Redovisning av projektet Brandsäkerhet

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet 2013-02-25 1 (6) Personal som gör hembesök hos socialtjänstens kunder Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet Åtgärdskatalogen är uppdelad efter olika brandrisker som finns i hemmet och visar vilka

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet 2014-05-26 1 (9) Social- och äldrenämnden Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet Bakgrund Kundval inom familjerådgivningen har funnits sedan 2005-01-01 då med 14 a anordnare. 2010

Läs mer

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar att det framför allt handlar om yrkesgrupper som har ett direkt ansvar för vård och omsorg om äldre

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden 2014-05-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739 Social och äldrenämnden Teknikstöd för äldre Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden påbörjar införandet av teknikstöd för äldre under 2015. 2.

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10)

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Innehåll Rutin för samverkan mellan ASIH och hemtjänsten i Solna... 3 Bakgrund:... 3 Inskrivning... 3 Samordnad Individuell Plan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-11 SN-2013/4615.710 1 (2) missbruk och socialpsykiatri Förslag till beslut antar förvaltningens förslag till kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri.

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Rådet för frågor kring funktionsnedsättning Mötesdatum: 2015-03-11 kl. 18.00 20.00 Plats: Nacka stadshus, lokal: Jelgava, ÖF0

Rådet för frågor kring funktionsnedsättning Mötesdatum: 2015-03-11 kl. 18.00 20.00 Plats: Nacka stadshus, lokal: Jelgava, ÖF0 1 (6) Minne utkast 150401 Typ av möte: Rådet för frågor kring funktionsnedsättning Mötesdatum: 2015-03-11 kl. 18.00 20.00 Plats: Närvarande: Nacka stadshus, lokal: Jelgava, ÖF0 Monica Brohede Tellström

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

1 (8) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (8) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (8) Tid: Kl 10.00 11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Ulla-Britt Lindbäck Reumatikerna Anita Karlsson, PRO Jan-Ove

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun 18 februari 2009 Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun Bakgrund Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun P r o j e k t p l a n 2009-11-16 2010-07-15 Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas som ett hot mot hälsa, jämlikhet och demokrati för kvinnor och flickor i hela världen

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Utredningen avser rapporter om verksamhetssystemet Combine och införandet av systemet

Utredningen avser rapporter om verksamhetssystemet Combine och införandet av systemet 2015-05-12 1 (12) SOCN 2015/283-738 ÄLN 2015/150-738 Utredning Lex Sarah Utredningen avser rapporter om verksamhetssystemet Combine och införandet av systemet Sammanfattning Nedan är tre lex Sarah rapporter

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer