Vård- och omsorgscollege Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgscollege Örebro län"

Transkript

1 Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11

2 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege? Syfte Vision Analys/bakgrund Befolkningsutveckling Pensionsavgångar Kompetensbehov Elevunderlag och sökande Konkurrens om arbetskraft Mål Nya regionala mål som ska uppnås till Uppföljning av regionala mål enligt ansökan Samverkan Organisation Den regionala styrgruppen Regional samordning och finansiering Det regionala samarbetets sammansättning Arbetsgivare och utbildningsanordnare Örebro universitet Kommunal Örebro län Arbetsförmedlingen Politisk förankring Regional utveckling Regionala arbetsgrupper Regionalt perspektiv Marknadsföring Omvärldsbevakning Mångfald och jämställdhet Infrastruktur för utbildningarna Gymnasieutbildning Vuxenutbildning YH-utbildning Örebro universitet Kompetensutveckling för redan anställd personal Nya utbildningsaktörer Hälsoperspektivet Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 22 7 Lärformer och arbetssätt Lärande i arbete Kvalitetsarbete/uppföljning Så uppnår vi målen Uppföljning av utbildningarnas kvalité Sammanställning statistik utbildning Statistik utbildning Örebro Statistik utbildning Karlskoga/Degerfors Statistik utbildning norra länsdelen Statistik utbildning Sydnärke Avtal och överenskommelser Nya avtal och avsiktsförklaringar Redan befintliga avtal Bilagor: Bil. 1 Rapporter från lokala college och Örebro läns landsting Bil. 2 Ledamöter regional/lokala styrgrupper Bil. 3 Avtal och avsiktsförklaringar Bil. 4 Organisationsskiss VO-College Örebro län Bil. 5 Inbjudan och program Dialogmöte Bil. 6 Informationsblad Bil. 7 Principer och rutiner för nya aktörer Bil. 8 Marknadsföringslayouter Bil. 9 Dokument för validering Bil. 10 Protokoll Regionala styrgruppen

3 1 Varför Vård- och omsorgscollege? 1.1 Syfte Syftet med Vård- och omsorgscollege Örebro län är att samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg för att få en väl avvägd matchning mellan behov av, och tillgång på, kompetent arbetskraft. 1.2 Vision Genom att de samlade resurserna i länet utnyttjas mer effektivt ska kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg tryggas i Örebro län. Slutmålet är god vård och omsorg för länets invånare. 1.3 Analys/bakgrund I Örebroregionen växer antalet invånare långsamt. Även om Örebro kommun enligt prognoserna kommer att växa finns det några kommuner i länet som under de senaste 40 åren tappat ca 30 procent av sin befolkning. Samtidigt beräknar man att antalet ålderspensionärer i Örebro län om 20 år har ökat med ca personer. Det kommer att innebära en stor utmaning för hur vi ska lyckas trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg och få resurserna att räcka till för god vård och omsorg för alla. Det innebär även en möjlighet till utveckling och innovationer inom offentlig och privat vård och omsorg. En positiv händelse för Örebroregionen är att Örebro universitet nu har fått sin ansökan om att starta läkarutbildning godkänd. Läkarutbildningen kommer förhoppningsvis att ha en positiv inverkan på utvecklingen inom all vård- och omsorgsutbildning i länet Befolkningsutveckling Prognoserna för förändringar av antalet invånare och åldersstrukturer de närmaste fem till tio åren skiljer sig åt ganska mycket mellan olika kommuner i länet. I Örebro kommun och Kumla kommun, och i någon mån även Lekeberg, Nora, Askersund och Hallsbergs kommun, väntas invånarantalet växa medan övriga kommuner i länet har ett vikande befolkningsunderlag under samma tidsperiod. Befolkningen i åldrarna 75 och äldre kommer först att vara ganska oförändrad sammantaget i länet för att om ca fem år öka de kommande tio åren därefter. I Örebro kommun blir de yngre pensionärerna, år, många fler de närmaste 10 åren. De äldsta invånarna, 90- år, blir också fler medan mellangruppen, 80-89, år minskar i antal under så gott som hela tioårsperioden Pensionsavgångar Samtidigt väntas stora pensionsavgångar inom vård- och omsorgsverksamheterna i Örebro län. Örebro läns landsting beräknar att ca 440 undersköterskor (44 %) beräknas gå i pension under de närmaste tio åren. Redan år 2016 har ca 25 % av nuvarande antal undersköterskorna uppnått 65 års ålder. I kommunerna beräknas också stora pensionsavgångar. Totalt i länets 3

4 kommuner väntas över 1000 personer som arbetar inom vård och omsorg gå i pension inom de närmaste 5 åren. För mer detaljerade uppgifter om befolkningsutveckling och pensionsavgångar se punkterna 1.3 (Örebro), 2.3 (Västra länsdelen), 3.3 (Norra länsdelen), 4.3 (Sydnärke) och 5.1 (landstinget) i bilaga 1 Rapporter från lokala college och Örebro läns landsting Kompetensbehov När antalet äldre ökar kommer också antalet personer med multipla sjukdomar att öka. Fler kommer att behöva vårdas i hemmet och i livets slutskede, vilket innebär att kvalificerad sjukvård, rehabilitering och habilitering i allt högre utsträckning kommer att bedrivas i hemmet. Alla kommuner i länet har som krav på anställningsbarhet för personal inom äldreomsorgen att man har utbildning från Omvårdnadsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet alternativt 1350 poäng inom vuxenutbildningens omvårdnadsutbildning. Man har även behov av påbyggnadskurser för specifika målgrupper som exempelvis personer med demenssjukdom eller vård i livets slutskede och psykiskt sjuka. Man har stort behov av att rekrytera undersköterskor inom de närmaste åren och att få dessa att vara kvar och verka i sitt yrke. I Örebro kommun får den demografiska utvecklingen en förhållandevis begränsad effekt på kommunens vård och omsorgsverksamhet under kommande tioårsperiod. Den stora utmaningen för äldreomsorgen kommer först senare. Det kommer ändå att finnas stort behov av kompetent personal bland annat till följd av pensionsavgångar. Örebro läns landsting bedömer att behovet av undersköterskor kommer att öka inom de närmaste 10 åren. Landstinget har som önskemål att en undersköterska har grundläggande högskolebehörighet. Landstinget önskar också att man läst fördjupningsämnena Akutsjukvård 200 p, Medicin p, Engelska p, Svenska p samt Matematik p som individuellt val. Nyligen gjorde vi inom VO-College i länet en inventering i form av enkäter som skulle besvaras av varje kommun om vilken kompetensutveckling man har behov av för redan anställd personal. Vi undersökte vilka kompetensområden som behöver stärkas och vilka kurser som ingår i det nya vård- och omsorgsprogrammet man har behov av. Detta för att bland annat kunna samarbeta kring utbildning inom Socialstyrelsens satsning Omvårdnadslyftet. Inventeringen visar att ett mycket stort antal av personalen inom vården och omsorgen i länets kommuner, över 1000 personer, har behov av grundläggande utbildning motsvarande Vård- och omsorgsprogrammet genom t.ex. validering. De kurser i det nya Vård- och omsorgsprogrammet man har störst behov av som kompetensutveckling är Gerontologi och Geriatrik (Vård och omsorg vid demensvård, Äldres hälsa och livskvalité) men man har även stort behov av kurserna Psykiatri 1 och Pedagogik i vård och omsorg. De verksamhetsområden där man har störst personalbehov inom de närmaste åren i de flesta kommunerna är äldreomsorgen men även inom hälso- och sjukvård. När det gäller behov av att personal även har grundläggande högskolekompetens går meningarna isär mellan kommunerna. Kommunerna Örebro, Lindesberg, Karlskoga, Degerfors, Hallsberg och 4

5 Askersund svarar att de delvis önskar att personal man anställer ska ha utbildning med högskolebehörighet medan Kumla, Nora och Ljusnarsberg svarat att det inte är viktigt Elevunderlag och sökande Elevunderlaget för gymnasieskolan i länet beräknas de närmaste fyra åren minska med cirka 25 procent, från nuvarande elever till för läsåret 2015/16. På den nivån stabiliseras antalet elever fram till Det blir alltså en dramatisk minskning på kort tid av elever som kan söka till gymnasiet. De senast föregående två åren har antalet sökande till Omvårdnadsprogrammet och vuxenutbildningarnas omvårdnadsutbildningar varit relativt oförändrat. Antalet sökande till nya Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2011 har ökat något i Sydnärke och ligger på ungefär samma nivå i norra länsdelen men har minskat i Örebro och Karlskoga. Totalt var det 74 sökande till gymnasiets Omvårdnadsprogram i länet förra året och i år 2011 är antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet totalt 87 stycken i Örebro län. För mer detaljerade uppgifter om elevunderlag och sökande se punkt Konkurrens om arbetskraft Arbetsmarknaden i Örebro län är mycket varierad och det saknas på det regionala planet enskilda mycket dominerande företag eller branscher. Under våren 2012 pågår ett omfattande arbete med att kartlägga, analysera och göra prognoser för arbetsmarknaden nu och i framtiden i Örebroregionen. Arbetet sker inom det statliga uppdraget som getts till Regionförbundet Örebro att etablera en kompetensplattform. Vad arbetet kommer att visa är ännu inte klart eftersom den regionala analysen, de lokala prognoserna och analysen för vård- och omsorgsområdet kommer att redovisas tidigast till sommaren och hösten Vi inväntar resultaten av dessa. För närvarande finns inga tillförlitliga analyser gjorda för Örebro län av vilka företag och branscher som mest konkurrerar om arbetskraft med vård och omsorg varken i dagsläget eller i framtiden. Den regionala kompetenskartan, som hittills är den enda rapport som färdigställts, baseras på data från senast år Den ger ingen helt aktuell information och ingen prognos om framtiden, men år 2009 var service-, omsorgs- och försäljningsarbete det största yrkesområdet inom länets samtliga kommuner andelen av samtliga sysselsatta varierade mellan 26,8 procent, Kumla, och 17 procent, Hallsberg. Enligt den här kompetenskartan kan man kanske anta att de branscher som mest konkurrerar om arbetskraft med vård och omsorg är service- och försäljningsyrken. Inom de yrkesområdena väntas å andra sidan inte lika stora pensionsavgångar de närmaste åren som inom vård och omsorg. Lokalt finns det exempel på företag eller branscher som mer än andra konkurrerar om arbetskraft. I Lindesberg finns till exempel ett relativt stort industriföretag med knappt 1000 anställda som kan vara en konkurrent om arbetskraft även om efterfrågan på arbetskraft till industrin varierar mycket beroende på rådande konjunkturer. Även i Karlskoga och Degerfors är det tänkbart att industriföretag konkurrerar med vård och omsorg om arbetskraft. I den norra länsdelen finns det förhoppningar om att gruvnäringen så småningom kan få en nystart och i Sydnärke hoppas man på många nya arbetstillfällen inom logistik, transport och järnväg som kan väntas på grund av flera nyetableringar inom dessa områden i Hallsberg. 5

6 Dessa branscher kommer, om de utvecklas som man hoppas, eventuellt att konkurrera om arbetskraft med vård och omsorg. 1.4 Mål Nya regionala mål som ska uppnås till ANDELEN UTBILDADE MED VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING HAR ÖKAT genom att; - årliga uppföljningar för att mäta andelen utbildade genomförs, - riktade insatser för att utbilda och informera studie och yrkesvägledare om främst karriärvägar, arbetsmarknad och möjligheter till högskolebehörighet genomförs, - verka för att det ska finnas goda möjligheten för vård- och omsorgsutbildning för vuxna och goda möjligheten till komplettering av gymnasieutbildning, inom vuxenutbildningen, - samordna marknadsföringsinsatser och stödja marknadsföringen på lokal nivå, - verka för en större mångfald bland de som utbildar sig till yrken inom vård och omsorg (män, kvinnor, härkomst m.m.) 2. KVALITETEN PÅ VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNINGARNA I LÄNET HAR ÖKAT genom att; - länsgemensamma instrument för utvärdering och uppföljning av vård- och omsorgsutbildningarna utvecklas, - arbetsgivarnas behov av kompetens inventeras och att arbetsgivarna ges inflytande i utbildningen, - uppföljningar av elevernas sysselsättning efter avslutad utbildning genomförs, - länsgemensamma baskrav för alla kurser inom gymnasiets och vuxenutbildningarnas vård- och omsorgsutbildningar utvecklas, - länsgemensamma bedömningsunderlag för APL utvecklas, - länsgemensamma principer och instrument för validering utvecklas, - länsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser för lärare som undervisar inom vård- och omsorgsutbildningar anordnas, - ett länsgemensamt kursutbud för att tillgodose arbetsgivarnas olika kompetensbehov utvecklas, 6

7 - göra det möjligt för utbildningsanordnarna att dela på resurser i form av lärare med specialistkompetens och utbildningsmaterial, - länsgemensamma riktlinjer för utbildningarnas hälsoarbete utvecklas. 3. EN STRATEGI FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET OCH HÖGRE KVALITET I ARBETSLIVET HAR UTVECKLATS genom att; - kriterier för attraktiva arbetsplatser utvecklas och årligen följs upp, - uppföljningar av elevernas sysselsättning efter avslutad utbildning genomförs, - arbetsgivarnas behov av kompetens inventeras och att arbetsgivarna ges inflytande i utbildningen, - en länsgemensam plan för kompetensutveckling och karriärvägar för yrkesgrupper inom vård och omsorg utvecklas, - samverka om kompetensutvecklingsinsatser för personal inom vård- och omsorg, - utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar för snabb övergång från utbildning till anställning (t.ex. traineeanställningar och garanterad sommarpraktik), - länsgemensamma kompetensprofiler för yrkesgrupper kopplade till utbildningarnas innehåll utvecklas. 4. DEN REGIONALA SAMORDNINGEN AV VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE ÖREBRO LÄN HAR SÄKERSTÄLLTS PÅ LÄNGRE SIKT genom att; - en överenskommelse görs mellan organisationerna inom Vårdoch omsorgscollege Örebro län om finansiering och organisation av resurser för samordning av VO-College i länet på längre sikt Uppföljning av regionala mål enligt ansökan De regionala målen för VO-College har varit en fråga som regelbundet behandlats och följts upp i den regionala styrgruppen. Även i de lokala styrgrupperna och i den regionala rektorsgruppen ingår uppföljningsarbetet med de regionala målen. De flesta av målen har vi arbetat framgångsrikt med och har nått en bit på väg. Det gäller målen: - I de olika delregionerna verka för att ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen samverkar i syfte att förbättra utbildningarna. 7

8 Samarbetet i den regionala arbetsgruppen för rektorer inom VO-College Örebro län har i högsta grad bidragit till att ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen samverkar för att förbättra utbildningarna inom vård- och omsorg. Rektorsgruppen har initierat arbetsgrupper och samverkan inom ett flertal områden. - Bredda rekryteringen och öka attraktionskraften inom vård- och omsorgsrelaterade utbildningar. Under året har mycket arbete gjorts för att marknadsföra Vård- och omsorgscollege. Det faktum att vård- och omsorgsutbildningarna nu ingår i, eller snart ingår i, certifierade lokala college bidrar i sig till att höja utbildningarnas attraktionskraft. - I praktisk handling visa samtliga intressenter de mervärden för alla parter som ligger i att olika aktörer och skilda nivåer samverkar inom vård- och omsorgsområdet. Många av parterna inom VO-College Örebro län är mycket aktiva och engagerade i samarbetet. Det vi behöver arbeta mer med är att informera och engagera arbetslivets personal i större utsträckning. Att en arbetsgrupp för arbetsgivarnas representanter ska tillsättas är redan beslutat i den regionala styrgruppen och den kommer bland annat att arbeta med den här frågan. Även Kommunal Örebro län har aktivt arbetat med att informera och engagera personal bland annat genom särskilda träffar om VO-College för sina förtroendevalda. - Koordinera utbudet av spetsutbildningar inom regionen så att kurser inom regionen erbjuds studerande vid samtliga lokala VO-College. - Samverka vid rekrytering och nyttjande av kompetens i hela regionen. Mellan utbildningsanordnarna har samverkan kommit så långt att man börjat planera för hur man bäst ska samarbete när det gäller kursutbud via till exempel distans för att kunna erbjuda ett bredare länsgemensamt kursutbud och samverkan om lärarresurser inom vissa ämnesområden. Ett dialogmöte beslutsfattare inom utbildning och vård- och omsorgsverksamheter är planerat den 27 oktober för att särskilt diskutera frågan (se bilaga 5). På Masugnens vuxenutbildning i Lindesberg, som ingår i den norra länsdelens lokala VO- College, arbetar man framgångsrikt för att utveckla möjligheter till vidareutbildning och specialiseringar inom vård och omsorg i länet. De Yrkeshögskoleutbildningar som redan startats där är utbildningen till tandsköterska och den Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningen Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. - öka interaktionen mellan offentliga och privata aktörer, både på utbildningssidan och på avnämarsidan. Attendo är en aktiv samarbetspartner inom VO-College Örebro län men de har fram till nyligen varit den enda privata aktören som finns med i samarbetet. Därför tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram principer och rutiner för anslutning av nya aktörer som vill, eller bör, ansluta sig till VO-College. Assistansföretaget Aktiv Assistans Tillsammans ansökte och blev under våren antagna som ny aktör i Örebro lokala VO-College. Utbildningsföretagen 8

9 Medlern och Yrkesgymnasiet har också tagit kontakt med den lokala styrgruppen i Örebro och förklarat sig intresserade av att vara med i VO-College. Ett mål som finns angivet i ansökan bredda yrkesområdet till att omfatta även anställningar inom kriminalvården är inte längre aktuellt. Anledningen är att företrädare för kriminalvården har klargjort att de enbart rekryterar akademiskt skolad personal och själva till stor del genomför eller upphandlar utbildning av nyanställda. 2 Samverkan På den regionala styrgruppens dagordning finns alltid punkten Samverkansutveckling med. Där lyfts och diskuteras möjligheter till samarbete och samutnyttjande av resurser. Styrgruppen har bland annat tillsatt den regionala rektorsgruppen och den regionala arbetsgivargruppen som i sin tur initierar fler arbetsgrupper för samarbete. 2.1 Organisation Regionförbundet Örebro är huvudman för det regionala samarbetet inom Vård- och omsorgscollege. Övergripande samordnas och leds arbetet av den regionala styrgruppen. En regional processledare, anställd av regionförbundet, har uppgiften att stödja, driva och samordna de regionala frågorna Den regionala styrgruppen Regionala styrgruppen stödjer det lokala arbetet genom att; - Utarbeta stöd och direktiv. - Utse arbetsgrupper och gemensamma strukturer och arbetsmodeller för olika frågor, uppföljningssystem mm. - Ta beslut om, och godkänna, resultat från regionala arbetsgrupper och om regionala frågor. - Sprida informationen om aktuella kurser, konferenser, kompetensförsörjningsfrågor, utredningar, litteratur, artiklar mm. I styrgruppen ingår representanter från följande organisationer; - Regionförbundet Örebro - Örebro läns landsting - Örebro universitet - Representanter från varje lokal styrgrupp både från utbildningsanordnarna och arbetsgivarna - Kommunal Örebro län - Attendo (som representant för privata vård- och omsorgsgivare) - Arbetsförmedlingen. 9

10 Den regionala processledaren ingår i styrgruppen, bereder ärenden, upprättar tillsammans med ordförande dagordning och skriver protokoll från sammanträden. Dagordningen för den regionala styrgruppens sammanträden skickas ut cirka14 dagar före mötet och ledamöterna kan innan dess anmäla ärenden av regionalt intresse till dagordningen. Protokoll från regionala styrgruppsmöten skickas till ledamöterna cirka en vecka efter mötet och distribueras vidare till de lokala styrgrupperna och regionala arbetsgrupper för kännedom. Ordförande för den regionala styrgruppen är Christer Lenke, chef för enheten Social välfärd på Regionförbundet Örebro. Han är huvudansvarig för samordning av samarbeten inom vårdoch omsorg i länet, vilket bidrar till att VO-College ytterligare förstärks och knyts till övrigt samarbete inom vård och omsorg Regional samordning och finansiering Regionförbundet Örebro har under finansierat processledare som bland annat; - ansvarat för uppföljningsrapporter, verksamhetsberättelser och regionala certifieringar, - samordnat de lokala arbetsgruppernas arbete och stödjer arbetet med utveckling och uppföljning, - deltagit i regionala arbetsgrupper och möten där gemensamma frågeställningar diskuteras, - deltagit i nätverksdagar och en del av de lokala styrgruppernas och samarbetsgruppernas möten, - fungerat som bollplank till de lokala styrgrupperna i olika frågor - delgett aktuell information som fås från Nationella Rådet, - samordnat marknadsföringsinsatser och ansvarat för webbplatsen. Nyligen kom regionförbundet överens med länets kommuner och landstinget om gemensam finansiering av processledning, ungdomsinformatör och övriga kostnader för att driva regionalt Vård- och omsorgscollege under en ny certifieringsperiod Det gemensamma ansvarstagandet för verksamheten ger ytterligare stöd och tyngd åt samarbetet inom VO-College i länet. 2.2 Det regionala samarbetets sammansättning Positivt för det regionala samarbetet är att så många för VO-College betydelsefulla organisationer är representerade och aktiva i den regionala styrgruppen både från utbildningssidan och från arbetslivet. Även i lokala VO-College finns många betydelsefulla organisationer inom vård och omsorg med. Till exempel har Örebro läns landsting och fackförbundet Kommunal representanter med i alla lokala styrgrupper. Arbetsgivarnas representanter utgör majoriteten i alla styrgrupper och alla ordföranden är chefer inom vård och omsorg eller socialförvaltning. 10

11 2.2.1 Arbetsgivare och utbildningsanordnare De utbildningsanordnare som ingår i VO-College Örebro län är: - Gymnasieskolans omvårdnadsprogram/vård- och omsorgsprogram inklusive lärlingsutbildningar på Wadköpings Utbildningscenter i Örebro, Möckelngymnasiet i Karlskoga, Lindeskolan i Lindesberg samt Sydnärkes Utbildningsförbund i Hallsberg. - De kommunala omvårdnadsutbildningarna för vuxna i Örebro, Karlskoga/Degerfors, Ljusnarsberg, Masugnen i Lindesberg, Hjernet i Nora samt Sydnärkes Utbildningsförbund i Hallsberg. - Yh-utbildningen till tandsköterska och den Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningen Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg på Masugnen i Lindesberg. - Örebro universitet. Arbetslivets aktörer är: - Kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Lekebergs kommun kommer att ansluta som ny aktör under Örebro läns landsting - Kommunal Örebro län - Vård- och omsorgsföretaget Attendo - Vård- och omsorgsföretaget Norlandia Care kommer sannolikt att ingå i samarbetet från Örebro universitet Örebro universitet har inom Hälsoakademin samlat ett stort antal utbildningar och forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa, vård och omsorg. Verksamheten sker i nära samverkan med samhällets frisk-, hälso- och sjukvård. Man bedriver forskning och erbjuder såväl fristående kurser som utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå vilka leder till yrkesexamina och/eller generell examen. Örebro universitet och dess Hälsoakademi är en part som följer arbetet, och bidrar med kompetens. Universitetet ser Vård- och omsorgscollege som ett komplement till den helhetsbild av vårdutbildningar inklusive den nya läkarutbildningen som Örebro universitet står bakom. Universitetet kan ge stöd för att vård- och omsorgsutbildningarna har en forskningsanknytning och för att minska glappet mellan gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Universitetet är ett stöd för utbildningsanordnarna i deras strävan att följa den pedagogiska utvecklingen och kompetensutveckla sin personal. Universitetets Hälsoakademi kan även utgöra ett stöd för lärare/elever i akademiskt skrivande och introducera dem till enklare forskningsrapporter. 11

12 Ett av våra nya regionala mål är 2. Kvalitén på vård- och omsorgsutbildningarna i länet har ökat. För att följa upp att det målet nås kommer universitetet vara ett viktigt stöd i arbetet att utforma kursvärderingar för uppföljning av utbildningarnas kvalité. Det finns flera områden och aktiviteter inom VO-College Örebro län där universitetet är en viktig aktör: - Universitet kan bidra till den för VO-College viktiga omvärldsbevakningen. - Universitetets Hälsoakademi erbjuder handledarutbildning 7,5 högskolepoäng (5 veckor), grundnivå. Se: Universitetets kursutbud genom att söka Kurser efter ämnesområde Utbildning / Kurser o program/kurser. - En workshop för bl.a. lärare och studie- och yrkesvägledare planeras av universitetet under våren Bl.a. som uppföljning på dialogmötet om kompetensbehov och samarbete mellan utbildningsanordnarna i länet. - Universitetets uppdragsutbildning är en välutbyggd verksamhet som är viktig för kommunernas och landstingets behov av kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal och chefer. En arbetsgivare kan även köpa enstaka platser på reguljära kurser. - Elever och lärare har möjlighet att ta del av studenternas examensarbeten på C-nivå och deras seminariebehandling. T.ex. kan handledare vara med där. - Universitetet anordnar varje år Gymnasiedagarna när universitetet visar sina utbildningar för gymnasieelever. - Universitetet bidrar med att visa på karriärvägar inom vård och omsorg. - Hälsoakademin har utvecklat ett nytt utbildningsprogram inom funktionshinderomsorg. Det kommer även att vara möjligt att läsa kurserna som ingår i programmet som fristående kurser. - Den nya läkarutbildning vid Örebro universitet kommer att vara en draghjälp för att öka attraktiviteteten att arbeta inom vård och omsorg, ökar möjligheterna till teamsamverkan i VFU/APU/APL och kommer överhuvudtaget ha en positiv inverkan på vård- och omsorg i Örebro län Kommunal Örebro län Utbildning är en mycket viktig fråga för Kommunal. Kommunal anser att undersköterskeyrket behöver stärkas och vidareutvecklas för nyutbildade och redan utbildade undersköterskor genom studier och kompetensutveckling. Kommunal har en god representation i alla de lokala styrgrupperna, i den regionala styrgruppen samt i arbetande undergrupper. Kommunal känner en god delaktighet och en bra 12

13 samverkan med övriga aktörer i VO-college. Många av Kommunals representanter arbetar själva som undersköterskor eller vårdare i sina respektive kommuner och man ser det som en styrka att kunna se en nyanserad bild av de behov som kan finnas i arbetslivet Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är den största aktören inom kompetensförsörjning i länet och är mycket betydelsefulla i samarbetet inom VO-College. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat med statistik och prognoser för arbetsmarknadens utveckling, informationsspridning, samordning och information om arbetsmarknadsutbildningar och satsningar Politisk förankring VO-College Örebro län har haft en tydligt politiskt förankring under etableringsfasen av verksamheten. Ordförande för den regionala styrgruppen har fram till slutet av 2010 varit en förtroendevald politiker med engagemang och inflytande på både lokal och regional nivå i länet. Även Örebro läns landsting har haft politisk representation i den regionala styrgruppen. Redan 2008, under projektarbetet för att ansöka om regional certifiering, arbetade projektgruppen målmedvetet med att förankra VO-College på politisk nivå i länet Regional utveckling Att Regionförbundet Örebro är huvudman för Vård- och omsorgscollege Örebro län underlättar samordningen med andra relaterade verksamheter och samarbeten för regional utveckling i regionen. I länet har man, med regionförbundet som samordnare, tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för regionens framtidsarbete (Utvecklingsstrategi för Örebroregionen) där Kunskapslyft i arbetslivet och Kunskapslyft för barn och unga hör till de viktigaste utvecklingsområdena. Här är VO-College ett viktigt redskap för att nå målsättningarna i strategin. Regionförbundet har fått regeringens uppdrag att bygga en kompetensplattform för Örebro län med syftet att öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Vård- och omsorgscollege ingår i kompetensplattformen som en betydelsefull del där VO-College räknas som branschorganisationen för vård- och omsorg. Regionförbundet ansvarar också för, eller ingår i, flera samarbetsgrupper och nätverk inom vård- och omsorgsområdet som till exempel den politiska samverkansgruppen Marit vars syfte är samverkan inom socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommunerna och landstinget i länet och Vilgotgruppen som är ett samarbete för chefer inom socialtjänst (äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och elevhälsa/skolhälsovård). Sammantaget gör det att Vård- och omsorgscollege Örebro län blir en väl förankrad och betydelsefull del av utvecklingsområdena för vård- och omsorg, kompetensförsörjning och utbildning i Örebroregionen. 2.3 Regionala arbetsgrupper De flesta aktörer i Vård- och omsorgscollege Örebro län är engagerade i någon eller några av våra arbetsgrupper och deltar på så sätt aktivt i samarbetet, utöver att man är representerade i 13

14 regional eller lokal styrgrupp. Följande samarbeten och arbetsgrupper med representanter från alla länsdelar har tillsatts på uppdrag av den regionala styrgruppen, den regionala rektorsgruppen eller lokala styrgrupper och har arbetat under kortare eller längre tid: - Den regionala rektorsgruppen Gruppen syfte är att initiera, planera och genomföra samarbete och samverkan mellan länets utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsutbildning. Gruppen ska också sprida information och idéer och verka för utveckling av samarbetet inom länet mellan kommunala utbildningsanordnare, övriga utbildningsanordnare och berörda verksamheter. Gruppen har arbetat fram grundkrav för handledarutbildning och stöttande av länsgemensamt nätverk för lärare inom vård och omsorgsutbildning. Den regionala rektorsgruppen har samordningsansvar för det nya regionala målet: 2. Kvalitén på vård- och omsorgsutbildningarna i länet har ökat. - Nyligen togs beslut i den regionala styrgruppen att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsgivarnas representanter inom VO-College, liknande den regionala rektorsgruppen för utbildningsanordnarnas representanter. Förslaget har även godkänts av länets socialchefer i den regionala nätverksgruppen för socialchefer som samordnas av regionförbundet. Att arbetsgruppen har uppdrag även från högsta ledningsnivå för vård- och omsorgsverksamheterna är betydelsefullt för gruppens mandat att kunna genomföra gemensamt fattade beslut. Arbetsgruppen kommer bland annat ha samordningsansvaret för det nya regionala målet: 3. En strategi för ökad attraktivitet och högre kvalitet i arbetslivet har utvecklats. - Arbetsgruppen Kursinnehåll, betyg & bedömning I arbetsgruppen ingår representanter från både utbildningsanordnarna och arbetsgivarna. Gruppen arbetar med att ta fram kursinnehåll ett praktiskt material om betyg och bedömning i karaktärskurserna och i APL för nya Vård- och omsorgsprogrammet. - Arbetsgruppen Validering Arbetsgruppen består av representerande från utbildningsanordnare, validringshandledare, arbetslivsrepresentanter och lärare. Seminarier har hållits 1gg/månad med målsättningen att ta fram riktlinjer/material som används i Vårdoch omsorgscollege i Örebro län. Så har också skett. Nu finns nedanstående dokument, godkända av den regionala styrgruppen, att användas gemensamt, samt en valideringshandledarutbildning som ska användas när praktisk validering är aktuell (se bilaga 9). Dokumenten är: Validering för dig som behöver papper på din kompetens, ett informationsmaterial till validanden För verksamheter inom Vård- och omsorgscollege som vill validera sin personal, ett informationsmaterial till arbetsgivare/chefer Självskattning, ett material där validanden skattar sina egna kunskaper baserade på yrkeserfarenhet 14

15 Valideringsintyg, ett material där arbetsledare/chef utifrån samma frågeställningar som i Självskattning, dokumenterar kunskaper och kompetenser hos validanden. Ansökningsblankett för validering. - Marknadsföring En arbetsgrupp utsedd av Örebros lokala styrgrupp där även den regionala samordnaren varit med har arbetat fram layouter för broschyrer, pins, dekaler och rollupper. De får användas för tryckning och marknadsföring av VO-College av alla inom det regionala samarbetet. Regionförbundet har låtit trycka materialet för marknadsföring regionalt (se bilaga 8). - Studiedagar och nätverk Rektorsgruppen har planerat och genomfört länsgemensamma studiedagar och nätverksträffar (två stycken under våren 2010, en under hösten 2010, en under våren 2011.) - En arbetsgrupp utsedd av regionala styrgruppen har arbetat med att ta fram stödmaterial som mallar och frågeunderlag för kvalitetsuppföljning av lokala college och utbildningar. - En arbetsgrupp som arbetat fram principer och rutiner för nya aktörer (se bilaga 7). - En arbetsgrupp för planering av dialogmötet om arbetsgivarnas kompetensbehov och samarbete om kurser och kompetenser mellan utbildningsanordnarna (se bilaga 5). 3 Regionalt perspektiv På den regionala styrgruppens dagordning finns alltid punkten Rapport från länsdelarnas lokala VO-Collegearbeten och Rapport från regionala arbetsgrupper där en orientering ges om vilka frågor som är aktuella på lokal och regional nivå och där olika resultat och framgångsfaktorer kan presenteras. Som beskrivits under punkt 2.3 Regionala arbetsgrupper, är även våra arbetsgrupper en effektiv metod för samarbete mellan den lokala och den regionala nivån. 3.1 Marknadsföring Varje lokalt college genomför informations- och marknadsföringsaktiviteter lokalt och tar fram eget marknadsföringsmaterial. Mycket av arbetet med marknadsföring sker ändå på regional nivå och under den kommande certifieringsperioden kommer vi att särskilt rikta in oss på information och utbildning av länets studie- och yrkesvägledare. Följande marknadsföringsinsatser har genomförts regionalt under de senaste två åren: 15

16 - Vård- och omsorgscollege Örebro har sina egna sidor med egen aliasadress på Regionförbundet Örebros webbplats. Webbplatsen används både för information om och marknadsföring av VO-College och som projektwebbplats med kalendarium för möten och delning av dokument för alla inom VO-College Örebro län. - Örebro läns landsting har för att särskilt marknadsföra undersköterskeyrket tagit fram ett material som består av intervjuer med två undersköterskor med information om utbildning, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Materialet är publicerat på landstingets webbplats med länkar från den regionala webbplatsen för VO-College och utbildningsanordnarnas webbplatser. Landstinget hade även en helsidesartikel om VO-College i sitt senaste nummer av tidningen T-bladet. - I samarbete med Örebros lokala VO-College har layouter för broschyrer, pins, dekaler och rollupper tagits fram. De får användas för tryckning och marknadsföring av VO-College av alla inom det regionala samarbetet. Regionförbundet har låtit trycka materialet för marknadsföring regionalt (se bilaga 8). - Inför certifieringsceremonierna för ny certifierade lokala college har regionförbundets informatörer i samarbete med lokala college skickat pressinbjudan till media vilket resulterat i artiklar om VO-College i lokala dagstidningar. Information och nyheter om VO-College har också spridits via regionförbundets nyhetsbrev och nyhetsartiklar på regionförbundets webbplats. - Den regionala samordnaren har informerat om och presenterat VO-College vid flera regionala konferenser och möten under året. Bland annat vid en arbetsmarknadsdag för studie- och yrkesvägledare, och en konferens om regional tillväxt. Under hösten 2010 ägnades en särskild sammankomst inom föreläsningsserien Fredagsakademin helt åt VO-College. Fredagsakademin är ett forum och en föreläsningsserie för inspiration och dialog om Örebroregionens framtid och utveckling. - Ett informationsblad riktat särskilt till studie- och yrkesvägledare, föräldrar och elever togs fram av den regionala rektorsgruppen och skickades ut inför omvalet till gymnasiet 2011 (se bilaga 6). - Den årliga Arbetsmarknadsdagen som är en konferens för studie- och yrkesvägledare som regionförbundet är med och arrangerar hade i år temat Yrken inom vård och omsorg. Maria Åkesson som är personaldirektör för Örebro läns landsting var talare och berättade om det ökade behovet av 16

17 undersköterskor och sjuksköterskor och betydelsen av att tillräckligt många väljer Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. För information om hur man arbetar med marknadsföring på lokal nivå se punkterna 1.7 (Örebro), 2.7 (Västra länsdelen), 3.7 (Norra länsdelen) och 4.7 (Sydnärke) i bilaga 1 i rapporter från lokala college. 3.2 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är en återkommande fast punkt på den regionala styrgruppens och de lokala styrgruppernas dagordningar. Information om vad som händer när det gäller aktiviteter, utbildning, forskning och utveckling sprids på så sätt effektivt mellan regional och lokal nivå inom VO-College i länet. Betydelsefullt för en bra omvärldsbevakning för oss inom VO-College Örebro län är Örebro universitet, särskilt när det gäller vad som händer inom forskningen och högre utbildning nationellt och globalt. Möjlighet finns till exempel för elever, lärare och handledare att ta del av universitetets studenters examensarbeten på C-nivå och deras seminariebehandling. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat med viktig statistik och prognoser för arbetsmarknaden och information om arbetsmarknadsinsatser inom vård- och omsorg. Kommunal vidarebefordrar information från konferenser på både nationell och internationell nivå och särskilt när det gäller vad som behöver göras för att öka vård- och omsorgsyrkenas attraktivitet. Örebro län, Gävleborgs län och Dalarnas län har tillsammans ett EU-kontor i Bryssel, Central Sweden, som regelbundet förser oss inom VO-College i länet med information om vad som händer inom vårt intresseområde och om kommande och pågående utlysningar om projekt relaterade till utbildning och vård och omsorg. Regionförbundets Örebros enheter Social välfärd och Kunskap & kompetens har omfattande kurs- och konferensverksamheter som det regelbundet informeras om under styrgrupps- och arbetsgruppsmöten och via webbplatsen. 3.3 Mångfald och jämställdhet Det finns en diskrimineringslagstiftning att följa och mångfald handlar om olikheter. Inom VO-College Örebro län inser vi att det krävs ett aktivt arbete med mångfaldsfrågor för att kunna värdera och tillvarata olikheter mellan människor. Vi vill att vårt samarbete ska bidra till en jämlik arbetsmiljö för alla. I arbetslivet vill vi sträva efter att arbetsgruppers sammansättning ska motsvara befolkningens sammansättning. Genusperspektivet respektive jämställdhetsperspektivet är också områden vi planerar att arbeta särskilt med under den kommande certifieringsperioden. Vi för sedan tidigare en ständig diskussion om vilka åtgärder som bör och kan göras för att ge elever av bägge könen möjlighet till studier på lika villkor och att lyfta fram sådan kunskap som kan bryta gamla tankemönster. Det är en utmaning för både lärare och elever. Det innebär en bredare kunskap om skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor än att enbart öka antalet pojkar och män som väljer att studera till yrken inom vård och omsorg. 17

18 Inom VO-College Örebro län har vi arbetat, och kommer att arbeta, på olika sätt med mångfalds- och jämställdhetsfrågorna. Några exempel: - Brist på personal inom vård- och omsorg samtidigt som vi har många personer som relativt nyligen kommit till Sverige som står utanför arbetsmarknaden är slöseri med både ekonomiska och mänskliga resurser. Inom vård och omsorg är kraven på goda kunskaper i svenska höga och ökar allt mer i takt med att användningen av dokumentationssystem och IT-stöd ökar. Därför har man inom omvårdnadsutbildningen på Komvux i Örebro startat ett försöksprojekt för att öka möjligheterna för studerande med annat modersmål än svenska att bättre klara sina studier genom att först kartlägga de studerandes förkunskaper i svenska och sedan erbjuda förlängd studietiden med en termin samt särskilt stöd i svenska språket. Detta för att lyfta språket och på så sätt hjälpa eleverna genom i deras studier och för att de lättare ska komma in i terminologin som kan förekomma i yrket. Liknande möjligheter till stöd finns även inom länets övriga vuxenutbildningar. - Inom VO-College Örebro län planerar vi att ansöka om medel från Allmänna pensionsfonden, för att till att börja med genomföra en förstudie för att sedan gå vidare med ett treårigt projekt. Syftet med förstudien är att förutsättningslöst inventera idéer om vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka elever med utländsk bakgrund som går på utbildningar inom Vård- och omsorgscollege och förbättra deras inträde på arbetsmarknaden. Förstudien är tänkt att genomföras tillsammans med elever, relevanta ideella föreningar och/eller organisationer, företrädare för gymnasieskolor, vuxenutbildning, kommunala och landstingskommunala arbetsgivare samt forskare från Örebro universitet. Vi tänker oss en relativt bred satsning med många aktörer lämnade VO-College Örebro län en ansökan till Sveriges kommuner och landsting om medel för att anlita två ungdomsambassadörer, som ute i skolorna skulle verka för att framförallt fler pojkar skulle välja vård- och omsorgsutbildning. Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan. Nu är ändå just ungdomsambassadör/ungdomsinformatör en del av det som nyligen beslutats kommer att ingå i en finansiering av VO-College i länet på längre sikt. - Ett exempel som visat sig locka både pojkar och flickor till omvårdnadsutbildning är det samarbete man haft mellan Omvårdnadsprogrammet på Alléskolan, Sydnärkes utbildningsförbund och Nerikes brandkår i den räddningsprofil man tidigare erbjudit. Samarbetet får nu en fortsättning i ett av kurspaketen man erbjuder i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Man marknadsför inte utbildningen som en utbildning till ambulansförare/sjukvårdare eller brandman men eleverna får ändå en möjlighet att under utbildningen läsa ämnen och få erfarenheter som de upplever som intressanta och spännande. Örebro läns landsting har dessutom varit tydliga med att man behöver undersköterskor som läst bl.a. räddningsmedicin. Dessa akutverksamheter/arbetsgivare, vill faktiskt idag ha fler kvinnor till området. Det ska bli spännande att se hur det blir nu när det blir ett kurspaket. 18

19 4 Infrastruktur för utbildningarna 4.1 Gymnasieutbildning De gymnasieutbildningar som igår i VO-College Örebro län är Omvårdnadsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet på de fyra gymnasieskolorna Wadköpings Utbildningscenter (tidigare Risbergska skolan) i Örebro, Möckelngymnasiet i Karlskoga-Degerfors, Lindeskolan i Lindesberg och Alléskolan i Hallsberg som ingår i Sydnärkes Utbildningsförbund. Samarbete mellan gymnasieskolornas vård- och omsorgsutbildningar och även vuxenutbildningarna för att utveckla länsgemensamma kurser och dela på kompetenser är ett prioriterat område vi redan börjat arbeta med. Den 27 oktober i år har VO-College i länet som en uppstart bjudit in beslutsfattare inom området till ett dialogmöte kring dessa frågor (se bilaga 5). För närvarande pågår också ett arbete med att etablera ett samarbete för alla gymnasieutbildningar i länet i ett gymnasieforum som en del i den Regionala utvecklingsstrategin för Örebro län inom det prioriterade området Kunskapslyft för barn och unga. Där ingår samarbetet mellan vård- och omsorgsutbildningarna inom VO-College. 4.2 Vuxenutbildning De vuxenutbildningar som ingår i VO-College Örebro län är omvårdnadsutbildningarna inom de kommunala vuxenutbildningarna i Örebro, Karlskoga, Hjernet i Nora, Masugnen i Lindesberg, Ljusnarsbergs Lärcentrum, samt vuxenutbildningen inom Sydnärkes Utbildningsförbund. I Örebro län ser vi den stora betydelse som vuxenutbildningarna haft för att arbetsgivarna har klarat kompetensförsörjningen inom omsorgen under de senaste åren. Man har bland annat arbetat framgångsrikt med validering av redan anställd personal i flera kommuner. Under åren 2010 och 2011 som statistiken (se sammanställning av statistik under punkt 9.3) som den här ansökan är baserad på, har vuxenutbildningarna i Örebro län kunnat ta emot i stort sett alla som önskat läsa eller validera omvårdnadskurser. Under åren 2010 och 2011 slutförde ca 600 personer en omvårdnadsutbildning inom vuxenutbildningen i Örebro län. Intresset har också varit stort och man har haft resurser att till stor del klara efterfrågan på grund av de statliga medel man fått för Yrkesvux. Farhågor finns nu att eventuellt minskade resurser till i framtiden kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna, för särskilt kommunerna, att klara nödvändig kompetensförsörjning. De minskade resurserna beror på minskade statsbidrag för Yrkesvux som inte motsvaras av möjligheter att prioritera kommunala medel i motsvarande utsträckning. Därför är ett av de prioriterade utvecklingsområdena under kommande certifieringsperiod: - att verka för att det ska finnas goda möjligheten för vård- och omsorgsutbildning för vuxna och goda möjligheten till komplettering av gymnasieutbildning, inom vuxenutbildningen. Hittills har vi under hösten 2011 genomfört ett dialogmöte (se bilaga 5) där vi bjöd in beslutsfattare i Örebro län för information och dialog om arbetsgivarnas kompetensbehov och utbildningsanordnarnas resurser och volymer. Vi planerar nu att särskilt rikta information till beslutsfattare och planerare främst inom kommuner, landsting och Arbetsförmedlingen. Till 19

20 att börja med vill vi göra en systematisk sammanställning av arbetsgivarnas behov och efterfrågan av kompetens som är relevanta inom vård- och omsorgsområdet (i synnerhet för gruppen undersköterskor) samt utbildningsgivarnas (både gymnasieskolans och vuxenutbildningens) uppgifter om ansökningsstatistik och tillgängliga studieplatser. Sammanställning ska också uppdateras som en årligen återkommande rapport. Arbetsförmedlingen kommer i dagsläget inte anta fler sökande till egen upphandlade omvårdnadsutbildning. De som har en pågående utbildning kommer att få slutföra den och sedan matchas mot arbetsmarknaden. Hos Arbetsförmedlingen i Örebro finns idag över 100 helt arbetslösa, utbildade undersköterskor som står till arbetsmarknadens förfogande. Det kan förhålla sig så att alla Arbetsförmedlingens arbetssökande undersköterskor inte uppfyller de krav branschen ställer. Arbetsförmedlingen ser ett behov av att vidare se över denna grupp. Arbetsförmedlingens bedömning är att en kartläggning av arbetssökande undersköterskor i avseende kompetens är nödvändig för att möta arbetsgivarnas önskemål och möjliggöra matchning på arbetsmarknaden. Kartläggningsarbetet är tänkt att genomföras i sammarbete med arbetsgivarrepresentanter i VO-College, detta för att säkerställa aktualiteten och möta branschens krav. Arbetsförmedlingen ser validering som en möjlig metod i kartläggningsarbetet samt identifiering av kompletteringsbehov i form av utbildningsinsatser eller praktisk erfarenhet för den enskilde. Upphandling av validering är pågående. Efter kartläggningen kommer Arbetsförmedlingen att se om behov finns för en ny upphandling av omvårdnadsutbildning. En roll Arbetsförmedlingen också har är att informera om möjligheter till omvårdnadsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. 4.3 YH-utbildning Det finns två YH-utbildningar på Masugnens vuxenutbildning i Lindesberg som ingår i VO- College i länet: YH-utbildningen till tandsköterska och den Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningen Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Inom samarbetet för VO-College i länet anser vi att VO-College är ett självklart forum och bollplank för utbildningsanordnare och andra aktörer som vill initiera eller ansöka om nya Yh-utbildningar inom vård- och omsorgsområdet. 4.4 Örebro universitet En mycket viktig utbildningsaktör för VO-College Örebro är Örebro universitet och dess Hälsoakademi. Hälsoakademin bedriver forskning och erbjuder såväl fristående kurser som utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå vilka leder till yrkesexamina och/eller generell examen, inom hälsa, vård och omsorg. Sedan årsskiftet finns också läkarutbildning vid Örebro universitet som vi tror kommer att vara en draghjälp för att öka attraktiviteteten att arbeta inom vård och omsorg, öka möjligheterna till teamsamverkan i VFU/APU/APL och överhuvudtaget kommer att ha en positiv inverkan på vård- och omsorgsutbildningar i Örebro län. 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer